Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  HVIEZDY A ZEME /  CUDZÍM UMOM ŽIVOT NESPOZNÁŠ
CUDZÍM UMOM ŽIVOT NESPOZNÁŠ
Slovanská kultúra - Kalendár

Hlavnou úlohou našej stránky je odovzdávať stratené poznanie našich Predkov, ktoré tu bolo ešte pred tisíc rokmi. Z tohto pohľadu nie je dôležité, čo píšu o nás iní, lebo návrat Kultúry našich Predkov – takej, aká naozaj je – nie je pre nikoho z nich žiaduci. Odporcov je veľa, jedni sú kategoricky proti z dôvodu svojho presvedčenia – či už kresťanského alebo zásadne protislovanského – iní si už stihli urobiť zo slovanstva vlastný business  a nehodlajú sa ho len tak vzdať. V mori rôznych odporcov je Svetlo Starej Viery osamote – ale naša Kultúra nikdy nestavala na množstve, vždy a zásadne iba na kvalite. A tak to je aj teraz.

Jedno je však isté, každý, kto už načrel do hĺbky védického poznania, pocítil závan Múdrosti Predkov. Zároveň sa však stal osamelcom – okolie Starú Múdrosť netoleruje. Jedno nás môže tešiť, ak niekomu vadí Pravda, určite to je preto, lebo to je Pravda. Veď aj toto je dôkaz jej existencie, lebo každý, kto energicky napáda Pravdu – v zmysle védického učenia – sa v skutočnosti snaží energicky presvedčiť svoje vlastné podvedomie. To totiž „žije“ vo Večnosti a Pravdu pozná. Preto ten, kto zúrivo presviedča iných o čomkoľvek, sa snaží v skutočnosti len presvedčovať sám seba. Nikdy nevstupujte do takýchto sporov, nemajú význam. Za socializmu sme neraz počuli frázu: „Boh neexistuje – treba proti nemu bojovať“. Múdry človek nebojuje proti veterným mlynom, veď načo plytvať energiu na boj s tým, čo aj tak neexistuje? Ale ak by sme chceli byť dôslední – prečo nikto nebojoval proti diablovi?

Napriek tomu existujú prípady, kedy je dobre mať argumenty na svoju obranu. Poznanie je sila, preto je vždy pozitívne. Pozrime sa teda na niektoré tvrdenia a východiská tých, ktorí bojujú proti Slovansko-Árijským Védam, Velesovej knihe a podobným zdrojom našej minulosti. Už len to, že proti ním bojujú nám dáva prvú informáciu – v zmysle už hore uvedeného a poznania podstaty fungovania ľudskej mysle.

Proti Starej Viere – čo nie je náboženstvo, kde nás mnohí, sami pre seba a „odborne“ zaraďujú – bojujú najčastejšie na základe „overených“ zdrojov. Nechávame bokom tých, ktorí bojujú proti Viere iba z povinnosti – lebo „pán farár povedali“. Ohradzujú sa argumentmi z Biblie, ktorú sami niky nečítali. Ale zvláštny je napríklad postoj „odborníkov“ z KOB – Koncepcie všeobecnej bezpečnosti. Tento systém poznatkov je inak veľmi hodnotný – určite stojí za to sa oboznámiť s ich materiálmi. Ale práve pri ich štúdiu neraz zistíte, akí sú niekedy nekoncepční. Napríklad jedna z osobností KOB-u, profesor Jefimov, má vynikajúce materiály týkajúce sa výkladu EGREGORU, ktoré stojí za to preštudovať. Ak je reč o egregore, nastupuje problematika vyšších, neviditeľných frekvencií, lebo tu sme už v kontakte aj s torznými poľami. A ak je už reč o frekvenciách, tak je jasné, že každá frekvencia nesie svoj informačný obsah. Iná frekvencia nesie iný informačný obsah. Nezaoberáme sa informačným šumom a metódami jeho filtrovania. Ale potom je zarážajúce, že zrazu „zadefinuje“ náboženstvo, ktoré nijako neoddeľuje od viery všeobecne. A tu už nevzniká konflikt len s našim, védickým učením – ktoré on neuznáva – ale aj so spismi tibetských lámov. Nuž nespomenie ich, zavedie svoju definíciu a ovečky idú za ním... Iné slovo je inej frekvencie, a teda nijako nemôže ísť o tú istú entitu. A vôbec, používať ako pravdu právd latinské slovo nás neohúri – latinčina nie je najstarším jazykom ľudstva. Keď zas príde reč na zabíjanie zvierat, iba skonštatuje: „Svet je takto ustrojený“. Teda KOB vám odporúčame študovať – ale ak platí princíp kritickosti voči jednej množine informácií, tak pri implementovaní zákona matematickej indukcie platí aj pre ostatné. Máme Zdravomyslie Predkov, vieme si teda pomôcť. A príčina ich „prehmatov“ je štandardná – ani nepoznajú čo popierajú.

Západ dnes stojí na východiskách kresťanskej kultúry, čo nezahŕňa iba chodenie do kostola, ale celkovú koncepciu riadenia spoločnosti, systém moci, vlády, štátu. Všetko pochádza z „jednej dielne“. Tibeťania hovoria, že pravda je tak blízko, až ju nevidno. Ako začínalo svoju existenciu kresťanstvo? Nebolo v žiadnom prípade doménou filozofov, prírodovedcov a vôbec kultúrnej elity ani len antickej civilizácie. Presne naopak, svoju existenciu začínalo medzi spodinou vtedajšej spoločnosti – otrokmi, vyvrheľmi, zločincami, nevzdelanou masou. Odkiaľ by sa medzi nimi vzala vzdelanosť a kultúra? Len tak, cez noc? Veru trvalo veľmi dlho, kým ju nadobudli. Ale tento prístup nebol náhodný. Presne takéto bezduché masy – ktoré sa ľahko riadia – potrebovali, aby nimi zničili základy všetkého, čo bolo vo vtedajšom svete vybudované. A antický svet vôbec nebol svetom primitívov.

Naša Kultúra je védická, preto budeme vychádzať z tohto základu. Platí pravidlo „Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“. Tento princíp bol prenesený aj do textu evanjelií – hoci neskôr boli značne upravené. Môžeme sa odvolať na známy Ježišov výrok o strome a ovocí. Kresťanská cirkev stojí dodnes na svojich pôvodných princípoch, zmenila len „image“. Môžeme povedať, že mimikrovala. Tieto princípy možno ľahko vybadať na jej postupoch v minulosti. Čo robili na jednom mieste, robili aj na inom. Akurát sa im niekde podarilo zahladiť stopy viac, inde menej. Napríklad španielski konqiskátori zničili každý jeden mayský kódex, ktorý sa im dostal do rúk. Presnejšie všetky mayské písomné pamiatky, ktoré sa im dostali do rúk. A tak z pomedzi mnohých tisícov mayských kníh, ktoré sa fanatickým kresťanom dostali do rúk, dnes spoznáme iba tri. Treba povedať, že ak by ostal iba jeden, aj to by bol dôkaz, že Mayovia mali vlastnú písomnú kultúru, tento fakt sa nedá odškriepiť. A nedopadli takto iba knihy. Ako uvádza Z. Sitchin, v čase príchodu Španielov žilo v krajine približne 25 miliónov Inkov. O niečo viac ako rok ich ostal 1 milión – aj toto je sprievodným javom pokresťančovania.

Na koncile v Efeze r. 431 bol za herézu poslaný do vyhnanstva patriarcha Konštantínopolu Nestorius. Veril, že Kristus bol v skutočnosti dve osoby, archanjel Melchizedek a Ježiš z Nazaretu, syn Márie a Jozefa. Za svoj vlastný názor – ktorý sa v kresťanskej cirkvi tradične nazýva heréza – bol vyhnaný do líbyjskej púšte. Jeho nasledovníci boli za svoje kresťanské presvedčenie – akože inak – prenasledovaní, lebo sa nestotožňovalo s oficiálnym učením vtedajšieho, gréckeho  náboženstva, ktoré sa až neskôr vyvinulo do toho, čo dnes nazývame katolícka cirkev. Ak si chceli zachrániť životy, museli utiecť z dosahu rímskej moci. Utekali na východ z Konštantínopola, najskôr do Edessy, dnešnej Urfy v Mezopotámii a neskôr do Bagdadu, Indie a Strednej Ázie. V Edesse existovala lekárska škola na vysokej úrovni. Na jej pôde miestna vedecká komunita toho času prekladala do sýrčiny diela Aristotela, Platóna, Euklida, Archimeda, Herona, Ptolemaja a množstvo ďalších kníh antických autorov z oblasti filozofie a vied. Neskôr boli preložené do arabčiny a vyformovali základy arabskej filozofie a vedy, ktoré prekvitali v časoch temna v Európe. Tu katolícka cirkev uvalila na európske obyvateľstvo hrubú nevedomosť a poverčivosť a starostlivo ničila všetky nájdené knihy ako heretické. Pritom však vždy ukladala originály do svojej knižnice vo Vatikáne.

Neskôr boli všetky dnes dostupné antické knihy – teraz už v arabčine – spätne preložené do latinčiny, hebrejčiny a ostatných európskych jazykov. Všetky tieto diela – dnes vo svete používané – pochádzajú z týchto prekladov, lebo originály boli v Európe v temnom stredoveku kompletne zničené. Takto nás antická kultúra „dobehla obchádzkou“, ale ak by nebolo heretika Nestoria a knižnice utečencov pred terorom kresťanských fanatikov, nemali by sme dnes nič.

Ako si vôbec môžeme byť istí, že „antické“ knihy po sérii prekladov cez rôzne jazyky neboli nijako zmenené? Odpoveď je zrejmá – nijako.

Moderní historici radi zabúdajú na to, odkiaľ sa k nim „antické“ knihy dostali. To im však nebráni ich používať ako diamantovo tvrdú referenciu. Skutočnosť, že kresťanstvo, ktoré si medzitým upevnilo mocenské postavenie v Západnom svete zabránilo takému istému návratu našich kníh nič nemení na fakte ich existencie. Nemôžeme chcieť, aby ideoví nasledovníci kresťanských inkvizítorov – aj keď si to neuvedomujú – uznávali zdroje, ktoré sami v minulosti ničili. Aj Sloveni sú iba jedným z vedľajších produktov kresťanskej civilizácie.

Ale ani pokresťančovanie nebolo jednorazovým procesom. Kresťanstvo sa neskôr samo rozdelilo na viacero vzájomne nekompatibilných smerov, čo samo osebe zabezpečilo fungovanie „rozdeľ a panuj“. Predtým boli všetci jednej Viery a vojny neboli. Ale zámenou Viery najskôr za polyteizmus a potom za kresťanstvo sa genocída Slovanov rozbehla na plné obrátky, a to vlastnými rukami.

V čase okolo Tridentského koncilu dával dokopy svoje dielo Mauro Orbini. Koncil po ustálení dogmy a organizácie akcie – rok 1563 – síce ponechal bohoslužobnú latinčinu, ale musel siahať aj k určitým ústupkom, hoci veľmi nerád. V Čechách (1551), v Poľsku (1555), v Uhorsku (na Slovensku 1558) aj v Chorvátsku sa usadili Jezuiti. A rozbehla sa – v rámci protireformácie – prax indexov a pálenia kníh. V Poľsku spálili prvé knihy r. 1627, povestné bolo spálenie Twardowského WOJNY DOMOWEJ, r. 1657. Indexy zakázaných kníh počali v Poľsku svoju činnosť rokom 1603, potom 1604 a 1617, kde zničili aj mnoho ruských a českých kníh. Zlikvidovali DE PELHRZYMOVO NICOLAUS, husitské aj českobratské knihy, ktoré boli neraz písané česky aj poľsky. Už ani netreba hovoriť o takých poľských pokladoch, ako boli diela Reja, Kwiatkowského, Lasného, Modrzewského, Sarnicia i Volana, pričom poslední dvaja boli značne slovansky uvedomelí. V Čechách sa zvyčajne indexy spájajú s menom A. Koniáša – 1729, 1749 CLAVIS a 1770 – INDEX BOHEMICORUM LIBRORUM PROHIBITORUM. Index z roku 1767 trestal od žalára po sťatie, obchodníkov s knihami z r. 1726 galejami a zakazoval všetky exulantské české knihy tlačené švabachom na území od Amsterdamu po Laubno, ba aj knihy levočské a slovenských autorov Kyrmezera, J. Simonidesa, D. Sinapiusa, Tranovského a ďalších (INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM 1767).

O pálení kníh na Slovensku ešte v polovici 18. storočia existujú bezpečné doklady (M. Bahil – Theodorus ab Hybla – TRAURIGE ABBILDUNG, Bregae 1747. Išlo o knihy Oravčana Ambrozyho).

Slovinské knihy pálili Jezuiti v Gráci 8. augusta 1600, spolu okolo 10 000 exemplárov. 23. októbra 1600 v Ľubľane, kde 9. januára 1601 ľahli popolom – podľa dochovaných svedectiev – tri vozy kníh. Svedectvo nájdete aj v uliciach Ľubľany:

Slovinci vďačia reformácii za svoje prvé knihy v novoveku, piesne i prózu, biblie aj postili, ktoré založili dlhú tradíciu – Vramec 1586, Kašić 1641. Úsilie Truberovo doma aj v exile vo Wirtenbergu a Tübbingene, M. Flacia Illyrica (v Jene), S. Krelja, A. Bohorodiča, Consula, Dalmatína a ďalších značilo pre Slovincov značný kultúrny prínos.

V Chorvátsku sa začala rozvíjať kajkavská slovesnosť, kult piesne r. 1644 a v Citare ortochorde 1710. Vplyv reformácie zasiahol aj Istriu, časť prímoria a Medzimurie s Nedelišťom a Varaždínom. Podnet ku kajkavskej slovesnosti, tlačiarne v Nedelišti (Zrinskich), vo Varaždíne a v Eberau v rokoch 1570-1587 a vplyv na gramatikárov 17. a 18. storočia svedčia o veľkom rozmachu potlačenom katolíckou protireformáciou, ktorá udusila slovanský rítus aj chorvátske kázne, pričom za náhradu im dali piesne preberané z Brna a Trnavy. Collegium Illyricum a litery skonfiškované Ungnadovi šírili od 1626 katolícku úniu (gréckokatolícky obrad) cez Srbov až k Bulharom, kam prenikali najmä františkáni, majúci styky aj so Slovenskom, lebo ich pole pôsobnosti bolo od Budína po Carihrad. Rím na počiatku 17. storočia ovládol celý Balkán, najmä jezuiti, ktorí od roku 1628 prenikli aj do Dubrovníka, zatiaľ čo Benátky boli stále proti únii a šíreniu ilýrčiny, ktorú propagoval najmä Bartol Kašić. Slovanský duch podriaďovali uniatským snahám, ktoré preniesli aj do Uhorska, na Ukrajinu, Litvu a až k Bielorusom. Rím rekatolizoval väčšinou pravoslávnych Slovanov, ale sčasti aj protestantských a obracal svoje zraky aj na Zakarpatie a Moskvu. Dobrú oporu mal v Trnave, v Čechách a v Poľsku, kde polonizácia obyvateľstva šla ruka v ruke s ústupom cirkevno-slovanského a rusínskeho jazyka na okrajoch Ruska. Hrozba poturčenia bola zneužitá protislovansky, nastupovala polonizácia a germanizácia (protestantizmus) a v Uhorsku spolu s Chorvátskom aj maďarizácia (kalvinizmus).

Poľsko malo plány podriadiť si Slovanov na Východe, ktoré však neraz stroskotávali na katolizačnej únii a nechcenej polonizácii, ruka v ruke s právom prvej noci. No našli sa aj takí, ktoré chceli naozaj spojiť Slovanov na základe jednej krvi a národa, ako pravoslávny šľachtic Adam Kysel ešte v prvej polovici 17. storočia (1637 a 1648). Poliaci celkovo sa mohli stať nositeľmi všeslovanskej kultúry, ale vyjavili sa iba pokrstením Litvy a znepokojovaním susedných Slovanov vojnami a rekatolizačnou úniou, implementovanou na Slovanov za čias Varnenčíka a Sobieského. Spolonizovali časť lužických Srbov aj Bielorusov s Malorusmi a Slovákmi. Kyjev a Ľvov sa stali východiskami uniatizmu na juhu. Násilím katolizovali aj bojarov na Červenej Rusi po r. 1584. Boje o katolizačnú úniu priniesli Poľsku a Ukrajine po celé 17. storočie jedine krvavé kúpele, hoci sme boli v tureckom ohrození(?).

Jednu užitočnú informáciu však možno nájsť aj v poľských historických textoch. O Slovenoch nevedia síce nič, ale napríklad Poliak S. T. Turnowski r. 1587 píše:

... „ktorzy nie po lácinie ále Slowieńskim nászym rozumiánym iezykiem, nabožeňstwo spáwowáli Roku 1394. Y nie dawnych cžásow Msza, ábo spráwe wieczerzey przestano po Slowieńsku spiewać ná Kleparzu v śvietego Krzyžá.“ (J. Bolelúcký, ROSA BOËMICA, 1668)

Poľskí katolíci, napr. M. Tworzydlo, spomínali Hieronýmov preklad ...“w jezyk Slowieński“. Inde sa spomína, že Cyril a Metod vyprosili „dla Slowakow“ slovanskú omšu.

Vidíme, že aj Poliaci poznali iba SLOVIENOV a SLOVIENSKY jazyk. Výraz „Slowak“ mal v staršej poľštine pravdepodobne význam „Slovan“. Treba zdôrazniť, že „Slowien“ sa používal v poľštine všeobecne, nejde o ojedinelý prípad. Juhoafrická teória Slovenov Poliakov akosi prehliadla...možno je ich zanedbateľne málo.

V takomto čase – pálenia kníh ohromného rozsahu – vyšla r. 1601 kniha M. Orbiniho. Hoci sme pôvodne predpokladali, že vedomosť o nej sme priniesli na naše územia okolo r. 2010 my, ukázalo sa, že je to inak. Dr. Rudo Brtáň v knihe BAROKOVÝ SLAVIZMUS z r. 1939 o Orbinim píše, pozná dokonca aj ruský preklad z r. 1722. Jeho knihu vydal Spolok Tranoscius, t.j. evanjelici. Ako to, že v povojnovom období sa tento dôležitý zdroj informácií u nás vôbec nespomína? Môžeme predpokladať, že klérofašistickej farskej republike – Slovenskému štátu – sa vo vojnovom období podarilo dôsledne zahladiť všetky informácie o nej. A to do takej miery, že ani povojnové československé školstvo sa k nemu nedopracovalo.

Z Orbiniho originálu sa pozrime na zoznam knižných zdrojov, z ktorých čerpal:

1. strana:

Abbate Tritemio

Abbate Vrspargense

Ablabio

Abraam Orrelio

Adamco Sassone

M. Adamo

Agatia Smirneo

Agostino Dottore

Agostino Morauo

Aimone Monaco

Alberto Crantio

Alberto Stadense

Alessandro Guaino

Alessandro Sculeto

Altamero

Ammiano Monaco

Andrea Angelo Durazzino

Andrea Cornelio

Andulso Sagaco

Annali di Frisia

Annali di Ollanda

Annali di Rausa

Annali di Russia

Annali de’ Turchi

Annal di Venetia

Annonio Monaco

Antonio Bosinio

Antonio Geufreo

M. Antonio Sabellico

Antonio Sconcouio

Antonio Viperano

Appiano Alessandrino

Arnoldo Abbare

Arpontaco Burdegalense

Arriano di Nicomedia

M. Aurelio Cassiodoro

S. Aurelio Vittore

Baldazar Spalatino

Beato Renano

Beroso Caldeo

Bernardo Giustiniano

Bilibaldo Pirc Kiameno

Bonifacio Simoneta

Bulla d’Orro

Busbequro

Calfuino Sura

Callimaco appresso Plinio

Carlo Sigonio

Carlo Vagriese

Celio Donato

Cerilliano

Cesare Baronio

M. Cicerone

Cornelio Tacito

Costantino Porfirogenito

Costantino Spandugino

Corrado Brugense

Corrado Peutingero

Crisippo

Cronica de’Frati Minoriti

Q. Curtio

Cristofano Varseuiccio

Dauid Chitreo, dannato Autore

Descritione del mondo

Diodoro Siculo

Diogene Laertio

Dione Niceo

Dionisio Punico

Dithmaro Mersapurgese

Domenico Mario Nigro

Egesippo

Egidio Tschudio

Eginharto Monaco

Elio Cordo

Elio Spartiano

Emanuelo Manasse

Epitome di Strabone

Erasmo Srella

Eudocio Panegirista

Eugippo Monaco

Eusebio

Eustachio

Eutropio

Fabio Celeriano

Farasmanno Greco

Fascicolo de’tempi

Fillipo Calimaco

Filippo Lonicero, dan. aut

Flauio Vopisco

L. Floro

Francesco Bisio

Francesco Baldillo

Frncesco Irenico

Francesco Serdonati

Gasparo Hedione, dannato aut

Geremia Russo

Gerardo Rudingero

Gioanni Baudano

Gioanni Auentino, dannato aut.

Gioanni Battista

Gioanni Botero

Gioanni Cocleo

Gioanni Curopalato

Gioanni Dubrauio

Gioanni di Essendia

Gioanni Herburto

Gioanni Laziardo

Gioanni Magno Gotho

Gioanni Leunclauio, dannato aut.

Gioanni Nauclero

Gioanni Villano

Gioanni Stadio

Gioanni Goroppcio

Gioanni Gobellino

Gioanni Monaco

Gioanni di Thvuocz

Giovanni Tigurino

Giovanni Pineto

Giacomo Castaldo

Giacomo Meiero

Giacomo Viselingio

Giacomo Spigelio

Giacomo Zieglero, dannato authore

Giorgio Gedreno

Giorgio Fabritio, dannato aut.

2. strana:

Giorgio Pachimero

Giorgio Tirio

Girgio Vverenhero

Giordando Alano

Girolamo Dottore

Girolamo Bardi

Girolamo Rusceli

Giulio Faroldo

Giustino

Giunio Cordo

Godifredo Monaco

Gothfrido Viterbiense

Gregorio Dottore

Gulielmo Cantero

Gulielmo Frisio

Gunthero Pocta

Harrmanno Schedel

Helmondo Prete

Henrico di Eruordia

Hermanno Contratro

Hermanno Hamelmanno

Hermanno Schodel

Herodiano

Herodoto Halicernaseo

Huldrico Muttion, dannato autore.

Hunibaldo

Ioachimo Curco

I Sacio Tzetze

Isidoro Hispalense

Isigonio appresso Plinio

Kiriaco Spangebergio

Lamberto Schaffnaburgenic

Laonico Calcondila, dannato aut.

Laurentio Suro

Leonardo Aretino

Libro delle Cognitioni

Libro delle parti di Pregadi di Raufa

Lodouico Ceruino

Lucano

Lucio Faunno

Lucio Floro

Luigi Contarino

Lupoldo Bambergio

Luitprando Ticiniense

Marcelino Conte

Mariano Scoto

Marino Baletio

Mariono Benchemio

F. Martino

Martino Abbate

Martino Cromero

Martino Vescouo Cossentino

Martino Segonio

Martino Vagnero

Marziano Capella

Matthia Meccouira

Mazochio

Metello Tigurino

Metodio Historico

Michel Riccio

Michel Salonitano

Modesto

Nazario Mamertino

Niceforo Gregora

Nicete Coniato

G. Nicolo Doglioni

Nicolo Marsalco

Nicolo Stobeo

Olao Magno

Onesimo

Origine de’Gothi

Ottone Frigigense

P. Ouidio Nasone

Paolo Barnefrido

Paolo Diacono

Paolo Emilio

Paolo Niuemontano

Paolo Giouio

Paolo Langio

Paolo Orosio

Paolo Paruta

Paolo Scaligero

Perancio

Pier Francesco Giambulari

Pietro Arropeo, dannato autore

Pietro Bellonio

Pietro Bizaro

Pietro de Castro Pere

Pietro Crusber

Pietro Echilino

Pietro Giuistiano

Pietro Liuio

P Pirco

Pio Secondo

Plinio

Plutarco

Polibio

Porsirio

Pomponio Leto

Priuilegi di Cararo

Procopio di Cesarea

Prospero Aquitano

Rafaelo Volaterano

Reginone Abbate

Registro delle Croniche

Reinnero Reinecio, dannato aut.

Ricardo Bartolino

Rinaldo Britanno

Roberto Gaguino

Roberto Valturio

Sassone Gramatico

Sebastian Munstero, dannato aut.

Scolastico Smirneo

Scipione Ammirato

Securio

Sidonio Apollinaro

Sigiberto Gemblacese

Sigismondo Herbersteino

Silberto Genebrardo

Socrate Historico

Solino

Sozimeno

Speccio de’Sassoni

C. Statio Pocta

Stefano Bizantino

Strabone

Suffrido Pietro Misnense

Suida

Soplimento di Eutropio

Suetonio Tranquillo

Suffrido Misnense

Symmaco

Teoderico

Teodoro Spandugino

Teopompo Chio

Teodolo

Tito Liuio

Tolomeo Alessandrino

Toma Ebendorfio

Trebellio Pollione

Trogo Pompeo

Tugenone Patauino

Valerio Massimo

M. Varone

3. strana:

F. Vegerio

C. Velleilo Pateruelo

Venceslauo Boemo

Vernero RolenuicK

Vettore Vticense

Vgo Fuluonio

Vitichindo Olandese

Vitichindo Sassone

Vitichindo Vagriese

Vnefrido Inglese

Vuolgfango Lazzio

Vuolgfango Olandese

Zacaria Lilio

Zonara

Zosino

Zoznam je iba odpisom z úvodnej časti knihy Maura Orbiniho, pričom jeho štruktúra je zachovaná. Môže obsahovať chyby spôsobené prepisom – ide o taliančinu používanú pred r. 1601. Ale aj tak je možné ľahko zistiť, že drvivú väčšinu autorov vôbec nepoznáme. Poznamenajme, že to už nebola prvá vlna likvidácie kníh v Európe... a o hodnovernosti prepisov antických autorov sme už hovorili.

K zoznamu vari iba jednu „technickú“ poznámku. Naša krajina sa v minulosti volala Maličká Rus. Orbiniho kniha je o našej krajine – teda o Maličkej Rusi – a aj Anály v zozname spomínané sa viažu na naše územia, nie na Veľkú Rus. Avšak Maličká Rus či maličká Tartaria bola oveľa väčšia ako dnešné Slovensko.

Ak sa pozrieme na vec objektívne vidíme, že oficiálni historici nemajú právo nám „zakazovať“ ani Slovansko-Árijské Védy, ani Velesovu Knihu, ani množstvo ďalších zdrojov poznania minulosti. Možno povedať, že sme si po tejto stránke úplne rovní. Akurát, že my sme nikdy v minulosti cudzie knihy neničili.

Svet nestojí na náhodných pravidlách a náhodná nie je ani naša Kultúra. Prečo nám odstránili prístup k poznatkom o minulosti? Lebo nie je záujem, aby sme nadobudli Staré poznanie. A tak sa – ako vedľajší účinok – otvorila aj cesta rôznym samozvancom, ktorí si začali vytvárať svoje verzie slovanstva a najmä obrady a rituály. Účel starých obradov nie je náhodný. Mali za úlohu vytvárať spojenie so Svetom Predkov, s Rodovým egregorom. Aby takého – presnejšie akékoľvek – žiadané spojenie nastalo, musí byť dodržaný presný postup. Ak napríklad chceme sledovať konkrétny televízny kanál, pozrieť konkrétnu webovú stránku, vytočiť konkrétneho človeka cez telefón vždy musíme zadať presné koordináty spojenia. Nikdy netelefonujeme tak, že vytočíme náhodne akúkoľvek kombináciu čísel a čakáme, že nám odpovie nami žiadaný človek. A presne takto to je aj s obradmi a rituálmi. Presne vieme čo a prečo robiť.

A tu nastupuje ohromné množstvo rôznych moderných „žrecov“, „šamanov“ a podobných „odborníkov“. Nemajú síce ani poňatia o pôvodných obradoch našich Predkov, ale zato vynikajúci marketing. V lepšom prípade predpokladajú, že aj tak nikto nevie ako to bolo. Zdravomysliaci človek si môže dať jednoduchú otázku: Komu to je výhodné?

Každý si je strojcom svojho šťastia. Niekto si ctí svojich Predkov, iný radšej marketingových. A o čom asi hovorí staré príslovie: AKO SI POSTELIEŠ, TAK BUDEŠ SPAŤ? Je to iba iné vyjadrenie nám známej zápovede volchva Velimudra: CUDZÍM UMOM ŽIVOT NESPOZNÁŠ A MÚDREJŠÍM SA NESTANEŠ.

Naša stránka – najskôr vedy.sk a teraz tartaria.sk prináša starú Múdrosť Predkov už okolo 5 rokov. Nebudeme klamať a tvrdiť, že máme nejaké nadprirodzené schopnosti, patríme skôr do kategórie „obyčajných“.  O to skôr nás potešilo, keď sme sa postupne dostávali do kontaktu s ľuďmi, ktorí vidia energie a aj rôzne iné – pre obyčajných ľudí neznáme – veci. A tak vieme, že sú medzi nami ľudia, ktorí napríklad vidia pri každom čísle či písmene špecifickú farbu, frekvencie obklopujúce Knihu Múdrosti Perúna, biopolia, nosné myšlienky vo frekvenciách piesní (t.j. s akým cieľom boli vytvorené), cestujú v astrálnych svetoch a podobne. Zaujímavé je, že Kniha Múdrosti Perúna si zachovala túto vlastnosť aj v slovenskej verzii a aj jej frekvencie pomáhajú napríklad pri liečení. Takéto poznatky len potvrdzujú, že cesta Predkov je správna – veď je od slova PRAV. A tu hneď prichádza na um ďalšia súvislosť. Ľudia s takýmito schopnosťami boli v minulosti žrecmi či volchvami, alebo v iných kultúrach šamanmi. Čo za žreci a šamani to sú okolo nás dnes, keď nič (okrem svojich ziskov) nevidia? Ale hlavne, na aké frekvencie pripájajú dôverčivých ľudí?

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.