Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  OVPLYVŇOVANIE /  PSYCHOFYZICKÉ PÔSOBENIE
PSYCHOFYZICKÉ PÔSOBENIE
VÉDY - Všeobecne

Psychofyzické pôsobenie na ľudí je dnes už oblasť, bez ktorej sa nedá pochopiť nič, čo sa deje vo svete okolo nás. Je síce stále dosť naivných, ktorí si myslia, že ak idú na voľby – a to ktorejkoľvek krajine sveta – tak o niečom rozhodujú oni sami. Dnes sa psychotechnológiami vážne zaoberá 13 krajín vo svete, medzi nimi je napríklad už aj Pakistan. Ale naše hrdinské Slovensko sa vzmôže akurát tak na chodenie do kostolov a barbarský výrub lesov. V tom sú našinci naozaj dobrí – a nezaškodí si zopakovať dve najväčšie stálice drancovania lesov: ťažobné firmy ministra životného prostredia a kresťanskú cirkev. A slovenská verejnosť  sa zmôže akurát tak na fitnescentrá, pitie piva a hľadania zábavy na pobavenie – aby predišli nude. Naše deti nebudú mať vzduch na dýchanie – ale to si dnešní bioroboti – majoritná zložka obyvateľstva – už dávno nevšíma.

V USA dnes pracujú na vývoji prostriedkov psí-pôsobenia na základe východných psychofyzických systémov, komplexného použitia hypnózy, neurolingvistického programovania, psychostimulácie, počítačových psychotechnológií, biorezonančnej stimulácie. Podľa niektorých údajov už vytvorili použiteľné metodiky – vrátane použitia technických prostriedkov – dnes bežne používané v záujmoch zabezpečenia potrebného chovania sa politikov aj hláv cudzích krajín, aby títo prijímali také rozhodnutia, ktoré sú v záujme USA (hoci aj proti vlastným národom).

V Číne sa výskumu v oblasti neurosenzoriky a psychotroniky venuje viac ako 100 vedeckých organizácií vrátane vedcov Národnej Akadémie Vied. Hlavná pozornosť výskumu je zameraná na prognózovanie a riadenie chovania sa človeka. Vypracované metódy sa používajú na nadobúdanie kontroly nad osobami, ktoré vykonávajú rozhodnutia. Existujú aj informácie o príprave operátorov-psychofyzikov, ktorí sú schopní pôsobiť na diaľku. Príprava začína v detskom veku v špeciálnych školách.

Izrael položil hlavný dôraz na výskumy, ktorých cieľom je úsilie, aby človek dosiahol kvalitatívne nové možnosti za použitia samoregulácie, zmeny vedomia, potenciálu fyzického tela. Okrem toho vyvíjajú technické prostriedky na programovanie chovania sa človeka, ktoré pôsobia na základe matematického programovania symboliky Kabbaly. Žiarivým príkladom je strata samokontroly premiéra Izraela Šarona, čo ukázali aj v televízii.

Výskumy, ktoré sa vedú v Japonsku sú v značnej miere orientované na potreby armády. Na Akadémii národných síl sebaobrany skúmajú možnosti využitia parapsychologických fenoménov – vrátane ich nasadenia vo vojenských zložkách. Na problémoch psychotroniky pracuje aj Inštitút náboženskej psychológie. V súčasnosti už dosiahli dobré výsledky v oblasti vývoja technických prostriedkov na základe počítačových technológií, ktoré realizujú kvalitatívne nové stavy vedomia. Existujú aj prístroje schopné vyvinúť účinok na biofyzickú štruktúru človeka na diaľku.

Špeciálne služby Severnej Kórei experimentujú v oblasti vzájomného pôsobenia polí s cieľom zmeny úrovne fungovania orgánov a fyziologických systémov človeka až do stavu letálneho odchodu.

Tajné služby Španielska financovali výskumy zamerané na overenie pôsobenia rozličných fyzikálnych faktorov na ľudské orgány a hlavný mozog s cieľom vyrobenia zariadení, ktoré sú schopné narušiť funkcie týchto orgánov a meniť stav psychiky.

Nemecko pred niekoľkými rokmi zrealizovalo veľkú kampaň, v ktorej vydávali diplomy ich Parapsychologickej spoločnosti. Počas tejto akcie zozbierali informácie o osobách, ktoré majú nezvyklé schopnosti a vedú takéto výskumy v podstate vo všetkých krajinách.

Informácie o používaní energeticko-informačného pôsobenia na vybrané osoby sú známe v mnohých krajinách. Cieľom bývajú nielen jednotlivci, ale aj malé kolektívy, veľké skupiny ľudí aj všetko obyvateľstvo. Dnes však už dávno nejde o experimenty – ktoré prebiehali v rozličných formách dlhú dobu – ale o nasadenie hotových, vypracovaných technológií na dosiahnutie konkrétnych, praktických, najčastejšie politických cieľov.

V mnohých krajinách sveta exituje prax vyhľadávania a získavania ľudí s mimoriadnymi schopnosťami s cieľom skúmania a odhaľovania skrytých mechanizmov pôsobenia. Sú vypracované fungujúce metodiky a prostriedky testovania a vývoja extraordinárnych schopností, ktoré sú dovedené do takej úrovne, že človek, ktorý sa dostal do stavu diaľkového pôsobenia na druhého človeka dostáva cez takýto kanál informáciu, ktorá nie je odstupná inými prostriedkami.

Takto vycvičený operátor-psychofyzik – podľa údajov z prostredia spravodajských služieb – dokáže stanoviť diagnózu človeka, o ktorého je záujem, určiť jeho osobné vlastnosti, životné zameranie, mravný potenciál, zlozvyky, zásluhy, objaviť spojenia, ktoré skrýva, predispozície a náklonnosti. Ak hovoríme o osobnosti človeka, tak operátor-psychofyzik prakticky nemá problém opísať portrét ľubovoľného človeka bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Dôveryhodnosť takto získanej informácie sa pohybuje na úrovni okolo 90%.

V oblasti štruktúr riadenia štátu a jeho organizácií je najdôležitejšou otázkou v každej krajine kádrový výber ľudí, ktorí nesú zodpovednosť za formovanie a realizáciu vnútornej aj vonkajšej politiky. Nie kompletný zoznam vlastností takýchto ľudí určite zahŕňa profesionalizmus, spoľahlivosť, neskorumpovanosť, neprítomnosť zlozvykov a podobné vlastnosti charakteru.

Môžeme sa diviť, prečo dodnes v našej krajine naši úradníci nie sú vyberaní do riadiacich funkcií takýmito metodikami? Odpoveď je jednoduchá – už tí, ktorí o tom rozhodujú sú v tom „po uši“. Namiesto navedenia poriadku a nasadenia vo svete už dostupných vysokých technológií vidia v tom ohrozenie svojich vlastných záujmov. Ale verejnosť už aj tak vie o ich nečistých machináciách. Ale lepšie je rabovať štátnu kasu a surovo rezať stromy po celom Slovensku, ako sa zamýšľať nad blahobytom vlastného národa. A národ – bohužiaľ – im na to ešte aj dáva povolenie.

Americký vedci – teoretický fyzik David Joseph Bohm a neurológ Karl H. Pribram – vypracovali koncepciu univerzálneho kozmického hologramu, ktorý je čo do existencie izomorfný so štruktúrou ľudského mozgu. Táto koncepcia hovorí, že následkom kvantovo mechanických vzájomných pôsobení je Vesmír jednorodý, v čase a priestore nekonečný mnohorozmerný príčinno-dôsledkový systém vzájomných prepojení, v ktorom všetko so všetkým vzájomne pôsobí na rôznych stupňoch intenzity. Tento systém vzájomných prepojení predstavuje nekonečné energeticko-informačné pole, akúsi svojráznu sieť, v ktorej je každý bod spojený so všetkými ostatnými bodmi, na ktoré pôsobí aj od ktorých zažíva ich vplyv. Z takéhoto stavu vecí vyplýva jeden veľmi dôležitý dôsledok: každý bod časopriestoru obsahuje informáciu o všetkých ostaných bodoch časopriestoru a – spätne – má svoje informačné zastúpenie vo všetkých ostatných bodoch časopriestoru. Takto môžeme povedať, že mozog je holografická projekcia zapojená do holografického systému sveta. Zároveň potenciálne obsahuje informácie o ľubovoľných štruktúrach Vesmíru. Táto informácia však vďaka špecifickej konštrukcii časopriestorovej entity Vesmíru neodráža iba súčasnosť, ale aj minulosť a budúcnosť. Táto vlastnosť vesmírneho časopriestoru priviedla k vytvoreniu názvu „vesmírna informačná databáza“, ktorá obsahuje svedectvá nielen o už ukončených udalostiach a o dianí v súčasnosti, ale aj pravdepodobné varianty vývoja udalostí budúcnosti. Človek sa vo výnimočných prípadoch môže spontánne pripojiť k informačnej databáze Vesmíru bez vôľovej účasti vtedy, keď sa jeho nervový systém dočasne dostane do stavu mimoriadnej citlivosti. Vtedy špecifické poznanie zostupuje vo forme „osvietenia“, „videnia“, „objavu“ a podobne. Avšak dosiahnuť niečo také cieľavedome je už veľmi zriedkavý jav. Naši volchvovia a žreci v minulosti „vypracovali“ špeciálne obrady a rituály, ktoré – pri presne dodržanom postupe – umožňovali vstup do takéhoto stavu. A teraz si predstavte, že dnes si už kadekto povymýšľal svoje „slovanské“ obrady, alebo jednoducho povie, že je to iba náboženstvo... veľmi nízky – naivný – stav poznania. Takéto spojenie možno dosiahnuť iba vtedy, keď sa nadobudne návyk formovania špecificky osobitného stavu psychiky vykonávaným postupom – v našom tradičnom ponímaní obradom alebo rituálom.

V takýchto prípadoch možno hovoriť o získavaní informácií netradičným spôsobom. Mimoriadne stavy psychiky vychádzajú zo schopnosti dosiahnuť a udržať sa na určitých minimálne nízkych úrovniach bdenia s cieľom stimulácie psychofyziologických procesov, ktoré spôsobujú vznik biopoľových vplyvov. Medzi takéto metodiky patrí ponorenie sa do hlbokého spánku, meditácia, relaxácia, ale aj iné, oveľa tvrdšie metódy ohraničovania procesov ponímania: senzorová izolácia a umiestnenie do „bezorientačného“ priestoru (tradične to mohla byť napr. jaskyňa). Sú aj ďalšie metodiky – z nášho pohľadu neprípustné – ako napr. použitie psychotropných, t.j. narkotických prostriedkov. Takéto metodiky vyradzujú vedomú, rozumovú kontrolu a vždy vedú nakoniec do Navi. Žiadny skutočný Slovan so Svedomím vám niečo také nikdy neponúkne, pretože karmická zodpovednosť vždy ostáva.

Dnešné, moderné metodiky používajú pohrúženie človeka do ľahkého hypnotického spánku, v ktorom subjekt dokonca ani nezistí, že je vystavený vonkajšiemu pôsobeniu. Má však pribrzdené podvedomie a môžu mu byť dodávané príkazy na otvorenosť, nadšenie, alebo iné, konkrétne žiadané chovanie sa. Metódy nasadzovania ľahkej hypnózy boli vypracované Američanom švédskeho pôvodu Miltonom Ericksonom, ktorého výskum svojho času financovalo spravodajské oddelenie Ministerstva obrany USA. Prišli na to, že človeka možno pohrúžiť do ľahkej hypnózy nielen za použitia verbálnych techník – slovnej sugescie – ale aj jednoduchým dotykom ruky, pohybom očí, zvukom dýchania, vôňami, vhodnou hudbou.

Zmenený stav vedomia poskytuje možnosť ovplyvňovať nielen chovanie sa subjektu, ktorý je predmetom záujmu tajných služieb, ale aj dostávať informáciu od neho nezávisle od vzdialenosti. Existuje množstvo metodík na získanie vzdialenej informácie netradičnou cestou, pričom všetky sú intenzívne využívané. V rade špeciálnych prípadov sa napríklad používa tzv. fenomén fantómu. Myšlienkovo sa vytvorí obraz nejakého človeka, ktorého je potom možné poslať za akékoľvek zatvorené dvere, na akékoľvek tajné rokovania alebo schôdze. Po návrate nahlási vášmu vedomiu o čo tam išlo.

V súvislosti s týmito technikami je treba dodať jednu dôležitú poznámku. Hlavným problémom vzdialeného pôsobenia na živé, neživé aj elektronické systémy je nestabilita pôsobenia. Znamená to, že v rozličných dňoch, rôznych hodinách a na rôznych miestach jeden a ten istý operátor nedokáže produkovať tie isté výsledky.

Človek dokáže prijať iba takú frekvenciu, na ktorú je schopný sa nastaviť, t.j. naladiť. Ak je stupeň rozšírenia vedomia nižší ako úroveň jeho duchovnosti, dochádza ku skresleniu a dekódovaniu, čo znamená, že operátor prijíma informáciu na nižšej úrovni, než k nemu prichádza. Ďalšie skreslenie nastáva pri prevode informácie na existujúcu úroveň jazykového systému – čím širšia je slovná zásoba operátora, tým presnejší je samotný prevod. Ďalším zdrojom skreslenia je prijatie informácie tými, ktorí ju vyžadovali. Každý poslucháč je schopný prijať informáciu výlučne na svojej úrovni.

V poslednom čase sa záujem vedcov popredných krajín sveta skoncentroval na neurónovo-lingvistické programovanie (NLP). Predmetom výskumu v tejto oblasti je komunikácia človeka so spolubesedujúcim, ktorá umožňuje použiť metodiku, pomocou ktorej spolubesedník povie o sebe alebo o svojich plánoch inak starostlivo skrývanú informáciu, alebo možno aj zmeniť mód jeho chovania v ústrety potrebným záujmom druhej strany. Všetky skutočne profesionálne vedené krajiny – neposudzujeme nasmerovanie ich profesionalizmu – majú pre svojich špičkových politikov konzultantov NLP, ktorých prakticky používajú pri realizácii medzinárodných kontaktov, tlačových konferenciách, pri stretnutiach s veľkým auditóriom a pod. Môžeme povedať, že tematika NLP – a nielen NLP – je v poli záujmu mnohých zahraničných tajných služieb, politických, finančných, obchodných a vojenských kruhov, medzinárodne organizovaného zločinu a extrémistických organizácií a skupín, pričom všetci sa snažia použiť NLP vo svojich záujmoch na realizovanie skrytého ovplyvňovania chovania sa cieľových riadiacich subjektov najvyšších orgánov štátnej moci, alebo ich najbližších spolupracovníkov.

V Rusku sa aplikovanou psychologickou vedou boli nútení začať zaoberať v časoch vojny v Afganistane. Viac ako 500 príslušníkov Sovietskej armády padlo do zajatia počas obdobia prebývania vojsk ZSSR v Afganistane. Boli s nimi vykonávané vypočúvania, počas ktorých boli nasadzované psychotropné látky. Najskôr išlo o vypočúvanie, potom nasledovali verbovacie akcie. Proti tomuto zložitému komplexu psychologického spracovávania vojakov bolo potrebné prijať efektívne opatrenia. Práve v Afganistane sa sovietska strana stretla so situáciami, kde tým, ktorí sa dostali do zajatia boli do podvedomia zavádzané štyri druhy typového chovania sa. Tieto módy boli spúšťané rôznymi spôsobmi po tom, ako sa dostávali zo zajatia späť na slobodu, niektorých aktivovali až po príchode do ZSSR. Kým v počiatočných fázach vojny potrebovali americkí experti na zavedenie potrebného psychoprogramu do podvedomia zajatých Rusov niekoľko mesiacov, koncom vojny v Afganistane na to isté stačili necelé dva týždne.

Čo by malo byť logickým uzáverom po prečítaní takéhoto článku? Ak iba teória bez spustenia procesu myslenia – bol to stratený čas.

Pozrime sa napríklad na výsledky posledných volieb. Ako zvyčajne mnoho – NAIVNÝCH – očakávaní, ale výsledok taký istý ako mnoho ráz predtým. Ľudia si stále nechcú uvedomiť – sú leniví myslieť – že boj proti systému je vždy posilňovanie systému. Je to totiž vždy boj v emocionálnom stave ľudskej psychiky – a teda s vypnutým rozumom, nehovoriac o ukradnutej životnej energii, ktorú všetci voliaci venovali všetkým voleným (a nielen priamo im). Všetci, ktorí sa zúčastnili volieb odsúhlasili práve taký stav, aký je teraz. Bez nášho súhlasu by sme sa totiž doň nikdy nedostali. Odsúhlasenie sme dali – ako zvyčajne – nevedome, ale reálne. Za všetko čo sa na základe nášho súhlasu odohralo – vrátane vykrádania štátu aj barbarského výrubu lesov – budeme musieť zaplatiť. Čo príde skôr zatiaľ nevedno – prúd bezohľadných utečencov cez našu krajinu a vojna, kataklizma, alebo „iba“ nedostatok kyslíku pre normálny vývoj našich detí? Obyčajná kauzálna reťaz príčiny a dôsledku. Nevedomosť a lenivosť myslieť neospravedlňuje. Vyššie sme uviedli, že už vedci dokázali vzájomnú kompletnú prepojenosť prvkov celého vesmíru – vrátane nášho mozgu. Ak by sme naozaj chceli, vedeli by sme.

Jedným z riešení by bol Gáhdiho model – absolútna ignorancia všetkého, čo patrí do mašinérie koncepcie systému rozdeľ a panuj. Ak by nikto nešiel voliť, bol by to okamih ich konca. Ale to by sme všetci museli chcieť veci meniť – nie iba poverovať iných, aby čosi za nás – aby sme my nemuseli – urobili. A oni aj robia – postupne a isto nám nechávajú zem našich Predkov v stave „po nás hoci aj potopa“.

Za zmienku ešte stojí kresťanskou cirkvou financovaný pokus o prevzatie moci pod lákavými sloganmi: urobme poriadok s parazitmi aj zlodejmi v kravatách. Pekne znie aj vyhlásenie štýlu: zrovnáme so zemou všetky čierne stavby. Ale takýchto má veľa aj katolícka cirkev – veď ich popi sami neraz hovoria, že zemské zákony pre nich nič neznamenajú. No a čo si načierno postavia, to im „dobrí veriaci“ v úradníckych funkciách radi dodatočne zlegalizujú. Bolo by určite zaujímavé pozorovať, či by boli striktní aj v takýchto prípadoch.

Čo je zaujímavé na tomto cirkevnom ťahu? Prvú vlnu svojich „koní“ už pustili k vode. Doteraz im efektívne zabezpečili protizákonný presun majetkov vrátane lesov, teraz majú očividne ďalšie plány. Ale ak začneme rozmýšľať nemôžeme nevidieť, čomu môžeme vďačiť za totálny rozvrat mravov v našej krajine po zvrhnutí socializmu. Práve kresťanské cirkvi sa dostali naplno k moci – finančnej aj ideologickej vychovali aj tú generáciu politikov a úradníkov, ktorí dnes vládnu v našej krajine. Sú teda PLNE ZODPOVEDNÍ ZA VŠETKO, ČO SA U NÁS DEJE. A to ešte nehovoríme o tom, za čo sú naozaj zodpovední za posledných 1 000 rokov...

28.03.16

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.