Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PREDPOVEDE /  PLNIA ČI NEPLNIA SA PROROCTVÁ?
PLNIA ČI NEPLNIA SA PROROCTVÁ?
VÉDY - Všeobecne

 

Kto sa zapodieva takou problematikou, akú možno nájsť na našej stránke, ten už určite veľmi dávno narazil na otázku proroctiev v súvislosti s nástupom novej doby. Prečo sú predpovede rôzne, prečo vlastne predpovedajú koniec Sveta, teda presnejšie koniec Sveta v takej podobe, ako ho poznáme my? Je na týchto proroctvách niečo pravdy? Prečo sa napríklad nič nestalo medzi 21. decembrom 2012 a februárom 2013?

Neraz sa nevieme rozhodnúť – je to všetko iba akýsi výmysel, alebo tu platia nejaké pravidlá, ktoré nám stále nie sú jasné? Očividne nie všetky pravidlá sú rovnakej priority. A tu začneme našu cestu do pravidiel, ktoré riadia Svet celkovo. Sú to tie, ktoré sú nemenné, a preto nezávisia od fáz vývoja ľudstva ale naopak – prechádzajú od jedného štádia vývoja ľudstva k druhému. Všetky filozofické úsudky a učenia neodvratne zastarávajú, meniac sa iba na etapy vývoja číchsi Duší.

Keď na Zem prichádzajú nové Poznatky, tak na to, aby sme sa mohli pohnúť vpred ich musíme použiť na formovanie svojho ďalšieho, novým podmienkach zodpovedajúceho Svetoponímania. Ale nato si je potrebné osvojiť nové pojmy a zbaviť sa starých predstáv o Svete. Veď akože sa môže človek vyvíjať, ak väčšina jeho doteraz používaných poznatkov o Svete je postavená na chybných predpokladoch? Vyzerá to tak, že jednotlivec si zahlcuje pamäť nepotrebnými informáciami, ktoré zostupujú na neho spolu s mentálnou, dočasnou obálkou. Ale treba dodať, že každá vedecká teória má opodstatnenie na existenciu, lebo – hoci v dobe poplatnom móde – učí ľudí vyvíjať sa. Tak či inak táto činnosť umožňuje vypracovávanie mentálnej obálky na rôznych úrovniach vývoja, preto dokonca aj chybné teórie do určitého momentu – do momentu zostupu nových poznatkov – prospievajú človeku, lebo umožňujú jeho vývoj. Novej dobe zodpovedá nové vedomie a podstata zmeny vedomia spočíva v oslobodení sa od starých, zakorenených dogiem a osvojení si nových poznatkov, ktoré zosielajú človečenstvu Vyšší Učitelia, teda Rod, alebo ak chcete Boh či Bohovia. Ale vráťme sa k téme príchodu pozemských zmien.

Očakávané spektrum osudových úderov, ktoré majú prísť na našu Zem je veľmi široké. Od katakliziem rôzneho rozsahu (meteority, zemetrasenia, cunami a pod.) po rôzne globálne, ničivé vojny. Niektoré z týchto predpovedí sa čiastočne plnia, ale všetci sme si zvykli očakávať globálne svetové katastrofy a tie akosi stále neprichádzajú.

Ľudia sa koncentrujú na predpovede jasnovidcov minulosti, snažia sa rozšifrovať Nostradama, Vangu, Edgara Cayceho a podobne. Ale stalo sa čosi neočakávané – v období medzi koncom 20. a začiatkom 21. storočia sa proroctvá prestali napĺňať. Sú takí, ktorí im absolútne prestali venovať pozornosť – ako keby naozaj nemali žiadnu hodnotu – ale väčšina je tých, ktorí ich začali obviňovať z neschopnosti dávať presné prognózy. Boží dar schopnosti prenášať jeho proroctvá ľuďom sa ako keby stal veľmi otáznym.

Ale nie je správne neveriť predpovediam skutočných jasnovidcov, ktorí neraz potvrdzovali reálnosť budúcich udalostí. A to, že niektoré situácie neprebehli je vysvetliteľné existenciou mnohohranných ciest vývoja ľudstva. Jasnovidec podľa aktuálnych udalostí vidí tie Obrazy budúcnosti, ku ktorým tieto udalosti vedú v čase, keď vykonáva predpoveď.

V programe vývoja spoločnosti sú vždy umiestnené situácie, ktoré sú až do posledného bodu programu schopné zmeniť budúcnosť ľudstva a odviesť ho od predpovedanej katastrofy na iný variant programu, ktorý zabezpečí pokojný a šťastný život. Znamená to, že ak ľudstvo správne vyrieši nejaké úlohy a situácie v bode výberu, tak mení svoju budúcnosť z temnej na svetlú. Znamená to teda, že ak sa nejaká katastrofa neodohrala, tak ľudia vykonali správny výber, ktorý im daroval záchranu. A čím je katastrofa alebo sociálna udalosť globálnejšieho rozsahu, tým bude človeku poskytnutých viac situácií výberu, ktoré pri správnych reakciách sú schopné presmerovať ho od nebezpečenstva na cestu záchrany. Musí sa IBA zamyslieť nad správnosťou toho, čo robí, myslieť na možné dôsledky toho, činí.

Avšak všetky tie tragické udalosti, ktoré jasnovidec odkryl pred ľuďmi, sú naozaj zaprogramované v programe ľudstva ako varianty udalostí. Existujú v jemnohmotnej rovine v Obrazoch života spoločnosti, ale ostávajú v hologramoch nerealizovaných udalostí.

Všetko, čo jasnovidec predpovedal o budúcnosti v programe človečenstva existuje a opisované scenáre sú rozpracované vo všeobecnom spoločnom programe. Ak sa neodohrali, znamená to iba jedno jediné – ľudstvo si vybralo inú cestu vývoja. Pochopiteľne, že ak nejaká katastrofa nenastala, tak ľudia zmúdreli a tým, že učinili správnu voľbu sa svojimi vlastnými činmi zachránili.

Ale popritom všetkom musí byť splnená ešte jedna podmienka – zmeniť sa dajú iba tie budúce udalosti, ktoré nie sú v programe človeka alebo spoločnosti KONTROLNÝMI, OSUDOVO NEVYHNUTNÝMI. Znamená to, že existujú udalosti, ktorými človek alebo spoločnosť musí nevyhnutne prejsť – sú to tzv. kontrolné body programu. Preto existujú aj také, ktorým sa dá vyhnúť – tzv. sekundárne, druhostupňové body programu. Takže v predpovediach jasnovidcov sa nemusia odohrať iba tie udalosti, ktorým predchádza možnosť výberu. Situáciu si môžeme lepšie predstaviť na fragmente programu spoločnosti:

V horeuvedenom príklade vidíme, že medzi dvomi osudovo nevyhnutnými udalosťami (červenožlté hviezdice) boli spoločnosti navrhnuté tri varianty možného vývoja. Každý variant obsahuje udalosti – dobré alebo zlé – ktoré zodpovedajú výberu ľudí v danej spoločnosti. Ak si ľudia nakoniec vybrali spodnú cestu (obrázok), tak tie udalosti, na ktoré sa napojil jasnovidec v okamihu jasnovidenia (ale ešte v procese vývoja situácií) a sú rozpoložené na strednej a hornej krivke ostanú nerealizované, a preto budú vypadať neznalým ako lživé.

Jasnovidci a predpovedatelia budúcnosti sú v každom národe, ale vždy to boli iba jednotlivci. Každý z nich sa môže pripájať iba k určitým udalostiam v závislosti od svojej úrovne. Preto budú aj ich predpovede vždy rôzne. Nízky jasnovidec neuvidí predpovede vysokej úrovne, t.j. globálne udalosti, pretože jeho nízky energetický potenciál sa nedokáže napojiť na udalosť, ktorá je umiestnená na úrovní vysokých energií (hologram spoločnosti). A vysoký jasnovidec zase nemôže predpovedať udalosti konkrétneho života, pretože je nastavený na vysoké situácie planetárneho rozsahu. Znamená to, že každý z nich má svoje úlohy.

Preto môžeme vidieť, že každý jasnovidec mal svoju orientáciu na predpovede. Vanga predpovedala konkrétne ľudské osudy, Cayce udalosti globálneho rozsahu. Nostradamus zase sociálne situácie.

V Obrazoch budúcnosti, ktoré dostáva jasnovidec nie je vždy možné všetko odovzdať druhým. Holografické Obrazy sú preplnené všakovakými detailmi, ktoré ak človek nie je schopný pochopiť a dať im zodpovedajúci význam, tak ako ich môže odovzdať druhým? Jeden jasnovidec uvidí jeden Obraz budúcnosti, ktorý opíše svojimi slovami, iný zase svojimi. Každý však pritom bude používať svoje ponímanie – veď iné nemá – a premieňať ho na slová. Správnosť opisu bude závisieť od stupňa vývoja Duše každého jasnovidca a aj toho, ako gramotne má jasnovidec zvládnuté prvky jemnohmotného sveta a vie ich spojiť s aktuálnym momentom. Každý jasnovidec bude teda mať aj svoju klasifikáciu.

Z uvedeného je zrejmé, že čím staršie sú proroctvá, tým menej pravdepodobnejšie môže byť ich naplnenie, pričom však nemusí ísť o žiaden podvod či nekompetenciu jasnovidca. V súvislosti s aktuálnymi udalosťami teda netreba očakávať určite posledného amerického prezidenta, či určite posledného pápeža, aj keď vylúčené nie je nič. Dnes už udalosti neprebiehajú pod takou striktnou kontrolou elity ako v minulosti. Ba práve naopak, kontrolu silne strácajú. Inak by sme boli zažili minimálne iný koniec roka 2012...

Nikto nepopiera, že dôjde k likvidácií moci Temných Síl na Zemi, ale spôsob a načasovanie bude pravdepodobne veľmi odlišné od toho, s čím aktuálne naše (materiálne orientované) vedomie pracuje. Tu však berme do úvahy, že kataklizmy a vojny nie sú jediným spôsobom likvidácie – takéto niečo očakávame preto, lebo sme „nastavení“ na materiálnu existenciu a očakávame iba „materiálne“ riešenia. Z viacerých textov vyplýva, že proces likvidácie objektov neschopných žiť vo Svete novej situácie – môžeme doslovne povedať vlády novej rasy – môže nastať v nám neviditeľnom spektre Vysokých energií.

A tu prichádza dôležitý bod – možno ho nazvať kameňom na krížnych cestách. Ak hovoríme o nástupe novej rasy, t.j. o ľuďoch, ktorí budú schopní žiť v novom svete, prichádza logická otázka: A čo my, ktorí sme už tu, ale sme sa narodili ešte v čase nadvlády starých, nízkych energií? Nuž, nejaké roky sa nám už rodia deti schopné žiť v prostredí nových, Vysokých energií – v porovnaní s nami. Zatiaľ im „úspešne“ vnucujeme mód materiálne orientovaných biorobotov – veď iba takto ďaleko sa dostali ich rodičia. Ale je vôbec pre nás nejaká cesta? Veď to je cesta našej záchrany, nášho – a to doslovne – prežitia. V ďalšom si načrtneme túto cestu – lebo naozaj existuje – a tu bude hneď vidno, že na to, aby sme ju zvládli budeme potrebovať nejaký čas. Hľa, hneď sa núka jedna otázka – je naozaj v našom záujme, aby UŽ nastúpila konečná zmena, t.j. Veľký Prechod do novej, Vysokoenergetickej reálnosti, ak my nie sme ešte schopní v nej dožiť náš život? Nie je „meškanie“ nástupu novej doby aj vytvorením priestoru pre nás, aby sme boli schopní v nej žiť a vidieť dorastať a dospievať naše deti, vnúčatá či pravnúčatá? Veď už to, že čítate tieto riadky znamená, že túto šancu dostávate tiež.

Pred nejakým časom sme vydali niekoľko článkov na tému Kazackej Zdravy. Zdrava ako taká je ohromný, komplexný systém zostavený našimi Predkami pred dávnymi časmi. Obsahuje poznatky o tom ako zdravo žiť, ako sa stravovať, aké bylinky a načo používať, ako sa uzdraviť, t.j. dosiahnuť celistvosť Tela, Duše aj Ducha ak zakúsime zdravotné problémy a podobne. Okrem iného obsahuje aj rôzne komplexy špeciálnych, ideomotorických cvičení, ktoré sú podľa rôznych Rodových tradícií rôzne orientované a dnes systematizovane pomerne ťažko dostupné, teda presnejšie nedostupné. Sú to systémy pracujúce s energiami, teda najmä s tým, čo tradične naši Predkovia nazývali Vedogon, a čo sa dnes – prístupnejšou formou – nazýva napríklad astrálne či mentálne telo alebo biopole.

Náš prvý pokus so šírením tohto starého umenia našich Predkov stroskotal na nízkosti a chamtivosti spojených s neochotou sa niečo naozaj naučiť o odovzdať to iným ľuďom. Takýto stav nebol samozrejme prijateľný, a teda keď sa situácia zmenila, začali sme hľadať spôsob, ako toto prastaré umenie priniesť v systematizovanej podobe k nám. A hľa, podarilo sa.

Hoci informácie majú diskrétny, t.j. nespojitý charakter, poznanie je kumulatívne a svojim spôsobom prepojené so všetkými svojimi komponentmi. Rozdeľ a panuj je iba spôsob, ako nám naše prirodzené kumulatívne poznanie digitalizovať, t.j. rozdeliť na zdanlivo nijako nesúvisiace časti.

V prostredí vysokých energií prežije ten, kto bude schopný vnímať a reagovať už na energetické polia – nie iba na materiálne objekty. Hoci je to dnešnej „digitalizovanej“ vede proti srsti, vedomie majú – hovoríme o Vesmíre – aj poľové a plazmové energetické objekty. Nehovoriac o tom, že s tým súvisí – ako nutná, ale nepostačujúca podmienka – potreba zvládať Obrazovo orientované myslenie a schopnosť reakcie na impulzy od Vyšších bytostí. A hoci sme si ešte nezvykli ani na Obrazové myslenie hneď dodajme, že Bohovia, t.j. Bytosti Vysokých energií nemajú Obrazovú, ale Svetelnú podstatu myslenia. Ale to príde na rad až hodne, hodne neskôr...

PSYCHOENERGOLYTIKA je odpoveď na to, čo máme robiť, ak sa chceme pripraviť a nakoniec prežiť v nadchádzajúcom svete Vysokých energií. Hoci to je moderne podávaná metodika, je založená na prastarých technikách a prístupoch našich Predkov. Čo kaličí, to aj lieči. Dokonca aj názvy v nej používané sú prastarého pôvodu, lebo iba pôvodné slová nesú pôvodné Obrazy a majú schopnosť vyvolávať prvopočiatočné psychoprogramy. Nie náhodou nám podelili a zmenili pôvodný, spoločný jazyk.

Dnes nám „rozdelili“ kedysi celostnú metódu na zdanlivo nesúvisiace komponenty, pričom mnohé z nich nám dávkujú spracované cez cudzorodé filtre (napríklad čínske). Pôvodná metodika bola aj tak naša, lebo za dávnych čias na Zemi nebolo ničoho iného. Tento systém – a je to komplexný systém – pozostáva z práce s Vedomím a Podvedomím, s biopoľami a ich detekciou, s identifikáciou navných, t.j. zrakom neviditeľných útokov a obranou pred nimi, s rozširovaním Vedomia, detekciou a nastavovaním energetickej rovnováhy stogní. Naladzuje kontakt s našim osobným Nebeským Učiteľom, t.j. tým Učiteľom z nášho Rodu, ktorý bol pri našom vzniku. Vzniku, nie aktuálnej materializácii. A v neposlednom rade aj z obranného systému Biely Medveď. Je to bojový systém, lebo nie je zameraný na žiadny druh zápasenia v žiadnom súťažnom štýle, a teda nebude nikdy vhodný na žiadne súťaže, lebo všetky súťaže majú pravidlá, ale boj o život nemá žiadne pravidlá okrem prežitia a likvidácie hrozby. Rozdiel medzi bojom a zápasením je zásadný. Boj – v prípade naliehavej nevyhnutnosti – vedie k najúčelnejšej efektívnej obrane, t.j. k úplnej likvidácii hrozby nášmu zdraviu alebo životu. Tento proces prebieha maximálne niekoľko sekúnd a spočíva v kombinácii práce Vedogonu (biopoľa) a ideomotoricky kontrolovaného fyzického zásahu, neskôr aj k bezkontaktnej eliminácii. Takto môžu všetky úlohy bezpodmienečnej fyzickej eliminácie útočníka zvládať aj starí ľudia a ženy, pričom prechod do zápasníckeho módu kontaktu hrozí následkom, že vyhráva ten, kto dlhšie a viac trénuje a je teda v lepšej kondícii. Ženy a starší ľudia sú vopred odsúdení sa stať obeťami.

Dnes vidíme vôkol množstvo podobných princípov, ale starostlivo digitalizovaných. Veľa ľudí sa zaoberá rôznymi meditáciami – od Čikungu po rôzne formy Jogy – a „lietajú“ kdesi v oblakoch. Dosahujú „pokoj mysle“, ale ak sú vystavení fyzickej hrozbe či násiliu stávajú sa ľahkou korisťou. Na druhej strane sú zase tí, ktorí sa učia mnohé bojové hmaty a údery, aby ich vedeli čo najlepšie používať. Je im však jedno za akých okolností. Majú nacvičené fyzické techniky, ale ich psychika, t.j. psychická stabilita je viac ako otázna nehovoriac o mravných zásadách. A už Bruce Lee povedal, že do boja vstupuje ako prvá myseľ. Kto nie je schopný čeliť útoku na psychickej úrovni, tomu nepomôžu napumpované svaly a z nich vychádzajúce techniky. Len podotknime, že pred bojom možno ešte človeka napadnúť energeticky, t.j. napríklad do jeho biopoľa vložiť rôzne myšlienkové entity, ktoré nahlodajú jeho myseľ dávno pred tým, ako nastane okamih reálneho boja. Príklad takéhoto pôsobenia môžete vidieť aj vo filme S. Seagala BELLY OF THE BEAST.

Použili sme výraz PSYCHOENERGOLYTIKA, čo je metodika založená na prístupe nazvanom skratkou ako IPET, t.j. Integrovaný Psycho-Energetický Tréning. Je to spôsob spoznávania samého seba. V tomto procese zisťujeme, že je v nás tak veľa neznámeho, že hlbiny predtým naštudovaných rôznych filozofických textov sú iba plytčinou. Zároveň však dohady o potenciáli našej vlastnej osobnosti sa stávajú hlbokým, bezbrežným oceánom poznávania.

Aby sme si veľmi vzdialene priblížili princípy, použijeme tetralógiu „INFORMÁCIA – UVEDOMOVANIE – PONÍMANIE – ČIN“. Táto približne ilustruje základné princípy množstva systémov – od štátnej ideológie do najvyzývavejšej reklamy, kde množstvo skutočne prechádza do kvality, čím nás premieňa na spotrebiteľov.

Ale nevylievajme špinavú vodu z vaničky aj s dieťaťom. Teda ide o systém:

METAFYZIKA – PSYCHIKA – ENERGETIKA – FORMA

Alebo inak:

INFORMÁCIA – UVEDOMOVANIE – PONÍMANIE – ČIN

Jemné úpravy umožnia požiť tento princíp na rozširovanie vedomia a rast vlastnej osobnosti. Často sa v dennom živote stretávame s tým, že v našom reťazci zlyháva energetika (ponímanie), lebo je blokované dobre známymi „zľavými akciami“.

Metafyzika je čo do svojej podstaty informácia. Podobne ako rádiové vysielanie, ktoré zachytávame od rôznych vysielačov, máme úlohu sa naučiť zachytávať vysielané impulzy. Metafyzické sféry sú mnohoobrazné a mnohopočetné. Integrovaný psychoenergetický tréning nám pomáha realizovať plnú „inventarizáciu“ na ktoromkoľvek článku tohto reťazca.

V súčasnom období globalizácie sa informácia stala zbraňou. Preto IPET pracuje s informáciou ako so zbraňou. Otázkou ostáva iba to, do akých rúk sa dostane... Tak či onak, s informáciami sa musíme naučiť pracovať.

Na našej ceste sme sa už neraz dostali k Obrazu – a nie náhodou. Obraz je náš spôsob ponímania Sveta. Je to spôsob formovania existenčnej roviny, ktorú nazývame Život.

Nie náhodou sa Reč nazýva aj druhým signálnym systémom, ktorý je vlastný iba človeku. Ale aký je vlastne prvý signálny systém? Prvý – hlavný – systém komunikácie a ponímania je Obraz. Práve prostredníctvom myšlienkového Obrazu sa tvoria Svety vo všetkej svojej nekonečnej mnohoobraznosti. Práve skrz Obrazy – či to chceme alebo nie, vedome alebo nevedome – sa zúčastňujeme formovania budúcnosti, vrátane našich osobných životov. Skrz Obraz prichádzame do tohto Sveta Javi a skrz Obraz z neho aj odídeme.

V stovkách tisíc spermií, ktoré obsahuje tekutina semena muža, sa nachádzajú Obrazy všemožných variantov ľudí. Informačné pole udržiavané stojacou vlnou jemnej DNK obsahuje všetky východzie údaje o budúcom Človeku. Kedy a aká bude možnosť sa mu narodiť – to je už iná otázka.

Za starých čias našich Predkov sa takýmito praktikami mohli zaoberať až ľudia po veku 33 rokov, t.j. po sformovaní individuálnej energeticko-informačnej frekvencie, teda po tom, ako mozog človeka dosiahol optimálny výkon.

A teraz sa pozrime na ideomotorický (Obrazný) mechanizmus činnosti cvičení Kazackej Zdravy, t.j. slovanských cvikov. Náš Rozum ovláda Silu, ktorá nás v určitom stupni činí podobných Stvoriteľovi. Táto Sila prislúcha hlavne človeku, zvieratá ju nemajú. Oni konajú hlavne pod vplyvom reflexov, t.j. programov, ktoré boli do nich vložené.

Túto tvorivú Silu môžeme pomenovať – je to Sila Vôle. Za starých čias si ľudia neželali ani slobodu, ani bohatstvo, ale práve Vôľu. Poznali totiž skutočnú cenu tohto daru od Stvoriteľa. Sila Vôle nám umožňuje vedome, s pochopením, po ľudsky zotrvávať na našej Púti. Práve táto Sila vyzýva k Životu vedomé Obrazy myslenia, Obrazy pociťovania, Obrazy konania, túžby, asociácie, spomienky. V opačnom prípade vznikajú Obrazy nekontrolovane, spontánne pre naše Javné Vedomie.

Náš hlavný počítač – hlavný mozog – je materiálnym príbytkom Vedomia. Je vybavený vnútorným monitorom, obrazovkou, na ktorú sa prostredníctvom vôľového úsilia premietajú „obrázky“. Rozum vytvára úmysel vykonať akékoľvek cvičenie generované ideomotorickým komponentom. A tu sa už aktivuje Sila Vôle, ktorá vytvára konkrétne zadané zobrazenie na obrazovke hlavného mozgu.

Toto je však zatiaľ iba myšlienková forma. Ak vytrvalo trénujeme vôľovú koncentráciu na výsledok, tak do procesu zapájame všetkých päť zmyslov. Myšlienková forma obsahujúca Silu zmyslov sa stáva myšlienkovým Obrazom, meniacim sa na Obraz činu. Vôľovým zapojením do činnosti energie všetkých našich piatich zmyslov sa do procesu aktívne zapája naše Zmyslové telo. A práve ono obsahuje približne 80% všetkej našej energie.

Akonáhle Obraz cvičenia posilnený správnym dýchaním a pohybmi fyzického tela dostane energiu od zmyslov, okamžite sa aktivuje éterické telo. Práve ono sa priamo zúčastňuje formovania fyzického tela. Po jeho zapojení prichádzajú fyzicko-telesné pocity z práce s Obrazmi. A toto je akt prejavenia sa jemnohmotného Obrazu na fyzickej úrovni.

Žiadny článok nemôže obsiahnuť celú oblasť práce s Obrazmi a vôbec Psychoenergolytiku, ale na pochopenie dôležitosti to stačí. Život v nových podmienkach vyžaduje aktiváciu celého človeka, nie iba jeho materiálnej zložky. Veď aj to, čo nás obklopuje nie je iba materiálnej podstaty. Príručka amerických špeciálnych jednotiek prináša jeden zaujímavý citát: „Ak vyzeráš ako potrava, určite ťa niečo zožerie“.

Oblasťou Psychoenergolytiky sa budeme v budúcnosti zaoberať viac. Je to spôsob zabezpečenia nášho prežitia v podmienkach Vysokých energií, ale aj efektívne zvládnutie problémov na ulici. A táto situácia pomaly ale isto vôkol nás nastáva. Rozhodnúť sa však musí – ako ostatne vždy – každý sám.

01.09.2016

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.