Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PREDPOVEDE /  NOVÁ CHAZARIA
NOVÁ CHAZARIA
Hľadanie pravdy - Dejiny

Vstúpili sme do roku, ktorí už mnohí autori proroctiev považujú za veľmi kritický. Môžeme spomenúť Vangu, ktorá priamo hovorí, že v roku 2016 „vidí Európu pustú“, ale v podstate zhodná predpoveď pochádza aj od E. Cayceho. Zvláštnym „spojivkom“ týchto proroctiev je skutočnosť, že ani jeden z nich nevidel tých, ktorým proroctvo hovoril. Vanga bola slepá a Cayce hovoril iba v tranze, t.j. stave pri vypnutom vedomí. Ostáva tu stále otázka dôveryhodnosti tých, ktorí boli v ich blízkosti a proroctvá zapisovali.

Aby sme boli aktuálni, pripomeňme si aj ďalšie dve predpovede. O posledných Vianociach hovoril pápež, pričom to isté oznámila svojim poddaným aj britská kráľovná.

Všetko sa cyklicky opakuje, vývoj postupuje síce cez tie isté principiálne body, ale vždy vyššie a vyššie po špirále. Kdesi v pozadí nášho vnímania Sveta – človeku civilizácie neviditeľne – tečú Rieky času, v ktorých tí, ktorí vedia vidia nastupujúce udalosti. Čas aj priestor sú relatívne pojmy, ale jedna vec je správne predpovedať čas nejakej udalosti, a druhá je si všetko iba vymyslieť, len tak, z ničoho. Náš čitateľ by sa už mal v týchto veciach orientovať.

Naša Kultúra počíta chod dejín v Kruhoch Života, ktoré sa opakujú v 144 ročných intervaloch. Civilizácia zaviedla ciferovskú desiatku a následne ráta udalosti v storočiach. Východné kultúry – vidno to napríklad v čínskom kalendári – rátajú časové následnosti v 60 ročných cykloch. Všetky systémy majú svoju pravdu a logiku, my sa však zameriavame na dedičstvo a tradície našich – nie cudzích – Predkov.

Bez toho, aby sme sa museli hlboko vnárať do súvislostí, môžeme iba jednoducho pozrieť do špecifikácie každého roku Kruhu Života a dozvedieť sa, aká energia je pre ten-ktorý rok prevládajúca, t.j. aký druh udalostí má – ak ich niekto cieľavedome riadi – najväčšiu Šancu sa prejaviť. Našim čitateľom odporúčame nahliadnuť do Knihy Múdrosti Perúna na stranu 204 – nájdete tam energetickú špecifikáciu rokov Kruhu Života pod znamenám Zvitok – a potom na str. 205 nájdete špecifikáciu pre rok Ohnivého Zvitku, ktorý nastúpi – ako piaty rok Kruhu Života a aj Kruhu Liet – na prvý jesenný deň r. 2016.

Pretože Staroslovienska Bukvica je obrazové písmo, tak pre ďalšie detaily je možno pozrieť aj na Obrazy, ktoré prináša zápis rokov, v ktorých žijeme. Namiesto cifrového zápisu práve prebiehajúcich rokov – t.j. štýlu 2015-2016-2017-2018... – použijeme prepis do Bukvice a vyhodnotíme si Obrazy naložené na bukvice. Predchádzajúce Leto bolo 7523, teraz žijeme v Lete 7524, na jeseň 2016 nastúpi 7525, atď. Z cifier urobíme čísla tak, že ich prepíšeme do bukvíc. Takto dostaneme ЗФКГ (7523), ЗФКД, ЗФКЕ, atď. Pre úplnosť si pripomeňme, že text sa stáva číslom ak je umiestnený medzi bodkami, má nad sebou číselné titlo a môže obsahovať ešte ďalšie znaky. Pretože na ne existujú špecifické fonty – ktoré nie sú rozpoznávané počítačmi, ktoré ich nemajú – môžeme použiť iba znaky súčasnej kodifikovanej ruskej azbuky. Princíp však možno pochopiť aj bez špeciálnych fontov. Poďme teda na Obrazy.

V danom prípade – pre pochopenie – nám stačí pozrieť na posledné bukvice číselného zápisu, t.j. z rokov 7523, 7524, 7525 (ostatné sú aj tak rovnaké) použime iba posledné číslo a jeho Obraz. Počínajúc rokom 7523 sú mená posledných bukvíc (zjednodušene) GLAGOLI(3), DOBRO(4), JESŤ(5), DZIELO(6), ZEMĽA(7). Hlavné Obrazy sú Pohyb; Navršovanie/akumulovanie; Prejavenie sa v Javnom Svete; Niečo veľké, existujúce, aj keď nami doteraz nepoznané; Zem (ako planéta tak aj pôda). Spojením môžeme dostať napríklad takýto Obraz: To, čo sa najskôr a pre väčšinu ľudí nebadane dalo do pohybu v Lete 7523 sa v 7524 nahromaďuje, akumuluje, aby sa  v 7525 prejavilo v materiálnom Svete (v ktorom žijeme), pričom bude to niečo mohutné aj keď nami doteraz nepoznané (7526), ale nakoniec môže zasiahnuť aj samotná Zem (7527), na ktorej žijeme a ktorú poškodzujeme, ale ktorá má možnosť poslať to, čo na nej žije do Navi, t.j. zničiť (vyplýva zo sakrálnej grafiky). Pre viac detailov o Obrazoch si môžete porovnať plagát Staroslovienskej Bukvice.

Pre to, ako sa vyvinie budúcnosť, t.j. do akého paralelného Vesmíru sa dostaneme sú však dôležité aj iné súvislosti. Hlavným faktorom je Právo slobody výberu, ktorú sme dostali od Stvoriteľa, t.j. v našom ponímaní od Boha Roda. Nikto nám ho nemôže vziať, ale ak aj toto právo dobrovoľne delegujeme na iných (hoci aj z nevedomosti), zodpovednosť ostáva tak či onak na nás vrátane dôsledkov.

Vo Vesmíre je hlavnou tvorivou silou myšlienka, ktorú svojim životom materializujeme, alebo nematerializujeme. Kde sa z tohto pohľadu nachádzame my? Ak sa pozrieme okolo seba uvidíme, že sme veľmi ďaleko od Svetla. Namiesto Púte Duchovného vývoja sme si vybrali ziskuchtivé obchodovanie. To však nie je naším „domácim prostredím“. Tým je – a to nikto nezrušil – Svedomie a Česť.

Sily Svetla už začínajú konať. Nebudú čakať kým sa konečne u bielych ľudí prejaví želanie konať tak, aby sa záujmy ich Rodov stotožnili s ich záujmami, t.j. s konaním dnes žijúcich príslušníkov Rodov.

Existujú okultné "zákony", ktoré sa vždy dodržiavajú, pretože ľudstvo už neraz na vlastnej koži zakúsilo ich účinnosť. Napríklad aký názov dáte lodi, tak aj bude plávať. Preto nie je jedno, aké meno dáme nielen lodi či lietadlu, ale aj národom a samotným ľuďom. Ako sa nazve národ – hoci aj z vôle politikov – taký bude aj jeho osud. Kto svoj národ nazve inak ako jeho vlastní Predkovia, ten sa odpája od spoločného etnického tela a zároveň ruší spojenie so svojou minulosťou, t.j. dejinami. Stratí súslednosť Rieky času a jednotné pole udalostí od minulosti cez prítomnosť zanikne. Nastupuje mágia slova. Frekvencia slova z podvedomia sa začne postupne – síce nebadane ale vytrvalo – uplatňovať vo vedomí až postupne dôjde k materializácii symbolu, t.j. k zhmotneniu myšlienky. Samonázov, t.j. vlastný názov seba ako človeka a národa pôsobí mimoriadne efektívne. Preto Slovieni a Sloveni sú dva odlišné národy, s dvomi odlišnými osudmi. Je veľmi nebezpečné sa zahrávať so zmenou mena, lebo tým sa vždy mení aj osud. Ak sa pozrieme na Západnú Európu uvidíme, že všetky veľké národy – Francúzsko, Nemecko, Británia – si už viac ako tisícročie uchovávajú v koreni svojho názvu stále to isté – svoj vlastný názov. Ak jeden národ preberie za svoj samonázov názov od druhého národa, tak preberá aj súvislosti, ktoré sú uložené v cudzom egregore. Význam „Sloven“ si možno ľahko skontrolovať v anglickom slovníku. A kto volá Cigánov Rómami ten sa stáva gažom – dobrovoľne a bez prinútenia, t.j. so zodpovednosťou za zradu svojho Rodu.

Len okrajovo si pripomeňme, že ak si žena, resp. aj muž zafarbí vlasy – prečo sa im nepáčia ich vlastné, krásne, prirodzené? – mení svoj osud. Čo je na tom, že sú sivé? Rovnako to platí aj ak ženy nosia mužský odev. Okrem okamžitého poškodenia svojho biopoľa – ktoré stráca schopnosť obrany pred navnými bytosťami, lebo sa v ňom vytvárajú diery – začína z mužov podprahovo „vychovávať“ homosexuálov. Začínajú sa totiž „obzerať“ po nohaviciach...

Duchovný vývoj sme vymenili za obchodovanie, ale to je iba projekcia princípu, akým je riadený dnešný Svet. Riadenie prebieha na troch úrovniach – ideológia, peniaze a strach. O svoju ideológiu sme prišli pred viac ako tisíc rokmi, peniaze tým, že sa stali z jednotky oceňujúcej prácu tovarom v podstate „zomreli“ – dnes sú ako keby v reanimácii – Západ zostúpil do úrovne riadenia strachom. Tu by sme odporúčali – pre hĺbavých záujemcov – štúdium Puškinovho Ruslana a Ľudmily.

Ideológiu sme udržiavali kým sme mali dŕžavu, ktorú nám r. 991 zničili kresťanské križiacke vojská a nastúpilo tisíc rokov dlhé obdobie temna. Aké boli dôvody toho, že sme prehrali? Vieme že objektívne aj subjektívne, pričom subjektívne vyrastajú z objektívnych. V každom prípade, ak by sa kresťanom – hoci vtedy sa ešte tak nevolali – nepodarilo zničiť naše dŕžavy, mohli sme odolávať oveľa dlhšie. Prečo mali takýto úspech? Príčinou je – hoci možno prekvapivo – knieža Sviatoslav. Po tom, ako naši Predkovia rozbili bavorské vojsko pri Bratislave r. 907, nastal čas na výdych po všetkých tých gréckych intrigách a intervenciách spojených s implementáciou kresťanstva na slovanských zemiach. V druhej polovici 10. storočia však začala narastať ďalšia hrozba – ríša Chazarov. Ich ríšu – stredovekú verziu USA – rozhodnými vojenskými krokmi zlikvidoval knieža Sviatoslav. V jeho vojsku bojovalo aj mnoho našich Predkov Slovienov, veď išlo o likvidáciu spoločnej hrozby. Ale kde sa potom podeli všetci títo naši Víťazi v časoch, keď prišla záplava križiackych vojska na naše územie a trebalo sa brániť? Presnejšie nielen u nás, v Maličkej Rusi, ale aj v Kyjevskej Rusi?

Všetci ľahli na bojových poliach – kde nakoniec ostal aj Sviatoslav. Hoci vojensky veľmi zdatný, v informačnej vojne diletant – a takí sme dnes aj my. Nedostával správne informácie, a teda činil nesprávne rozhodnutia. Keď zničil hlavnú hrozbu – Chazariu – trebalo sa venovať upevňovaniu Dŕžavy a zveľaďovaniu krajiny a jej dlhodobej obranyschopnosti. Namiesto toho sa dal zlákať do ďalších a ďalších vojen, pričom nepriateľ zručne manipuloval s informáciami a nešetril „spotrebný materiál“, t.j. nevedomých kresťanov v križiackych vojskách. Keď padol Sviatoslav a s ním celý výkvet Malej a Maličkej Rusi nastúpil neodvratne náš koniec. Nemal kto viac so zbraňou v ruke brániť naše Rody. Aké môže byť z toho poučenie pre dnešok? Necháme to na našich čitateľov.

Chazaria bola až doteraz neviditeľná, ale nastúpila kurz vlastnej novodobej materializácie. Ako? Nuž nič sa nedeje náhodne. Mnohí sa už orientujú v súvislostiach, ktoré masám unikajú. Jedným zo spôsobov ako sa vymaniť spod kanalizovaného myslenia je zamerať pozornosť tam, kam sa nikto nepozerá. Keď bábkovodi upriamujú našu pozornosť na vlnu utečencov z arabských krajín vieme, že je to iba zastierací manéver. Samozrejme, že tento nával nie je nijako prirodzeným javom, veď preto CIA vytvorila demografickú zbraň. Ale prečo naozaj bola nasadená? Jedným z variantov vysvetlenia je zakryť podstatu procesu vzniku Novej Chazarie,  ku ktorej pristúpil štát vyvoleného národa.

Chazari sa vždy chovali voči Slovanom zákerne a nepriateľsky, niet teda dôvodu predpokladať, že by sa mali chovať inak dnes. Na území historickej Chazarie je dnes Ukrajina, v ktorej sa už rozpútala bratovražedná vojna. Nech sú historky okolo vojny akékoľvek, hlavným – z pohľadu Chazarov strategickým – cieľom je očistiť bohatú, úrodnú zem od Slovanov. Dnes spomíname napríklad na blokádu Leningradu v časoch Druhej svetovej vojny, ale Doneck a Lugansk sa dostali do oveľa horšieho položenia. Názov, ktorý vymysleli Ukrajincom – Ukrajina – dokázal za vyše 20 rokov značne usmerniť situáciu v krajine v smere likvidácie domáceho obyvateľstva. Dnes Ukrajinci samých seba v žiadnom prípade nepovažujú za Rusov, ale za akési úplne samostatné etnikum – podľa samonázvu okrajové. Odpojili sa od spoločného etnického tela a smerujú – ako mladý a neskúsený národ – ku katastrofe. Pre nás, západných Slovanov by to mohla byť vhodná príležitosť na pochopenie toho, čo sa u nás odohralo pred tisíc rokmi.

Avšak tým, že sme už na teritóriu Svetlých Síl, znovuzrodenie Chazarie s najväčšou pravdepodobnosťou nebude korunované úspechom. Ak sa udalosti odohrajú tak, ako píše vo svojej knihe RUSKO: MY A SVET z r. 2007 Sergej Alexejev, tak dôjde k tomu, čo on v knihe nazval Utópia. V doslovnom význame – utopeniu pod vodu.

„Utópia“ zeme, ktorá je Elitou sveta naplánovaná ako Novochazaria je už krokom k náprave vecí na Midgard-Zemi. Pre tých, ktorí si myslia, že „počkajú“ na Ježiška alebo Perúna sú to zlé správy. Vlk všetko slabé a choré ničí.

Všetko začalo informačným útokom na Rusov a Rusko ako také. Cieľom Chazarie je oslobodiť sa rodových väzieb na Rusov a pripojiť sa k Západu. Ale to rozhodne nemôže byť úlohou či cieľom Slovanov. Slovieni a Rusi ťahajú spolu, ale čo urobila nová vláda po prevrate na Ukrajine ako prvé? Zakázala ruský jazyk. My už vieme, že útok na jazyk je vždy útokom na samotnú podstatu existencie národa. Znič jazyk, zničíš národ... a vyrobíš predajných, obchodujúcich zbabelcov. Existuje lepší názorný príklad toho, kto vlastne stojí na čele slovanských národov?

Tu však pozor na to, aby sme nepadli do ďalšej, ešte prefíkanejšej pasce. Dnešné Rusko je pod jarnom kresťanskej, tzv. Ruskej Pravoslávnej Cirkvi. Doslovne sa šíri ťažká propaganda, že Slovanstvo je výlučne RPC. Tu len krátko o tom, v akej fáze sa dnes RPC nachádza. Všetky smery gréckeho náboženstva – dnes známeho ako kresťanstvo – sú iba vetvami judaizmu. Judaizmus – samozrejme – má plné právo na svoju existenciu, akurát, že nemá nič spoločné so Slovanstvom. Jednotlivé vetvy boli postupne „šľachtené“ ako agresívne bojové plemená psov nato, aby plnili funkciu likvidátora Slovanstva. V našom kultúrnom okruhu zvíťazilo kresťanstvo rokom 1000, t.j. pokresťančením Slovanov. Pretože však všetko sa vyvíja postupne podľa kauzálnej reťaze a podľa presných – aj keď laikom neviditeľných – pravidiel, ani kresťanstvo nie je výnimkou. Rok 1000  môžeme považovať za štartovací bod odpočtu existencie moci kresťanstva západného okruhu. Od neho je potrebné odpočítavať životný cyklus až po jeho skon – Armageddon. Napríklad pred 300 rokmi ešte aj u nás fungovala krutá Inkvizícia, ale dnes už je veľa ľudí, ktorí sa neboja vyjadriť svoj zamietavý názor proti kresťanskej cirkvi.

Na území Moskovského kniežatstva bolo kresťanstvo prijaté až za Ivana Kalitu r. 1307, t.j. cyklus je o 300 rokov posunutý. V tejto fáze bolo ešte základné kresťanstvo agresívne, a v tej istej – útočne agresívnej – fáze je aj dnešná RPC. Napríklad Islam je tiež „fázovo“ posunutý oproti kresťanstvu celkovo, a teda jeho agresivita ešte iba naberá maximálnu silu.

V žiadnej krajine Západnej Európy by už dnes nebolo možné formálne zlikvidovať „konkurenčnú“ cirkev za použitia mašinérie štátneho aparátu len preto, lebo medzi nimi existujú svetonázorové protiklady. V Rusku je vyše 15 miliónov Starovercov, ale RPC takto bezohľadne postupuje. Páli či konfiškuje „konkurenčné“ chrámy, neštíti sa ani likvidovať nemluvňatá. V krajine prijali zákon „O poškodzovaní citov veriacich“, t.j. možno stíhať ľudí iba preto, že sa „nevhodne“ vyjadria o nejakom popovi a podobne. RPC pripravuje ďalší zákon – formálne ho predloží prezident Putin – ktorý zakáže napádať výlučnú pravdivosť Biblie a Koránu. Nepredstaviteľné? Chvalabohu u nás áno, ale určite nie zábavné.

Silu tzv. „Východnej elity“ – ktorej viditeľnou hlavou je patriarcha RPC Kirill – už musí dnes rešpektovať aj kedysi všemohúca Západná elita. Musia sa podriadiť teraz už silnejšej Východnej klike, čo dokazuje aj stretnutie pápeža a moskovského patriarchu na Kube. Aké detaily budú preberať za zavretými dvermi sa sotva dozvieme. Začína sa však nová éra v ich vzájomných vzťahoch.

Túto vložku uviedli kvôli lepšej orientácii v problematike. Je naozaj vrcholne dôležité rozlišovať medzi cirkevnou inštitúciou – Ruskom ako štátom – a Rusmi Slovanmi, ktorí s kresťanstvom nemajú nič spoločné. A Slovieni a Rusi jedno sú – to sa dočítate aj u letopisca Nestora.

Dnes už nie je tak vzdialená budúcnosť, ktorú ako „Utópiu“ opisuje Sergej Alexejev pre územie Ruska. Jeho kniha je v podstate proroctvom, ktorého body sa už začali napĺňať. Pozrime sa teda na tie hlavné z jeho predpovedí z r. 2007.

Od roku 2016 začne globálne odtrhávanie sa od Elitou nástojčivo podsúvaného virtuálneho svetonázoru. V Rusku sa prejaví zmenou negatívneho vývoja demografickej krivky a záujmom mladých rodín o opätovné osvojovanie si Sibíri. Tento proces v skutočnosti začal už skôr.

V zime 2019 sa v Rusku prejavia prvé príznaky blížiacej sa technogénno-geologickej katastrofy, ktorá v novodobých dejinách nemá obdobu. Svet sa zatrasie od základov. Pre tento rok Alexejev zároveň predpovedá už mocnú vlnu prinavracania zabudnutého spôsobu života, ktorý stojí na občinných a poľnohospodárskych princípoch. Prichádza návrat spoločného vládnutia nad vlastnou zemou – my to voláme Kopné právo.

A potom začne Utópia.

Ľudová múdrosť hovorí, že pred „koncom sveta“ existuje neomylný indikátor jeho príchodu: ako prvé odlietajú včely a vtáky. Sú to najcitlivejšie tvory zvieracej ríše na Zemi. Kým sú pri nás, budeme žiť.

Utópia bude – čo sa týka Ruska – iba lokálna. Začne roku 2021. Prvé príznaky však budú viditeľné už skôr. Na Jamale a Gydanskom polostrove v jeseni dôjde k niekoľkým nevysvetliteľným poškodeniam plynovodov a ropovodov. Opravia ich a na všetko sa rýchlo zabudne. Niekedy v septembri-októbri 2015 sa v ruských médiách už objavila takáto nenápadná správa z Jamalu.

Neskôr, uprostred zimy, sa v zamrznutej tundre v okolí ťažby ropy a zemného plyne objavia prvé dlhé praskliny v zemi. Budú dlhé 4-5 km a široké v niektorých miestach najviac 1 meter. Nebudú považované za nebezpečné. Na jar sa už objaví niekoľko prepadlín medzi takými trhlinami, ale nebudú veľmi hlboké. Miesta ťažby, ktoré kritickým spôsobom narušia aj tak krehkú rovnováhu v ťažobnej oblasti budú lokality Bavanenskoje, Novoportovskoje a Charasovejsko. V týchto lokalitách začnú ťažiť ropu zvýšeným výkonom, budú použité zvýšené nálože v ropných slojoch rezervoára. Následkom zvýšenej sily trhavín začne deformácia ropovodov a plynovodov. Ako hlavnú príčinu budú oficiálne uvádzať daždivú jeseň a veľmi chladnú zimu s malým množstvom snehu. Poplašné správy však začnú vydávať až na jar, keď sa topia snehy. V takom čase je vždy tundra zaliata, ale teraz ostane suchá. Voda zmizne. Vedci začnú zverejňovať rozličné hypotézy, ale deštrukcia bude pokračovať.

Realita Utópie sa stane zjavnou v lete 2020. Jamal pôjde pod morskú hladinu za približne 2 mesiace. Ťažobné miesta ropy a plynu, ako aj ropné jazerá v blízkosti ťažobných vrtov nebude čas zakonzervovať. Ledva stihnú evakuovať ľudí. Na hladinu najskôr vyplávajú rúry ropovodov a plynovodov, potom sa všetky utopia. Morská voda zaleje západnú časť Gydanského polostrova, zmizne ústie rieky Ob a vznikne more, z ktorého budú trčať nad hladinu vrcholy ťažobných veží a podobné pozostatky zariadení ťažobných technológií. Ďalšie zalievanie oblasti bude postupovať dominovým efektom, vrátane topenia sa podzemných ľadovcov. Jamalsko-Nenecký autonómny okruh zmizne z mapy uprostred leta. Morskými brehmi sa stane pravý breh rieky Taz a Zauralie. Rieka Ob bude chvíľu tiecť opačným smerom a slané vody nového mora krátkodobo zalejú aj oblasť Chanty-Mansijského autonómneho okruhu. Na jeseň sa stane morským dnom osada Okťabrskoje a mestá Surgut, Nižnevartovsk a Streževoj. Toto more neskôr dostane názov Západosibírske. Mesto Kolpaševo sa stane prímorským, a tu sa premiestni aj ústie rieky Ob. Mestá Tara na Irtyši a Ťumeň ostanú nedotknuté, Priobie sa stane ostrovným mestom, Toboľsk bude čiastočne zatopený, a preto ho bude potrebné evakuovať.

More bude celkovo plytké – priemerne iba 20-50 m – ale na miestach predchádzajúcej ťažby vzniknú hlboké prepadliny. Bude však strašne znečistené, pretože ropa z nezakonzervovaných vrtov bude tiecť priamo do mora. Po hladine budú plávať zvyšky lesov, priemyselný odpad, pokryjú ho veľké ropné škvrny. Najnebezpečnejšie však budú výtrysky zemného plynu nad ropnými škvrnami. Plyn sa bude kopiť v atmosfére a z času načas vybuchovať. Nakoniec dôjde k zapáleniu morskej hladiny.

Husté stĺpy dymu budú viditeľné z Moskvy aj Vladivostoku, v noci bude obloha žiariť vďaka presýteniu atmosféry plynmi. Začnú padať čierne dažde, pretože v atmosfére bude trvalo visieť sadza po zhorenej rope. Túto čiernu sadzu v lete 2021 vetry zavejú na ľady Severného pólu, nad Grónsko, na vrcholy niektorých vysokých hôr s nízkym tlakom – a Slnko dokončí dielo skazy. Čo znamená čierna sadza a popol na bielom ľade a snehu netreba vysvetľovať. A vtedy začne ozajstné topenie sa ľadovcov a zvýšenie hladiny svetového oceánu.

Následky katastrofy zasiahnu celý svet. Krachne ekonomika EÚ, lebo ostane bez ruského plynu a ropy. Úplne sa zastaví chemický, plynárenský, ropný aj automobilový priemysel. Nasledovať bude koniec metalurgického priemyslu aj výroby elektrickej energie, značne sa zníži ľahký priemysel, v podstate sa zastaví doprava.

Ešte predtým následkom rôznych súvislostí prejde okolo roku 2019 veda spod kontroly kapitálu do protiútoku proti nemu. Veľmi dlho bola držaná v slepej ulici a prostriedkov dostávala stále menej a menej. Takto sa svet dostane k vedeckým objavom, ktoré boli dlhé roky úmyselne pred ľuďmi ukrývané.

Sergej Alexejev opisuje udalosti svojho videnia, ktoré sa týkalo nie tak vzdialenej budúcnosti Ruska. Nijakú informáciu takéhoto druhu by sme nemali brať bez kritického posúdenia, čo však neznamená, že by sa mala ignorovať. Psychická zložka premeny – stav našich myslí – zásadne namoduluje všetko, čo je už pred nami. Systémové zavádzanie Kopného Práva je nastavovaním mysle na frekvencie Svetlého Vesmíru. Je to jeden zo spôsobov, ako „zmäkčiť“ nastupujúce udalosti, ale rozhodne nemožno odvrátiť nastupujúce zmeny Sveta. Ale aké šance máme celoplošne prejsť na myslenie Svetlého Sveta?

Nafázovať sa na vlnu premeny je nevyhnutné, lebo jestvuje výklad, v zmysle ktorého má byť v tejto fáze „Utópie“ zaplavená aj dnešná Ukrajina – vrátane Krymu. Keďže sme my – Slovania – nedokázali odvrátiť bratovražednú vojnu, Sily Svetla znemožnia vznik Novej Chazarie. Podľa tohto výkladu dôjde ku katastrofe ešte pred predpovedaným dátumom. Ak sa dobre pozrieme na mapu a výškové pomery Východného Slovenska – vzhľadom na susedstvo s Ukrajinou – je sa nad čím zamyslieť. Vlk nebude viac tolerovať obchodovanie namiesto Duchovného Vývoja – poloha, členstvo v správnej strane či peniaze nebudú viac zárukou záchrany.

Myslime a konajme. Nič iné nepomôže. Svetlo prichádza. Bájny vták Fénix vstáva z popola.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.