Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  ČIERNE MÝTY /  ČIERNE MÝTY O VARŠAVSKEJ ZMLUVE
ČIERNE MÝTY O VARŠAVSKEJ ZMLUVE
Hľadanie pravdy - Dejiny

V dnešnej dobe už začína byť viditeľná podstata mnohých dejov vôkol nás. Máme možnosť posúdiť pravdivosť či nepravdivosť mnohých tvrdení, ktoré nám v minulosti západná propaganda podávala skreslene – stali sme sa nástrojom rozbitia krajiny, v ktorej sme sa narodili. Navyše sa tak stalo bez vyhlásenia referenda. Je načase poznávať pravdu.

Ešte r. 2005 Poľsko senzačne vyhlásilo, že odtajnia všetky dokumenty organizácie Varšavskej zmluvy, t.j. vojenského zväzu socialistických krajín, ktorý bol vytvorený ako protipól už existujúcej aliancii NATO. Európske a svetové média začali okamžite chrliť hrubé titulky oznamujúce veľké odhalenia zákerných a krvavých vodcov bývalého Východného bloku. Ale potom na to všetko – zaujímavé je že všetci – zabudli. Žeby v nich – napriek všetkej snahe – nenašli nič kompromitujúce? Alebo žeby sa ukázalo, že dokumenty vrhajú temný tieň ani nie tak na Varšavskú zmluvu, ako skôr na NATO?

Aj v Rusku sú všetky dokumenty týkajúce sa činnosti vojenského bloku bývalých socialistických krajín naďalej utajené... až na jeden z nich. Trojstranový dokument bol odtajnený, jeho obsah je dostupný verejnosti. Hovorí o pre nás zaujímavej udalosti – vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a obsadenie Prahy r. 1968. Paradoxne práve tento dokument – ktorý by nás mal potešiť – sa akosi znepáčil ako našim, tak aj českým kolegom pri moci. Čo sa to tak strašne znepáčilo našej aj českej aktuálnej elite? Alebo sa stáva viditeľným to, čím nás to vlastne už desaťročia kŕmia?

Gorbačov sa veľmi rýchlo a rád r. 1990 presvedčil, že Západ a krajiny vtedajšieho socialistického bloku nie sú viac nepriateľmi. Logicky z toho vyplynulo, že prítomnosť vojsk Varšavskej zmluvy v Európe nie je viac potrebná. Vytvorila sa Rada NATO-Rusko, NATO a ruské vojská začali robiť spoločné vojenské cvičenia. Väčšina vtedajších vodcov socialistických krajín sa nechcela ani len zamyslieť nad tým, k čomu nevyhnutne privedie likvidácia Varšavskej zmluvy. Pretože však NATO sa odvtedy začalo agresívne rozpínať nielen po Európe znamená to, že vtedajším politikom niečo podstatné uniklo. Inak by dnes nemohla dozrievať situácia, ktorá môže skončiť ďalšou veľkou vojnou.

Varšavská zmluva vznikla ako reakcia na roky predtým vytvorené NATO, pričom povestnou kvapkou, ktorá preliala čašu sa stalo prijatie Nemeckej spolkovej republiky do NATO. Musela sa preto vytvoriť organizácia, ktorá by bola schopná zabezpečiť vojensko-strategickú rovnováhu a tak garantovať mier.

Varšavská zmluva bola od svojho vzniku a počas celej svojej existencie obviňovaná z agresívnych plánov proti Západu. Akosi všetkým unikalo, že obvinenia pochádzali z krajín druhého vojenského zoskupenia – z NATO. Ale bol naozaj vojenský zväzok socialistických krajín agresívnym? Nuž, skoro všetky dokumenty týkajúce sa činnosti Varšavskej zmluvy sú dodnes v utajenom režime. Napriek tomu je možné zostaviť obraz tej doby.

Druhá svetová vojna sa iba skončila r. 1945 a Veľká Británia a USA už mali vypracovaný plán na vojenský útok proti svojmu bývalému spojencovi v protifašistickej koalícii. Operácia dostala kódový názov „NEMYSLITEĽNÉ“. Plán predpokladal, že britská skupina vojsk zo severnej časti Západného Nemecka a južná skupina vojsk v Západnom Nemecku – Američania – v lete 1945 zaútočia na sovietske vojská, ktoré po vojne ostali umiestnené v Poľsku. Briti mali zaútočiť cez Štetín a Američania cez Lipsko a Cotbus. Plán predpokladal, že do bojov budú nasadené aj nemecké vojenské jednotky. Británia bola už roku 1945 ochotná vyzbrojiť fašistov, t.j. odpustiť im bombardovanie svojich miest a smrť tisícok Britov. Generál Montgomery dal už r. 1945 rozkaz uchovať výzbroj nemeckých divízií pre prípad, že sa začne vojna proti ZSSR. Plán sa však vtedy zrealizovať jednoducho nedalo. V apríli 1945 sa americké a sovietske vojská stretli na rieke Labe, kde došlo k skutočnému zbrataniu sa Američanov a Rusov. Briti pochopili, že primäť Američanov bojovať proti tým, s ktorými sa len nedávno podelili o radosť z veľkého víťazstva sa jednoducho nepodarí. V skutočnosti na Západe mal veľmi vysokú autoritu aj Stalin. Preto bolo potrebné najskôr odstrániť aj jeho. Za splnenie tejto úlohy bol Churchill povýšený do rytierskeho stavu.

Američania však dali už tri mesiace po páde Berlína svetu najavo, že sú pripravení na novú vojnu. Demonštráciou tohto postoja bolo zhodenie atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki.

Americké hlavy ochladli už 3. augusta 1947 na vojenskej prehliadke na letisku Tušino v Moskve. Nad hlavami zúčastnených – medzi ktorými boli aj západní návštevníci – preleteli 3 najnovšie strategické bombardéry TU-4. ZSSR tým demonštroval, že má technické prostriedky na doručenie jadrovej zbrane na územie USA. Američanov – čo je veľmi smutné – možno odradiť od útoku jedine demonštráciou reálnej vojenskej možnosti zasiahnuť ich územie. Preto už čoskoro nastúpila Studená vojna. ZSSR bol totiž pre Američanov vždy prekážkou v absolútnej kontrole nad svetom.

Američania veľmi rýchlo prijali taktiku odstránenia tejto prekážky cudzími rukami. Na túto úlohu sa ideálne hodila Európa – trebalo iba do tohto projektu vhodne zatiahnuť európske krajiny. Západné média preto začali systematicky strašiť európske obyvateľstvo sovietskym útokom a pozývať na pomoc Američanov, aby ich ochránili pred „Červeným medveďom“. Takýto obraz vyvolal v Európe veľké znepokojenie. Cieľ bol dosiahnutý.

Ústava OSN zakazovala zostavovanie vojenských zväzkov všetkým krajinám, ktoré nepatria do toho istého regiónu. Preto USA vymysleli akýsi fiktívny „Severoatlantický región“ – a mohli vytvoriť NATO, Severoatlantickú vojenskú alianciu. Podľa plánov NATO sa hlavným európskym nepriateľom ZSSR malo stať Nemecko.

Anglosasi po právnej stránke uzavreli dohodu s nepriateľom, ktorého len nedávno spolu so ZSSR porazili. Stalo sa tak de jure 4. apríla 1949 vo Washingtone. Zakladajúcimi členmi NATO sa stalo 12 krajín: USA, Veľká Británia, Kanada, Island, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Nórsko, Dánsko, Taliansko a Portugalsko. Roku 1952 sa pripojilo Grécko a Turecko. „Zlatým klincom“ anglosaského divadla sa stalo prijatie Západného Nemecka. Stalo sa tak presne na 10. výročie porážky fašistického Nemecka vo veľkej vojne – 9. mája 1955. Všimnime si, že vtedy ešte Západ „nevedel“ o tom, že vojna skončila akéhosi 8. mája...

Nastúpila už nutnosť organizovať niečo na svoju obranu, a tak 14.5.1955 vznikla v hlavnom meste Poľska Varšavská zmluva. Mala týchto členov: Albánsko, Bulharsko, Maďarsko, NDR, Poľsko, Rumunsko, ZSSR a Československo. Albánsko však pomerne skoro svoje členstvo zrušilo. Zmluva bola zostavená na plnej rovnosti všetkých členov organizácie. Už od prvých dní existencie Varšavskej zmluvy začali západné médiá šíriť jej obraz ako nebezpečného agresora. Ak sa chceme odborne pozrieť na to, aký bol charakter Varšavskej zmluvy oproti NATO, môžeme použiť napríklad údaje nezávislých inštitútov. IISS (Internationala Institute for Strategic Studies) z Londýna a SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) uvádzajú jasné údaje. V štruktúre vojsk Varšavskej zmluvy prevládali prostriedky obrany – najmä vojská protivzdušnej obrany, v štruktúre NATO vidieť jasnú prevahu v prostriedkoch na útok. Každý odborník hneď zistí, kto mal obranný a kto útočný charakter. Pozrime sa na čísla z roku 1988:


Táto informácia sa akosi nikdy v západných médiách neobjavila.

Západné médiá neustále opakovali, že Varšavská zmluva má agresívny charakter, ako príklad podávali najmä udalosti v Maďarsku z roku 1956 a z Československa 1968. Možno povedať, že žiadne iné argumenty ani nikdy nemali. Otázkou je, možno udalosti r. 1956 v Maďarsku a 1968 v Československu považovať za akty agresie zo strany Varšavskej zmluvy?

V Maďarsku nešlo o vojenský zásah Varšavskej zmluvy, ale výlučne o operáciu Sovietskej armády. Maďarsko bolo totiž vo vojne spojencom fašistického Nemecka, členom jeho koalície, a teda malo štatút okupovanej krajiny vzhľadom na to, že bolo vo vojne porazené. ZSSR hneď na začiatku dal vedieť všetkým členským krajinám Varšavskej zmluvy, že navodenie poriadku zabezpečí výlučne jeho armáda, bez akejkoľvek pomoci zo strany ostatných členských štátov. A tak sa to aj stalo, žiadna iná armáda sa operácie nezúčastnila. Prvý argument teda odpadá.

Udalosti v Československu mali úplne iný charakter. Vzhľadom na SNP a účasť československého armádneho zboru v bojoch druhej svetovej vojny na strane ZSSR bolo Československo považované za spojenca Sovietskeho zväzu a člena protifašistickej koalície, musel byť teda volený iný postup. Pre lepšie vniknutie do udalostí tej doby je dobre si pozrieť dokumentárne filmy ČESKOSLOVENSKO, ROK SKÚŠOK od režiséra A. Kološina z r. 1969 a ODPOR NEPRIATEĽOM SOCIALIZMU od režiséra I. Venžera z roku 1968. Nechajme teraz bokom demoverziu, ktorou nás dlhodobo kŕmia a pozrime sa na udalosti z pohľadu dokumentárnych záznamov.

V Prahe došlo k streľbe z guľometov na sovietskych vojakov a aj k zapaľovaniu tankov tak, že pribiehali k tankom odzadu, prebíjali plechové nádrže s naftou a fakľami ich zapaľovali. Tieto udalosti prebiehali na pozadí vojenských cvičení NATO v Západnom Nemecku na hraniciach s Československom. Toto cvičenie vojsk NATO s názvom Čierny lev bolo prenesené zo Švábska. Roku 1968 vôbec už od začiatku prebiehali na území NSR pri hranici s Československom nepretržite za sebou rôzne vojenské manévre NATO. Ťažká technika bola prenesená tak blízko k hraniciam ČSSR, aby boli výstrely z diel dobre počuteľné aj v hĺbke nášho územia. Dovtedy NATO nikdy nič také neurobilo. Ako keby hovorili: vidíte, sme tu, hneď vedľa vás – konajte! Buďte aktívni, povstaňte a konajte!

Pražská opozícia sa „zhodou okolností“ zaktivizovala už na prelome januára/februára 1968. V marci sa už oficiálne objavila úderná sila opozície – ako sa samotná pražská opozícia nazvala – Klub 231. Názov bol taký preto, lebo v Klube bolo veľa ľudí, ktorí boli predtým súdení podľa §231 ústavného Zákona o ochrane republiky. Dnešná propaganda šíri, že išlo výlučne o dobrých demokratov, ktorí chceli pre  nás iba to najlepšie. Akosi zabúdajú doplniť, že podľa tohto paragrafu bolo odsúdených najmä veľa bývalých fašistov, členov SS a vôbec kolaborantov s nacistickým Nemeckom.

Dnes sa túto organizáciu snažia predstavovať v ružovom svetle ako jednu z opozičných strán, ale členovia Klubu 231 boli predovšetkým vopred pripravovaní žoldnieri, ktorých úlohou bolo zvrtnúť udalosti do ozbrojených operácií, teda otvoreného ozbrojeného prevratu.

NATO malo plán vstúpiť do ČSSR a Prahy, a práve nato boli už pripravené vojská. Československí pohraničníci už dokonca demontovali aj ploty na západných hraniciach, aj keď krajina bola otvorená aj bez toho. Do ČSSR za prvý polrok r. 1968 vstúpilo 368 000 západných Nemcov.

Skutočnou otázkou je, či tieto udalosti naozaj predstavovali hrozbu pre našich obyvateľov, či sa udalosti naozaj plánovali dostať do roviny krvavého, ozbrojeného prevratu? Fakty hovoria jasne. V Prahe sa pripravoval ozbrojený prevrat. Boli nájdené tajné sklady zbraní určené práve na tento účel.

Najskôr našli takýto sklad v budove Ministerstva poľnohospodárstva. Situáciu naozaj plánovali dohnať do ozbrojených zrážok a krviprelievania.

Bolo nájdených a zhabaných množstvo zbraní, ktoré boli sústredné na jedno miesto a neskôr naložené na nákladné autá a vyvezené z Prahy.

Išlo nielen o pištole a iné ľahké zbrane, zhabané boli aj guľomety – nielen ľahké, ale aj stojanové.

Medzi zhabanými zbraňami boli aj ľahké mínomety s muníciou a debne s výbušninami.

Tajné sklady zbraní  boli objavené najmä v suterénoch budov viacerých Ministerstiev. V skutočnosti sa nepodarilo zabaviť všetky, lebo niektoré z nich boli vyhodené do vzduchu členmi Klubu 231.

Kto má zdravý úsudok pochopí k čomu to všetko malo viesť. Oficiálne sa hovorí o tzv. Pražskej jari v ružových farbách. Príprava ozbrojeného povstania bola prekazená, ale romantický názov „Pražská jar“ propagandisti zručne a široko používajú na navodenie pozitívnych farieb dodnes. Existuje však dostatok dôkazov na to, aby bolo jasné o čo vlastne išlo. Ostáva iba dodať, že v žiadnom prípade nešlo o sklady vtedajších Ľudových milícií.

Na tejto operácii sa zúčastnili vojská Varšavskej zmluvy. Dnes sa akosi nespomína, že rozhodnutie sa prijalo konsenzom, ale hlavne nevieme to, že najaktívnejším navrhovateľom tohto zásahu bolo Poľsko, ktoré na naše územie vyslalo vojenský kontingent o sile 40 000 vojakov. Vzhľadom na to, ako statočne „zabudli“ na svoje sľuby o odtajnení pozadia činnosti Varšavskej zmluvy možno predpokladať, že dôkazy našli. Hovoria však o niečom inom, ako by oni sami chceli.

Celá „krvavá“ operácia vojsk Varšavskej zmluvy priniesla asi 90 obetí. Ak by cieľom operácie bol výlučne vojenský zásah, čísla by vyzerali úplne inak. Tu je namieste spomenúť americké „mierové“, teda demokratické operácie toho obdobia – Kóreu, Vietnam, Panamu a mnohé ďalšie. Všade tisícky a tisícky obetí, presnejšie milióny a milióny. Všimnime si, že udalosti u nás sa oficiálne označujú ako „Pražská jar“. Dnes si aj mladá generácia môže overiť, čo znamená a kam viedla americká operácia „Arabská jar“ – utečenci zaplavujúci Európu sú jej priamym výsledkom. Nezabudnime ani na útok na Irak a Afganistan, pričom len v Iraku bolo zabitých vyše milióna obyvateľov. Buďme radi, že sme boli členmi Varšavskej zmluvy. Bez nej by dnešný svet vyzeral úplne inak.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.