Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  LITOSFÉRICKÁ ZBRAŇ
LITOSFÉRICKÁ ZBRAŇ
Hľadanie pravdy - Dejiny

Dnes pokročíme ďalej v poznávaní procesov vôkol nás. Priniesli sme už niekoľko článkov z oblasti vojenských technológií – napríklad aj informácie o pripravovanom útoku na Rusko a Čínu v roku 2016. Či a ako sa takýto útok odohrá sa dozvieme už v nie tak ďalekej budúcnosti. Z védického pohľadu sú čas aj priestor relatívne pojmy. Miera poznania, ktorú každý jednotlivec dokáže abstrahovať z poskytnutej informácie závisí od stupňa jeho evolučného vývoja. Naši Predkovia nám zanechali pre takéto prípady konkrétny systém nadobúdania a overovania poznatkov, ktorý nazývame ZDRAVOMYSLIE. Ostatným môžeme pripomenúť známy fakt z teórie riadenia procesov – každá informácia obsahuje informačný šum aj informačný obsah. Existujú metodiky odfiltrovania informačného šumu, aby bolo možné nájsť ukrytý obsah.

Útok na Rusko alebo Čínu – ktorý sme už opísali – je iba časťou „Veľkej hry“. Dôležité je si uvedomiť, že Anglosasi nikdy nenechávajú veci na náhody. Vždy keď sa pripravujú na veľký projekt, sú do neho zapojené „neviditeľné sily“. Niekoľko posledných storočí síce neboli „viditeľné“, ale dnes je situácia úplne iná. Jednou z takýchto „neviditeľných“ síl – často označovaná ako „stay behind force“ – je operácia GLADIO. Funguje už desaťročia – minimálne od založenia NATO, t.j. roky pred Varšavskou zmluvou – a desiatky rokov bola úplnou neznámou. Je to ozbrojená skupina vojenských profesionálov – pravdepodobne zo všetkých krajín NATO – ktorej úlohou je zlikvidovať na rozkaz všetko, čo sa prieči demokratickému vývoju – ale vychádzame zo skutočného významu slova „Demos“. Ide o neviditeľné, militarizované krídlo NATO, riadené CIA a MI6. Niektoré zdroje hovoria o tom, že priamo podliehajú rozkazom G7. Po desaťročia vykonávalo toto krídlo ozbrojené, teroristické akcie, ktoré potom „slobodné médiá“  vždy pripísali „teroristom“, „ľavicovým silám“, „komunistom z východného bloku“ a podobne. Raz „v mene Brigade Rose“, inokedy „KGB“, ale vždy verejne a kruto, neberúc ohľad ani na ženy či deti. Tu patrí aj smutný prípad Aldo Mora. Táto tajná organizácia garantuje, že ak by aj boli v nejakých európskych krajinách zvolené parlamenty s iným názorom, ako je ten z USA, plnenie úloh v prospech USA je vždy garantované. Vyzerá to tak, že nech vyhrá voľby hocikto, nakoniec bude konať proamericky – hoci aj protieurópsky. Čo tak presvedčilo napríklad gréckeho premiéra konať proti svojim sľubom?

Velenie NATO v Európe má vypracované zoznamy ľudí, ktorí budú v prípade potreby neodkladne zlikvidovaní. Zoznam o. i. obsahuje 15 strán členov nemeckej Komunistickej strany a 80 strán členov nemeckých sociálnych demokratov, čo sú v prípade Nemecka najsilnejšie politické strany.

Dokument, ktorý obsahuje vykonávacie inštrukcie je označený nápisom „Pre prípad X“. „X“ znamená vypuknutie masových nepokojov proti nemeckej vláde ak je proamerická, alebo prípad, že by voľby vyhrala skutočne ľavicová strana odhodlaná konať v prospech ľudu. Všetky tieto dokumenty sú uložené v centrále NATO v Bruseli. Ide o mimoriadne dobre chránené krídlo budovy, kde sa nedostanú neoprávnené osoby. Kto sú v Európe „oprávnené osoby“ hovorí nápis sa spise: „FOR AMERICAN EYES ONLY“.

Keď Európsky parlament oficiálne požiadal NATO, aby zastavilo a zrušilo túto operáciu, USA žiadosť jednoducho ignorovali. Ak vás zaujíma viac detailov, odporúčame práce autorov ako Giuseppe De Lutis, Daniele Ganser (NATO’s Secret Armies); Paul L. Williams (OPERATION GLADIO); Richard Cottrell (GLADIO – NATO’S DAGGER AT THE HEART OF EUROPE) a iných. Zaujímavé informácie nájdete aj na tejto stránke. Podľa dostupných údajov možno predpokladať, že Operácia GLADIO prešla koncom 90-tych rokov do GLADIO-B, čo je prechod k realizácii „projektov“ islamskými radikálnymi skupinami...

Záujemcom odporúčame aj video, v ktorom sa dozviete veľa zaujímavých faktov v prípade, že ste ešte o tomto projekte nič nepočuli:

Túto informáciu prinášame preto, aby naši čitatelia neostali naivní. Náš Kiska dôrazne žiada velenie NATO v Bruseli o všestrannú pomoc (proti svojmu národu – ak vôbec scientológ vidí nejaký národ), lebo akosi nie sme dosť proamerickí... ale čo by sme chceli, veď sme si ho zvolili.

Len hlupák si myslí, že zlí ľudia nerobia zlé veci

Marcus Aurelius

Obama hovorí o svete bez jadrových zbraní, ale americké zbrojenie v tomto smere prekročilo čísla z časov studenej vojny. Je známe, že zdieľa Bushovu doktrínu prvého jadrového úderu proti akejkoľvek krajine. Americká doktrína – čo ani neskrývajú – je vyjadrená oficiálnym termínom: FULL SPECTRUM DOMINANCE. Americká vláda chce jednoducho všetko a všade kontrolovať, či už na zemi, vo vzduchu, alebo aj vo Vesmíre. V ich doktríne nájdete otvorenú vetu „deny ohters the use of Space“. Jediná krajina na svete, ktorá im to môže prekaziť je Rusko. Aj preto je pre USA veľmi výhodná situácia na Ukrajine, lebo im umožňuje ako keby kvôli nej koncentrovať svoje ozbrojené sily vôkol hraníc Ruska. Ako už vieme – a vyplýva to z ich dokumentov – USA plánuje jadrový útok na Rusko a Čínu. Podľa elementov tohto plánu je dnes jasné, prečo USA tak tlačili na vybudovanie „protiiránskeho“ systému PRO v Európe. Plán je najskôr zasadiť prvý jadrový úder Rusku a Číne. Keď tieto krajiny odpália rakety ako protiútok, tak tento má zneškodniť – samozrejme, že v Európe – protiraketový systém.

Ako zvyčajne, nič nebolo ponechané na náhodu. Za posledné desaťročia v USA prestali existovať nezávislé médiá. Posledný vývoj je takýto:

USA – samozrejme – nemajú v úmysle oznámiť, či inak oficiálne potvrdiť existenciu svojho plánu prvého úderu. Preto sa môže stať, že väčšina občanov EÚ sa o tom dozvie asi takto:

U veľmocí existuje tzv. „atómový kufrík“, ktorý má vrchný veliteľ ozbrojených síl, náčelník generálneho štábu a minister obrany. Ak príde signál z 2 kufríkov, zaháji sa jadrový útok. Mechanizmus je principiálne rovnaký aj ak nie sú kufríky. Hoci náš premiér nemusí byť stotožnený s útokom NATO na Rusko a ak aj je nadriadený ministrovi obrany, neznamená to nič. Podľa štandardného postupu, NATO pred zahájením útoku vyžaduje súhlas všetkých členských krajín. V okamihu útoku NATO je jasné, že všetky jeho krajiny sú legitímnym terčom protiútoku, ale náš Kiska nebude so súhlasom robiť drahoty a vtiahne našu krajinu do vojny, ktorá NATO kompletne zničí. Vďaka vám, Kiskovi voliči...

Podľa názoru laickej verejnosti nič horšie ako jadrová zbraň neexistuje. Ale je to veľký omyl – existuje. V skutočnosti existuje taká strašná a efektívna zbraň, že k výmene jadrových úderov – minimálne ako hlavnej odvety zo strany Ruska – najpravdepodobnejšie ani nedôjde. NATO a USA sú proti tejto zbrani bezbranné, vrátane ich najmodernejších systémov PVO a PRO, alebo vôbec akýchkoľvek elektronických zariadení, rušičiek atď. Dôležité je však aj to, že zbraň je už pripravená na nasadenie, stačí vydať rozkaz. Spustia uragány a povodne, objavia sa cunami, ktoré zmetú všetko pod hladinu morí a oceánov. Kontinenty sa prelomia a zmiznú pod vodou, dôjde k haváriám atómových elektrární, alebo iba k panike obrovského množstva ľudí. Vojna rýchlo začne a ešte rýchlejšie skončí – definitívne. Je to nová, litosférická zbraň. Rusko sa poučilo v poslednej vojne – 22. jún 1941 sa nikdy opakovať nebude.

Priblížme si túto problematiku a jej vývoj podrobnejšie. Podľa katastrof, ktoré sužujú Zem za posledných 20 rokov odborníci vidia, že aktívne prebiehajú skúšky a overovanie najmodernejších prostriedkov masovej likvidácie ľudstva. Znamená to, že svetová vojna už začala. Po kapitulácii Nemecka 9. mája 1945 ostalo ešte dobre vyzbrojené Japonsko s veľkou a veľmi dobre pripravenou armádou. Aby sa predišlo veľkým stratám, navrhli generáli Stalinovi unikátnu bleskovú vojnu. Vhodiť silné bomby do sopky. Živá sopka Fudži je iba 100 km od Tokia. Takýto útok by vyvolal zemetrasenie na celom území seizmicky nebezpečného Japonska. Ale Američania boli rýchlejší.

Stalin však nezabudol na originálnu myšlienku a čoskoro vydal rozkaz pre armádu a vedcov, aby začali pracovať na takomto druhu zbrane. NKVD ešte r. 1945 zhromaždilo okolo 300 vedcov, pre ktorých vybudovalo dobre chránený špeciálny objekt v Suchumi. Pôvodne rekreačný hotel obohnali 3 líniami ochrany.

Roku 1961 bola na Novej Zemi odpálená najsilnejšia termojadrová bomba – 50 miliónov ton ekvivalentu TNT, t.j. 2 500 Hiroším. Sila výbuchu bola taká, že americké ponorky v stovkách km ďaleko zaregistrovali silný úder vlny. Toto priamo vnuklo ruským vedcom myšlienku o vytvorení tektonickej zbrane v ZSSR.

Na vývoj zbrane bolo potrebné množstvo špičkových expertov, pričom univerzitné vzdelanie na fyzikálnej fakulte sa stalo etalónové minimum. Požiadavka armády na novú zbraň bola jednoznačná: musí byť taká silná, že jej nasadenie v prípade tretej svetovej vojny musí priniesť okamžitý a definitívny výsledok. Jej účinok musí byť taký, aby bol celý nepriateľský svet vymazaný z povrchu Zeme napr. gigantickou vlnou cunami. Na projekt povolali aj otca vodíkovej bomby, akademika Sacharova. On navrhol umiestniť v blízkosti brehov USA – na vhodné miesta tektonických zlomov – na oceánske dno jadrové nálože. Na smolu Američanov, je tam obrovské množstvo vhodných tektonickým lokalít, ktoré už v prvej vlne zotrú zo sveta pol USA. Masa vody, ktorá zaleje z oboch strán a aj zo smeru Karibského mora polovicu územia spôsobí zlom a prevrátenie kontinentu, ktorý zmizne pod hladinu mora. Severoamerický kontinent je na takýto projekt najvhodnejší zo všetkých na Zemi, teda úplne ideálny. Preto aj vedci nazvali Severnú Ameriku „Planetárny katapult“.

Litosféra je vonkajšia obálka Zeme. Skladá sa zo zemskej kôry a hornej časti mantie, t.j. tvrdej a pevnej vrstvy. Pod ňou hlbšie je horúca vrstva, astenosféra. Kôra nie je jednoliata, ale pozostáva z viacerých zemských platní. Kompletná teória geofyzikálnych platní bola dopracovaná až v 60-tych rokoch minulého storočia. Geofyzici a seizmológovia začali systematicky skúmať podstatu zemetrasenia. Zemetrasenie nie je presne lokalizovaný jav. Každé zemetrasenie má svoju rovinu aktivity.

Vedci zistili, že určité druhy kontaktu litosférických platní možno pomocou jadrových náloží nadvihnúť. Zároveň bolo zistené, že oceánska kôra je k takýmto silovým pôsobenia vhodnejšia, čo bol prelomový objav. Týmto ZSSR získalo unikátnu zbraň masového ničenia, ale objav bol okamžite prísne utajený. Keď sa Chručšov dozvedel, akú unikátnu zbraň bude mať ZSSR, povolil všetky druhy potrebných experimentov. Vedci museli vypočítavať mnohé údaje, napr. výšku a šírku cunami, rýchlosť aj počet vĺn a množstvo ďalších údajov.

Cunami sa šíri rýchlosťou cca 600 km/hod, ale dôležitá je aj hĺbka mora a veľa ďalších faktorov. Preto všetko závisí od konkrétnej lokality, t.j. reliéfu morského dna.

Na vytvorenie cunami bolo potrebné uložiť nálože pod niekoľko morských platní, kt. sa nachádzajú v Tichom aj Atlantickom oceáne a v Mexickom zálive. Nálož sa ukladá na vhodný zemský zlom tam, kde existuje potrebné tektonické napätie. Nasleduje seizmický jav, napr. prisadnutie dna. Zemská kryha klesne nadol, vytvorí sa jama a šíri sa vlna.

Viacero sovietskych inštitútov vykonalo modelovanie vlny, výpočtom určovali kritickú hmotnosť nálože a navrhovali jej dopravu na dno oceánu. Následne boli určené skúšobné polygóny, väčšinou na pevnine. Išlo o územia v Kirgistane, Tadžikistane, ale boli aj morské. Veľmi úzko spolupracovali oceánológovia, geológovia a armáda, pričom všetky projekty boli maximálne utajené.

Bol riešený aj problém ako technicky doručiť nálož, ktorá má vydvihnúť zemskú platňu. Ako overiť lokality, ktoré sa nachádzajú ďaleko, na cudzom teritóriu či priamo v blízkosti USA, pre ktorých bolo ZSSR už od začiatku svojej existencie nepriateľom č. 1?


Okolo severoamerického kontinentu sú od čias ZSSR rozmiestnené jadrové nálože, ktoré je možno odpáliť jediným povelom. Okolo USA je ako keby obrovská podvodná rieka, hlboký a veľký kaňon na dne oceánu. V ňom sa môže nepozorovane plaviť ponorka, alebo na hladine môže byť vojenské plavidlo, ktoré počas plavby nad ním spustí nálož spolu s mobilným vrtným systémom. To všetko sa dalo realizovať z bezpečnej vzdialenosti. Po odpálení nálože vznikne výbuch dlhý cca 7 000 km a cunami o výške cca 1 000 m. Armáda realizovala projekt ponorkami tých čias. Najskôr však bolo potrebné, aby geológia preskúmali oceánske dno s cieľom nájsť najslabšie miesta stavby tektonických platní.

Prvá etapa je vždy geologický prieskum, ktorý nájde napäťové body v zemskej kôre. Sú to tie body, pri pôsobení na ktoré môže dôjsť k zmene uloženia zemskej kôry. Vtedy veľa dodnes neznámych sovietskych námorníkov sa ponáralo na ručne riadených ponorkách do obrovských hĺbok na dná oceánov. Lámali všetky možné aj nemožné svetové rekordy, ale nikdy o nich nepísali v novinách. Sovietsky Zväz mal najväčšiu geofyzikálnu flotilu na svete.

Rusko je preto dodnes krajina s najväčšou a najkompletnejšou geofyzikálnou databázou potrebnou na zostavenie litosférickej zbrane. Hydroskopická flotila pozostávala zo stoviek lodí s vojenskými posádkami a špeciálnymi prístrojmi. Nie náhodou poskytoval ZSSR všestrannú pomoc Fidelovi Castrovi. Práve na Kube mali prístavy geofyzikálne lode, kt. pripravovali pôdu na nepredvídateľný útok. Prevážali tu aj zariadenia na podvodné vrtné veže. Počas pobytu na Kube bolo odhalené množstvo jemných bodov litosférických napätí. Dnes na to, aby sa v oblasti Kuby začala apokalypsa pre USA stačí spustiť jednu nálož o hmotnosti 100 kg.

Profesionálom je jasné, že studená vojna preto nikdy neprešla do horúcej, lebo ZSSR na niekoľko krokov predbehol USA pri skonštruovaní unikátnej zbrane. Všetko ostatné je divadlo pre naivných. Preteky v zbrojení boli orientované na to, aby sa docielila ekonomická likvidácia ZSSR. Tu sa pred nami otvára aktuálna otázka dneška: podarí sa udržať stav nepoužitia takýchto prostriedkov?

USA vyvíjali podobnú zbraň, ale informácie o nej sa CIA podarilo získať zo ZSSR až o hodne neskôr. Pomohol im svojho času Gorbačov, čo sa nepodarilo cez neho, to ukradli. Ale cieľ sa im nikdy nepodarí dosiahnuť. Vtedy ZSSR a dnes Rusko v tom najhoršom prípade stratí Ďaleký Východ a časť neobývanej tundry. Strategické objekty, výrobný potenciál a ľudia ostanú mimo zóny dosahu amerického útoku. ZSSR sa vybavilo týmto systémom ešte za Chruščova a Brežneva. Ale samotné USA a niekoľko ďalších krajín je možné proste zmyť z povrchu Zeme ako špinu zo stola.

Aktivita sovietskej geofyzikálnej flotily  a vojenského námorníctva neostala bez povšimnutia CIA. Aby zistili, „čo to vlastne komunisti robia na morskom dne“, r. 1958 kúpilo Námorníctvo USA od Švajčiara Piccarda unikátny batiskaf Trieste a Piccard spolu so svojim synom Jacquesom sa stali hviezdami konca päťdesiatych rokov. CIA pre verejnosť vymyslela rozprávku o skúmaní najhlbšieho miesta oceánu – Mariánskej priekopy. USA pochopili, že za ZSSR strašne zaostali, takže museli zásadne zreformovať svoje tajné služby. Všetkých 36 amerických tajných služieb začali riadiť z jedného centra.

Počas Karibskej krízy sa ukázalo, že rakety nie sú veľmi výhodné, lebo sa nedajú odpáliť bez toho, aby boli spozorované. Cunami je po tejto stránke oveľa výhodnejšia, ale jej príprava je veľmi náročná a drahá. Preto bol skonštruovaný ďalší druh zbrane. Bolo to zariadenie, ktoré dokáže vplývať na magnetosféru. Zistilo sa, že pred zemetrasením sa menia elektrické vlastnosti zemskej kôry. Ak sa použije takéto ovplyvňovanie magnetosféry v lokalite, kde je nepriateľská armáda, ktorá je vybavená vysokotechnologickými zbraňami, tieto prestanú fungovať. Preto dnes možno očakávať – ak dôjde k stretu takýchto armád – vzájomné elektromagnetické útoky. Elektromagnetické bomby zničia všetky elektronické a elektrické prístroje a zaradenia v rádiuse do niekoľkých kilometrov. Nebude fungovať nič okrem klasických spaľovacích motorov a strelných a chladných zbraní.

Dá sa vplývať aj na geomagnetické toky vnútri Zeme, ktoré generujú zemské geomagnetické pole. Američania nazvali takéto zariadenie HAARP. Postavené však bolo až oveľa neskôr. Američania ho použili proti Rusku r. 2010. Nastalo neslýchané sucho a žiara. Nad centrálnym Ruskom 2 mesiace stál blokujúci anticyklón, čo sa ešte nikdy predtým nestalo. Presnejšie, nestalo sa to minimálne posledných 5 000 rokov. Následne ruská vláda vydala zákaz na vyvoz pšenice za hranice, čo priviedlo k hladu v niektorých krajinách – tradičných odberateľov ruského obilia. A tak nielen v Egypte ľahšie začala od hladu „prirodzená“ Arabská jar...

Po vojne na Západe šli cestou projektov Tretej ríše. Ich cieľom sa stalo vytvorenie zbraní účinkujúcich na psychiku človeka. Vývoj psychoneurotickej zbrane si vyžadoval pokračovanie v pokusoch, ktoré začali fašisti v koncentračných táboroch – v tomto smere najmä v Dachau. V polovici 50-tych rokov minulého storočia americká vláda zatvárala nepohodlných občanov a umiestňovala ich do psychiatrických liečební. Práve na nich testovali rôzne vojenské prípravky.

Armáda USA vykonala prvý zdokumentovaný prípad nasadenia klimatickej zbrane vo Vietname, v reálnych bojových podmienkach. Zničili ryžové polia, nastal hlad, prišli dažde, tajfúny, menili atmosféru. Vypustili inak zakázané jedovaté látky. Operácia pod názvom ŠPENÁT začala v marci 1967 a trvala do roku 1972.

Ešte v 70-tych rokoch vedci zistili, že cyklicky sa opakujúce rádiové vlny o špecifickej frekvencii sú schopné vyvolávať zmeny v akejkoľvek hmote, pričom najideálnejším miestom na ich šírenie je voda. Časom našli spôsob ako ich modifikovať a šíriť nielen vo vode, ale aj vo vzduchu. Týmto už dokázali pôsobiť na psychiku a fyziológiu človeka.

Takéto technológie dokážu vyvolať psychotrónne pôsobenie na veľké vzdialenosti, na obyvateľov veľkých oblastí. Preto Američania umiestnili do vesmíru okolo 300 takýchto generátorov.

Bolo zistené, že ak sa vytvorí zariadenie, ktoré bude vydávať takýto druh frekvencií dlhodobo, tak sa začne napríklad zvyšovať počet samovrážd, nehôd, srdcových príhod, ale navonok nič nevidno. Proti takýmto zbraniam zatiaľ niet obrany. Najmä nie pre verejnosť.

Vráťme sa k našej hlavnej téme. Litosférická zbraň sa aplikuje v takých zlomoch, ktoré sú seizmicky aktívne. Sú to hranice tektonických platní a tzv. geoblokov. Aby sa zabezpečila aktivita klesajúcej platne, je možné použiť  viacero postupov. Ideálne je uložiť nálož priamo na tenké miesto. Toto však môže byť z vojenského hľadiska problematické, lebo to môže pritiahnuť pozornosť. Vždy je lepšie pôsobiť zďaleka tak, že nenastane fyzické priblíženie sa k takému zlomu. Preto bolo treba skonštruovať chránenú, kompaktnú vrtnú vežu na pásoch. Z vojenského pohľadu je ideálnym spôsobom ukladanie nálože z lietadla, lebo zásah zo vzduchu je vo vojne často rozhodujúci. Zariadenie dopadne na dno, presunie sa na potrebné miesto, vyvŕta dieru, uloží nálož a detonuje – hotovo.

V ZSSR bol poverený vedením tohto projektu Ikram Kirimov, fyzik z Azerbajdžanu. Bol vedúcim hlavného projektu, neskôr ho nazvali otcom tektonickej bomby. Práve on ako prvý začal skúmať nízkofrekvenčné seizmické šumy v pôde, ktoré sa objavovali niekoľko dní pred zemetrasením. Tieto signály sa dali zaznamenávať špeciálnou aparatúrou. Bol to práve on, kto urobil senzačný, prelomový objav. Prišiel na to, ako vyvolať zemetrasenie umelo. Jeho laboratórium v tom okamihu zmizlo zo všetkých špeciálnych dokumentov, neostala ani poštová schránka. Stalo sa hlavným tajomstvom ZSSR.

Štatistiky ukazujú, že počet zemetrasení sa za posledných 40-50 rokov niekoľkonásobne zvýšil, ale ide o prírodný úkaz, alebo má technogénnu podstatu? Zemetrasenie sa vyvoláva tisíce kilometrov od cieľa, pričom každá vlna je vypočítaná na špecifický cieľový bod. Takáto zbraň bola umiestnená aj v južnej časti Severného ľadového oceánu. Existencia NATO skončí odpálením jedinej nálože.

Keď sa v USA dozvedeli o týchto pokusoch, začali ich opakovať. Chceli si vyvinúť svoju vlastnú tektonickú zbraň. Najskôr hľadali pomocou infranízkych frekvencií  geologicky aktívne miesta na území USA. Pritom zistili, že tieto frekvencie majú schopnosť spustiť zemetrasenie, a teda hneď prikročili k pokusom. 19.9.1985 o 7:00 ráno bolo hlavné mesto Mexika zničené silným zemetrasením. Podľa oficiálnej štatistiky zahynulo 10 000 ľudí, 30 000 bolo zranených. Bez obydlia ostalo okolo 100 000 ľudí. Vláda Mexika obvinila USA v experimente s umelým zemetrasením. USA všetko popreli...

Hoci niektoré tajomstvá ZSSR vyzradil Gorbačov Američanom počas Perestrojky, utajenie bolo také, že dodnes nie je známe, koľko ruských ponoriek má na palube nálože, ktoré sú schopné zdvihnúť tektonické platne. Každá taká ponorka má na palube po 24 jadrových náloží.

Dnes je odborníkom jasné, že najmenej polovica katastrof, ktoré sa vo svete odohrajú sú výsledkom jadrových pokusov. Pred 20 rokmi sa značne zvýšil výskyt nízkych frekvencií v pôde a ďalšie živelné pohromy. Do 90-tych rokov taká úroveň jednoducho nebola. Za posledné roky vidno minimálne 10-násobný nárast zvýšenia zemetrasení a živelných pohrôm.

ZSSR dosiahol prelomové výsledky takýchto nových druhov zbraní ešte v 60-tych rokoch minulého storočia. Išlo o použitie prírodných zdrojov na úder na nepriateľské územie. Ale takéto druhy katastrof vtedy neboli vyvolávané. V týchto pokusoch pokračuje dnes Rusko a USA práve preto pripravuje „Všetko riešiaci jadrový úder“, lebo takto predpokladá zničenie Ruska a Číny pred tým, ako by Rusko mohlo poslať pod vodu severoamerický kontinent.

Technológia dvíhania tektonických platní je dnes dobre utajená, ale princíp nie je tajomstvom. Časom sa k pokusom pridali aj niektoré ďalšie krajiny Východného bloku. Bolo potrebné zistiť, ako fungujú tieto princípy v každom druhu prírodných podmienok. V Maďarsku sa na jadrovej elektrárni konal tiež jeden experiment. Výsledky ukázali, že tektonická zbraň môže byť použitá s rôznym účinkom. Teda nie iba na vyvolanie zemetrasenia, ale aj na uragány, búrky, cunami a pod. ZSSR bol najlepším špecialistom na hlbinné prepadliny.

Cyklická vlna zmyje nepriateľské vojská, celý systém obrany aj nepriateľskú infraštruktúru kompletne. Zemetrasenie sa dá presne nasmerovať, efekty sa môžu prejaviť aj ako klimatická, nielen tektonický zbraň. Presne nasmerovanými nízkofrekvenčnými, elektromagnetickými poľami a rôznym elektromagnetickým účinkom sa dosiahnu rôzne výsledky. V ZSSR sa viedli tieto pokusy pod 2 špeciálnymi projektmi. Prvý mal názov „Vulkán“, pričom skúmali sa hlavne tektonické bomby. Druhý mal kódový názov „Merkúr 18“, a tento bol absolútne unikátny. Bola zostavená technológia, ako postupne v zemskej kôre malými zemetraseniami postupne akumulovať obrovskú mechanickú energiu a potom ju naraz použiť. Merkúru 18 velil osobne Kirimov. Tento projekt bol utajený najvyššou mierou, lebo sa veľmi rýchlo ukázalo, že takouto zbraňou sa dá ľahko zničiť polovica planéty.

Vnútri zeme vzniká 10x väčšia energia ako sa prejavuje na povrchu, vnútri kôry je akumulovaná energia 10x vyššia ako sa javí na porchu. Malé zemetrasenia postupne dvíhajú úroveň mechanickej energie a zároveň je ťažko zistiť, kde je vlastne plánované epicentrum tektonického úderu.

Pri kontakte jednej tektonickej platne s druhou vzniká trenie, pričom postupne sa vytvára napäťové pnutie, niečo ako keby sa naťahoval luk. Výsledný efekt je iba uvoľnenie nakopenej energie pomocou špeciálneho mechanizmu, spravidla zemetrasenia, ktoré možno spustiť aj tisícky kilometrov ďaleko. Vyvolá sa pohyb platní a výsledkom je katastrofické zemetrasenie.

Obrana pred zemetrasením je nemožná, pripraviť sa naň nedá. Určiť čas takéhoto útoku možno iba podľa typických príznakov politického napätia. Iné varovanie nebude.

Zo strany Ruska sotva príde jadrový úder na USA ako odveta za americký jadrový úder, ktorý tak dôkladne a dlho plánujú. Z vojenského hľadiska žiadny úder raketou nemôže byť prekvapivý. Netreba tanky, lietadlá a podobné druhy zbraní. Teda na útočné operácie vo vojne. Je to iba divadlo pre naivnú verejnosť. Navyše, aj vyhratá jadrová vojna znamená neobývateľnú Zem.

Jediná krajina na Zemi, ktorá nemôže byť touto zbraňou ohrozená je Rusko. Je na veľmi starej litosférnej platni, ktorej pohyblivosť je veľmi malá. Presnejšie povedané, na základe hĺbkových vrtov vedci s určitosťou zistili, že platňu možno označiť priam za „megastabilnú“.

Výsledky projektov Vulkán a Merkúr 18 sa vďaka Gorbačovovi dostali do rúk zahraničným expertom. A tak dnes majú v rukách niektoré výsledky. Napríklad jeden z členov Kirimovho tímu odišiel do Izraela, takže určité poznatky v tomto smere má už aj Izrael. Samotný Kirimov odmietol všetky ponuky na prácu v zahraničí. Ale v divokých deväťdesiatych rokoch bol jeho byt vykradnutý a zmizlo viacero tajných dokumentov. Tak či onak, niektoré výsledky síce získali zahraničné služby, ale Rusko dnes v práci na projektoch Vulkán aj Merkúr 18 pokračuje.

Západ sa nespoliehal iba na Perestrojku, ich tajné služby kradli čo sa len dalo. Ale je to aj dobrý predmet na porovnanie, kto berie aký ohľad na obyčajných ľudí. Kým robil pokusy iba ZSSR, nikto nič nevedel a skúšky neprebiehali v oblastiach, kde by mohli zabiť ľudí. Ale ľudia nie sú „chráneným druhom“ pre Anglosasov a im podobných. V 70-tych rokoch minulého storočia odpálili Američana testovaciu jadrovú nálož 150 km od Los Angeles, čo vyvolalo zemetrasenie 8. stupňa. Tragédia atómovej elektrárne Fukušima v Japonsku je rovnako jadrový test. Čína priamo obvinila Japonsko z nesankciovaného jadrového pokusu. Dnes je známe, že takýto test je technicky schopná urobiť každá krajina, ktorá má na svojom území jadrovú energetiku. Roku 1999 vykonala takýto test aj Čína. Tá je v tejto technológii veľmi ďaleko, pričom na svoje územie nikdy nevpúšťa nijakých zahraničných pozorovateľov. Monitorovanie z vesmíru zručne blokuje pomocou klimatickej zbrane, ktorá vytvára potrebné mraky. USA použili tektonickú zbraň v horách Afganistanu, čo spôsobilo silné zemetrasenie v Iráne s desiatkami tisíc mŕtvych.

Dnes má takúto zbraň aj Severná Kórea. Jej tektonická zbraň bola nainštalované ešte za čias ZSSR. Podľa dostupných informácií jej aktivácia zmetie Japonsko a pošle cunami na USA. Celkovo tieto moderné technológie umožňujú použiť morské dno na útok. Na morskom dne je iba zemská kôra, stačí vyhĺbiť 20-30 metrový vrt a uložiť doň cca 100kg jadrovú nálož. Voda nezanecháva stopy a rýchlo neutralizuje komponenty, ktoré boli použité pri výbuchu. Do „klubu“ krajín s takouto technológiou patrí aj Francúzsko.

Pre odborníkov jednoznačný a jasný test takejto zbrane bola aj tragédia na Haiti r. 2010. Americká armáda nevpustila záchranárov k epicentru zemetrasenia, čo sa tam snažila skryť? Rýchlo obsadili letisko v hlavnom meste a nevpúšťali ani lietadla s humanitárnou pomocou a záchrannými tímami. Proste nikto nesmel vidieť, čo tam robili. Z Haiti začali prichádzať strašné správy od 17:00 hodiny 13.1.2010. 3 milióny ranených, pol milióna mŕtvych, a to za jediný deň. Obetí bolo toľko, že ich nestíhali ani odvážať a pochovávať. Miliónové hlavné mesto sa zrútilo ako domček z karát. Z vojenského hľadiska boli výsledky uspokojivé. Deštrukcia nastala v sekundách a počet obetí bol ekvivalentný krvavej vojne. Brazília, Francúzsko a ešte niekoľko medzinárodných humanitárnych organizácií obvinili USA, že bránili prístupu na letisko pre humanitárnu pomoc a záchranné tímy.

Prezident Hugo Chaves vydal dokonca r. 2011 zaujímavé vyhlásenie: Zemetrasenie na Haiti bolo skúškou zbrane 3. tisícročia. Bolo spôsobené technogénnymi faktormi, a že má na to dôkazy. Odvolával sa na tajný ruský vojenský dokument. Túto zbraň USA na Haiti testovali, lebo ju plánovali použiť pri útoku na Iránu. Dokument vyhotovila ruská flotila, ktorá monitorovala činnosť Američanov v regióne od r. 2008.

Chavesove materiály hovorili o 4. flotile USA, čo je tajná vojenská jednotka vytvorená ešte v r. 1948 a existovala do r. 1958. Roku 2008 bola znovu sformovaná, jej operačný priestor zodpovednosti je Karibik a Centrálna a Južná Amerika.

Známy svetový seizmológ, Talian G. Paolo Giuliani vyhlásil, že ak by zemetrasenie na Haiti bolo prirodzené, obetí by bolo omnoho menej: „Zemetrasenie bolo spustené umelo. Ak by bolo prírodné, tak by sme o ňom mali údaje 10 hodín pred katastrofou, ale všetko bolo ticho dovtedy, kým do oblasti nevplávali 3 americké krížniky“.

Mnoho ľudí čakalo od prezidenta Venezuely ďalšie informácie, ale ten znenazdajky a rýchlo zomrel. Tajné ruské dokumenty, na ktoré sa odvolával, zmizli a nikto sa viac neodvážil nič povedať.

Ničivé zemetrasenie v Indonézii bolo tiež technogénneho pôvodu a realizovali ho USA. Nad oblasťou tektonického zlomu – epicentre zemetrasenia – bola vtedy dislokovaná americká flotila.

Ako sa teda majú veci vo svete? Na internete už poľahky zistíte, že z USA začínajú utekať aj miliardári. A to nie hocijakí – ide o také mená ako Rockefellerovci či Trumpovci. Svoje aktíva už dávno previedli do iných krajín, napríklad Južnej Ameriky, v USA majú iba "obslužný personál“. Rusko sa im „kolonizovať“ podľa svojich predstáv nepodarilo, museli sa teda zariadiť inak. Okolo ich odchodu je množstvo špekulácií, ale reálne sa dajú vyšpecifikovať 3 najpravdepodobnejšie dôvody. USA je očividne na prahu občianskej vojny. Dolár rovnako melie z posledného, a navyše Obama na vysoké obrátky roztočil prípravu vojny proti Rusku a Číne. Aj keby ste práve nič nedočítali a nevedeli o nič geofyzikálnej zbrani, na likvidáciu USA stačí jediná ruská raketa s jadrovou hlavicou. Stačí, aby dopadla na Yellowstone alebo San Andreas. Navyše, federálna vláda USA už od r. 2004 zabezpečila zákonom, že nikto nesmie bez jej schválenia poskytovať verejnosti informácie o tektonickej situácii v Yellowstonskom národnom parku. Podľa dostupných informácií situácia sa dlhodobo značne zhoršovala, ale od r. 2013 možno hovoriť o dramatickom zrýchlení vývoja.

Súčasťou neutralizácie útoku NATO proti Rusku bude použitie tektonickej zbrane v južnej časti Severného ľadového oceánu. Vďaka priaznivému reliéfu morského dna – čo bolo zistené už dávno – NATO prestane za niekoľko hodín existovať. Presnejšie, nebude ani Veľkej Británie či Švédska, kilometrová cunami sa prevalí aj Holandskom a Bruselom, prejde Nemeckom a Poľskom, zasiahne až časť európskeho územia Ruska. V tejto súvislosti nám náš kamarát z Bulharska poskytol veľmi zaujímavý článok, týkajúci sa predpovede budúcnosti pre Bulharsko. Táto stránka bohužiaľ ako keby prestala existovať – žeby náhoda? Ale možno sa vám v iných balkánskych médiách podarí článok nájsť. Z prečítania vieme, že predpoveď vydal indický mudrc a hoci sa týkala Bulharska, spomenul v nej aj Prahu. Bulharsko čaká budúcnosť, ale zmeny v Európe sa črtajú – podľa jeho predpovede – značné. Hovorí aj o dlhodobých dažďoch, pričom v Európe budú mať šťastie iba tie územia, ktoré sú dostatočne vysoko nad vodou. Podľa jeho slov smutný osud poskytne aj Prahu.

Takýchto predpovedí je dnes veľa, netreba preto všetkému hneď veriť. Najmä čas je v predpovediach zvyčajne otázny. Berme do úvahy aj skutočnosť – uplatňovanú aj vo védických spisoch – že presné poznatky o čase a rozsahu takýchto globálnych zmien nemôžu byť nikomu na Zemi vopred známe. Bránilo by nášmu evolučnému vývoju, keby sme presne vedeli kedy a čo sa stane.

Za zmienku v tejto oblasti stojí aj jedno svedectvo E. Snowdena. Podľa jeho informácií, americká vláda očakáva katastrofu veľkého rozsahu s miliónmi mŕtvych už v septembri 2015. Podľa všetkého by malo ísť o zmeny v aktivite Slnka. Už sa objavujú aj informácie o páde asteroidu medzi 15. a 28. septembrom 2015.

Nebuďme naivní, ale na druhej strane sa tu hodí jedno staré príslovie: Šťastie praje pripravenej mysli. Podľa nášho Svetonázou je všetko navzájom prepojené a podmienené. Svet ľudí, Svet Vysokých energií (Svet Bohov) a Svet pri našom Rode (Príroda). Grécky vplyv – na ktorom stavia aj kresťanstvo – vytvoril ilúziu, že ľudia sú samostatne, Bohovia sú samostatne a Príroda je tiež samotne, teda všetko existuje samo osebe a nie je s ničím previazané. Preto týrame a zabíjame zvieratá, bez záujmu nechávame kresťanov drancovať lesy a vôbec dopúšťame ekologickú katastrofu. Všetko je však prepojené najvyšším Živlom – Éterom. Každé narušenie prirodzeného súladu generuje torzné polia, teda Éter je sústavne „informovaný“. Je to priestor, v ktorom existuje naša Myseľ, univerzálny priestor Vesmíru. Prichádza čas odplaty, nastolenie prvopočiatočného poriadku. Či to bude o mesiac alebo o rok nevedno. Vieme iba to, že bude.

Ukončiť môžeme aktuálny výrazom: ARMAGEDDON. Tí, ktorí zvládli Starosloviensku Bukvicu vedia, že nijaké slová nikdy nevznikali náhodne, čo už dnes dokázali aj pokusy v kvantovej genetike. Toto slovo síce nie je naše, t.j. nepochádza z našej Kultúry, ale princípy tvorby slov sú univerzálne. Môžeme ho rozložiť podľa nám známej logiky. ARMA je latinské slovo – znamená „zbrane“, „armáda“. G-E-D môžeme Bukvicou rozložiť ako GLAGOLI-ESŤ-DOBRIE DELA; DON v starom jazyku – čo tvrdí aj David Icke – znamená (veľkú) rieku. LONDON vzniklo za použitia tzv. skratkového písma a znamená LONoDONu; t.j. ústie rieky. Prvá obrazová úroveň dáva: Zbraňami spôsobený pohyb nahromaďuje Vody (keďže nejde o naše slovo, nepoužívame hlavné Obrazy). Riadenie Obrazov sprava doľava nám poskytne druhú významovú úroveň, t.j.: Veľké vody nahromadené vo svete (Javi) dané do pohybu zbraňami. Vody teda nebudú iba nahromadené zbraňami. Výsledný Obraz je spojenie oboch smerov čítania, ale hlbšie už ísť ani netreba. Len zopakujeme, Armageddon označuje koniec vlády náboženstiev vo Svete, nie Koniec Sveta.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.