Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  OVPLYVŇOVANIE /  SYMBOLY RIADIA SVET
SYMBOLY RIADIA SVET
VÉDY - Všeobecne

Hneď na úvod zdôraznime, že motív výšivky, ktorú vidíte na titulnom obrázku môžete vidieť v nejednom ruskom etnografickom múzeu. Kto by chcel konkrétnu adresu – odporúčame napríklad Etnografické múzeum ruskej kultúry v Petrohrade. Ak však pôjdete do etnografického múzea v Martine zistíte, že tam nájdete iba nič nehovoriace ornamenty s kvetinovým motívom, ktoré sú dobré na dve veci – na houby a na nič... Ale ak sa budete viac zaujímať u personálu múzea zistíte, že pani riaditeľka všetko ostatné dobre uložila v depozitoch. Nuž tak, za tejto vlády tam môže byť iný riaditeľ či riaditeľka, ale ako zvyčajne – spoľahliví kresťania. A hľa, v Rusku – ktoré určite vie o nacizme svoje – sa neponáhľajú sťahovať ľudové výšivky z výstav Múzeí – veď to je súčasťou národnej Kultúry a niektoré majú aj viac storočí. Nuž prečo cudzinci – kresťania – u nás rozhodujú o tom, čo je a čo nie je národná kultúra!? Dokedy im to budeme tolerovať?

Symboly – vrátane tých, či presnejšie najmä tie – ktoré sa tradične používali v ľudovej Kultúre sú v skutočnosti – moderným jazykom – rezonátory torzných polí. Symboly vo všeobecnosti patria – či sa nám to páči alebo nie – medzi spôsoby riadenia ľudskej spoločnosti, najmä ak ten, kto ich povoľuje alebo zakazuje vie o čom je reč a národ iba slepo tápa pri pive a energetických nápojoch. A tu si môžeme citovať čínskeho filozofa Konfucia:

ZNAKY A SYMBOLY RIADIA SVET, NIE SLOVO A ZÁKON“.

V podstate aj v dnes „modernom“ cudzom jazyku – gréčtine – sa slovo symbol vykladá ako znak, znamenie, cieľ, nebeský jav.

Symbolike udeľujú kolosálnu pozornosť všetky náboženstvá a aj Viera. Že prečo to tak je? Preto, lebo symbol je spôsob spájania sa človeka so zodpovedajúcim egregorom a ďalej – cez egregor – spojenia so zodpovedajúcimi Bielymi alebo Temnými kozmickými Silami (Bohmi).

Ku egregorom vari jednoduchú poznámku. Spravidla všetky záujmové skupiny na Zemi sa spájajú do egregorov – v Javi je to proste tak. Samozrejme, že hľadať cestu spojenia mimo egregor je ideálny stav, ale takéhoto niečoho sú dnes schopní na Zemi iba jednotlivci. Určite tu nepatria napr. superodborníci na všetko KOBisti – v tom horšom prípade, lebo nie sú všetci takí. Principiálne si však sami stanovujú poučky a potom ich sami dodržiavajú ako absolútne axiómy. V tomto je typická podstata Svetonázoru, teda stanovenie si „poučiek“ a definícií na akýkoľvek jav  alebo objekt bez ohľadu  na spätnú od samotného javu alebo objektu. Preto od nich možno počuť: „Náboženstvo je všetko čo má obrady a rituály“; civilizácia je to a to... a podobne. Védický pohľad na Svet voláme Svetoponímanie, pretože okrem prvotného stanovenia názoru na jav alebo objekt sa trvale skúma spätná väzba od javu alebo objektu. Je to – samozrejme – tvrdší oriešok, lebo na to je potrebné mať vyvinuté Obrazové myslenie – nie iba mechanické verklíkovanie „dodaných“ fráz. Ale nevylievajme špinavú vodu z vaničky aj s dieťaťom – treba odlišovať informáciu a nositeľa informácie a v KOB-e je aj veľa užitočného. Ale tak či onak – Svetonázor je nástrojom NÁBOŽENSTVA, Svetoponímanie zase nástrojom VIERY. Náboženstvu nikdy nebolo vlastné Obrazové myslenie – tu je zachovávaný princíp „Pán povedal“.

Ďalšou „odbornou“ skupinou sú ambiciózni jednotlivci, ktorí náhodne naďabia na nejaký symbol či symboly, a potom ich začnú nekriticky prijímať a šíriť. Stačí ak to obsahuje nejaké runy či dokonca čínske alebo japonské znaky. Treba vedieť, že ak si dáte takýto symbol na tričko či klokanku a na hruď, dávate si to na srdcovú stogňu (čakru). Takýto objekt VŽDY obsahuje podprahové programovanie, aj keď si to jeho nositeľ neuvedomuje – a to je tragédia. Sú to rezonátory torzných polí, ktoré trvale – aj keď dnešným ľuďom nepozorovateľne – formujú polia, ktoré vstupujú do srdcovej stogne. Teda – inými slovami – MENIA OSUD NOSITEĽA. Treba byť naozaj veľmi prostoduchým, aby sme to robili. Vidíme však, že táto nevedomosť je v našom okolí dominantná.

Ak napríklad uvidíte na hrudi trička snajperský hľadáčik znamená to, že negatívne naformátovaná energia je koncentrovaná – s presnosťou snajpera – rovno do srdca. Ak je takýto človek dostatočne silný, tak sa to môže prejaviť napríklad na niečom, čo postihne jeho dieťa, ale je to on, kto vpustil do rodinného egregoru túto negativitu. Ak ľudia nosia na hrudi znak „recycling“ – tak sa sami označujú za „recyclable item“. Podobne je to napríklad s čiarovým kódom. Je to systém kódovania informácií tak, aby obchádzali vedomie a priamo programovali podvedomie – zadávali psychoprogramy, o ktorých „user“ nemá ani potuchy. To však neznamená, že nefungujú. A takto sa mení aj kvalita minerálnej vody, potraviny – ani nemusia obsahovať GMO a podobne. Ale čistému je všetko čisté. So všetkým sa dá niečo robiť. V prípade čiarového kódu si môžete vyskúšať jednoduchú vec. Zoberte si akýkoľvek výrobok, ktorý obsahuje čiarový kód – a majú ho aj naše knihy – a kyvadlom odmerajte polaritu energie. Teda sú možné tri reakcie kyvadla – áno (obsahuje negativitu); nie (neobsahuje); alebo je reakcia neutrálna. Ubezpečujeme vás, že pri každom čiarovom kóde budete mať pozitívny výsledok, pretože práve preto bol – odborníkmi – systém čiarových kódov zostavený. Teraz vezmite nejaký kovový predmet – napr. nožík alebo nožnice – a urobte nad čiarovým kódom dve svastiky – Kolovrat aj Posoloň. Ďalší test kyvadlom na negatívnu energiu už bude negatívny. Poznamenajme, že vôbec nemusíme fyzicky škrabať povrch výrobku. Podvedomé programovanie je zrušené a ostal už iba grafický motív.

Varujeme všetkých, ktorým nie je jedno čo s nimi a členmi ich rodín robia tí, ktorí z pozadia riadia „politiku životnej energie“. Všetky nápisy a symboly na hrudi – dokonca aj v angličtine, runách či akomkoľvek inom jazyku – fungujú ako rezonátory torzných polí. Je to ich prvotná funkcia. Rovnako dôležité sú symboly – Gymnastu a všetky druhy kresťanských krížov nevynímajúc. Na pôvodnom odeve našich Predkov, krojoch, tam bol umiestnený hlavný energogram – profesný symbol majiteľa kroja. A nikdy nezabúdajte – všetko si možno overiť kyvadlom.

Ak ste si toto skúsili hneď začnete chápať, prečo chcú z nášho „dosahu“ odpratať vôbec všetky svastiky. A nebude ťažké uhádnuť, kto má z toho osoh.

Mantiku – napr. kyvadlo či virguľu – môžete použiť aj na určenie energetiky prívesku na krku. Tu však treba extra merať prívesok a extra retiazku či šnúrku, ktorá ide okolo krku. Naši Predkovia udeľovali veľkú pozornosť tomu, čo nosili okolo krku, pretože tadiaľto – pri neopatrnosti – ľahko odíde Duša... vari ani netreba vysvetľovať, čo to znamená. Ale ako vo všetkom, aj tu sa dá meniť polarita – len treba vedieť o čo ide.

Vráťme sa však k egregoru. Pod egregorom ponímame informačno-energetickú bytosť, ktorá spája spoločné idey a myšlienky. Je to prostriedok, cez ktorý prebieha vzájomné pôsobenie človeka s Bohmi, t.j. Vyššími Kozmickými Silami. Dodajme, že bez ohľadu na to, či si to jednotlivec uvedomuje alebo nie.

Symbol drží vo svojej moci človeka, ktorý do neho upadne. Je to – vo väčšine dnes používaných prípadoch – spôsob zmocnenia sa človeka a „umiestnenie“ ho do oblasti vplyvu zodpovedajúcich Bohov. Bielych alebo Čiernych. Je to jedna z metód spojenia človeka s Kozmickými silami, preto symboly sú jedným zo spôsobov ovládania ľudí. Nie je teda vôbec jedno aký symbol a kde používame.

Ako príklad si uveďme Moskvu. Vari nikto nemôže povedať, žeby by sme držali protiruskú pozíciu. Treba však rozlišovať muchy od kompótu. Rusi a Slovieni sú geneticky to isté (Slovieni sú jedným z kmeňov Rusov), ale Slavjani a Kresťania sú rozličné Vierovyznania. Kresťan nemôže byť Slavjan, pretože slávi cudzích bohov – nie našich, t.j. nie vlastných Predkov. Ale nie nadarmo sa hovorí, že nevedomosť zabíja. Aby sme neupadali čo sa týka Ruska ako (kresťanského) štátu (nie Dŕžavy), musíme mať jasno v podstate. Nedajte sa obalamutiť tým ruským občanom, ktorí nikdy nezabudnú poznamenať, že však ich za pravoslávnych kresťanov iba vychovali... Prečo Európania niečo také – oznamovanie svojho vierovyznania – nemajú vo zvyku robiť? Teda sme PRAVOSLÁVNI SLAVJANI, ale PRAV a SLAV sa v Biblii nespomína ani raz. Je to ukradnutý termín.

Moskva je prešpikovaná židovskou a slobodomurárskou symbolikou. O Pentagrame určite hovoriť našim čitateľom netreba, preto si dobre všimnime rozsah jeho použitia. Ale pozrime sa na „nereklamovaný“ ale existujúci príklad – Kalininský prospekt.

Aký význam vložili židovskí architekti do symboliky tohto projektu? Samozrejme – mystický. Ide o päť budov, ktoré sú postavené v podobe piatich otvorených kníh. Ich množstvo symbolizuje počet kníh Tóry – piatich kníh Mojžišových. Presnejšie ide o Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri a Dvojzákonie. Vyvýšenie týchto symbolov nad Moskvu symbolizuje zvrchovanosť židovskej moci nad Ruskom. Každá z týchto budov má 22 poschodí – ak neberieme do úvahy 2 obchodné podlažia.

Číslo 22 symbolizuje 22 písmen hebrejskej (aramejskej) abecedy, ktorou sú napísané knihy Starého Zákona. Je to – 22 – zároveň počet kníh Starého zákona v aramejčine. Každá zo strán budovy má 12 okien na šírku. Symbolizuje počet kmeňov vyvoleného národa.

Dôležité si je uvedomiť, že toto všetko bolo postavené dávno pred „Perestrojkou“. Netreba mať teda nijaké ilúzie o tom, že do Perestrojky nemali Židia v Rusku moc. Jediný, kto im v tom ako-tak bránil bol Stalin. A hľa, aké má dnes meno. Menia sa jednoducho iba stupne a formy ich panovania.

V tomto okamihu je potrebné pochopiť, že je rozdiel medzi bežnými Židmi ako národom a Sionistami. „Bežných“ Židov Sionisti z času na čas „podsunú“ na genocídu – aby mohli kričať, ako sa im ubližuje – ale v skutočnosti nikdy nijaký Sionista v takomto pogrome (napríklad Druhá svetová vojna) nezahynul. Ba práve naopak, oni to všetko v pozadí zinscenovali. Ale o obyčajných ľudí v podstate nikdy nejde... elite.

Z tohto zorného uhla pohľadu si vysvetlime zmysel „židovskej“ šesťcípej Dávidovej hviezdy. Tento symbol existoval oveľa skôr – ale nám ide o dnes aktívny symbol, ktorý je napojený na stále aktívny egregor.

Okultisti Kabbalisti použili šesťcípu hviezdu, urobili z nej Dávidovu hviezdu a vložili do nej satanistický zmysel. A práve táto symbolika je oficiálnou symbolikou dnešného židovského štátu.

Podľa judskej Kabbaly magický zmysel má 77 významov, z ktorých 76 je lživých a iba jediný je pravdivý, skutočný. Ale aj tieto lživé významy – v tej alebo onej miere – sú používané medzinárodným sionizmom. Vrcholný, 77. zmysel Dávidovej hviezdy je vysvetlený výlučne v Talmude, ktorý je ale pre gojov (t.j. nás) neprístupný. Naivní gojovia si myslia, že ak poznajú Starý Zákon Biblie, tak poznajú všetky spisy judaizmu... Nemusíme ani hovoriť, že aj na Talmud existuje výklad a ani to nie je koniec...

Pre Rusov podal vysvetlenie o tejto tematike J. N. Lukin a vedec arabista, kandidát vied Valerij Nikolajevič Jemelianov vo svojej knihe DESIONIZÁCIA – za ktorú si odsedel 6 a pol roka v špeciálnom blázinci...

V 77. význame Dávidovej hviezdy je uložená idea svetovej vlády Júdejcov nad všetkými nežidmi (gojmi) sveta.

Postup použili Kabbalisti takýto. Najskôr prevzali od Slovanov jeden z posvätných symbolov pre Triglava – ktorý sa zobrazuje aj ako trojuholník s vrcholom nahor. Zase opačne – trojuholník s vrcholom nadol – je symbolom Diabla, t.j. Satana. Ak máte možnosť nahliadnuť do akejkoľvek hebrejskej knihy, tak vždy tam nájdete množstvo takých trojuholníkov.

Napríklad r. 1992 vyšla v Moskve kniha ZNÁMI ŽIDIA, pričom na konci opisu každého Žida v knihe stoja na konci state trojuholníky s hrotmi nadol.

Ale Diabol obľubuje aj hru naopak, rád seba nazýva bohom a Boha Diablom. Preto sa snaží zmeniť smerovanie svojho vrcholu nahor a Božieho nadol.

Zmysel Dávidovej hviezdy je teda takýto. Árijcov je viac a Árijci (gojovia) majú aj genetický potenciál od narodenia oveľa vyšší ako Židia. Ale človek bez vyvinutého Ducha (t.j. vôle) nie je človekom, je to len poločlovek s čím nemožno nesúhlasiť. Aby sa dosiahlo zníženie úrovne Árijca na poločloveka, bolo mu potrebné odobrať Starú Vieru a pomocou kresťanstva znížiť a spustiť jeho Ducha nadol. Hotovo.

Situácia Židov je opačná. Je ich menej a ich genetický potenciál je tiež nižší, ale ich náboženstvo – judaizmus – dvíha ich ducha a vôľu vysoko nahor. Takto dokážu poraziť gojov.

Pomocou tejto ľsti Diabol porazí Boha a sám sa stane bohom a vrchol jeho trojuholníka zmení svoj smer zdola nahor, pričom Boží presmeruje zhora nadol. A toto je celá principiálna metodika Sionizmu. Všetko je založené na jedinom satanistickom symbole – Dávidovej hviezde.

Päťcípa hviezda používaná v symbolike Slobodomurármi je iba obrezaný variant šesťcípej hviezdy Dávida. Odrezali jej posledný, spodný cíp – Ducha gojov.

Celkovo sú gojovia zbavovaní samostatnej vôle a samostatného Ducha. Slobodomurári gojovia dobrovoľne odovzdávajú svojho Ducha, svoju vôľu Židom a prichádzajú k nim ako ponížení služobníčkovia, čím zrádzajú záujmy svojich národov.

Keď kresťanskí popi budú nad vami robiť znamenie ich kríža, vy im ukážte „figu“. Je to náš prastarý, pohanský symbol. Takto to robili naši Predkovia. A čo môžeme vidieť dnes? V Japonsku je oficiálne menej ako 1% kresťanov. Drvivá väčšina obyvateľstva je pohanská. Priemerný pohanský Japonec žije o 12 rokov dlhšie a šťastnejšie ako priemerný Európan.

Židia nám radi hovoria, že celá tá „hra na symboly“ nemá nijaký mimoriadny význam. Ale potom prečo oni sami používajú svoju symboliku všade?

Ak im skúsite ukázať svastiku zistíte, že ich reakcia sa okamžite zmení. Od toho okamihu začnú symboly posudzovať úplne opačne. Nepodarí sa vám im vysvetliť, že je to symbol Slnka, že je veľmi stará a rozšírená dodnes najmä na Východe. Nebudú vás počúvať – ale oni aj tak o nej všetko dobre vedia.

Satanistom je symbol Slnka nielen nepotrebný, on je pre nich strašný.

Symboly sú spôsobom komunikácie s Bohmi. Môžeme povedať (ako naši Predkovia): „Ukáž mi svoj symbol a ja ti poviem akým Bohom (Čiernym alebo Bielym) dávaš sily svojej Duše“.

Žiadny národ sa nemôže normálne rozvíjať vo svojej krajine, pokiaľ je táto zahalená cudzími symbolmi. V takej krajine chýba deliaca čiara medzi Dobrom a Zlom, presnejšie celkovo chýbajú mravné Ustoje.

Odstránenie satanistickej symboliky je najdôležitejšia úloha tých slovanských národov, ktoré sa chcú oslobodiť spod cudzieho jarma. Odstránením satanistickej symboliky zmenšíme priestor pôsobenia satanistických síl – čo platí aj naopak. Prečo u nás tak narástol počet kostolov?

Keď hovoríme o svastike, nemožno nespomenúť jednu z množstva jej variantov, ktorú použil Hitler. Keby sa nebol dal zmanipulovať satanistami k útoku na ZSSR, tak svetový vývoj mohol nabrať úplne iný smer. Keď sovietske vojská pri dobití Berlína vstúpili do hlavného stanu Hitlera, čakalo ich tam veľké prekvapenie. Našli tam veľké množstvo mŕtvol Tibeťanov v uniformách SS.

K Hitlerovi sa možno chovať rôzne. Možno ho vychvaľovať alebo nenávidieť. Jedno sa mu však nedá poprieť – jeho formát. Ale ani to, že Hitler zneužil svastiku nedokáže zmeniť zmysel a význam tohto posvätného symbolu. Nehovoriac už ani o tom, že Svastika je desiatky tisíc rokov staršia ako Hitler.

Svastika ešte neraz vystúpi nad zem do výšin a zažiari. Takéto symboly nemôžu umrieť. Svastika má kolosálnu energetiku.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.