Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  OBRAZY RODNEJ VIERY /  666 - MAGICKÝ KVADRÁT ŽRECOV
666 - MAGICKÝ KVADRÁT ŽRECOV
Slovanská kultúra - Kalendár

V tomto článku sa znovu pozrieme na časť to, čo sa dnes populárne nazýva horoskop. V našej Kultúre sa tento prístup riešil inak ako v západnej, navyše toto umenie sme vždy nazývali „Čítanie hviezd“.

Na človeka má vplyv veľa vecí, napríklad veľmi dôležité je už meno. Už to nesie na sebe špecifickú frekvenciu, ktorá ho determinuje od detstva. Ak je meno slovanské, tak je – samozrejme – napojené na slovanský egregor a teda prináša naše frekvencie z nášho egregoru. Ak je cudzie, tak prináša cudzie frekvencie. Tu samozrejme patria aj dnes veľmi populárne mená z egregoru biblického národa.

Tak či onak, vo veku 108 našich mesiacov, t.j. 12 rokov dieťa prešlo obradom menorečenia, v ktorom dostalo dve mená – občinné a večné. Občinné meno je to, na ktoré je človek v danej inkarnácii naviazaný v zmysle svojej špecifickej evolučnej úlohy. Večné meno je meno, ktoré je naozaj naše, ktoré máme vo Večnosti, meno nášho skutočného, večného JA. Toto meno sa však musí udržiavať v tajnosti, dôvody sme už v nejednom článku opísali. V každom prípade dieťa odkladá detské meno a dostáva meno dospelého človeka.

Ak dnes kadekto, kadejako a kdekoľvek „rozdáva“ mená takéhoto druhu, to len ukazuje na to, ako málo – ak vôbec niečo – vie o našej vlastnej Kultúre. A tu veru už je dnes možné sa zorientovať. Nebudeme sa vracať k vybájenému zotročenému duchovnému lajdákovi (preklad „Sloven“ z angličtiny), ale radi by sme upozornili na inú vec. Aj kresťan Nestor potvrdzuje, že „sloviensky jazyk a ruský jedno je“; ani profesionálni historici nepopierajú existenciu Staroslovienskej Bukvice; aj Jonáš Záborský nám potvrdzuje, že naši Predkovia používali nielen Starosloviensku Bukvicu, ale predtým aj Runy. S profesionálnymi historikmi sa možno hádať o tom, či Starosloviensku Bukvicu zostavili Cyril a Metod alebo nie, ale nepopierajú jej existenciu. No novodobí „experti“ vytvárajú hrubé traktáty o všetkom možnom vrátane Maura Orbiniho, ale ani ich len nenapadne pozrieť sa na VLASTNÝ JAZYK vlastných Predkov. Naši Predkovia používali slovo JAZYK vo význame ako národ, tak aj spôsob komunikácie v rámci neho. Jazyčník bol cudzinec, ten, kto neovládal náš jazyk. Ako teda môže niekto zmysluplne napísať čo aj len čiarku o minulosti nejakého národa a nič nevedieť o jeho jazyku? Akú hodnotu potom môže mať to, čo píšu? Tu je namieste odcitovať niečo z piesne Tretie oko od skupiny Elán: „... hodnota je iné ako býva cena“. Mámenie cudzozemcov je síce veľmi lákavé, ale my môžeme smelo citovať P. O. Hviezdoslava z jeho básne Mňa kedys’ zvádzal svet:

„Mňa kedys’ zvádzal svet mi hovoriac:

Reč, ktorú z domu vieš, ó jak je lichá!

Jak biedny nástroj ona pre snem prác,

Čo žitím srdca sú a duchu pýcha!“

Tento moment použijeme na priblíženie si našej témy. Ako málo stačí dnes „nechcieť“ a už je „fuč“ náš starý jazyk, no ich knihy aj tak majú množstvo strán... A čo keď niekto v minulosti nielen trošku „nechcel“, ale navyše ani nerozumel? Ako mohol zmeniť veci? A tu niekde vzniklo aj ono „obávané“ číslo 666.

My už vieme, že rozoznávame čísla a cifry. Číslo sa píše našou tradičnou bukvicou s titlom nad a medzi dvomi bodkami. Hoci je číslo, zachováva si plnú obraznosť, t.j. vždy nesie obrazy danej bukvice. Cifra je to, čo dnes síce nazývame číslo, ale v skutočnosti to sú torzné rezonátory desiatich (0÷9) hlavných bohov Izraela – Ciferov. No operácie s ciframi majú oproti číslam – z pohľadu ch’árijskej aritmetiky – aj principiálne rozdiely. Už sme si v inom článku priblížili banálnu otázku – koľko je 1+1? Ak ide o dvojrozmernú rovinu tak 2, ale ak štvorce presunieme do trojrozmerného priestoru tak 6, pričom vo viacrozmernom priestore to bude ešte a ešte inak. Iný druh problému nastane pri spočítavaní cifier a čísel. Pri cifrách sčítavame jednoducho: 1+1 = 2. Ale z obrazného pohľadu to nie je dostatočne jasné zadanie. Cifry sú tzv. „nevyjadrené“ hodnoty, čo my nazývame „navie“. Prečo? Nie všetko sa totiž dá spočítať dovedna. Ak spočítavame dve hrušky alebo dve jablká, tak je to úplne v poriadku. Ale môžeme spočítať napríklad jedno jablko a jeden buldozér? Aký bude výsledok? Pre správny výsledok musíme pracovať s vyjadrenými, nie nevyjadrenými jednotkami.

Žrecom bolo už v dávnej minulosti známe o príchode zatmenia poznania na Midgard-Zem – je to uvedené v Knihe Múdrosti Perúna. Máme na mysli Noc Svaroga alebo Kali Jugu. Preto sa vopred pripravili na všetky alternatívy, vrátane prípravy prepočtov na horoskopy. Takto zostavili systém, ktorý síce na výpočty používa cifry, ale je postavený na našich poznatkoch, teda výsledky platia pre našich ľudí. Môžeme ho teda priamo používať, pričom dostaneme našej Kultúre zodpovedajúce výsledky.

Žrecovský alebo magický kvadrát presne určí, čo bolo „žijúcemu na Zemi“ pri narodení dané do vienka v danej inkarnácii. Tento druh výpočtu bol v minulosti známy ako „číslo žijúceho“, čo už nie celkom s našou Kultúrou kompatibilní starí Gréci preložili do svojho jazyka ako „číslo životného“, t.j. zvieraťa. No a následným prepisom do latinky sa „zviera“ (pôvodne „žijúci“) zmenilo na „zvera“ alebo „beštiu“. Ale prečo kresťania zaviedli, že 666 je číslo diabla? Lebo ak človek vie od svojho detstva svoje predurčenie, tak s ním nikto nemôže manipulovať. Nijaký pop ho nikdy nevystraší žiadnym Peklom – to je dobré iba pre nevedomcov. Takže prečo práve „666“? Nuž, pekne poporiadku. Ukážme si, ako sa dá zostaviť náš energetický psychoportrét človeka.

Na úvodnom obrázku je žrecovský alebo magický kvadrát zaplnený určitým spôsobom číslami. Teraz nie je dôležité, prečo práve takto, berme to ako fakt. Súčet 3 čísel vo všetkých smeroch je vždy 15, teda z numerologického pohľadu 6, vrátane uhlopriečok. Úplne zaplnený kvadrát v každom riadku aj stĺpci dáva hodnotu „6“, teda za celý riadok alebo stĺpec – ak sú energetické toky prítomné – „666“. Číslic je 9 preto, lebo je to analýza prítomných alebo neprítomných tokov energií v okamihu zrodu jedinca v každej z 9 čakier. Výsledok hovorí o vrodených schopnostiach človeka, je to v skutočnosti „číslo človeka“, hoci z nášho pohľadu cifra života. Na to, aby sme ho vedeli zaplniť potrebujeme vedieť dátum a hodinu narodenia daného jedinca vyjadrenú ciframi. Ako prvé teda musíme vypočítať oberegovú cifru života. My už vieme, že existuje aj oberegové číslo života. Rozdiel je ten, že oberegové číslo sa počíta z nášho Koľadovho Daru, cifru vypočítame priamo z dnešného, kresťanského kalendára. Výsledky nie sú ekvivalentné, jedno aj druhé má svoju výpovednú hodnotu.

Ako prvý krok si môžeme nakresliť 11 prázdnych kruhov, do ktorých vpíšeme celý výpočet z dátumu:

Modré kruhy sú rok, červené mesiac a zelené deň narodenia. Za prvým znamienkom „=“ je dvojciferený medzisúčet, na konci je jediná cifra – numerologický súčet – ktorá môže byť od 1 po 9.

Ako príklad použijeme dátum 9.7.1943. Do kruhov vpíšeme:

194379 = 33 = 6

Každá vypočítaná hodnota Cifry Života má svoj vlastný význam:

1 – Bod opory

Človek, na ktorého sa možno spoľahnúť. Na dosiahnutie cieľa berie všetko na seba, celú zodpovednosť. Všetko vždy a plne vyrieši;

2 – Taran

Človek, ktorý ide ako baran do útoku, vpred za svojim cieľom bez ohľadu na prekážky. Dosiahnutie cieľa je preň to najdôležitejšie – aj za cenu prekračovania zákonov. Typ „účel svätí prostriedky“;

3 – Mužský princíp

Mužný človek, bez zakolísania prenáša všetky nezhody, rád ochraňuje. Okolo seba vytvára pozitívne prostredie;

4 – Ženský princíp

Vyvážená, ženská nátura, schopná riešiť akékoľvek úlohy a nachádzať východisko z rôznych zamotaných situácií. Je však ľahko zraniteľná a urážlivá;

5 – Uzavretý kruh

Láskyplná, veľmi excentrická povaha, náklonnosť k hudbe, cestovaniu, portrétovaniu, učeniu sa starých kultúr a jazykov. Vnútorne uzavretá povaha, lebo celý život ju prenasledujú problémy, jeden vyrieši a hneď nastúpi druhý;

6 – Skeptik, neveriaci

V tejto povahe sa prejavuje strach z nepoznaného, t.j. neviem, teda neverím. Pôsobivá povaha, ale neverí nikomu iba na slovo, všetko overuje na svojej skúsenosti. Nie je uzavretý ale spravidla komunikatívny, mimoriadne láskyplný, ale žiarlivý;

7 – Neposeda

Komunikatívny, potrebuje neustálu zmenu, novú spoločnosť, lebo styk s ňou mu prináša nové a nové rozširovanie obzorov. Hovorieva sa, že stále je pri ňom na pleci Leg Ochranca;

8 – Dvojitý ženský princíp

Dvojitá „4“. Veľmi citlivá, ľahko zraniteľná povaha s náklonnosťou padnúť pod cudzí vplyv. Zvláda však aj najťažšie úlohy, vedie za sebou iných ľudí, lebo chce zamaskovať svoju vnútornú nežnosť. Neraz uzavretosť, tajnostkárstvo.

9 – Harmónia

Harmonickí ľudia, plne ovládajú svoj život, komunikujú s každým, kto k nim prichádza. S každým dokážu nájsť spoločný jazyk, lebo sú  v nich 2 veľké sily: CHA + TCHA, ktoré používajú podľa svojho uváženia. Cieľavedomí, ale väčšinou s ťažkým životom, často rôznym spôsobom prenasledovaní;

Pokračujme ďalej s časom. Povedzme, že náš človek sa narodil o 23:54. Výpočet cifier z času by vyzeral takto:

2354 = 14 = 5

Do výpočtu berieme aj pribežné cifry dátumu – 33 – ale žiadne priebežné hodnoty času. Postupujeme tak, že nakreslíme vedľa vzorového žrecovského kvadrátu prázdny kvadrát, do ktorého vpíšeme iba tie hodnoty, ktoré sa nachádzajú vo výpočte dátumu a času. Nie každý človek má vyplnené všetky kvadráty, ale tam, kde sa vytvoria tri hodnoty vedľa seba, nad sebou alebo diagonálne, sa vytrovia tzv. triády. Každá triáda má špecifický význam:

492

Sila vôle

357

Spôsob rodinného života

816

Riešenie problémov

438

Cieľavedomosť

951

Blahobyt, plnosť, dostatok

276

Talent

456

Láska k blížnemu

852

Život vyznačený Bohom – miláčik Bohov

Ak sa v kvadráte nevyskytuje ani jediná triáda, znamená to slobodu výberu v živote. Takýto človek si najčastejšie sám rozhodne o tom, čím bude, ale je tu veľký vplyv výchovy, ktorej sa mu dostane.

Pri detailnej analýze je treba si spočítať, koľko energetických tokov ktorá čakra pri narodení dostala, ale toto je predmetom už samostatného kurzu, a bude opísané v pripravovanej knihe s takouto tematikou. V každom prípade sú energie čakier nasledovné:

1

Energia života

2

Energia druhých živých bytostí. Tu nejde len o oplodňovanie – vkladanie Obrazu Ducha a Krvi – ale cez túto čakru vstupujú aj prekliatia, počarovania, choroby a pod.

3

Vesmírna, Kozmická energia života.

4

Tvorivá energia

5

Energia ľúbosti, lásky

6

Energia intuície

7

Energia zmyslov – energia Lega Ochrancu

8

Energia osudu (karmická energia)

9

Energia rozumu (intelektu)

Pretože harmónia je v našom ponímaní charakterizovaná hodnotou „9“, môžeme určiť aj harmonické páry do života. Sú to napríklad 1+8; 2+7; 3+6; 4+5; 9+9. Dnes existujúce páry – ak nie sú harmonické – si môžu vo vzájomných vzťahoch pomôcť tak, že vezmú do úvahy vlastnosti jednotlivých cifier života a upravia podľa toho svoje vzťahy. Napríklad, ak obaja partneri majú oberegové číslo „1“, tak ich spoločné, oberegové číslo páru je „2“, t.j. taran – dva barany na moste. S touto životnou situáciou treba pracovať tak, že hoci samostatné, vrodené charaktery nezmeníme, treba ich nasmerovať tým istým smerom. Vždy je lepšie, ak dva barany postupujú – hoci taranovým spôsobom – bok po boku, ako by sa mali neustále konfrontovať proti sebe na úzkom moste.

Pomocou týchto jednoduchých výpočtov dostaneme informáciu o našom dieťati vtedy, keď je ešte dostatok času na jeho výchovu. Cifra života sa samozrejme dopĺňa Číslom života, no máme aj ďalšie informácie. Nezabúdajme, že na rozdiel od cudzích systémov, je živel Slovana alebo Árijca určený farbou jeho očí. Či to platí u iných rás nevieme, ale u nás to je zásadný faktor. Naše národy majú 4 základné farby očí, pričom dnes môžeme nájsť aj kombinácie. Ďalej môžeme pokračovať analýzou mena, priezviska, aj menom rodičov a ďalších Predkov. Tieto „dešifrujeme“ pomocou frekvencií Obrazov, ktoré nesú bukvice ich mien. Tu je – bohužiaľ – „smola“, ak deti dostali rôzne cudzie mená. Pod vplyvom frekvencie mená, ktoré im dali rodičia a na ktoré budú celý život reagovať budú do nich neustále vstupovať frekvencie Slovanom cudzích egregorov, do ktorých ich mená patria.

Nič sa teda nebojme, kto má plný kvadrát „666“, ten je znalý svojho osudu – ak mu Pravdu nezabránila spoznať kontrolovanou výchovou civilizácia. Tvari majú prečo sa báť Poznania a aj znalých ľudí, lebo títo nepristanú byť ich otrokmi. Nezabúdajme, naša Kultúra stojí na vedomých a znalých činoch nás, detí Bohov. Civilizácia odkazuje na to, že nejaký Ježiško za nich všetko urobí, stačí, aby boli pokorní a nerobili sami nič. No a nerobiť nič je zastavenie evolúcie, za čo prichádza karmická odplata. Preto už nastal v minulosti aj ôsmy biblický deň – urobenie tvarov.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.