Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  DEMOGRAFICKÁ ZBRAŇ
DEMOGRAFICKÁ ZBRAŇ
Hľadanie pravdy - Dnešná spoločnosť

Sme v modernom veku, ktorý sa vyznačuje tvrdou informačnou vojnou proti Rusku, teda proti Slovanom celkovo. Zbrane nového veku vôbec sa vyznačujú účinkom v oblasti, ktorú väčšina ľudí ani nepovažuje za vojnu. Ale cieľom vojny je vždy likvidovať živú silu nepriateľa. Paradoxom je, že „živá sila“ ani len netuší, že zomiera vo vojne. A práve o to ide. Väčšina ľudí si naivne myslí, že vojna je iba to, keď prídu tanky a padajú bomby. Toto síce veľmi často býva jej súčasťou, ale iba v konečnej fáze. Je to ako jazda v zime na zľadovatenej ceste. Ak si neuvedomíme, že nevhodným – nevedomým – spôsobom jazdy môžeme priviesť auto do šmyku na ľade, sme naivní. Ale keď sa už raz auto dostane vo veľkej rýchlosti do šmyku na ľade – havária je neodvrátiteľná. A ako v poslednej fáze vojny, toto poznanie prichádza neskoro – nič sa už nedá robiť, iba sa pozerať na definitívny koniec. Tu si pripomeňme známe čínske príslovie: „Všetci ľudia sú múdri, jedni predtým, druhí potom“.

Nedávno napĺňali európske televízne správy zábery prúdov nešťastníkov, utečencov zo severu Afriky a Sýrie. Začali zaplavovať Európu ako more, využívajúc pritom všakovaké plavidlá, od drevených bárok po veľké člny. Na európskych brehoch vystupovali na pevnú zem a začínali cestu do európsky miest. Európania sa začali postupne brániť – prúdy cudzích nikto v skutočnosti nechce. Začal sa otriasať Schengen, začínali sa naštrbovať vzťahy medzi európskymi krajinami navzájom, na hraničných prechodoch postupne vzniká napätie. Postupne sa začína hovoriť o ľudských právach, začala sa otriasať európska infraštruktúra.

Za posledné roky sa na mnohých medzinárodných fórach začínal ozývať názov „riadený chaos“. Hoci – ako zvyčajne – verejnosť to nijako extra nezaujímalo, tento ďalší americký vynález, ktorý bol detailne vypracovaný do dokonalosti sa zrazu prihlásil sám, a to formou neprehliadnuteľných výsledkov.

V troch krajinách severnej Afriky Američania postupne odpálili demografické bomby. Tieto svojim účinkom zničili infraštruktúry cieľových krajín, zničili domovy národov, ktoré tam žili v pokoji a mieri. Ľudia sa zúfalo rozbehli za hranice dovtedy fungujúcich štruktúr, za hranice vlastných krajín a potom na všetky strany.

Pri pozornom pohľade zistíme, že tieto ľudské prúdy utečencov sa dostali pod kontrolu kohosi, že nie sú neriadené, ako by sa zdalo. Smerovanie a konanie týchto ľudských prúdov má ďaleko k akejkoľvek náhodnosti. Všetci presne vedia na koho sa obrátiť a kde ísť. Záhadne sa objavili špecializované a skúsené firmy, ktoré im organizujú dopravu na pobrežie a prepravia ich cez Stredozemné more. Tu hneď po vystúpení kvalifikovane žiadajú pre seba nový život, slobodu, materiálne zabezpečenie.

V teórii nasadenia jadrovej zbrane existuje celá rada koncepcií, podľa ktorých sa jadrové nálože ukladajú na miesta do mora v blízkosti pobrežia, kde čakajú dovtedy, kým nad nimi nepreletí lietadlo či okolo neprepláva ponorka. Dostanú pokyn na odpálenie a vzápätí sa vygeneruje strašná, ničivá vlna cunami, ktorá sa vyleje na súš a zmetie z jej povrchu celú civilizáciu.

Pred našimi očami však vidíme účinky novej zbrane, ktorú vynašli Američania. Odpaľuje sa na iných kontinentoch, rázová vlna sa nasmeruje v potrebnom čase na žiadaný cieľ, potrebným smerom. V tomto prípade bola cieľovou lokalitou Európa, ale to bol skôr preventívno-výchovný a testovací odpal.

S fungovaním tejto novej zbrane sa je potrebné dôkladne oboznámiť. Treba zistiť, aké mechanizmy ju aktivujú, ako funguje, akú má detonačnú silu. Ďalším regiónom, kde USA plánujú spustiť demografickú bombu sú regióny strednej Ázie – Tadžikistan, Kirgizsko, Uzbekistan, Kazachstan. Zaujímavé je pozorovať, že práve do týchto zemí už začal Islamský štát vysielať prvých prieskumníkov. Mimochodom, traja bojovníci ISIL sú umiestnení na liečení aj na Slovensku. Dve osoby v Bardejovských kúpeľoch a jedna v Piešťanoch. Účty platí – očividne veľmi dobre – Saudská Arábia. Presnejšie, o troch vieme... žeby sa to ohraničilo iba liečením?

ISIL je strašná sila, ktorá bola vytvorená USA v severnej Afrike a môže byť nasmerovaná do akéhokoľvek regiónu, ktorý je pre USA zaujímavý. Konečným cieľom tejto teroristickej organizácie sú dve krajiny – Čína a Rusko. Ale práve tieto krajiny nenechávajú nič na náhodou a cieľavedome sa proti tejto hrozbe pripravujú. Takto – ako zvyčajne – bude najviac obetí medzi naivnými demokratmi z iných krajín, ktoré Američanov dokonca vo všetkom podporujú...

Pretože hrozba je naozaj reálna, Rusko aj Čína v príprave na túto hrozbu dlho a systematicky spolupracujú. Demografická zbraň môže mať hrozné dôsledky. A ako to vlastne je? Dá sa proti takejto bombe nájsť protizbraň? Dá sa podpísať dohoda s USA o jej nešírení? Pretože odpovede sú zrejmé, nemôžeme ostávať naivní. Teda iba vtedy, ak nechceme byť obeťou takejto zbrane.

Udalosti okolo Islamského štátu a pristúpenie Ruska k leteckému útoku naň dávajú znalému človeku veľa odpovedí. Ale proti ISIL už rok bojuje aj koalícia vedená USA. Prečo Rusko začalo svoj útok mimo rámec tejto koalície? Aká je skutočná efektivita tejto operácie? Pozrime sa na niekoľko detailov.

Naša stránka nie je aktuálne spravodajstvo, preto na vyhodnotenie použijeme iba obmedzený časový rámec. Rusko pristúpilo k bojovým operáciám 30. septembra 2015. Vyhodnoťme teda prvý týždeň leteckých náletov, aby sme mohli porovnať, či existuje potenciál zvrátiť doterajší vývoj.

V čase od 30. septembra do 7. októbra 2015 – teda už za prvý týždeň náletov – zasadili ruské vojensko-kozmické sily taký úder Islamskému štátu, aký neboli USA a ich koalícia schopní realizovať za rok. Musíme však podčiarknuť, že toto je vyjadrenie nemeckej tlače.

Hlavný výsledok – demoralizácia protivníka a zničená vojenská infraštruktúra – boli dosiahnuté. Ruskí piloti realizovali 120 bojových náletov na 50 cieľov. Podľa najskromnejších odhadov zničili okolo 100 jednotiek pancierovanej bojovej techniky, 1 špecializovanú výcvikovú centrálu, 2 spojovacie komunikačné uzly, 4 závody na výrobu výbušnín a zbraní, 17 veliteľských štábov a 23 skladov s pohonnými hmotami a muníciou. Všetko za prvý týždeň náletov.

Na druhej strane letectvo USA od júna 2014 po september 2015 realizovalo 57 000 – slovom päťdesiatsedem tisíc – náletov na 7 000 cieľov. Ale ISIL neustále narastal, mocnej, šíril sa. Ostáva teda veľká otázka koho, čo a kde vlastne USA tak usilovne bombardujú?

Následkom ruských náletov začali bojovníci ISIL už prvý týždeň v panike utekať z regiónov, ktoré mali dovtedy pevne pod kontrolou – podľa ich vyjadrení na Facebooku do Európy, kde im „kresťanskí barani dávajú ubytovanie aj peniaze zadarmo“.

Bojová operácia vojensko-kozmických síl Ruska v Sýrii sa prvý týždeň viedla cca 50 lietadlami rozličných typov. Nasadené sú bombardéry SU-25M a SU-34; útočné SU-25SM, stíhače SU-30SM a vrtuľníky Mi-24 a Mi-8.

Používa sa široké spektrum zbraní. Ide najmä FAB-250 a BETAB-500, aj najnovšie KAB-500S; rakety X-29L. Do bojov zasiahli aj 4 koráby Kaspickej flotily, ktoré odpálili 26 rakiet s plochou dráhou letu na vzdialenosť 1 500 km. Všetky rakety zasiahli vytýčené ciele. Na celej operácií sa zúčastňuje cca 1 000 ľudí vrátane obslužného personálu a vojakov Specnazu, ktorí ochraňujú základňu v Sýrii.

V súvislosti s útokom lodí Kaspickej flotily sa vzápätí objavili americké dezinformácie tvrdiace, že niekoľko rakiet spadlo v Iráne a nedoletelo do cieľa. Prečo Američanov táto akcia šokovala? Oni totiž veľmi dobre pochopili, čo sa 7. októbra odohralo a dostali strach. Táto akcia mala totiž vojensko-politický rozmer s dopadom na budúce desaťročia. Rusko demonštrovalo svoje možnosti reálnej odvety v prípade vojenského konfliktu.

Hoci existuje „jadrový dáždnik“, nepriatelia Ruska pripravujú plán odzbrojovacieho útoku formou prvého úderu konvenčnými prostriedkami, ktorý zahŕňa útok veľkým množstvom rakiet s plochou dráhou letu. Týmto sa chcú vyhnúť adekvátnej odvete – jadrovému protiútoku. A útokom 26 rakiet s plochou dráhou letu na veľkú vzdialenosť Rusko názorne demonštrovalo schopnosť adekvátnej reakcie tak, že neostávajú žiadne pochybnosti o možnostiach modernej ruskej armády. Rakety s plochou dráhou letu síce sú vo výzbroji od roku 1984, ale až teraz boli prvý raz použité na reálne, nie cvičné ciele, a to s plným úspechom.

Rusko demonštrovalo schopnosť zasadiť úder nepriateľovi na veľkú vzdialenosť zbraňou aj s konvenčnou náložou ale zbraňou, ktorá je čo do svojej podstaty strategická. Táto akcia spôsobila „anglosaským priateľom“ bezsennú noc. Analyzovali informácie a rozmýšľali ako ďalej hádzať polená pod nohy Rusku. Možnosti sa im značne zúžili, musia riešiť ďalšiu „ruskú hrozbu“. Prečo sa táto zbraň – v reálnej bojovej situácii – stala šokom pre USA? Rakety KALIBR Rusko predáva na export, ale vždy išlo o verzie s doletom do 300 km. Teraz boli použité na vzdialenosť 1 500 km a to ešte vôbec nie je isté, či to je ich akčný limit. Zdravomysliaci človek začína vidieť o čo ide. USA si vymysleli verziu o ruskej tuposti a neschopnosti, ktorú „exportovali“ do celého sveta. Táto prešla celým svetom a vrátila sa nazad do USA, čo bolo pre nich potvrdením, že majú pravdu. Následne v to naozaj uverili a chytili sa do vlastnej siete. Majú množstvo spravodajských služieb vrátane CIA a nedokážu reálne zistiť, čo naozaj ruská armáda má a na akej je vlastne úrovni. Je preto úplne logické, že ženú svet do vojenskej konfrontácie s Ruskom a Čínou, veď podľa ich informácií to ľahko vyhrajú... ale už teraz prehrali.

Ministerstvo obrany Ruskej federácie publikovalo na svojej Youtube stránke video raketového úderu z palúb korábov Kaspickej flotily. Ciele – objekty infraštruktúry ISIS – boli na území Sýrie. Išlo o veliteľské centrá a závody na výrobu výbušnín. Podľa oficiálnych údajov Ministerstva obrany ruské vzdušné útoky už prvý týždeň značne narušili ich systém velenia a materiálno-technické zabezpečenie bojovníkov aj možnosti výcviku v špeciálnom výcvikovom stredisku, ktoré bolo rovnako zničené.

Ak sa má dosiahnuť vytýčený cieľ – likvidácia teroristov – tak do bojov musia následne zasiahnuť pozemné vojská sýrskej armády, čo sa v tomto čase už deje. Úspech je možný jedine tesnou koordináciou leteckých aj pozemných úderov. Jednou z nevýhod USA je to, že vôbec nekoordinujú svoje operácie so sýrskou armádou. Ale toto nie je jediný rozdiel medzi Ruskom a americkou koalíciou. Podľa medzinárodného práva smie byť v nejakej krajine použitá vojenská sila iba v 2 prípadoch: na základe rozhodnutia Bezpečnostnej Rady OSN alebo na požiadanie samotnej krajiny. USA nemajú ani jedno, ani druhé, Rusko koná na základe žiadosti sýrskeho prezidenta, teda v plnom súlade s medzinárodným právom.

Vari ani netreba uvádzať, že s úspechmi ruského letectva sa začína priostrovať západná informačná vojna. V uvedenom období uverejnil nemecký BILD článok o tom, že ruské nálety už zabili 36 civilistov. V článku boli akési fotky, ale žiaden konkrétny údaj o mieste, čase a podobné detaily. Odvolávajú sa na informácie z akejsi „sýrskej dobrovoľníckej organizácie“... Ďalej DAILYBEAST uverejnili informáciu, že ruské letectvo zaútočilo na pracovníkov služby prvej pomoci. Ako zvyčajne, žiadne konkrétne údaje o mieste či čase útoku. INDENPENDENT zase tvrdí, že iba 20% útokov ide na ISIL, zvyšné sú zamerané na civilistov. Hoci aj tu je akási fotka, opäť žiadne konkrétne údaje o lokalite a čase. Za zmienku stojí tento obrázok:

Nemecký BILD ho uverejnil ako dôkaz toho, že ruskí piloti bombardujú civilné obyvateľstvo. Ušlo im iba jedno. Fotka sa objavila na internete už 25. septembra 2015, pričom ruské nálety začali 30. septembra 2015...

Príkladov zo západných médií je množstvo, ale všetkým do jedného chýbajú konkrétne údaje o čase a mieste. Takto fungujú demokratické médiá – hlavným informačným zdrojom je agentúra JPP (Jedna Pani Povedala...). Ale veci sa USA akosi začali vymykať pod kontroly. V USA začína vyšetrovanie, ako bolo použitých 1,5 miliardy dolárov – určených na výcvik sýrskej opozície – ak nevidno žiadne výsledky? Reálne pripadá na 1 vycvičeného náklad 5 miliónov – a to už pri takýchto výsledkoch – je veľa aj na Kongres.

2. septembra 2015 vystúpili USA, Veľká Británia, Francúzsko, Katar, Saudská Arábia a Turecko so žiadosťou, aby Rusko okamžite prestalo bombardovať v Sýrii... teda aby prestali bombardovať ISIL..? Je to veľmi zaujímavá požiadavka. Zaujímavé je, že prichádza presne v čase, keď už sú na fronte viditeľné prvé výsledky operácie. O čo im môže ísť? USA a spojenci chceli vytvoriť nad Sýriou bezletovú zónu pod zámienkou boja proti ISIL. Bol by to definitívny koniec prezidenta Asada. Vstup Ruska definitívne prekazil americké plány. Katar je zase podozrivý v spojeniach s ISIL, ale 100% dôkazy zatiaľ neexistujú. Ak by napríklad Rusko alebo Sýria zajali nejakých bojovníkov ISIL, títo by mohli veľa zaujímavého vyrozprávať. Saudská Arábia zase nechce, aby Šijti zničili ISIL, lebo to môže mať pre ich záujmy katastrofálne následky. Turecko si zase navyklo riešiť problémy s Kurdami bombardovaním a nemá záujem o iné metódy. Ale Kurdi bojujú proti ISIL...

Všetky ciele útokov proti ISIS sa vyberajú na základe spravodajských údajov Ruska a Sýrie, vrátane leteckého prieskumu. Vybavenie ruských lietadiel umožňuje zasadzovať údery Islamskému štátu na území Sýrie s absolútnou presnosťou a z veľkej výšky. Lietadlá sú schopné útočiť z výšky nad 5 km.

A ako sa darilo v Sýrii ten istý týždeň americkej koalícii? Zničili 2 exkavátory. Ale zato v afganskom Kunduze sa ukázali v plnej kráse. Zničili nemocnicu, kde pracovali aj dobrovoľníci z medzinárodnej organizácie Lekári bez hraníc. Tým nepomohlo ani to, že americkému letectvu neraz predtým sami odovzdávali GPS súradnice svojej nemocnice práve preto, aby ich nebombardovali. Pri útoku na traumatologické centrum v Kunduze bolo hneď zabitých 19 ľudí, 6 pacientov zaživa zhorelo na svojich lôžkach, jeden priamo na operačnom stole. Pod ruinami ostali aj telá lekárov, medzi ktorými bolo 7 dobrovoľníkov z organizácie Lekári bez hraníc, 30 ľudí nemohli nájsť ešte ani na druhý deň.

Útočiace lietadlo sa vracalo viackrát, podľa lekára B. Janssensa, operačného riaditeľa organizácie Lekári bez hraníc, lekári ihneď volali veleniu amerického letectva k Afganistane. Operačný dôstojník správu prijal ale nálet pokračoval ešte ďalších 37 minút. Veď načo sa obťažovať? Pre americkú armádu v Afganistane sú útoky na civilné obyvateľstvo bežnou rutinou, nad ktorou sa ani nepozastavujú. Doteraz však vždy zabíjali iba domáce obyvateľstvo, ale teraz lekárov z medzinárodnej organizácie. A podľa všetkých mierok medzinárodného práva, americká armáda spáchala vojnový zločin.

K incidentu sa vyjadril vrchný komisár pre ľudské práva v OSN, Zeid Raad Al-Husein takto:

„Tento hlboko šokujúci incident musí byť operatívne, dôkladne a nezávisle vyšetrený a jeho výsledky musia byť zverejnené. Ak súd stanoví, že letecký útok na nemocnicu bol zasadený zámerne, môže to byť rovné vojnovému zločinu.“

Či sa nakoniec niečo naozaj vyšetrí a či si niekto nakoniec dovolí obviniť USA zo páchania vojnového zločinu uvidíme alebo skôr neuvidíme v blízkej budúcnosti. Príznačné je aj to, že americké televízne kanály 12 hodím o tomto strašnom incidente mlčali. Správa o útoku na nemocnicu v meste Kunduz sa objavila na obrazovkách v USA až okolo obeda.

Možno predpokladať, že aby sa zahladili stopy a odpútala pozornosť, západné médiá rýchlo vykonštruujú – ako odpútavku – nejakú ďalšiu dezinformáciu proti Rusku. Možno ste si všimli, ako sa nenápadne „vytratili“ tvrdenia, že Rusko má armádu na Ukrajine. Akonáhle totiž svetu ukázali, čo dokáže ruská armáda, svitlo aj debilovi. V skutočnosti Rusko dnes zachraňuje Európu pred ISILom tak, ako pred 70 rokmi pred fašizmom.

Vývoj udalostí aj v Afganistane ukazuje, akú štruktúru činnosti používajú Američania. Postup je stále rovnaký: prídu (s armádou), zničia infraštruktúru štátu, zavedú chaos a odídu. Kto má po nich upratovať je doteraz nejasné. Navyše, v Afganistane sa aktivizuje aj Taliban – v onen týždeň zostrelili  Američanom vojenský Herkules, na palube ktorého zahynulo 14 ľudí.

Pre tých, ktorí nemajú záujem o rozprávky je dôležité zistiť, odkiaľ sa vlastne vzal onen ISIL? Existuje na to odpoveď?

Teraz nejde ani o zábery krutého mučenia a popráv obetí, ktorými zaplavili internet. ISIL začala z nejakého dôvodu likvidovať aj významné pamiatky starých kultúr. Na nešťastie veľa z pamiatok starého Babylonu či Sumeru sa nachádza na území, ktoré dostal pod kontrolu ISIL. Ale prečo vlastne začali barbarsky likvidovať nenahraditeľné pamiatky minulosti ľudstva? Kto stojí za týmto barbarstvom a kto má z toho osoh?

Napríklad mesto Mosul v Iraku bolo založené okolo r. 700 pred n.l. Bolo to niečo ako predmestie starého asýrskeho mesta Ninive. Temer každá budova v ňom je neoceniteľná. Roku 2014 ho obsadili bojovníci ISIL. Najskôr postrieľali pár obyvateľov, ktorí tam ostali a neboli ochotní im prisahať vernosť. Z mesta predtým utiekli tisícky Kurdov. Potom začali drancovať mesto, ničiť staré pamiatky.

Ideológia ISIL predpokladá zničenie všetkých druhov idolov. Zakazuje akýkoľvek idol ako objekt úcty. Idoly sú pre nich aj chrámy iných náboženstiev, dokonca aj mohyly islamských náboženských dejateľov minulosti. Zábery z februára 2015 šokovali celý svet. Ničenie starých pamiatok v múzeu v Mosule bolo strašné. Na zem hádzali tisícročné sochy a rozbíjali ich nielen kladivami, ale aj príklepovými vŕtačkami. Skrátka „ohavnosť pustošenia“. Ničenie starých pamiatok, ktorých vek bol aj nad 3 000 rokov! Za 10 mesiacov bolo na území pod kontrolou ISIL zničených niekoľko desiatok objektov svetového kultúrneho dedičstva z Mezopotámie.

Napriek všetkému čo ISIL vizualizuje, ide iba o dobre premyslenú odpútavaciu akciu nato, aby sa dali vykrádať neoceniteľné starožitnosti na celom území, ktoré ovládajú. Na podporu tohto tvrdenia mnohí experti uvádzajú príklad knižnice v Mosule. Vtrhli do nej bojovníci ISILu a vyhlásili, že spália všetkých 8 000 exemplárov starých rukopisov a klinopisných textov, ktoré podávajú opis minulosti nielen arabskej. Ale pracovníci bibliotéky poukazujú na jednu veľmi zvláštnu vec. Nikde nikdy neboli vystavené žiadne videá, ktoré by potvrdzovali pálenie týchto starých rukopisov, hoci inak nemajú problém vystavovať aj oveľa strašnejšie veci. Neexistuje ani jediné video či fotka likvidácie rukopisov. Teda žiaden dôkaz. Domáce obyvateľstvo videlo nocou odchádzať z mesta nákladné autá so sýrskymi značkami.

Podľa názoru mnohých odborníkov, archeológov a historikov, ISIL ničí iba to, čo by bolo ťažko predať, napr. budovy, veľké sochy či reliéfy na stenách alebo múroch. Ukážková likvidácia starých artefaktov je iba manéver na oklamanie. Práve naopak, prenosné exponáty sa dostávajú do súkromných zbierok na Západe. Okrem predaja ropy a otrokov ISIL zarába aj na predaji starožitných predmetov z Blízkeho východu. Takto sa jednak niektorí vysokí pohlavári obohacujú a jednak získavajú prostriedky na svoju činnosť. Predmety zo Sýrie sa predávajú napríklad v Londýne, kde bolo podľa odhadov predaných na čiernom trhu vyše 100 veľmi cenných artefaktov. Boli to unikátne zlaté a strieborné byzantské mince, keramika a sklo z rímskeho obdobia.

Hoci mnohé z predmetov ukoristených v Iraku a Sýrii sa objavuje v Západnej Európe a USA, kontrolné orgány, ktoré by mali pátrať za pôvodom starožitných predmetov akosi spia. Zatvárajú nad tým oči a púšťajú ich na predaj. Tento sa najčastejšie realizuje v uzavretých aukčných domoch, lebo na verejných aukciách sa nedá všetko predať a navyše by sa mohli ozvať skutoční majitelia a požiadať svoj majetok späť.

Je známe, že existuje niekoľko ciest, ako odoslať za hranicu to, čo bolo nakradnuté v múzeách. Jednou z bežne používaných je zaplatiť taxikára, ktorý kontraband dopraví na hranicu a odovzdá priekupníkovi. Takto sa posielajú malorozmerné predmety. Lacnejšie predmety sa potom predávajú cez internet, kde sa umiestňuje aj fotografia ponúkaného predmetu a následne dohaduje cena. Cennejšie artefakty sa dodávajú priamo zákazníkom. Obchody organizujú priamo pohlavári ISIL. Tovar prepravujú cez medzinárodné kanály.

Nedávno sa problémom začala zaoberať Americká asociácia starožitníkov, lebo ISIL im začal značne odoberať klientov. Expertom sa podarilo vystopovať cestu starožitného kontrabandu. Z územia, ktoré je pod kontrolou ISIL posielajú tovar na Západ cez Turecko, Libanon, Saudskú Arábiu a Katar. Samotné obchodovanie sa odohráva v Západnej Európe. Sú známe 2 aukčné domy, kde sa nakradnuté predmety predávajú. Jeden je v Berlíne a druhý vo švajčiarskom Bazileji.

Zákazníci a ISIL sú navzájom prepojení. Je po proste zločinecká, transkontinentálna sieť predaja nakradnutých starožitností. Napríklad organizácia STRATFOR sa dopátrala k dokumentu, v ktorom sa hovorí o tom, že iba na základe nakradnutých starožitností z Mosulu zarobila ISIL 500 miliónov dolárov.

Ale kedy sa to začalo? Ako zvyčajne americkým útokom. Roku 2003 zaútočili na Irak, na následky ich útoku zahynulo už viac ako 2 milióny ľudí. V procese okupácie Iraku boli vojaci americkej a poľskej armády dislokovaní na lokalite, na ktorej stoja – presnejšie stáli – pozostatky prastarého mesta Babylon. Ako následne skonštatovali experti z Britského múzea, ruiny mesta boli strašne poškodené. V apríli 2003 sa ruinách Babylonu utáborilo 6 000 amerických a poľských vojakov a vyše 300 kusov ťažkej bojovej techniky. Oficiálne bola ich úloha chrániť staré pamiatky, čo Američania a Poliaci realizovali tak, že po uliciach Babylonu sa cez boha Marduka a po iných vykopávkach vozili na tankoch. Priamo na starých pozostatkoch starého mesta postavili pristávaciu dráhu pre vrtuľníky. Najväčšie škody však spôsobili tým, že sa doslovne pokúsili rozobrať staré mesto na suveníry. Svetoznáma brána bohyne Ištar so známymi dračími reliéfmi bola tak poškodená, že sa už nedá opraviť. Dračie reliéfy boli zničené. Tehly z brány Nabuchodonozra II. nahádzali na kopy ako odpad. Rovnaký „kultúrny úder“ dostalo aj Národné múzeum Iraku v Bagdade. Po tom, ako do neho vtrhli americkí vojaci boli jeho unikátne exponáty rozkradnuté – nenávratne zmizlo okolo 15 000 artefaktov. Ukradnuté starožitnosti sa objavili najmä v USA, Jordánsku, Francúzsku a Taliansku. Len na známej Cornell Univerzite bolo objavených 10 000 klinopisných tabuliek...

V rokoch 2012-2014 vzrástol „import“ sýrskych starožitností do Európy o 133%, pričom na colné odbavovanie boli deklarované v škatuliach ako „remeselné výrobky“. Tieto nepodliehajú režimu colnej kontroly... a je to! Sýrske starožitnosti sa objavujú aj v Madride či Bruseli. Ich predaj bol neraz organizovaný pod sloganmi výstav „Blízky východ“, „Bavorská súkromná kolekcia“ a podobne. Informovali o tom napríklad nemecký kanál NDR či Süddeutsche Zeitung, alebo britské noviny The Times.

Môžeme teda smelo citovať Puškina: „Sme vo vojne krásavci“. Demografická bomba je už detailne odskúšaná a môže kedykoľvek a kdekoľvek detonovať znova. Svet okolo nás môže existovať ešte desiatky rokov tak, ako ho poznáme. Ale môže sa navždy zmeniť už zajtra. Nespime a nebuďme naivní, nevedomosť zabíja. A zmeny – či sa to niekomu páči alebo nie – sú predo dvermi.

11.10.2015

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.