Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  OVPLYVŇOVANIE /  TECHNOLÓGIE MENENIA VEDOMIA SPOLOČNOSTI
TECHNOLÓGIE MENENIA VEDOMIA SPOLOČNOSTI
VÉDY - Všeobecne

Veľa ľudí si dnes nespája základné veci. Na jednej strane si myslia, že ovládajú všetky záhady života, na druhej sú veľmi naivní. Všetko so všetkým súvisí, a takéto pravidlá boli zakomponované do Vesmíru v prvom okamihu jeho vzniku. Nemožno si vymýšľať svoje verzie existencie Vesmíru a očakávať, že budú aj platiť – v celom Vesmíre. Presnejšie možno, ale je to podobné človeku, ktorý sa vybral s novým autom na cesty a vytvoril si svoje vlastné pravidlá cestnej premávky. Ako ďaleko dôjde..?

Je náhoda, že na Zemi sa objavilo toľko náboženstiev? Je to jav prirodzený, alebo je výsledkom riadenia z pozadia? Vo svete existuje veľké množstvo kadejakých siekt a učení, ale akosi pričasto sú chránené zákonmi aj napriek tomu, že neraz je ich existencia sprevádzaná škandálmi a provokáciami.

Priblížime si jemnú technológiu menenia vedomia spoločnosti, ktorá po smrti svojho autora dostala názov „Overtonovo okno“ (Joseph P. Oveton, autor metodiky, bol viceprezidentom Mackinac Center for Public Policy). Patrí medzi technológie dlhodobo používané aj náboženstvami.  Vieme, že každé náboženstvo má svoju Pravdu, ale Pravda je vždy – z obrazného pohľadu – iba projekciou Istiny do konkrétneho času, priestoru a podmienok. Pre stúpencov každej projekcie je typické, že sú v konflikte so stúpencami inej projekcie, lebo im chýba veľký Obraz vzájomného prepojenia všetkých vecí vo Vesmíre.

Overton sformuloval model zmeny predstáv o probléme v oblasti všeobecnej mienky. Opísal, ako sa niečo absolútne cudzie pre spoločnosť dá na konci procesu prijať ako všeobecne platný zákon. Je to metodika technológie zmeny vedomia spoločnosti, ktorá umožňuje legalizovať absolútne akúkoľvek želanú ideu, nech je pôvodne spoločnosti akokoľvek cudzia a vzdialená. Nakoniec sa stane nielen prijateľnou, ale dokonca sa jej predmet podporí zákonodarným mechanizmom.

Je to špecifická postupnosť činov, ktorých realizácia nevyhnutne dospeje k dosiahnutiu želaného výsledku, t.j. zavedeniu želaného efektu. Používa sa ako zbraň na likvidáciu ľudskej spoločnosti – zmenou mravnosti na morálku sa zlomí jej duch, čo vyústi do zmeny vedomia človeka.

V súlade s touto teóriou, pre každú myšlienku v spoločnosti existuje tzv. „okno možností“. Idea musí prejsť celkovo šiestimi nasledovnými štádiami:

 • Fáza NEMYSLITEĽNÉHO: myšlienka je spoločnosti absolútne cudzia, neprijíma a zavrhuje ju;
 • Fáza RADIKÁLNEHO: je prijímaná iba niekoľkými radikálnymi skupinami;
 • Fáza MOŽNÉHO: t.j. už prijateľného, keď sa daná idea vpúšťa do obehu širokého posudzovania;
 • Fáza ROZUMNÉHO: už sa zdá byť rozumnou mnohým;
 • Fáza POPULÁRNEHO: idea začína v spoločnosti prevládať;
 • Fáza POLITICKÁ: idea sa stáva faktorom politiky, začína sa proces jej legalizácie.

Overtonovo okno postupne prechádza všetkými štádiami – presúva sa od fázy NEMYSLITEĽNÉ až do fázy POLITIKA, t.j. už spoločenskej NORMY. Okno najskôr zaplní nová myšlienka, hoci je pre spoločnosť neprijateľná, potom sa posúva a postupne sa doň vkladajú všetky technologické komponenty.

Hneď musíme podčiarknuť, že ani zďaleka nejde o primitívny BRAINWASHING. Táto technológia je oveľa jemnejšia, pre moderných, nemysliacich ľudí dokonca neviditeľná. Jej efektivita spočíva v nebadanej, systémovej postupnosti krokov. Práve tento systémový prístup ju robí pre spoločnosť neviditeľnou, aj keď jej jednotlivé elementy sú všetkým na očiach.

Čo všetko nám tak už dali do okna za posledné roky? Homosexuálov, demokraciu, vojny... skrátka všetko, čo potrebovali. A túto technológiu používa aj inštitút súčasnej kresťanskej cirkvi, a to už nejedno storočie. Pomocou nej efektívne manipuluje všeobecnú mienku v prospech svojich záujmov. Na názornom príklade prinášania krvavých obetí si priblížme, ako funguje.

Dnes už nikto nevenuje pozornosť náboženským, a už vôbec nie ľudským obetám. Ale je to naozaj tak? Napríklad niektoré judaistické skupiny dodnes prinášajú ľudské obete, v Islame dodnes obetujú zvieratá, kresťanstvo, Voo Doo, a aj ďalšie sekty dodnes používajú obrady prinášania obetí. Napríklad v kresťanstve priniesli judskí bohoslužobníci ako obetu svojmu bohu Jahvemu krvavú obeť Krista – bolo to prijateľné? Jednako, fakt zabitia Krista sa považuje za niečo úplne normálne. Ako by sa teda dalo legalizovať prinášanie ľudských obetí?

Otázka legalizácie prinášania ľudských obiet sa dnes nachádza v nulovom štádiu – NEMYSLITEĽNÉ – ak berieme do úvahy polohu Overtonovho okna. Otázka sa neposudzuje a považuje sa v spoločnosti za neprijateľnú. Ale namodelujme si, ako sa dá táto myšlienka spopularizovať tak, že prejde všetkými štádiami Overtona. Nuž teda, začnime.

Prvé štádium: „Aké je to odvážne!“. Téma prinášania obetí je ešte odpudzujúca a spoločnosti absolútne neprijateľná. Nie je želateľné tému posudzovať, zatiaľ ide o nepredstaviteľný, absurdný jav.

Prvý pohyb Overtonovho okna je prenesenie témy z oblasti NEMYSLITEĽNÉ do oblasti RADIKÁLNE. Dá sa to urobiť napríklad navodením týchto tém:

 • Máme slobodu slova, prečo si teda nepohovoriť o prinášaní ľudských obetí? Vedci vo všeobecnosti a neraz hovoria o zvláštnych veciach, pre vedcov neexistujú zakázané témy;

 • Treba to skúmať, a teda keď už, tak pozvime autority v danej oblasti;

 • Zorganizujeme verejnú diskusiu v televízii;

 • Dôjdeme k tomu, že prinášanie ľudských obetí bolo ešte pred 1 000 rokmi úplne bežnou vecou;

 • Posúdime históriu predmetu, priblížime vedecký ohľad, zahrnieme fakt odborného vysvetlenia príčin takých obetí v náboženstve;

 • Zistíme, že o otázke prinášania ľudských obetí sa dá predmetne hovoriť, a pritom ostať v rámci vedeckého prístupu.

Okno Overtona sme už posunuli, t.j. už prebieha posudzovanie pozícií, čím je zaistený prechod od NEMYSLITEĽNÉ/ ODPUDZUJÚCE do pozitívnejšieho postoja. V rámci takejto diskusie na nutne niekde „objaví“ také radikálne spoločenstvo, ktoré realizuje ľudské obete. Nie je podstatné kde, môže byť aj iba na internete – a už sa na to vrhnú všetky hlavné médiá. Preberajú a posudzujú sa rôzne názory. Nenásilnou formou, ale tak, aby sa dostali na oči. Budú to napríklad správy o tom, čo si myslia o prinášaní ľudských obetí americkí vedci a podobne. Výsledkom je uvedenie neprijateľnej témy do obehu. A už nastal prvý pohyb Overtonovho okna, došlo k narušeniu jednoznačnosti problému. Vytvorila sa gradácia.

Druhé štádium je prezentované otázkou: „A prečo nie?“. Ďalším bodom je presunutie okna ďalej z RADIKÁLNEHO do oblasti možné, PRIJATEĽNÉ. V tomto štádiu pokračujú citovať vedcov a opakovať heslá druhu: „nemôžeme sa odvracať od poznania“, „ľudské obete sú súčasťou našej histórie“. A každý, kto sa tomu postaví na odpor bude vyhlásený za pokrytca.

Pre náboženské prinášanie krvavých obiet treba vymyslieť nejaký elegantný názov, napr. to, čo dnes nazývame „zabíjanie a rezanie ľudí na kusy“ premenujeme na „obrad zasvätenia duchom“. Veď jedenie tela Krista a pitie jeho krvi  kresťania volajú „sväté prijímanie“ a v Rusku „pričastie“...

Vytvorenie náhradných názvov je veľmi dôležitý bod v procese legalizácie neprijateľnej myšlienky. Je nevyhnutné zmeniť skutočný názov deja. Ide o to, aby sa obraz priamočiaro neasocioval s prinášaním krvavých obetí. Viac teda nebude existovať prinášanie náboženských, krvavých obetí, ale bude to napríklad „obrad zasvätenia duchom“, čo už je pekné a prijateľné. O akých duchov ide je už iná vec.

Názov treba ešte raz rýchlo zmeniť a uznať, že mohol niekoho uraziť. Nový názov má za úlohu odviesť podstatu problému od jeho určenia. Dôjde k odobraniu formy slova od jej obsahu – nám už známa praktika. Tým zbavíme našich ideologických protivníkov výrazových prostriedkov jazyka. Prvá zámena názvu je „obrad zasvätenia duchom“, druhá napríklad „obrad sv. Jakuba“ – je to niečo podobné, ako zmena priezviska v občianskom preukaze, osoba ostáva tá istá.

Paralelne prebieha vytvorenie oporného precedensu – historického, mytologického, skutočného, alebo vymysleného, ale hlavne legitímneho. Bude nájdený alebo vymyslený ako dôkaz toho, že náboženské prinášanie krvavých obetí môže byť principiálne uzákonené. Pritom sa môžu použiť napr. takéto heslá: „pamätajte na Krista, on dobrovoľne išiel do toho, aby ho pribili na kríž, a tam vzal na seba všetky hriechy ľudstva“; „aj starí obyvatelia Indie – Dravídi a Nagovia – prinášali ako obetu deti v kulte Čiernej Matky (Kali-Ma), a veď to bolo normálne.

V Indii aj dnes na sviatky prebieha prinášanie v obetu samých seba – ľudia sa dávajú ako obeta bohyni Kali-Ma. Ale veď aj nám blízke kresťanstvo je vždy spojené s prinášaním obetí, veď dodnes pijú krv a jedia telo Krista – tak prečo chcete osočovať kresťanskú cirkev? Kto vôbec ste“?

Tu j dôležité si uvedomiť jedno – každé prinesenie krvavej obete je služba čierne bohyni Kali-Ma! Nech je to hoci aj iba „nevinné“ zarezanie kohúta na tzv. slovanských obradoch.

Hlavnou úlohou tejto etapy je aspoň čiastočne odviesť fakt prinášania náboženských obiet od trestnoprávnej zodpovednosti za použitia nejakého historického momentu.

Tretie štádium: „Toto nám aj treba.“ Pri zavŕšení predchádzajúcej etapy sa vytvoril predpoklad preniesť okno z oblasti MOŽNÉ/PRIJATEĽNÉ do oblasti ROZUMNÉ/RACIONÁLNE. Problém sa zdá byť rozumným už mnohým, v tejto etape sa dokončuje proces rozdrobovania jediného problému a pokračovať sa dá napríklad takto:

 • Túžba prinášať obetu je geneticky uložená v podstate každého človeka;

 • Niekedy je obetovanie proste nevyhnutné; existujú neprekonateľné okolnosti; sú ľudia, ktorí chcú byť obetovaní;

 • Slobodný človek má právo sa rozhodnúť, či priniesť obetu alebo nie;

 • Neukrývajte túto informáciu, nech každý má možnosť sa dozvedieť o nevyhnutnosti prinášania obiet;

 • A je vôbec prinášanie obiet škodlivé? Je to vedecky dokázané?

Vo všeobecnom vedomí sa umelo vytvorí pole boja za problém. Na to je potrebné vytvoriť dva protichodné póly. Prvým budú zlí náboženskí fanatici, ktorí prinášajú obety. Druhý pól budú napríklad fašisti, ktorí síce nesúhlasia s prinášaním krvavých obetí, ale inak zabíjajú bez zľutovania. Na oboch póloch sa umiestni skupina radikálnych fanatikov za aj proti. Reálnych protivníkov – normálnych ľudí – ktorí nechcú ľudské obete sa snažia zamiešať medzi radikálov.

V takto pripravenej situácii protikladov dvoch pólov nastúpi „skutočná autorita“ – cirkevná hierarchia, ktorá ostáva ako keby kdesi uprostred, na pôde zdravého, sedliackeho rozumu a bude posudzovať jedných aj druhých. Vedci aj médiá v tejto etape dokazujú, že ľudstvo počas celej svojej existencie prinášalo krvavé obety, a že to je normálne. Vo vhodnej chvíli sa ozvučia aj cirkevné autority – veď to nie je iba cirkevná autorita, ale ešte aj akademik cirkevnej akadémie a pod. – veľmi vážený človek.

A prichádza nové štádium – prenos okna z RACIONÁLNE do POPULÁRNE.

Štvrtý stupeň: „V dobrom duchu.“ Na popularizáciu obetí je nevyhnuté problematiku podporiť POPularizačným obsahom, zakomponovať historické, mytologické, ale aj súčasné osobnosti. Problematika krvavých obetí masovo preniká do mainstreamových médií, do správ a Talk Show programov. V mnohých filmoch v kinách diváci uvidia prinášanie ľudských obetí, téma sa masívne objavuje v hudbe aj rôznych videoklipoch.

Samozrejme, že metód možno použiť viacero. Napríklad sa môžete z médií začať dozvedať niečo v štýle: „vari ste nevedeli, že ten a ten známy americký herec veľmi obľubuje sviatok sv. Jakuba (t.j. prinášanie ľudských obetí)?“; alebo „jeden anglický skladateľ prinášal obety celý život a predstavte si, dokonca ho za to prenasledovali!“... a koľko ľudí za to zavreli na psychiatriu, zbavili občianstva... Všetko podfarbia napríklad pustením videoklipu od Pussy Riot s názvom „Prines ma ako obetu“.

V tejto etape sa spracovávaná téma už stáva TOP a začnú ju ukazovať masovo. Spolu s tým sa začne objavovať aj v politike.

Ďalšia efektívna metóda je za pomoci nejakého operátora informácií ju vpustiť do obehu formou organizovania siahodlhých, nekonečných diskusií na obrazovkách televízorov. Diskusie budú pokračovať dovtedy, kým sa celý problém nedostane do slepej ulice. Potom zrazu príde na scénu dobre pripravený profesionál a povie: „V skutočnosti prinášanie obiet nie je vôbec to, čo ste si mysleli. Podstata nie je v tom, že prinesiete obetu, ale v tom, že tým pomôžete obeti. Treba to robiť tak a tak“ – a podá podrobný návod, ako postupovať. Na ospravedlnenie zločinu zločincov používajú metódu „poľudšťovania“ zločincov. Ale tento princíp vôbec nie je novinkou. Napríklad kresťanský svätý Jakov znásilňoval a zabil mladé dievča a telo hodil do rieky... a dnes majú tohto „svätca“ dokonca aj na ikonách:

Potom sa začnete dozvedať informácie, že kto prináša obety, ten má zvýšené IQ, ale inak sa pevne drží morálky (o čom  nepochybujeme), stará sa o svoju rodinu – veď takí ľudia sami sú obeťami, lebo život ich prinútil prinášať iných ako obete. Nemali proste na výber, tak ich vychovali... ale kto vlastne sme, aby sme ich mohli súdiť?

Piaty stupeň: „Tu sme pánmi my!“. K tomuto oknu sa prechádza, keď je téma už maximálne rozohriata a pristupuje sa legislatívnej príprave. Navrhne sa vhodný zákon a predloží sa parlamentu na schválenie. Zároveň sa publikuje množstvo sociologických výskumov a výskumov verejnej mienky. Určuje sa, koľko percent obyvateľstva je za a do vedomia spoločnosti sa implementuje nový fenomén: zakazovať prinášanie krvavých obetí je zakázané! Vo fáze posledného posunu okna z POPULÁRNE do POLITIKA/NORMA je spoločnosť už fakticky zlomená. Jej najživotaschopnejšia časť ešte bude vzdorovať zákonnému uplatneniu normy, ale spoločnosť celkovo je na kolenách. Už odsúhlasila svoju porážku. Novoprijaté zákony už zmenia normy chovania sa ľudskej spoločnosti. Téma sa následne prenáša do škôl, aby ich deti už tak vyrastali, teda nové pokolenie už bude bez šance na prežitie.

A teraz prejdime od modelovania k realite. Cirkev už je v školách a aktívne vedie náboženské kurzy, na ktorých vychováva naše deti. Štát vytvára všetky podmienky tak, aby nové pokolenie mohlo byť vychovávané na náboženských dogmách. Máme to dokonca podchytené už v úvode našej Ústavy – Cyril a Metod sú proste našim "základom". A že Metod naložil na našu krajinu cirkevnú kliatbu... koho to zaujíma? Cirkev už má v rukách všetky motúziky potrebné na to, aby mohla manipulovať spoločnosť ako chce.

A ako je to s touto problematikou v Rusku? V roku 2012 podali v Štátnej Dume dvaja poslanci za LDPD (strana Vladimíra Žirinovského), Igor Vladimírovič Lebedev – syn Vladimíra Žirinovského – a Sergej Vladimírovič Ivanov návrh Zákona č. 161207-6. Tento návrh obsahoval zmenu 16. článku federálneho zákona "O slobode svedomia a o náboženských spoločenstvách", kde už otvorene navrhli uzákonenie NÁSILNÝCH ČINOV vo vzťahu k ČLOVEKU ALEBO ZVIERAŤU, aby sa mohli bez prekážok vykonávať krvavé obety v chrámoch alebo aj obytných domoch. Ak by tento návrh prešiel, tak prinášanie ľudských obiet by bolo v Rusku už uzákonené!

Kto sleduje ruské televízne kanály vie, že Žirinovský – vodca jednej z parlamentných frakcií – sa aktívne zúčastňuje mnohých diskusií na obrazovkách. Navyše – ako vodca frakcie – je členom Rady obrany štátu. Má teda prístup k mnohým materiálom týkajúcim sa realizácie ruskej vojenskej doktríny. Je známy tým, že ako veľký odporca NATO by rád poslal ruské tanky až k Lamanšskému kanálu.

Na takýchto diskusiách sa neraz dá uniesť. Takto sme už neraz počuli jeho vyjadrenie, že všetci Slovania v Európe sa budú musieť zjednotiť s Rusmi – ALE formou pripojenia sa k Ruskej Pravoslávnej Cirkvi..? Plánuje sa teda náš „prestup“ do RPC. Vzhľadom na napĺňajúce sa proroctvá je očividné, že Západná, t.j. katolícka cirkev končí. A tu RPC ucítila svoju príležitosť prevziať majetok Vatikánu. To, že je pripravená na to obetovať ľubovoľné množstvo slovanských životov – však nech sa vzájomne pozabíjajú – si jej radoví členovia neuvedomujú. Nebudeme začínať novú tému, ale všimnime si čo sa deje na Donbase. Povstalci sú dlhodobo Ruskom brzdení, aby nevyrazili na Kyjev, hoci civilné obyvateľstvo dlhodobo trpí. Situácia sa zdá nepravdepodobná – pre neznalého pozorovateľa. Na Donbase je veľké percento obyvateľstva Starovercov, ktorí nielen o veciach hovoria, ale aj dávno – ešte pred vojnou – pristúpili k systematickému zavádzaniu Kopného práva v občinách tak, že sa „zakomponovali“ do platných zákonov. A to už je reálna hrozba pre RPC. Všetkých totiž môžu riadiť – napríklad technológiou Overtonovho okna – len nie Starovercov. Poznanie nepodlieha technológii menenia vedomia spoločnosti. Ale o tom viac inokedy.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.