Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  UMENIE BOJA /  METAFYZIKA BOJA
METAFYZIKA BOJA
VÉDY - Všeobecne

Bojové umenia sa dnes tešia veľkej popularite. Dobre živené reklamy a americké filmy vytvárajú ilúziu boja, ktorá na obrazovkách vyzerá veľmi príťažlivo a hodnoverne. Následkom takýchto filmov prichádzajú najčastejšie mladí ľudia – ale nielen tí – do rozličných škôl bojových umení, platia poplatky a učia sa zápasiť. Zdanlivo je všetko veľmi reálne. Myslia si dokonca, že sa učia aj sebaobranu.

Ale je tu viacero „ale“. Všetky systémy, ktoré učia bojové umenia – „tvrdý“ kickbox či zápasy v klietkach nevynímajúc – sú činnosti orientované zápasnícky a učia ich zápasníci. Znamená to, že ústia do zápasenia, t.j. pre diváka príťažlivého zápolenia – aby tento dostal za čo zaplatil. Zápasenie však nie je boj. Boj nemá pravidlá, každý štýl bojových umení ich vždy má. No a kto sa učí zápasiť podľa akýchkoľvek pravidiel, ten je mimo reality boja o život.

Snaha previesť reálny boj na koľaje športového súťaženia čo do podstaty pripomína súboj šermiarov, z ktorých jeden má v ruke drevený meč a druhý automat Kalašnikov s odobratým zásobníkom a bodákom. Keď vyhrá šermiar s dreveným mečom, začnú sa rôzne „odborné“ rozbory a analýzy o výhodách bokena (dreveného meča) oproti AK-74...

Dejiny poznajú veľmi málo formátov – samozrejme okrem vojen – v ktorých by bola metafyzika boja predstavená verejnosti vo všetkej svojej mohutnosti a tragike zároveň. V Európe to boli naposledy gladiátori.

Bojová metafyzika je sféra, ktorá riadi alternatívne nadľudské fyzické vlastnosti človeka. Je nad psychosomatickými, psychokultúrnymi a politickými reáliami. Okrem toho je lokalizovaná v druhých časovo-priestorových koordinátach, ktoré umožňujú človeku pohliadnuť na seba v takom objeme, v akom ho stvoril Stvoriteľ. Strata týchto vlastností je plodom slobodnej vôle človeka. Ich nadobudnutie je rovnako prejavom slobodnej vôle očistenej od stereotypov a rôznych podmienečných prístupov, nepotrebných návykov a lživých štandardov. Je to oblasť, v ktorej čas niekedy ide opačne – od budúcnosti k súčasnosti a je kľúčom ku mnohým – ak nie všetkým – paradoxným javom.

Jedným zo základných návykov a zručností diverzantov vo všetkých časoch – od mediálne legendárnych nindžov po u nás legendárne neznámych členov jednotiek SMERŠ – bolo umenie viesť boj za úplnej temnoty. Nie zápas, ale boj na život a na smrť. Nie náhodou mali Nemci v časoch Druhej svetovej vojny pred diverzantmi špeciálnych jednotiek SMERŠ (skratka Smrť Špiónom) panický strach.

Predtým než si budúci kandidát takejto jednotky uvedomoval a chápal vlastné vnemy a následnosť konania v tmavom priestore, učili ho reagovať na objem. Akákoľvek zmena vnemov sa nadväzovala k schopnosti „koncentrovať sa v objeme“, t.j. byť schopný prijímať na úrovni vnemov jemnohmotných tiel detekovať pohyb vĺn nepriateľa. Je to niečo podobné, ako keď sa nachádzame v pokojnej vode a dokážeme pociťovať vlny pochádzajúce od ľubovoľného – dokonca aj navonok statického – objektu.

Výcvik tzv. „boja špeciálneho určenia“ SMERŠ bol ako keby šitý na mieru zákazníka – nie je možné ho robiť „pre všetkých“. Jeden z princípov takéhoto prístupu je neustále testovanie, pomocou ktorého je možné navrhnúť pre daného konkrétneho človeka najvhodnejší, optimálny systém Obrazov. Presnejšie, systém práce s Obrazmi, ktorý je – podobne ako odtlačok prsta – u každého svoj vlastný. Skrz tento systém bolo nevyhnutné dospieť k najpresnejšiemu dosiahnutiu úrovne jemnohmotnej reálnosti – energeticko-informačných vĺn – u seba a okolitého sveta.

Hoci o príslušníkoch špeciálnych jednotiek SMERŠ sa dnes chýria všakovaké nepravdy, ich praktické „odzrkadľovanie“ jemnohmotnej reality NEMÁ VO SVETE OBDOBU DODNES.

V Obrannom bojovom systéme (OBS) Biely Medveď je v duchu týchto tradícií práca s Obrazmi postavená na schéme štyroch zložiek. Sú to metafyzika – psychika – energetika – forma. Ak začneme s príkladom bitky na ulici (boja, nie zápasu s pravidlami), vyzerá to takto:

METAFYZIKA – vnemy vyššej úrovne – Obrazy, transformované v závislosti od úrovne prípravy do nepokoja, alebo naopak, do prílivu síl (guráže), predtucha zmeny normálnej situácie;

PSYCHIKA – pri odhalení zdroja znepokojenia hľadanie duševnej Sily na prekonanie, korigovanie, alebo vyhnutie sa možnej súčinnosti;

ENERGETIKA – vedomý (podvedomý) impulz Sily nasmerovaný na realizáciu svojho úmyslu;

FORMA – čin, ktorý má jasne vyjadrený Obraz strategicky naplánovaného úmyslu, t.j. buď vzájomná súčinnosť riešenia situácie ale vyhnutie sa jej.

Jeden z bojových kľúčov OBS Biely Medveď znie: „Presne viem čo robiť; ovládam Silou na riešenie tejto úlohy.“

Každý z horeuvedených stupňov má vlastné Obrazy, ktoré umožňujú reagovať na meniaci sa priestor (objem). Skutočná bojová metafyzika uvažuje s ešte jednou aktivitou – opätovný prechod stupňami ale v opačnom smere: forma – energetika – psychika – metafyzika. Zodpovedá mu transformácia hlavného vzorca: informácia (metafyzika) – uvedomenie si (psychika) – ponímanie (energetika) – čin (forma).

Princípy vstupu do bojového konfliktu a východu z neho sú všeobecné, rôzne sú iba „spúšťacie mechanizmy“, ktoré sú vždy individuálne.

Ak metafyzické vedomie – predovšetkým pociťovanie svojej vlastnej celistvosti – protivník prelomí, tak to môže použiť na naše „roztrasenie“, následkom čoho môže nám nasadiť do mysle svoje Obrazy. Tieto – ako trójsky kôň – zničia celostnosť nášho systému tým, že ho potlačia a privedú k úplnému zloženiu. Hľa, práve preto je potrebná prax neustálej práce s Obrazmi – ale bez odpojenia sa od metafyzického základu – od samého seba.

Dnešní dospelí ľudia robia jedno, hovoria druhé a rozmýšľajú o čomsi treťom. Takto dochádza k deštrukcii nášho systému, ktorý obrovským dielom odčerpáva naše životné sily. Naša úloha je opačná – chrániť a zveľaďovať svoje životné Sily. A ak je potrebné – a život je taký – vedieť aj nekompromisne ubrániť seba aj svojich blízkych.

Je dokázané, že fotón (častica svetla Slnka) sa nachádza súčasne v dvoch stavoch – v stave častice aj vlny. Znamená to, že vykazuje vlastnosti častice – lokalizovanosť, ohraničenosť v možnostiach – ale ja vlny, t.j. nekonečnosťou, Silou, objemom. Pretože my sme deti Slnka, tiež sme schopní byť v stave častice aj vlny súčasne. Iba hry nášho Vedomia – naviazaného na Matrix – nás umelo oddeľujú od reality, t.j. od energeticko-informačne nekonečného Sveta vĺn. Celá vec je v schopnosti rýchleho prestavenia Vedomia z telesnej na energeticko-informačnú úroveň.

OBS Biely Medveď neponúka „pracovný súbor konkrétnych techník“. Cieľom je rozvoj všetkých úrovní ľudskej bytosti. Fundamentálnymi základmi bojovej časti Bieleho Medveďa sú (budeme používať aj pôvodné slovanské výrazy): „Vlna – Sviľa“; „Impulz – Mercanie“, „Medvedí krok“, komplementárnosť.

Vlna je nasmerovaná Sila, ktorá je nositeľkou informačného poľa. Sviľa je objemový energeticko-informačný tok, ktorý vytvára vlnové víchry. Môžeme povedať aj tak, že ak sa naučíme „prepínať“ Vedomie na energeticko-informačný (kvantový) stav, nadobudneme neohraničené schopnosti, vrátane v oblasti bojových konfliktov.

Úspech v osvojovaní si bojovej plastiky možno dosiahnuť osvojením si ozdravných slovanských cvikov (kedysi sme ich nazývali Kazacka Zdrava), t.j. praktikami Svodu Zdravy Striboga, pritom sa nachádzajúc v stave „Podvesu“ (Svod Zdravy Perúna) a „Korenenia“ (Svod Zdravy Velesa).

Impulz je spôsobom odovzdania energie. Trvalosť takéhoto procesu nazývame starým slovanským slovom „Mercanie“. Schopnosť odovzdávať alebo odoberať Silu impulzným spôsobom, „zapaľovať“ alebo „hasiť“ Vedogon – či už svoj alebo protivníkov – je stavom bojového návyku vysokej úrovne, ktorý zabezpečuje neporaziteľnosť. Pre dosiahnutie takýchto návykov používame ozdravné cvičenia: „Vnútorné kyvadlo“ (Svod Zdravy Perúna) či komplexy „Impulz“ (Svod Zdravy Striboga). Okrem toho je potrebné cvičiť komplexy „Kontrastnej gymnastiky“, „Osem úrovní ovládania Sily“ a „Spôsoby a metódy vzájomného pôsobenia so Silou“.

OBS Biely Medveď okrem iného využíva spôsob zachytávania a realizácie bojových pohybov – na rozdiel od všeobecne prijímaných dogiem – pri nádychu. Údery sa prijímajú a zasadzujú pri nádychu. Je to spojené s prechodom Vedomia z fyzickej na energeticko-informačnú úroveň.

Aby sme neporušili našu tradíciu – nezaoberať sa iba teóriou – privedieme si aj jednu konkrétnu techniku z kuchyne Psychoenergolytiky. Predtým však – lebo to patrí do našej oblasti cvičenia – jednu poznámku, ktorá sa týka populárnej položky „Bezkontaktný boj“.

Nedajte sa zlákať na učenie sa „bezkontaktného boja“. Zo skúsenosti vieme, že takto by sa radi vyhli „tvrdej fáze“ nácviku boja najmä lenivci a zbabelci. To, čo môžete vidieť na rozličných videách ako rôzni známi majstri váľajú oponentov na zem po jednom alebo v celých kopách, sú len pokročilé varianty tréningu Vedogonu na techniku zachvátenia priestoru protivníka na jemnohmotnej úrovni. Táto technika sa používa ako prvá, to je pravda. No tieto metódy demonštrujú so žiakmi, ktorí sa už dávno nachádzajú pod vplyvom majstra. V nich je už aktivovaný silný stereotyp reakcie na akcie ich učiteľa. Na útočníkov, ktorí nemajú s ich učiteľom nič spoločného, alebo už vôbec nie sú pripravovaní v takomto systéme, nemusia takéto techniky byť takto účinné, hoci Sila a odhodlanie sa tak či onak sňať dajú.

Dodajme len, že existujú štyri ľudské psychotypy čo do stupňa reakcie na psychosugestívne energeticko-informačné ovplyvňovanie.

METÓDA GASTONA VON DÜRFELDA

Táto technika účinne podporuje rozširovať Vedomie, vyvíjať bojovú intuíciu – Kazakmi plastúnmi nazývanú „čujka“ – schopnosť „mercať“, predvídať udalosti, či celkovo zlepšuje prácu s Obrazmi.

Hoci má cudzí názov, pochádza pôvodne od Slovanov. Za revolúcie a vojen toho obdobia veľa vojakov Bielej armády odišlo na Západ, kde ostalo žiť. V rokoch príprav Nemecka na útok na ZSSR táto technika neušla pozornosti nemeckých expertov na výcvik diverzantov a dostala do metodík výcviku agentov Abwehru – vojenskej spravodajskej služby. No a v časoch Druhej svetovej vojny ukázala svoju efektívnosť.

Hoci existujú dve metódy jej nácviku, my sa uspokojíme iba s opisom jednej z nich. Ako príklad to určite postačí.

Najskôr je potrebné vytvoriť podmienky neistej rovnováhy, neistej opory. Dosiahneme to napríklad postavením sa na zvalený strom, brvno či kraj cvičebnej lavičky v telocvični. Potom vytvorte na temene hlavy – z oblasti Rodnika – „podves“.

Mysľou obsiahneme hranice vonkajšieho Vedogonu. Na hranici vytvoríme vertikálnu rovinu farby bieleho zlata (obrázok):

  • Zachytíme minimálne päť rôznych zvukov;
  • Zvuky vizualizujeme v podobe jasných, neveľkých, farebných gúľ;
  • Všetky gule postupne rozmiestnime po vymedzenom okruhu, potom ich rezko „vdýchneme“ do oblasti svojho zátylku, čím vytvoríme sivý fľak na pôvodnom mieste. Oči zatvoríme;
  • Stav udržiavame niekoľko sekúnd. Súčasne udržiavame rovnováhu. Potom rezko „vydýchneme“ gule nazad na ich miesta po kružnici a otvoríme oči. „Dýchanie“ vykonávame cez stognu Čelo;
  • Cvičenie opakujte veľa krát. Treba individuálne precítiť kedy už stačí a odlúsknuť sa od Obrazov.

Nuž, toto bol veľmi nepatrný náhľad do problematiky metafyziky boja. OBS Biely Medveď sa budeme venovať systematicky len čo to dovolí čas. O čo asi môže ísť ste mohli „trošku“ pričuchnúť.

Ako zvyčajne, nájdu sa aj „ufoslovania“, ktorí nám robia trvalú „reklamu“ na slobodnom katolícko-grálovskom vysielači. Nechajme kresťanov v ich priestore, tam Slovieni nepatria. Pre ostatných len zopakujeme, že komplex Biely Medveď je jednou z metód – verejnosti veľmi ojedinele prístupnou – ktorá formou rozširovania Vedomia má schopnosť prestaviť naše Vedomie na Vysoké frekvencie a Obrazové myslenie novej doby, ktorá už klepká na dvere – a ešte obsahuje aj efektívne bojové komponenty. Účasť v nej je – ako zvyčajne – dobrovoľná. Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné.

Časť techník – najmä z bojovej oblasti – bude určite dobre známa cvičencom ruských bojových systémov, ktoré sa už u nás cvičia. S nimi je iba jeden problém – sú nastavené na popov v každom skupenstve – títo sú prítomní na každej akcii SISTEMY v Rusku, aby im nič neušlo. Presne ako za socializmu ŠTB-áci. Pridávanie sa k takejto Sisteme je pridávanie sa k popokracii. V Rusku už síce vidno, že popom dochádza „zásoba“ ideológie – doba je už niekde úplne inde – ale moc ešte majú. A práve najmä staré, náboženské konštrukcie sa bránia nástupu novej doby. „Technológia“ v pozadí metafyzických metodík je vyložene védická a nemá s kresťanstvom nič spoločné. Prekážky budú odstránené a popi v žiadnom skupenstve Vesmír poraziť nemôžu. Je to proste tak. Kresťanská cirkev má asi taký vzťah k Stvoriteľovi ako vrátnik v divadle k umeniu. A kto sa kde zaradí je jeho slobodný výber – ale aj zodpovednosť. Nič viac a nič menej.

Aby sme uzavreli prečo sa zaoberáme touto otázkou - na záver posledná úvaha. Ak sa situácia vyvinie tak, že NATO naozaj napadne Rusko, je veľmi málo pravdepodobné, že Rusko a Čínu porazia. Nuž a potom k nám môžu vstúpiť ruské vojská, medzi ktorými - ako to je vo všetkých armádach sveta - budú aj špecialisti so spravodajským zameraním. Ich skutočnou úlohou bude hľadať a likvidovať pohanov, teda nás. Nuž a terajší cvičenci sa môžu ukázať ako ideálna piata kolóna. Presne budú vedieť poradiť, kde nás hľadať. To len aby sme neostali naivní...

https://www.youtube.com/watch?v=WUBRLGMoO1Y

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.