Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  OVPLYVŇOVANIE /  RIADENIE NA POZADÍ
RIADENIE NA POZADÍ
Hľadanie pravdy - Dejiny

Žijeme v časoch, ktoré biblické texty nazývajú obdobím Armageddonu. V zmysle mnohých proroctiev – a to neberieme do úvahy naše, védické – je to koniec jednej kapitoly vo vývoji biosféry Zeme a začiatok druhej. Vstupujeme do roku 2016 podľa kresťanského Letopočtu, a práve o tomto roku napríklad bulharská Vanga predpovedala, že „vidí Európu pustú“. Zachová sa iba Rus, pričom hlavným Duchovným centrom – centrom ďalšieho vývoja – bude Západná Sibír. Tu len poznamenajme, že všetky proroctvá sa vždy podávajú obrazne, a práve Obrazy majú mnoho hrán – ale o tom sme už neraz písali. Pamätajme najmä to, že ešte pred 1 000 rokmi sa aj naše územie nazývalo Maličká Rus alebo Maličká Tartaria (napr. máme hory Tarta-Tatra-Tatry a pod.). V zmysle – síce spotvoreného – ale predsa len proroctva pripisovaného kráľovi Svätoplukovi prežijeme vtedy, ak naše tri prúty budú spolu. Spolu znamená všetky naše Rody – Rody Slovanov a Árijcov – sa musia zjednotiť. Spolu znamená Maličká Rus, Malá Rus a Veľká Rus. Takto sa vytvorí nová Rus, Rus stojaca na starých Konoch a Ustojoch. Ak by zlyhala čo len jediná zložka, nebude nič. Všetci alebo nikto – jednoduchá matematika. A kto je zodpovedný za toto zjednotenie? V zmysle Velesovej knihy MY! Nebude nijaké „SAMO SA TO“, t.j. niekto príde a dá veci do poriadku – za nás a pre nás. Sme strojcami svojho osudu, budúcnosť našich detí je teraz v našich rukách – objektívne podmienky dozrievajú v náš prospech. Hoci časy sa objektívne tak či onak zmenia – subjektívna stránka zmeny je naša evolučná úloha. Kto ak nie my?

Staroverec nie je stúpenec konfesie, pričom význam odvodzujeme priamo zo samotných základov našej existencie – z nášho starého písma – Staroslovienskej Bukvice, ktorej existenciu nepopiera ani oficiálna veda. Z písomného systému našich Predkov vieme vyčítať poznanie našich Predkov. Z cudzích textov sa dočítame nanajvýš to, čo si o nás myslia cudzinci.

Všetky staré, prvobytné slová vznikli spájaním Obrazov, teda želané Obrazy sa cieľavedomým spôsobom spájali do slov. Celé slovo takto nesie podprahovú frekvenciu, ktorá priamo aktivuje podvedomie, t.j. zasahuje do večnosti. Skazené slová a slová, ktorým bol daný iný význam, než aký mali od prvopočiatku je to isté, ako v počítači vírus. Dnes používame vírusový jazyk.

Pretože bukvice Staroslovienskej Bukvice majú okrem Obrazov aj meno, fonému a niektoré aj čísla, tak pri znalosti základných princípov je už ľahko overiť určenie a zhodu či nezhodu rozličných slov, o etymológii ani nehovoriac. Použitím jednoduchej metodiky ch’Árijskej Aritmetiky dokážeme vypočítať tzv. údelnú váhu slova. Často je potrebné použiť pre dosiahnutie výsledku rôzne slová namiesto opakovania toho istého, ale dve slová nie sú nikdy úplne rovnaké, pretože sú zostavené z iných bukvíc, a teda podprahovo vyžarujú iné Obrazy. Dôležité je vždy to, aby mali „rovnaké frekvenčné rozpätie“, t.j. aby podporovali ten istý zmysel. To platí jedine a výlučne vtedy, ak je údelná váha dvoch slov identická. Čierna mágia používa napríklad jednu metodiku, v ktorej postaví v texte dve slová s protichodnou energetikou. Ich obrazy sa navzájom energeticky vynulujú, a potom v takých textoch možno čítať honosné a krásne myšlienky, ale ich pozitívny dopad na podvedomie čítajúceho je vopred eliminovaný požitím protikladnej frekvencie. Napríklad slovné spojenie „Pán Boh“; „Pán“ (t.j. „Hospodin“) a „Boh“ majú úplne rozdielne údelné váhy, a teda nemôže ísť o tú istú entitu. S poznaním Staroslovienskej Bukvice sa ľahko zorientujete v záplave novovytvorených slov, ktoré majú inú fasádu a iné vnútro. Takými slovami vždy dávame podvedomiu systémový PRÍKAZ používať ich skutočný – čo do podstaty neraz opačný – význam, lebo ten vyplýva z ich Obrazov. Je to presne ako v počítači, systémové príkazy sú súčasťou operačného systému, užívateľské programy sú pre laikov. Počítačový program nepozostáva z emócií a dojmov, ale reálnych technických príkazov. Neznalosť NIKDY neospravedlňuje – ak máme na mysli karmické Kony Vesmíru. Tu by sme každému odporúčali si „vlastnoručne“ overiť napríklad také slová ako demokracia, štát, morálka, história, anjel (angel) a podobne.

Slovo Staroverec má slovný koreň „STAR“, čo na základe horeuvedeného princípu nesie čiastkové Obrazy S-T-AR, teda „Slovo“ + „Tvierdo“ (t.j. Tvrdo, Pevne) + AR. Slovo je nielen zvuková frekvencia prenosu informácie od subjektu k objektu, ale aj literárny útvar, napr. kniha. „AR“ je prípona vyjadrujúca uchovávanie predchádzajúcich Obrazov., t.j. brank-ÁR je ten, kto chráni, uchováva bránku, pek-ÁR chráni umenie o pečení, lek-ÁR o liečení, such-ÁR uchováva sucho a pod. U Anglosasov sa prípona vývojom premenila na „ER“, ale nesie rovnaký obrazový význam: fight-ER, walk-ER a pod. Knihy vždy boli synonymom Múdrosti, t.j. celkový Obraz slova „Staroverec“ znamená „Ten, kto pevne uchováva Múdrosť, ktorú dostal v Slove“. Najskôr musí Múdrosť vlastným úsilím nadobudnúť, teda púhu informáciu vlastnou činnosťou „pretaviť“ na Múdrosť. Informovaný človek – z védického pohľadu – ešte nie je múdry, to musí urobiť oveľa viac. Preto Staroverectvo nie je konfesia. Múdrym sa totiž nemožno stať iba prestupom do iného tábora či cirkvi. Osobná skúsenosť nadobúdania múdrosti je nevyhnutnou podmienkou. A tu nám ostalo jedno naše prastaré príslovie – ktoré dnes chápeme úplne inak: „Zvedavý bude skoro starý“. Čo v skutočnosti hovorí? Že iba aktívnym hľadaním nových poznatkov možno zmúdrieť...

Všetky skupiny – bez ohľadu na to, akú majú nálepku – ktoré bránia vytvoreniu jednoty Slovanov – čoho nevyhnutnou súčasťou je poznanie Predkov – slúžia cudziemu princípu „Rozdeľ a panuj“. Vari netreba zdôrazňovať, že toto heslo nebudú mať na „vývesnej tabuli“. A pomocou spravodajskej metodiky „Diletantov“ si ani nikdy nemusia uvedomiť, komu a čomu slúžia. Platí však ono biblické „po ovocí spoznáte ich...“, či inak aj z pesničky „Tretie oko“ od skupiny Elán „...sú čudní vtáci s perím a sú boží bez peria...“.

Prenesme sa ponad nevedomý a naivný predpoklad, že „všetko čo má obrady a rituály je náboženstvo“ a postúpme vpred. Zdalo by sa, že „zdravý, sedliacky rozum“ a podobné vyjadrenia sú správnou cestou k poznaniu. A tu je ukrytá ďalšia pasca, do ktorej chytajú množstvo ľudí.

Metodika „zdravého rozumu“ stojí na poznávaní materiálneho sveta skrz naše zmysly – ktorých máme päť. Dá sa pomocou našich piatich zmyslov dopátrať k Istine? Priblížme si to takto. Od detstva každý z nás dostával nejaké informácie, mal nejakých kamarátov či kamarátky, čítal nejaké knižky či časopisy, chodil na nejaké školy, sledoval nejaké filmy, surfoval po internete... atď. Môžu dvaja ľudia na svete mať úplne rovnaké poznatky – vychádzajúc z osobných skúseností? V žiadnom  prípade nie, pretože každý dostal úplne inú kombináciu vstupov – cez päť zmyslov. A to si ešte myslíme, že sme nad zvieratami – ktorý zo zmyslov máme dokonalejší ako tvory v ríši zvierat? Máme lepší zrak ako sokol, lepší hmat ako had, lepší sluch či čuch ako pes...? A tu sme pri zdroji toho, čo nazývajú „zdravý sedliacky rozum“. V skutočnosti ide o veľký sebaklam, do ktorého sme boli majstrovsky vmanévrovaní a o ktorom ani netušíme, že v ňom sme.

Metodika používania iba piatich zmyslov nedokáže podať iné informácie, ako informácie o materiálnom svete, aj to v menej kvalitnom formáte ako u zvierat. Človek však žije v prvom rade vnútorným svetom, a až potom vonkajším. Podľa podania našich Predkov mám nie päť, ale sedem zmyslov – patria tu ešte intuícia a jasnovidectvo. A tieto fakulty nemajú nič do činenia so zmyslami, ktorých úlohou je podávať informácie o Svete Javi.

Vo svete poznávania limitovanom do piatich zmyslov je ľahko ľudí rozdeliť, lebo sa nikdy nebudú vedieť dohodnúť na objektívnych kritériách posudzovania Istiny – nemajú objektívny referenčný systém. Vstupuje tu „marketingový“ faktor, t.j. čím sa niečo viackrát zopakuje, tým to je dôveryhodnejšie. Čím častejšia reklama, tým väčšia predajnosť. A čo má lepšiu reklamu, to sa javí väčšine ako pravda... na tejto pôde stoja všetci tí, ktorých skutočným cieľom je výkon funkcie „Rozdeľ a panuj“. Včera používali Levašova, dnes KOB, a takto to pôjde donekonečna. Netreba sa s nimi sporiť, nedávajte sa zaťahovať do konfrontácií. Nemá to význam. V lepšom prípade to sú – v zmysle terminológie spravodajských služieb – diletanti v ich službách.

Takéto skupiny – elementy systému „rozdeľ a panuj“ – možno identifikovať nepriamo aj inak. Sú súčasťou toho systému,  a preto ich nikdy nikto skutočne neprenasleduje. Pre uchovanie systému sú existenčne prospešní, bez ohľadu na to, o čom píšu. Ich funkciou je iba permanentne udržiavať psychický čas ľudí zapojených do ich egregoru buď v špekulatívnom, alebo emocionálnom móde. Opakujeme znovu, je úplne jedno, aká myšlienka sa na to použije. Dôležitý je stav mysle, mód fungovania psychiky. Ostatné je iba hra. Hra pre nevedomých...

A čo robia s tými, ktorých poznanie ich môže ohroziť? Nuž, tu sa majú veci úplne inak. Celý problém si priblížime na opise prenasledovania Starovercov v Rusku. Bohužiaľ, tento problém existuje. Veď Rusi a Slovieni sú – aj podľa letopiscu Nestora – ten istý národ, ale Kresťania sú cudzinci. Na to, aby niekto bol Slovan nestačí iba hovoriť po rusky.

Kresťanstvo a Islam sú iba vetvy Judaizmu – uznávajú tých istých predkov a tie isté písomné zdroje. Niektorí ľudia sa pýtajú: „A prečo by ešte aj dnes kresťania mali prenasledovať Slovanov?“ Ako zvyčajne, obyčajná nevedomosť. Nečítajú ani len svoju Bibliu, ale robia uzávery – toto sa v angličtine volá „wishful thinking“, alebo po slovensky „čo sa babe chcelo, to sa babe snilo“.

Hoci Starý Zákon je iba DEMOVERZIOU pôvodného textu – TÓRY – aj tak sa dá z neho veľa pochopiť. Nuž hľa, čítajme:

2Zničte všetky miesta, kde národy, ktorých vlastníctvo prevezmete, uctievajú svojich bohov: na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 3Pováľajte ich oltáre, porozbíjajte ich sochy, popáľte ich modly a polámte ich vytesaných bohov, a takto vyničte ich meno z tých miest! 4Vy tak nebudete robiť Pánovi, svojmu Bohu! 5Ale nájdete miesto, ktoré si vyvolí Pán, váš Boh, zo všetkých kmeňov, aby tam uložil svoje meno a tam prebýval. Tam budete prichádzať. 6Tam obetujete svoje celostné žertvy a svoje obety, svoje desiatky a ponuky svojich rúk, svoje sľuby i svoje dary a prvotiny svojho dobytka a svojich oviec.

[Dt: 12; 1-6]

Tu sú inštrukcie – čierne na bielom – čo ďalej robiť s tými, ktorých najskôr o všetko oberú, teda s pôvodným obyvateľstvom zemí, do ktorých prišli; ide o verše 2 a 3. Zo zvyšného textu vyplýva, že prinášanie krvavých obetí je neodmysliteľnou praktikou slúženia Pánovi – tak to vždy bolo a tak to je aj dnes. V demoverzii „vypadala“ otvorená zmienka o ľudských obetiach, ale veď preto to aj je demoverzia.

Vanga predpovedala, že centrum nového sveta bude v Rusi, presnejšie v Západnej Sibíri. Žiadne prekvapenie – veď to je Bielovodie. Centrum bol kedysi Asgard Irijský – vypálený hordami Džungarov za pomoci Sibírskeho chanátu v Lete 7038 od UMHCH (1530 n.l.) – dnešný Omsk. Nový názov Omsk bol vytvorený zo slov „Skýt na Ome“.

V čase vstupu Ruska do Prvej svetovej vojny mali v Omsku Staroverci starý, drevený chrám z r. 1804 a nový, murovaný Chrám Znamenie Perúna. Kresťania mali vyzbierané peniaze na svoj nový chrám, ale cár im ich skonfiškoval na financovanie vojenských operácií. Omský biskup si odobril na úradoch konfiškáciu Chrámu Starovercov, násilne ho odobral a premenil na kresťanský chrám, ktorému dali meno – kostol Znamenia. Došlo k „vhodnému“ zjaveniu znamenia Panny Márie a hotovo. Cárske Rusko za Romanovcov bolo to, čo Slovensko za Tisa – „Farská republika“. Skôr ako mohol prebehnúť súdny proces prišli k moci boľševici a zabavili všetky chrámy.

Po rozpade ZSSR „nezávislé“ úrady nevrátili chrám pôvodným majiteľom – Starovercom – ale „prinavrátili“ ho Kresťanom:

Po zničení Asgardu Irijského sa Veľké Kapište Inglie (Veľký Chrám Prvopočiatočného Ohňa, nazývaný aj hora Alatyr), postavené z Uralského kameňa, sa do troch rokov usadilo a rozsypalo, pričom ostal iba základ a spleť podzemných chodieb.

V pustnúcom Chráme došlo k poškodeniu základnej energetickej štruktúry. Zvláštny kameň z Uralu podporoval svoju energetickú štruktúru len pôsobením trvalého vyžarovania pochádzajúceho z tvorivej činnosti bielych ľudí. Keď ľudia odišli Chrám sa rozpadol. Zachovala sa však časť podzemných chodieb, ktoré používali aj po znovuzaložení mesta. Napríklad po tom, ako kresťania postavili r. 1891 na prastarom základe Uspenský katedrálny chrám, jedna z chodieb viedla k arcibiskupovmu domu a druhá k budove duchovného konzistória (arcibiskupskej správe). Po tom, ako k moci prišli boľševici, sa tieto chodby postupne používali orgánmi OGNU-NKVD-MGV-KGB-FSK-FSB.

Budova FSB v Omsku oproti hlavnému kresťanskému chrámu:

A teraz súvislosti. Začiatkom augusta roku 2002 začal v Rusku platiť Federálny zákon RF „O zamedzení extrémistickej činnosti“ č. 114-ФЗ. Kapitola 1. „Základné pojmy“ zákona hovorí: „Pre účely tohto Federálneho zákona platia nasledujúce základné pojmy: ...2) Propaganda a verejná demonštrácia nacistických atribútov alebo symboliky, alebo symboliky, ktorá je podobná na nacistické atribúty alebo symboliku do stupňa nerozoznania...“

Teda v súlade s týmto zákonom je použitie symboliky akéhokoľvek druhu zhodnej s nacistickou, alebo symbolikou, ktorá je na ňu podobná do stupňa nerozoznania považované za extrémizmus. A čo budú robiť s Ermitážou v Petrohrade a ďalšími ruskými architektonickými pamiatkami z 15. až 20. storočia, žeby ich tiež likvidovali? Okrem toho, v uvedenom zákone CHÝBA ZOZNAM NA POROVNANIE (žeby zabudli?), aké symboly majú byť považované za nacistické, t.j. všetky, alebo iba Hákový kríž? Veď na nemeckých tankoch a krídlach lietadiel boli zobrazené aj kríže; nacistickí vojaci a dôstojníci dostávali za bojové zásluhy železný kríž. Nevyplýva teda z takého zákona to, že ktorýkoľvek kresťan by mal byť vyhlásený za extrémistu, a že kresťanské chrámy budú zavreté ako miesta stretávania sa extrémistov, lebo ich symbolika je zhodná s nacistickou do stupňa nerozoznania? Plán a riadenie v pozadí je jasne vidno.

Riadiace orgány Ministerstva spravodlivosti RF v Omskej oblasti následne vydali Slovanskej Občine Kapišťa Védy Perúna výstrahu o neprípustnosti extrémistickej činnosti, ktorá je naplnená použitím svastičnej symboliky „zhodnej s nacistickou do stupňa nerozlíšenia“. Požiadavky predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti boli „jednoduché“: nepoužívať v cirkevnej tlači symboly podobné na svastiku; z kupoly chrámu odinštalovať Solncevorot; odstrániť všetky svastičné maľby a fresky na stenách Asgardu (oltáre) vnútri Kapišťa Védy Perúna a tiež z oltárneho stola odstrániť Kummir Boha Roda, pretože je na ňom svastičný pás. Znamená to, že mali vlastnými rukami zničiť Slovanský Chrám postavený r. 1804 a prestať používať svoju prastarú kultovú symboliku.

Požiadavku odstraňovať symboliku nebolo treba napĺňať, lebo Chrám krátko nato „náhodou“ zhorel. Privolaní požiarnici videli horieť zem, hasilo sa veľmi ťažko, čo ešte ten istý večer každý z nich mohol potvrdiť. Ale na druhý deň už mali odrazu inú rétoriku – požiar vznikol od malej piecky... čo sa dostalo aj do oficiálnej správy.

Zem horí iba za použitia NAPALMU, ktorým aj bol chrám zapálený. Napalm nemá len tak hocikto, môžu ho mať iba štátne organizácie... komu bolo výhodné, aby chrám zhorel, a ešte mal moc dať príkaz na ututlanie celého problému?

Neskôr nasledoval súdny proces s Pátrom Dijom. Nakoniec síce právnici Pátra Dija ubránili, ale po zavedení sankcií a „oddialenia sa“ vplyvu európskeho súdneho systému začali proces presne s tými istými argumentmi... na príkaz pána biskupa. Môžete hádať, ako to celé môže skončiť.

Ale to ešte nie je všetko. Vo februári 2015 sa v rodine Pátra Dija narodila dcérka, ktorú v podstate zavraždila FSB – v októbri už zomrela. Najskôr dostala skadesi nebezpečný vírus, po hospitalizácii sa ju síce lekári pokúsili liečiť, ale objavil sa agent FSB a vydal príkaz NELIEČIŤ. A tak pokračovali v podávaní tých istých liekov, nekonečných a zbytočných prevozoch z jednej nemocnice do druhej – až kým dievčatko nezomrelo. Prečo to všetko? Motív nájdete v KNIHE MÚDROSTI PERÚNA, v Siedmej Santii, môžete si to overiť sami. V tejto Santii je predpoveď – o našich časoch – narodenia malého dievčatka, ktoré vyrastie na Veľkú Žricu a definitívne ukončí moc Temných Síl na Svete. Hoci z textu nijako nevyplýva, že by malo ísť o dcéru „Veľkého Žreca“, t.j. Pátra Dija, RPC (Ruská Pravoslávna Cirkev) nenecháva nič na náhodu. No a otec bol sústavne – od rána do večera – na súdnych pojednávaniach. Okrem toho mu odobrali doklady a nemôže opustiť okruh Omska. Diabolsky dokonale vymyslené. Ale aj pri súdnom spore je veľa „detailíkov“. Napríklad keď obhajoba podala protest pre zaujatosť sudcu – je známy jeho priateľský pomer s miestnym biskupom – tak sudca námietku prečítal, usúdil, že nie je zaujatý a pojednávanie viedol kľudne ďalej. Môžete hádať, ako dopadol rozsudok.

Týmto nechceme povedať, že celá FSB funguje takýmto spôsobom, ale Kresťanská cirkev očividne nemá problém dosiahnuť čo chce aj cez mŕtvoly a má svojich ľudí všade. Ďalšia – vedľajšia – poznámka k tým, ktorí „zaručene“ vedia, že Slovansko-Árijské Védy sú vymyslené... Ak také naozaj sú, tak prečo sa ich snaží cirkevná moc spratať zo sveta, ba dokonca na základe ich predpovedí aj zabíjať malé deti? A prečo takto nepostupujú s materiálmi KOB..? Nuž iste, veď nech sa pohrajú na svojom piesočku a narobia si problémy medzi sebou... aspoň nezabŕdnu do skutočne dôležitých vecí.

Jedným z „bodov programu“ bol aj zásah kukláčov špeciálnej jednotky FSB na slávení Zimného dňa Perúna r. 2015 v Omsku. Na nič netušiacich ľudí sa vyrútilo 30 kukláčov s automatmi a začali ich volať na objasnenie do pristaveného auta. Ľudia nevedeli, že podľa zákona ísť nemuseli, ale keď už raz tam šli, tak boli následne predvolávaní už na výsluchy a celý kolotoč im začal. Kukláči okrem iného skonfiškovali všetko, čo našli u Pátra Dija – najmä knihy, mediálne nosiče a počítač. Už dnes vieme, že minimálne polovicu vecí „zabudli zaevidovať“, a teda ich sotva niekedy uvidíme. Takto skončili – v dvoch vlnách – aj výtlačky Slovansko-Árijských Véd zo štyridsiatych rokov či starý, rituálny meč na vykonávanie obradu Menorečenia. Najskôr napalmom zapálený chrám a neskôr konfiškácia zvyšného materiálu špeciálnou jednotkou boja s extrémizmom.

Teda uzavrime dnešnú tému. Nezapájajme sa do zbytočných sporov s tými, ktorí ani nechcú študovať Dedičstvo Predkov a myslia si, že všetko si vymyslia sami. To, kde sa evolučne dopracovali je výlučne ich zodpovednosť, ako aj to, že neraz slúžia ako agenti nejednotnosti Slovanov a Piata kolóna. Nová doba čoskoro vyrieši tento problém, netreba nám mrhať sily na boj s veternými mlynmi. Ostatne, ak by boli Slovansko-Árijské Védy výmysel, prečo by stále proti ním bojovali? Najlepším dôkazom ich pravosti je práve to, že im nestačia dezinformácie, chcú ich spratať nadobro. Veď toľko „odborníkov“ sa už vyjadrilo o ich nepravosti... A ako by sa títo „odborníci“ zachovali, keby bol na nich vyvinutý podobný nátlak, či dokonca likvidácia ich detí? Neprišiel by náhodou namiesto obrany Dedičstva Predkov zbabelý útek? Ale takto to musí byť – sú riadení z pozadia.

A tým, ktorých zaujíma problematika „DILETANTOV“ v spravodajských službách odporúčame seriál s takouto tematikou. Nemá priamy vzťah k Védam, ale dobre približuje túto oblasť práce spravodajských služieb.


 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.