Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  JARGA KOLOSLOV
JARGA KOLOSLOV
Hľadanie pravdy - DejinyUrčite ste si mnohí všimli, že naša stránka vedy.in bola premenovaná na tartaria.sk Nie je to náhoda. Je to preto, lebo kedysi celý priestor Ázie aj toho, čo sa dnes volá Európa – na znak toho, že nám bola odobraná – bola Tartaria. Je to teda spoločný priestor všetkých Slovanov a Árijcov. Náš priestor, akým ho urobili naši Predkovia, nie taký, ako nám ho podávajú cudzinci a ich napomáhači – rozliční výhybkári – dnes. Nič nemení na veci, že to robia neraz aj z nevedomosti, veď vraj dnes si aj tak nikto nič nepamätá. Neúprosná KARMA trestá za činy, nevedomosť je dokonca vysoko priťažujúca okolnosť. Je iba výsledkom našej lenivosti, t.j. toho, že sa nám nechce rozumovou činnosťou znovu nadobúdať Múdrosť našich Predkov.

Po decembri 2012 už žijeme v inom Svete, ale nie každý ho je ochotný prijať. V skutočnom Svete Vesmírnych Konov nikdy neexistuje „skupinová“ vina, vždy a každý zodpovedá sám za seba a svoje činy. Ak sa pozrieme na tento jav skrz optiku Živlov, zistíme zaujímavý jav. Naša Prastará Kultúra – a tu zahŕňane aj to, čo dodnes prežilo v Indii – pozná tzv. Hierarchiu Živlov. Znamená to že tak, ako sa chová najvyšší Živel sa bude chovať aj jemu podriadený Živel. Z pohľadu védického svetonázoru je najvyšší Živel ÉTER. Je to Živel, v ktorom „funguje“ naša myseľ. Presnejšie, všetky mysle. Ak je Éter všakovako zašpinený, tak budú „zašpinené“ aj jemu podriadené živly, každý vo svojej „oblasti“. No akonáhle sa Éter očistí, automaticky – ako reťazová reakcia – sa čistota prenesie na Oheň, od Ohňa na Vzduch, zo Vzduchu na Vodu atď. Ako možno docieliť, aby sa očistil Éter? Čistotou našich myšlienok. No ak sa pozrieme vôkol seba, aká je šanca, že sa dnešný, konzumný svet očistí? Odpoveď je očividná. Ako teda môže nastať zmena k lepšiemu? Z pohľadu tejto jednoduchej logiky – ak sa mysle ľudí neočistia dobrovoľne – tak bude nastolená čistota Éteru inými spôsobmi. Menšina, ktorá zatiaľ v Éteri nedominuje bude nakoniec jeho jedinou zložkou. Všetko choré, t.j. špinavé bude z Éteru odstránené, takže nakoniec bude čistý. Čo to znamená sme už neraz písali. Zatiaľ sa ešte môžeme sami rozhodnúť, či prispejeme k očisteniu Éteru, alebo k jeho zamorovaniu. Bod zlomu však už nebude ďaleko.

Našou snahou od začiatku bolo napomôcť očisťovaniu Éteru „nad“ Tartariou. Ale za výsledok je zodpovedný každý z nás osobne. No nie malým symbolom je aj to, že prezident Putin pri príležitosti jubilea Ruskej geografickej spoločnosti uvoľnil publikovanie starých máp Tartarie z jej archívov. Nastáva zaujímavá situácia, na svetlo sa dostávajú dôkazy o našej minulosti, ktoré nemožno vyvrátiť. No možno naprogramovať dubové hlavy, aby v tú stranu ani nepozreli... mimochodom, oná najväčšia demokracia sveta – s čím plne súhlasíme – vznikla v čase, keď Krym už patril Rusku. A ako začala svoju existenciu? Genocídou domorodého obyvateľstva Ameriky.

Každý, kto sa dal na cestu Duchovného vývoja štúdiom Véd tak neučinil len preto, lebo „tak sa mu zachcelo“. Takéto niečo závisí od individuálneho Duchovného „obsahu“ jednotlivca, ktoré sa však neformuje samotným človekom, ale jeho „osobnou“ účasťou.

My, dospelí, sme sa dostávali k Múdrosti Predkov ťažko a dlho, ale panenský mozog štyri-päť ročného dieťaťa je schopný absorbovať takú rôznoobraznú a zložitú čo do obsahu informáciu, ktorú ak chce zvládnuť a pochopiť dospelý človek, tak bude na to potrebovať desaťročia. Pokiaľ ho nazombiovaní rodičia nedali pokrstiť.

Práve v takomto veku začínali naši Žreci učiť nadané deti z tzv. hlbinných kníh. Je to kniha, ktorú keď otvorí povolaný človek, t.j. človek so špecifickou bioenergetikou, uvidí pred sebou v celom objeme živé Obrazy. Napríklad človeka, ktorý črtami vyrezáva informáciu – nejaký výkres a podobne. Tento sa vzápätí objaví na „celej obrazovke“ medzi človekom, ktorý knihu písal a tým, kto ju číta. No vedľa stojaci človek – hoci aj súrodenec – nemusí vidieť nič, iba „písmená“. Títo vidia iba zrakom, no povolaní všetkými bunkami tela.

Tieto knihy boli bežné v predkresťanskej Rusi, teda u nás, v Maličkej Rusi, alebo inak v Maličkej Tartarii. Krstitelia ich pálili ako diabolské, hoci nič diabolského na nich nikdy nebolo. Ich tajomstvo bolo v schopnostiach našich Predkov využívať bioenergetiku. Ako sa takáto kniha robila?

Vyrábala sa z pergamenu, čo je koža troch-štvor mesačných žrebčekov, ešte kojencov. No tu si musíme hneď vyjasniť, že zvieratá neboli zabíjané iba tak, surovo a bezohľadne, ako na dnešných bitúnkoch. Zvieratá síce na jednej strane nemajú ľudskú psychiku, no človek môže dorásť na plnohodnotného jedinca výlučne správnou výchovou svojich rodičov. Ak mu ju rodičia neposkytnú, vyrastie spravidla dialektický materialista, ktorý môže chodiť aj do kostola, no nepresiahne úroveň spotrebiteľa, teda likvidátora našej Prírody. Boh Rod mu nehovorí nič, ale cudzinka „Panenka Mária“ je jeho idol. V tomto smere inštinkty zvieraťa sú „spoľahlivejšie“, je im jasná hierarchia bytostí a vedia, že majú šancu – po zážitku prirodzenej, t.j. nie krutej smrti – sa narodiť už ako ľudia, t.j. evolučne značne postúpiť. No aj tak musia dať na svoju smrť žrecom povolenie. Žreci ich zabíjali takým spôsobom – podľa vzájomnej dohody – že netrpeli a po smrti mali zaručenú inkarnáciu už medzi ľuďmi, teda ohromný evolučný skok. Inak by to ani nešlo, lebo to, čo zvieratá cítia pri ich zabíjaní aj „prajú“ tým, ktorí ich budú konzumovať ako „zdravé mäso“, sa „naprogramuje“ do každej ich bunky. A celá táto informácia „vďaky“ sa kompletne prepisuje na tých, ktorí zvieratá žerú. Je to jeden z tých „výdobytkov“ civilizácie, ktoré prinášajú na ľudstvo tie choroby, ktorými dnes trpí. Pergamen nemôže obsahovať takú informáciu, lebo by sa z neho nedala vytvoriť Hlbinná Kniha.

Koža sa starostlivo upravovala a rezala na listy o dĺžke trištvrte aršínu a výške 2,5 piade. Listy sa z hladkej strany pokrývali tenkou vrstvou zmesi, ktorá bola pripravovaná z vysušeného, práškového vajíčkového žĺtka a bielej hliny. Vzniklo niečo podobné ako zmes, ktorá sa dnes používa na elektrické izolátory, ktoré vidno na elektrických vedeniach. Zmes mala vlastnosti dielektrika a slúžila ako izolátor.

Strana listu pokrytá touto zmesou sa sušila na akýchsi medených pekáčoch nad slabým ohňom v uzavretej miestnosti. Potom sa listy otáčali a v tých istých pekáčoch pretáčali a vykladali na horúce slnko tak, aby sa semišová strana pergamenu nasýtila slnečnou energiou. No semiš má vlastnosť, že nasáva do seba nie celú energiu slnečného svetla, ale iba tú časť žiarenia, ktorá je vlastná aj bioenergii. Tento jav znovuobjavila aj moderná veda ako Z-žiarenie.

Listy pergamenu sa následne viazali podobne ako dnešné knihy pomocou kovovej špirály na chrbte, ibaže namiesto kovovej špirály sa používali oválne pozahýbané naparené prútiky z dobre vysušeného buka alebo jaseňa. Vrchný obal sa robil z tenkých medených listov, ktoré pokrývali dosky moreného duba, pričom hrúbka knihy bez vonkajších dosiek bola štyri vŕšky, t.j. 18 cm. Obal knihy sa runil, t.j. gravíroval jej názvom. Aby bol lepšie čitateľný, tak do priehlbín bukvíc sa lialo striebro s čerňou. Pre knihu sa vyrábal ešte aj rovnako masívny dubovo medený futrál, ktorý sa uzatváral medenou záklopkou sprava.

Takéto knihy sa vyrábali na stáročia. Majstri ich zhotovovali s veľkou starostlivosťou, pretože nato, aby uchovali tú informáciu, ktorá bola do nich uložená, musel každý detail jej materiálu vykazovať špecifické fyzikálne vlastnosti.

Tu si iba pripomeňme, že hovoríme o časoch, kedy Asýrčania a Babylončania zhotovovali ešte iba hlinené klinopisné tabuľky. Klinopisné nápisy vytláčali so surovej hliny, ktorú potom sušili a pálili ako keramiku. To spomíname len preto, aby sme vedeli, čo ovládali naši Predkovia a čím bola Tartaria.

Text budúcej knihy sa najskôr zapisoval ako ceruzka zatočeným kovovým stiletom, ktorým sa vpisovalo na doštičky pokryté voskom. Takéto písanie umožňovalo ľubovoľnú úpravu písaného textu, ako aj sprievodných obrázkov či výkresov alebo akýchkoľvek symbolov. Autor nemôže písať hneď „načisto“, on sa snaží podať predovšetkým svoj úmysel, myšlienku. Pritom sa často nezaoberá pravopisom. Jeho hlavnou snahou je odovzdať presný zmysel svojej myšlienky, pre ktorú hľadá najvhodnejšie výrazy. Často prečiarkuje jedno slovo a namiesto neho píše druhé. Autor je tvorca a tvorivé dielo sa rodí v mukách.

Ale hlavným subjektom pri tvorbe hlbinnej knihy nebol autor či skupina autorov. Bol to ten človek, ktorý to, čo bolo už napísané na voskových doštičkách prepisoval na pergamen. Písal husím alebo labutím perom purpurovými černidlami, ktoré boli vyrobené z jedľovej živice rozpustenej v liehu a z najemno roztlčenej rumelky.

Pisárom nemohol byť hocikto. Musel to byť jedine človek, ktorý má bohatú obrazotvornosť a také bunky tela, ktoré vylučujú bioenergiu. Takto všetky obrazy, ktoré vznikajú v jeho predstavivosti spolu s jeho biotokmi vsiakajú do pergamenu ako na filmový pás. Z toho dôvodu písal na semišovú stranu pergamenu, lebo tým zväčšil záznamovú plochu. Ak by sa vyrovnala semišová strana pergamenu, tak jej celková plocha by bola oveľa väčšia ako druhá, hladká strana, ktorá je pokrytá bielou hlinou. Toto pokrytie zabezpečovalo, že bioenergia pisára neprenikla skrz jeden list na druhý. Ani zmes jedľovej živice a rumelky nebola náhodná.

Bunky pisára bioenergiu vylučujú a bunky iných ľudí sú zase schopné prijímať tieto biotoky ako televízor. Takýto ľudia vidia pri otvorení knihy všetko, čo vznikalo v predstavivosti pisára vtedy, keď písal knihu. Spolu s týmito obrazmi vidia aj písaný text, podobne ako titulky v kine. Potom, ako rumelka nasiakla pisárovu bioenergiu, tak do pergamenu vstupovala iba cez primiešanú jedľovú živicu, ktorá v sebe udržiava častice rumelky. Vďaka tomu sa vytvára efekt titulkov, ktoré doslovne visia vo vzduchu medzi čitateľom a živými obrázkami, ktoré do seba nasiakol semišový pergamen. No už ani rodný súrodenec takého človeka často nevidí nič, iba na pergamene napísaný text. Obrazy sníma vnútorný zrak, ktorý naši Predkovia nazývali „oči“, čo nám ako názov orgánu zraku zostalo v jazyku dodnes. Hovorí to schopnostiach našich Predkov pred pokresťančením. V ruštine ostali výrazy dva: „glaza“ aj „oči“, hoci ľudia dnes nevedia prečo.

Pretože obrazy sa vnímajú na úrovni buniek tela, tak aj nedávno zosnulá bulharská veštkyňa Vanga – hoci bola slepá – jasne videla všetko živé vôkol seba a presne slovami dokázala opísať zovňajšok každého, kto k nej prišiel. No opačne,  fyzické oči nedokážu rozšifrovať obrazy zakódované v biotokoch.

Teraz už môže byť jasnejšie, aké knihy obsahujú prastaré Slovansko-Árijské Védy, a čo by to znamenalo ich ukázať verejnosti len preto, aby sa naplnili kohosi naivné, prostoduché ambície... nemajú poňatia o čom hovoria.

Ale ak si takýto výhybkári myslia, že všetko je také jednoduché, že akonáhle niečo zakódované uvidia na vlastné oči, tak uvidia aj toho podstatu, priblížme si to, čo už dávno mohli vidieť, ale aj tak akosi doteraz nevidia.

Vráťme sa k názvu článku – Jarga a Koloslov. Jarga je náš prastarý, pôvodný názov pre Svastiku. JAR je od slova JARILO, t.j. Slnko, GA je nám už dobre známa slabika vyjadrujúca cestu alebo púť. Jarga je teda „Slnečná cesta“, alebo „Cesta Slnka“. Zopakujme si, že Svastika pozostáva z koreňov SVA a TIK, pričom SVA znamená Nebesia – nájdeme v slovách Svarog, Svarga, Svaga, svadba a pod. – a TIK znamená druh pohybu – v tomto prípade kruhového. Deti dodnes hovoria „tik-tak“ na pohyb hodinových ručičiek. Za zmienku stojí aj iná väzba – polyTIKa. Poly je grécka predpona pre „mnoho“ – polyteizmus, polygamia, polyhistor a pod. – teda slovo v sebe nesie obraz skutočnej podstaty toho, čo nazývame politika a čo si verejnosť ani nevie predstaviť – množstvo rôznych pohybov, záujmov a pod. Márne sa ľud nádejá, že medzi týmto množstvom pohybov je aj niečo v jeho prospech – veď volil...

Dnes však už môžeme postúpiť o hodne ďalej. Tí, ktorí študujú Starosloviensku Bukvicu vedia, že niektoré bukvice majú aj číselné významy, pričom obrazy bukvíc sa plne uplatňujú aj v nich. Bukvica GLAGOLI má číselnú hodnotu „3“, ale zároveň má aj obraz „pohyb“. Vieme, že bukvica VIEDI má hodnotu „2“ a obraz „múdrosť“, ale táto múdrosť je nedvižná. Ľudia sa na celé životy zaseknú v podhodených protikladoch štýlu náboženstvo-ateizmus, socializmus-kapitalizmus a pod., čo tomu, kto tento systém zostrojil zabezpečí, že ľudia budú celý život zbierať múdrosť týchto protikladov, ale nebudú vedieť ako z toho von. Bude im to teda nanič, nič nedokážu zmeniť, dať do pohybu. Zmena môže nastať až vtedy, ak prijmeme védický postulát, t.j. že vždy existuje tretia voľba, teda princíp Triglavu. Ak tretiu voľbu nevidíme znamená to iba to, že sme ešte nedosiahli dostatočnú evolučnú úroveň.

Múdrosť daná do pohybu je dynamická špirála, neustály pohyb evolúcie. Preto nie náhodou naši Predkovia zostavili Svastiku či Jargu z bukvice GLAGOLI – „Г“.


jarga_02.jpg

Svastika sa skladá zo štyroch taktov rotácie bukvice GLAGOLI. Ak ich len trošku predĺžime nadol, vznikne úplná Svastika, niekedy zobrazujúca aj viac taktov pohybu, napríklad osem:

jarga_03.jpg


My už vieme, že smer rotácie zobrazený na obrázku je Kolovrat. Chápanie bukvice Г ako pohybu otvára oveľa hlbší pohľad na Svastiku ako na symbol večného pohybu a večného života. V našom svete je zdrojom života práve Slnko, preto Jarga. A ako text čítame sprava aj zľava, tak aj rotácia môže byť doprava aj doľava.

Naši čitatelia vedia, že Svastika je tradičným, prastarým symbolom Slovanov, ktorý je hojne využívaný aj v pôvodných výšivkách. Ani jeden symbol na pôvodných výšivkách nebol „iba tak“. To môžu hovoriť iba dnešní výhybkári. Ale pre tých nepíšeme naše články.

Pozrime sa teda na to, aká sakrálne symboly ešte môžu obsahovať naše prastaré výšivky. Táto krása totiž nie je nič iné, ako princíp, ktorým nám naši Predkovia zanechali poznanie, ktoré môžeme nazvať aj solárne písmo. Niekedy sa nazýva ja kvadrátne písmo.

Pretože nás v minulosti dôkladne likvidovali, pomôžme si napríklad tým, čo ostalo u Arabov. To, čo nazývame „arabské písmo“ nájdete napríklad na korunovačných klenotoch ruských cárov – ale Rusko nikdy nebolo dobité Arabmi. Znamená to, že pôvod (arabského) písma je úplne inde, a teda je sa nad čím zamyslieť. Pozrime sa napríklad na niekoľko príkladov nápisov zo známeho Isfhánu, dnešného Iránu:

jarga_04.jpg

Arabi žili ešte ako susedia Tartarie, pričom cez svoje kvadrátne písmo zachovali a vyjadrili najdôležitejší aspekt prastarého, ešte védického svetonázoru: Svastičný charakter Stavby Sveta, zrod a vývoj Sveta z bodu v strede skrz rotáciu grafického obrazu, spájajúci vrch a spodok, pravo a vľavo. Samotní Arabi dodnes nevylučujú, že ich kvadrátne písmo sa zrodilo pod vplyvom kvadrátneho písma Mogolov (od Mogol Tartaria), no na toto nečakajte potvrdenie od oficiálnych historikov.

Hľa, sakrálne meno Allah:

jarga_05.jpg

Alebo aj takto:


Všetko sa začalo v strede, z jediného bodu.

Prejdime k dnešku. Na obrázku dole je ornamentálne písmo bieloruského filozofa a sanskritológa Maichaila Bojarina (mimochodom, ako by sa anglicky povedalo „slnečné písmo“? – Sun Script...).
jarga_07.jpg
Aby sme nezaťahovali čitateľov do zložitých postupov, výklad hodne zjednodušíme a budeme vychádzať z „demoverzie“ Staroslovienskej Bukvice, ale zato z dnes používanej ruskej Azbuky. Aj tu možno nájsť príklady snahy o kvadrátne písmo:


Na prípravu písma, ktoré by bolo vhodné pre výšivky použijeme mriežku 5x10 štvorčekov:

jarga_09.jpg

A takto môžeme dostať celú dnešnú Azbuku:

No a tu sme už dostali doslovne kvadrátnu Bukvicu. Podstata je v tom, že táto verzia už má tzv. ligatúrny potenciál. Bukvice sa väčšinou hodia jedna k druhej ako kľúč k zámku. A toto je už viditeľné aj v tradičných výšivkách, kde možno nájsť stovky ligatúr. Niekoľko príkladov:

Jednoduché spájanie „kľúča a zámku“:


Vertikálna korekcia bukvíc:

jarga_12.jpg

Použitie doplnkového symbolu. Ide o ligatúrnu formu „O“, čo je jediný pôvodný doplnok k bukviciam. My už vieme prečo:

jarga_13.jpg

A teraz už niekoľko konkrétnych príkladov – sakrálne slovo OTEC:

jarga_14.jpg

Kvadrátna Bukvica vytvára dokonale univerzálny slabikovo koreňový systém písma, pretože vytvára možnosť vytvárania textov v staroslovienčine! Nijaký iný druh dnešného písma takúto možnosť neposkytuje.

Dobro:


jarga_15.jpg

Rod:


Svarog:


Len si pripomeňme, že takéto texty možno vyšívať aj kolmo, otočením i 90°, napríklad na rukávy a pod.:


Použitím solárneho písma sa dostávame aj k výšivkovým vzorom, ktoré sú známe aj nám dnes. Napríklad použime „O“:


Alebo bukvica RECI, t.j. „P“. nie náhodou ju nájdeme nielen u Slovanov a v Indii, ale aj u Keltov či starých Grékov:

jarga_20.jpg

Bukvica ŽIVOT:


A vzdajme slávu aj Šivovi:

K symbolu Boha Šivu sa ešte o chvíľu vrátime.

Bukvica „CIEĽ“:


jarga_23.jpg

Slabiky a prvobytné korene slov môžeme priamo nájsť na rôznych výšivkových vzoroch:

Slabika „ГО“. Nájdeme ju u mnohých meandrových ornamentoch, ktoré sú známe ešte z Paleolitu a ktorých je množstvo v starom Grécku:


jarga_24.jpg

Slabika „OM“. „O“ je nie náhodou v strede, v bode, odkiaľ všetko pochádza (Božia štruktúra):

Ak postúpime ďalej, prídeme k útvaru, ktorý naši Predkovia nazývali KOLOSLOV. Znamená rotujúce slovo, čo je špecifická forma sakrálnej písomnosti, ale ktorá sa akosi „vytratila“ (ne)vedno prečo a kedy. No odpoveď dobre poznáme.

Ak používame nejaké písmo pre bežné účely, tak nie je ani veľmi dôležité, ako a odkiaľ naň pozerať. No ak hovoríme o sakrálnom písme, alebo ak ide dokonca o staroslovienčinu, tak ho musíme maximálne uchrániť pred skreslením či neprávnym výkladom. A túto funkciu spĺňa práve Koloslov. Je to forma písma, pri ktorom otočenie nápisu dokonale uchováva napísané. A na vytvorenie koloslov slúži práve solárne písmo. Koloslov má okrem jednoznačnosti písma aj hlbšie významy, ale to je už oddelená kapitola.

Koloslová boli v podstate už aj posledné dva ornamenty, ale uveďme si ich viac:


jarga_26.jpg

Ak ste pozorne čítali, tak tieto sakrálne mená už viete prečítať sami. Nuž, len pre úplnosť ich vymenujeme: ROD, LADA, PERÚN, MARA, TARA a CHORS. Ak si niektoré z týchto mien našich Svetlých Bohov vyšijete na košeľu, koľko ľudí ich dokáže prečítať? A pritom to naši Predkovia používali úplne bežne.

Cieľom výhybkárov je nás rozdeliť, lebo takto sa ľahšie panuje. V sociálnom inžinierstve sa to volá fragmentácia spoločnosti. A tak oddeľujú Slovákov od Slovienov, Slovanov od Árijcov, Rusov od ostatných Slovanov a pod. Nič nového pod slnkom. My sa tu pozrieme na to, čo bežne možno vidieť v dnešnej Indii. Vzdajme teda slávu Šivovi, hoci na začiatok aj slovanskou výšivkou:V tejto súvislosti by sme vám chceli odporučiť vynikajúci indický film RAMCHARAN, ktorý si môžete pozrieť v ruskom dabingu pod názvom Veľký vojak.

Film je vynikajúco spracovaný, fantastická výprava. Kresťanská klika ho u nás nepustí, lebo je to príbeh o inkarnácii, piata americká kolóna zase nepotrebuje konkurenciu. Je to príbeh dcéry maharadžu a veliteľa jeho armády, ktorým intrigy, zrada a vojna zabránia naplniť svoje životy a zomrú. No narodia sa o 400 rokov neskôr – v dnešnom svete – a musia túto úlohu zvládnuť dnes. Inak by sa karmická špirála točila v stále horších a horších podmienkach zrodení, až kým svoju úlohu nesplnia. No my si všimnime niekoľko detailov“.

Bukvica „Ш“ má tri vertikály, preto sa ľahko rozpozná aj vo vyšitom koloslove „ŠIVA“. Nie náhodou má maharadža na čelovej čakre 3 čiary – symbol ŠIVU:


jarga_29.jpg

Práve takú bukvicu na počesť Šivu má aj Žrec Boha Šivu:

jarga_30.jpg

Samotná socha Šivu má presne túto istú bukvicu na čele:

jarga_31.jpg

A znak tromi prstami vlastnou krvou na čele si urobil aj hlavný hrdina pred bojom, v ktorom sám zabil 100 nepriateľov:

jarga_32.jpg

Film určite poteší aj tých, čo majú radi bojové scény. Zaujímavá je celková kompozícia filmu. Je to príbeh čistej lásky dvoch ľudí, ale obsahuje mnoho bojových scén. No tieto neukazujú surové detaily, iba celkovú kompozíciu boja a jeho poňatia. Navyše, vo filme je veľa tanečných scén, ktoré nahradzujú aj úseky, kde by americké filmy určite vložili násilné detaily. Ale to hlavné je, že názorne zobrazuje fakt inkarnácie.

Nedajme si vziať našu Kultúru ani našich Predkov. Vláda Svetla je predo dvermi. No iba od nás závisí, či cez ne prejdeme, alebo ostaneme za nimi.


 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.