Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  OVPLYVŇOVANIE /  KOMU NAOZAJ PATRÍ FED?
KOMU NAOZAJ PATRÍ FED?
Védy a viera - Zákony Rita

Spolu s touto otázkou prichádza ďalšia: čo sa skutočne stalo s cárskou rodinou? Tieto dve otázky – presnejšie udalosti, ktoré viedli k ich vzniku sú principiálne a hlboko prepojené. Ako zvyčajne, všetko je úplne inak ako oficiálna verzia. Ale to nás už nemôže prekvapiť.

V ilúziách nežijú tí, ktorí poznajú knihy Johna Colemana a podobných autorov, ktorých sme už neraz spomínali. Ale takto ďaleko nedošli ani oni. Niet sa čomu diviť, doba rýchlo napreduje a zo dňa na deň sa ukazujú nové a nové skutočnosti, ktoré je stále ťažšie a ťažšie ukrývať. V skutočnosti ich už ani ukrývať nemôžu – preto siahajú k šíreniu obrovskej masy dezinformácií. A k vekami osvedčenej taktike likvidácie dôkazov. Doba sa však zmenila.

Každému je dobre známy smutný príbeh likvidácie cárskej rodiny, ale skutočnosť – a najmä súvislosti celého prevratu – boli úplne iné. Cárska rodina Nikolaja II. v skutočnosti nebola zastrelená, resp. vôbec nebola popravená. Prvá fáza plánu Rotschildovcov bola „nenápadná“ dočasná vláda Kerenského. V tejto fáze bola cárska rodina odstavená od moci, t.j. od vplyvu na riadenie krajiny. Cára Nikolaja II. ani vo sne nenapadlo, že Lenin dostane rozkaz od Rotchilda na jeho fyzickú likvidáciu a že sa začne na nich poľovačka.

Najskôr ich pod ochranou konvoja deportovali do Toboľska. Ale približne v čase, keď konvoj do Toboľska dorazil, moc v krajine prevzali boľševici, t.j. Lenin a Trocký. Lenin dostal rozkaz od Rotchildovcov – ktorí celý „projekt“ revolúcie financovali – na likvidáciu cárskej rodiny. Plánovanú likvidáciu im však prekazil Stalin. Najskôr pripravil situáciu jednaním a dohodou s nemeckým veľvyslancom Mirbachom v Moskve. Ovplyvnil veľvyslanca Mirbacha, aby mu pomohol zachrániť cársku rodinu tak, že tento prinútil Lenina, aby práve cár podpísal brestský mier – oficiálny koniec vojny pre Rusko. Práve cár totiž vyhlásil vojnu Nemecku ako hlava štátu, a teda iba on mal z právneho hľadiska právomoc podpísať za Rusko s Nemeckom mierovú zmluvu. Inak by – z právneho hľadiska – vojnový stav z pohľadu Nemecka existoval naďalej. Ale Lenin so svoju partiou už armádu z frontu stiahli a začali v Rusku celoplošný deštrukčný chaos. Armáda nebola viac schopná vzdorovať Nemcom. A Mirbach pohrozil práve tým – ak cár nepodpíše mierovú zmluvu, tak nemecká armáda vtiahne do Moskvy. V tom čase Nemci už obsadili Ukrajinu a boli v Kyjeve. Otázka obsadenia Moskvy – vďaka boľševikmi zlikvidovanej ruskej armáde – bola otázkou cca 10 hodín. Príchod nemeckej armády by definitívne zlikvidoval celý boľševický projekt ambiciózneho a mocichtivého Lenina.

Lenin sa tak ocitol doslovne medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane dostal príkaz od Rotschildovcov zlikvidovať cársku rodinu – a práve Rotschildovci financovali celú revolúciu – ale Rotschildovci boli ďaleko a Nemci mohli byť v Moskve už na druhý deň ráno. Vydal teda dvojitý rozkaz.

Veliteľovi Uralského frontu a náčelníkovi Čeky Jekaterinburgu vydal rozkaz odviezť cársku rodinu cez Perm do Moskvy a ďalším rozkazom prikázal zinscenovať likvidáciu cárskej rodiny – aby uspokojil baróna Rotschilda. Cárska rodina sa takto krátkodobo ocitla pod kontrolou Trockého.

Rotschild však vydal rozkaz nie iba na prostú likvidáciu cárskej rodiny – hlavnou úlohou Lenina bolo odobrať cárovi dokumenty o vytvorení FED-u, pretože práve cár mal v rukách 88.8% podielu tejto hlavnej finančnej inštitúcie USA a možno povedať, že aj sveta. Tieto dokumenty sa však k Rotschildovom nikdy nedostali.

Stalin vypracoval celú špeciálnu operáciu, jeho ľudia doslovne „ukradli“ ľuďom Trockého celú cársku rodinu. Najskôr boli umiestnení na krátku dobu v Moskve, potom dal Stalin rozkaz ich previesť do Suchumi na jeho chatu, ktorú dal zámerne postaviť v blízkosti chaty cárskej rodiny. Územie dal prísne strážiť, vstup mali iba jemu blízki ľudia.

Odtiaľ boli neskôr rozmiestnení na rôzne miesta pod novou identitou. Mladšie dcéry – Mária a Anastázia – boli odvezené do Sumskej oblasti, staršie dcéry Oľga a Tatiana do oblasti Devejevo. Cárovná bola dopravená do blízkosti Devejenského regiónu, do Sarovského lesa na chatu. Obe staršie dcéry nejaký čas spievali v blízkom chráme, kam sa dočasne presunul aj chór z Petrohradu, lebo v miestnom kláštore mal sídlo. Obe dcéry sa prezliekli za mníšky a spievali v chóre. Neskôr ich však ktosi spoznal, a preto museli opustiť Devejenskú oblasť. Oľga odišla cez Uzbekistan a Afganistan do Európy, Tatiana do Krasnodarského kraja. Oľga sa cez Európu dostala do Fínska, z Fínska sa vrátila nazad do Ruska a od r. 1956 žila v Leningrade, kde je aj pochovaná. Zomrela 19.1.1976. Roku 2012 boli jej pozostatky prevezené do Petrohradu. Tatiana žila v Gruzínsku a v Krasnodarskom kraji, na území ktorého je aj pochovaná. Zomrela 21.9.1992 na území osady Salonovo v Krasnodarskom kraji.

Mária a Anastázia boli neskôr prevezené na rôzne miesta. Mária ostala v oblasti Nižného Novgorodu a zomrela na chorobu. Anastázia sa vydala za jedného zo svojich telesných strážcov, ktorý najskôr slúžil u Trockého a neskôr prešiel na stranu Stalina. Na území Volgogradskej oblasti žili v maličkej osade so štyrmi domami. Mária zomrela 24.5.1954 v osade Arefino v oblasti Nižného Novgorodu. Anastázia vo Volgogradkej oblasti 27.6.1980.

Alexej bol najskôr s mamou na cárskej chate. Stalin mu náležite upravil „profesný životopis“ a tak neskôr odišiel do Leningradu, kde nielenže začal pracovať, ale postupoval k mocenským vrcholom v Moskve. Zomrel 18.1.1980.

Po vražde Stalina žil cár ešte v Nižnom Novgorode, kde aj 26.12.1958 zomrel. Cárovná Alexandra Fiodorovna zomrela 20.4.1948 a pochovali ju na území Trojického Starobielského kláštora. Stalin ju dal neskôr previezť do Nižného Novgorodu. Do spoločnej mohyly neskôr uložili aj cára.

O tom, že cárska rodina nebola v skutočnosti popravená vedia aj moskovskí patriarchovia – vrátane dnes mocichtivého, či presnejšie nekonečne chamtivého Kirilla. RPC však nemá záujem, aby sa táto informácia dostala na verejnosť, a preto dali príkaz na spustenie rozsiahlej dezinformačnej kampane o tom, že cárska rodina bola zavraždená. Je to niečo podobné, ako likvidácia Starej Viery. Prečo RPC nemá záujem, aby pravda vyšla na povrch? Je to jednoduché – RPC predpokladá, že majetok cárskej rodiny – menovite ide o 88,8% podiel vo FED-e – by mal správne patriť im... veď oni sú zástupcom boha v slovanskom svete. A ich boh bol predsa vždy zo zlata – celkom logicky im teda patrí aj zlato FED-u.

Na pochopenie súvislostí sa vrátime späť k požiaru knižnice INION v Moskve, kde v januári 2015 zhorela aj Velesova kniha a archív všetkých výskumných materiálov ruských vedcov, ktorí sa jej výskumu venovali desaťročia ešte počas existencie ZSSR. Okrem časti knižnice Inštitútu Slavjanovedenia Ruskej Akadémie Vied tu zhorel aj komplet materiálov Medzinárodného súdu, dokumenty NATO aj časť knižnice Inštitútu svetovej literatúry.

Keď už sme spomenuli Inštitút Slavjanovedenia – Inštitút poznávania Slavjanov – tak sa pozrime na zborník, ktorý tento inštitút vydáva. V latinke ho síce prepísali ako SLOVĚNE, ale ponechali mu aj pôvodnú, starosloviensku verziu – СЛОВѢНЕ. Komentár k názvu určite netreba.

Mnohí však nevedia, že hneď na druhý deň vypukol požiar aj v druhej knižnici, kde sú uložené dobové svedectvá o tom, komu patrí kontrolný balík FED-u – v archíve v New Yorku.

Prečo sa tieto veci odohrali práve v januári 2015? Práve v januári 2015 sa totiž vo svetovej tlači mihla informácia o tom, kto je skutočným majiteľom americkej Federal Reserve System. V zozname majiteľov figurujú občania Ruského Impéria, teda presnejšie samotná cárska rodina. Je známe, že nástupným subjektom Ruského Impéria sa stal Sovietsky Zväz. O tom, či nové Rusko je naozaj nástupcom ZSSR je predčasné hovoriť. V ZSSR totiž pred rozpadom prebehlo celonárodné referendum a 76% obyvateľov ZSSR sa vyslovilo za jeho zachovanie. De jure teda ZSSR nezanikol – rozpad realizoval opitý Jeľcin s dvomi „kámošmi“ de facto, ale málokto si dnes uvedomuje, že v podstate všetky zahraničné aktíva ZSSR – najmä v renomovaných svetových bankách dodnes neboli Rusku vydané – banky rešpektujú zákony – ZSSR de jure stále existuje a môže si nárokovať výplatu svojich aktív – ale to je už iná téma.

FED bol založený r. 1912, ale to je iba jedna z epizód dlhodobého zákulisného plánu. V USA r. 1944 prebehla tzv. Bretton-Woodská konferencia, kde svetové mocnosti podpísali dokumenty, reglementujúce následne vytvorený medzinárodný systém peňažných vzťahov a trhových platieb. Stalin síce túto dohodu – zo známych dôvodov – neakceptoval, ale samotní Američania ju ratifikovali a písomne potvrdili aj tak, že uznali svoj dlh voči predrevolučnému cárskemu Rusku, vtedy už zastúpenému ZSSR. Týmto bol oficiálne potvrdený ruský pôvod mnohých aktív FED-u. A práve dokumenty takéhoto druhu „netreba“ ukazovať na verejnosti.

Požiar v knižnici INION bol uhasený až 31. januára. A práve vtedy došlo k požiaru archívu v Brooklinskej časti Wiliamson mesta New York. Plamene boli o pol piatej – keď dispečer dostal prvú telefonickú informáciu o požiari – už hodne vysoko. A tu môžeme uvidieť zaujímavé porovnanie. V Moskve sa hasiči akosi nemohli dlho skonsolidovať a hasili dva dni – niekomu očividne záležalo na tom, aby to, čo malo zhorieť aj naozaj zhorelo. A v New Yorku sa vďaka profesionalite požiarnikov vysporiadali s požiarom za pol hodiny(?). Napriek tomu o dve hodiny dostali brooklinskí požiarnici nové volanie o požiari v tom istom archíve a vyrazili znovu. Občania tam boli očividne zainteresovaní na tom, aby požiar bol zahasený. Očividne však komusi nestačilo to, čo zhorelo.

Určite nemožno povedať, že moskovskí požiarnici nevedia hasiť požiare. A ak niekomu záležalo na tom, aby zhorelo čo najviac, tak to musel byť niekto s veľmi veľkou mocou. Ak nebudeme posudzovať dokumenty týkajúce sa FED-u, komu môže záležať aj na likvidácii všetkej originálnej dokumentácie okolo Velesovej knihy? Ale nemožno zabudnúť ani na to, že tomu istému subjektu nevyhovuje, aby sa verejnosť dozvedela o skutočných majiteľoch akcií FED-u, ktoré sa snaží tento subjekt uchvátiť – a tu je hneď jasné, komu to je výhodné.

Ak by sme skúmali „techniku“ realizácie jedného z cieľov požiaru, stačí sa pozrieť na zoznam organizácií, ktoré mali v budove knižnice prenajaté priestory. Medzi nimi bolo aj „Centrum pre štúdium európskej bezpečnosti“, čo je organizácia úzko spolupracujúca s vojenskou misiou NATO v Moskve. Predtým sa dokonca priamo nazývali „Centrum dokumentácie NATO pre problémy európskej bezpečnosti“.

Udalosti okolo zlata uloženého v USA sa netýkajú iba Ruska. Svojho času sa podarilo generálovi De Gaulle vytrhnúť z pazúrov Rockefellera – ktorý sa považuje za majiteľa FED-u – francúzske zlato. Zlato síce dostal, ale pokus o likvidáciu De Gaulla – známy projekt Šakal – aj tak pobehol. Nečudo že Francúzsko vtedy zrušilo svoje vojenské členstvo v NATO.

Koľko zlata sa naozaj podarilo Francúzom vyviezť nie je dodnes známe. Ukázali však nebezpečný precedens – o svoje zlato požiadali následne ďalšie krajiny – Japonsko, Kanada, Nemecko... USA preto čoskoro vyhlásili, že viac nebudú vymieňať zlato za papieriky, čím vlastne zrušili nimi zavedený „zlatý štandard“ ešte z čias Druhej svetovej vojny. Od toho okamihu sa americký dolár stal ničím nekrytý papierik. Už iba inercia ho udržiava dodnes ako univerzálnu svetovú valutu.

Či vôbec v amerických trezoroch je nejaké zlato je dnes nejasné, ale medzi zlatom ostatných krajín by tam malo byť aj zlato Číny. Či tam naozaj je alebo nie je sa pokúsila zistiť aj čínska vláda. Preto pred niekoľkými rokmi – podobne ako Francúzsko v minulosti – požiadali o svoje zlato. Američania im dodali pozlátené zliatiny chrómu – tieto kovy majú zhodnú hustotu. V tom čase o podvode písalo niekoľko desiatok zdrojov. Američania sa jednak spoľahli na to, že Číňania nebudú robiť nijakú analýzu dodaných tehličiek, ale zrejme im aj demonštratívne ukázali, kto je vo svete pánom... nechajú to Číňania tak nadlho?

Udalosti predchádzajúce založeniu FED-u siahajú až do hlbín 19. storočia. Možno dokonca povedať, že hlavnými zakladateľmi FED-u boli ruský imperátor Alexander II. a vtedajší americký prezident Abraham Lincoln.

Títo dvaja veľkí vodcovia sa zhodli a rozhodli spojiť vo svojej nevôli voči klanu Rotschildovcov, ktorí sa už veľmi silne miešali do európskej aj americkej ekonomiky a politiky. Moc Rotschildov však už bola taká ohromná, že ani Rusko ani USA nemohli osamote odolávať jednému z najsilnejších finančných klanov. To bol dôvod, prečo sa Alexander II. aj Abraham Lincoln rozhodli vytvoriť spoločný rusko-americký trust, z prostriedkov ktorého by bolo možné rozvíjať ekonomiky oboch krajín. Toto by však otvorilo cestu k spoločnej svetovej nadvláde Ruska a USA. Na vytvorenie rusko-amerického trustu dodalo Rusko na pokyn Alexandra II. 50 ton zlata, ktoré uložili do špeciálneho krytu v horách Španielska.

Projekt vytvorenia spoločného trustu bol však prekazený. Zavraždili Abrahama Lincolna, obeťou atentátu sa stal aj Alexander II. a zlato ostalo v Španielsku. Na konferencii v Haagu r. 1904 sa účastníci dohodli na základe návrhu cára Nikolaja II. vytvoriť Ligu Národov, ktorá bola po Druhej svetovej vojne premenená na OSN. Aby sa umožnilo rozvíjať trhové vzťahy medzi krajinami organizácie, bolo na podklade rozhodnutia Ligy Národov rozhodnuté vytvoriť jedno Svetové finančné centrum so svojou vlastnou valutou. Na vytvorenie tejto „zlatej gule“ vložilo Rusko „ustanovujúci kapitál“ pre toto centrum vo výške 48,6 ton zlata, ktoré bolo dovtedy uchovávané v Španielsku. Rotschildovcom sa však podarilo preľstiť Ligu Národov. Prefinancovali predvolebnú kampaň W. Wilsona – ich služobníka – za amerického prezidenta. A toho doslovne prinútili r. 1913 odovzdať pod ich kontrolu súkromnú organizáciu nazývanú Federal Reserve System, založenú na 88,8% na zlate Ruska. Aby Rusko nestihlo nič urobiť, r. 1914 spustili Prvú svetovú vojnu a projekt odstránenia ruského cára. Preto Leninova úloha bola nielen zlikvidovať cársku rodinu, ale najmä im doručiť ich akcie FED-u. Nepodarilo sa, hoci krvi bolo preliali množstvo.

Ustanovujúce vklady rôznych krajín do FED-u boli realizované r. 1912, ale už r. 1914 začala Prvá svetová vojna, ktorá presmerovala pozornosť zúčastnených vlád na problémy spojené s vojenskými operáciami. Vojnou sa finančný systém USA posilnil a začal sa ich silný ekonomický rast – veď vojenské operácie vrátane revolúcie v Rusku naplánovali a viedli ďaleko – v Európe a na územiach kolónií.

Zaujímavé je, že hoci americká strana vždy uznávala práva ZSSR na vklad do FED-u, sovietske vedenie sa vždy stavalo k tejto otázke skepticky. Ale fakt ostáva faktom – v súčasnosti 88,8% FED-u patrí tomu, kto má v rukách zodpovedajúce dokumenty, a tie sa nachádzajú v Rusku. Súčasťou Stalinovho projektu záchrany cárskej rodiny bol obchod, pri ktorom môžeme predpokladať, že cca polovica akcií sa ocitla v rukách ruskej – vtedy sovietskej – vlády. Tieto dokumenty sú dnes v trezoroch Kremľa, druhú polovicu má stále v rukách pôvodný majiteľ – ruská cárska rodina. Okrem toho, medzi USA a Ruskom boli podpísané zmluvy nie o darovaní ruského zlata, ale o jeho prenájme na 100 rokov. Táto lehota vypršala r. 2013. V zmluve je samostatne zdôraznený ten bod, v ktorom sa odsúhlasila percentuálna výška podielu za prenájom ruského zlata, ktorá tvorí 4% ročne. Za viac ako 100 rokov nebol tento poplatok ešte ani raz vyplatený. Zmluva bola napísaná v šiestich exemplároch, tri z nich sú uchovávané v USA, tri boli odovzdané Rusku.

Veľa ľudí si ešte aj dnes naivne myslí, že veci vo svete sa „sami pokojne urovnajú“. Čína – okrem ďalších „darčekov“ od USA – dostala namiesto svojho zlata pozlátené tehličky, Rusko je v podstate majiteľom FED-u a môže kedykoľvek požiadať o vyplatenie svojho podielu v ZLATE plus zmluvou garantovaných 4% ročne za už viac ako 100 rokov. V tejto súvislosti sú „chudáci utečenci“ zaplavujúci Európu iba jednou z epizód oveľa väčšieho plánu – logickej snahy spustiť to, čo pred 100 rokmi už raz „pomohlo“ zabudnúť. Čo a kedy ho spustí do aktívnej fázy? Alebo si niekto myslí, že všetko sa „samo“ utrasie a bude dobre? Nuž, smutná správa – SAMO už dávno nie je medzi nami.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.