Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  OVPLYVŇOVANIE /  JUHOAFRICKÁ TEÓRIA SLOVENOV
JUHOAFRICKÁ TEÓRIA SLOVENOV
Slovanský slovník - Bukvica

 

 

Sú rôzne teórie, ktoré sa snažia nasmerovať čo najviac ľudí tam, kde sa aj tak nič nedozvedia, ale budú celý život márne hľadať. Tým bolo vždy zabezpečované, aby sa k ľuďom nedostali tie poznatky, ktoré by ich mohli dostať z poroby. V skutočnosti vždy išlo o to, aby sme sa nedozvedeli kto sme práve my, Slovania. Takto vymysleli teóriu sťahovania národov, Darwinovu teóriu, teóriu triedneho boja a podobné veci. Do tejto skupiny teórií určite patrí aj juhoafrická teória podsúvaná na Slovensku v rámci projektu orwellovskej premeny Slovienov na Slovenov.

Nebudeme zachádzať do detailov, ale jedno je veľmi dôležité. Ak si niekto vymyslí akúkoľvek teóriu, je to jeho vec. No nech ktokoľvek hovorí o Slovanoch a Slovienoch, tak v prvom rade musí brať do úvahy vlastné zdroje Slovanov a Slovienov. Ak totiž berie iba zdroje cudzincov, tak prezentuje – viac alebo menej pútavo – iba názory cudzincov na nás. Ale situácia v dnešnom svete ukazuje, že čoraz viac našich ľudí už je unavených balamutami cudzincov o našej primitívnosti a o sláve „vyspelejších“ národov.

Dnes si v podstate iba zhrnieme to, čo ste už na našich stránkach mohli čítať. Zamierame sa skôr na praktickú aplikáciu poznatkov, ponúknutie pohľadu, ktorý naši nepriatelia neberú do úvahy, hoci o nás píšu. Teda „O NÁS BEZ NÁS“. Vyzerá to tak, že nielen v Mníchove sa takto bavili...

Základným rozdielom medzi systémom ponímania sveta u Slovanov a Kresťanov je rozdiel medzi mozaikovým a kaleidoskopickým systémom. Na obrázku hore vidíte obrázok, ktorý vyjadruje kaleidoskopický prístup. Ak sa pozriete na predmety na ňom neviete ani len odhadnúť, či sú tam všetky, ktoré tam majú byť, prípadne či tam nie je niečo navyše alebo naopak – niečo odobrané. Toto je princíp kaleidoskopického systému. Čo všetko má ten ktorý kaleidoskop obsahovať vie iba ten, kto ho zostavil. Pre všetkých ostatných je veľkou hádankou, ktorú nerozlúšti celý život. Nevie totiž, ani kde začať. Preto či niekto žije správne alebo nie, sám nevie – povedať mu to môže iba pop-broker. A takto má kresťanská hierarchia – presnejšie náboženská hierarchia bez rozdielu – zaistené živobytie na celý život, presnejšie na stáročia. Ľudia si myslia že ich potrebujú, lebo inak by nevedeli či idú do Neba alebo Pekla. No my vieme, že obe voľby sú pekelné...

Na obrázku hore je zobrazený príklad mozaikového systému. Mozaika síce nemá všetky okienka viditeľné, ale keďže poznáme veľký Obraz v pozadí, tak si vieme postupne – v toku našich životov – postupne vyskladať jednotlivé dieliky. Takto v určitom veku, na základe nadobudnutých životných skúseností niekto skôr, iný neskôr ale určite nájde odpovede na dôležité životné otázky, a to bez brokerov, samostatným kontaktom s Vyšším svetom. Každý Slovan má na to vrodené predpoklady, ale nie každý o tom vie. Nuž a brokeri sa starajú práve o to, aby sme sa to ani nikdy nedozvedeli.


Veľmi dôležitým podsystémom takéhoto druhu spoznávania sveta je Staroslovienska Bukvica. Dnes už nemusíme hádať či je na to alebo ono, vieme presne to, čo naši Predkovia pred tisíc rokmi. Jej hlavným prínosom – ako keby „vedľajším efektom“– je to, že jej používanie začína aktivovať pravú polovicu mozgu, teda budovať schopnosť tvorby obrazov. Preto je to obrazové písmo. Dnešným ľuďom je obrazová schopnosť myslenia už nezrozumiteľná – veď preto boli spustené také projekty ako pomiešanie jazykov, pokresťančovanie Slovanov a podobne. Zainvestovali do toho hojne. Ale priblížme si príkladom čo to ono obrazové myslenie je.


 

Na začiatok si predstavme dva názory. Nikdy nám nepodsúvali iba jeden, lebo by sa to dalo ľahko odhaliť. Vždy – a najmä dnes – nám podsúvajú viacero systémov, aby sme sa nevedeli zorientovať. Názor 1 je povedzme celý systém poznatkov o tom, že Slovania zišli zo stromov niekedy tesne pred 6. storočím n. l., že nikdy sme na nič neboli dobrí, že sme skrátka niktoši a že máme šťastie, ak môžeme robiť na iných. Tento názor predstavuje obrovské množstvo prvkov, ktoré tvoria celú plochu modrého štvorca č. 1.

Predstavme si ďalšiu nepriateľskú teóriu, niečo v tom zmysle, že síce sem tam Slovania niečo dokážu, ale vždy iba pod dohľadom nejakého „vyspelejšieho“ národa. A ak už aj sme mali v minulosti nejakého veľkého človeka, ktorého stopa sa nedala úplne vymazať z dejín, tak to bol určite pôvodom cudzinec – veď my sami sme k ničomu. Takýto „pomocníci“ nášho rozvoja mohli prísť aj od čiernych obyvateľov Indie, Dravídov a Nagov. Ponúkaných podporných bodov takejto teórie existuje množstvo – tvoria kompletnú plochu zeleného štvorca č. 2.

V takto vytvorenom systéme, teda v jednom z takýchto štvorcov zapadnú milióny ľudí na celý život. Budú skúmať bod po bode obrovské plochy. No je to kaleidoskopický systém, nikdy nebudú vedieť čo je navyše alebo čo chýba.

Tu je na mieste banálna otázka: koľko je 1+1? No neponáhľajme sa z odpoveďou, všetko závisí od rozmernosti vzťažného systému, v ktorom realizujeme výpočty. Ak sčítavame 2 plochy v rovine, tak všetko je jednoduché – 2. Ale reálny svet okolo nás nie je plošný, on je objemový. Spojme teda v objemovom priestore tieto dva štvorce:Získali sme reálnu odpoveď platnú v reálnom, objemovom svete. Spojením 2 štvorcov – červenými spojnicami – sme dostali objemový útvar – kocku. Jedna strana tejto kocky je plocha názoru č. 1, ďalšia strana tej istej kocky je druhý systém poznatkov – štvorec č. 2. No pred očami sa nám objavili ďalšie 4 plochy. Musia teda zákonite existovať ešte minimálne ďalšie 4 systémy poznatkov, ktoré sa síce budú zdať úplne nezávislé od dvoch už opísaných, ale tak či onak tvoria ďalšie 4 steny tej istej objemovej kocky. Teda nečakaná odpoveď: 1 + 1 = 6. Tu možno ešte poukázať na to, že objemové útvary nie sú iba kocky, existuje množstvo oveľa zložitejších mnohohranov. Ďalej védické učenie hovorí, že naše predstavy sú uchovávané v 6 rozmernom vesmíre, teda odpoveď je oveľa zložitejšia. Pri prechode od plochy k objemu nám pribudli – u jednoduchého objemového telesa – 4 netušené pravdy, takže vo vesmíre so 6 dimenziami si nevieme všetky súvislosti ani predstaviť. V takomto ponímaní obsahuje každá stena svoju pravdu. Preto existuje aj to, čo naši Predkovia volali ISTINA a my dnes Absolútna Pravda. No tá tiež nie je iba jedna, každý skúmaný jav má svoju Istinu, teda Absolútnu Pravdu. Všinime si malý detail. Na jeden výraz našich Predkov už potrebujeme 2 slová... Absolútna Pravda je teda poznanie všetkých plôch daného mnohohranu, pričom u nevedomcov má každý svoju pravdu, ktorá je plne reálna. A Istín je rovnako nespočetné množstvo.

Toto je obraz princípu obrazného ponímania sveta a javov v ňom. Každý jav či udalosť má mnoho hrán, ale ľudia vidia iba tie, ktoré im umožňuje vidieť úroveň ich evolučného vývoja a filtre nastavené administrátormi systému. Väčšina ani len netuší, že takéto niečo je možné. Čím viac hrám obrazu spoznávame, tým sme vyvinutejší, múdrejší. No takéto niečo – teda schopnosť tvorby a rozvoja obrazov – nie je vlastná všetkým ľuďom. Tak či onak, Staroslovienska Bukvica je jedna z overených metód na nadobúdanie takýchto kvalít.

Toto je iba náčrt védického ponímania sveta a rozmýšľajúcemu človeku už dôjde, že kto nepozná takéto mechanizmy, nemôže hovoriť o znalosti svetonázoru našich Predkov, pre ktorých je takéto niečo iba jedna z tehličiek obrovského múru poznania. Rôzne zdroje nám podsúvajú rôzne hrany svojich obrazov, ale my sa musíme učiť ich spájať. Takto sa z nevedomca stáva vedomec, z otroka slobodný človek.

Mnohí určite poznajú skladbu skupiny Elán TRETIE OKO. Ako v pesničke, dnes naozaj je mnoho „divných vtákov“ aj s perím, no na druhej strane sa už objavujú aj „boží bez peria“. Za tých „pravých“ sa posledných tisíc rokov samonominujú zástupcovia v minulosti importovaného Dionýzovho kultu, dnes nazývaní kresťania, presnejšie ich pastieri. Od revolúcie priamo vplývavajú na obyvateľstvo Slovenska. Ide nielen o ich aktivity v kostoloch, ale aj o činnosť „dobrých kresťanov“ na všetkých stupňoch a vo všetkých úradoch verejného života, pričom neposledná oblasť je oblasť vzdelávania, na ktorú tiež priamo vplývajú. A výsledok tohto – už viac ako 20 ročného – vplyvu na spoločnosť je všeobecná deštrukcia mravov a chamtivosť bez Svedomia. Nimi „vypestovaní“ absolventi sa už stihli chopiť moci. Védická múdrosť hovorí „ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok“. To, ako nemilosrdne drancujú lesy názorne ukazuje, ako sa v skutočnosti „starajú“ o ľudské Duše. Stačí sa vybrať do vyhladených lesov a zaplakať nad „ohavnosťou pustošenia tam, kde by nemala byť“. Ako sa starajú lesy, tak sa starajú aj o ľudské duše. Na obraze jedného si možno dorátať obraz druhý tej istej „kocky“. Možno si všimnúť, že donedávna bola na mapách Google verzia snímok slovenských lesov z roku 2004. Tohto roku nastal zaujímavý jav – bez toho, aby vymenili staré satelitné fotky našich lesov za nové, len jednoducho „prepísali“ na nich rok – na 2015, pričom FOTKY OSTALI TIE ISTÉ. Kto má možnosť také niečo ovplyvniť? Okrem cirkevnej piatej kolóny aj minister Životného prostredia, ktorý hoci má chrániť stromy má najväčšie firmy na ich ťažbu...

Ale začíname pozorovať aj nový jav. Existuje skupina „obchodníkov“ s ľudskou naivitou, rôznych predpovedateľov budúcnosti, „zázračných“ liečiteľov, vykladačov Tarotu a podobne. V žiadnom prípade nechceme povedať, že takíto ľudia nemôžu existovať – odporovalo by to védickému svetonázoru. No máme na mysli špecifickú skupinu ľudí, ktorá si z tejto oblasti urobila prostriedok na ľahké živobytie. Im je v podstate jedno aké sily dávajú do „pohybu“, dôležitý je z toho vyplývajúci zisk. Pretože vieme, že Kony v pozadí Vesmíru sú jedny a tie isté, tak mnohí  z nich už môžu dnes vidieť veľa zmien, ktoré sú naozaj „predo dvermi“. Nadchádza epocha „návratu Starých Bohov“, alebo – ak chcete – Slovanov. Preto začínajú zapájať do svojho businessu“ Slovanstvo.

Ďalšia skupina „dobroprajníkov“ začína nebadane – ale systematicky – sledovať rôzne slovanské akcie, aby podľa možnosti už v zárodku zistili kde sa čo deje a po získaní dôvery sa tam chystajú „zavádzať poriadky“. Veľmi často ich rozpoznáte podľa kultivovaného prejavu a prepracovanej rétoriky. No tu je vždy užitočné sledovať obsah a nie formu prejavu.

Sú aj takí, ktorí žijú celý život v cudzine – napríklad v Južnej Afrike – a akosi „zaslúžene“ sa dostávajú k prostriedkom Matice Slovenskej, ktorá im financuje vydávanie kníh či vystupujú v Národnej rade, tiež fungujúcej z našich daní. Tu sa nám natíska jedna principiálna otázka, ako je možné, že z peňazí daňových poplatníkov financujú naši úradníci – ktorí tiež žijú z našich daní – cudzincov, ktorí Slovensku nedali ani Euro daní? Chcú nám nahovoriť, že nás „skultúrnili“ Dravídi a Nagovia z Indie. Zástupcovia tohto etnika k nám v minulosti naozaj prišli. Naši Predkovia ich ešte pred tisíc rokmi nazvali Cigáni a je ich už u nás viac ako milión. Možno sa treba chystať, že sa čo nevidieť stanú riaditeľmi ústavov ako napríklad Matica Slovenská, možno budú študovať život Svätopluka či Pribinu, alebo čítať básne od Sama Chalupku. No obraz uložený v ich mene svedčí o niečom úplne inom.

Vôbec hovoriť o Slovanoch a pritom nepoznať našu Kultúru je nemožné. Môže sa tak diať iba vtedy, ak nie sú používané naše vlastné zdroje, ale zdroje našich nepriateľov. No to je šírenie klamstiev, nie našej Kultúry. Ak hovoríme o indických Védach – ktoré samozrejme tiež uznávame za naše zdroje – tak nemôžeme nespomenúť najstaršie indické Védy, ktoré voláme Rig Védy, alebo ak chcete RIGVEDA, v ktorých sa píše, že na územie Indie priniesli túto múdrosť BIELI MUDRCI SPOZA HIMALÁJÍ. Teda poznanie išlo od nás k nim a nie naopak. Len na dôvažok dodajme, že slovo „RIG“  pochádza z ch’Árijského jazyka. Je to samostatná Runa, ktorej hlavný obraz je „žiarenie“. RIG teda má význam „žiariaci svet“ a RIGVEDA znamená „Múdrosť žiariaceho sveta“. Tento koreň bol použitý aj v mene Erig – dnes Erik – kde význam je „žiariaci, žiarivý“. Je to árijské, t.j. naše meno.

Teda pre tých, ktorí sa iba začínajú orientovať musíme pripomenúť, že Stará Viera je trvalé, nikdy nekončiace  poznávanie Svetla, nie konfesia štýlu „modli sa a pracuj“, čím sa myslí „v žiadnom prípade nerozmýšľaj na koho robíš“. Vôbec nie je problém v čítaní cudzineckej literatúry, ale treba použiť princíp Zdravomyslia. Ak dobre spoznáme cudzie texty, tak dobre spoznáme ich názor na nás. Od toho je už iba krok k tomu aby sme zistili, aké majú s nami ozajstné plány. Na a ak príde k tomu, že sa budeme musieť brániť v boji, tak už máme polovicu vyhranú – pretože už vieme, čo budú proti nám robiť. Bude to v prvom rade to, čo o nás vo svojich knihách píšu. Ak nás opisujú ako „posledných“ tak aj nás chcú vidieť ako „posledných“. Ale v dobe Slovanov Slovania znovu zaujmú svoje miesto na Midgard-Zemi. Ale ak nepoznajú vlastnú Kultúru ako to miesto nájdu?

Útoky na Slovienov neprestávajú, preto nemôže prestať ani naša obrana. Dnes už je vedecky dokázané, že naša DNK sa sústavne mení v závislosti od toho, čo hovoríme. Čistá reč mení ľudí na čistých, špinavá reč na nečistých. Deje sa tak každý jeden deň nášho života. Čistá reč nie je v žiadnom prípade pre nás reč cudzincov, lebo tá mení genetiku na im podobnú, resp. nimi želanú. V prípade vnucovania deťom cudzích jazykov vo veľmi ranom veku vyrastú dobrí dialektickí materialisti, ale žiaden Slovan. Vôbec pôvod slova „Slovan“ je dôležitý. Obsahuje v sebe koreň „Slovo“. Podľa védickej tradície Vesmír vznikol z jedného bodu – teória Veľkého tresku je z nášho pohľadu principiálne správna – ale na Počiatku bola nielen existujúca Múdrosť – ono „Slovo“, ale aj sakrálna geometria Vesmíru, t.j. „Číslo“. Slovo a Číslo stáli na počiatku fyzickej existencie Vesmíru. Jazyky, v ktorých je tento „spojovací most“ dodnes zachovaný možno s určitosťou považovať za najbližšie prastarému, prapôvodnému jazyku na Midgard-Zemi, t.j. Staroslovienčine. Presnejšie, ide o spojenie „číSLOvo“. Tu si môžete pozrieť, v koľkých moderných jazykoch ostalo toto prepojenie uchované. No hoci tu už nepatria ani všetky slovanské jazyky, z tých, ktoré si tento „prepojovací mostík“ uchovali, sú všetky slovanské. Slovan pochádza zo slova Slovien, ktoré sa v Bukvici písalo s „JAŤ“, t.j. niečo ako Slovѣn. Ide o spojenie „slovo“ + „vѣni“, t.j. žily. Názov vyjadruje védickú Vieru, že čistota krvi – o ktorú Slovien musel dbať – je mimoriadne dôležitá, pretože inak sa z nás stanú zvery, nie ľudia. Zvieratá sa riadia inštinktmi, človek na normálny vývoj si už iba s nimi nevystačí. Obrazne si možno – zachovajúc védický princíp – predstaviť človeka ako počítač, t.j. ako materiálnu a programovú zložku. Rodová pamäť – nevyhnutná na Poznanie Múdrosti Predkov – je uložená v kostnej dreni, t.j. na „hard disku“. Do našej Duše – centrum je v srdcovej čakre, t.j. v srdi – sa musí dostať krvou. Ak sa krv pomieša – premiešaním s inými rasami – tak stratí vodivosť a Slovan sa postupne stane zverom. Preto Kony Rita trvajú na udržiavaní čistoty Obrazov Ducha a Krvi. Miešanci – bohužiaľ – vodivosť stratili. No „neupravované“ rasy v dnešnom ponímaní, t.j. biela, čierna, žltá aj červená túto schopnosť majú. Všetky mutácie ju strácajú.

Staroslovienska Bukvica má 49 bukvíc, teda 49 rôznych zvukov, ktoré – ako zvyky mantier – vyvolávajú špecifickú reakciu v podvedomí v závislosti na frekvencii vydávaného zvuku. Orezávanie zvukov znamená orezávanie frekvenčného pásma a degeneráciu národa. Je to vždy riadený a nie náhodný proces. Okrem ďalších vecí sa zhoršuje aj zdravie, lebo nemáme pokryté všetky frekvencie potrebné na normálne fungovanie našich orgánov. No dnes sa vieme dostať nazad, stávame sa opäť schopní začať čítať to, čo písali naši Predkovia pred 1 000 a viac rokmi. Zmena písma a reči vytvorila cielenú bariéru medzi nami a našimi Predkami. Takto vieme aj „vystopovať, v ktorom slovo bolo kedysi „JAŤ“ a v ktorom nie. No musíme brať všetky dostupné slovanské jazyky, lebo iba to je cesta nazad. Rusi povedia „Viera“, Ukrajinci „Vira“, my povieme „Viera“ a Česi „Víra“. Znamená to, že v tomto slove bolo určite pôvodne „JAŤˇ“. Paralelu nájdeme aj v slove chlieb a podobne. Dnes nepoužívame pôvodné zvuky, ale je čas ich navracať. Védy boli pôvodne „Viedy“, povieme napríklad „viem“ a nie „vem“, hoci Česi povedia „vím“. Rovnako povieme „Viedeň“ a nie „Vedeň“ a podobne.

Slavjan (Slovan) je ten – podľa Velesovej knihy – kto slávi svojich Bohov a Predkov. Kresťan nemôže byť Slovan, lebo slávi cudzích bohov a predkov, nie svojich, slovanských, čo je zrada vlastných. Ale otrok vždy slávi svojho Pána. Už sme hovorili, že názov Slavjan používal ešte P. O. Hviezdoslav.

Všímajte si aktívne sa objavujúcich „čudných vtákov s perím“, ktorí nepotrebujú návrat našej Kultúry. No ona tak či onak preberá vládu, otázkou ostáva iba to, koľko bude tých, pre koho nakoniec svitne Vek Slovanov, Vek Velesa.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.