Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  OVPLYVŇOVANIE /  NÁBOŽENSTVO ZVANÉ KOB
NABOŽENSTVO ZVANÉ KOB
Védy a viera - Zákony Rita

Hoci v názve máme odkaz na KOB, tento materiál nie je určený pre stúpencov tohto smeru. Ale vzhľadom na to, že sa akosi pričasto a zvysoka o nás vyjadrujú nezaškodí, ak sa ľudia našej Kultúry budú vedieť zorientovať. Neraz sa totiž stávajú terčom útoku „odborníkov“, ktorí však v skutočnosti ani nevedia kde sú oni sami. Ale takto to už chodí – čím menej niekto vie, tým sa mu svet zdá jednoduchší. Tu sa priam natíska citát Sokrata: „Viem, že nič neviem, ale mnohí ani to nevedia, že nič nevedia“.

Napriek tomu materiály KOB-u ako také stojí za to čítať. Treba však – ako ostatne vždy – používať Zdravomyslie. Zdravomyslie, a nie to, čo si nevedomci myslia že ho nahradí, akýsi „zdravý sedliacky rozum“. Ani zďaleka totiž nejde o to isté.

Z pohľadu našej Kultúry nie je dovolené presviedčať iných ľudí na iné vierovyznanie, presnejšie pohľad na Svet, než aký si vybrali oni sami. Každý človek chápe veci výlučne z výšky svojho stupňa evolučného vývoja.

Takíto „odborníci“ nás zaradili medzi náboženstvá. Na svete nejestvuje žiadne vierovyznanie, v ktorom vy neboli ľudia chápajúci svoje postoje z pohľadu konfesie, nie Viery. Nevyhnú sa tomu ani budhisti, ani hinduisti, ani Slovania – a KOB nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Ako sa teda v tom všetkom orientovať?

Pripomeňme si, že v každej „záujmovej skupine“ jestvujú vždy 3 druhy ľudí – administrátori, fanatici a ostatní. Administrátori sú tí, ktorí systém vytvorili, a teda dobre vedia čo tým chceli dosiahnuť. S nimi nemá význam viesť žiadne dišputy. Skupina na protiľahlej strane spektra sú fanatici. Slepo veria všetkému, čo hlásajú administrátori, ale sami sa spravidla vôbec nevzdelávajú – s nimi rovnako nemá žiadny význam viesť diskusie; môže to byť dokonca nebezpečné. Medzi dvomi extrémami vždy jestvuje tretia skupina ľudí, ktorá je prístupná rozumnej komunikácii a teda Zdravomysliu.

Než sa zahĺbime do témy pamätajme, že Prediktor – taký či onaký – je dobrá metodika hľadania Pravdy a takto zhromaždené výsledky sú dobre zosystematizované. To, čo je uložené v energeticko-informačnom poli Zeme totiž nikdy nikde nezmizlo. Akurát, že v časoch Noci Svaroga mohol tieto informácie sťahovať len málokto – ale to nikdy neznamená, že nikto. A tak osvietení jednotlivci ešte pred zmenou epoch zistili, že veci nie sú až také jednoduché. O veľkosti ich Ducha svedčí aj nimi zvolená terminológia Prediktor/Korektor. Ešte v prvej polovici osemdesiatych rokov sa vo štvrtom semestri štúdia elektrotechnického inžinierstva v Košiciach na Elektrotechnickej fakulte prednášal predmet Numerické metódy a matematická štatistika. V matematike totiž poznáme celý rad napríklad integrálov, či vôbec funkcií, ktoré nedokáže nikto na svete vyriešiť, nehovoriac o sústavách parciálnych diferenciálnych rovníc, kde všetko závisí od stanovenia okrajových podmienok. Pre niektoré takéto prípady boli vyvinuté numerické iteračné metódy, ktoré pozostávajú z opakujúcich sa krokov Prediktor a Korektor. Teda ten, kto zaviedol takéto názvoslovie vedel, že v skutočnosti nevie, ako to naozaj je. Ale analogicky s numerickými matematickými metódami iteráciou, t.j. postupným približovaním predikuje predbežný výsledok, potom zavedie korektor a zase ďalší prediktor, čo sa môže – v závislosti od zložitosti riešeného problému – opakovať aj donekonečna. Preto je to iterácia.

V Starej Viere – t.j. v Starom Poznaní – je poznanie uložené pomocou systému Obrazov. Princíp „vyťahovania“ významov Obrazmi si priblížime v tomto článku. Ale už na začiatku upozorňujeme – nie každý, kto si pripne nálepku „Staroverec“ – má túto schopnosť. Poznanie Predkov nie je iteráciou, ale plnohodnotným poznaním. Dostať sa k nemu sa však dá iba pochopením Obrazov.

KOB rád používa klasifikáciu, že náboženstvo je všetko, čo má obrady a rituály. Takýto prístup je klasickou ukážkou veľkej nevedomosti. Je to podobné deťom v škôlke, ktoré sa dohodli, že jeden z nich má na povrázku naozajstné pretekárske auto a iný zase napríklad naozajstný buldozér. Nejakú dobu tomu môžu veriť, ale jedného dňa ich poznanie prevýši tento bod a pochopia, že hoci tejto svojej definícii verili veľa rokov, napokon prišli na to, že platí iba pokiaľ boli na piesočku, t.j. na určitom stupni vývoja. Existuje množstvo ďalších vecí mimo piesoček. Ak si teda KOBisti zaviedli svoju definíciu na svojom piesočku, nech si ju teda majú. Systém prediktor/korektor hovorí o to, že poznávanie je nikdy nekončiaci proces – iteračný výpočet nikdy nezastane. Nuž a hľa – tu sa zastavil... a to dokonca na úrovni ponímania sveta škôlkárikom...

Aj v Biblii sa hovorí, že človek bol stvorený (na šiesty deň) na Obraz Boží. Pochopenie všetkého sa odvíja od pochopenia Obrazov. Čo to je Obraz z védického uhla pohľadu? Už geometria pracuje s pojmami bod, priamka, plocha, teleso. Tu niekde sa síce zastavuje, ale pre náš účel to postačí. Bod je bezrozmerný, priamka pozostáva z nekonečného počtu bodov, predstavuje jednorozmerný objekt, t.j. má iba dĺžku. Ak objekt má dĺžku a šírku je to už plošný, t.j. dvojrozmerný objekt, a ak pridáme aj výšku dostávame už trojrozmerný, t.j. priestorový objekt. Ak si predstavíme, že bod je ako keby informácia, tak napríklad jeden názor – predstavme si ho pre jednoduchosť ako štvorec – pozostáva z nekonečného počtu informácií. Ak niekto zastáva nejaký názor, môže na jeho podporu zbierať celý svoj život potvrdenia – informácie – a všetky budú pravdivé. Takto môžeme povedať, že na podporu svojho názoru bude mať – ak rozmýšľa – nekonečný počet dôkazov. S tým možno iba súhlasiť.

Ale ak niekto iný zastáva v nejakej problematike opačný názor, môže rovnako na jeho podporu celý život zbierať informácie, a teda tiež ich bude mať nekonečný počet na podporu svojho názoru. Má pravdu jeden alebo druhý, môžu mať pravdu aj obaja? Správna odpoveď je áno, ale odpoveď sa najlepšie pochopí z obrazného uhla pohľadu.

Majme teda dva názory:

Je známy Einsteinov výrok, že ak niekto chce vyriešiť problém, musí sa na neho pozrieť nie z úrovne, na ktorej bol vytvorený, ale z úrovne o stupeň vyššej. Stupeň vyššie od plochy je objem. Spojme teda dva štvorce – nekonečné množiny faktov dvoch protichodných svetonázorov a postúpiac o úroveň vyššie dostaneme jednoduchú kocku:

Následkom spojenia na vyššej úrovni vidíme, že okrem dvoch nám známych, protichodných názorov musia existovať ešte minimálne ďalšie štyri, pričom až všetky spolu dávajú kompletný Obraz problému.

Predstavme si, že riešime svetonázorový problém: môže človek ovládať svoj osud alebo nie? Jeden názor tvrdí, že ak sa človek pozitívne naladí, tak dostane pod kontrolu svoj život, a teda môže riadiť svoj osud. Druhý názor hovorí, že nech robíme čokoľvek, od nás nezávislé faktory určujú náš osud – nech volíme vo voľbách koho chceme, výsledok je vždy ten istý – iní to nazývajú karmou a podobne. Ktorý názor má Pravdu? Odpoveď je – OBA. Každý má Pravdu, každý má na to nekonečný počet dôkazov – ako je nekonečný počet bodov vo štvorci. Ale spojením dvoch názorov na vyššej úrovni sme zistili, že hoci Pravdu majú obaja, existujú ešte ďalšie štyri Pravdy, teda projekcie kocky v danej problematike. Závisí iba od toho, z ktorej strany sa na kocku pozeráme.

Naši Predkovia nazývali celý taký objemový pohľad ISTINOU, čo dnes dosť nejasne voláme „Absolútnou Pravdou“. Môžeme povedať, že Pravda je vždy projekciou Istiny do konkrétneho priestoru, času a podmienok. Pravdu však dokáže vysvetliť iba ten, kto pozná Istinu. Človek, ktorý pozná iba Pravdu ju dokáže reprodukovať len so skreslením, čo nazývame Krivdou – t.j. zakrivenou Pravdou. Ten, kto počul iba Krivdu, ju už dokáže ďalej podať iba ako Lož, t.j. (po)loženú, ležiacu Pravdu. A to hovoríme ešte iba o neúmyselnom skreslení, ktoré je zapríčinené nedostatkom poznania, nie úmyselným skazením. Rozumová schopnosť každého človeka zodpovedá jeho kaste, ktorá odráža stupeň jeho evolučného vývoja. Tu môžeme podotknúť, že KOB správne rozoznáva u ľudí rôzne typy stavby psychiky. Používame iba rozdielne názvoslovie.

Z védického pohľadu existujú ľudia, ktorí dokážu rozoznávať javy ako vzájomne prepojené, t.j. ako hrany toho istého Obrazu. Každý človek vidí iba tú stranu Obrazu, ktorá je prístupná stupňu jeho evolučného vývoja, t.j. štruktúre jeho psychiky. Z toho následne vyplýva, že ľudia na nižšom stupni vývoja vidia iba jednu – čo spravidla považujú za jedinú možnú – hranu existujúceho problému. Môžeme teda hovoriť, že vidia iba projekciu Obrazu bez pochopenia toho, že ide iba o jednu z viacerých a prepojených strán veľkého Obrazu. Ak celú kocku nazveme Istina Viery, tak projekcia ktorejkoľvek jej hrany – ale iba jednej – je náboženstvo. Védický svetonázor teda uznáva, že aj každé náboženstvo má Pravdu – síce svoju – ale má. Koniec koncov je to jedna z hrán veľkého Obrazu, ktorý však jeho stúpenci nedokážu vidieť celý.

Hrany ISTINY Viery (zjednodušene), môžu napríklad byť:

 • Judaizmus
 • Kresťanstvo
 • Islam
 • Sidorov
 • Levašov
 • KOB...

V skutočnosti je tento príklad veľmi zjednodušený, lebo uvažujeme iba veľmi jednoduchý priestorový útvar. Vieme, že na koncentráciou psychickej energie sa odpradávna používa kryštál (napr. vo forme gule). Preto sa aj na našich tradičných svadobných obradoch používajú krištáľové poháre – pokiaľ nie sú, tak aspoň sklenené, ktoré sú dostupnejšie. Ak teda hovoríme o spojení s Prírodou, tak môžeme hovoriť o kryštáloch, ktoré môžu vyzerať napríklad takto:

Istina teda v skutočnosti nebude mať tvar jednoduchej kocky, ale napríklad oveľa zložitejšieho kryštálu – a to hovoríme ešte iba o 3D priestore, nie o viacrozmerných Vesmíroch. Z Véd vieme, že naše predstavy žijú v 6D Vesmíre – preto aj to, čo si dlhodobo v mysli vysnívame sa po realizácii nikdy plne nezhoduje s našimi predstavami... a teraz si predstavme, koľko hrán môže mať objekt v 6-rozmernom Vesmíre.

Štruktúry vyšších Svetov – t.j. rozmerností sa nedajú plnohodnotne zobraziť v nižších, t.j. menej rozmerných priestoroch, môžu byť iba projekciami. Práve preto sa odpradávna Prvobytné Pravdy (Istiny) podávajú v obrazoch – napríklad formou podobenstiev. S týmto javom sa možno stretnúť napríklad aj pri osvojovaní si Staroslovienskej Bukvice. Jedna z jej bukvíc – O – menom ONЪ má hlavný Obraz „Božia štruktúra“, „Boh“ a podobne. Prečo? Nuž takto, ak v 3D priestore máme napríklad guľu, táto sa do 2D projekcie transformuje ako kruh. Vieme, že Slnko je guľa, ale pri pohľade na neho sa nám javí ako kruh. Tu je uložená logika Obrazov, že Božia štruktúra – ďaleko nad možnosti nášho chápania – je napríklad guľa. Projekcia gule je kruh, teda ak guľa zostúpi do systému s nižšími počtom súradníc, tak sa stane kruhom – projekciou gule. Naša myseľ nedokáže plne – v tomto obraznom príklade – pochopiť Božiu štruktúru, tak sa nám  v mysli vytvorí jej projekcia – kruh. Ale ak chceme o tejto štruktúre niečo povedať iným ľuďom, tak už to dokážeme realizovať iba Slovom, preto je v Staroslovienskej Bukvici Obraz bukvice „C“ (S) SLOVO. Jeho grafika je polovičný, t.j. neúplný kruh. Nikdy nedokážeme slovom vypovedať to, čo máme v mysli, resp. čo naozaj je vo Vyšších Vesmíroch.

Keďže platí ono védické „ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“, tak aj každá z projekcií sa môže stať Istinou konkrétnej hrany, t.j. môže sa tiež chápať ako Obraz.

Istín je nekonečné množstvo. Existuje Istina o Prírode, Istina o Svetonázore, Istina o Vesmíre , Istina o našej Galaxii atď. Hľa, práve sme si priblížili jednu hranu Obrazu zvaného Náboženstvo. Poďme však ďalej. Ďalším dôležitým poznaním je existencia tzv. Psychického, t.j. Duševného času.

Túto problematiku sme preberali minulého roku na cykle prednášok AKO NÁS ZAVRELI DO MATRIXU, lebo je to naozaj nástroj, ktorý proti nám používajú s cieľom uzavrieť nás do Matrixu – ak použijeme analógiu z rovnomerného filmu, ale uvedieme si len niekoľko hlavných bodov.

Naša myseľ pracuje v stave vlastného, „lokálneho“ času, ktorý nazývame Duševný (Psychický). Okrem toho existuje objektívny, Skutočný čas (SČ), ktorý tečie okolo nás. Ak je Duševný a reálny čas zosynchronizovaný, tak naša myseľ je v stave TU A TERAZ, t.j. sme napojení na Stvoriteľa, teda na Rodový egregor. Tento stav však v dnešnom svete reálne dokážu dosiahnuť len jednotlivci.

U človeka existuje 5 základných módov fungovania psychiky:

 • Intuitívny mód
 • Racionálny (Intelektuálny) mód (IČ)
 • Emocionálny mód (EČ)
 • Reflexný mód
 • Nadvedomý mód (TU a TERAZ).

Pre naše potreby sa budeme zapodievať iba Racionálnym a Emocionálnym módom. Racionálny, niekedy nazývaný aj Intelektuálny alebo aj Špekulatívny mód fungovania ľudskej psychiky nastáva vtedy, keď pri strete s určitým javom alebo objektom nereagujeme inštinktívne – priamym napojením na podvedomie – ale do vyhodnocovacieho procesu situácie alebo javu vsúvame filter nadobudnutých poznatkov, skrz ktorý chceme spoznať objekt. Tento filter však pozostáva z poznatkov, ktoré nám nasadili pomocou vzdelávacieho systému, skrz masovokomunikačné médiá, internet a pod. Objekt teda nevyhodnocujeme priamo, ale skrz to, čo nás o ňom naučili, respektíve čo nám o ňom – zo svojho uhla pohľadu – povedali iní. Tento mód teda predstavuje určité špekulácie, a preto ho aj tak voláme. Problém je ten, že oproti reálnemu času zaostávame s odozvou za Skutočným časom o nejakých 2,5 -3 sekundy. Ak sa jedná o situáciu boja o život, o šmyk na zľadovatenej ceste a podobne, tak sme skončili. Tento mód môžeme charakterizovať ako vyložene rozumový, ale bez Duše.

Emocionálny mód fungovania psychiky nás zase posúva do času pred realitou, t.j. do budúcnosti. V emocionálnom móde je vypnutý rozum, ale naplno aktivizované emócie. Typickým „posúvačom“ do tohto stavu sú náboženstvá. Ale – a to je veľká neočakávanosť pre mnohých – v „náboženskom“ móde sa môžu ocitnúť aj ľudia, ktorí vôbec nechodia do kostola, na žiadne „obrady a rituály“. Pozrime sa na princíp, ako nás udržiavajú v Matrixe, pričom si ako príklad vezmime Ukrajinu.

Predchádzajúceho prezidenta Janukoviča aj dnešného Porošenka dosadili tí istí ľudia. Im je srdečne jedno kto tam je, oni riadia situáciu vo svoj prospech, čo je asi takto:

Janukovičov systém riadenia Ukrajiny bol založený na korupcii. Ukrajina celkovo je jediný nástupnícky štát bývalého Východného bloku, v ktorom bol za posledných 20 rokov NULOVÝ hospodársky rast, ale miliardárov pribudlo neúrekom – ostatne aj od začiatku vojny na Donbase značne narástol počet milionárov v Kyjeve. Janukovič teda naozaj nebol dobrý prezident – ale to bol aj cieľ. Len takto sa dalo zaručiť, že ľudia začali dlhodobo špekulovať, ako túto situáciu v krajine zlepšiť. Spoločnosť bola teda navodená do špekulatívneho módu v štýle „je Janukovič dobrý prezident“?, „nemali by sme ho vymeniť“?, „koho vybrať a ako to urobiť?“... a tak ďalej. Vo vhodnej chvíli spustili Majdan, ktorého sa zúčastnilo množstvo ľudí... veď naozaj chceli zmenu k lepšiemu. Na to, aby ich tam dostali postupne prepínali ich mysle do emocionálneho módu budovaním vzdušných zámkov o tom, ako im Západ a USA pomôže, ako sa budú mať všetci dobre, ako je dobre byť na Západe a podobné nezmysly, ktorými sme ostatne nie tak dávno prešli aj my. V emocionálnom móde – pri vypnutom rozume – sa dostali do vojny, ktorá aj bola cieľom Anglosasov. Teraz vidíme postupné prepínanie módu spätne do špekulatívneho, teda či je Porošenko dobrý alebo nie a podobné úvahy. Všimnite si, že tento matrixový systém prepína vyložene medzi Špekulatívnym a Emocionálnym módom tak, aby sa ľudia nikdy nedostali do nášho prirodzeného módu, ktorý by mal byť „Tu a teraz“. A takto to robia už tisíc rokov.

Z tohto uhla pohľadu dostali aj srbského prezidenta Miloševiča tam, kde chceli. Bol naozajstným vlastencom, ale bol nepozorovane vtiahnutý do hry. Ak by neobsadil Kosovo, nemalo by NATO dôvod bombardovať Juhosláviu. Jeho to stálo nakoniec život, ale možno do smrti nepochopil podstatu tejto hry... a takýchto prípadov bolo za posledných 20 rokov veľa. U nás netreba podceňovať problém Fico – Kiska, či Fico a niekto iný a podobne.

Nuž teda, čo to naozaj je Náboženstvo? Stav mysle v Emocionálnom móde spolu s videním iba jednej, kýmsi preferovanej hrany Obrazu. V skutočnosti sa v tomto stave očividne nachádzajú aj naši „Kobisti“, ale samozrejme nie všetci, čo sa touto problematikou zapodievajú.

A čo obrady a rituály? Sú to činnosti, ktoré riadeným, kontrolovaným spôsobom menia energeticko-informačné pole okolo ľudí prítomných resp. zúčastňujúcich sa daného obradu alebo rituálu. Obrad je činnosť, ktorú vykonávajú dvaja alebo viacerí ľudia, rituál – napájanie sa na rytmy Vesmíru – vykonáva jeden človek. Obradom je napríklad chorovod, lebo v ňom sa vyrovnávajú energie biopolí všetkých zúčastnených. Ale obradom je aj napr. hlasovanie v parlamente, lebo sa mení energeticko-informačné pole konkrétnej skupiny ľudí a následne – bohužiaľ – aj obyvateľov celej krajiny. Rituálom je aj prejav nejakého prezidenta, povedzme Putina na pôde OSN, lebo tým, čo povedal zmenil energeticko-informačné pole konkrétnej skupiny ľudí, v takomto prípade dokonca celého sveta. Ale rituálom je napríklad aj prednáška profesora Jefimova, resp. akéhokoľvek iného subjektu KOB, lebo mení energeticko-informačné pole účastníkov prednášky. Z toho teda vyplýva – podľa ich vlastnej definície – že KOB je náboženstvo.

Vieme, že každý známy objekt má svoje pole, lebo všetko nižšie je iba obrazom vyššieho. Tento princíp platí – samozrejme – aj pre informáciu.

Poľom informácie je energia, čo je principiálne zobrazené na obrázku vľavo. Zobrazenie však môže byť aj vektorové – druhý obrázok – lebo každá informácia niekde smeruje našu energiu.

Z nášho pohľadu informácia je svedectvom o čomkoľvek. Informácia sama osebe ešte nie je Múdrosťou, preto informovaný človek nemusí byť nevyhnutne múdry. Z védického pohľadu sa informácia mení na Múdrosť výlučne po „osobnom spracovaní“, t.j. po nadobudnutí osobnej skúsenosti. Z tohto pohľadu je výslovne NEVYHNUTNÉ, aby sa ľudia stretávali na osobnej úrovni, aby fungovali ako občina. Styk výlučne cez „múdre“ komentáre prostredníctvom internetu je nedostatočný. A tu je jeden z „handicapov“ našich lokálnych kobistov. Zatiaľ čo v Rusku, na Ukrajine či v Bielorusku sa bežne môžete dostať na ich prednášky – rituály – v našom prostredí len „internetujú“. Žeby zato niekto označoval Vieru za náboženstvo – a tým vylučoval obrady a rituály – lebo sám má mindráky stretávať sa a komunikovať na osobnej, fyzickej úrovni? Nuž, pred nami je možno vojna, a ak si niekto myslí, že sa ubránia napríklad pred utečencami „tvrdým lajkovaním“... nech snívajú ďalej. Žiadna komunita si nemôže dať prívlastok SLOVANIA ak sa nestretáva na úrovni osobnej, fyzickej. Osobný kontakt nikdy nič nenahradí.

Tu vidíme jeden z veľkých paradoxov kobistov. Hoci na jednej strane ovládajú databázou brilantných znalostí, potom zrazu naivne robia až zarážajúco banálne a primitívne chyby. Hoci prednášajú o egregoroch a energeticko-informačných poliach, etymológia slov je pre nich neraz postavená na vode. Z védického pohľadu je kompletne celý Vesmír vzájomne – aj keď pre nevedomých neviditeľne – previazaný, teda nemôže platiť, že vydanie akejkoľvek zvukovej frekvencie nie je naviazané na konkrétne – hoci neviditeľné – objekty zo svetov iných rozmerností. Hoci nepopierajú, že používanie mantier je takýto mechanizmus, zrazu si oni sami – doslovne odnikadiaľ – zavedú definície, pre ktoré táto väzba neplatí. Príkladom sú také ich definičné „výdobytky“ ako napr. „náboženstvo“ či „demokracia“. Zatiaľ čo u náboženstva vychádzajú z definície, ktorú samú osebe zaviedol náboženský smer – ešte sa aj odvolávajú na latinský pôvod slova – v prípade etymológie slov „demokracia“ im očividne ušlo všetko, čo o tomto – pôvodom gréckom slove – hovoria samotní autori, Gréci, okrem iného Platón. Ak niekomu stačí, aby pre definíciu náboženstva súhlasil s definíciou, ktorú si zaviedlo samotné náboženstvo, tak problém nerieši – ako odporúča aj Einstein – z úrovne o stupeň vyššej, ale iba z tej istej. Takto sa môže chovať iba jeden náboženský smer voči druhému – teda iba iná, konkurenčná konfesia. Keďže nám je jasné, že náboženstvo je iba jedna z projekcií Viery – jedna hrana Obrazu – a túto definíciu zavádzajú v emocionálnom móde fungovania psychiky – tak znovu prichádzame k tomu, že KOB je náboženstvo. Teda zlodej kričí chyťte zlodeja... a ešte sa aj vyhýbajú priamym spoločným stretnutiam.

Riadením spoločnosti ovládaním Psychického času a vyblokovaním obrazového chápania realizujú našu porobu. Riadenie je tým efektívnejšie, čím menej o systéme riadenia vie riadený objekt, ktorý je riadený subjektom. O Psychickom čase vedia ľudia kasty Mudrcov a čiastočne ho dokážu zapínať charakterníci, t.j. kasta Víťazov. Ani len o ňom netušia Vesi a Smerdi. Nie náhodou demokratický volebný systém inštaluje do parlamentov práve Smerdov...

Táto problematika je veľmi široká na jeden článok, ale ešte aspoň o systéme riadenia objektov. Kde ide naša pozornosť, tak odchádza naša životná energia. Takýmto spôsobom „kŕmime“ tých, na ktorých niekto upútava našu pozornosť. Ak napríklad po ulici idú v nejakom sprievode homosexuáli, väčšina ľudí okamžite na nich zameria pozornosť. Kým homosexuál, narkoman, alebo ktokoľvek z neľudí nemá našu pozornosť, sme my riadiacim subjektom a on je objektom riadenia – z pohľadu našej psychiky. Akonáhle sa na problém skoncentrujeme, zúčastnime sa ho, tak okamžite sa my stávame riadeným objektom a riadiacim subjektom sa stáva on. Preto jediná správna reakcia je pochopiť ako pracuje naša psychika, t.j. myseľ a prestaviť sa kompletne do módu pozorovateľa.  Vidím... no a čo? Musíme si uvedomiť, že ľudí je dnes na zemi ZANEDBATEĽNÁ MENŠINA. Homosexuáli a podobní sú neľudia, teda je to normálny mód ich správania sa, nie je na tom nič nezvyčajné. Oni jednoducho sú taký druh. My máme povinnosť chrániť a vyvíjať svoje Rody, nie „kŕmiť“ cudzozemcov. Akonáhle sa chytíme do pasce a prestavíme do emocionálneho módu fungovania psychiky sme tam, kam nás chceli dostať.

Čo si možno z toho všetkého zobrať? Nedajme sa chytiť do termínov a zbytočných polemík, ktoré sú zamerané iba na získanie kontroly nad nami. Veľmi vhodné je chrániť sa aj nejakým spôsobom meditácií, ale to je už iná oblasť. Najskôr musí prísť poznanie.

Mnoho ľudí padlo do konfesnej pasce a ich myseľ je reálne v náboženskej „ríši“. Jedným zo spôsobov, ako sa začať v tom orientovať je pozorovať stav vlastného vedomia. Ak niekto používa zvraty ako „pán farár povedal“, „Sidorov povedal“, „Zolotajev povedal“, „pápež hovorí“, „páter Dij povedal“, tak takíto ľudia nehľadajú vlastnú cestu formou vlastného rozumového vývoja, iba pohodlne kopírujú cudzie myšlienky. V podstate nie je žiadny rozdiel medzi tým, keď niekto povie „Ježiško príde a všetko dá do poriadku“, výrokom „Perún príde a všetko dá do poriadku“, či "Zákon času všetko vyrieši". Nie je dôležité, kde sme sa konfesne zaradili, ale kde je naša myseľ, v akom móde funguje. Stúpenci konfesií potrebujú na kontakt s Vyšším Svetom prostredníkov, Staroverec hľadá spojenie sám. To je rozdiel medzi konfesiou a Vierou. Ostatné nie je dôležité.

Dnes si mnohí myslia, že si môžu sami vypracovať pravidlá aké chcú. Pravidlá, ktoré platia v celej Galaxii už dávno jestvujú. Sú stále prítomné, preto ich bolo možné v minulosti „stiahnuť“ a vypracovať povedzme Vnútorný Prediktor ZSSR. Ale ide vždy o tie isté pravidlá, lebo iné nemajú odkiaľ byť. Je to podobné pravidlám cestnej premávky. Musia byť rovnaké, lebo nemôže si každý jazdiť na ktorej strane cesty chce, dávať si prednosť kedy chce a podobne. Všetci vieme, ako to môže skončiť. Pravda je však aj to, že dopravná Polícia nie je všade, takže mnohí nadobudnú dojem, že si môžu stanovovať svoje pravidlá. Ale skôr lebo neskôr príde policajt, alebo spôsobia kolíziu.

Noc Svaroga skončila a majitelia Midgard-Zeme postupne začínajú navodzovať svoje pravidlá. Je to podobné situácii veľkého podniku a nočného strážnika. Keďže v noci tam nikto nie je, môže sa zdať, že nočný strážnik je pánom celého podniku. Má odvšadiaľ kľúče a ku všetkému sa dostane. Ale akonáhle nastane ráno a prídu majitelia, nočný vrátnik tam nemá viac čo robiť. A nočný vrátnik sa práve dostáva do stavu, že sa bude musieť pobrať. Preberme riadenie do vlastných rúk, aby sme neostali za bránami podniku.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.