Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  OBRAZY RODNEJ VIERY /  ASTRÁLNY SVET ALEBO KAM PO SMRTI
ASTRÁLNY SVET ALEBO KAM PO SMRTI
Védy a viera - Védy

 

Dnes je v móde hovoriť o astrálnych svetoch. Tento výraz sám osebe neznamená nič neobyčajné. Slovné spojenia ako „astrálne putovanie“, „astrálne bytosti“ a podobne sa v určitom druhu literatúry dajú nájsť často. Rovnako sa možno dočítať, že v Astrálnom svete možno stretnúť ľudí, ktorí už nežijú – odišli z nášho sveta – a aj to, že v Astrálnom svete putujeme počas spánku a podobne. Ak je to tak, aký je vzťah medzi Astrálom a našim systémom Ponímania Sveta, teda tým, čo nazývame  Jav, Nav a Prav?

Ľudia zvyčajne nevedia odpovedať na to, kde sa nachádza Astrál, hoci toto slovo poznajú. Čo znamená slovo „Astrál“? Poznáme astrofyziku, astrológiu, astronómiu, ale samotné „astro“ akosi uniká. Astra v gréčtine znamená hviezda, teda astrálny je hviezdny. A teraz sa pozrime na to, aký je vzťah tejto kategórie k pojmom nášho Svetonázoru.

Naši Predkovia hovorili: „Múdry nie je ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie to, čo treba“. Odpoveď nájdeme v súhrnnom učení o energiách Vesmíru, ktoré voláme JUDŽIZM. Takto sa píše v ch’Árijskej Karune:

 

 

Prvú Runu nazývame JUDŽ, pokiaľ je v takomto postavení. Ak by bola osamote, čítala by sa JOGA. Symbolizuje smer na jednu aj druhú stranu, teda rozširovanie Vedomia. Okrem rozširovania však v sebe obsahuje aj spájanie, lebo to, čo sa rozširuje zároveň zostáva medzi. Iným vyjadrením tohto javu je kombinácia opačných druhov energií, čo dnes poznáme ako HA-THA či JIN-JANG. V našom, pôvodnom ponímaní CHA-TCHA Joga (koreň „CHA“ poznáme napríklad v slovách charakter, charakterník a pod.). Je to systém zjednocovania dvoch protikladov.

Druhá Runa sa nazýva INTA. Prechádza za Nebesia (Svargu) a znamená Istinu. Tretia je Zem a štvrtá Mir, t.j. Svet.

Runový nápis môžeme čítať ako ZJEDNOTENÁ ISTINA ZEMSKÉHO SVETA. Pre zopakovanie, v staroslovienčine Istina znamená Absolútnu Pravdu. Táto kategória je už priamo naviazaná na systém obrazného myslenia a ponímania Sveta, o čom sme už písali v iných článkoch. Doplňme, že istín je veľa. Je Istina o Prírode, Istiny o Vesmíroch, Rodové istiny a pod.

 

 

Z pohľadu Judžizmu existuje jediný skutočný a správny model Stavby Midgard-Zeme. Je to náš model a je predstavený obrazom korytnačky, ktorá pláva Vesmírom. Na jej chrbte stoja tri slony, ktoré držia na sebe plochú zem .

Plochá zem symbolizuje ploché, rovinné posudzovanie človeka, ktorý rozmýšľa duálne, t.j. v kategóriách áno/nie, čierne/biele a pod.

Na korytnačke stoja 3 slony. Každý človek žijúci na Zemi dostáva poznanie od jedného z troch slonov, ktoré predstavujú 3 základné svetonázory:

 • Materializmus, ktorého základom je matéria.
 • Idealizmus, ktorého základom je svet všetkých možných obrazových rovín, t.j. základom je idea, myšlienka.
 • Transcendentalizmus, niekedy nazývaný aj mysticizmus. Jeho základom je materializovaná idea, t.j. slovo.

Slony dostávajú informáciu od korytnačky, ktorá personifikuje Svetonázor Judžizm. Poznanie ona čerpá z Oceánu nekonečného Poznania a absolútnej Istiny, čo je v čistej forme Energia. Základom Judžizmu je Energia, ktorá má tri základné formy:

 • Matéria – hrubo koncentrovaná energia vo všetkých svojich prejavoch;
 • Myšlienka – energia naplnená informáciou, t.j. Energetické Obrazy;
 • Transcendent – Energetický Obraz, ktorý sa prejavuje z jednej štruktúry do druhej, t.j. vibrácia. Vibrácia je pohyb a pohyb je život.

Existujú tri formy života, napríklad semeno-rastila-plod; ikra-žubrienka-žaba; húsenica-kukla-motýľ, a v našom prípade Človek-Duša-Duch.

Prvý slon, teda materializmus je Západný systém ponímania sveta. Jeho predstaviteľmi sú tí, ktorí sa hrdia názvom „Západná civilizácia“ a vyznávajú jej hodnotové systémy vrátane náboženstiev. Druhý, idealistický, nazývame Východný systém. Jeho typickými predstaviteľmi sú Arabi alebo Číňania. Predstaviteľmi tretieho, transcendentného ponímania sveta sú systémy ako Hinduizmus, Budhizmus, Šintoizmus.

Slovansko-Árijský systém je Judžizm, teda učenie o energiách, lebo vo Vesmíre neexistuje nič iné okrem nich.

Teraz si už môžeme ukázať, čo to vlastne je Astrálny svet a aký je jeho vzťah k nášmu Svetonázoru. V skutočnosti však Západný systém používa ešte aj výraz Mentálny svet. Zahrňme teda všetky:

 

 

Vľavo je zobrazený Moderný systém, vpravo Slovansko-Árijský. Prečo Moderný systém neobsahuje Svet Pravi? Odpoveď je jednoduchá. Za základ si ako vzor vzal rôzne Východné metodiky. No keď naši Predkovia v minulosti učili iné národy, tak poznatky im odovzdávali v ohraničenej forme. Tento prístup bol vtedy nevyhnutný vzhľadom na úroveň ich evolučného vývoja. Východný človek teda dôjde iba po žlto-červený bod našej tabuľky, čo zodpovedá poznaniu, ktoré pred tisícročiami dostali jeho predkovia. Týmto bodom začína Svet Nirvány, ale to je iba jeden z harmonických Svetov Slavi na stupňoch Svargy podľa opisu v Knihe Svetla. No im viac dané nebolo.

Dnešný človek najviac komunikuje prostredníctvom reči. Prvé písmeno slova je R, ktoré má v Staroslovienskej Bukvici Obraz „RѢCI“. Dodnes povieme rѣcť, teda riecť. Ide o určitú formu toku energie, od zdroja k cieľu. Keďže ide o tok, tak reč, t.j. v našom pôvodnom jazyku rieč/rѣč môžeme plne pripodobniť k inému toku, ktorý nazývame rieka, t.j. rѣka. Ak použijeme obrazy, tak tok energie – rieka – nie je jednorodý. Rýchlosť toku rieky je iná na hladine, iná pri brehoch, iná vnútri, iná v hlbine, pri dne, kde môže aj stáť. Všetky tieto zložky obsahuje aj reč. Dnes nás síce učia chápať iba povrchový tok na hladine, ale reč vždy obsahuje aj hlbinné významy. Kto ich neberie do úvahy nemusí, ale to nič nemení na fakte ich existencie, rovnako ako u rieky.

Hlasová reč človeka však je iba jedna z foriem možnej komunikácie. Je to druh komunikácie informácie typický pre svet Javi – komunikácia rýchlosťou zvuku. Pre Svet Navi je charakteristická komunikácia rýchlosťou svetla, pre Svet Pravi rýchlosťou myšlienky. Odrazy týchto druhov komunikácie môžeme pozorovať aj v Javi. Ak by sme použili iba čisto slovnú komunikáciu, tak príkladom je sugescia. Gesto je spôsob komunikácie Navi, telepatia zase Pravi.

Reč mala vždy v systéme ozdravovania veľký význam. Ak je správne zostavená, t.j. neobsahuje cudzie zvuky, tak v liečebnom procese odstraňuje príčinu, nie dôsledky. Čo do druhu má reč vlnovú formu. Preto sa v minulosti „nahovárala“ voda, ktorá potom rozniesla ozdravujúcu vlnovú frekvenciu po celom tele. Ako to dnes rozpoznať? Takéto – pre nás prirodzené – frekvencie URČITE nenesú také cudzie slová ako anglosaské „YES!“, hebrejské „WAU“ a podobne. A tak hovoríme a ani nevieme čo. No chceli by sme byť zdraví...

Tí, ktorí sa zaberajú Staroslovienskou Bukvicou vedia, že jednotlivé bukvice určujú mieru váhy slova. Dodnes používame zvrat „vážiť slová“, no nemáme ani potuchy o čo ide, ale je to viac ako tisícročný zvrat. Slová sa dajú zvažovať, t.j. možno vypočítať ich údelnú váhu. Ak je potreba zameniť v texte či reči slová, tak ak má byť zachovaný význam či podstata odovzdávanej informácie, musia byť použité slová s rovnakou údelnou váhou. Inak neodovzdávame na úrovni podvedomia tú istú informáciu. Ak použijeme protichodné obrazy tak tieto sa v texte navzájom rušia, negujú. Text môže byť plný honosných slov, ale nič pozitívne neprinesie. Aj toto je mágia.

Takýmto spôsobom je možno rozoznať podstatu starých textov aj dnes. Ak je v texte použité v jednej súvislosti pozitívne aj negatívne slovo, tak výsledok nebude pozitívny, ale nanajvýš neutrálny. Príkladom je aj biblický zvrat „Pán Boh“. Ak sú obe slová opisom tej istej, božskej ipostázy, tak musia mať rovnakú, t.j. identickú údelnú váhu. Len tak vyvolajú ten istý obraz v podvedomí. Skúste si to vypočítať. Pán je starosloviensky ГОСПОДЬ, teda HOSPODIN, Boh je БОГЪ. V skutočnosti môžete použiť aj slovo PÁN. Ak je údelná váha slov rovnaká, je to tá istá Bytosť. Ak je rozdielna, tak ide o dve rozdielne bytosti.

Nakoniec sa pozrime na jeden praktický príklad. Každý smer ľubovoľného vierovyznania má v rámci svojho systému aj svoje modlitby. Žiadna takáto modlitba nebola zostavená náhodne, je to vždy magická záležitosť. Modlitby zostavujú mágovia tak, aby sa ich recitovaním vytváral v mysli Obraz sídla subjektu, ku ktorému sa modlíme. Presnejšie, podľa védického učenia po smrti postupujeme do Vyšších Svetov, teda do tých harmonických slnečných systémov, ktoré patria do Svargy. Vstúpenci každého z opísaných 3 základných systémov okrem Judžizmu idú rovnako do zodpovedajúcich hviezdnych systémov, teda súhvezdí. Sú to buď súhvezdia Sveta Tmy, alebo súhvezdia Svagy. V našom ponímaní všetci – bez rozdielu – postupujú buď do Navi alebo Slavi, teda do hviezdneho priestoru svetov temných alebo vyšších energií, teda do Astrálu. Do akých si môžeme vypočítať:

Vezmime začiatok – najčastejšie prvú vetu – „štandardizovanej“ modlitby nejakého náboženského smeru a jednoduchým výpočtom ju premietnime do grafickej podoby. Výsledkom je grafické zobrazenie súhvezdia, do ktorého – na základe dlhoročného opakovania tej-ktorej modlitby – pôjdeme. Postup je takýto:

 • Rozdeľte si po sebe idúce slová modlitby na dvojice;
 • Spočítajte písmená v každom z dvoch slov;
 • Zapíšte si ich do dvojíc v zátvorkách – napr. (2,6);
 • Prvé číslo je súradnica x, druhá y. Zakreslite ich do grafu;
 • Ak sa niektorá súradnica opakuje – môže ísť o dvojhviezdu – bod grafu zakrúžkujte;
 • Body postupne spájajte čiarou;
 • Nakoniec možno spojiť posledný bod s prvým.

Pre názornosť si uvedieme v ruštine texty niekoľkých modlitieb. Modlitba ruskej pravoslávnej cirkvi:

ЕИ, СВЯТЧЕ БОЖИЙ УСЛЫШИ НАСЪ МОЛЯЩИХ СЯ ТЕБЕ СЪ ВЕРОЮ И ЛЮБОИЮ И НЕ ПРЕЗРИ НАСЪ ТРЕБУЮЩИХ ТВОЯГО ЗАСТУПЛЕНИА.

Príklad prepočtu prvých dvoch súradníc: (2;6); (5,6)... V prípade, že v kresťanskej modlitbe je nepárny počet slov znamená to, že je potrebné doplniť slovo АМИНЬ (amen).

Každá reč je vibrácia, ktorá nás smeruje buď nahor alebo nadol. Každé obrátenie sa k Bohu či bohu smeruje do špecifickej časti hviezdnej oblohy.

Vždy je potrebný Obraz toho, ku komu sa obraciame. Preto naši Predkovia robili Kummirov alebo maľovali Obrazy. V tomto zmysle používa staroslovienčina aj výraz „OBRAZ“, ktorého jedna hrana prešla do našej reči ako obraz, hoci v ruštine už používajú „kartina“. Obraz je potrebný na to, aby sa dalo sústrediť. A nie náhodou poznáme z minulosti hnutie „obrazoborectva“ či iné formy boja proti našim Obrazom.

My už vieme, že Ježiš Kristus neprišiel zakladať kresťanstvo, to je v skutočnosti vynálezom Pavla, ktorý ho nikdy nestretol. Prvé kresťanské texty boli písané v ich jazyku, v aramejčine. Vieme aj to, že tento jazyk nepozná výrazy „Svedomie“ a „Česť“, teda v skutočnosti tieto kategórie nie sú súčasťou toho, čo sa dnes volá kresťanstvo. Ide iba a neskoršie prekladové skreslenia. Aramejčina ostáva aramejčinou naďalej. Ak sa takýmto spôsobom rozkreslí modlitba k Ježišovi v aramejčine, tak sa ukáže súhvezdie Rýb. Práve preto prepísali prví kresťania Obraz súhvezdia Rýb do gréckeho „ICHTYS“.

Modlitbou vždy musíme určiť, kam ide naše oslovenie. Postup koordinát v smere kreslenej čiary ukazuje smer toku energie v danom súhvezdí. Hviezdy odkláňajú energetický lúč a energia nakoniec prichádza do hlavnej hviezdy súhvezdia.

Súradnice našich Rodov, t.j. Slovanov a Árijcov sú rôzne, ale vždy sú to súhvezdia vo Svarge. Kresťanské, moslimské, judské, hinduistické a iné modlitby nikdy nesmerujú tam, kde naše. Väčšina týchto modlitieb ide na východ od našej Galaxie, hinduistické a podobne idú do Svagy. Teda mimo Temný Svet, ale nie do harmonických Svetov Svargy. Preto aj tzv. Mahamantra odosiela do súhvezdia vedľa Rýb. Môžete si vyskúšať zakresliť aj ju, ale uvádzame ju v ruštine. Nezabúdajme, že ani počet písmen v slove nie je náhodný. Tu je však vidno, že už nejde o pôvodný text, lebo tam bolo CHARA, nie dnešné tvary CHARI či HARE:

ХАРИ КРШНА ХАРИ КРШНА

КРШНА КРШНА ХАРИ ХАРИ

ХАРИ РАМА ХАРИ РАМА

РАМА РАМА ХАРИ ХАРИ

A nakoniec si môžete vyskúšať aj Korán, Sutru 1.:

ХВАЛА АЛЛАХУ, ГОСПОДУ МИРОВ, МИЛОСТИВОМУ, МИЛОСЕРДНОМУ ЦАРЮ В ДЕНЬ СУДА!

Interpunkčné znamienka neberieme do úvahy.

Čo z toho vyplýva? Náhody neexistujú. Kam sa počas života pýtame, tam po smrti aj naozaj pôjdeme, neznalosť v žiadnom prípade neospravedlňuje, preto je nevedomosť najväčším hriechom. Podstata fungovania sveta je v skutočnosti oveľa jednoduchšia, ako nás učili. Nie náhodou Tibeťania hovoria: Pravda je tak blízko až ju nevidno. Preto ju často ľudia hľadajú v diaľkach, u cudzích národov, ktoré nám podsúvajú ako „vyspelejšie“. No my môžeme zopakovať s volchvom Velimudrom: Cudzím umom život nespoznáš a múdrejším sa nestaneš.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.