Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  ČIERNE MÝTY /  ČIERNE MÝTY O STALINOVI
ČIERNE MÝTY O STALINOVI
VÉDY - Všeobecne

Stalin patrí medzi osobnosti, proti ktorým sa dlhodobo vedie informačná vojna. Pretože v tomto svete sa nič nedeje náhodne, priblížme si aj my niektoré stránky jeho pôsobenia.

Stalin je jediný politik, za moci ktorého začali v krajine klesať ceny. Vďaka nemu sa krajina dostala z ruín občianskej vojny a dokázala Západu svoje právo na existenciu ako silná a nezávislá krajina dávno pred porážkou fašizmu. Niečo také Západ nikdy netoleroval. John Coleman uvádza, že práve Stalin začal na označenie činnosti Svetovej vlády ako prvý na svete používať výraz „Temné sily“.

Revolúciu začala skupina imigrantov-cudzincov na čele s V. I. Leninom. Táto skupina cudzincov nikdy nepredpokladala, že po smrti ich vodcu začne vychádzať hviezda človeka, ktorý nepatril do ich elitnej skupiny, ktorý dokonca nebol ani ich národnosti.

Zahraničná skupina mala plány nadobudnutia svetovlády a permanentnej svetovej revolúcie, ale nový vodca mal plány znovuzrodenia Ruska. Títo imigranti si boli takí istí svojou mocou, že ich vodca Trocký sa ani neobťažoval sa zúčastniť pohrebu Lenina. Ba dokonca ešte posilňovali svoje sily, keď na zasadnutí ÚV KSSZ prijali niekoľko tisíc nových členov židovskej komunistickej strany, ktorá však pozostával zo sionistov. A už tu môžeme poukázať na jednu z vlastností Stalina – vždy a zásadne rozlišoval prostých Židov a Sionistov. Toto delenie je aktuálne dodnes. Pravdepodobne však iba pre tých, ktorí rozmýšľajú vlastným rozumom.

Čo vlastne chceli dosiahnuť títo víťazi nad Ruskom? Môžeme citovať z vystúpenia ich vodcu – Trockého:

„Na pohrebných troskách Ruska sa staneme takou silou, pred ktorou kľakne na kolená celý svet“.

Za zmienku stojí aj zápis jeho kolegu Buchareva:

„Proletárske donútenie vo všetkých svojich formách začína popravami zastrelením a končí pracovnou povinnosťou. Je metódou vyrobenia komunistického ľudstva z ľudského materiálu kapitalistickej epochy“.

Pre túto skupinu neexistovala minulosť Ruska, predtým žili už v mnohých krajinách. Ale pre Stalina, Molotova, Kaganoviča a ďalších pôvodných obyvateľov Ruska to bola vlasť, otčina. Stalin sa preto naozaj mohol stať národným vodcom za ktorým šiel národ. Vždy sa nachádzal kdesi uprostred nich, vždy sa cítil byť jedným z národa, nijako sa špeciálne neoddeľoval. Naproti tomu Trocký vždy vystupoval ako superman, ktorý je oddelený od bežných pozemšťanov.

Trockisti sa obľubovali sami nazývať „bojovníkmi za demokraciu“ už od začiatku 20-tych rokov minulého storočia. Boli to oni, ktorí oboznámili ruský národ s praxou koncentračných táborov a pod zámienkou „boja s hladom“ vyrabovali aj tisícky chrámov. Pod ich dohľadom odchádzali bohatstvá Ruska do zahraničia tým silám, ktoré financovali celú „Ruskú revolúciu“. Z týchto peňazí boli dlhodobo financovaní aj rôzni „revoluční horlivci“, ktorí dlho existovali za hranicami.

Medzi hlavných príjemcov patrila firma židovského sionistického bankára menom Jacob Henry Schiff, jedného z hlavných sponzorov revolúcie. Práve on zariadil Trockému jeho závratnú kariéru hneď po príchode do Ruska v lete 1917. Svetová vláda ho už považovala zo toho, kto riadi bývalé ruské územie, ktorého armáda mala vo svete začať uskutočňovať Nový svetový poriadok. V tejto súvislosti môžeme znova citovať veľmi známe slová Trockého:

„Rusko je choroba, ktorú hodíme do vatry svetovej revolúcie“.

Medzi plány Trockého patrilo aj zostavenie špeciálnych oddielov v Červenej armáde z jeho súkmeňovcov, ktorých hlavnou úlohou bolo represiami potláčať ruský národ. Veď títo predstavitelia internacionalistov sa cítili byť „svetoobčanmi“. Rusko bolo pre nich cudzou krajinou, ktorého sa aj báli, aj ho nenávideli. Stalin sa od počiatku necítil medzi nimi  dobre, pretože na rozdiel od boľševických imigrantov sa nikdy nekontaktoval so zahraničnými centrálami, nikdy nemal účty v zahraničných bankách, lebo svoj osud navždy spojil s osudom Ruska.

Stalin sa radovým komunistom javil ako verný leninovec, ochranca doktríny, ktorý kritizoval oponentov výlučne v záujme spoločného dobra. Vďaka svojim prirodzeným vlastnostiam – najmä umu a intuícii – postupne dostal na svoju stranu veľa členov komunistickej strany. Títo ho videli ako pevného a perspektívneho vodcu. Stalin už čoskoro po Leninovej smrti zrekonštruoval KS tak, že do nej vstupovali ľudia zo všetkých národov ZSSR. Až neskoro si Trocký a jeho ľudia uvedomili, že sa dostali do opozície.

V decembri 1925 vyhlásil Stalin nový program KS na obrodu krajiny tak, aby sa nestala iba príveskom svetového kapitalizmu, ale aby sa ZSSR hospodársky rozvíjal tak, že sa z neho stane samostatná, silná krajina. Takýto vývoj – samozrejme – Svetovú vládu nijako neuspokojil. Veď nie nato tak veľa investovali do revolúcie v Rusku, aby sa nakoniec stalo nezávislou krajinou. Samozrejme, že o niečom takom nemohli hovoriť otvorene.

V súvislosti s týmto postojom Svetovej vlády začala 5. kolóna oficiálne zavrhovať doktrínu možnosti víťazstva komunizmu iba v jednej krajine sveta. Bola to v skutočnosti kapitulácia pred Západom. A ich zahraniční sponzori začali neodkladne pripravovať pôdu pre to, aby v Nemecku prišiel k moci národný socializmus na čele s Hitlerom. Ak by 5. kolóna nebola úspešná, tak mohli nemeckými rukami zničiť v Rusku nepokorný režim.  Bývalý americký prezident W. Wilson – ktorý prinútil kanadskú vládu pustiť zadržaného Trockého so svojou bandou hrdlorezov a plnou loďou peňazí a zbraní, aby mohli odplávať do Ruska – roku 1919 napísal „zaujímavé“ memorandum. V ňom vyšpecifikoval ciele americkej zahraničnej politiky. Tento dokument je akosi málo známy aj profesionálnym historikom... ktohovie prečo. Tak či onak, „Memorandum Wilsona“ existuje:

„Hlavným cieľom Spojených Štátov je rozširovanie mieru, slobody a demokracie po celej planéte. Je absolútne jasné, že tento proces bude mať veľa odporcov, okrem toho sily zla sa budú snažiť podkopať jeho základy. Práve preto demokracia nevyhnutne potrebuje ochrancu. Na túto šľachetnú, svätú úlohu sa nikto nehodí lepšie ako Spojené Štáty.

Ale nato, aby sa táto úloha dala splniť sa musia Spojené Štáty stať najsilnejšou svetovou mocnosťou. My musíme riadiť celý svet, aby sme zaistili možnosť premeniť ho v súlade so svätými princípmi dobra a pravdy. Minulá svetová vojna nám umožnila urobiť krok v tomto smere. Ale definitívne dosiahnuť naše ciele nám umožní ešte jedna svetová vojna.

Tak ako Prvá, aj Druhá svetová vojna musí vypuknúť v Európe. Ona oslabí európske mocnosti, ktoré budú prinútené uvoľniť svoje tradičné miesto Spojeným Štátom. Medzi týmito mocnosťami by som chcel v prvom rade menovať Rusko a Nemecko. Rusko – táto ohromná barbarská veľmoc – sa teraz nachádza v stave občianskej vojny, ale niet nijakých pochýb o tom, že skôr alebo neskôr sa Rusi vzchopia a znovu obnovia svoju moc. Vtedy sa u nich objaví možnosť vládnuť v Európe, čo znamená v celom svete. Druhým kandidátom je Nemecko, ktoré je teraz porazené, ale má ohromné perspektívy. My v žiadnom prípade, za žiadnych okolností nesmieme dať týmto krajinám možnosť sa spojiť do pevného zväzku, lebo tento temný zväz by vládol v celom svete. Svoj cieľ môžeme dosiahnuť jedine vtedy, ak sa Druhá svetová vojna začne medzi Nemeckom a Ruskom.

My musíme do tejto vojny vstúpiť v rozhodujúcom momente, keď budú obe strany oslabené a zožať všetky plody víťazstva. Kým táto vojna nevypukne, musíme pôsobiť ekonomickými prostriedkami, aby sme si za pomoci dolára podmanili hospodárstvo celého sveta. Musíme podporovať tých politikov, ktorí rozpútajú pre nás výhodnú vojnu. Mám na mysli predovšetkým nemeckých politikov“.

Len zopakujme, že toto Memorandum napísal W. Wilson r. 1919...

Koncom 20-tych rokov sa vytvorilo v ZSSR faktické dvojvládie. Najvyššie politické funkcie boli v rukách národne orientovaných politikov, ale Národné komisariáty boli pod kontrolou predstaviteľov 5. kolóny. Z tohto dôvodu aj mnohé krajne dôležité kroky Kremľa nakoniec vyústili do úplne opačných dôsledkov.

Piatej kolóne „poskytoval“ veľké možnosti vyvolávať nespokojnosť obyvateľstva nimi riadený proces kolektivizácie „na triko“ Kremľa. Tento sociálny experiment pre Rusko sa kvôli daným podmienkam v krajine už nedal odvrátiť. Mestá trpeli nedostatkom potravín, na krajinu doliehal tvrdý tlak zvonku. V tom čase neexistovala prax strategických zásob potravín a krajina preto v mnohom závisela od samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí boli voči sovietskej moci nepriateľsky naladení.

Celá politika kolektivizácie poľnohospodárstva bola vypracovaná ešte za Lenina. Vzhľadom na komplikovanosť celej situácie si tento proces netrúfol zastaviť ani Stalin. Bolo mu už jasné, že vojenské napadnutie ZSSR je iba otázkou času a roľníci stále neboli ochotní spolupracovať. Bolo však potrebné v čo najkratšom čase začať vyrábať tanky aj lietadlá, nie čakať, až aj im dôjde o čo ide.

Napriek všetkému sa Stalin snažil zmäkčiť dopad kolektivizácie ako sa len dalo. Existujú napríklad archívne dokumenty svedčiace o tom, že 8.5.1933 prijala vláda rozhodnutie o zastavení hromadných deportácií roľníkov, ale vedenie OGPU-NKVD na čele s Menžiským a Jagodom vydalo takéto rozkazy pre miestne orgány NKVD až s jeden a polročným oneskorením. A to už bolo štyri roky po vyhnaní Trockého z krajiny. Čo teda možno povedať o 20-tych rokoch, keď Stalin ešte silne závisel od týchto imigrovaných revolucionárov, ktorí okamžite po tom, ako sa dostali k moci nedokázali robiť nič okrem zabíjania a okrádania obyvateľstva.

Piata kolóna udržiavala pracovné kontakty s Trockým, ktorý už začal aktívne rokovania s nacionálnesocialistickým vedením Nemecka. Zaujímavá je napríklad skutočnosť, že Hitler udelil Trockému – Židovi – r. 1934 vyznamenanie ČESTNÝ ÁRIJEC. Nie je už žiadne prekvapenie, že v tom čase postavili Američania v Nemecku 288 veľkých priemyselných podnikov. Šesť veľkých amerických tankerov cez Atlantik zásobovalo nemeckú ponorkovú základňu na Kanárskych ostrovoch, benzín pre Gӧringové letectvo pochádzal tiež z USA. Akosi dnešným historikom stále uniká, že vo Wehrmachte slúžilo 150 000 Židov. Napríklad v zoznamoch – sú uložené v ruských štátnych archívoch – zajatých nemeckých vojakov v bojoch pod Moskvou figuruje okrem Nemcov aj 10 083 Židov – vojakov Wehrmachtu – a aj 383 Cigánov.

Schyľovalo sa k vojne a v ZSSR stále silnela Trockistická strana, ktorá všemožne sabotovala rozvoj krajiny. Na súdnych procesoch v rokoch 1936-1938 sa podarilo odhaliť pravdu o sabotážach vlakov a teroristických výbuchoch v baniach, zastavovaní výroby v dôležitých vojenských objektoch a príprave sprisahania s cieľom silového prevzatia moci.

Diverzie a sabotáže boli organizované preto, aby sa zasadil čo najsilnejší úder ekonomike ZSSR prakticky v predvečer útoku Nemecka. Zo záznamov súdnych procesov z r. 1937 je zrejmé, 5. kolóna už pripravovala delenie ZSSR na časti. Západné územia – Poamurie – malo byť odovzdané Japonsku, Ukrajina Nemecku. Trockista Karl Radek na pojednávaní 24.1.1937 napríklad povedal: „Teraz musíme bojovať za to, aby tu vládol zahraničný kapitál, ktorý nám pomôže pred tým, ako nám dá moc“. Jeho kolega Petakov zase uviedol: „Nemeckí fašisti sľubujú trockisticko-zinovievskému bloku priateľské vzťahy a podporu v prípade, že sa blok dostane k moci, ale fašisti za to dostanú známe územné ústupky“.

V rukách trockistov ostával najmä aparát NKVD, s pomocou ktorého pripravovali teroristické útoky proti vedeniu krajiny. Po tom, ako r. 1934 zavraždili Kirova prijali trockisti rozhodnutie, že sa už nemožno obmedzovať už iba na jednotlivé teroristické útoky, ale treba začať s totálnym terorom. Títo ľudia najskôr v občianskej vojne povraždili rodičov a neskôr v represiách likvidovali ich deti za pôvod rodičov. Trockisti však ostávali ukrytí v tieni – na svetle diania bola hlava krajiny – Stalin.

Keď to umožnila situácia, Stalin začal konať. Najskôr bol z vedenia NKVD odstránený trockista Jagoda, a potom sa začala hromadná čistka represívneho aparátu a vedenia gulagov. Tragédia situácie bola v tom, že ešte dlho existovali v radoch NKVD paralelne dve nepriateľské skupiny.

Vyšetrovanie a súdne procesy ukázali, že 5. kolóna má v armáde rozvetvenú sieť pripravujúcu štátny prevrat. V armáde boli mnohí velitelia dosadzovaní ešte Trockým, bolo preto treba aj tu začať hĺbkovú čistku. Ako zvyčajne, aj túto využila 5. kolóna na svoje účely. Z armády bolo uvoľnených tisíce dôstojníkov, ktorých zoznamy boli následne posielané do NKVD a mnohí boli postrieľaní. Na takýto zoznam sa napríklad dostal aj maršal Rokosovský.

Celé sprisahanie riadil maršal Tuchačevský. Mal síce vysoké ambície, ale v skutočnosti nemal žiadne vojenské úspechy okrem likvidácie roľníckeho povstania za použitia otravného plynu a delostrelectva. Svoje strategické myslenie prejavil aj odporúčaním novej výroby desiatok tisíc morálne zastaraných tankov z 20-tych rokov v čase, keď už bolo potrebné vyrábať nové. Rovnako počul niečo o reaktívnom delostrelectve – neskôr vo vojne použité Kaťuše – a navrhoval úplnú likvidáciu delostrelectva ako nepotrebného. Ak by bol Stalin poslúchol toto odporúčanie, tak v r. 1941 by už nebolo v armáde žiadneho dela.

O Tuchačevského sprisahaní sa údajne Stalin dozvedel od československého prezidenta Beneša, iný zdroj uvádza informačný kanál NKVD, cez ktorý nemecká spravodajská služba varovala Stalina. Správu podal Beria, ktorý bol pripravovaný ako budúci nástupca Stalina a mal takto získať jeho dôveru. Keď Tuchačevskému ešte iba podali informáciu o týchto poznatkoch, tento sa okamžite k všetkému priznal. Rozsah sprisahania prekvapil aj vyšetrovateľov.

Po tom, ako sa Stalin r. 1938 vysporiadal s 5. kolónou sa len do námorných síl vrátilo vyše 11 000 prepustených dôstojníkov, medzi ktorými bol aj Rokosovský. Tomuto sa po vojne Stalin ešte osobitne poďakoval.

Likvidácia 5. kolóny pred napadnutím ZSSR Nemeckom je čo do dôležitosti rovnocenná porážke fašizmu. Ak by sa Stalinovi nepodarilo vysporiadať s týmto zákerným a krvilačným blokom ešte pred vojnou, tak by nebola možná porážka Nemecka. Stalin na 50 rokov oddialil rozbitie ZSSR so všetkými osudovými následkami. Tieto by za ešte „osobnej“ účasti imigrantov boli oveľa krvavejšie.

Ďalší trockista – Chruščov – rehabilitoval Tuchačevského, ale nikdy nebolo oznámené, že sprisahanie nepripravoval. Chruščov sám sa chcel blysnúť ešte v časoch hladomoru. Na zachovalých telegramoch sa sťažuje vedeniu, že na Ukrajine žiada každý mesiac popravy vyše 20 000 ľudí, ale že miestne orgány likvidujú „iba“ okolo 2 000. Keď sa dostal k moci urobil pokus o likvidáciu delostrelectva v armáde ZSSR, ale projekt sa ukázal veľkým prehmatom. ZSSR musel znovu obnovovať delostrelecké pluky...

Stalin bol rozhodne velikánom, ktorý zabránil likvidácii Slovanov v potrebnom čase. Neexistuje človek bez chýb, a preto sa im určite nevyhol ani on. U nás mnohí kričia, že stalinské čistky boli vykonávané aj u nás – čo je hlúposť. U nás vraždili naše beštie našich ľudí, tu nebol boj medzi štátnou mocou a NKVD. Okrem iného zabránil aj likvidácii cárskej rodiny, ktorá v skutočnosti nebola povraždená. Ale o tom niekedy inokedy. Nám stačí skončiť jedinou otázkou:  Ako by vyzeral dnešný svet, ak by nebolo Stalina?

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.