Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  OVPLYVŇOVANIE /  PSYCHOTECHNOLÓGIE
PSYCHOTECHNOLÓGIE
Hľadanie pravdy - Dejiny

Zdalo by sa, že tento termín bol vytvorený – rovnako ako zbrane, ktoré pod neho patria – iba nedávno. Nič však nie je klamlivejšie ako tento predpoklad. Na vývoji psychofyzickej zbrane sa na plné obrátky pracovalo už v Tretej ríši – táto kompetencia padala pod právomoci nám už známej Ahnenerbe.

Dôvodov na to, prečo o tom nie je nič známe na verejnosti existuje hneď niekoľko, aj keď všetky nám nemusia byť známe. V prvom rade je to fakt, že výsledky prác a výskumov vedcov z Ahnenerbe boli okamžite konfiškované tajnými službami krajín, ktoré porazili Nemecko v Druhej svetovej vojne. Prakticky okamžite boli vo všetkých krajinách kategorizované ako „Prísne tajné!“ – čo nie je nič prekvapivé. Úlohou psychofyzickej zbrane je zabezpečiť moc nad vedomím ľudí.

Na verejnosť sa prvé informácie o tejto oblasti dostali následkom toho, že r. 1959 vyšla – aj keď v malom náklade – vo Švajčiarsku kniha KLADIVO TORA. Dala by sa považovať za nevinnú sci-fi táraninu, ak nie dve skutočnosti. Autorom knihy bol Wilhelm Alpentahl, asistent známeho fyzika, jedného z vedúcich pracovníkov Ahnenerbe, Karla Maura. Druhá „zaujímavosť“ bola tá, že akási neznáma osoba okamžite po vyložení kníh na pulty skúpila v podstate celý náklad. No a samotný autor sa o mesiac neskôr utopil v Ženevskom jazere.

O čom vlastne písal Alpentahl? Podľa jeho knihy sa Ahnenerbe podarilo vyrobiť zbraň, ktorá dávala moc nad ľuďmi. Ďalej tvrdí, že na skonštruovanie tejto zbrane boli použité aj akési poznatky mimozemského pôvodu. Odkiaľ mohli byť tieto poznatky?

V starobylom rode Willigutov sa uchovávali akési tabuľky popísané starými Runami. Jedného dňa sa ich fotokópie dostali do rúk Maurovi, ktorý rýchlo zistil, že starý text obsahuje zložité schémy a vzorce opisujúce dovtedy neznáme javy. Iba približne polovica z nich sa nachádzala na úrovni vtedy známej úrovne fyziky, zvyšok údajov bol na tie časy ešte ponímaniu vedcov nedostupný.

Hoci vedcom dosť dlho trvalo, kým Runové texty dešifrovali, nakoniec sa im to podarilo. A potom už veci nabrali rýchle tempo. Na základe rozlúštených textov z týchto starých tabuliek boli zostavené tzv. technomagické zariadenia. Princíp ich práce bol založený na vlastnostiach torzných polí, ktoré pozostávajú z množstva elementárnych častíc, vytvárajúcich víchrové toky. Torzné polia priamo účinkujú na hypofýzu a jej nervové centrá, ktoré priamo kontrolujú vôľu človeka. Projekt dostal kódové meno TOR.

Maur so svojimi spolupracovníkmi pristúpili r. 1944 k pokusom na ľuďoch. Potrebovali čas, aby mohli skúmať všetky súvislosti, ale mohli postupovať jedine metódou pokus-omyl. Času však už veľa nebolo, koniec vojny sa rýchlo blížil.

Všetky materiály výskumov sa dostali do rúk Rusom a Američanom. Vyzerá to tak, že Američania sa zmocnili samotného aparátu a časti pracovníkov Ahnenerbe v tomto projekte, Rusi zase získali celú dokumentáciu. Dodnes nie je jasné, kde zmizol Maur, ani ako ďaleko sa dostal vo svojich výskumoch. Môžeme ešte spomenúť jeden veľmi dôležitý fakt. Hneď po rozpade ZSSR slávni demokrati Gorbačov a Jeľcin predali celý skonfiškovaný archív Ahnenerbe za hranicu. V Rusku síce niečo ostalo – vrátane kópií – ale aspoň vidno, čo to za beštie rozbili krajinu, ba celý Východný blok. Rovnako je jasné, že údaje zozbieranú Ahnenerbe majú veľkú cenu dodnes.

A ako to je dnes? Nikto sa nesnaží ovládnuť masy? Veď ako by sa to aj dalo – dnes máme demokraciu. Ale ak vieme, čo slovo demokracia naozaj znamená, tak by sme museli byť veľmi tupí, aby sme tomu naivne uverili. Vo všetkých krajinách, ktoré viedli – a vedú – v tejto oblasti výskumy je existencia neuroenergetických laboratórií považovaná za jedno z hlavných štátnych tajomstiev.

V ZSSR viedol laboratórium, ktoré sa zaoberalo základnými vedeckými výskumami v oblasti štúdia bioelektrických javov v živote bunky, práce mozgu a živého organizmu A. Barčenko. Koncom 20-tych rokov minulého storočia organizovali skupinové seansové pokusy spojenia s noosférou. Barčenko predpokladal, že „... kontakt so Šambalou môže vyviesť ľudstvo z krvavej slepej ulice nerozumu toho krutého boja, v ktorom sa ono beznádejne topí“. Bol však jedným zo zakladateľov slobodomurárskej organizácie JEDNOTNÉ PRACOVNÉ BRATSTVO, ktoré bolo odhalené OGPU. Všetci členovia tejto tajnej spoločnosti boli popravení. Barčenko bol zastrelený 30.4.1938.

V 50-tych rokoch minulého storočia už CIA, KGB a tajné služby ďalších veľkých krajín prešli k implementácii nahromadených poznatkov skrz pokusy zombiovať agentov a diplomatov. Je to zároveň obdobie, kedy začali zostavovať prvé elektronické prístroje na kontrolu a diaľkové riadenie psychiky. Dnes možno reálne pomocou biotechnológií zakódovať človeka, a to nie iba tabakom a alkoholom.

Nebudeme sa zaoberať detailným opisom rôznych postupov, metód a technológií, ktoré majú dnes k dispozícii spravodajské služby. Ale aby sme mohli porovnať védické poznatky a súčasné vedecké výdobytky – hoci aj tajné a len pre spravodajské služby – uveďme si niečo z toho, s čím dnes oni pracujú v oblasti výskumu ľudského vedomia. Z ich „kuchyne“ si priblížime opis približného algoritmu obrazu Sveta. Možno to bude prekvapujúce, ale ide o spracované materiály spravodajských služieb – treba však povedať, že nie domácich:

My už vieme, že ponímanie Sveta a svetonázor sú diametrálne odlišné prístupy. Väčšina dnešných ľudí pracuje iba na úrovni svetonázoru. Bez správne sformulovaného svetonázoru človek nemôže dlhodobo existovať v tomto svete. Ale aby ho sformuloval, musí mať k dispozícii správnu predstavu o obraze Sveta a úlohe človeka v systéme jeho stavby.

Tvorcom všetkého existujúceho je Najvyšší Rozum (tu a ďalej budeme používať ich názvoslovie), čo je mysliaca energetická substancia alebo inak Svetová Harmónia. Tvorca Vesmíru má svoj nástroj, ktorým tvorí Svety a rôzne objekty vo Vesmíre, a tento nástroj sa nazýva Matrica Tvorenia, čo je forma energie v jej prvotnej forme.

Do tejto Matrice vstupujú všetky naše života a činy, pretože to sú iba formy energií a Matrica slúži práve na uchovávanie energií. Z tejto Matrice bolo vyvedené tvorenie, dajú sa v nej nájsť všetky myšlienkové formy, idey a formy energie všetkého, čo bolo alebo bude stvorené vo všetkých Vesmíroch. Aj ľudia – tak ako všetko ostatné – boli stvorení z energií tejto Matrice, ale Duša pochádza od samotného Najvyššieho Rozumu.

Na jemnohmotnej rovine sme všetci navzájom prepojení, preto činy dokonca iba jedného človeka vplývajú na všetko, na celý okolitý svet. Človek ako častica Stavby Sveta je s ním tesne prepojený. Základná úloha človeka na Zemi je evolučný vývoj jeho samotného aj okolitého sveta skrz Dušu, ktorá je stelesnením Božieho Ducha, ktorý je všetko Existujúce. Je to univerzálna životná energia, koncentrovaná a lokalizovaná, vibrujúca na špecifickej frekvencii v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste.

Duša človeka je to, čím sme, naša podstata. Naše je aj Telo a Um, čo je to, čo používame nato, aby sme skúsili, kým vo sfére Zodpovedajúceho sme. Príbytok našej Duše sa nachádza vo sfére Absolútna, teda tam, kde prebýva Boží Duch. Duša na Zemi žije vo sfére Zodpovedajúceho a po odchode z fyzického tela nastupuje na cestu tam, odkiaľ prišla, kde znovu splynie s Božím Duchom a stane sa jedným Duchom, jednou energiou, pričom si uchováva svoju individualitu.

Telo človeka žije v silovom poli, ktoré voláme Duša, je umiestnené vnútri tejto energetickej formy. Táto energia je obdarená rozumom, ktorý je zároveň uchovávateľom aj zdrojom všetkého poznania, všetkého ponímania, všetkých svedectiev, informácií a skúseností. Čo do formy je Duša objektom matričného typu s bunkami, ktoré sú zaplnené energiami rôzneho druhu. Všetky naše zmyslové realizácie – Ľúbosť, Radosť, Hnev, Tvorivosť, Závisť, Žiadostivosť, Agresivita a pod. sú svojou podstatou energie, ktoré túto matricu nasycujú, a tým zapĺňajú jej bunky. Vnútorný obsah Duše a jej podstata pozostáva zo súboru vložiek rôzneho významového smerovania, ktoré Duša nazhromaždila v predchádzajúcich životoch. Duševné vlastnosti sú základom osobnosti a fundamentom pre jej rozvoj. Úroveň vývoja osobnosti priamo závisí od úrovne naplnenia matrice energiou zmyslov. Vývoj samotnej Duše je v novej materializácii naprogramovaný vo forme reťazca budúcich udalostí a životných situácií, čo je svojou podstatou samotná púť evolúcie Duše, teda jej hlavné predurčenie v tomto Svete. Program je zostavený formou špecifickej následnosti nevyhnutných udalostí. Osobnosť nimi prechádza za použitia práva výberu, t.j. vyberá svoj variant chovania sa a tak sama zostavuje konfiguráciu svojej Duše, čím nadobúda pozitívne alebo negatívne smerovanie.

Energetické napĺňanie matrice prebieha nie iba na základe činov danej osobnosti, ale závisí aj od jej pocitov a procesov myslenia. Aktívna pozícia osobnosti aktívne ovplyvňuje kvalitu jej nákladu. Hoci hlavnou úlohou je vývoj, ten je často zamenený druhom obchodu: ja mám to, čo chceš ty, ty máš to, čo chcem ja.

Pre lepšie pochopenie celej problematiky organizácie človeka si ho môžeme predstaviť ako dvojkolesový bojový voz ťahaný koňmi. Kone predstavujú naše Zmysly, Opraty sú Um, Kočiš je Rozum, bojovník je Svedomie a cestujúcim na voze je Duša. Naše Telo je ako voz s kolesami, aby Duša mohla komfortne cestovať. Voz by mal správne riadiť Rozum opierajúci sa o Svedomie.

Duša má funkciu ukázať svoje želanie, ale nevnucovať ho. Um má za úlohu realizovať výber, vychádzajúc z reálnych možností. Tela má tento výber realizovať. Keď Um, Rozum a Duša tvoria spolu v harmónii a jednote, tak sa Boží Princíp prejavuje v matérii. Naše Telo riadi Duša, Dušu riadi Duch (Rozum) a Ducha riadi Svedomie. Duša je energetická matrica tvorená bunkami skúseností, Duch je Božia Múdrosť. Duša má poznávať túto Múdrosť počas svojho života v reálnom svete. Svedomie je nerozlučiteľné a harmonické spojenie Duše s Božím Svetom.

Um prináleží materiálnemu Telu, je nevyhnutný na prežitie a podlieha vplyvom zmyslov. Výsledkom činnosti Umu je chovanie sa človeka. Um riadi všetky funkcie organizmu a zabezpečuje dodávku všetkého, čo Telo obľubuje. Rozum je duchovné telo riadené Umom. Vedomie je mysliace Božie centrum Rozumu, Svedomie je vnútorné duchovné meradlo, základ pre umožnenie výberu.

Telo je iba nástrojom našej Duše. Náš Rozum je sila, ktorá dáva do pohybu Dušu. Um je nástrojom Tela používaný na materializáciu želaní Duše. Pre Dušu je najdôležitejšie zakúsenie Ľúbosti, čo je pre ňu zmysel a cieľ. Duša potrebuje zmysly a nie poznatky. Poznatky sú pojmy, Zmysly sú skúsenosť. Najvyšší Zmysel je skúsenosť jednoty so Všetkým Jestvujúcim, zmysel dokonalej Ľúbosti. Veď svet, ktorý nás obklopuje – vrátane živých bytostí – pozostáva z takých istých elementárnych častíc. Každá taká častica má nejaký energetický potenciál a do okolitého priestoru vyžaruje určitú energiu. Z určitých energetických potenciálov sa skladajú celé štruktúry polí. Nízkofrekvenčné energetické polia nesú v sebe vibrácie, ktoré u človeka vyvolávajú prejavy negatívnych vlastností: agresivitu, závisť, násilie, zlosť a pod. Vysokofrekvenčné polia zase nastavujú ľudí na prejavy pozitívnych vlastností osobnosti: dobra, radosti, vyváženosti, harmónie s okolitým svetom a pod.

Medzi energetikou okolitého prostredia a energetikou človeka dochádza k neustálej energetickej výmene. Podľa toho aké energetické vibrácie človek vyžaruje, tak čo do orientácie aj s rovnakými rezonuje a vzájomne reaguje, následkom čoho prejavuje agresívne alebo blahodarné chovanie. Okolité prostredie rovnako vykazuje svoje pôsobenie na človeka pomocou vplyvu energetických poľových výtvorov. Človek na tento svet pôsobí prostredníctvom svojich myšlienok a vyrieknutých slov, pretože každé vyrieknuté slovo predstavuje vibračný príkaz. A akýkoľvek Myšlienkový obraz, ktorý vytvoril človek je energetická substancia, ktorá je schopná rezonovať s energetickými poľami ktoré nás obklopujú, čo sa odráža na zmysloch človeka a jeho správaní sa.

Na všeobecný psychoenergetický priestor najviac vplýva svetonázor človeka, jeho vzťah k sebe aj iným, jeho chovanie sa a činy. Samotná energia okolitého prostredia nemá polaritu, funkcionalitu zrodenej energii dodáva sám človek svojimi myšlienkovými obrazmi. Individuálne Duše spájaním sa do jedného celku, na jemnohmotnej úrovni prenikajúc jedna do druhej, zlievajúc sa, vytvárajú zvláštnu nadvedomú psychickú bytosť, ktorá riadi ľudí. Je to energeticko-informačný výtvor ktorý vytvorili ľudia, a ktorý ich spája podľa zhodnej frekvenčnej charakteristiky. Nazývame ho EGREGOR. Egregory sú vytvárané našimi myšlienkami, ideami, zlozvykmi, pocitmi, cieľmi a pod. Jeho sila závisí od sily želania človeka a tých ľudí, ktorí zdieľajú identické ciele a intenzívne ich aj podporujú. Tak isto presne pôsobí aj nejaký namodlený predmet – ikona, Kummir, amulet a pod. – ktorý vôkol seba vytvára energeticko-informačné pole na jemnohmotnej energetickej úrovni a zodpovedajúcim spôsobom vplýva na vedomie ľudí. Existujú aj prírodné egregory, vytvorené veľkými vodnými plochami, horami, jaskyňami, vodopádmi, roklinami, údoliami, zlomami zemskej kôry a pod. Náboženské egregory sú reprezentované napr. Hospodinom, Jehovom, Alahom a pod. Je veľmi dôležité si ich nemýliť so Stvoriteľom!

Tento krátky opis Obrazu Sveta zostavený z materiálov ľudí pracujúcich v spravodajských službách je určite ohromujúci. Najprekvapivejšie však je na ňom to, že je to v podstate technickým jazykom prerozprávané védické Poznanie. Ak teda majú dnes spravodajské služby takýto prístup k ponímaniu problému samotného jestvovania človeka, tak sa nemožno diviť, že dnes sú schopné už robiť s vedomím človeka a jeho chovaním sa čo len chcú. Predstava  budúcej svetovej vojny ako série jadrových útokov a protiútokov je veľmi naivnou predstavou, ale to už je našim čitateľom jasné. Pokračujme teda ďalej za použitia materiálov moderných spravodajských služieb a zľahka nahliadnime do oblasti, ktorá sa dnes odborne nazýva „psychotechnológie“, aj keď náš pohľad bude iba veľmi povrchný.

Čo sú to tie psychotechnológie, ktoré sú dnes schopné premeniť milióny ľudí na zombi? Sú to počítačové technológie vysokej úrovne, ktoré umožňujú presne diagnostikovať a regulovať psychický a fyzický stav človeka tým, že prenikajú do jeho podvedomia.

Existujú dva hlavné psychotechnologické procesy – počítačová psychoanalýza a psychoregulácia. Stoja na dnešných poznatkoch o organizácii špecifikách sfér ľudskej psychiky. Pri počítačovej psychoanalýze sa vykonáva matematická analýza reakcií organizmu, ktoré vznikajú pri veľmi rýchlom vizuálnom prehliadaní alebo zvukovom prečítaní rôznych „symbolov“ – slov, fráz, obrazov. Analýza informácie, ktorá sa takýmto spôsobom zhromaždí ukáže prítomnosť „bolestivých bodov“ v ľudskom podvedomí, ktorými sa potom realizuje psychoregulácia.

Najpraktickejšia je zvuková regulácia psychiky, pri ktorej sa slovesné sugescie v zakódovanej forme umiestnia na ľubovoľný nosič zvukovej informácie – do hudby, reči či šumu. Mozog prijíma sugesciu a vykoná korektívnu akciu na podvedomej úrovni.

Hoci psychoregulácia sa zvyčajne používa pri nervovom podráždení, poruchách srdca, pri liečení syndrómu bolesti pri rakovine a pod., dá sa zneužiť, a vtedy sa stane strašnou zbraňou. Pomocou nej je možné vyvolávať strach, agresivitu, hnev, či dokonca zničiť v človeku samotnú osobnosť.

Ak sa napríklad použije psychoregulácia v televíznej reklame aj pre ten najbrakovejší tovar či pochybnú bankovú operáciu, tak účinok bude vždy 100%.

Napríklad v USA je použitie takejto metodiky zakázané zákonom a každá reklama sa starostlivo kontroluje. Zaujíma u nás niekoho niečo také? Odpoveď poznáme.

V bývalom ZSSR bola na základe povolenia z 27. januára 1986 skonštruovaná a vypustená r. 1989 prvá družica na aplikáciu metód a prostriedkov diaľkového vplyvu na biologické objekty vrátane človeka. Po vyvedení na orbitálnu dráhu bola schopná korigovať chovanie sa obyvateľstva na území o veľkosti Krasnodarského kraja. USA takých vypustili niekoľko stoviek...

Na takéto účely sú podľa názoru špecialistov najvhodnejšie vysokofrekvenčné polia o nízkej intenzite a laserové žiarenie, čo je mimoriadne nebezpečné pre vyššie funkcie hlavného mozgu. Dajú sa ťažko registrovať a vyfiltrovať zo spektra trvale prítomného elektromagnetického vyžarovania priemyselného pôvodu.

Špeciálne modulované polia takéhoto druhu môžu vyvolať nasledovné efekty v oblasti vyššej nervovej činnosti:

  • Meniť schopnosť organizmu prijímať vizuálne, akustické a iné druhy informácií;
  • Vyvolávať diskoordináciu myšlienkovej činnosti, ktorá sa prejaví v neschopnosti prijať adekvátne riešenie;
  • Vyvolávať emocionálnu nestabilitu, nasmerovanú na neadekvátne reakcie v chovaní sa a kompromitujúce osobnosť;
  • Meniť schopnosť učiť sa jej znížením;
  • Vyvolávať agresivitu, depresiu, katatoniu, katalepsiu.

Čo sa týka periférneho nervového systému, použitie špeciálne modulovaných polí spôsobuje:

  • Zmeny pohybovej schopnosti;
  • Kŕčové reakcie.

Vo všeobecnosti sa takéto pôsobenie na organizmus prejaví formou nástupu letálneho odchodu pri príznakoch srdcovej nedostatočnosti s následným zastavením srdca, dýchania a spontánneho krvácania do mozgu.

Dnes sa používajú najmodernejšie metodiky pôsobenia na stav vedomia a skrz neho na chovanie sa človeka. Najbežnejšie je okrem elektronickej aparatúry zvyšovať efektivitu pôsobenia pomocou dodávania do tela rôznych psychotropných látok vo forme rôznych chemických zlúčenín. Tie sú dnes v podstate v každom alkohole –vrátane nealkoholického piva – GMO, mäse a pod.

Existujú generátory pracujúce na základe nasmerovaných torzných polí, ktoré na špecifických frekvenciách nasmerovaním pôsobia na konkrétneho človeka. Tomu sa v hlave začne vytvárať „kaša“, pričom zdroj žiarenia sa môže nachádzať v susednom dome.

Dnes už sú používané metodiky uvedenia do stavu mäkkej hypnózy, pričom človeku ani nedôjde, že na neho pôsobia. Má však pribrzdené podvedomie a dostáva príkazy na konkrétne konanie.

Je známe, že Ministerstvo obrany USA už r. 1993 inštalovalo do svojich rakiet celé komplexy zariadení, ktoré sú schopné vydávať elektromagnetické impulzy nato, aby došlo k paralyzovaniu nepriateľa bez použitia atómových, biologických či chemických zbraní. Presne tak je možné znižovať bojový duch armády alebo naopak, vyvolávať agresivitu, ktorá môže viesť napríklad k občianskym vojnám, masovým nepokojom, kolektívnym samovraždám, nenávisti a podobne.

Ak vám tento článok pomohol k rozšíreniu vašich poznatkov o reálnych možnostiach dnešných technológií masového ovládania ľudstva, tak už nebudete naivní. Svetové médiá nám systémovo podsúvajú obrazy, ktoré niekto objednal. Nazývame to kanalizované myslenie – mali by sme mysľou chodiť iba po tých kanáloch, ktoré nám oni pripravili. Obranou je hlavne nepozerať tam, kde chcú, aby sme sa pozerali.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.