Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PROTI SVETLU /  DEMOKRACIA HROMADNÉHO NIČENIA
DEMOKRACIA HROMADNÉHO NIČENIA
Hľadanie pravdy - Dnešná spoločnosť


Našim čitateľom je už známe, čo to je demokracia. Odpoveď možno nájsť u klasických gréckych autorov, ako je napríklad Platón, alebo aj v dobrých antických slovníkoch. No mnohí sa dodnes utápajú v naivných snoch ohľadom demokracie, akurát im nedochádza, že prečo to akosi nefunguje. My vieme, že demokracia funguje. To ako pochopíme správne až vtedy, keď si ju preložíme do nášho jazyka: „vláda otrokárov“. No a tu už by malo byť každému jasné, že v otrokárskom systéme jestvujú otroci aj otrokári. A otrokárov je určite oveľa menej, inak by – z ich pohľadu – otrokársky systém neplnil svoju funkciu. Ak rozumieme správne významu slova, pochopíme aj súvislosti s udalosťami v dnešnom svete. A už nám bude úplne jasné, prečo si dnes niektoré subjekty uzurpujú právo dávať rozkazy aj celým národom. Pre nás, Slovanov ostáva jasné to, že demokracia je tu ako forma našej likvidácie. Priblížme si pár príkladov jej fungovania.
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy nedávno deklarovalo medzinárodnú imunitu pre ukrajinskú pilotku vrtuľníka Natáliu Savčenko – ktorá je vo vyšetrovacej väzbe v Rusku . Prezidentka Parlamentnej rady Európy dokonca vyhlásila: „Povedali sme našim ruským kolegom, že musia oslobodiť Savčenko, ak chcú konať v súlade s našimi pravidlami“. Dôležitá formulácia tu je „s našimi pravidlami“. Čo to znamená? Že vo vzťahu k Rusku na Západe akosi neexistujú všeobecné pravidlá a normy medzinárodného práva, ale iba ich pravidlá..? Demokracia...

Ani nie je prekvapivé, že oni ani neprosia, ani nijako inak zdvorilo nepožiadajú. Jednoducho oznámili a hotovo. Rusko je z ich pohľadu jednoducho povinné zaspätkovať a poslušne splniť mimoriadne dôležitý rozkaz. Toto sa už ani nedá nazvať netaktnou drzosťou, to je už minimálne arogantná povýšenosť. Natália Savčenko je vyšetrovaná v súvislosti s navádzaním cielenej streľby na ruských novinárov Korneľuka a Vološina, ktorí boli zabití. Už len jej spôsob, ako sa dobrovoľne pripojila k likvidácii obyvateľstva na Donbasu hovorí za všetko. Pripojila sa k práporu Ajdar, ktorý je zostavený z veľkého počtu ťažkých zločincov, ktorí dostali amnestiu, ak budú zabíjať na Donbase. Len to od nich žiada Kyjev.

Avšak táto európska imunita nemá žiadnu právnu moc v nadnárodnom rozmere, lebo momentálne sa nachádza v Rusku a je obvinená v spáchaní ťažkých zločinov, ktorých sa dopustila ešte predtým, ako bola zvolená za poslankyňu do Vrcholnej rady Ukrajiny, čím sa stala aj členkou ukrajinskej delegácie v Rade Európy.

Zákony nemávajú spätnú platnosť, lebo inak by nastala absurdná situácia, aj keď takúto prax bežne používajú na Ukrajine. Niekto môže spáchať ľubovoľný zločin a potom vydajú zákon, že ako člen či členka Parlamentnej rady má imunitu a hotovo. Príklady na takéto situácie možno nájsť aj v anglosaskom systéme precedentného práva. Podobný prípad sa odohral vo Veľkej Británii s bojovníkom organizácie IRA, Robertom Gerardom Sandsom. Tiež bol zvolený do republikového parlamentu, ale zomrel v anglickom väzení na následky hladovky. Ďalší z prípadov je Iľja Ilašku, ktorého obvinili v organizovaní ozbrojenej skupiny v oblasti Podnepria. Bol uväznený v rokoch 1993-2001, hoci bol zvoleným poslancom parlamentu Moldavska a senátorom Rumunska. Oslobodený bol až r. 2001, ale nie ako poslanec, ale na základe osobnej žiadosti prezidenta Moldavska Voronina.

Parlamentná rada Európy má svoje vlastné, demokratické chápanie. Rusku odobrali nielen právo hlasu, ale aj právo účasti na zasadnutiach a na monitoringovej činnosti, a to kvôli Krymu. Vyjadrenie národa Krymu o sebaurčení – v súlade s Chartou OSN – na základe referenda považujú za porušenie medzinárodného práva.
Veľmi vyhranený je postoj Parlamentne rady Európy vo veci fašizmu. V Európe je trestným činom nielen zastávanie sa nacizmu, ale aj používanie nacistickej symboliky. No prejavy nacizmu na Ukrajine a v Pobaltských republikách európski politici ignorujú – veď predsa to je zamerané proti Rusku.

Keď bol v roku 2013 v Ruskej Dume prerokovávaný zákon o „Odmietaní alebo odobrovaní zločinov nacizmu“, OBSE dokonca protestovala. Zákon je údajne hrozbou pre slobodu slova a nezávislosť médií a môže poškodiť demokraciu a dodržiavanie ľudským práv. O čo ide? Bežná prax Západu voči Rusku – dvojité štandardy, aj keď „poškodenie demokracie“ je naozaj dobrá vec.

Samozrejme, že dnešné Rusko sa nebude podriaďovať takýmto žiadostiam Západu, ale problém je niekde inde. Za vládnutia Jeľcina bola v ruskom právnom systéme zakotvená priorita medzinárodného práva nad ruským. Napríklad sa píše: „Ak sú medzinárodnou dohodou s Ruskou federáciou ustanovené iné pravidlá, ako predpokladá zákon, tak sa použijú pravidlá medzinárodnej dohody“.

Tu si treba vyjasniť, čo od svojho začiatku znamenala nadradenosť medzinárodného práva nad národným právom. Tento prístup bol povinne zapracovaný do ústav tých krajín, ktoré boli porazené v Druhej svetovej vojne. Roku 1947 v Taliansku a Japonsku, r. 1949 v Nemeckej spolkovej republike. No a pozrime sa – v Rusku k tomu došlo r. 1993. V návrhu Jeľcinovho zákona novej Ústavy sa dokonca priamo hovorilo, že „prešiel expertízou v zahraničí“. Parlamentná rada Európy jednoducho túto situáciu využíva dodnes. No a aspoň vidíme, že Putin má naozaj dosť čo riešiť...

Dnes už je jasné, že globálny Nový Svetový Poriadok a hegemónia USA už nefunguje, ale západní lídri stále pokračujú v používaní metód, ktoré nanútili Rusku v 90-tych rokoch minulého storočia. Jednoducho sa snažia riadiť Rusko tak, ako to robia všetci okupanti vo všetkých okupovaných krajinách sveta, alebo inak ako otrokári riadia otrokov.

Dňa 7. januára 2015 došlo k smutne známej tragédii v redakcii parížskeho časopisu Charlie Hebroo. Akosi zázračne rýchlo sa aktivizovali všetky západné spravodajské služby a len za niekoľko týždňov sa európskej polícii podarilo dostať celú sieť teroristov s bunkami v Paríži, Berlíne, Bruseli a Viedni. No zaujímavá ani nie je takáto zázračná rýchlosť spravodajských služieb, ako skôr prvá medializovaná informácia, že všetci sú občanmi Ruskej federácie. V západných médiách sa začala radostná hystéria, ktorá rýchlo preskočila na Ukrajinu a aj do ruských liberálnych médií, piatej kolóny Západu v Ruskej federácii.

Ako to však je v skutočnosti? Vysvitlo, že všetci zadržaní občania Ruska boli Čečenci, presnejšie utečenci z Čečenska, ktorých prijala Európska únia, aby ich „uchránila“ pred surovými represáliami v Rusku. Podľa údajov organizácie Eurostat, 90% utečencov z Ruska v Európe pochádza zo Severného Kaukazu. Na prvý pohľad by sa zdalo, že všetko je najlepšom poriadku a ukázal sa iba zodpovedný humanitárny prístup EÚ. No takýto luxus sa neposkytuje všetkým žiadateľom o azyl v EÚ.

Podľa dokumentu „Chechnya Advocacy Network“ z USA – ide o humanitárnu organizáciu – azyl v Európe nie je poskytovaný každému. Niekoľko údajov z tohto dokumentu:
  • Len 10% Čečencov dostalo azyl v Poľsku, ale všetko to boli takí, ktorí mohli dokázať, že v minulosti bojovali ako povstalci proti ruskej vláde;
  • Nemecko poskytlo azyl asi 28% žiadateľom, vo väčšine prípadov však tým, ktorí vedeli preukázať, že bojovali proti ruskej vláde, alebo pracovali v čečenskej separatistickej vláde;
  • V Nórsku dostalo azyl asi 7-8% utečencov, ale vyložene iba tí, ktorí boli schopní dokázať, že bojovali proti ruskej vláde, politicky ju podporovali, alebo majú takých príbuzných.

Ukazuje sa, že na to, aby niekto v EÚ dostal štatút utečenca nestačí byť iba chudobným a v núdzi, ale musí byť skutočným povstalcom proti ruskej vláde...
EÚ veľmi rada a často prezentuje, ako odmieta vydávať Ruskej federácii ľudí, ktorí sú podozrievaní v Rusku z terorizmu. Ale jeden z pracovníkov nemeckej agentúry na ochranu ústavy – samozrejme pod podmienkou anonymity – nedávno povedal časopisu Die Welt, že približne 200 povstalcov z Kaukazu, ktorí sú od r. 2011 vedení na zozname teroristov OSN dostali v nedávnej minulosti politický azyl v Nemecku a zaoberajú sa náborom nových bojovníkov a zbieraním peňazí pre Džihád.
Putin často žiadal Západ, aby nepodporoval teroristov na Kaukaze, no Západ vo vzťahu voči severokaukazským džihádistom postupuje podľa už zavedeného postupu: „Možno sú to synovia suky, ale sú ta naši synovia suky“.

No a takto – žeby číra zhoda okolností? – sa stali nezmieriteľní čečenskí teroristi bojujúci proti ruskej vláde odrazu „ruskými teroristami“, z čoho zase vyplýva, že ich podporuje Rusko. Nič nemení na tom fakt, že práve Rusko ich už dávno žiadalo vydať, no EÚ im dala politický azyl. Z toho zase brilantnou západnou demokratickou logikou  vyplýva, že ak Rusko podporuje Donbas, tak že tam sú – samozrejme – tiež teroristi. A odtiaľ už nie je ani len krôčik k tvrdeniu, že malajzijský Boeing, autobus s civilmi vo Volchovanke či riadená streľba pomocou vyslaného navádzača, hlásiaceho koordináty cieľov, na zastávku mestskej dopravy v Donecku boli zavinené „ruskými teroristami“.
A takto už ani nie je prekvapením, keď nemecká kanclérka v Davose dala dokopy Rusko a Igil pričom to, že spoza záberov s odrezanými hlavami v Sýrii aj postrieľanou redakciou časopisu v Paríži trčia uši amerických režisérov liberálnym médiám nevadí.

Ale ako to vlastne je? Donedávna sa zdalo, že schéma fungovania nemecko-amerických vzťahov je veľmi jednoduchá. USA vydierajú a nútia Nemecko konať v ich prospech, čomu sa Nemci s menším alebo väčším úspechom snažia brániť. No keď sa Nemecku podarilo v decembri 2014 vyviesť z USA 120 ton svojho zlata, všetko sa razom dostalo do úplne iného obrazu. Nemci sa predtým dlho a márne snažili vyviezť svoje zlato z úschovy v USA, pretože Američania veľmi dlho na nič také nechceli vôbec pristúpiť. Dokonca dlhodobo nedovoľovali zástupcom Bundesbanky ani skontrolovať, či tam ich zlato ešte vôbec je. Hneď po návrate zlata do Nemecka vykonali špecialisti Bundesbanky chemickú analýzu, či im Američania náhodou nevrátili iba pozlátený volfrám.

Ponúka sa iba jediné vysvetlenie. USA dnes musia Nemecku platiť za to, že Berlín udržiava sankcie proti Rusku. Ale na to, aby mohli reálne vrátiť zlato museli ho reálne nájsť na svetovom trhu, nie iba podsúvať kadejaké náhradné „kontrakty v cene zlata“ a podobne. A takéto niečo vôbec nie je jednoduché.

Nie tak dávno preletela svetovými médiami správa, že Ukrajina odviezla do USA na úschovu svoj zlatý poklad. Teraz sa môžeme staviť o koľko len chceme, že dnes je toto zlato v trezoroch vo Frankfurte nad Mohanom a Ukrajinci ho už nikdy viac neuvidia.

Ukazuje sa, že dnes sa situácia zmenila tak zásadne, že americkým hegemónom už nestačí svojich vazalov iba strašiť, musia im aj platiť, lebo inak sa im môžu rozutekať. Merkelová možno začala podobnú hru ako svojho času ukrajinský prezident Janukovič – snaží sa vyťažiť maximum ako z Washingtonu, tak aj z Moskvy. Ako inak by sa dalo vysvetliť, že opäť začína spomínať vytvorenie spoločného eurázijského obchodného priestoru, čo zase v žiadnom prípade nevyhovuje USA. Zdôraznila iba to, že podmienkou je uregulovanie konfliktu na Ukrajine. Rovnako je možné, že ide o vydieranie Washingtonu, alebo aj o pokus uspokojiť nemeckých oligarchov, ktorým rozhodne nevyhovujú sankcie.

Keď už je uregulovanie situácie na Ukrajine podmienkou Nemecka, v akom je to vlastne stave? Podľa francúzskeho portálu AgoraVox západné médiá vždy spomínajú iba dva body Minskej dohody, ktoré ako keby porušovalo Rusko, ale vždy mlčia o ďalších 11, ktoré všetky a úplne porušuje Kyjev a NATO. Článok napríklad cituje z Minskej dohody, že musia byť odvedené „z teritória Ukrajiny pod dohľadom OBSE všetky zahraničné ozbrojené jednotky, vojenská technika a aj žoldnieri“, no Kyjev „pritúlil“ na svojom území Američanov, Angličanov a Kanaďanov, ktorí už aj dodali Ukrajine vojenskú techniku. Článok ďalej pokračuje, že nehľadiac na obvinenia z ukrajinskej strany o údajnej vojenskej pomoci Ruska, nijaké dôveryhodné dôkazy nikdy nepredložili ani USA ani NATO. Dokonca podľa údajov nemeckých aj francúzskych tajných služieb, Rusko si nikdy za nedalo cieľ obsadiť územie Donbasu, čo je v článku zdôraznené.

Nemecko sa síce nestane spojencom Ruska, ale možno sa bude snažiť vzdorovať Washingtonu v jeho snahe o vytunelovanie Európy presne v tom štýle, ale predtým ZSSR. Tejto verzii napovedá aj to, že EÚ nedá Ukrajine toľko žiadané peniaze, hoci USA na Berlín veľmi tlačia. Washington dnes už fyzicky nemôže dotlačiť pre Kyjev zopár miliárd dolárov, ale EÚ začína pre seba dotláčať nové peniaze a zavádza do svojej ekonomiky 1,1 trilióna euro. Z tohto pohľadu by „stačilo“ dotlačiť iba 20 miliárd navyše, ktoré by umožnili junte v Kyjeve pol roka financovať teroristickú operáciu na Východe. Bolo by to iba 1,8% z toho, čo EÚ aj tak dotláča pre seba. Ak by dnes Berlín bol pod plnou kontrolou Washingtonu, tak by EÚ dodala Kyjevu minimálne 40 miliárd euro.

Anglosasi si už dávno stanovili za cieľ prekaziť spojenectvo Berlína a Moskvy. Ukrajinská kríza je iba jedna z epizód dlhej reťaze amerických špeciálnych operácií. Spomeňme iba niekoľko posledných: Sýria, Lýbia, Irak, Gruzínsko... Otvorene a cynicky to opísal G. Friedman, hlava „tieňovej CIA“, analytickej spoločnosti Stratfor: „Podstata tejto politiky je táto. Podľa možností čo najdlhšie podporovať rovnováhu síl v Európe pomáhaním slabšej krajine, a ak by už hrozilo narušenie rovnováhy, tak sa zamiešať v ten najposlednejší okamih. Takto sa USA zapojilo do Prvej svetovej vojny po odstránení Nikolaja II. v r. 1917, čím nedali možnosť posilnenia Nemecka a aj v Druhej svetovej vojne sme otvorili druhý front až v júni 1944 po tom, ako sa stalo jasné, že Rusi vyhrávajú nad Nemcami“. Washington teda znovu pripravuje stenu medzi Berlínom a Moskvou – preto prevrat na Ukrajine. Z tohto súdka je aj kompromitácia Merkelovej s aférami odpočúvania. No a médiá vytrvalo vytvárajú obraz nebezpečného Ruska, pred ktorým sa dá zachrániť jedine tak, že Nemecko a EÚ celkom sa stanú kolóniou USA.

Plánované rozbitie Ruska na okupačné zóny k roku 2010 nevyšiel, preto USA musí prejsť od „postindustriálnej“ spoločnosti nazad, k industriálnej, no na to potrebuje odbytové trhy. Tým najperspektívnejším pre nich je trh Európskej únie. Keďže EÚ obchoduje s Ruskom, odbytové možnosti boli obsadené a vtlačiť sa nieto kde. Preto bolo potrebné rozbiť obchodné väzby medzi EÚ a Ruskom, oslabiť jednotlivé krajiny a vnútiť Európe podpísanie dohody s Washingtonom, analogickú euroasociačnej. Ide teda o vytvorenie transatlantickej zóny voľného trhu, v ktorej je EÚ, ktorá nebude mať vlastné energetické zdroje už vopred nekonkurencieschopná. Z pohľadu tejto logiky je jasné, že Ukrajina poslúžila ako akási návnada, ktorú EÚ prehltla. No a teraz Ukrajinu, ako tranzitnú krajinu pre energetické nosiče z Ruska postupne somalizujú, pričom cieľ je vytvoriť obchodnú bariéru medzi Moskvou a Bruselom.

Aby definitívne zamedzili možnosti vzájomného zblíženia medzi Berlínom a Moskvou, znovu menia Nemecko na taran proti Rusku, čo je viditeľné aj na škandálnom vyhlásení ukrajinského premiéra – krvavého králika – Jaceňuka pre nemecké médiá v Nemecku: „Všetci si dobre pamätáme na vtrhnutie sovietskych vojsk na územie Ukrajiny aj Nemecka, musíme tomu predísť. Nikto nemá právo prepisovať udalosti Druhej svetovej vojny, čo dnes robí ruský prezident pán Putin“. Nuž takto ideový potomok Banderu podáva ruku ideovým potomkom Hitlera.

dhn_2.jpg

Nadbieha Nemcom, chcel by takto zvýšiť šance na nemecké peniaze. Problém však je v tom, že nemecká vláda odmietla komentovať toto Jaceňukove vyhlásenie pre nemecké médiá a na nemeckom území. Možno to chápať iba ako solidaritu kanclérky Mekelovej s kanclérom Adolfom.

Ukrajinský minister financií však priznal, že dokument, ktorý podpísali pri Jaceňukovej návšteve v Nemecku nebola úverová zmluva, ale iba „Letter of Intent“.

Pre kanclérku je problémom to, že nemecká spoločnosť sa prebúdza a už chápe, že v súčasnosti sa v nemeckej verejnosti a parlamente vedie boj o budúcu podstatu Nemecka, o jeho politickú a národnú identitu. V tejto hre je zaujímavé pozorovať, ako sa postupne mení pozícia prostých občanov a celej spoločnosti, lebo nemecká spoločnosť na rozdiel od kancelárie kanclérky prejavuje zdravý zmysel pochopenia podstaty toho, o čo ide.


Dnes sa už nedá v žiadnom prípade povedať, že nemecká spoločnosť a podnikateľská sféra je zdebilizovaná proamerickou propagandou, alebo že je ochotná slepo podporiť hru Washingtonu v Európe a proti Moskve. Washington žiada od Berlína nielen podporenie sankcií, ale aj vytvorenie spoločného ekonomického priestoru. Ak sa táto dohoda naozaj uzavrie, tak celý veľký európsky priemysel čaká rýchla a bolestivá smrť. Európa, ak by chcela podporiť americký business, bude musieť zničiť svoj vlastný. Inak to nejde, oba existovať nemôžu.

Na mnohých nemeckých televíznych kanáloch sa už objavuje otvorený výsmech amerických politikov, a to ako v kritických materiáloch médií, tak aj vo vystúpeniach niektorých nemeckých politikov. Nakoniec aj český prezident – na rozdiel od slovenského scientológa zo silnej komunistickej rodiny – je na tej istej vlne odporu ako nemecký business. Nielenže nekritizuje pripojenie Krymu, ale pravdivo vyhlasuje, že Bandera sa pokúsil vytvoriť na Ukrajine nacistickú vládu a odsúdil aj fakľové pochody nacistov v Kyjeve.

Pre Rusko je dnes dôležité nedovoliť USA vytvoriť v Európe chaos, ako to urobili so ZSSR, ktorý rozbili a vykradli. No a Ukrajina nechápe, že po úlohe, ktorou ju poverila USA – spôsobiť problémy Rusku – jednoducho prestane existovať. Z pohľadu Ruska – ale aj zdravomysliacich občanov EÚ – je dôležité, či Nemecko a Francúzsko dokážu nájsť silu na sebarealizáciu EÚ, alebo sa stanú obeťou geopolitických ambícií USA, ktoré zmenia priestor EÚ na oblasť kontrolovaného chaosu v štýle Somálska. Pod frázou „Západná jednota“ totiž anglosaské médiá vždy myslia absolútne podriadenie sa diktátu USA. Ale už aj samotné západné média priznávajú, že ich jednota pod – nenásilným – náporom Ruska začína praskať. Mekrelová v Mníchove už hovorila o spoločnom európskom systéme bezpečnosti spolu s Ruskom, a nie proti nemu.

Každý rozmýšľajúci človek vidí, že Rusko ešte ani len nezačalo tvrdé – ani nie vojenské – odvetné akcie, ktoré môžu veľmi rýchlo zmeniť veľa vecí. Napríklad energetická závislosť Európy od Ruska. Nech si západní experti hovoria čo chcú, Európa nemá za ruský plyn žiadnu alternatívu. Trvalá podpora Ukrajiny zo strany EÚ a jej postupná somalizácia spôsobila rozhodnutie Ruska ukončiť dodávky zemného plynu do Európy cez Ukrajinu, a to k roku 2019. EÚ si veľmi nepomôže s Tureckým prúdom, lebo ruský plyn začne tiecť do Európy cez Grécko. Tým nastane pre EÚ ten istý problém, aký ona sama spôsobila Rusku Ukrajinou, iba v opačnom garde – a nebude môcť urobiť vôbec nič. Rusko ďalej vyťaží aj z geopolitického víťazstva v Sýrii, lebo tým bolo zabránené Američanom postaviť plynovod z Kataru cez Sýriu do Európy, čo bol jeden z hlavných dôvodov, prečo zorganizovali „farebnú“ revolúciu v Sýrii.

K sade opatrení, ktoré majú moc reálne zmeniť hegemóniu USA vo svete patrí aj rozhodnutie ruského prezidenta o dodávke systémov protivzdušnej obrany S-300 Iránu, keďže embargo bolo oficiálne sňaté. O tom, že nejde o srandu svedčí aj rozčúlená reakcia Kongresu USA, ktorá však zároveň demonštruje dominanty amerických hodnôt. Mimochodom, Američania dobre vedia o čo ide, tento systém boli vynútení odkopírovať do svojho „presláveného“ systému Patriot. No kópia zostáva kópiou, aj keď čínske sú oveľa lepšie ako Patriot.

Ak odteraz začiatky alebo ukončenia ozbrojených konfliktov vo svete prestanú závisieť od vojenskej sily USA, tak Američania definitívne stratia kontrolu nad svetom. Takže prečo vlastne dodávka OBRANNÉHO systému protivzdušnej obrany – S-300 sa nedá použiť na útok – vyvolalo takú nervóznu reakciu Washingtonu? V tomto krízovom regióne totiž moderné ruské systémy S-300 zmenia pomer síl v boji za politickú moc. Ba čo viac, premenia celé regióny na bezletové zóny pre F-16 alebo F/A-18 Hornet. Zatiaľ ba 20 bombardérov B-2 Spirit a stíhačky F-22 Raptor môžu pomerne bezpečne pôsobiť v zónach, kde sú rozmiestnené S-300. Takto ruské dodávky pre Irán nevyhnutne zmenia vojenské plány USA a – samozrejme – posilnia vplyv Ruska v regióne. No komentátor portálu The Daily Beast došiel k záveru: „Iránom problém nekončí. Ak Rusko a Čína začnú dodávať rôznym krajinám moderné systémy PVO, tak väčšina lietadiel, ktoré v súčasnosti používajú USA nebudú schopné bojovať v mnohých regiónoch planéty“. USA sa síce ešte nádejajú na technológie „Stealth“, no nikto v bojových situáciách ešte neoveril, do akej miery budú takéto lietadlá neviditeľné pre ruské S-300, ak vôbec. Ruské S-300 neutralizujú americké vojenské letectvo na Blízkom Východe a vynútia si korekciu ich politiky. Ale úprimne, prečo by Američania mali mať možnosť zabíjať kde len chcú, a pritom úplne beztrestne?

Protivzdušný raketový komplex S-300 je najznámejší a najefektívnejší systém PVO vo svete. Systém pozostáva z veliteľského bodu s rádiolokátorom a niekoľkých s ním spojených raketových komplexov, pričom veliteľská jednotka automaticky rozdeľuje ciele medzi jednotlivými prepojenými systémami. S-300 je predurčený na obranu dôležitých administratívnych a priemyselných objektov, štábov a vojenských základní pred leteckými útokmi, raketami s plochu dráhou letu a balistickými raketami. Skrátka, likviduje v podstate všetko, čo lieta, pričom funguje v ľubovoľných klimatických podmienkach. Vertikálny štart rakiet zabezpečuje súčasný zásah niekoľkých cieľov v rôznych smeroch. A aký je ešte ďalší americký problém? Je to mobilný systém, preto americkí piloti nemôžu mať nikdy istotu, kde sa v danom momente skutočne nachádza.
Poznamenajme ešte, že dnes sa krajiny musia naučiť brániť aj inak. Nie nadarmo armádny generál Ruskej fedácie Valerij Gerasimov vyhlásil, že v súčasnosti je najnebezpečnejší problém je americká prax "farebných revolúcií" na postsovietskom priestore, ktoré už aj boli realizované na Ukrajine, v Gruzínsku a Moldave.

Rusko teda môže pristúpiť k energetickému vydieraniu Európy kedykoľvek sa rozhodne. Čo ak napríklad na budúcu vykurovaciu sezónu jednostranne vyhlási embargo všetkým tým európskym krajinám NATO, ktoré podporili sankcie proti nemu? A uvidíme, aká pevná ostane oná proklamovaná jednota NATO proti Rusku. No energetické vydieranie je to najmenšie, čo môže Rusko naozaj urobiť. Stále si myslíte, že aj s našim scientológom sme na správnej strane?
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.