Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PROTI SVETLU /  ROVNICA SLOVENOV MATICE SLOVENSKEJ
ROVNICA SLOVENOV MATICE SLOVENSKEJ
Hľadanie pravdy - Dnešná spoločnosť

 

Určite ste si všimli, že na našej stránke sme sa už neraz vyjadrovali proti umelo zavádzanému fiktívneho názvu SLOVEN, ktorým sa rôzne subjekty u nás snažia zameniť náš vlastný názov našich Predkov, ktorí vždy boli SLOVIENI.

Dlho to vyzeralo, že ide iba o individuálne ambície ľudí, ktorí sú ochotní použiť všetko možné, len nie študovať našu vlastnú, Slovansko-Árijskú minulosť a naše vlastné dedičstvo Predkov, t.j. naše zdroje. To, čo o nás píšu cudzinci už však rozumným ľuďom nestačí. Nastupuje nový Vek, Vek Vlka.

Ak cudzinci, ktorí dlhodobo dusia nás, Slovanov začínajú dnes nervóznieť, je to normálne. Tisícročie používaná taktika nášho zotročenia začína dostávať čoraz väčšie a väčšie trhliny. Do našej poroby investovali už veľmi veľa, a na našej otrockej poddanosti postavili svoje šťastie tak, ako každý otrokár stavia na otrokoch. Samozrejme, že najlepšie sa ovláda ten otrok, ktorý ani nevie že je zotročený. Objavujú sa nové a nové dôkaz toho, že minulosť bola iná, ako nám oficiálne podsúvajú. No keď sa objaví akýkoľvek nový dôkaz, ktorý vyvracia cudzincami nanútenú schému, tým horšie pre dôkaz. Ale tak či onak, všade už je cítiť, že zmena je predo dvermi.

Problém dneška nie je v tom, že nepriateľ je silný, problém je v tom, že my sme stále slabí. No sila je Poznanie, bez poznania sa človek rýchlo zmení na poslušného biorobota. Tu nie je miesto na dôkladné vysvetlenie pôvodu slov jazykovej skupiny, ktorú dnes nazývame indoeurópska, túto tému dostatočne podrobne preberáme na kurzoch Staroslovienskej Bukvice. Vyberme si však jeden príklad, ktorý za použitia obrazového myslenia možno pri dobrej vôli pochopiť aj bez kurzu. V minulosti naše Rody používali Starosloviensku Bukvicu, stopy koreňov nášho prajazyka nájdeme vo všetkých jazykoch indoeurópskej jazykovej skupiny. Ostatne aj oficiálnou vedou uznávaný Nestor píše, že „sloviensky jazyk a ruský jedno jest“. Najviac síce v slovanských jazykoch, ale stopy ostali aj v tak stroho preformátovanom jazyku ako je angličtina. Ten, kto koná podľa prastarej Viery, koná podľa prastarého Poznania. Poznanie je moc, ten kto vie je vždy vo výhode oproti tomu, kto nevie. Ak teda konáme podľa Viery (Poznania), môžeme to v staroslovienčine vyjadriť že konáme „поВҍре“. Tento zvrat je v angličtine dodnes zachovaný ako „power“. Ten istý slovný základ je aj v našich slovách „povedať“ alebo „povera“. Povedať je vyjadriť rečou to, čo má v sebe Múdrosť Predkov, teda hlboké, prastaré Pravdy. „Povera“ ako slovo má tú istú podstatu ako anglické „power“. No za tisíc rokov sa postarali, aby sme pôvodný význam slov zabudli. Nie je to však náhoda. Jedno platí v každom čase – kto má poznanie, ten má moc. A naši Judáši stále zapredávajú Poznanie Predkov za misku šošovice... no my cudzincom za misku šošovice slúžiť viac nebudeme.

Dňa 24. mája 2015 mal v Poprade prednášku Dr. Hromník, jedna z ikon Matice Slovenskej. Prečo to môžeme takto označiť? Prednášky sme sa zúčastnili preto, aby sme vedeli posúdiť, čo to vlastne pán doktor medzinárodného významu SLOVENOM priniesol, keď už to bolo u nás doma.

Pán doktor je jeden z tých, ktorí vehementne menia SLOVIENOV na SLOVENOV. Nuž, kto nemá – a očividne nechce mať – ani poňatia o Staroslovienskej Bukvici, ten nikdy nebude schopný pochopiť ostrý kontrast obrazov oboch názvov. Pán doktor sa narodil na Slovensku a vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe. Hneď potom emigroval do USA – v roku 1968 – a neskôr sa presťahoval do Juhoafrickej republiky. Do rozpočtu Slovenskej republiky NIKDY NEPRINIESOL ANI CENT DANÍ, ale Matica Slovenská neľutuje používať prostriedky daňových poplatníkov na financovanie Juhoafričanov... presnejšie teší sa pozornosti aj ďalšieho subjektu, ktorý žije z našich daní – pán doktor prednáša aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Nuž, presne v duchu Murphyho zákona: „odborník je vždy človek z iného mesta“, v našom prípade z Južnej Afriky. Nato platia naši ľudia dane?

V priebehu prednášky vysvitlo, že pôvod názvu SLOVEN je logický iba pánovi doktorovi – vysvetlenie v štýle „vlasatý boh“ je veľmi svojrázne – ale na rozdiel od slovenskej „konkurencie“ nielenže netvrdí, že „JAŤ“ sa číta ako „E“ či „Ä“, on Starosloviensku Bukvicu, presnejšie žiadnu formu slovanskej písomnosti vrátane rún ani neberie do úvahy. Odvodenie názvu SLOVEN zo zle pochopeného českého SLOVĚN“ je viac ako svojrázne. Podľa toho môžeme vydedukovať, že pán doktor považuje časy, keď sa už na Slovensku aj v Čechách používala latinka a nie pôvodná Bukvica sa prvobytné. Nuž, dá sa to pochopiť, Anglosasi ani Juhoafričania môžu mať takýto pohľad na nás. Ale tu je kľúčové slovo ANGLOSASI. Pán doktor môže veľa o Slovanoch vedieť a veľa nevedieť, ale určite vie anglicky, keďže v takomto prostredí žije od r. 1968. Zanechajme teda „Vlasatého boha“ a „JAŤ = E“ a jednoducho otvorme anglický slovník. Čo v ňom nájdeme?

SLOVEN – neporiadnik, lajdák, čudák, šuchta, neporiadna ženská [AlibertoCaforio, Anglický slovník; II. Anglicko-slovenský; LOGOS Bratislava 1999]

SLOVEN – lajdák, lempl, nepořádník, šmudla, špondíra [Velký anglicko-český slovník, ACADEMIA, Nakladatelství Československé akademie věd 1981]

A môžeme siahnuť do zdrojov aj na internete:
Aká teda z toho vplýva rovnica, ktorú môžeme nazvať ak rovnicou Matice slovenskej? Napríklad takto:

MATICA SLOVENSKÁ: SLOVEN = NEPORIADNIK±LAJDÁK, no môže to byť aj horšie...

A to za peniaze slovenských daňových poplatníkov... Uznajte, keď už raz naši úradníci za naše peniaze podporujú cudzincov, mohli by aspoň ovládnuť cudzí jazyk.

Nuž tak. A toto veľkolepé vysvetlenie pán doktor publikuje aj v angličtine za podpory Matice slovenskej a našich entuziastov... mimochodom, čo si to o nás môžu Anglosasi myslieť – na základe „nášho“ vlastného, nevynúteného tvrdenia? A čo naši bratia SLOVENI? Staroslovienska Bukvica im je nezaujímavá... Ale u Anglosasov to určite ďaleko dotiahnu. Stačí, ak im vždy jasne a dôrazne vysvetlia, že sú SLOVENI.

Argumenty o tom, že naše slová pochádzajú od Dravídov a Nagov sú rovnako svojrázne. Ak sú v dvoch jazykoch použité rovnaké slová to ešte neznamená, že prenos má práve tú formu jednosmernej ulice, ako predpokladá Juhoafrická teória. Prenos mohol prebehnúť – a aj prebehol – presne opačným smerom. Od Árijcov k Dravídoma nie naopak. Dravídi a Nagovia sú ČIERNE NÁRODY, bielu, resp. svetlejšiu farbu pokožky nadobudli až asimiláciou s dobyvateľmi, t.j. Árijcami. Dravíci a Nagovia boli v čase príchodu Árijcov vysluhovači kultu Kali-Ma, t.j. Čiernej Matky, ktorej prinášali aj ľudské obete. Pod tlakom Árijcov – ktorí tento neľudský, temný kult systematicky likvidovali – boli nútení ich čierni mágovia ujsť do Afriky. Jediní potomkovia Dravídov a Nagov, ktorí sa dostali na naše územie a to až pred tisíc rokmi sú Cigáni. Ako sa dá kultúrne obohatiť od nich si môže každý Sloven aj dnes overiť návštevou ich osád.

Súčasťou Juhoafrickej teórie je postulát, že na Sever – teda aj do Popradu či Prešova – sa chodilo zomierať, sú to teda akési „obľúbené“ miesta smrti. Do tejto kategórie patria ja predpoklady, že ak černosi dôjdu na sever, tak ich koža obelie... komentáre netreba. Cigáni sú u nás už tisíc rokov a očividne to nestačí.

Ak sme na tomto území – podľa DNA Genealógie – už 8 000 rokov, tak nijako nemôže prekvapiť, že tomu zodpovedá aj naša toponymika. Tejto problematike sme sa venovali už neraz, teda naozaj iba skratkovo. Mara ako názov je na našom území naozaj doma. Názov – ako všetky pôvodné slová – pozostáva zo skratiek, a je teda aj takto vysvetliteľný. Je to MAtkaRa, teda Moréna, sestra Boha Perúna. Tieto isté korene nie je ťažko vidieť aj v názve MATkaRA, čo nemá s Maďarmi naozaj nič spoločné. V tejto súvislosti sa pozrime aj na toponym GALMUS. Pri znalosti Staroslovienskej Bukvice hneď vidíme, že text sa nedá prepísať iba tak – kvôli primitívnosti latinky. Za „U“ máme k dispozícii ako náhradu buď bukvicu „UK“, ktorej obraz je priblíženie, alebo bukvicu „OUK“, ktorej obraz je Ustoj, teda nepísané pravidlo Vesmíru. Pri výklade – vzhľadom na množstvo obrazov každej bukvice – musíme brať do úvahy aj celú kultúru, ku ktorej sa analyzovaný termín vzťahuje, lebo dnes ani zďaleka nie všetky existujúce obrazy sú naše. Galmus je pohorie, v blízkosti ktorého sme robili tri posledné oslavy Letného dňa Perúna. Je to geoanomálna zóna, teda energeticky pozitívna zóna. Presne na takýchto miestach naši Predkovia v minulosti stavali Kapištia a Svätilištia. Teda takto:


GA je cesta alebo púť, môže byť duchovná alebo materiálna, no je nám jasné odkiaľ a kam. Slabiku nájdeme napr. v slove noGA (noha – orgán pohybu), dráGA (dráha), poGAn (pohan, t.j. idúci po našej vlastnej ceste duchovného vývoja, nie cudzej), GAra (hora, t.j. cesta k slnku) a pod. L – „Ľudia“, M – „myslite“, „OUK“ (USTOJ), „SLOVO“, pričom na konci predpokladáme „JERЬ“, ako ukončený prírodný výtvor nevytvorený človekom. Spojením obrazov dostaneme celý obraz hory, ktorý môžeme čítať ako „Duchovná cesta ľudí, ktorí myslia na základe nemenných Vesmírnych Konov vyjadrených Slovom“. Je to len jeden z obrazových výkladov, pričom sa teraz nebudeme zaoberať riadením obrazov, ktoré sa dešifruje čítaním sprava doľava. Hierarchia riadenia obrazov nám dá vedieť kde je počiatok opisovaného javu a čo má byť konečným výsledkom. V každom prípade vidíme, že tento vrch umožňoval našim Predkom v dávnej minulosti konať pokroky v duchovnom vývoji pomocou prastarých obradov, ktoré sa v tejto geopozitívnej zóne určite konali. Na kopec s takýmto názvom a zdrojom pozitívnej životnej energie sa určite nechodilo zomierať.

A teraz sa prenesme do inej roviny a predstavme si situáciu, že niekto si nás chce podriadiť pomocou čiernej mágie. Dnešnému materialistovi sa zdá, že slovo je nič. No pozrime sa na problém z pohľadu našej, védickej, slovanskej Kultúry. Slová sú magické symboly rezonujúce s prvobytnými koreňmi človeka. Skupina ruských vedcov pod vedením biofyzika a molekulárneho biológa, prezidenta Inštitútu kvantovej genetiky, P. P. Gariajeva spojila úsilie lingvistov a genetikov a vykonala neobyčajný výskum zameraný na vplyv zvukových frekvencií a slov na ľudskú DNK. Jeden z výsledkov výskumu potvrdil, že živá ľudská DNK môže byť zmenená a upravovaná vyslovovaním slov a fráz. Teda to čo hovoríme hneď v reálnom čase formátuje našu DNK. Poďme ďalej, G. I. CAESAR:

NIET SILNEJŠEJ MÁGIE AKO MÁGIA SLOV

Takéto niečo sa voči nám koná už veľmi dávno; byzantský patriarcha Fótius, 860 pred n. l.:

NÁRODU, KTORÝ JE OBĽÚBENCOM BOŽÍM A BOHOM VYVOLENÝ SA NETREBA SPOLIEHAŤ NA SILU SVOJICH RÚK... ALE TREBA MU OVLÁDNUŤ A PODMANIŤ SI RUSOV S POMOCOU NAJVYŠŠIEHO.

Len pre pripomenutie, naša zem sa volala v minulosti Maličká Rus alebo Maličká Tartaria. Slovanské knieža Samo dal jednému zo svojich synov – ktorý bol veľmi múdry – meno Rus.

My sme Slovieni a budeme sa riadiť radami našich Predkov, Volch VELIMUDR:

CUDZÍM UMOM ŽIVOT NESPOZNÁŠ A MÚDREJŠÍM SA NESTANEŠ.

A použijeme poznatok, ktorý je ako KON, t.j. ako Večné a nemenné Pravidlo platné v celej našej Galaxii; Kniha SVETLA, Charatia 4:

NIČ VO VESMÍRE NEMÔŽE ZABRÁNIŤ VÝSTUPU DUCHA NAHOR OKREM JEHO SAMÉHO.

Nič vo Vesmíre nemá takú moc, aby nám dokázalo zabrániť v Duchovnom vývoji – okrem nás samých. Ak nám teda niečo bráni znamená to, že sme na to – hoci z nevedomosti – predtým sami museli dať povolenie. Takéto povolenie získavajú ľsťou a klamom, ale na vine nie sú oni ale naša NEVEDOMOSŤ. Na tú niet ospravedlnenie – a už vôbec nie na posmrtnom súde.

V praxi to funguje tak – čo je už našim čitateľom známe – že ak nám chce niekto odoberať životnú energiu alebo Dušu, musí nám to oznámiť. Ak sa nepostavíme proti, postup schvaľujeme. To stačí na to, aby démonické sily NEKARMOVALI. Splnili si svoju úlohu bez viny. Je to ich úloha. Karmu naberáme my.

Ako sa to napríklad dá urobiť? Povedzme zahrňme do procesu citát Jonáša Záborského – inak veľmi poučný:


Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí?

Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí!

Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie,

a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede.

Vyvolia si za vyslanca koho im rozkážu,

a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu.

Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady?

Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!


Už žijeme v samostatnom štáte a môžeme sa slobodne rozhodnúť, už je prístupné aj poznanie Predkov. Máme teda voľné ruky. A čo si s nimi urobíme? Odpoveď je v citáte. Teda platí to na SLOVENOV. Slovieni túto možnosť využívajú. Ak by tomu tak nebolo, tak by nič nebránilo uvádzať aj iný citát toho istého Jonáša Záborského – ale očividne tento „odsúhlasovať“ netreba; Dejiny kráľovstva Uhorského, 1875:

Poneváč užívali nemotorné runy, usporiadal pre nich o. r. 855 písmo, zo všetkých potomných najdokonalejšie, duchu slovančiny najprimerenejšie.

Dávno pred Staroslovienskou Bukvicou sme písali Runami aj podľa svedectva Jonáša Záborského.

Takto funguje metodika zvaná „fragmentácia spoločnosti“, keďže v minulosti už prebehla fragmentácia kedysi jediného národa. Ide o politické technológie, ktoré tak zručne ovládajú práve Anglosasi. Rozdeľ a podrob si. No aj toto nám – v zmysle Vesmírneho Konu – museli dať vopred vedieť; George ORWELL:

Kto kontroluje minulosť, ovláda budúcnosť. Kto kontroluje prítomnosť, ovláda minulosť.

Ak vhodným vzdelávaním preformátujeme dnešnú mládež – zo SLOVIENOV urobíme SLOVENOV – tak v prítomnosti modifikujeme minulosť. Dá sa takto vytvoriť druh ľudí, ktorí už nikdy nebudú poznať čo sa naozaj v minulosti dialo. Pozrime sa na Ukrajincov a kam ich doviedli...

Obraz SlovEn je obrazom človeka, ktorého kompletný svetonázor a ponímanie sveta a vesmíru vychádza iba z materializmu. SlovIEn je duchovne sa vyvíjajúci človek, lebo frekvencia jeho názvu prepája Nebesia a Zem – ako mantra. Detaily sme uviedli už v iných článkoch.

Celý postup by sa dal zjednodušiť do týchto krokov:

  1. Napojiť čo najviac ľudí na anglosaský egregor – zavedením slova SLOVEN. Keďže to nie je naše slovo, náš egregor ho "neeviduje";
  2. Transfer vybraných informácií a zavedenie potrebného psychoprogramu do podvedomia SLOVENA;
  3. Zadefinovanie cieľa, napr. "poskytnutím" básničky od Jonáša Záborského so stádovým podtónom. Môže sa napr. uviesť v knihe (všimnite si, že ďalší citát Záborského o Runách pred Staroslovienskou Bukvicou nie je uvádzaný);
  4. SLOVEN začne postupne fungovať autonómne tak, ako chce administrátor systému a ani netuší čo prebehlo.

Tu si pripomeňme niekoľko veršov od Puškina:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Teda uzavrime to. Nehovoríme, že SLOVENI neexistujú. No tento výraz nepatrí do našej Kultúry. Je pevne zakotvený v anglosaskom egregore, teda vyvoláva ich obrazy. Tieto v takto želanom smere preprogramovávajú DNK – každý deň. Kto by to chcel technokraticky – materialistky – zmerať, nemôžeme poslúžiť. Je to niečo podobné, ako keď rastie dieťa. Koľko narastie za jeden deň? Nevieme, ale jedného dňa bude veľké a bude na výchovu neskoro. A takto to bude aj s vplyvom mena SLOVEN na psychiku jeho nositeľov. Význam SLOVEN je samozrejme zacielený na lenivosť Ducha, aby sa nezobudil. Fyzická práca a životná energia otrokov je potrebná.

Slovieni tu boli, sú a budú a ctili a budú si ctiť svojich Predkov. Svojich Svetlých Bohov a Predkov.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.