Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  POTOMSTVO /  VÝCHOVA CNOSTNÉHO POTOMSTVA I.
VÝCHOVA CNOSTNÉHO POTOMSTVA: RODIČIA
VÉDY - Všeobecne

Dosť často sa nás pýtate ako vychovávať deti. Pripravili sme preto odpoveď, ale táto nebude čiernobiela. Deti sa neobjavujú samé osebe – vždy majú nejakých rodičov. Aby sme mohli pokryť čo najväčší okruh problematiky výchovy detí v cnosti, nemôžeme ich vytrhnúť z celkového kontextu, v akom sa nachádza celá naša spoločnosť dnes. Preto sa najskôr – či sa nám to páči alebo nie – musíme pozrieť na rodičov a spoločnosť, v ktorej žijú. Ak si uvedomíme, čo sa okolo nás deje, tak už nebude také zložité sa z tejto situácie vymaniť a získať kontrolu nad svojim životom – a do určitého veku – aj kontrolu nad životom dieťaťa.

Ako sme už povedali v inom článku, v tomto Svete sme všetci na úrovni elementárnych častíc navzájom prepojení. Znamená to, že čokoľvek, čo sa s nami udeje má svoju odozvu vo všetkých štruktúrach Vesmíru, čím vzniká pôsobenie – takým alebo onakým spôsobom – na prebiehajúce procesy na úrovni makro aj mikrokozmu.

Poškodenie Duchovnej rovnováhy na Zemi v prospech priority vývoja ľudí principiálne hrubej a inštinktívnej podstaty, nemajúcich Duchovnú zložku, vyvoláva zodpovedajúcu reakciu okolitého prostredia (Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva – príslovie našich Predkov). Táto reakcia formuje špecifickú rezonanciu sociálneho zla, ktorá sa prejavuje v podobe prírodných a technogénnych katastrof, havárií, rôznych mimoriadnych udalostí, ozbrojených konfliktov a narastajúcej agresívnosti ľudí v neposlednom rade.

V našej krajine došlo k devalvácii mravno-etických a právnych noriem, čo umožnilo, že na vrchol, k výšinám moci sa dostávajú samí bezočiví, prefíkaní, silní, zlí a nečistí ľudia.

Základom životnej činnosti každého človeka je myšlienka vychádzajúca z názorov, ktoré aj rodia spôsob chovania sa. Preto na zmenu myslenia ľudí je potrebné najskôr to, aby títo zmenili svoje názory. Ale názory sú vec pevná, na rozobratie sa s prebiehajúcimi udalosťami je potrebný čas, a až potom dôjde k zmene názorov. Z názorov sa formuje svetonázor a osobnosť nadobúda psychologickú nemennosť.

Život ľudí je pod kontrolou záujmu, čo je zároveň ich špecifický zdroj energie, ale riadi ich Obraz, t.j. spôsob realizácie daného, sformovaného záujmu, ktorý takto vytvára motiváciu chovania sa človeka.

Z uvedeného je očividné, že aké Obrazy nám podsúvajú masovokomunikačné prostriedky skrz filmy, televíziu, tlač, internet a pod., také chovanie sa ľudí vôkol nás aj vidíme. Obrazy, ktoré vytvárajú masmédiá sú prioritne nasmerované na rozrušovanie mravno-etických princípov nášho človeka, ktorému sa takto snažia nivelizovať Svedomie, aby z ľudí vytvorili akúsi adaptívnu masu, ktorú dokážu ľahko riadiť metódami a prostriedkami, ktoré už majú dávno vypracované a odskúšané. Veď z človeka bez Svedomia je možné vytvoriť koho sa im len zažiada: vraha, zlodeja, úplatkára, podvodníka, klamára, sadistu atď. Nuž a práve vďaka tomuto je dnes úplatkárstvo a masové rozkrádanie životnou normou väčšiny Slovákov. V našej spoločnosti na živnej pôde bezduchovnosti – a zároveň plných kostoloch – sa tieto praktiky rozrástli do širokých, celoštátnych rozmerov. Táto „ľudská pleseň“ nám bráni žiť podľa spravodlivosti. Netreba nám ani nadávať na policajtov a štátnych úradníkov – veď to všetko sú iba štátne inštitúty, t.j. vonkajšia forma, za ktorou sa ukrýva štandardný ľudský materiál, vytvorený dnes prevládajúcou „plesňou“. Je to stále tá istá plesnivá masa bez Svedomia, bez Duchovných a mravných princípov, bez pocitu viny, ktorá bola vychovaná na lži, klamstve, kradnutí a korupcii. To, že základy dostávali aj na hodinách náboženstva je iba typickou zložkou ich prípravy. A čo iné teda môžeme očakávať od takéhoto ľudského materiálu? Citlivý a ohľaduplný vzťah k ľudskému životu? Lásku k blížnemu..?

Dnes hlavnou zložkou našej spoločnosti sa musí stať občina, nie štátny aparát. Len občania – tradičné elementy občiny – dokážu vytvoriť svoj vlastný mechanizmus vlády so všetkými jej inštitúciami, aby práve oni – občania – mohli žiť v spravodlivosti. Ale práve štátny aparát systémovo nahlodáva nevyhnutne potrebné spätné väzby s občinou (t.j. občanmi), čo spôsobuje, že samotní občania – voliči politických strán – nemajú ani právnu, ani fyzickú možnosť skutočne kontrolovať a korigovať činnosť štátneho aparátu. Takto sa štátny aparát na čele s vládou a parlamentom premieňa na sebestačné monštrum, ktorého principiálnym zameraním je plniť potreby úradníkov a nie obyvateľov krajiny. Ale nemožno ignorovať ani skúsenosti z minulosti. Vďaka informačnému prelomu rastie úroveň národného vedomia občanov, čím sa postupne znižuje možnosť ich balamutenia medovými motúzikmi. Naši mocipáni už pozabudli, že silou nemožno človeka mravne odzbrojiť.

A čo sa týka Slovenska z medzinárodného pohľadu, tu je situácia už dostatočne jasná. Aj z povrchných poznatkov matematických zákonov jasne vyplýva, že akýkoľvek zle organizovaný systém bude pohltený vyššie štruktúrovaným a dokonalejšie organizovaným systémom. Vstúpili sme do EÚ a zároveň NATO, čo je systém, kde účastníci hrajú podľa svojich pravidiel, pri vytváraní ktorých Slovensko nebolo, čo znamená, že naše záujmy neboli brané do úvahy.

Navyše náš Svet dnes prešiel do vysoko nestabilného módu. Už je neodvratná jeho nepredvídateľná reštrukturalizácia, inak by sa proces evolúcie živej hmoty zastavil. Naša Zem je pod rôznymi negatívnymi vplyvmi, ktoré prichádzajú ako z ďalekých oblastí Vesmíru, tak aj z jej útrob. Zemské hlbiny ukrývajú ohromné, zložité procesy, ktoré sú ľuďmi len málo, alebo vôbec neriaditeľné. Už je aj vedcami registrovaná možnosť spustenia – ako oni nazývajú – Zákona Vesmírnej, Planetárnej spravodlivosti, kde však hlavná úloha pripadá silám Prírody, očisťujúcej energii zemských hlbín a oceánov. Popri tom sa už spustil špecifický kozmický reštart zemského počítača, ktorý v energeticko-informačnom poli Zeme – noosfére – našiel a overuje vhodnosť nových (pre náš Vek) programov vývoja ľudstva. Odpočítavanie bolo spustené...

Rodič v žiadnom prípade – ak chce vychovať cnostného potomka – nemôže byť aktívnou súčasťou takéhoto skorumpovaného systému. Presnejšie, nemusí byť ani v štátnom aparáte, dôležité je, aby nehovoril jedno a nekonal druhé – lebo veď „dnes je to tak“. Ide o prípady, keď kadekomu kadečo nasľubujeme, ale už v okamihu sľubovania vieme, že sľúbené nemienime splniť. Dieťa – najmä vo veku do 5 rokov – je priamo napojené na podvedomie a vie spoľahlivo určiť, aké má rodič skutočné pohnútky a úmysly. A jednoducho to preberá ako mód vzorového chovania sa na seba. Platí to aj pre prípady, keď sa otec hrubo chová k matke – stačí aj hrubozrnná slovná kritika – a potom už vôbec nezáleží, čo taký otec svojmu dieťaťu „radí do života“. Všetko čo máme v tejto oblasti „za ušami“ sa priamo prenáša na dieťa – práve nato naši Predkovia požívali príslovie: „Aký otec, taký syn, aká matka, taká Katka“. Nemôžeme jedno konať a druhé žiadať od detí, lebo rodič je pre dieťa tak či onak vždy príkladom. Je to výchova k pokrytectvu a cesta nie na Nebesia, ale do Navi (Pekla). To je však už iná kapitola...

Do tejto kategórie – samozrejme – patrí aj oblasť „športového sexu“. Kony Rita – dnešnou vedou nazývané aj Telegónia – platia vždy a bez výnimiek. Popi nemôžu snímať karmu a kdejaké „spovede“ sú iba hrou na a pre hlupákov. Každý objekt má okolo seba energeticko-informačné pole. V prípade človeka je biopole 95% jeho existencie, fyzické telo predstavuje iba 5%. Pri prvom pohlavnom kontakte sa biopole človeka kompletne preprogramuje biopoľom partnera – a toto už ostáva na celý život. Ideálnym stavom preto je – a to je aj súčasťou našej Kultúry – že pohlavný kontakt sa odohrá medzi dvomi partnermi tak, aby bol pre oboch prvým. Takto budú v súlade žiť a vychovávať svoje potomstvo.

Biopole sexuálneho partnera sa však preprogramováva aj keď už iba čiastočne pri každom kontakte, ale to už postupne vzniká celý komplex rôznych energií, ktoré v žiadnom prípade nie sú rovnorodé. Ich polarity sa tak viac alebo menej prejavujú likvidáciou slabšej energie – a v biopoli vznikajú diery. Cez tieto diery vnikajú rozliční navní paraziti a vôbec všakovaká háveď – aj cieľavedome nasmerované prekliatia a podobne.

Všetky biopolia členov rodiny vytvárajú rodinný egregor, ktorý je formovaný myšlienkami jeho členov. Egregor ako taký sám osebe nie je ani dobrý ani zlý – skrátka existuje, ale polaritný vektor mu dávajú tí, ktorí ho tvoria. Rodinný egregor je však akousi „ochrannou sieťkou“ pre deti, ktoré – najmä keď sú ešte maličké – sa nevedia voči vonkajším vplyvom vôbec brániť. A ak ich rodičia majú vo svojich biopoliach diery, tak všetok hnus z okolia na dostáva v prvom rade na deti.

Ďalšou „hrdinskou disciplínou“ rodičov je alkohol. Týka sa síce oboch, ale najčastejšie mu holdujú otcovia – veď neraz „musia“. Málo známym faktom z našej minulosti je, že Jánošíka chytili práve vďaka tomu, že sa v krčme „hrdinsky“ ožral. Je to napísané v dobovom vyšetrovacom spise. Teda žiaden hrach...

Treba si uvedomiť, že nehovoríme o beznádejných alkoholikoch v bežnom slova zmysle. Naša telo je na 70% voda, a práve voda je najľahšie programovateľná. Pre úplne neznámych s touto problematikou odporúčame sa oboznámiť s prácami a knihami japonského bádateľa Masaru Emoto. Všetko, čo sa v prítomnosti vody hovorí – vrátane predstáv – sa do vody programuje. A o čom hovoria muži pri fľaške na stole? Jedného nechala žena, ďalšiemu sa zase nepáči premiér, ďalší zase pasie po nejakej inej žene a „farebne“ opisuje čo by s ňou robil a podobne. Všetko sa ukladá do vody a potom – s konzumáciou alkoholu – sa dostane do tela. A nákaza začne prekvitať.

S týmto „nákladom“ príde muž domov – a už to len prekopírovať na rodinu – a malé deti sú najlepšími prijímateľmi. Oni sa vôbec nevedia brániť – ale obrazy do ich energetického tela – všetky, o ktorých sa jeho alkoholická kamarátska spoločnosť bavila – už importoval. A pretože „piť musí“ – tak postupne programy udržiava a stále prináša nové a nové Obrazy.

Okrem egregoru vlastnej rodiny sme zároveň súčasťami mnohých ďalších egregorov, ktoré okolo nás existujú. Čo všetko z nich rodičia prenášajú na svoje deti? Disciplína udržiavania čistej mysle je dnes neznámy pojem.

Obrázok hore je iba príkladom – nemôže byť kompletný. Dôležité si je uvedomiť, že minimálne v týchto energeticko-informačných poliach žijeme. A minimálne cez alkohol a pusté reči to prenášame na svoje rodiny.

Ale nemôžem nechať nepovšimnuté ani mamičky. Predstavme si dva piktogramy:

Teraz neberme do úvahy, že sa jedná o prastaré symboly. Zamyslime sa nad princípom. Ak by sme nad ne dali kolieska, tak by sme dostali symboly, ktoré nájdete najčastejšie na dverách toaliet. Tieto piktogramy zachytávajú – z energetického pohľadu – princíp ženy a muža. Žena principiálne „žije“ z energie zeme, pomocou ktorej sa – spolu so svojou druhou polovicou, mužom – dvíha nahor. Muž presne opačne, energiu Nebies – svojho Rodu – prináša na Zem. Ženy musí teda – ak chce žiť energeticky vyvážene – sa aj zodpovedajúcou obliekať. Preto nosí sukne. Otvor sukne v maximálnej miere „zbiera“ a koncentruje energiu tak, aby sa dostávala žene. Ak žena nosí nohavice, tak otvory, cez ktoré prechádza do nej energie sú značne – ZNAČNE – zmenšené.

Už len touto „maličkou“ – očividne demokratickou – zmenou, žena nedostáva dosť energie na to, aby si dokázala udržať nepoškodené biopole. Kvôli nedostatku energie sa teda začínajú v ňom vytvárať diery. Principiálne je jedno, či diery do biopoľa vytvára alkohol, nosenie nohavíc, alebo čokoľvek iné. Cez tieto diery – lebo nemáme dosť energie na obranné biopole – vstupujú do energeticko-informačného poľa rodiča larvy – navné, energeticky negatívne bytosti. A keďže biopole ženy je jedným z dvoch základných biopolí – druhé dopĺňa muž – tak ochranný egregor rodiny má diery. A cez tieto diery vstupuje na deti celá tá temná masa, ktorá je vôkol nás. A potom sa „hrdinskí“ rodičia pýtajú ako vychovávať deti... chýba im však zodpovednosť za ne, myslia si, že svet je iba pre nich a deti sa už dajako „poriešia“.

Ďalšou, ale určite nie poslednou oblasťou je to, čo deťom dávame jesť. Teraz nie je reč o ideálnej strave, ale o tých „maličkostiach“, s ktorými sa dennodenne stretávame. Matky – ale veľmi často aj staré mamy – radi kupujú deťom sladkosti. Nuž hľa – aj toto môžeme dnes kúpiť v obchode a je to určené pre deti:

Dnes tak ako nikdy predtým je nutné, aby sme čítali, čo kupujeme deťom. Vieme, že nikto nám nemôže brať našu energiu, pokiaľ na to nedáme súhlas. Veľmi často je na obale pravda napísaná – a tak to je aj v tomto prípade:

Česky:

A slovensky:

Všimnite si, ako to robia. V slovenskej verzii je napísané, že výrobok obsahuje „etanol“ – kto vie, čo to je etanol? Mamička na materskej, ktorá sa dnes popri „živote“ na sociálnej sieti stará o dieťa? Český zákon je určite oveľa dôslednejší, dočítame sa, že výrobok obsahuje 1% alkoholu(!). Ak dieťa zje tri, tak skonzumuje 3% alkoholu? Logickou otázkou ostáva – prečo výrobok pre deti obsahuje alkohol? A to už ani neberieme do úvahy aféry, ktoré sme v minulosti už zaregistrovali v súvislosti s poľskými potravinárskymi výrobkami. Výrobok je – samozrejme – zase poľský.

V prípade alkoholu ak ani neberieme do úvahy fakt, že blokuje prístup na Rodový egregor, u detí sa ešte len vyvíjajú mozgové bunky a alkohol – čo je všeobecne známy fakt – ich zabíja. Čo z takýchto detí môže vyrásť? No a naše babky – mamy našich sociálno-sieťových mamičiek „nevidia malé písmenká na obale“ – a teda vehementne nakupujú deťom poľské sladkosti s alkoholom... okuliare na čítanie ostali doma na poličke. Ale čo všetko potom deťom nakúpia?

Nuž teda tak. Určite chceme mať zdravé a cnostné potomstvo. Ale všetko so všetkým súvisí, a to platí dvojnásobne pre rodičov malých ratolestí. Poslali nám ich naše prastaré Rody – sú to dnes najčastejšie oveľa vyššie a svetlejšie bytosti ako sme my sami, narodení ešte za Noci Svaroga. Ale ak ich takouto duchovnou lenivosťou a ľahostajnosťou vychováme na biorobotov, tak platiť za to budeme ťažko a dlho – a hlavne my.

Možno ste takýto obsah článku zameraného na výchovu detí nečakali, ale ak nevieme o čo ide, sme ďalšie obete systému, ktorý nemá záujem na výchove zdravých, múdrych a silných slovanských detí. Oni potrebujú iba cirkevné a sociálne zvieratá – aby mal kto kŕmiť a financovať popov a platiť dane.

V ďalšom pokračovaní sa pozrieme na deti.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.