Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  OBRAZY SVETA /  NA VLNE PREMENY SVETA
NA VLNE PREMENY SVETA
Védy a viera - Zákony Rita

Žijeme vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení, pričom máme na mysli zmeny, ktoré umožňujú zmeniť náš pohľad na okolitý svet. Rokom 2012 došlo k situácii predpovedanej množstvom starých proroctiev, vrátane Biblie. Ide o to, že ľudia našej doby už majú možnosť nahliadnuť do zákulisia riadenia svetových udalostí. Možnosť tu je, ale využíva ju iba veľmi malé množstvo ľudí. Hoci každý viac menej súhlasí, že „čosi nie je v poriadku“, ľudia nemajú ochotu sa meniť. Nová doba predpokladá nové ponímanie Sveta. Tibetské učenie Šambaly – Svetlej Tantry, t.j. Vadžrajany – prirovnáva chovanie sa dnešných ľudí k tomu, že každému človeku – alebo skoro každému človeku dneška – ako keby visel z nosa povraz, za ktorý sa dá viesť. Namiesto toho, aby si hľadal cestu sám, sústavne ponúka svoj povraz kadekomu, aby ho zaň uchopil a viedol. Ľudia nejavia záujem o rozmýšľanie a schopnosť samostatnej orientácie. Uprednostňujú spotrebiteľský systém „I want it now“... veď vždy sa nájde niekto, kto ochotne poradí. Svet sa však mení, či sa to ľudstvu páči alebo nie. Ako môže celá táto zmena dopadnúť?

Podotknime, že tibetské učenie Šambaly nemá nič spoločné s rôznymi „tiežšambalami“ dneška. Rozoznať ich môžete veľmi jednoducho. V skutočnej Šambale v žiadnom prípade nefigurujú také temné bytosti ako sú anjeli, archanjeli a podobne. Takéto „kombinácie“ nemajú a nikdy nemali nič spoločné s budhizmom, ktorý je sám osebe súčasťou védickej Kultúry.

Týmto článkom zahajujeme sériu niekoľkých voľných pokračovaní, ktoré sú viac menej vynútené vašimi otázkami a aj informačnou činnosťou tých, ktorým nevyhovuje, aby sa toto poznanie dostávalo k ľuďom, lebo sa tým – avšak iba u ľudí ochotných rozmýšľať – vytvára potenciál postupného nadobúdania kontroly nad vlastnou mysľou a životom a pochopením dôvodu, prečo sme sa narodili. Na našej stránke sa rokmi nahromadilo množstvo materiálu, na pochopenie ktorého je potrebný čas. Preto tým, ktorí nás „objavili“ nedávno, je pomerne zložité sa rýchlo zorientovať. Okrem toho okolité prostredie vytvorilo už dostatok antisystémov, ktoré sa snažia vyzerať presvedčivo, ale ich hlavnou úlohou je zneistiť čo najväčší počet ľudí. Hovoríme nielen o rôznych tiežslovanoch, ale aj o lokálnej verzii KOB-u a podobne. Postupne sa k ním vyjadríme, ale toto vyjadrenie je pre tých, ktorí sa chcú orientovať a majú otvorenú myseľ, t.j. sú ochotní poznávať. Z nášho pohľadu nie je totiž dôležité čo o nás tvrdia tí, ktorí sa s Poznaním našich Predkov neoboznámili, ale radi ho kritizujú. Poznanie nie je náboženstvo, a náboženstvo nie je všetko to „čo má obrady a rituály“. V skutočnosti práve vyznávači takéhoto delenia spĺňajú všetky kritériá kategórie „náboženstvo“ – ale o tom nabudúce.

Dnešné ľudstvo potrebuje dostať informácie, ktoré mu umožnia prežiť ťažké časy katakliziem a globálnych kozmopolitických a územných zmien, ktoré sa podľa rady proroctiev nevyhnutne majú odohrať na prelome20. a 21. storočia. Nebudeme opakovať varovné proroctvá, ale pozrime sa na problém z pohľadu energeticko-informačných polí.

Naša Zem je obklopená špecifickým energeticko-informačných poľom, ktoré uchováva kompletnú informáciu o všetko, čo sa na nej v minulosti odohralo. Niektorí ho nazývajú Kronikou Akaši, iní Protonáciou, Noosférou, t.j. Sférou rozumu a podobne. Názov nie je v tomto prípade dôležitý. Informačná vrstva Zeme má v sebe uložené všetky vedecké a kultúrne poznatky a výdobytky človečenstva. Myseľ človeka je energetickej podstaty a uchovávanie všetkých našich myšlienok a pocitov sa zapisuje do energeticko-informačného poľa Zeme. Keby myšlienky všetkých ľudí mali tvorivý a duchovný charakter, tak paralelná rovina Zeme by bola nasýtená pozitívnou, tvorivou energiou, ktorá by harmonizovala s energiami prírodných živlov a urýchľoval by sa duchovný a intelektuálny vývoj človečenstva. Ale kvôli prevahe morálky nad mravnosťou, t.j. vďaka nízkej úrovni vývoja väčšiny ľudstva našej doby sú jemnohnotné priestory – Éter – naplnené nie myšlienkovou energiou dobra a harmónie, ale vzájomnej nenávisti, zloby a chamtivej lakomosti. Toto vyžarovanie nízkej psychickej energie ľudstva sa stáročiami hromadilo v aure Zeme, následkom čoho sa počas Noci Svaroga nahromadilo množstvo energie egoizmu a zla. A akékoľvek energetické pole vždy pôsobí na prostredie, ktoré obklopuje. Vplyv takejto „sociálnej“ psychickej energie – zavedený program – na Prírodu a samotných ľudí je priamo proporcionálne závislý od mravného obsahu našich myšlienok, pocitov či očakávaní. Psychoenergetické pole zloby, nepriateľstva a agresivity, ktoré sa nahromadilo v energetickoinformačnom poli Zeme takto deštruktívne spätne pôsobí nielen na zdravie ľudí, ale aj na stav prírodných živlov samotnej Zeme. Skutočná energetická rovnováha Prírody už bola zničená. Platí tu ono védické „Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“, ako aj známy princíp hierarchie Živlov. Tieto védické princípy sú oveľa staršie ako dnešné teórie leptónových a torzných polí.

Na tomto stupni môžeme povedať, že naša Zem je svojim spôsobom chorá, v nerovnováhe, čo je následkom nesúladu medzi sociálnou etikou a prírodnou energetikou. Dokiaľ sa ľudia neprebudia, teda pokiaľ sa im neprerodí myseľ, rovnováha živlov sa nedá nastoliť. Všetko je súčasťou jediného celku, všetko je medzi sebou navzájom neviditeľne prepojené. Nový vek – ktorý už nastupuje – bude špecifický práve zmenu priestorových tokov energií Zeme. Ak nastane na Zemi vyvážená harmónia energií, nastane mier a kolektívna premena myslí. Platí to aj naopak, ak sa energetické toky nevyčistia, tak katastrofa celosvetového rozsahu je neodvratná. Jej rozsah však závisí od všetkých ľudí na Zemi. Akú šancu na úspech má „mierové“ riešenie – ktoré spočíva v zmene myslenia ľudí – si vie každý domyslieť sám.

Nové astronomické umiestnenie Midgard-Zeme prinesie – a už začína prinášať – do našej atmosféry nové, vede doteraz neznáme extrémne silné energetické úrovne. Ako sa príchod týchto vysokých energií začne prejavovať na ľuďoch – to závisí od každého jedného z nás individuálne. Presnejšie, závisí to od individuálnej duchovno-mravnej úrodne, teda od stupňa evolučného vývoja jednotlivca.

Stupeň duchovného vývoja nie je abstraktný alebo zábavný pojem, naopak, je to konkrétna realita, ktorá sa prejavuje nie iba na mravno-etickej, ale aj na fyzickej, presnejšie psychofyzickej úrovni. Stupeň duchovného vývoja človeka je vyjadrený nielen osobnostnými vlastnosťami a kvalitami a životným štýlom, ale aj štruktúrou organizmu a jemnohmotných tiel človeka. Organizmus človeka možno pripodobniť k ľadovcu, z ktorého vidno iba malú časť nad hladinou. Táto viditeľná časť je naše fyzické telo, pričom obrovská, neviditeľná časť sú energeticko-informačné substráty, ktoré čo do objemu predstavujú 95% našej existencie. Tieto neviditeľné komponenty nášho organizmu sú vytvorené z rôznych druhov jemnej kozmickej hmoty, pričom jedno z jemnohmotných tiel – Duša – sa po smrti stáva nositeľom nášho vedomia, s ktorým prechádzame na novú úroveň existenčnej roviny. Prechádzame do 16 rozmerného Vesmíru, do Sveta Legov.

Sústava jemnohmotných tiel obsahuje špecifické energetické centrá – čakry. Sú to hlavné silové uzly energeticko-informačnej štruktúry človeka, akési generátory jemných druhov energií v organizme. Nízke čakry zabezpečujú organizmu človeka hrubozrnnejšiu, nízkofrekvenčnú energiou, ktorá je nevyhnutná pre existenciu fyziologických funkcií. Vyššie energetické centrá sú spojené s tvorivou, intelektuálnou a duchovnou činnosťou človeka. Stupeň aktivity vyšších centier určuje stupeň duchovného vývoja človeka. Energetický potenciál čakier – energetických centier – sa dnes u väčšiny ľudí nachádza v latentnom, spiacom stave. Tento stav sa však s nástupom novej kozmickej energie začína postupne meniť na aktívny. Ak ľudský organizmus nebude schopný asimilovať novú energiu, začnú nastupovať choroby, ktoré môžu skončiť smrťou.

Civilizácia „vyvinula“ množstvo spôsobov, ako „kradnúť“ životnú energiu od naivných ľudí. Jednou z dnes veľmi populárnych je moderný odev žien:

Ide o aurogram tej istej ženy, ktorá je naľavo oblečená do nohavíc čiernej farby, napravo do bielych šiat. Diery v biopoli naľavo sú otvory, cez ktoré možno žene odoberať životnú energiu. Všimnite si, že sú umiestnené na úrovni čakier. Nie náhodou v našej Kultúre ženy nikdy nenosili mužský odev – nohavice. Veď ako môžu rodiť zdravé potomstvo ak samé nie sú zdravé?

Medzi energeticko-informačným poľom a samotným objektom existujú priame závislosti, ktoré civilizácia dobre ukryla pred ľuďmi. Pozrime sa na jeden z aspektov tohto prepojenia.

Grécka mytológia pozná príbeh Ifigénie. Pretože dnes vieme, že mytológia je koncentrovaná minulosť, pozrieme sa na tento príbeh zo znalého uhla pohľadu. Grécka civilizácia sa dnes podáva ako vzor osvietenosti minulosti.

Ifigénia, dcéra jedného z najbohatších gréckych kráľov, bola poslaná medzi Slovanov na Krym (Tauridu staroveku) gréckymi žrecmi. Bola niečo ako Mata Hari staroveku. U starých Tauridov si získala dôveru a postupne bola zasväcovaná do ich tajomstiev. Nadobudla nadpriemerné poznatky z védickej Kultúry. Keď splnila svoju úlohu, prišiel čas ju odviesť nazad. Apolón poslal s touto úlohou za ňou na Tauris Orestesa a Pyladesa. Títo Ifigéniu unesú a s ňou ukradnú aj Kummira, posvätnú sochu Taurov. V tejto gréckej „báji“ je obrazne podaný opis krádeže a vývozu védických poznatkov. Vďaka tejto úspešnej špeciálnej operácii sa Ifigénia stane žricou Artemidy v chráme v blízkosti Atén. Orestes preberie trón po otcovi a Pylades dostane za ženu jeho sestru.

Staré grécke báje opisujú lúpežné výpravy ako odvážne, dobrodružné príbehy gréckych hrdinov. Druhá epizóda tejto špeciálnej operácie je známa ako výprava Jasona a Argonautov. V dnešnom jazyku mala táto špeciálne vycvičená jednotka za úlohu priniesť nie akési zlaté baranie rúno, ale zlaté Runy, t.j. staré, runové texty. V týchto starých textoch je podané vysvetlenie komunikácie s vyššími silami. Uniesli objekt, žricu, ktorá ovládala takéto poznatky. Táto však nakoniec všetko pochopila a spáchala samovraždu, pričom najskôr zabila svoje deti. Takýmto spôsobom im zabránila prístup aspoň k časti poznatkov, ktoré mala po tom ako pochopila, že bola oklamaná.

Vďaka tejto operácii sa Grékom podarilo zostaviť ich Olympijský Panteón, ktorý sa dnes podáva ako najvyššia dokonalosť. Achájska civilizácia sa v 14.-13. storočí pred n. l. veľmi rýchlo vyvinula. Zachvátili Krétu a obsadili Stredomorie, ale nemali ideológiu, pomocou ktorej by mohli riadiť takéto veľké územie. Potrebovali preto zostaviť funkčný systém, svoju mytológiu, svoju filozofiu, pomocou ktorej by takéto riadenie mohli realizovať. Táto potreba bola pre nich veľmi akútna. Druhou možnosťou bola vlastná evolúcia, ale na tú nebol čas.

Ukradli cudzie poznatky o Bohoch ako personifikácii Vyšších Síl a zakomponovali ich do svojho Panteónu. Na védický systém nestačili, princíp obrazného ponímania sveta nie je dostupný každému, na to je potrebná práca pravej polovice mozgu. Ich reflexia bola teda značne primitívnejšia. Napriek tomu svoj cieľ dosiahli a mašinériu zostavili. Do sakrálneho priestoru sa im následne otvorila cesta dobytím Tróje.

Za Grékmi prišiel Rím, ktorý sa rozrástol ešte rýchlejšie a času na vlastnú mytológiu nemal vôbec. Prevzal teda kompletne grécky Panteón, iba grécki bohovia dostali rímske mená. Ale kvalita tejto kópie už nebola veľmi pevná a pomerne skoro bola zničená agresívne nastupujúcim kresťanstvom. Stalo sa tak preto, lebo ich Panteón nebol podporený duchovnosťou.

Prečo je potrebná mytológia? Tá je v skutočnosti „umiestnená“ v neviditeľnom, ale všetko obklopujúcom energeticko-informačnom poli, ktoré je všade okolo nás. Aká je mytológia, také je aj ponímanie sveta ľuďmi, ktorí v tomto poli žijú. Grécky panteón opisuje bohov, ktorí sa voči sebe chovajú zákerne, sledujú vlastné ciele a záujmy. Ako hore tak dole, teda tak sa chovajú aj ľudia, podriadení takejto ideologickej filozofii. Toto je polyteizmus. Védické Rodobožie je pre nedostatočne prebudené mysle nedosiahnuteľný – dôvody poznáme.

Uzavrime teda prvý diel „opakovania“. Podstatnou zložkou jestvovania sú energeticko-informačné polia. Majme to na pamäti bez ohľadu na to, čo tvrdí civilizácia. Práve týmito neviditeľnými prepojeniami sa realizuje ono védické „Ako hore tak dole, ako vnútri tak navonok“.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.