Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PREDPOVEDE /  ČO NÁS ČAKÁ VO VEKU VLKA
ČO NÁS ČAKÁ VO VEKU VLKA
Védy a viera - Védy
 
 
 
Nedávno sme oslávili Novoletie 7520 od UMHCH, čo je zároveň posledné Leto (rok) Veku Bohyne Mary (Matka Ra alebo u nás volaná aj Moréna), charakterizované vplyvom Čertogu Líšky. Ako sme už spomínali, líška charakterizuje lesť a klam, čo nemôže lepšie vystihnúť Noc Svaroga, alebo iným menom Kali Jugu. Letom 7521 začína nový Vek, Vek Boha Velesa, ktorý je charakterizovaný Vlkom. Teda vstupujeme do Veku Vlka. Vlk je sanitárom Prírody. Slabé a choré zahubí, ale silné a zdravé posilní. Nuž a čo je z pohľadu Svetlých Bohov slabé a choré? Odpoveď je jednoduchá – všetko to, čo je bez Svedomia.
Hoci sa mnohí v tomto čase začínajú zobúdzať, situácia nie je jednoduchá. Rôzne dezinformácie bránia jasnému pohľadu a čo je najhoršie, ľudia nie vždy prikladajú váhu tomu, čo sa nám už začalo odohrávať rovno pred očami. Mnohí hovoria, že príde nová doba – no a čo? Takých tu už predsa bolo. Hľadajú „pohodlné“ cestičky v spleti rôznych informácií, ale hlavne si myslia, že to, čo si predstavujú je presne to, čo je najsprávnejšie... a to by bol Svet asi veľmi jednoduchý – no nie? Ale „mlčiaca“ väčšina v podstate ani nehľadá nijaké odpovede. Pripomínajú zvieratká, ktoré sa v tichosti učupia pred približujúcim sa hlučným kombajnom – ale vieme, že toto nikdy nepomôže, kombajn im prinesie jedine smrť. Nuž, mrhajú časom, ale práve času už skoro neostalo. Môžeme ešte ako-tak rátať s Letom 7520, t.j. po Novoletie 7521, teda jeseň 2012 už veľa času neponúkne.
 
Tak či onak, Slnečná sústava vstupuje do oblasti priestoru s novými vlastnosťami. Vo vesmíre neexistuje presná hranica medzi oblasťami rôznych vlastností. Fyzické vlastnosti priestoru na ceste Slnečnej sústavy v smere súhvezdia Herkulesa sa menia postupne – ale nezadržateľne. Nuž, predtým, ako si povieme, čo je o tejto zmene predpovedané vo Védach pozrime sa na to, čo zistila moderná veda.
Podľa nepriamych príznakov (technologický pokrok za posledných dvesto rokov, trvalé narastanie katastrofických procesov v zemskej kôre aj v atmosfére...) vidno, že nebadane ale isto tieto zmeny začali ešte pred viac ako storočím. Podľa údajov NASA sa Slnečná sústava v súčasnosti dostala do „mraku“ atomárneho vodíka s hustotou viac sto atómov na liter objemu pri prírodnom pozadí od tisícov po stovky častíc, čo zaznamenala sonda SOHO. Okrem vodíka boli zaregistrované aj ióny hélia, hydroxidu a ďalšie prvky. Znamená to, že sa zvyšuje hustota medzihviezdneho priestoru v porovnaní s prírodným pozadím o štyri – päť rádov. To už je viac ako vážne. Hustota vzduchu sa líši od hustoty vody len o tri rády. Hoci sa môže zdať zvláštnym miešať dokopy technologický pokrok, anomálie v zemskej kôre a atmosfére a opísaný druh začínajúcich sa zmien charakteristík vesmírneho priestoru, nejde o omyl. Začínajúci sa prechod k novému vesmírnemu cyklu zahrnie absolútne všetky procesy prechádzajúce na planétach Slnečnej sústavy vrátane zemskej biosféry a vývoja ľudstva. Jedna vec je však dôležitá, na planéty prichádza energia a po dlhej reťazi premien sa prejavuje zmenou celého radu planetárnych charakteristík. O tomto hovoria oficiálne údaje NASA aj Spojeného inštitútu geológie, geofyziky a mineralógie Sibírskeho oddelenia Ruskej Akadémie Vied:
Mohutnosť elektromagnetického vyžarovania Jupitera vzrástla od začiatku 90-tych rokov dvojnásobne, ale Neptúna iba koncom 90-tych rokov 30 násobne;
Energetická hustota bázového elektromagnetického korpusu Slnečnej sústavy, ktorý vytvára Slnko a Jupiter narástla dvakrát;
Od r. 1901 sa zvýšilo napätie magnetického poľa Slnka 2,5 krát, pričom rýchlosť narastania napätia rastie;
Od r. 1975 do r. 2008 narástla všeobecná vulkanická činnosť o 700%;
Za posledných päťdesiat rokov sa zvýšil počet prírodných katastrof päťnásobne;
Na Uráne, Neptúne aj Zemi narastajú procesy posuvu magnetických pólov. Napríklad severný magnetický pól Zeme, ktorý v minulosti vykazoval posuny okolo 2 až 3 kilometrov ročne, teraz systematicky zrýchľuje smerom k Novej Zemi, pričom od miesta „trvalej dislokácie“ sa odchýlil už cca 200 kilometrov a rýchlosť posunu sa zvýšila na cca 40 km ročne. Toto už jasne naznačuje prichádzajúce „prepólovanie“ so všetkými sprievodnými následkami;
Je zaznamenané rýchle zvýšenie magnetizmu pólov a jasnosti planét;
Množstvo tornád sa za posledných 50 rokov zvýšilo o 200%;
Bezprecedentné megacyklóny, ktoré zmetajú všetko na pobrežiach;
Spodná hranica ionosféry sa znížila z výšky 300-310 km na 98-100 km;
Zohrievanie svetového oceánu, čoho následok je prestavenie celého systému oceánskych prúdov a topenie sa polárnych čiapok Zeme, t.j. globálne oteplenie;
Nevídaná slnečná aktivita, kvôli ktorej prestávajú pracovať mnohé družice;
atď...
 
Je očividné, že najväčší prítok doplniteľnej energie spojený so vstupom našej sústavy do priestoru so zvýšeným obsahom medzihviezdnej hmoty prijíma Slnko. Správy vedcov, ktorí sa zaoberajú pozorovaním Slnka pripomínajú správy z prípravy vojenských operácií. Informácie o zvyšujúcej sa slnečnej aktivite sú už široko k dispozícii. Možno pripomenúť iba to, že nasledujúca špička slnečnej aktivity sa očakáva r. 2012. Hoci takéto udalosti prebiehajú aj na iných planétach našej sústavy, zamerajme sa na Zem a pozrime sa napríklad na štatistiku zemetrasení za obdobie od 1970 po 2003 podľa údajov USGS (rok: počet zemetrasení):
1970: 4 139; 1971: 4 507; 1972: 4 548; 1973: 5 175; 1974: 4 996; 1975: 5 318; 1976: 6 308; 1977: 5 775; 1978: 6 428; 1979: 7 161; 1980: 7 348; 1981: 6 829; 1982: 7 747; 1983: 9 842; 1984: 10 493; 1985: 13 115; 1986: 12 718; 1987: 11 290; 1988: 12 711; 1989: 14 585; 1990: 16 612; 1991: 16 516; 1992: 19 548; 1993: 21 476; 1994: 19 371; 1995: 21 007; 1996: 19 938; 1997: 19 872; 1998: 21 688; 1999: 20 832; 2000: 22 258; 2001: 23 534; 2002: 27 456; 2003: 28 255;
Netreba byť veľkým expertom, aby človek videl, že v priebehu 33 rokov nastal sedemnásobný nárast, pričom treba ešte podotknúť, že z 21 najväčších zemetrasení od r. 856 n. l. prebehlo 9 v 20. storočí.
 
Takže – podľa vede dostupných informácií, aj keď sme uviedli iba nepatrný zlomok – vidno, že vstupujeme do doby zmien. Hoci sme stále na pôde dnešnej vedy a nie prastarej Viery, zamyslime sa, či sa takýmito a ďalšími informáciami a štatistikami zapodievajú aj nejaké vlády? Veď možno – nič nevedia... ale ľuďom určite budú pomáhať...
V Rusku existuje pod Ministerstvom obrany Centrálny inštitút vojensko-technických informácií (ЦИФТИ), ktorý vykonáva komplexné analýzy výsledkov desiatok či dokonca stoviek domácich aj zahraničných výskumov rôzneho druhu. Všetko sumarizuje, analyzuje a predkladá vláde. Analogická agentúra existuje samozrejme aj v USA. Podľa údajov tohto ЦИФТИ dostali vládne kruhy v USA prvotné informácie o narastajúcich planetárnych deštrukciách už v polovici 20. storočia, ale začali ich celoštátne a tajne zakomponovávať vo svojej dlhodobej stratégie. V r. 1998 vytvoril Kongres a r. 1999 aj vláda USA špeciálne výbory na prípravu činností pri mimoriadnych udalostiach na obdobie do r. 2030. Riadiace vedecké aj vládne inštancie USA nekompromisne kontrolujú tieto informácie s cieľom zamedziť ich publikovanie na verejnosti. Teda nijaká objektívna a systémová informácia o narastajúcich pohyboch zemských pólov alebo planetárnej kataklizme sa vonku nedostane. Okrem toho presakujú informácie, že v USA sa už od r. 1957 vo veľkom rozsahu buduje systém tajných podzemných základní pospájaných tunelmi (pozri Greg Szymanski „New World Order“, Hidden Underground Bases (pozri tu), alebo knihu autora menom Richard Sauder s názvom UNDERGROUND BASES AND TUNNELS s podtitulom: What is government trying to hide?). Ako je známe, v USA sa ani počas studenej vojny „nerátalo“ s atómovými krytmi pre civilné obyvateľstvo – toto mali zabezpečené iba socialistické krajiny. Ak si teda dnešní Američania myslia, že ich vláda na nich „myslí“ – nuž, nech snívajú ďalej. Horšie je, že s týmto sa už nedá rátať ani u nás... presnejšie, dá sa rátať s tým, že s nami nerátajú.
 
V súvislosti s týmto všetkým, akú odpoveď môže dostať dnešný človek na otázku: čo môžem ja osobne, moji príbuzní a blízki očakávať v krajine, kde žijem? Nuž, všetko čo prebieha vôbec nie je neočakávané. Vývoj života na Zemi nesie cyklický charakter, pričom cykly sú tesne naviazané na kozmogénne faktory – čo dokazuje množstvo zdrojov. Môžeme citovať aj profesora A. N. Dmitrijeva: „...z toho, čo je známe historickej geológii a paleontológii, najväčšou zo všetkých katakliziem bola tá pred 60-70 miliónmi rokov, keď vyhynuli dinosaury. Existujú podložené výpočty, ktoré ukazujú, že tá katastrofa, ktorá dozrieva teraz, bude silnejšia o 20 až 25%“. Svedectiev poukazujúcich na prichádzajúcu dobu je viac než dosť. Každý určite pozná kalendár Mayov. V tejto problematike existuje dostatok materiálov, ktoré stoja za prečítanie pre tých, ktorí hľadajú. Jeden z dobrých zdrojov je napríklad ruský bádateľ Jurij Čerkasov, veľmi zaujímavá je napríklad aj kniha THE MAYAN PROPHECIES od autorov Adrian G. Gilbert a Maurice M. Cotterell. Okrem iného obsahuje prílohy, ktoré podávajú veľmi solídny prehľad o tematike posunu zemských pólov. V súvislosti s posuvom zemských pólov samozrejme nemôžeme vynechať profesora CH. Hapgooda a jeho knihu THE PATH OF THE POLES. Ak sa pozrieme na kultúru amerických Indiánov, obzvlášť na ich kalendárno-chronologické systémy, tak sa rozumnému človeku musí vynoriť otázka: a nestojí za to podumať nad prastarými podaniami? Indiáni verili, že sa im podarilo vyčísliť dátum konca tohto Sveta, ale to hlavné, čo vyplýva z ich odkazu je, že všetko na Svete sa točí okolo čísel, a že sa stačí iba pozrieť, aké čísla sú zviazané s udalosťami a bude možné prognózovať ich čas. Ruský matematik Sergej Smeľakov vykonal výskum mayského kalendára pomocou moderného matematického aparátu a potvrdil pravdivosť jeho konečného dátumu – 21. december 2012, keď sa špirála času stočí do bodu. Vesmír je fragmentovaný. Po tejto bifurkácii pôjde vývoj Sveta inou cestou.
Jestvuje ohromné množstvo ďalších výskumov, ktoré tiež ukazujú na konečný dátum prechodu k novému cyklu – 21. decembra 2012. Napríklad okrem notoricky známeho mayského kalendára končí aj ďalších 300 indických kalendárov, ale to akosi uniká pozornosti bádateľov... Takže na otázku „čo sa deje?“ môžeme dať jednoznačnú odpoveď: prebieha Zmena, ktorá je predpovedaná Kozmickým Plánom, bezprecedentná čo do rozsahu; Globálny Pohyb predpovedaný dávno v minulosti – prechod Zeme a Slnečnej sústavy ako celku do nového cyklu vývoja, ktorý sa musí začať 21. decembra 2012. Nuž a už je to tak, pripadlo nám žiť v tomto čase.
 
Ešte predtým, ako si povieme, čo nám o tomto čase hovoria Védy, dotknime sa jedného nanajvýš dôležitého bodu. Kontrolujú tento prechod – ktorý je už predo dvermi – Vyššie Sily, alebo to je iba „mechanický“ proces neoduševnelej prírody? Čo do podstaty, je to otázka existencia Najvyššej Sily, Boha Tvorcu nášho Vesmíru a všetkého existujúceho.
Tie predstavy o Bohu, ktoré existujú v dnešných hlavných náboženstvách boli sformulované samotnými adeptmi týchto náboženstiev za „pomoci“ administrátorov týchto systémov v okamihu ich vzniku a vo forme, ktorej úroveň zodpovedala chápaniu ľudí žijúcich v tom čase a nepoznajúcich nič iné. Náboženstvá principiálne nevysvetľujú pravdu, oni zásadne všetky fungujú na dogme, t.j. netreba vedieť, stačí veriť a robiť na vrchnosť, t.j. vykonávať príkazy (typický prístup je ora et labora). Možno žiť podľa takéhoto princípu? Slabomyseľní nielenže môžu, oni musia. Rozumný človek sa musí riadiť úplne opačným princípom: „pochybuj o všetkom!“ Dnes by asi iba debil tvrdil, že náboženstvá majú šancu plne vystihnúť podstatu Najvyššieho. Na toto sa nemôžeme dovolávať dokonca ani v 21. storočí s celou našou modernou vedou, lebo by bolo vrcholom naivity predpokladať, že človek je v stave pochopiť Bytosť, ktorá operuje s informáciou rozmeru minimálne 10100 Byte, zatiaľ čo my sme sotva začali vystupovať na prvý schodík informačného schodišťa poznania Veľkého Kozmosu. Jednako však už vieme skonštatovať – vrátane použitia prastarých poznatkov – že to, čo prebieha dnes na Zemi a v Slnečnej sústave je proces nekompromisne kontrolovaný Vyššími Silami.
 
Všetko doteraz uvedené malo za cieľ zhrnúť, že už aj na báze dnešných vedeckých informácií vidno, že neodvratná zmena je predo dvermi. Táto skutočnosť ostane nejasná iba tým, ktorí informácie získavajú zo „zaručene nezávislých“ médií. Ale toto určite nie sú čitatelia našej stránky. Ak by vám to však pomohlo, spomeňte si na film 2012. Na začiatku je scéna, kde guvernér Kalifornie (služobník Svetovej Vlády A. Schwartzenegger) ubezpečuje na obrazovkách občanov, že všetko je pod kontrolou a veci sa rýchlo vrátia do normálu. Hlavný hrdina však napriek tomu argumentuje svojej bývalej manželke do telefónu, že to je iba herec a robí to, čo mu povedali... veľmi výstižná informácia a moment hodný zapamätania. Tvari nám dokonca svoje metódy ani neskrývajú.
 
Tak čo nám hovoria o tejto zmene Védy? Na pochopenie súvislostí si musíme najskôr vysvetliť niekoľko súvislostí. Kozmické telesá ako Zem, Slnko, Hviezdy, Galaxie, Metagalaxie, Vesmíry sú typické telá Bohov Pravi. Existujú samozrejme aj protiklady – napríklad typickým telom Démona je Čierna diera. Všetko spojené s Prírodou je vždy riadený, uvedomelý proces, aj keď dnes si myslíme, že napríklad živly sú slepé. Jednoducho nevidíme súvislosti, presnejšie povedané nevieme, na čo sa pozerať a nerozumieme tomu, čo vidíme. Takže nič, čo sa deje vnútri tela Boha Pravi nie je bez jeho vedomia, je to forma prejavu jeho Vôle. Veď aj my máme 9 tiel a svoje biopole. Rovnako my sme Živa, t.j. Duchovná častica, ktorá však vo svojej Loke „ťahá“ so sebou v evolučnom vývoji množstvo ďalších živatiem – každá bunka má svoju živatmu, t.j. je vybavená vlastným rozumom. Zjednodušene povedané, aj my máme šancu sa transformovať a raz do svojho Vesmíru pojať v evolučnom procese napríklad tie živatmy, ktoré tvoria bunky nášho tela. Môžeme tvoriť svoj samostatný Vesmír, pokračovať v evolúcii a napomáhať evolúcii ďalších bytostí. Veď tak či onak – Vesmír sa rozpína. A rozpína sa práve preto, lebo tvoríme nové Vesmíry... ale o tom niekedy inokedy. Ešte však jednu poznámku k posuvom zemských pólov – aj keď už tiež nie je pre nás nová. Podľa Véd Zem netvorí svoje vlastné magnetické pole, ale je situovaná v magnetickom poli nášho ramena Galaxie, ktoré je súčasťou jednotného magnetického poľa celej Galaxie. Ak teda už registrujeme „pohyb“ magnetických pólov, tak to neznamená, že Zem „stojí“ a polia sa posúvajú. Je to presne naopak, magnetické pole stojí a Zem sa už začala vychyľovať. A prečo sa začala tak silno vychyľovať?
 
V súvislosti s nastávajúcimi udalosťami si musíme ozrejmiť otázku paralelných Svetov a dva nanajvýš dôležité dátumy: 21. december 2012 a 14. február 2013.
S otázkou paralelných Svetov sa spája aj príchod Hviezdy Mary, ktorá je podstatnou súčasťou absolútne dokonalého vesmírneho „trenažéra“. Mara je akýsi urýchľovač častíc, ktorý nám umožňuje nadobúdanie kompletnej životnej skúsenosti vo Svete Javi. Vznik paralelného Sveta si môžeme predstaviť na príklade rozličných životných udalostí, ktoré nás počas života stretávajú. S času na čas prichádzame v živote k dôležitým okamihom, kedy vykonávame zásadné rozhodnutia, t.j. rozhodnutia, ktoré principiálne menia naše životné smerovanie. Takéto sú napríklad výber školy, povolania, životného partnera. Na základe nášho rozhodnutia sa začne náš život uberať smerom, ktorý zodpovedá „následkom“ nášho rozhodnutia. Ale čo by sa stalo, ak by sme sa v kritickom, krížnom bode rozhodli opačne? Aby sme ako živatma nadobudli aj túto skúsenosť, tak v tom okamihu sa otvára paralelný Svet, v ktorom pokračuje náš život v smere protikladného rozhodnutia. Ako ideme životom takýchto krížnych bodov pribúda a otvárajú sa nové a nové paralelné Svety. Živatma je schopná zbierať informácie (t.j. skúsenosti) zo všetkých paralelných Svetov, ale naše Vedomie sa prepína do toho paralelného Sveta, v ktorom prebieha „hlavná lekcia“. Hlavná v zmysle toho, čo musíme podstúpiť, akú skúsenosť prežiť, aby sme naplnili to, čo sme si pred vtelením dali „vypočítať“ špecialistom (Bohyňa Makoš a jej dcéry Doľa a Nedoľa). Do toho ale samozrejme vstupuje naša sloboda a jej následky – tvorba karmy. Hoci najbližšie paralelné Svety sú temer totožné s našim, čím sú vzdialenejšie, tým sú okolnosti odlišnejšie. „Preblesk“ medzi paralelnými Svetmi je napríklad jav zvaný Deja vu. V súčasnosti je zvýšený počet takýchto úkazov, vrátane rôznych ďalších „paranormálnych“ zážitkov, napr. skúsenosťami existencie mimo tela.
Paralelné Svety si v súvislosti s Hviezdou Marou môžeme priblížiť na príklade viazanej knihy. Kniha ako taká predstavuje kompletný príbeh, t.j. ako keby náš kompletný život. Stránky knihy, ktoré sú hneď vedľa seba sa minimálne odlišujú čo do záberu príbehu, ale určite existuje veľký rozdiel medzi začiatkom a koncom knihy. Čím ďalej sú od seba jednotlivé strany, tým vzdialenejšie sú prežívané situácie, ale všetko sme my a náš evolučný príbeh. Strany sú zároveň ako keby samostatné entity, t.j. vždy ten paralelný Svet, do ktorého máme prepnuté vedomie. Zo strany na stranu sa dá prejsť iba skrz spoločnú väzbu knihy. No a možnosť takéhoto prechodu nastáva len raz za tisícročia. Táto väzba je ako keby Hviezda Mara vo funkcii vesmírneho urýchľovača. V súčasnosti môžeme doslovne každú sekundu byť v inom paralelnom Svete, takže sa nedá presne predpovedať, čo konkrétne každý z nás zažije v blízkej budúcnosti. Tento stav je ako školský experiment, na aký si určite mnohí pamätajú. Na hodinách fyziky nám pani učiteľka demonštrovala princíp rozličnej hustoty rôznych predmetov tak, že do fľaše postupne nalievala kvapaliny rozličnej hustoty, ktoré sa navzájom nepremiešali. Potom jednoducho hádzala do fľaše rozličné predmety, ktoré zastali na tej kvapaline, kde boli schopné sa podľa svojej hmotnosti a hustoty kvapaliny udržať. A takto to je aj s nami. Každý z nás má svoju vlastnú lekciu, ktorú musí podstúpiť. A práve na túto „stránku“ knihy každého z nás Mara definitívne prepne 21. decembra 2012. V tento deň nastane maximálne priblíženie sa Hviezdy Mara k Zemi. Od toho okamihu už bude možné presne každému predpovedať, čo ho čaká a neminie.
Mara však vplýva na všetko. Okrem otvorených kanálov medzi paralelnými Svetmi urýchľuje všetko dianie na Zemi. Vyhrocuje situáciu tak, aby sa jasne od seba oddelili protiklady. To, čo je dobré sa postupne zväčší na maximálne dobro, to, čo je zlé sa vyhrotí na maximálne zlo. Takže to, čo okolo seba vidíme – stav spoločnosti, drancovanie Prírody, ale aj dobré činy rozhodných ľudí sa bude ešte stupňovať – po 21. december 2012, kedy sa kanály medzi paralelnými Svetmi zase nadlho uzavrú.
Mnohí namietnu, že všetko okolo sa deje kvôli známemu HAARPu či urýchľovaču v Cerne, ktorý tvari dali postaviť z rovnakého dôvodu. Nedajme sa oklamať, obe tieto zariadenia samozrejme boli postavené s cieľom ovplyvňovať počasie, živly a podobné veci, ale v skutočnosti slúžia ako veľká dezinformácia. Predstavte si, že by neexistovali, a ani veľa ľudí by neuverilo v „skleníkový efekt“ z aerosolov a podobných vecí, ale na Zemi by tieto procesy nastúpili – ako by to vysvetlili bez toho, aby to nebolo podozrivé verejnosti? Takto oficiálne hovoria o skleníkovom jave, neoficiálne ľuďom podhodili konšpiračnú teóriu o HAARPe, a už málokto ide za tieto veci a hľadá skutočnú podstatu.
 
Blízkosť hviezdneho obra – Mara je väčšia ako Slnko – spustí poslednú fázu tektonických procesov v zemskej kôre. 21. december 2012 je deň maximálneho priblíženia sa Mary k Zemi. Ďalším dôležitým dátumom je 14. február 2013. V tento deň sa Zem dostane presne medzi Slnko a Maru a dočasne zastane jej rotácia. Z Letopisov Véd vieme, že v minulosti sa to už stalo neraz a Zem zastala na 1, 3, 5 až 10 dní. Ako uvádzajú Védy, po týchto udalostiach na Zemi ostane z deviatich ľudí nažive iba jeden.
 
Zastavenie rotácie Zeme totiž znamená, že masy oceánov budú pokračovať v zotrvačnom pohybe a vylejú sa. Vznikne cca 3 km vysoká cunami, ktorá sa preženie od západu na východ. Už sme videli, aké spustošenie dokáže oveľa menšia vlna, takže niet divu, že treba rátať s dosahom pustošenia do cca 1 600 km od pobrežia oceánov. Čo je isté, územie Slovenska v podstate nebude zasiahnuté, v tomto nás zachráni nadmorská výška. Málokto vie, že napríklad vo švajčiarskych Alpách na štítoch hôr, rovnako ako v Novom Mexiku v USA si podstavili kláštory Tibeťania, keď museli utekať pred Číňanmi. Je teda predpoklad, že vysoké štíty hôr pomôžu prežiť aj v oblastiach bližšie k oceánom.
 
Kto sleduje zvláštne nálezy po svete určite si vybaví, že vedci vykopali a zdokumentovali niekoľko nálezísk na Zemi, kde našli na jednom mieste obrovské množstvo pozostatkov rôznych druhov zvierat, rýb, stromov a všetkého možného – ale „záhadou“ je prečo. Nuž hľa – odpoveď nie je až taká zložitá.
 
V súvislosti s týmito udalosťami – pretože zastavenie rotácie Zeme už „vidia“ aj niektorí ľudia – sa nie v každom výklade spájajú správne fakty. Niektoré opisy hovoria o následnom prechode celej Zeme do 5. dimenzie. Nuž určite nie. Prechod do vyššej dimenzie voláme v našom jazyku zmena rozmernosti, čo skrátene používame ako „smrť“ – ale toto už vieme. Určite všetci na Zemi nezomrú. Treba mať na pamäti, že ako naši Predkovia pred 1,5 miliardou rokov prvý raz pristáli na Zemi, tak tu kontinuálne žijeme dodnes, v takých istých telách. To samozrejme neznamená, že v priebehu vekov tu postupne nežili a nevystriedali sa aj iné formy života. Zem musíme chápať ako „prvú triedu“, kde vyučovací predmet je nadobúdanie skúseností v oblasti smrti a utrpenia. Každá škola bude vždy mať prvú triedu, len žiaci by tam mali byť vždy noví. A takto to ostane aj so Zemou. V podstate sa dá zo zápisov vidieť, že udalosti na Zemi sa cyklicky opakujú – a je to pravda. Predmet si jednoducho vyžaduje takýto prístup.
 
Musíme si ale povedať všetky súvislosti. Aj keby tu Hviezda Mara nebola, Svetová vláda má plán „zlatej miliardy“. Genocída ľudstva je jednoducho súčasťou ich hry. Ako to urobia? Ako vždy doteraz. Oni nám len nanútili lži, ktoré sme však aktívne prebrali. Napríklad namiesto Predkov nám dali Pána, iným zase Alaha, Príroda je „mŕtva“ vec, ktorá sa môže ničiť a podobne. V skutočnosti nie tvari, ale my sami ťažíme naše bohatstvá pre tvarov, t.j. pílime si pod sebou konár, na ktorom sedíme. A aj my sami sa navzájom zabíjame – tvari len využívajú naše otrocké postavenie. Pamätajme však, že Svetlí Bohovia netolerujú otroctvo v nijakej podobe. Tvari za posledné obdobie „vypestovali“ silné kresťanstvo a aj silný islam. Títo sa v krátkej dobe začnú navzájom fyzicky likvidovať vo vojne. Bude to síce smutná, neraz bratovražedná voja, ale nie naša. Nemáme sa jej prečo zúčastniť. Napriek tomu však v nastávajúcom období najviac ľudí – tí, ktorí prežijú „prvé dejstvo“ – zahynie na následky drancovania. V skutočnosti to bude hlavná zbraň na naše ničenie. A nebudú ani klasické „fronty“ – týmito sa stanú mestá. A s týmto treba rátať.
 
Vo Védach sa hovorí: chceš mier – chystaj sa na vojnu. Rátať s tým, že sa nejakou „šikovnosťou“ vyhneme tomu, čo musíme absolvovať nie je riešením pre Slovana alebo Árijca. Ak však už máme za sebou skúsenosť vojny, tak nemusíme nevyhnutne padnúť do tejto fázy vývoja, ale nemôžeme to riešiť tak, že sa budeme oddávať naivným predstavám. Budú aj ľudia, ktorí sa dostanú do paralelných Svetov ďaleko dopredu, napr. 10 rokov po zmene, iní zase o nejaké roky nazad. V skutočnosti – a toto sú mnohí citliví ľudia schopní vidieť – už sú paralelné Svety, kde sa bojuje, ale sú aj také, kde sme sa sotva postavili na nohy a začali chodiť. Namieste však nie je ani pasivita štýlu „Pán rozhodne“ a netreba nič robiť. Vo Védach sa hovorí: na smrť sa chystaj, ale pole zasej.
 
Už sme si povedali, že v Prírode neexistuje nič zbytočné. „Zbytočných“ nie je napr. 95% DNA, keďže „preslávené“ gény „obsadzujú“ max. 5%. Mozog začne postupne sprístupňovať zatiaľ nevyužívanú kapacitu a pracovať na „plný výkon“ – ak to budeme podporovať. Toto samozrejme neplatí pre tvarov. Inými slovami začne sa nám postupne sprístupňovať Rodová pamäť. Nuž a tak je to aj s našim Rozumom a Dušou. Nijaké „zablúdenia z nevedomosti“ – hoci aj z horlivosti – nám nebudú odpustené. Naši Bohovia nám preto dávajú k dispozícii Rozum a Poznanie, aby sme mali možnosť ich používať a tvorivo sa vyvíjať – nie stáť na mieste opakovaním náboženských dogiem. A tak každý, kto namiesto aktivácie vlastnej Duše a používania vlastného Rozumu radšej hoci „horlivo“ veril nejakej dogme dokázal, že Bohovia mu dali Rozum zbytočne. Tento dar nebol používaný na vývoj. Znamená to, že v nasledujúcom živote už nebude rozumným človekom. Zákon Karmy je spravodlivý – čo zaseješ, to aj zožneš. V skutočnosti ani mnohí nebudú musieť čakať na túto „odmenu“ do ďalšieho života. Podľa opisov z Véd, po prebehnutí a doznení všetkých udalostí prechodu do nového Veku, budú takíto ľudia  keď mali šťastie a prežili – zmenení na opice. Dnešné vedecké poznatky už dokazujú, že nie opice, ale človek je vývojovo starší – čo sa „ťažko“ chápe. Keďže to však odporuje Darwinovej dogme, tak nie sú takéto poznatky verejne šírené.
 
Nakoniec príde aj fáza „dočistenia“ Zeme od tvarov, čo dokončia naši Bohovia. Na obdobie cca 10 000 rokov nebudú tvari vôbec schopní existovať na Zemi v Javi. Treba však dodať, že vo svete Navi, t.j. astrálnom svete existovať budú naďalej.
 
Nuž predo dvermi sú veľké zmeny. Prichádza úder Ruských, t.j. Bielych Bohov. Našich Bohov. Máme možnosť ukázať, že sme hodní sa nazývať vnukmi Svaroga, že sme deti Slávy. Naplníme svoje poslanie, alebo sa vrátime nazad v zmysle Kolesa znovuzrodení? Budeme zodpovedne konať alebo čakať na „darček“ od Ježiška? Toto si musí každý vyriešiť sám, s plnou zodpovednosťou a vedomí si osobnej zodpovednosti za svoje činy a úmysly. Dnes prebieha globálny „lov“ na Duše. Potomkovia Slávnych Predkov postupne dostávajú prístup k informáciám, ale konať musia zodpovedne a sami. Okrem toho existuje veľa „pomocníkov“ štýlu „my vieme ako sa zachránite“. Už sme spomínali, že títo „lovci“ Duší nemusia byť iba démoni. Môžu to byť aj Bohovia Slavi, ktorí by tiež radi postúpili v evolúcii, ale potrebujú na to iné živatmy (svoj Vesmír) – pretože týchto je dostatok práve v „pohraničí“. Tu je len ten problém, že pripojenie sa k takému Bohovi – hoci Bohovi Slavi – znamená vstup do jeho Loky, t.j. do priestoru vo Vesmíre, kde má ten ktorý konkrétny Boh plnú moc, t.j. je to jeho Ra Aj, t.j. Raj. Môže to síce znamenať „tichúčko a teplúčko“ – v porovnaní s tým, čo musíme zažívať tu, v Javi, ale je to pozastavenie evolúcie. Svojim úlohám neujdeme, len ich budeme musieť dovypĺňať hodne, hodne neskôr. A je tu aj ten problém, že ak sa „rozhodneme“ pre jedného z Bohov Slavi, iní môžu povedať: a prečo nie ja? Práve preto naši Predkovia upozorňovali – na strome nemáme polievať jednotlivé lístky, ale korene. Keď konáme na Slávu svojho Rodu chybu neurobíme.
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.