Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  ZOMBI BIOROBOTI
ZOMBI BIOROBOTI
VÉDY - Všeobecne

Ako v podstate všetky naše články, ani tento nie je určený pre biorobotov, ktorých možno nazvať sociálne a cirkevné zvieratá. Títo – okrem neľudí – ďaleko prevyšujú hustotou svojho výskytu prostredie nášho okolia. V podstate sa môžeme plne zodpovedne odvolať na evanjeliá – a citovať môžeme priamo Ježiša: „Nehádžte perly ošípaným...“. Zaujímavých citátov je v Novom Zákone viac, povedzme ďalšia priama reč Ježiša: „Nie ten, kto mi hovorí „Pane, Pane“, ale kto plní vôľu môjho Otca, ten bude dedičom Kráľovstva Nebeského“. Ak sa pozrieme na podstatu tohto citátu priamo, hneď sa môžeme zorientovať v kresťanoch vôkol nás. Plnia vôľu Nebeského Otca, alebo ostávajú pri mantre „Pane, Pane“? Nuž takto je. Na Slnko sa môžeme pozerať priamo sami, alebo skrz egregor servisovaný popmi. Výsledky však budú diametrálne odlišné.

Aby sme im však a priori nekrivdili, nemajú to z vlastnej hlavy – a to doslovne – iba nemyslia. Ale na to, aby to takto aj ostalo slúži hypermoderná technológia. Už sme sa jej sčasti dotkli v inom článku – odborne sa nazýva PSYCHOTECHNOLÓGIA.

Určite ste si všimli, že pred voľbami sú často predkladané výsledky verejnej mienky, ktoré nie vždy synchronizujú s tým, ako naozaj dopadli voľby samotné. Navyše – ak sa objavia – nie časovo veľmi vzdialené nové výsledky po voľbách, tak často majú ešte prekvapivejšiu štruktúru, ako už prekvapivé výsledky nedávno skončených volieb. Prečo?

Samozrejme vieme, že každý prieskum niekto platí, t.j. vždy bude badateľná preferencia toho, kto platí. Rovnako médiá niekomu patria – od televízie cez tlač a určite nie v poslednom rade internet. To všetko je pravda, ale nie je to všetko. Nie je to všetko preto, lebo verejnosť v podstate vôbec neovláda fenomén PSYCHOTECHNOLÓGIÍ. Práve nimi – najčastejšie z družíc aj pozemných psychotrónnych generátorov – a aj pomocou „doplnkových elementov“ dokážu dnes držať pod kontrolou masy ľudí – celé národy. Vývoj situácie však ukazuje, že už to nestačí. Dôkazom toho je aj fakt, že čítate tento článok.

Spravodajské služby sveta – najmä CIA a KGB, ale nie iba tieto – používali takéto technológie na zombiovanie agentov, diplomatov a iných subjektov už od 50-tych rokov minulého storočia. A práve vtedy začali aj výskumné práce v oblasti vývoja elektronických prostriedkov kontroly a vzdialeného riadenia psychiky ľudí.

Najmä tajné služby USA vykonávali v oblasti výskumu najmodernejších prostriedkov komunikácie v oblasti kontroly emócií a riadenia pohnútok rozsiahle výskumné práce. Iba časť tohto programu zahŕňala výskum drog. Výskumný program bol koncentrovaný na vypracovanie konkrétnych metodík riadenia psychiky človeka.

Výskumný program zahŕňal štúdium foriem hypnózy a narkotickej hypnózy, elektronických prostriedkov na ovplyvňovanie činnosti mozgu, vplyv ultrazvuku na správanie sa človeka, oblasť mikrovlnových a nízkofrekvenčných frekvencií, reflexné a ďalšie metódy pôsobenia. Mimoriadna pozornosť bola venovaná teoretickým výskumom a experimentom.

Praktické využitie dosiahnutých výsledkov si spravodajské služby overovali už vo vojne v Kórei aj Vietname. Americkí špecialisti venovali mimoriadnu pozornosť výsledkom výskumov v oblasti psychiky akademika I. P. Pavlova, ktorý objavil veľké možnosti v oblasti riadenia psychiky. Výskumom vplyvu frekvencií polí na správanie sa človeka sa zaoberal Inštitút Mozgu Kalifornskej Univerzity v USA. Tam realizovali aj experimenty pri napätí poľa niekoľkých stoviek voltov na centimeter. Po 15 minútach pôsobenia takýmto poľom sa u testovaných ľudí objavila značná diskoordinácia pri realizovaní jednoduchých úloh.

Tieto a ďalšie experimenty vnukli myšlienku začať skúmať účinky zvuku veľmi nízkej frekvencie ako jedného z druhov zbrane.

Výskumom bolo zistené, že v Prírode existuje funkčný vlnový kanál medzi ionosférou a zemou, ktorý sa dá použiť na šírenie vysielaných signálov veľmi nízkej frekvencie v atmosfére, pričom sa dá nasmerovať na špecifické oblasti zemegule.

Alfarytmus ľudského mozgu funguje v oblasti 7-12 Hz. Vlnový kanál ionosféry pracuje na frekvencii 8 Hz v režime nízkofrekvenčných zvukových rytmov zodpovedajúcich alfa rytmom mozgu. Tieto vlny majú veľkú dĺžku, čo značne znižuje pravdepodobnosť ich detekcie v podmienkach značného priemyselného šumu pozadia. A práve tieto vlny majú uplatnenie vo vojenskej aplikácii, lebo sa dajú použiť na paralyzovanie pracovného – a najmä výrobného – potenciálu civilného obyvateľstva.

Ultrazvuk, teda zvuky nízkej frekvencie pri súčinnosti s alfa rytmami mozgu – nedetekovateľné ľudským organizmom – môžu u obyvateľov cieľovej krajiny navodiť napríklad ospalosť, pričom pomocou rozhlasu a televízie – teda bežnými prostriedkami masovej hypnózy – je možné vysielať rozličné pohnútky a tak riadiť správanie sa celých národov. Možno sa diviť, že národ na Ukrajine sa „pomiatol“ a likviduje sa navzájom? Že v Nemecku prisťahovalci masovo znásilňujú ženy a dievčatá v uliciach a aj tak sa ich množstvo Nemcov zastáva a Polícia sa prizerá? Ba navyše, proti Nemcom – ktorí platia dane – zakročia tvrdo, ale násilníkov z cudziny pestujú vo vatičke? Že na Slovensku sme masovo volili za prezidenta Kisku, ale dnes ho tí istí, ktorí ho volili „nemusia“? A príkladov je oveľa viac.

Objavenie tzv. „Teslovho efektu“ v oblasti nízkych frekvencií vytvorilo základ pre všetky dnešné výskumy vo sfére ELF. Ak sa vytvorí tachiónne pole vĺn ELF a nasmeruje sa na človeka, tak dôjde k narušeniu elektrónových funkcií v mozgu, čo vyvolá vážne poškodenia vedomia. Zasiahnu sa aj neurologické a fyziologické funkcie – následkom oslabenia duchovnej aktívnosti – a človek sa ľahko podvolí „dodaným“ pohnútkam.

Zvukové vlny ELF vyvolávajú mdloby až bezvedomie, vracanie, silne narúšajú schopnosť orientácie človeka, ktorý sa dostane pod ich vplyv. Akčný rádius takejto zbrane dosahuje približne 2 500 km.

V USA dnes existujú nízkofrekvenčné psychogenerátory aj generátory nasmerovateľného elektromagnetického vyžarovania, ktoré sú schopné vyvolať jav „zvuku rádia“ v hlave klienta. Takáto technika bola demonštrovaná r. 1998 vo výcvikom centre S. V. v štáte Louisiana v USA. Následkom pochopenia demonštrovaných možností bol na základni vojenského letectva USA v Colorado Springs zahájený výcvik špeciálnych jednotiek zameraný na špecifiká tohto nového druhu zbrane.

Okrem toho bola na základe iniciatívy USA v rámci NATO vytvorená špeciálna pracovná skupina zaoberajúca sa perspektívami použitia prostriedkov neletálneho pôsobenia. Skupina koordinuje prípravné práce, ktoré v tejto oblasti prebiehajú vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku a Dánsku. Pracovné tímy tejto skupiny pracujú na generátore holografikých projekcií v atmosfére. Inými slovami, biroboti budú nielen počuť „hlas boha“ – alebo koho bude treba – vo svojej hlave, ale ho aj uvidia prichádzať v želanom tvare aj veľkosti v atmosfére...

Britská armáda vykonala r. 1995 v Severnom Írsku testy „humánnej zbrane“, ktorá vyžaruje dve samostatné ultrazvukové frekvencie navrhnuté na rozptyľovanie skupín ľudí. Keď sa tieto dve ultrazvukové frekvencie v uchu spoja, stanú sa neznesiteľnými. Dobre vycvičení vojaci, ktorí sa dostali pod účinok takejto zbrane zakúsili nepotlačiteľnú túžbu okamžite utiecť preč. Analogické testy prebehli aj v štáboch Army’s Lisburn v grófstve Autrum. Podľa vyhlásenia velenia armády, testy dopadli veľmi uspokojivo.

Môžeme povedať, že už minimálne 30 (tridsať) rokov vedci neurofyziológovia vedia ako riadiť živý organizmus. A neexistuje iba jeden spôsob ako „vládnuť“. Najskôr Rudolf Hesse objavil v mozgu centrá ovládajúce strach a zúrivosť. O niečo neskôr Američan Olds objavil oblasti kladných emócií – uspokojovania a odmeňovania. Do týchto oblastí začali zavádzať elektródy a tu došlo k prvým spôsobom ovládania správania sa človeka. Vedecký svet pozná aj pokusy Španiela José Delgada s ovládaním býkov v aréne, a len o málo neskôr sa ukázalo, že už je nielen nájdený, ale aj rutinne používaný spôsob kontroly a riadenia správania sa celých sociálnych skupín. A to všetko pomocou takzvaných PSÍ TECHNOLÓGIÍ.

Psychotechnológie sú dnes schopné premeniť milióny ľudí na zombi biorobotov. Bez ohľadu na to, ktorý výraz sa vám viac „páči“ – t.j. zombi alebo biorobot – dôležité si je uvedomiť, prečo sa používa práve tento názov. Jedná sa o živú, biologickú entitu, ktorá má „vypnutý“ vlastný rozum. Skrz rozličné psychotechnológie má do mozgu doručované príkazy, predstavy, pohnútky – skrátka všetko, čo je pre daný projekt potrebné – ktoré nie je schopná odlíšiť od svojich vlastných. Hoci teda ide o živé, biologické objekty, príčiny na ich správanie sa prichádzajú z priestoru mimo samotného biologického objektu. Preto sú to bioroboti, teda biologické objekty s riadiacou linkou mimo ich vlastného objektu, dnes často aj cez „sociálne siete“.

Pozrime sa napríklad na názor, ktorý je potrebné dostať do mozgov cieľového národa či akejkoľvek inej cieľovej skupiny v rámci národa. Konzumáciou alkoholu, mäsa, tabaku, drog a ďalších potravín s psychotropnými prísadami dôjde k odpojeniu linky na svoj vlastný Rodový egregor. Takýto biologický objekt už nie je schopný konať samostatne, o Svedomí ani nehovoriac. Dnes tu samozrejme patria aj GMO, energetické nápoje a podobné veci. Objekt s vypnutou  linkou na vlastné riadiace centrum sa napája na náhradné riadiace centrum – najčastejšie to sú rôzne cudzie egregory. Ale to je dnes málo, preto – aby sa veci realizovali rýchlo – prichádza priamo riadiaca sekvencia zo psychotrónnych generátorov. A stádo ide tam, kde jeho pán chce, resp. nechce.

Problémom však je, že dnes už nie všetci rovnako podliehajú takýmto riadiacim impulzom. Prechodom hranice Noci Svaroga (Kali Jugy) sme sa 21.12.2012 dostali do nového, Svetlého priestoru. Svetlá energia začala silnieť, čo napomáha aktivácii toho, čo voláme Obrazové myslenie. Aktiváciou pravej polovice mozgu – Obrazovým myslením – sa čoraz viac subjektov vymyká spod celoplošnej kontroly. Táto kontrola navyše nie je homogénna. Najsilnejšia je v husto obývaných lokalitách – mestách, kde sú energetické mriežky udržiavané sieťou rôznych kostolov a podobných zaradení. Čím viac je jednotlivec umiestnený v Prírode, tým menej je riaditeľný externým zdrojom. Svoju úlohu zohrávajú aj horniny v zemi, nad ktorými ten-ktorý národ či skupina žije.

Psychotrónne generátory umiestnené na obežných dráhach okolo Zeme – je ich okolo 300 – nie sú lokalizované na geostacionárnych dráhach ako televízne a rozhlasové satelity. Hoci svojou pôsobnosťou zachytávajú veľké územia, sú nad nimi vždy iba dočasne. Aby sa docielil želaný efekt, tak na potrebný termín ich musí prelietavať nad konkrétnym územím niekoľko za sebou. Je to síce zložitejšie, ale dá sa to.

Efekt na povrchu Zeme závisí aj od toho, koľko má kto v sebe psychotropných látok, ktoré napomáhajú realizácii želaného úmyslu zvnútra bioobjektu. Ak sú cieľom napríklad „správne“ volebné výsledky, tak výsledky vidíme už roky vôkol seba. Ľudia neznalí tejto technológie volia koho potrebuje niekto mimo nich – a neskôr nevedia vysvetliť, prečo volili práve tak ako volili. Keď satelitné generátory zmenia polohu aj vyžarované frekvencie – veď nie sme jediný národ v Európe, ktorý je potrebný kontrolovať – dochádza často k „vytriezveniu“ takýchto voličov. No a potom sa dočítame niečo v štýle: „... pán Kiska, volil som vás, ale už nie ste mojim prezidentom...“. V skutočnosti je to iba indikátor pre tých, ktorí vedia o čo ide. Pri ďalších voľbách takýto naivný a hlavne nevedomý subjekt znovu podľahne riadiacim sekvenciám zvonku. No a medzi voľbami bude ním zvolený subjekt realizovať program, ktorý dostal za úlohu realizovať zvonku. Samozrejme, sotva v jeho prospech – ale s jeho súhlasom.

Pre odborníkov je vec jasná a bioroboti nedostali pokyn rozmýšľať, teda nerozmýšľajú. Môžeme odôvodnene predpokladať, že ani taký pokyn nikdy nedostanú. Odborník už vidí, že všade vôkol besnie Tretia svetová vojna. Živá sila tých, ktorí by sa mohli brániť sa už dávno zmenila na biorobotov, ale ohniská nepokory narastajú. Krajiny ako Rusko a Čína dobre vedia o čo sa hrá, ostatní sladko spinkajú. Keďže fázu mierovej transformácie sme už zmeškali, čoskoro príde prvá „vyučovacia“ lekcia už k nám domov. Môžu to byť utečenci, maďarský premiér už otvorene povedal, že treba čakať nával utečencov cez Ukrajinu. Bioroboti veria rozprávkam o tom, ako sme dobre pripravení na našej východnej hranici... Ak sa pozriete do dobových materiálov zistíte, že Československá republika po vojne vyslala na hranicu s Ukrajinou 13 000 vojakov, ale Banderovci aj tak prechádzali. A to boli vojaci, ktorí zažili vojnu. Dnes máme podnikateľov, ktorí poväčšine vstúpili do armády kvôli finančne výhodným misiám NATO – v cudzine. Ich cieľom je zúčastňovať sa agresie na cudzom území proti domácim obyvateľom za krvavé peniaze.

Za peniaze NATO – pod rúškom akýchsi „Eurofondov“ – už bola zrekonštruovaná cesta z Rožňavy do Sobraniec. Rekonštrukcia obsahovala aj zvyšovanie nosnosti mostov tak, aby mohli po nich chodiť tanky. Je známe, že ďalšie rekonštrukcie – pre potreby NATO – sa už pripravujú. Nadchádzajúce skúšky preveria, či tu ešte žije potomstvo obávaných Slovienov, alebo iba pokorní bioroboti pod obchodnou značkou „Sloven“ a „Slovák“ fungujúcich na diaľkové ovládanie. Kde sa zaradíme rozhodneme my sami – s plnou zodpovednosťou voči Predkom aj našej svätej zemi.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.