Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  SIEŤOCENTRICKÁ VOJNA
SIEŤOCENTRICKÁ VOJNA
Védy a viera - Zákony Rita

Čínska Kniha Premien hovorí, že jediná stála vec v živote je zmena. Nemožno nesúhlasiť. Za čias Napoleona bolo predzvesťou príprav na vojnu koncentrovanie jazdy v blízkosti hraníc. Za čias Hitlera boli kone nahradené koncentráciou tankov. Dnes je aj to minulosťou, dnes Bush či Obama koncentrujú na hraniciach rakety. Žeby nešlo o prípravu na vojnu iba preto, lebo to nie sú ani kone ani tanky?

Vstúpili sme do roku 2016. S týmto rokom sa spája už pomerne veľa všakovakých predpovedí, aj keď zďaleka nie tak okázalých ako s rokom 2012. Nebudeme sa venovať proroctvám, ale pozrieme sa na otázky spojené s geopolitikou.

V minulosti sme uverejnili článok o anglosaskej stratégii Globálneho odzbrojovacieho úderu, ale aj o najpravdepodobnejšej ruskej globálnej odvete, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou spočívať v použití litosférickej, či inak nazývanej aj tektonickej zbrani. Od uverejnenia týchto informácií prebehlo niekoľko udalostí, ktoré z vojenského a geopolitického pohľadu musíme brať do úvahy, ak chceme ostať viac-menej aktuálne informovaní. Pozrime sa teda na problematiku bližšie, ale priblíženie sa už spočíva aj v tom, že kdesi v pozadí tikajú svetové hodiny, ktoré pomaly ale iste vymeriavajú čas každému. Nie nadarmo naši Predkovia hovorievali: „Každý chvíľku ťahá pílku“.

Najskôr si v krátkosti priblížme komponenty stratégie Rýchleho globálneho úderu ako súčasti vysokotechnologickej, sieťocentrickej vojny. Je to iniciatíva ozbrojených síl USA v oblasti vypracovania systému, ktorý umožňuje zasadiť bleskurýchly úder nejadrovými zbraňami na ľubovoľnom mieste našej planéty. Ide o analógiu jadrového úderu, t.j. v útoku sú uvažované aj balistické rakety. V časovom úseku do jednej hodiny dôjde k takémuto vojenskému úderu:

1: Z VESMÍRU

Kozmické bezpilotné lietadlá a orbitálne platformy s kinetickými „náložami“;

2: ZO VZDUCHU

Lietadlá s raketami s plochou dráhou letu na palubách, napríklad Boeing X-51;

3: ZO ZEME

Nejadrové hyperzvukové rakety a balistické rakety;

4: Z VODY

Balistické rakety rozmiestnené na ponorkách.

Čo sa týka efektivity úderu, predpokladané ničivé účinky mohutného, globálneho, rýchleho úderu sa približujú jadrovému. Úder je nacielený na komplex vzájomne previazaných funkčných štruktúr alebo objektov, ktoré zabezpečujú základ fungovania systému krajiny/obete:

Hlavné ciele sledované týmto rýchlym útokom sú podrobne vyšpecifikované. Krajine/obeti je zasadený taký silný úder, z ktorého sa nie je možné pozviechať. Zároveň nebude schopná zasadiť odvetný úder. Takáto krajina bude nakoniec vynútená prijať všetky politické podmienky, ktoré stanovia USA.

Čo sa týka prostredia vedenia boja, tak ide o vedenie vojenských operácií v jedinom informačnom prostredí. Táto koncepcia ozbrojených síl USA má za cieľ zvýšenie bojovej efektívnosti vojenských jednotiek v sieťovej architektúre. Používa prostriedky modernizácie a rozšírenia systémov spojenia, prieskumu, počítačového vybavenia a riadenia boja:

V žiadnom z materiálov americkej, či celkovo NATO armády nenájdete konkrétne vyšpecifikovaného nepriateľa. Ako sme už spomínali, Anglosasi nemajú vo svojej vojenskej doktríne nepriateľov, oni majú iba „národné záujmy“. Toto nie je iba varovaním pre tých, ktorí sú na kandidátskej listine krajín/obetí, ale – obzvlášť za použitia tejto sieťocentristickej technológie vedenia vojen – aj pre nadmieru aktívne spolupracujúcich spojencov. Prečo si hneď povieme.

V tomto smere – konkrétne vyjadrenom nepriateľovi – sa nedávno zaujímavo a prekvapivo vyprofilovala Čína. Čínske vojenské námorníctvo realizovalo námorné cvičenie v Juhočínskom mori, ktoré je predmetom dlhodobého sporu medzi Čínou, Vietnamom, Filipínami a – kde by nechýbali – aj USA. Predmetom cvičenia čínskeho vojenského námorníctva bolo zničenie americkej lietadlovej lode. Podľa Washingtom Free Beacon čínska ponorka simulovala raketový útok na americkú lietadlovú loď USS Ronald Reagan, ktorá hliadkuje v spornej oblasti. Cvičenie dopadlo úspešne – "zničením" americkej lietadlovej lode.

Pentagon vyhlásil, že takýto nácvik je v rozpore s medzinárodným protokolom Pravidiel pre neplánované stretnutia na moriach, ktorý bol odsúhlasený r. 2014. Tu vari iba dodať, že ak USA chce, aby ostatné krajiny dodržiavali medzinárodné právo, tak by ho mali predovšetkým rešpektovať oni sami.

Keď už sme pri Číne, doplňme ešte jednu informáciu. Čína dostala pozitívnu odpoveď od vlády Sýrskej Arabskej Republiky na svoju žiadosť o povolenie nasadenia armády Čínskej Ľudovej Republiky na území tzv. Levantu, t.j. v Sýrii.

Čína nasadí v zóne bojových operácií proti ISIL 5 000 vojakov svojej elitnej skupiny vojsk. Ide o armádne zoskupenie trvalo dislokované v čínskom vojenskom okruhu Šenjang. Menovite sú to obávané špeciálne jednotky „Sibírsky Tiger“ a „Nočný Tiger“. Tento bezprecedentný akt schvátil Národný Ľudový Kongres Čínskej Ľudovej Republiky a je spojený s prvým protiteroristickým zákonom prijatom v Číne. V zmysle tohto zákona je Armáda ČĽR autorizovaná vykonávať protiteroristické operácie aj v zahraničí. Je to zároveň naplnenie verejného vyhlásenia čínskeho prezidenta Ci Džinpinga z 30. novembra 2015, že jeho národ bude spolupracovať v širšej miere v medzinárodnej vojne proti svetovému terorizmu, a že Čína bude k dispozícii a na pomoci Rusku v globálnych antiteroristických operáciách.

Existencia ISIL a operácie tureckej spravodajskej služby MIT na území Sýrie sú pre Čínu kriticky nebezpečné. Čínsky pohľad na konflikt v Sýrii má tri dimenzie. Je to oblasť medzinárodného práva a legitímnosti, globálna strategická situácia a aktivity džihádistov Ujgurov v čínskej provincii Xindžiang, t.j. na čínskom ďalekom západe. Táto provincia hraničí s ôsmymi krajinami: Mongolsko, Rusko, Kazachstan, Kyrgyzsko, Tadžikistan, Afganistan, Pakistan a India. Vďaka svojej polohe sa stáva tunelom medzinárodného terorizmu do Číny.

Veľa Ujgurov dnes bojuje v Sýrii na strane ISIL a vyznačujú sa mimoriadnou krutosťou. Zároveň sú známe ich snahy vytvoriť pobočku svojej organizácie v tejto čínskej provincii – t.j. u seba „doma“.

Títo bojovníci boli naverbovaní tureckou spravodajskou službou v Číne a dopravení do Sýrie, čo už samo osebe spôsobilo značný nárast napätia medzi čínskou a tureckou spravodajskou službou. Čínska strana sa obáva, že títo bojovníci budú po splnení svojej úlohy v Sýrii dopravení spätne do Číny, aby tam organizovali teroristickú a separatistickú činnosť.

Ako môže skončiť takáto nebezpečná kombinácia? Obama naďalej podporuje Turecko, hoci jeho podpora ISIL je už verejným tajomstvom. EÚ darovala Turecku 3 miliardy EUR, aby nepúšťalo do Európy utečencov. Všimnite si túto podmienku – nevpúšťať utečencov do EÚ, nie zabrániť dodávkam zbraní a bojovníkov pre ISIL cez svoje hranice... Čínske špeciálne jednotky vstúpia do bojových operácií na území Sýrie. A čo ak ich „priateľsky“ zbombardujú americké, či iné NATO lietadlá, čo už urobili Sýrčanom? Kde to všetko môže skončiť? Z pohľadu boja proti terorizmu však ide rozhodne o správny krok – a najmä v súlade s medzinárodným právom. Čína prichádza na základe povolenia, t.j. pozvania krajiny, do ktorej ide jej armáda bojovať.

Núka sa tu jeden detail – ako môže dopadnúť budúca globálna vojna, ak vzduch zabezpečí Rusko a pozemné operácie Čína? Nezabúdajme ani na ďalších členov Šanghajskej zmluvy a Indiu s Iránom.

Napriek tomu, že oficiálne je Západ – najmä USA – spojencom Ruska v boji proti svetovému terorizmu v podobe ISIS, v prípravách proti Rusku postupujú bez prerušenia.

USA a Rumunsko slávnostne otvorili základňu PRO v dedinke Deveselu v Rumunsku:

Americká armáda navozila do nemeckého Büchelu nové, modernizované jadrové bomby, z ktorých každá má 13x vyššiu účinnosť ako bomby zhodené na Hirošimu alebo Nagasaki. Správu o tom priniesol r. 2015 nemecký kanál ZDF:

Ďalšia základňa PRO bude otvorená v r. 2016 v Poľsku, iba 280 km od hranice s Ruskom. A USA naďalej pokračuje v rétorike, že nič z toho nie je namierené proti Rusku – hoci severokórejská a teraz už aj iránska zámienka padla.

Základňa r. 2015 v Rumunsku, r. 2016 v Poľsku, a neskôr možno aj v Gruzínsku, na Ukrajine či v pobaltských krajinách – to je len prvá etapa výstavby globálneho systému. Je to ako tehlička, jeden element v globálnej sieti, prvý komponent pozemnej verzie systému AEGIS, druhý bude čo nevidieť v Poľsku. Ďalšie elementy budú rozložené v Ázii a Tichomorí, v Perzskom zálive.

Tento systém je pozemným analógom námorného systému AEGIS. Základom je odpaľovací blok MK-41, ktorý sa dá použiť na odpaľovanie protirakiet – ide o systémy SM-3 – ale zároveň aj Tomahawkov – už sú k dispozícii vo verzii Block IV – čo sú rakety s plochou dráhou letu, a môžu niesť aj jadrové hlavice. Akčný rádius dnes používaných Tomahawkov je 1 600 km, ale k roku 2020 má byť k dispozícii verzia s doletom 6 000 km.


Prístavy v Rumunsku aj pobaltských krajinách dostávajú trvalý prísun vojenskej techniky, ktorá sa následne rozváža po krajine.

Ale vráťme sa k Sýrii. Demonštrácia ruskej vojenskej sily v Sýrii nezasiahla ani tak samotný ISIL, ako západné politické myslenie. Signál pre Washington bol absolútne jasný a dobre zrozumiteľný. Svoje PRO môžete budovať koľko len chcete, vôbec vám nepomôže. Či už malé ponorky v blízkosti amerických brehov, alebo systémy inštalované tisícky míľ od USA – USA nikdy nebude mať záruku, že nepríde odvetný úder.

USA vychádzali z toho, že Rusko nemá vysokopresné zbrane. Ich PVO bola preto skonštruovaná na odrazenie ruských balistických rakiet, avšak situácia sa od základu zmenila.

Myšlienka mohutného útoku na Rusko alebo Čínu stojí na tom, že napadnutá krajina bude musieť na odrazenie prvého útoku spotrebovať v podstate všetky zásoby svojich protivzdušných rakiet, pričom bojaschopný potenciál odvetného úderu bude znížený na minimálnu hodnotu. Pri spustení odvetného úderu – so zvyškom toho, čo ostalo – protiútok bude eliminovaný tým, čo laikovia nazývajú protiraketová obrana – PRO. Tá musí byť umiestnená čo najbližšie k miestu odpalu ruských rakiet, aby boli zostrelené ešte vo fáze naberania výšky. Neskôr ich totiž – a to dobre vedia – už nedokážu zostreliť vôbec. Potom nastúpi druhá vlna, kde už ide o efektívnejšie prostriedky ničenia nepriateľa, ktorou už nie sú ani letectvo, ani drony, ale najmä rakety.

To, že tzv. PRO nie je obranný, ale útočný systém vysvetlil v 60-tych rokoch minulého storočia bývalému vedeniu ZSSR vtedajší americký minister národnej obrany Robert McNamara, keď sa dojednávali vzájomné dohody o obmedzení zbrojenia. Takže v prvom rade v USA je vojenským odborníkom jasné, čo to je systém PRO. Prvý úder sa nedá odraziť. PRO slúži na niečo úplne iné.

To, že Západ buduje sieť svojich útočných prostriedkov ešte neznamená, že bude naozaj schopný zostreľovať ruské rakety. Okrem toho na svoju obranu má Rusko vo výzbroji nielen všeobecne známe systémy na báze S-300, t.j. S-400 a S-500, ale o. i. aj také systémy ak Tor či Pancir, ktorých špecialitou je vyhľadávanie a likvidácia rakiet s plochu dráhu letu, o klasických vzdušných cieľoch ani nehovoriac.

Pre koho je výhodné, aby bola vojna? Tu ponúkame zoznam najväčších amerických zbrojárskych firiem, aj keď nádej, že oficiálne niekomu odpovedajú na otázku je nulová: Boeing, Lockheed-Martin, BAE Systems, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumann, United Technologies, Rolls Royce, atď.

PRO teda nie je v žiadnom prípade obranný systém, ale je to systém potenciálneho agresora. Toto nájdete vo vojenských príručkách americkej, ale aj ruskej armády. Hlavným problém systému AEGIS je to, že používa univerzálny kontajnerový systém MK-41:

Tento bol najskôr vyvinutý a použitý v námorných silách:

Obranné protirakety môžu byť kedykoľvek zamenené za útočné Tomahawky bez toho, aby obsluhujúci personál vedel, čo má nainštalované. Je to technológia dvojitého určenia. Do odpaľovacieho zariadenia sa zasunie kontajner, ktorý sa po zapojení do systému AEGIS automaticky – podobne ako USB kľúč v počítači – nakonfiguruje. Nepomôže žiadna informácia z družice, lebo dodáva sa iba uzavretý kontajner. Na to, aby bola istota, čo v kontajneri je, by museli byť na miesto inštalácie pripustení ruskí alebo čínski špecialisti – čo USA v žiadnom prípade neodsúhlasia. Všetky odpovede pri takýchto jednaniach skončili uistením: „trust us“. Ale kto dnes uverí USA?

To, že odpaľovací kontajner AEGIS príde uzavretý a systém sa nakonfiguruje sám, automaticky bez účasti obslužného personálu je problém v prvom rade pre Rumunov a Poliakov. Stali sa terčom ruského protiútoku. Niekto vojnu prežije, ale určite nie tí, ktorí žijú v blízkosti takýchto inštalácií. Takto však fungujú elementy sieťocentrického systému.

Aká je vlastne pred nami hrozba? Rusko a Čína majú so Západom svoje skúsenosti. Na takéto – a nielen takéto – hrozby sa už dávno pripravujú. Hoci hromadný útok bude pravdepodobne – vzhľadom na objavenie sa pokročilejších ruských vojenských technológií – znovu posunutý, v súčasnosti toto nie je hlavné nebezpečenstvo pre nás. Aktuálne sú najväčším nebezpečenstvom aktívni americkí spojenci „brown nosi“, ak použijeme americký slang. Najlepšie to možno pochopiť na príklade Turecka.

Zostrelenie ruského bombardéra tureckým lietadlom v Sýrii bol bezprecedentný akt. Bez ohľadu na to, či spoza neho „trčia“ uši CIA alebo nie, problém je v inom. Turci sa nadmieru aktívne prejavili samostatne. Akciou síce riešili najmä svoj problém, ale ako „vedľajší efekt“ chceli doručiť Američanom komponenty aktívneho rádioelektronického boja – systém „Chibini“ o ktorom predpokladali, že bude inštalovaný na lietadle.

Medzi podobne naladených spojencov USA určite patrí Rumunsko, Poľsko, Pobaltie, Gruzínsko, Ukrajina, hoci pokračovať by sme mohli aj u nás doma... Čo ak – majúc u seba inštalované PRO – sa tiež odhodlajú na podobnú službu Washingtonu? Hoci to urobia oni, zodpovednosť ponesie najmä USA – ale to už nebude zodpovednosť riešená na súdnom procese. Kým za čias studenej vojny boli raketové systémy oboch veľmocí od seba ďaleko a prípadný problém sa dal riešiť po telefóne, tak dnes je NATO tak blízko, že podobne podfarbená – hoci samostatná – aktivita niektorého člena NATO spustí globálnu katastrofu. Jednoducho raketa odpálená pár kilometrov od ruských hraníc už neposkytne časový priestor pre telefonické spojenie. A to je hlavný problém. Hyperaktívni spojenci môžu jednoducho samostatne risknúť a spustiť mašinériu v naivnej nádeji, že porazia Rusko aj Čínu ešte predtým, ako si to vo Washingtone "všimnú". Práve preto sme za socializmu hovorievali: „Aktívny blbec je horší ako triedny nepriateľ“.

Nuž vitajte v roku (možno už) veľkých premien.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.