Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  INFORMAČNÁ VOJNA Z POHĽADU SLOVIENOV
INFORMAČNÁ VOJNA Z POHĽADU SLOVIENOV
VÉDY - Všeobecne

Žijeme v období, ktoré sa dá označiť ako informačná vojna. O niečom takom sme už písali neraz, ale tradičný prístup k učeniu sa v našej Kultúre má svoje špecifiká, typické pre ľudí našich Rodov. Nová téma sa najskôr preberie iba zľahka, neskôr sa k nej vraciame, pričom ideme stále hlbšie a hlbšie do predmetu. Je to princíp vývojovej špirály, ktorá sa síce vracia stále na to isté miesto, ale stále na vyššej úrovni. Teraz si takýmto spôsobom zopakujme a dajme do nových súvislostí elementy toho, čo nazývame informačnou vojnou z pohľadu pochopenia hĺbkovej podstaty.

Hoci mnohí sa nad týmto výrazom pousmejú, nejde o žiadnu zábavu. Vojna je vždy procesom, ktorý ničí živú silu nepriateľa a informačná vojna nie je žiadnou výnimkou. Je vojnou preto, lebo nám zabraňuje prístup k dôležitým informáciám, bez poznania ktorých zomierame – aj keď nie pod zrakom viditeľnými účinkami strelných zbraní. Môžeme si to pripodobniť staticky poškodenému mostu ponad hlbokú priepasť. Ak nám nik nepovie, že most je staticky poškodený, tak naň vojdeme autom a zahynieme. Viditeľne nebude možné nikoho obviniť z našej smrti, lebo to by mohlo privodiť odvetu od tých, ktorí by sa chceli za nás pomstiť. A takto zomierame na rakoviny, infarkty, porážky a podobné účinky, pričom ani netušíme, ako to bolo spustené.

Samotný fakt existencie informačnej vojny nás núti sa pozastaviť nad našou schopnosťou a zdatnosťou pracovať s informáciami. Zlyhanie v oblasti informačného boja znamená našu prehru, lebo informačné zbrane často veľmi ťažko identifikovať. Pozriem sa teda na túto oblasť z pohľadu našej, Slovansko-Árijskej  Kultúry.

V prvom rade – ak hovoríme o informačnej vojne – si povedzme niečo o pôvode slova „informácia“. Presnejšie o dvoch dnes veľmi používaných slovách: informácia a energia.

Tieto slová – také ako sú – nenájdeme v žiadnom starom slovanskom texte. Hoci niektorí by to radi použili ako dôkaz našej nekompetentnosti, veci sa majú úplne inak. V našej literatúre – presnejšie v literatúre slovanských národov – nenájdeme ani názov „Deutsch“, čo však neznamená, že nevieme nič o Nemcoch. Jednoducho používame svoje vlastné slová. Nemci používajú svoj jazyk, my svoj. A takto to je aj s názvami informácia a vojna. Informácia sa dnes často podáva ako anglické slovo, sú aj logické odôvodnenia, že sa jedná o bojové postavenie vojakov pred útokom, t.j. že vojaci sa zoradili pred bojom do formácie, do útvaru „in formation“. Tento výklad má logické opodstatnenie, ale najskôr pôjde o slovo pôvodom latinské. Slovo energia je opäť cudzie – grécke. Keďže naši Predkovia nehovorili ani latinsky a ani grécky, ale jazykom SLOVIENE, tak tieto slová – foneticky – v našej reči nenájdete. To však v žiadnom prípade neznamená, že významy ukryté za nimi nepoznáme či nepoužívame aj v našom jazyku. Začnime teda tým, že „energia“ je v našom ponímaní „sila“ a „informácia“ zase „Védy“. Jestvuje však veľký rozdiel medzi tým, kto ako dokáže prijať a spracovať tú istú informáciu, preto sa obráťme priamo na našu Kultúru.

Mnohí z nás v škole počuli, že ľudia za dávnych čias boli naivní, mysleli si, že Zem je plochá a stojí na troch slonoch, ktoré stoja na veľkej korytnačke, ktorá pláva v obrovskom oceáne. Potom nám hneď vysvetlili, že Zem je v skutočnosti guľatá. Toto podobenstvo je však obrazným poňatím. V skutočnosti hovorí o tom, že podstata posudzovania človeka žijúceho na Zemi je jednoduchá, ako keby plochá, pretože sa pohybuje v kategóriách “áno” a “nie”. Hoci obraz na prvý pohľad nabáda, že ide o ploché, t.j. dvojrozmerné ponímanie, v realite ide iba o jednorozmerné ponímanie, teda o priamku. Z geometrie vieme, že existuje bezrozmerný bod, jednorozmerná priamka, dvojrozmerná plocha a nakoniec trojrozmerné, objemové telesá. Korytnačku aj s „nákladom“ si schematicky prekreslime do jednoduchého obrázka:

Človek s primitívnym ponímaním Sveta je Žiteľ, jeho rozhodovanie je iba na úrovni Áno/Nie. Ľudina spravidla poznáva Svet skrz jedného zo slonov, t.j. skrz materializmus, idealizmus alebo transcendentalizmus, ktorý sa niekedy nazýva aj mysticizmus. Základom materializmu je hmota, idealizmu myšlienka. Mysticizmus stojí na slove, čo je materializovaná myšlienka. Tu ešte doplňme, že KOB nazýva transcendentalizmus mierou. Ide principiálne o to isté, kombináciu matérie a idey.

Na úrovni troch slonov sa nachádzajú náboženstvá, ale cez každého slona dá dostať až na korytnačku, aj keď cesta nie je vôbec ľahká. Pre túto oblasť je typická entita Svetonázor, teda jednosmerné chápanie Sveta. Ako keby cez určitú prizmu sa pozerajú Svet. Spätná väzba nie je aktivovaná. Títo ľudia chápu svet plošne.

Všetky tri slony spočívajú na korytnačke, ktorá je zdrojom poznania pre nich. Na tejto úrovni je uložený Judžizmus, t.j. Ponímanie Sveta Slovanmi a Árijcami. Tu je oblasť Človeka, ktorý už poníma Svet objemovo, teda Obrazne. Ide principiálne o Ponímanie Sveta, teda o vzájomnú interakciu s Prírodou, nie iba jednosmernú interpretáciu – a aj konanie – ako u Svetonázoru. Náš, Slovansko-Árijský pohľad na Svet – Judžizmus – personifikuje korytnačka samotná. Nápis na nej je v Karune. Prvá Runa sa číta „Judž“, ale to iba v prípade, ak je umiestnená v texte – ako v našom prípade. Ak je napísaná samostatne, tak sa číta ako „Joga“. Schematicky pozostáva z dvoch rozbiehajúcich sa šípiek a jej Obrazom je rozširovanie Vedomia – pri zvyšovaní poznania sa šípky od seba vzďaľujú, ale Poznanie ostáva medzi nimi. Tri ďalšie Runy predstavujú I-Z-M, teda nám známy výraz „-izmus“. V preklade ich čítame ako Istina-Pozemského-Sveta. Príponu –izmus má teda Istina. A tu sa môžeme opýtať, prečo Judaizmus je Istina a Kresťanstvo a Islam nie? Odpoveď je jednoduchá – sú to iba vetvy Judaizmu, samostatne nemajú existenčnú podstatu.

Korytnačka pláva v Oceáne nekonečnej Múdrosti, čo je oblasť Boha žijúceho na Zemi, ktorého nazývame As alebo Mudrc.

Rozdiel medzi líniovým myslením človeka civilizácie – Žiteľa – a védickým myslením je teda asi taký, ako rozdiel medzi priamkou a kockou. Skrátene si uveďme prečo. Predstavme si dva rozdielne pohľady na Svet. Prvý predpokladá, že nech robíme čokoľvek, aj tak je všetko vopred dané a nemá význam sa snažiť niečo zmeniť. Volíme alebo nevolíme aj tak sa nič nezmení, chceme alebo nechceme všetko je vecou Karmy, osudu, peňazí a podobne. Zástanca tohto názoru môže predložiť nekonečný počet príkladov.

Druhý názor predpokladá, že všetko, čo sa v živote odohráva môžeme ovplyvniť svojou snahou a činmi. Vždy môžeme dostať veci pod kontrolu. Stúpenci tohto názoru tiež môžu uviesť nekonečný počet dôkazov. Kto má pravdu?

Ako to teda vyriešiť? Z védického pohľadu majú Pravdu obaja – každý svoju. Pozrime sa na to z grafického pohľadu. Máme dva názory, ktoré si zakreslíme ako dve plochy:

Každá plocha obsahuje nekonečný počet bodov – argumentov – na potvrdenie tohto názoru. Aj Einstein povedal, že ak chceme vyriešiť problém, tak ho musíme riešiť z roviny o stupeň vyššej než je tá, v ktorej vznikol. Úroveň o stupeň vyššia od plochy je objem, spojme teda dva štvorce spojnicami a z plochy vytvorme kocku:

Na vyššej úrovni zistíme, že okrem dvoch nám známych názorov existujú ešte ďalšie štyri – a každá plocha je Pravda. Pravda je teda projekcia Istiny do konkrétneho času, priestoru a podmienok. Každá Istina má veľa Právd, ale pri štandardnom civilizačnom myslení si ľudia myslia, že Pravdy sú od seba nezávislé. Védické myslenie je Obrazové – teda celá kocka. Cez kocku sa možno dozvedieť o priamke všetko, ale opačne to neplatí.

Povedzme si ešte niečo o Kultúre a Tradíciách. Z informačného pohľadu je Kultúra kompletný súbor informácií, Tradícia je jedna časť z neho, podmnožina. Napríklad maľovanie vajec je prvkom našej Kultúry, Tradícia je to, ako to konkrétne robia v každej dedine. Súčasťou Kultúra sú vyšívané kroje, konkrétna výšivka je už prvkom Tradície a podobne. Takto by sme mohli pokračovať s chorovodmi, bojovými umeniami, celiteľskými praktikami a pod.

Tradícia však nikdy nevznikla náhodne, len tak, sama od seba, chaoticky. V skutočnosti je každá Tradícia reliktom Mágie. Keď ľudia stratia poznanie o celkovej podstate, tak sa ešte dlho udržiava jeho projekcia. Mágia má obrady a rituály, čo sú činnosti, ktoré riadeným spôsobom menia energeticko-informačný stav biopolí tých, ktorí sa ich zúčastňujú. Rituál riadi jeden človek, Obrad vedú dvaja a viacerí. Prejav prezidenta napríklad na valnom zhromaždení OSN je rituál, lebo on sám tým, čo hovorí mení energeticko-informačné polia ostatných. Hlasovanie parlamentu je zase obrad, lebo konajú všetci zhromaždení a aj dopad je na celý národ.

Tento článok nemôže vyčerpať všetky detaily obradov a rituálov, ale jeden príklad si predsa len dajme. Už ani nevenujeme pozornosť tomu, že počas roka máme niekoľko voľných dní mimo víkendov, ktoré voláme sviatky. Za starých čias boli voľné dni Svatkami preto, lebo v nich dochádza k zvlášť silnej energetickej aktivite Prírody. Naši Predkovia sa snažili načerpať z nej čo najviac životnej energie, na čo používali už spomínané obrady a rituály. Náš Duchovný vývoj by mal prebiehať po špirále smerom nahor. Počas jedného alebo viacerých životov sa stávame zo Žiteľa Asom – ak dodržiavame Tradície Predkov. Dnes však vidíme, že všetky voľné dni – sviatky – využíva väčšina ľudí na konzumáciu alkoholu. Je treba vedieť, že konzumácia alkoholu na sviatok – energeticky výnimočný deň – spôsobuje obrat smeru toku energie našej Duchovnej cesty. Ak aj nerobíme žiadne obrady a rituály, tak počas takýchto energeticky silných dní naši ľudia konzumáciou alkoholu degradujú opačnou cestou vývoja – od Žiteľa k Nežiteľovi, potom Neľuďovi, Besovi atď. Kto naozaj hľadá cestu ku Kultúre Predkov, ten by mal prestať piť aspoň počas sviatkov – voľných dní. Ideálnym stavom je samozrejme nekonzumovať alkohol vôbec – ale nie všetko sa dá zmeniť zo dňa na deň. Tu je užitočné si pripomenúť zásadu Kazackej Zdravy – naše zvyky v minulosti povoľovali vypiť iba dva poháriky. Prvý na sňatie únavy, druhý pre radosť. Tretí nepili nikdy. Tí, ktorí sa pri každej vhodnej príležitosti spijú doslovne „pod obraz Boží“ nemajú s našou Kultúrou nič spoločné bez ohľadu na to, aké vznešené rečičky okolo nej vedú.

Všetko čo sme si doteraz povedali o energii a informáciách sa v stave informačnej vojny používa na riadenie ľudí majstrovským prestavovaním tzv. Duševného alebo Psychického času do módu, ktorý trvalo zaistí ich pobyt v stave, ktorý by sme mohli v súlade so známym filmom nazvať aj „Matrix“. Detaily nájdete na našej stránke, preto sa obmedzíme iba na princíp použitia tohto fenoménu. Naša tradičná Kultúra používa tzv. vertikálne ponímanie času, t.j. existujú iba stavy „Tu a teraz“ a Večnosť. Civilizácia – v úspešnej snahe porobiť si nás – zaviedla fenomén tzv. líniového času.

Princíp pochopíme ak si predstavíme, že existuje skutočný, objektívny čas (SČ) a náš „interný“, „palubný“ čas, ktorý vieme prestavovať – ak o tom vieme. Snahou civilizácie bolo zaistiť, aby sme sa o tom nikdy ani nedozvedeli. Ideálnym stavom – ku ktorému speje naša Kultúra – je zosynchronizovanie nášho interného času so SČ, čím sa naša myseľ dostane do módu fungovania psychiky, ktorý voláme „Tu a teraz“. V takomto stave trvalo prebýva Mudrc (As) a dočasne sa vie doň prestaviť charakterník napríklad v boji, teda Človek. Ľudina a Žiteľ nemajú ani poňatia o čo ide, preto boli v spoločnosti „podriadení vyučovaniu“ zo strany Mudrcov, čo je hlavný dôvod používania Kopného Práva.

Existuje päť základných módov fungovania ľudskej psychiky, pre náš výklad sú dôležité stavy „Tu a Teraz“, Intelektuálny Čas (IČ) a Emocionálny Čas (EČ). Intelektuálny alebo aj špekulatívny mód fungovania psychiky sa navodzuje najmä vzdelávacím systémom a médiami. Podstata je v tom, že človek nereaguje na posúdenie situácie v ktorej sa nachádza priamo – kontaktom s Podvedomím – ale cez masu informácií, ktoré mu do mysle „naimportovali“ médiá a školský systém. Z tohto dôvodu reaguje s oneskorením, ktoré môže trvať aj 2-3 sekundy oproti reálnemu času. V situácii boja o život či zvládaní auta v šmyku na ľade to znamená koniec.

Emocionálny mód posúva myseľ človeka pred reálny čas, čo môže byť od 1 sekundy po nekonečno. Ďalšou charakteristickou črtou je vypnutie rozumu, teda začnú vládnuť emócie. Do tohto módu nás nastavujú všetky náboženstvá, napr. očakávaním príchodu Ježiška, sľubovaním Raja po smrti a pod. Problémom však je, že hoci ide o mód, ktorý smelo môžeme volať aj „náboženský“, nemusia ho navodzovať iba náboženstvá.

Celý mechanizmus v praxi si môžeme priblížiť na revolúcii v Ukrajine. V skutočnosti predmajdovú aj pomajdanovú vládu inštalovali tí istí ľudia v pozadí. Najskôr umožnili posilnenie moci Janukoviča, pričom korupcia narástla do neskutočných rozmerov. Celý národ začal špekulovať ako sa s tým vysporiadať – kolektívne vedomie bolo prestavené do IČ. Ak by nebola vopred vytvorená ťažká situácia, nebol by impulz, ako dostať masy na Majdan do Kyjeva. Potom sa objavila idea „ideálneho riešenia“, t.j. začal sa implementovať emocionálny mód – prestavenie do EČ. Ľudia si začali vytvárať vzdušné zámky, ako nádherne bude, keď sa dostanú do EÚ, keď ich kámoši budú USA a podobné, síce nereálne, ale emocionálne veľmi silné predstavy. Prepnutím más do emocionálneho módu sa ľahko zmocnili moci, ale tá následne priviedla ku krvavým jatkám, ktoré stáli už viac ako 50 000 obetí. A čo ľudia? Potom začínajú zase špekulovať, či to bolo dobre, či by to netrebalo zase dačo zmeniť a podobne. Takýmto mechanizmom už stáročia prestavujú módy fungovania ľudskej psychiky zo špekulatívneho do emocionálneho stavu a späť tak, aby vždy preskakovali mód „Tu a Teraz“. A musíme si uvedomiť, že rovnako to funguje aj u nás a v každom štáte na svete. Čo z toho vyplýva? Že náboženstvo je stav mysle v emocionálnom móde bez ohľadu na to, aký svetonázor vyznáva ten ktorý jedinec. Ide o to, že v tomto stave sa pohybuje iba v jednom zo stĺpov/slonov alebo teda zotrváva iba na jednej hrane kocky. Musíme si však uvedomiť, že ak padneme na ostrú hranu – bez ohľadu na to, či „dobrú“ alebo „zlú“ – vždy bolestivo padneme na ostrú hranu... nevedomosti. Kto si teda myslí, že „náboženstvo je všetko to, čo má obrady a rituály“ je naozaj dosť naivný... a takých aj civilizácia potrebuje, taký neohrozia jej existenciu, tých nebude ani prenasledovať.

Musíme robiť všetko pre to, aby sme nereagovali emotívne. V skutočnosti sa nám treba učiť byť v stave „pozorovateľa“, nie účastníka deja, ktorý sa pred nami odvíja. Aj preto naši Predkovia zaviedli rôzne systémy meditácií – komu takýto prístup vyhovuje. Rovnako nikdy nešírme žiadne negatíva – naše rozprávky vždy hovoria o Dobre, ktoré víťazí nad Zlom. Neprivolávajme v mysli iné stavy, lebo sa do nich nakoniec dostaneme.

Ďalší problém, ktorý v slovanskom svete vidíme je priame priväzovanie informácie k jej nositeľovi. Potom im stačí – aké jednoduché – zhovadiť nositeľa a zavrhneme aj informáciu. Prečo vylievať špinavú vodu z vaničky aj s dieťaťom? Vari tak robíme v reálnom živote? Učme sa oddeľovať informáciu od jej nositeľa ako elementy, ktoré spolu v podstate vôbec nesúvisia. Potom prichádza – z pohľadu procesného riadenia – potreba použiť mechanizmus oddelenia informačného obsahu od informačného šumu, ale nato naši Predkovia vymysleli Zdravomyslie. Dnes je dostatok možností, len treba vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. V tejto súvislosti však môžeme citovať aj Dr. Deminga: „Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné“. Citát je síce myslený na ekonomickú sféru, ale prečo ho nechápať všeobecne?

Zvládnutie emócií je dôležité aj z pohľadu, ktorý prináša Tibetská kniha mŕtvych, ktorú by však bolo presnejšie prekladať ako Tibetskú knihu o Živote a Smrti. Emócie sa zdajú ľuďom ako čosi neškodné, a to do takej miery, že sa ani nezapodievajú žiadnymi spôsobmi ich ovládnutia a kontroly nad nimi. Tento stav sa však naplno prejaví po smrti tela – už nebude mať čo blokovať či utišovať ich prejavy. V stave existencie bez materiálneho tela sa stanú hlavnou „silovou“ zložkou. Ak sa nenaučíme ich počas života v tele držať pod kontrolou mysle, tak ich účinok bude po smrti expolzívno-devastačný. Nič ich už potom nedostane pod kontrolu a kde nás po smrti tela môže zaviať divá jazda na chrbte víchra?

Sme nasledovníkmi a potomkami svojich veľkých Rodov, dôstojní Slávy svojich Predkov? Alebo sme iba balast, kdejako náhodne narodení, ľavobočkovia, akési obyvateľstvo zatiaľ stále žijúce na území, kde žili naši Predkovia, voliči politických strán,  spotrebitelia? Pokiaľ si nevytvoríme jasnú, žiarivú predstavu kým teraz sme, tak všakovaké debaty a ilúzie o národnej myšlienke, a teda aj o budúcnosti Slovienska vo všetkých rozmeroch existencie nemajú žiadny význam. Aj toto mali na mysli naši Predkovia, keď nám zanechali príslovie: Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.