Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  HVIEZDY A ZEME /  NEHNEVAJME BOHOV!
NEHNEVAJME BOHOV!
Slovanská kultúra - Kalendár

O jedení mäsa a súvisiacich aspektoch sme už napísali nejeden článok. Hoci sa snažíme podávať akýsi „nový pohľad“, v skutočnosti ide nieže o starý, ale o úplne fundamentálny, prapôvodný pohľad našej Kultúry na túto problematiku. Dnes je majoritnou zložkou obyvateľstva v našej krajine skupina prepojená egregorom Kresťanstva. Náboženská kultúra koncentrovaná na vykonávanie rozkazov Pána má veľa špecifických čŕt, ktoré sú pre ňu typické, ale na druhej strane sú úplne nekompatibilné s prapôvodnou sústavou prírodnej vyváženosti vládnucou vo Svetlom Svete. Ako už vieme, jednou z hlavných čŕt náboženstvom riadenej civilizácie je, že jej členovia nečítajú svoje vlastné texty, čo im však nebráni sa na ne sústavne odvolávať. Naša stránka nie je určená pre kresťanov a im podobných, ale pre poriadok obráťme najprv pozornosť na ich Zákon a ich „inštrukcie“, ktorými sa – samozrejme – neriadia a ani neplánujú riadiť. Stačí jeden citát z knihy Genesis, obrazný opis tvorenia Sveta Stvoriteľom – konkrétne Šiesty deň Tvorenia a stvorenia človeka, muža a ženy naraz na Obraz Bohov. Stvoril(i) ich „ELOHIM“, čo bolo neskôr z Tóry použité v Koráne a dostalo podobu „ALAH“. Neľudia boli už nie stvorení, ale „urobení“ a až na ôsmy deň – lebo ôsmy deň nasleduje po siedmom.

Použime jednu z najstarších zachovaných Biblií – Ostrogskú z r. 1581:

 

Absolventi kurzu Staroslovienskej Bukvice si môžu prečítať text sami a porovnať ho s aktuálnym prekladom napríklad zo slovenskej verzie katolíckej Biblie. Hovoríme o slovenskej verzii, lebo už tá je odlišná napríklad od americkej katolíckej verzie, vydanej v Oxforde. Pre ostatných slovenský text:

24Potom Boh povedal: "Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!" A stalo sa tak.

25Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.

26Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"

27A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.

28Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!"

29Potom Boh povedal: "Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!

30Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu. A stalo sa tak.

31A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.

Ak si prečítame verš 29 z prvej kapitoly Prvej knihy Mojžišovej – Genesis – zistíme, že Biblia jasne a jednoznačne cituje, čo dostal človek ako potravu od Stvoriteľa. Teda nemožno hovoriť o nejasnosti. Hoci – čo je z hľadiska evolučného vývoja prirodzené – človek má vládnuť zvieratám, v žiadnom prípade to neznamená, že ich má jesť. Tieto dve veci sú od seba nezávislé. A tu môžeme znovu s určitosťou povedať, že o tomto verši z ich vlastnej knihy kresťania ani len netušia... a od svojho prevzatia moci v našej krajine mäso jedia.

Spomeňme jednu aktuálnu udalosť. V blízkosti obce Kluknava počas katolíckej bohoslužby dňa 25. júla 2015 udrel blesk. Zasiahol 10 ľudí, pričom jedna osoba bola na mieste usmrtená. Naši Predkovia vždy budovali Svätilištia v geoanomálnych zónach, t.j. na miestach so silnou pozitívnou energiou. Po likvidácii Kultúry našich Predkov na tých istých miestach začali kresťania systematicky stavať svoje chrámy, aby prekryli Svetlé energie. Tak to bolo aj v tejto lokalite, kde od 17. storočia stojí kresťanská kaplnka. Ale ukradnuté treba vracať, už sa hlási nastupujúci Vek Svetla, Vek Boha Velesa. Aby sme pochopili obraznú symboliku tejto udalosti, priblížme si viac detailov. 10 ľudí symbolizuje sväté číslo judaizmu – ktorého vetvou je kresťanstvo. Ide o 10 bohov Izraela – Ciferov, ktorých znaky nám zviedli ako cifry. Blesk udrel 2 krát. Prvý bol očividne výstraha a varovanie, ktoré však ostalo bez povšimnutia. Hoci v okolí je viac rovnako veľkých stromov, iba na tento pribil príbuzný miestneho pána farára kultový predmet kresťanstva – z dreva vyrezané srdce (Ježišovo?). Kto chce ísť do Neba, pôjde do Neba, kto na Nebesia, pôjde na Nebesia, t.j. do Svargy. Môžeme smelo predpokladať, že na pútnickom katolíckom mieste a počas bohoslužby boli prítomní iba tí, ktorí chcú ísť do Neba. Pôjdu... Pre tých, ktorí si ctia Predkov pripomeňme, že už sa približoval Letný Deň Perúna. Ale tí, ktorí „majú oči na pozeranie a nevidia a uši na počúvanie a nepočujú“ (ich Izaiáš) si sotva niečo vyvodia. Vari iba ak to, že ak blesk udiera do vysokých stromov, tak treba všetky vysoké stromy porezať... ale to robí katolícka cirkev surovo a bez zľutovania už nejakých 20 rokov...

A na dôvažok, čo sú podľa našej, védickej tradície Živly Zeme? Prejavy Svetlých Bohov Pravi...

Ale vráťme sa k mäsu. Ešte roku 1961 publikoval Žurnál Americkej Asociácie Lekárov informáciu, že prechod na vegetariánsku stravu v 90-97% prípadov odvracia vývoj srdcovo-cievnych ochorení. Výskum 214 vedcov študujúcich artériosklerózu v 23 krajinách sveta ukázal, že ak organizmus dostáva viac cholesterolu než potrebuje – čo nastáva pri konzumácii mäsa – tak jeho prebytok sa postupne usadzuje na stenách ciev, čím zhoršuje zásobovanie orgánov krvou, v prvom rade srdca. A to je jeden z hlavných dôvodov zvýšeného krvného tlaku, srdcovej nedostatočnosti a následných problémov.

Vedci z Milánskej univerzity a klinky Meggior dokázali, že rastlinné bielkoviny používané na stravu normalizujú úroveň cholesterolu v krvi. Výskum rakovinových ochorení za posledných 20 rokov jasne ukazuje, že existuje väzba medzi konzumáciou mäsa a rakovinou hrubého a tenkého čreva, mliečnych žliaz a maternice. Rakovina týchto orgánov sa len zriedka vyskytuje v krajinách, kde mäso konzumujú iba v nepatrnom množstve, alebo vôbec nie – napríklad v Japonsku alebo Indii. Výskumy Dr. Iotekyo a Dr. Kipani z Bruselskej univerzity ukázali, že vegetariáni majú dva až trikrát väčšiu výdrž než mäsojedi, pričom po fyzickej záťaži ešte aj 3x rýchlejšie zregenerujú svoje sily.

Dnešné výskumy ukazujú, že s potravou sa do tela dostáva 20-30% cholesterolu z jeho celkového obratu v organizme, pričom 70-80% sa syntetizuje v ňom samom. Prečo exogénny cholesterol – najmä živočíšneho pôvodu – pôsobí tak negatívne na organizmus? Cholesterol sa syntetizuje v pečeni a do krvi vchádza najmä v podobe éterov, ktoré sa v krvi pomerne dobre šíria a sú málo aterogénne. Ale živočíšny cholesterol, ktorý je hlavne voľný, neviazaný, sa v krvi a vode šíri oveľa horšie, preto sa rýchlejšie usadzuje na stenách ciev.

Ďalším obľúbeným argumentom je otázka bielkovín, ktoré delia na plnohodnotné a neplnohodnotné. Údajne iba mäsové produkty môžu človeku poskytnúť úplnú škálu aminokyselín a podobných chemických zlúčenín. Preto u mnohých dnešných vegetariánov dochádza k dystrofii a chorobe látkovej výmeny. Hoci to platí, nie je to celkom tak. Ide o to, že rastlinná potrava – ktorú majú dnes k dispozícii vegetariáni – je nič v porovnaní s rozmanitou potravou, ktorú konzumovali naši Predkovia. Vegetariáni dnes konzumujú zemiaky, kapustu, mrkvu, cviklu, cesnak, kôpor, petržlen, paradajky, uhorky, jablká, hrušky a podobné plody, ktorých možno priemerne narátať tak do 20-30 druhov. Ale oproti strave našich Predkov nedostávajú ani desatinu toho, čo naši pradedovia, ktorí poznali desiatky tisíc rozličných jedlých rastlín. Pri takomto rozsahu otázka tzv. nezameniteľných aminokyselín jednoducho neexistovala. Preto si treba spomínať na staré recepty a hľadať ich všade, kde sa len dá.

Vegetariánstvo len zriedka priamo spájame s otázkou ekonomiky. Mäso je ale potravina, ktorú konzumuje menšina na úkor väčšiny. Aby bolo v obchode mäso, musí sa zrno – rovnako pre ľudí nevyhnutné – dávať dobytku. Podľa údajov Ministerstva poľnohospodárstva USA, viac ako 90% všetkého zrna, ktoré v krajine dopestujú sa dáva na pokrm pre dobytok a hydinu. Autor známeho bestselleru STRAVA PRE MALIČKÚ PLANÉTU, Frances Moore Lappé, nám ponúka predstavu, že sedíme pred tanierom s biftekom. „A teraz si predstavte, že v tej istej miestnosti sedí 45-50 ľudí, pred ktorými je prázdny tanier. Zrna, ktoré bolo potrebné na vypestovanie jedného bifteka by plne stačilo na to, aby naplnilo taniere 50 ľudí kašou“. Obyvateľ Európy alebo USA, ktorý konzumuje mäso spotrebuje priemerne 5x viac potravinových zdrojov ako obyvateľ Indie, Kolumbie alebo Nigérie. A to Európania a Američania spotrebovávajú nie iba svoje produkty, ale nakupujú zrno a arašidy – ktoré sa čo do obsahu bielkovín rovnajú mäsu – v chudobných krajinách. A pritom 90% produktov ide na výkrm dobytka.

Takéto fakty nám umožňujú pochopiť, že problém hladu vo svete bol vytvorený umelo. Vegetariánska  strava je navyše oveľa lacnejšia. Netreba veľkú predstavivosť, aby sme si mohli uvedomiť, aký ekonomický efekt pre krajinu by priniesol prechod obyvateľov na vegetariánsku stravu.

Nezanedbateľným problémom je aj znečisťovanie životného prostredia. Je to cena, ktorú treba platiť za konzumáciu mäsa. Zamorenie spodných vôd, vyhadzovanie odpadu z mäsokombinátov a fariem do riek a jazier je jedným z hlavných zdrojov ich znečisťovania okrem ropného a chemického priemyslu. Pritom už nie je žiadnym tajomstvom, že pitnej, čistej vody na Zemi ubúda. Známy ekológ Georg Borgstrom tvrdí, že odpadové vody z fariem, kde chovajú dobytok a hydinu zamorujú životné prostredie 10x viac ako bežná mestská kanalizácia a 3x  viac než stoky premyslených podnikov.

New York Post publikoval ešte r. 1973 článok, v ktorom sa hovorí o strašnej nadspotrebe vody, najcennejšieho prírodného zdroja. Na jednej veľkej americkej hydinovej farme priemerne spotrebujú 400 000 m3 vody denne. Toto by stačilo na zásobenie mesta o veľkosti 25 000 obyvateľov.

Ale do hry konečne vstupuje už aj etické hľadisko. Časopis SEVEROAMERICKÁ VEGETARIÁNSKA SPOLOČNOSŤ uverejnila článok „Etika vegetariánstva“, ktorý sa zaoberá otázkou „humánneho zabíjania“ zvierat. Zvieratá, ktoré chovajú na jatky prežijú celý život v otroctve, sú odsúdené na smutnú, mučivú existenciu. Na svet prichádzajú následkom umelého oplodnenia, sú kruto kastrované a napchávané stimulujúcimi hormónmi, kŕmia ich umelou potravou, pričom nakoniec ich v strašných podmienkach dlho vezú na jatky. Tesné ohrady, elektrické ploty, skrátka neopísateľné hrôzy, v ktorých musia existovať. A to všetko nazývame „moderné spôsoby“ chovu, transportu a zabíjania zvierat. A tí istí konzumenti zvierat si myslia, že majú nárok na šťastný život bez chorôb a nešťastí... a vlastne za čo by si to mali zaslúžiť?

Pravda o zvieracích jatkách je veľmi málo príťažlivá. Mäsokombináty pripomínajú obrazy Pekla. Zúfalo od hrôzy revúce zvieratá ohlušujú údermi kladív, elektrickým prúdom alebo výstrelmi z pištolí. Potom ich vešajú zaživa za nohy na transportér, ktorý ich vezie po cechoch celej fabriky smrti. Ešte položivým im vyrezávajú hrtany, sťahujú ich z kože, takže zomierajú na vykrvácanie. Je viac ako jasné, že mnohí ľudia – keby videli za čo a koho platia – by určite prestali konzumovať mäso. Stačí, ak by boli na jatkách raz v živote. Čo im chýba? Informácia, aj toto je obraz informačnej vojny.

Podľa Britskej Encyklopédie sú bielkoviny z orechov, obilnín a dokonca aj mliečnych produktov považované za čisté oproti tým, ktoré pochádzajú z hovädziny, lebo tie obsahujú okolo 68% tukom znečistených komponentov. Tieto nečistoty pôsobia negatívne nielen na srdce, ale na organizmus celkovo.

Názorne si predstavme jednoduchý výpočet: máte tisíc akrov zeme (použime americký príklad), na ktorej zasejete svoje strukoviny – geneticky nemodifikované. Sú zdrojom 1 124 libier (cca 5 620kg) hodnotných bielkovín; tisíc akrov ryže poskytne 939 libier potravy; kukurice 1 009 lb, pšenice 1 943 lb. Na druhej strane, tisíc akrov strukovín, kukurice, ryže alebo pšenice – ak sa použijú na výkrm býka – sa stane zdrojom iba 124 lb živej bielkoviny! To nás privádza k nemilému poznatku: hlad na Zemi – paradoxne – je priamo spojený s jedením mäsa.

V knihe OBYVATEĽSTVO, ZDROJE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE od Paula a Anny Erlichových sa dočítate, že na vypestovanie jedného kilogramu pšenice spotrebujete iba 60 litrov vody, ale na výrobu 1 kilogramu mäsa jej spotrebujete od 1 250 do 3 000 litrov!

 

Védické princípy

Z pohľadu Védickej Kultúry našich Predkov jestvuje veľmi jednoduchý princíp: Čím vyššie – teda bližšie k človeku – je živá bytosť na stupienku evolučného vývoja, tým je škodlivejšie ju používať ako potravu, pretože torzná informácia – generované torzné polia živej bytosti – ktorá je vyvrhnutá v okamihu jej smrti narastá proporcionálne stupňu vývoja jej umu. Inými slovami, torzné polia v stave trvalého „tu a teraz“ reportujú celý čin páchaný na živej bytosti nielen Stvoriteľovi, ale generujú rovnako silnú Karmu. A to je „hrdinstvo“ len pre nevedomcov. Celý Vesmír vie, čo to je karmická reťaz a čo bude treba „splácať“.

Okrem toho mäsová strava značne znižuje rýchlosť myslenia a schopnosť triezveho úsudku, lebo obmedzuje šírku našich „prijímacích kanálov“.

A pre úplnosť už len niekoľko citátov slávnych ľudí k téme:

Človek je vskutku kráľom zvierat, lebo svojou krutosťou ich omnoho prevyšuje. My žijeme za cenu života druhých. Naše telá sú chodiace cintoríny!

Príde čas, keď ľudia budú hľadieť na vraha zvierat tak isto, ako pozerajú na vraha človeka.

Leonardo Da Vinci (1452-1519)

V mene ideálov dobra a čistoty Bodhisattvovi prináleží sa zdržiavať konzumácie ako jedla mŕtveho mäsa, narodeného zo semena, krvi a tomu podobného. Aby predišiel vystrašeniu zvierat a nenanucoval im hrôzu, Bodhisattva, snažiaci sa o nadobudnutie súcitu neje mäso živých bytostí. Nie je pravda to, že mäso je vhodné ako jedlo, aj keď zviera nebolo zabité nami samými, na náš príkaz, alebo sa úmyselne pripravovalo pre vás.

Pamätajte, v budúcnosti môžu prísť tí, ktorí pod vplyvom svojej naviazanosti na mäso budú vytvárať rôznorodé argumenty a ospravedlnenia jedenia mäsa. Nech by to bolo akokoľvek, konzumácia mäsa akéhokoľvek druhu, akýmkoľvek spôsobom na akomkoľvek mieste je jednoznačne a navždy zakázané. Ja som mäso nikomu konzumovať nedovolil, nedovoľujem a nikdy nedovolím.

Lankavatara Sutra

Cieľ praktizovania Dharmy a pokusov o dosiahnutie Samadhi spočíva v tom, aby sme sa vyhli strádaniam života, ale hľadajúc vyhnutie sa strádaniam pre seba, ako môžeme pokračovať v spôsobovaní ich iným? Dovtedy, kým sa nenaučíte kontrolovať svoj um do takého stupňa, že už len myšlienka o krutosti alebo zabití vám bude protivná, neuniknete okovám bytia. Po mojej Parinirvane, v poslednej kaľpe, sa budú objavovať všade všemožní démoni klamúci ľudí sľubujúc im, že môžu pokračovať v konzumácii mäsa a pritom dosiahnuť Osvietenie. Ako môže Bhikšu, ktorý sa snaží oslobodiť všetkých, sám žiť na úkor krvi a tiel iných živých bytostí?

Surangama Sutra

Nájdu sa hlupáci, ktorí začnú v budúcnosti tvrdiť, že ako keby som im ja dovolil jesť mäsitú potravu a aj sám som jedol mäso, ale vedzte, že ja som nikomu nedovolil jesť mäso, nedovoľujem to teraz a nikdy v budúcnosti nedovolím, nikde, za nijakých okolností a pod nijakým spôsobom; je to raz a navždy zakázané pre všetkých a každého.

Dhammapada

Konzumácia mäsa ako potravy ničí zárodok veľkého súcitu.

Mahaparinipvana Sutra

Budha Šakiamuni (563-483 pred n.l.)

A jedlo zomierajúcich bytostí v tele jeho sa stane jeho vlastnou mohylou. Lebo hovorím vám pravdivo: ten, kto zabíja, zabíja seba, pojedajúc telo zabitého zahryzáva sa do tela smrti.

Ježiš – Evanjelium sveta od Esénov

Môžeme presne s takým istým úspechom jesť ľudské telo, ako to robíme s mäsom zvierat.

Diogenes (približne 412-323 pred n.l.)

Ja si neviem predstaviť, akými musia byť zmysly, stav duše alebo úsudku prvého človeka, keď on, spáchajúc zabitie zvieraťa, dvihol k svojim ústam skrvavenú časť tela obete? Ako môže on, rozložiac pred svojimi hosťami na stole pohostenie zo strašných pozostatkov tiel a mŕtvol dávať mená „mäsa“ a „jedla“ tomu, čo ešte včera chodilo, mečalo, bučalo, rozhliadalo sa vôkol? Ako môže jeho zrak zniesť obraz preliatej krvi nevinne zabíjaných, odraté a vypitvané telá? Ako jeho čuch znesie ten strašný zápach smrti, a ako všetky tie hrôzy mu nepokazia apetít, keď žuje tkanivo naplnené bolesťou chutnajúc krv smrteľnej rany?

A ako vysvetliť ten fakt, že tento nerozum pažravosti a lakomosti núti vás na hriech krviprelievania, keď vôkol je nadbytok zdrojov, ktoré nám môžu zabezpečiť bezproblémové jestvovanie? Čo vás núti osočovať Zem ako neschopnú zabezpečiť pre vás všetko nevyhnutné?.. Nehanbíte sa dať na jednu úroveň poľnohospodársky produkt a rozrezanú obeť jatiek? Zvyknete volať hadov, leopardov a levov divými zvieratami, pričom vy sami ste poliaty krvou a o nič nie ste lepší. To, že oni zabíjajú je ich jediná potrava, ale to, že vy zabíjate, je len vás rozmar, vaša maškrta.

Ale aj tak nejeme levov a vlkov v zmysle odplaty a pomsty, nechávame ich tak. My lovíme nevinných a bezbranných, tých, pre ktorých nemáme zmilovania a sú bez ostrých pazúrov a nemilosrdne ich zabíjame. Ale ak ste presvedčení, že ste sa narodili s takou nevyhnutnosťou mäsitej potravy, ako je medzi ľuďmi zvykom, tak prečo vy sami nezabíjate to, čo potom bude vaše jedlo? Buďte dôslední a urobte všetko sami, bez tesákov, kyjakov a toporov ako vlci, medvede alebo levy, keď zabíjajú a jedia svoju obeť. Zahryznite do býka svojimi vlastnými zubami, prehryznite hrdlo diviakovi, roztrhajte jahniatko alebo králika na časti a žerte ich, zaútočte na ich ešte ako živých, ako to robia dravci.

Ale ak radšej stojíte bokom, kým vaša obeť nezomrie a nedokážete vlastnými rukami niekoho posielať na druhý svet, prečo teda, proti zákonom Prírody, ďalej požierate živé bytosti?

Plutarchos (približne 45-127n.l.)

Princípy vyhýbania sa mäsovej potrave, sformulované Pytagorom, ak sú pravdivé, učia čistote a nevinnosti; ak sú nepravdivé, tak prinajmenšom učia ohľaduplnosti, ale veľká bude vaša strata, ak nebudete krutí? Ja sa iba pokúšam vám neponúkať jedlo levov a zdochlinárov. Sme schopní prebudiť náš zdravý zmysel len ak sa oddelíme od stáda, lebo veľmi často samotný fakt odmeny väčšinou môže poslúžiť ako skutočný príznak pevnosti toho či onoho náhľadu alebo obrazu dejov. Opýtajte sa samých seba: „Čo je mravné?“, a nie „Čo je medzi ľuďmi zvykom?“. Buďte umiernení a zdržanliví, dobrí a spravodliví, navždy sa zrieknite krviprelievania.

Seneca (4 pred n.l.-65 n.l.)

Ten, kto nespôsobuje škodu živému..., bude vždy ostražitejší, aby neučinil škodu predstaviteľom svojho druhu. Ten, kto má rád svojich bratov, nenosí v sebe nenávisť voči iným druhom živých bytostí.

Posielať zvieratá na jatky a do kotla je zúčastňovanie sa na zabíjaní, a to nie z gastronomickej nevyhnutnosti a dodržiavajúc skutočné zákony prírody, ale z rozkoše a slúžiac démonovi obžerstva – hrozná nespravodlivosť.

Ale vari nie je absurdné, ako množstvo predstaviteľov ľudského rodu žije len podľa inštinktov, nemajúc úsudok a intelekt, vidiac to, ako mnohí z nich sú preplnení zlobou, agresivitou a zverstvami svojich vlastných neľútostných beštií, zabíjajúc deti a svojich rodičov, stávajú sa tyranmi a nástrojmi tyranie (nie je to absurdné?), tvrdiť, že musíme byť spravodliví vo vzťahu k jedným a zahodiť všetok pojem o spravodlivosti vo vzťahu k býkovi, ktorý nám orie polia, psovi, ktorí nás ochraňuje, k tým, ktoré dávajú mlieko na náš stôl a odievajú naše telá do svojej srsti? Nie je takýto stav vecí viac absurdný a nelogický?

Porfýrios (približne 232/233-304/306 n.l.)

Len vďaka zmäkčeniu a okrášleniu mŕtveho tkaniva v procese kulinárskeho spracovania sa stáva vhodné na strávenie a osvojenie, strácajúc vzhľad krvavého mäsa, schopného vyvolať len strašný strach a odvrátenie. Požiadajme aktívnych zástancov mäsojedenia vykonať experiment, ako to odporúča Plutarchos: nech zubami roztrhajú živú ovcu a nech strčiac hlavu do jej vnútorností a ukoja svoju žiadostivosť teplou krvou... A, pokiaľ ešte nevysporiadajúc sa s hrôzou jedeného, nech on, načúvajúc volanie svojej podstaty, ktoré svedčí o opačnom, nech skúsi povedať: „Príroda ma učinila takým, a to je môj údel“. Vtedy a len vtedy bude dôsledným človekom.

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

Práve ste sa naobedovali; ale nech ako starostlivo boli ukryté jatky pred vašim náhodným pohľadom, nech sú koľkokoľvek míľ od vás – ste spolupáchateľ.

Ralph Waldo Emerson (1803-1883)

Konzumenti mäsa sú zodpovední za všetku tú bolesť a utrpenie, ktorá pochádza z jedenia mäsa a podmieňujú samotný fakt používania živých bytostí ako jedla. Nielen hrôzy jatiek, ale aj im predchádzajúce transporty, hlad, smäd, nekonečné muky strachu, ktoré tieto nešťastné bytosti sú odsúdené podstúpiť len preto, aby sa ukojili gastronomické žiadostivosti človeka..., všetka tá bolesť dopadá ako ťažké bremeno na ľudský rod, spomaľujúc, brzdiac jeho progres a vývoj...

Annie Besant (1847-1933)

Je to strašné! Ani tak nie tie strádania živých bytostí, ako to, že človek bez potreby potláča v sebe vyšší duchovný princíp – zmysel súcitu a žiaľu vo vzťahu k jemu podobným živým bytostiam – a, popierajúc vlastné duchovné zmysly – stáva sa krutým. A veď ako silné je v ľudskom srdci to prikázanie – nezabíjaj živé!

Neverte, že pri vašom zrieknutí sa mäsa vás napadnú všetky vaše domáce zvieratá, že vás budú posudzovať, smiať sa nad vami.

Ak by bolo jedenia mäsa neškodným činom, mäsojedi by neútočili na vegetariánstvo; oni sú podráždení preto, lebo v našich časoch si už uvedomujú svoj hriech, ale nie sú schopní sa ho zbaviť.

Lev N. Tolstoj (1828-1910)

Mohli by sme pokračovať ešte množstvom citátov slávnych ľudí. Medzi takýchto osvietencov patrili John Harvey Kellog (1852-1943), americký chirurg; Henry Stephens Salt (1851-1939), anglický humanista a reformátor, priateľ Gádního a Shawa; samotný George Bernard Shaw (1856-1950), anglický dramaturg a kritik. Ďalej Ella Wheeler Wilcox (1853-1919), americká poétka a novelistka; Rabindranath Tagore (1861-1941), indický bengálsky spisovateľ, laureát Nobelovej ceny. Maurice Maeterlinck (1862-1949), belgický dramaturg, esejista a básnik; Herbert George Wells (1866-1946), anglický novelista a historik; Mohandas Karamčand Gándí (1869-1948), vodca a ideológ indického národno-oslobodzovacieho hnutia; Albert Schweitzer (1875-1965), známy lekár a misionár, teológ, hudobník, laureát Nobelovej ceny mieru za rok 1952. Albert Einstein (1879-1955), teoretický fyzik; Franz Kafka (1883-1924), rakúsko-český spisovateľ. Radžendra Prasad (1884-1963), prvý prezident republiky India; Herbert M. Shelton (1895-1985), známy americký lekár...

V skutočnosti nie je ani tak veľmi dôležité, čo povedali či robia iní. Dôležité je najmä to, čo robíme my sami. Môžu byť na nás naši Predkovia hrdí, alebo ich už unavujeme našou zbabelosťou? Veď napríklad Sloveni ju majú už zakomponovanú v ich egregore. A my môžeme citovať aj z Kódexu Samuraja: „Každý človek sa snaží prežiť život hľadaním príjemných veci. Ale prežiť celý život a nedosiahnuť cieľ je ZBABELOSŤ“.

Ako možno s určitosťou rozhnevať Bohov? Otrockým slúžením cudzím kultom? Určite. A ak Stvoriteľ – rovnako ako nás – stvoril aj našich štvornohých bratov, aby sme ich chránili a umožňovali im evolučne sa vyvinúť, tak ich zabíjaním porušujeme hneď dva princípy. Ale prečo vlastne hrdinsky týrame slabých, a nie napríklad tých, ktorí sú naozaj zlí? Prečo nezabíjame a nejeme krokodíly, pirane, varanov či žralokov, ale bezbranné, svetlé bytosti? A ak už si myslíme, že sme boli stvorení ako dravci a mäsožravci, tak prečo nezabíjame tak, ako nás Príroda vybavila – teda iba našimi zubami a rukami – aspoň sem-tam, aby sme ostali vo forme? Nezabúdajme, že ak tvrdíme, že sme tieto „vlastnosti“ stratili „vývojom“, tak sa iba klameme a odvolávame na slobodomurársku darvinovskú teóriu vývoja druhov, ktorá nebola  nikdy dokázaná, a ktorú navyše na sklonku života odvolal aj sám jej autor. Myslíte si, že je ešte dosť času, že nevadí, ak hneváme Bohov? Tu môžeme citovať Bruce Leeho: „Či si myslíš, že môžeš, alebo si myslíš, že nemôžeš, máš pravdu“. Je to odzrkadlenie karmy, kde sa celý život snažíme ísť, tam aj po smrti pôjdeme. Niekto na Nebesia, iný do Neba. Niekto do vyššej triedy, iný bude opakovať ročník... a platí stále to isté: ako sme si vybrali, tak s nami aj bude.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.