Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  AKTÍVNA OBRANA PO ČÍNSKY
AKTÍVNA OBRANA PO ČÍNSKY
VÉDY - Všeobecne

V Číne oslavovali 1. júla 2016 veľmi dôležité výročie – 95 rokov od založenia Komunistickej strany Číny. Na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti tohto výročia vystúpil predseda Si Dzinpin. Okrem bežných ovácií v jeho reči zaznelo niekoľko veľmi dôležitých vyhlásení. V jeho reči bola síce krátka, ale veľmi dôležitá časť:

„Svet sa nachádza na hrane radikálnych zmien. Vidíme, ako sa postupne rozrušuje EÚ, ako ekonomika USA trpí krach. Toto všetko sa skončí novým svetovým zoskupením. Tak ako bolo už nikdy nebude. Do 10 rokov nás očakáva nový svetový poriadok, v ktorom bude kľúčový zväz ČĽR a Ruska“.

V diplomatickej reči to znamená, že Si navrhol vedeniu Ruska učiniť nasledujúci krok – prejsť od ekonomickej a politickej spolupráce k vojensko-politickej aliancii, ktorá bude schopná nielen odolať nastupujúcim hrozbám, ale aj prevziať vedenie vo svete v prípade krachu jestvujúceho svetového poriadku.

Hoci už prebiehajú rôzne vzájomné rokovania, takéto vážne vyhlásenie na vrcholnom podujatí Číny nemožno prehliadnuť. Vrcholný predstaviteľ Číny pokračoval ďalej:

„V súčasnosti vidíme agresívne konanie zo strany USA, a to ako voči Rusku, tak aj voči Číne. Som presvedčený, že Rusko a Čína môžu vytvoriť alianciu, proti ktorej bude NATO bezmocné a to bude koniec imperialistickým snahám Západu“.

Ktovie či to môže byť náhoda, ale o nejaký mesiac nato – 31. augusta 2016 – sa na oficiálnej stránke Bieleho domu objavil článok od Obamu pod nadpisom „Presidential Proclamation - National Preparedness Month, 2016“ s tematikou nabádajúcou Američanov k tomu, že by mali byť na všetko pripravení, lebo môže sa stať všetko. Mesiac „Národnej prípravy na všetko“ bol práve skončený september 2016. Vieme, že Temní nám musia dať vedieť, keď niečo chystajú – a toto vyzerá presne ako takýto oznam...

Pre istotu si pripomeňme, že sme "šťastne" zapojení do NATO a naši reportéri z americko-bratislavských demokratických médií nevidia inou ako americkou optikou. Už je to raz tak, tí, ktorí nikdy neboli vo vojenskej službe a ani nepoznali inú formu riadenia krajiny ako je teraz si myslia, že aj bez skúseností vedia podať verejnosti najlepšie informácie o vojenskej moci Ruska a Číny. Odkiaľ ich ale berú?

Netreba meditovať. Hlava Číny priamym textom, bez akýchkoľvek ázijských okolkov dal Rusku ponuku na vytvorenie vojenskej aliancie proti NATO. Ako a kedy dokončia detaily je už iba otázkou času.

Nebude od veci sa pozrieť bližšie na Čínu z vojensko-politického zorného uhla. Po páde ZSSR v Číne nastal veľký rozruch. Niečo také nikto neočakával. V časoch Gorbačova začali Číňania stavať barikády a žiadali perestrojku v Číne. Čínske vedenie však nemalo žiadne ilúzie o podstate perestrojky, t.j. bolo im jasné, kto to spozadu riadi a aké sú jej skutočné ciele. Rázne zakročili a ukončili celý americký projekt perestrojky ešte predtým, ako skutočne začala. Zachránili tým Čínu pred rozpadom.

A práve pevná politická vôľa prítomná v Číne nebola v ZSSR, ktorého mechanizmus sa po 70 rokoch zasekol. Politika demokratických zmien ukončila existenciu prvého socialistického štátu na svete. Ale práve ZSSR kedysi Číňania považovali za staršieho brata.

Rozpad ZSSR znamenal pre Čínu doslovne ohromnú osobnú tragédiu. Patriarchovia čínskeho komunizmu sa mali nad čím zamyslieť, veď politický systém socialistickej Číny bol analogický sovietskemu. Ak padol sovietsky systém znamenalo to, že čosi v ňom nebolo v poriadku. Ale čo to bolo? Aby našli odpoveď na túto otázku, tak Číňania postupovali podľa východných zvykov principiálne pragmaticky. Vytvorili niekoľko vedecko-výskumných inštitútov, v ktorých dni aj noci stovky historikov, politológov, ekonómov a ďalších expertov hľadali odpoveď na otázku, čo nebolo v poriadku u veľkého sovietskeho brata, a teda čo treba robiť, aby Čína nenasledovala jeho smutný príklad.

Odpoveď sa ukázala až zarážajúco a šokujúco prostá. ZSSR zahubil princíp nevymieňania elity, t.j. z politického Ústredného výboru vynášali jeho členov už iba rovno na cintorín. Stranícka nomenklatúra bola nemenná a nedotknuteľná po celý čas. Ekonomiku riadili ľudia, ktorí vychádzali vyložene zo skúseností z prvých päťročníc.

V Číne učinili uzávery a dnes je rotácia straníckej elity v Číne hlavným a základným princípom existencie krajiny. Teda nech sú celkové výsledky akékoľvek, o 20 rokov sa kompletne vymení celá stranícka elita.

Je to plánovitá a nevyhnutná zmena, ktorej sa jednoducho nedá vyhnúť. Žiadna stranícka a finančná skupina si nemôže  nárokovať právo na nekonečnú moc.

Terajšia čínska mocenská špička to nie je iba Si Dzinpin, to je celá skupina, ktorá kompletne prevzala všetku moc vrátane finančných tokov. A bude určovať smerovanie 20 rokov. Nejde preto o kozmetické zmeny.

Nová skupina nie tak dávno publikovala – pre Čínu už tradičnú – „Bielu knihu novej vojenskej stratégie“. Najdôležitejšou zmenou je deklarovanie Doktríny Aktívnej obrany. Medzi strategické ciele patria úlohy ako „Efektívna obrana vlasti“; „Bezpečnosť vzdušného a vodného priestoru“;  „Boj s terorizmom“ a „Presadzovanie záujmov krajiny za hranicami“. Hlavná myšlienka novej doktríny by sa dala vyjadriť asi ako „My vás nenapadneme, ak vy nenapadnete nás“.

Biela kniha pripúšťa tretiu svetovú vojnu, Čína sa aktívne pripravuje aj na takýto scenár. Podľa Pekingu sa tretia svetová vojna môže začať na základe jednej z troch príčin:

 • Snaha jednej krajiny o svetovú hegemóniu;
 • Zväčšenie priepasti medzi bohatými a chudobnými krajinami;
 • Boj o vodné zdroje.

Biela kniha má samostatnú kapitolu venovanú vzťahom s Ruskom. Čína plánuje vybudovať oveľa väčšiu spoluprácu s ruskou armádou, čo považuje za zásadný faktor.

Mimoriadna pozornosť je venovaná flotile, ktorá má zabezpečiť ochranu vodných hraníc. V Čínskom mori existujú spory o rad ostrovov, ktoré Čína považuje za svoje územie. Ale ako všade, USA vyvolávajú incidenty aj tu. Jedným z mnohých bol úmyselný osemnásobný prelet amerického výzvedného lietadla typu Poseidon s reportérmi CNN na palube nad jedným z umelých čínskych ostrovov.

Američania tvrdia, že tam prebieha výstavba vojenských objektov. Číňania po anglicky žiadali americké lietadlo, aby opustilo čínsky priestor, ale Američania vždy odpovedali, že sú v medzinárodnom vzdušnom priestore.

Američania sa nad tým zabávali... a zatiaľ sa rozišli v mieri.

Na svojich ostrovoch Čína buduje infraštruktúru, ide o zariadenia na vyhľadávanie a meteorologické stanice a stanice pre navigáciu pre medzinárodné použitie.

Tohto roku položili slávnostný kameň pre stavbu dvoch majákov na dvoch ostrovoch. Budú vyzdobené tradičnou symbolikou pre šťastie:

Majáky budú viditeľné pre rybárske a civilné plavidlá do vzdialenosti 45 km.

USA tvrdia, že Čína obsadila ostrovy nelegálne, ale správa o priateľskom futbalovom zápase medzi Vietnamom a Filipínami na nelegálne obsadenom ostrove – tentoraz nie Čínou – jasne poukazuje na dvojité štandardy zavedené a používané USA:

Čína vyjadrila svoj nárok na tieto ostrovy demarkačnou líniou na mape ešte r. 1948. A dnes je rozhodnutá si svoje brániť.

Flotila dostala úlohu nie iba brániť pobrežie, ale aj vyplávať na oceány. Ak USA zájdu priďaleko, Čína odpovie vojensky – vyhlásil oficiálny predstaviteľ Ministerstva obrany ČĽR J. Jujcziun pri komentovaní postupu USA.

Pre nás je zaujímavosťou, že v čínskej armáde platí predpis, že 30% mužstva musia byť členovia Komunistickej strany Číny. Čínski vojaci prisahajú vláde, národu a komunistickej strane:

Čo sa týka vojenskej spolupráce Ruska a Číny, tá sa nezačala iba tohto roku. Ale aj samotná ruská armáda je niečo úplne iné ako pred rokom 2000. Za prvý polrok tohto roku ruská armáda realizovala 900 vojenských cvičení. Už ich je toľko, že ich špecialisti NATO ani nestíhajú sledovať. Presuny sú náhle, nečakané a na veľké vzdialenosti. Napríklad v rámci týchto cvičení sa stalo, že ku Kaliningradu boli umiestnené komplexy Iskander M a na Západe na to prišli až o týždeň. Radar NATO nezistil nič podozrivé. Medzitým boli v cvičení nasadené všetky druhy ozbrojených síl – 650 vojenských vozidiel a 10 000 vojakov.

Čína grandiózne zmenila svoju armádu, ale má prečo. Napríklad USA znovu obnovili svoj vojenský pakt s Austráliou a Novým Zélandom.

Ale krajiny NATO veľmi znepokojil nový kľúčový bod v čínskej vojenskej doktríne, t.j. prechod k aktívnej obrane. Čínska armáda sa už nepovažuje iba za obrannú, ale osvojuje si aj útočné operácie. Jej hlavné sféry dnes sú oceán, otvorený vesmír, jadrové sily a kyberpriestor.

Čínska flotila mala v minulosti za úlohu výlučne brániť pobrežie, dnes vyplávala do otvoreného oceánu. Prioritou sa stala ďaleká morská zóna a nástup čínskych vojenských lodí do všetkých oceánov. Spustil sa aj program stavby nových lodí. Okrem hladinových lodí sa kladie dôraz na ponorky.

Aktívne je vyvíjané námorné letectvo, jedna lietadlová loď je už v prevádzke a spustila sa stavba ďalších lodí takej triedy. Čína smeruje k vytvoreniu úderných námorných skupín oceánskej flotily.

Rusko a Čína majú tradíciu dlhodobej vojenskej spolupráce. V druhej ópiovej vojne (v nich Veľká Británia prinútila Čínu nakupovať drogy od anglickej kráľovskej rodiny) Rusko pomáhalo Číne (1856-1860). V rokoch 1914-1918 Čína politicky podporovala Rusko a jeho spojencov. V Japonsko-Čínskej vojne Rusko dodávalo zbrane a poradcov (1937-1945). V rokoch Kórejskej vojny Rusko a Čína podporovali Severnú Kóreu finančne, technikou a j poradcami.

Najmodernejšie zbrane, ktoré má čínska armáda sú ruské. V r. 2014 Rusko predalo do Číny zbrane za 2,3 miliardy USD. Do Číny smeruje 61% ruskej vojenskej produkcie. Ide najmä o vrtuľníky Mi8 a Mi17, dopravné lietadlo IL76, reaktívne motory pre čínske lietadlá, prebieha jednanie o nákupe niekoľkých divízií S-400.

Značná časť výzbroje čínskej armády sú ruské licencie, napr. mnohocieľový stíhač Shenyang-J11 (kópia SU-27), automat vzor 56 (Kalašnikov), reaktívny bombardér Xian H-6 schopný niesť jadrové zbrane, neatómová ponorka Amur 1650 je hlavnou novinkou svojej triedy. Vo výzbroji ich má aj India.

Shenyang J-11

Xian H-6

Ponorka triedy Amur 1650

Čína má však aj vlastné technológie. Napríklad nový tank je podľa čínskych odborníkov lepší ako Armata.

Jedna z modifikácií platformy Armata

Hlavný bojový tank čínskej výroby model 99 MBT

Spomenúť treba aj stíhač piateho pokolenia J-31 Krečet či protidružicový systém SC-19/KT-2.

Shenyang-J31

Čína a Rusko majú niekoľko druhov spoločných vojenských manévrov. Nácvik spoločnej činnosti antiteroristických operácií prebieha od r. 2005. V rámci Šanghajskej skupiny prebiehajú od r. 2012 spoločné námorné cvičenia. Roku 2012 to bolo v Žltom mori, zúčastnili sa lode, ponorky a námorné výsadky. V ďalšom roku to bolo v Japonskom mori, o rok neskôr už v Stredozemnom mori. Okrem vojenských operácií sa cvičila už aj ideologickú obranu.

Posledné spoločné rusko-čínske vojenské cvičenie nebývalého rozsahu pod názvom „Morská súčinnosť 2016“ sa odohralo v akvatóriu Juhočínskeho mora od 12. do 19. septembra 2016. Predstaviteľ Národnej oslobodzovacej armády Číny vopred oznámil, že velenie manévrov preberajú na seba zástupca veliteľa čínskeho vojenského námorníctva viceadmirál Van Haj a zástupca veliteľa vojenského námorníctva Ruskej federácie Alexander Fedotenkov. Operatívne velenie manévrov viedol zástupca veliteľa Južnej flotily vojenského námorníctva NOAČ, kontraadmirál Juj Manczian. Táto konštelácia hovorí za všetko.

Čínska armáda je dnes je aj moderná, reformovaná a vybavená najnovšími modernými technológiami. Tieto zmeny sú najradikálnejšie a absolútne globálne, pričom ide o najväčšiu armádu sveta. Teda na čo sa čínska armáda chystá? Podľa čínskeho prezidenta cieľom armády je byť pripravená na vojnu za hranicami Číny k roku 2020.

Všetky staré armádne štruktúry boli zrušené – čínska armáda mala 4 hlavné zložky velenia:

 • hlavné politické velenie;
 • hlavné velenie tylového zabezpečenia;
 • hlavné velenie zbraní;
 • velenie generálneho štábu.

Nová štruktúra je rozčlenená na 15 oddelení začlenených pod:

 • štáb pozemných síl;
 • štáb vojenského námorníctva;
 • štáb raketových vojsk;
 • štáb armády.

Pribudli tri nové druhy vojsk:

 • raketové vojská;
 • vojská strategickej podpory – patria tu kozmické vojská a vojská obrany v kyberpriestore;
 • ústredie armádneho velenia – tu patrí aj velenie jadrovým potenciálom Číny.

Národná oslobodzovania armáda Číny má 2 milióny vojakov a ročný rozpočet 216 miliárd USD. Druhá čo do počtu je armáda USA, ktorá má 1.4 milióna vojakov v stálej službe, ale zato astronomický vojenský rozpočet 601 miliárd USD. Treťou vo svetovom poradí je armáda Ruskej federácie s 1 miliónom vojakov v stálej službe a rozpočtom 84,5 miliardy USD.

Tu možno vidieť, kto je ako „mierovo“ naladený. Čínsky a ruský vojenský rozpočet spolu nedosahuje ani polovicu amerického. To však v skutočnosti vôbec neznamená, že Čína a Rusko nemajú ako odpovedať na americké hrozby.

Ak sa pozrieme na najsilnejšie armády sveta čo do počtu tankov, lietadiel a ponoriek, tak dostaneme nasledovné čísla:

ČÍNA:

 • 9 150 tankov;
 • 2 860 lietadiel;
 • 55 ponoriek;

RUSKO:

 • 15 398 tankov;
 • 3 429 lietadiel;
 • 67 ponoriek;

USA:

 • 8 848 tankov;
 • 13 892 lietadiel;
 • 72 ponoriek.

Vzhľadom na charakter a druh výzbroje čínskej armády – ani nehovoriac o vojenskej doktríne – je dnes každému odborníkovi jasné, že Čína sa v žiadnom prípade nechystá na vojnu so suchozemským protivníkom. Ak aj má nejaké spory s Ruskom, tak tieto rieši úplne inými prostriedkami. Načo začínať vojnu so susedom a jadrovou veľmocou, ak to, čo potrebuje – ropu a zemný plyn – môže od Ruska jednoducho nakúpiť. Situácia je dnes tak ďaleko, že Gazprom už stavia veľký plynovod Sila Sibíri. Šéf Gazpromu verejne vyhlásil, že Čína je pre trh so zemným plynom – respektíve juhovýchodná Ázia celkovo – strategický partner Gazpromu. Európa svoju šancu zahodila, Gazprom dostane za plyn v Ázii viac ako v komplikovanej a USA riadenej Európe. Jednoducho európsky trh prestal byť pre Gazprom životne dôležitý, ba môže sa – ak by bola taká potreba – zaobísť aj bez neho.

Pre Čínu sa nie náhodou stali prioritou otázky obrany morských dopravných tepien – reč je o zásobovaní uhľovodíkmi. Preto je kardinálnou otázkou najmä stavba novej flotily a obrovské výsadkové platformy.

Reforma čínskej armády to nie je iba prechod na nové technológie a formy organizácie armády a velenia, to je aj zníženie počtu vojakov. Čína urobila krok porovnateľný s reformou armády Ruskej federácie. Cieľom je zníženie stavu o 13%, čo v prípade Číny znamená prepustenie 300 000 ľudí. 60% z nich sú členovia dôstojníckeho zboru. Namiesto nich budú slúžiť profesionálni seržanti, čo je principiálne obdoba reformy ruskej armády z r. 2008. Čínska armáda vôbec veľmi pozorne analyzuje ruské skúsenosti s modernizáciou armády.

V čínskej armáde najskôr prebehla mohutná protikorupčná aféra. Celkovo sa za mreže dostalo okolo 40 vysokopostavených generálov. Zatiaľ je väčšina procesov s nimi ukončených vynesením rozsudkov smrti. Jednému z takto odsúdených napríklad našli pri domovej prehliadke 1 tonu zahraničných bankoviek a množstvo nefritov…

Dňa 3.9.2015 prebehla v Pekingu vojenská prehliadka pri okrúhlom výročí skončenia Druhej svetovej vojny. Zahraniční špecialisti netrpezlivo očakávali sľúbené ukážky nových vojenských technológií – a nesklamali sa. Napríklad balistická raketa DF-21D už dostala v západnej tlači prívlastok „likvidátor lietadlových lodí“:

Neexistuje proti nej efektívna obrana. Predpokladá sa, že má dostrel minimálne 1 500 km, t.j. ak by chcela lietadlová loď viesť letecký útok proti Číne, tak jej lietadlá by museli – aj s výzbrojou – mať dolet značne prevyšujúci 3 000 km, ak chcú efektívne zasiahnuť čínske územia a aj sa vrátiť. A to už je problém...

Ďalšou očakávanou novinkou bola strategická raketa DF-5B s jadrovou hlavicou, ktorá je schopná dopraviť jadrovú nálož do ktorejkoľvek časti sveta s výnimkou Argentíny a Čile.

V Číne v skutočnosti prebieha vývoj nie jedného, ale hneď dvoch stíhačov 5. generácie. Okrem už spomenutého J11 to je J20:

Zatiaľ je hlavnou údernou silou čínskeho letectva J15 – obdoba ruského Su33 – ktorý je používaný aj na lietadlové lode. Tento fakt aj podčiarkuje prioritný záujem Číny o morskú sféru.

J-15

Su-33

Otvorené, neskrývané je zameranie na už spomenuté vytvorenie silnej oceánskej flotily, ktorú Čína nikdy vo svojej minulosti nemala. Za čias ZSSR bola čínska flotila orientovaná na tzv. „Žltú flotilu“, čo v praxi znamenalo raketové a hliadkové člny, malé výsadkové lode. Všetky operácie prebiehali vyložene v pobrežných vodách.

Nová Čína nabrala kurz na tzv. „Modrú flotilu“, čo predstavuje lietadlové lode, torpédoborce a fregaty. Ide o lode schopné dlhých námorných výprav a operácií v ľubovoľnej časti svetového oceánu.

Jedným z typických príkladov tejto stratégie je zavedenie do výzbroje mobilných výsadkových platforiem vzoru Donghaidao podľa amerického vzoru:

Sú to gigantické, autonómne transportné platformy schopné zásobovať lode všetkým potrebným na vedenie akýchkoľvek vojenských operácií ďaleko od domovských brehov. Okrem Číny má takéto lode iba USA. Pomocou týchto platforiem je možné viesť bojové operácie v ľubovoľnej časti sveta.

Hlavné záujmy Číny sú však v Juhočínskom mori. Tadiaľto prechádza 75% dodávok ropy z Blízkeho Východu do tichooceánskeho ázijského regiónu. Viac ako 40% z nich smeruje do Číny. Je tu skoncentrovaných 30% objemu svetového morského obchodu v hodnote viac ako 5 triliónov USD. 1,2 triliónu sú náklady smerujúce do USA.

Pozícia Číny je v podstate jednoduchá. V tejto časti oceánu – ako ostatne všade – sú prítomné všadeprítomné americké vojenské demokratické námorné sily. V ľubovoľnom okamihu môžu zastaviť dodávky strategických surovín do Číny a to Čína nemôže a nebude viac riskovať. Vplyv v tomto regióne – hoci je to región v logickej sfére vplyvu Číny – je kľúčovým faktorom v geopolitike.

V tomto regióne žiadna krajina nechce vojnu s Čínou, ale USA už dlhodobo prilievajú olej do ohňa a zámerne rozsievajú nesúlad medzi krajinami tohto regiónu.

Náčelník generálneho štábu americkej armády, hlavný veliteľ vojenského námorníctva admirál John Richardson nie náhodou 12.1.2016 vyhlásil, že sa „vrátila epocha súperenia veľmocí“.

Podľa neho Rusko a Čína zdokonalili svoje vojenské potenciály a sú schopné konať operatívne. USA oficiálne zaradili Rusko a Čínu do skupiny súperov. Netreba zabúdať ani na to, že toto desaťročie označili USA za „desaťročie Ázie“. USA – ako zvyčajne – používa stratégiu nepriamej činnosti, t.j. štve proti sebe krajiny juhovýchodnej Ázie, najmä Japonsko, Filipíny a Vietnam proti Číne.

Čína má jadrový potenciál, ale nikto presne nevie koľko jadrových hlavíc vlastne má. Možné je aj to, že má najviac jadrových hlavíc zo všetkých jadrových veľmocí sveta. P. Carter, predstaviteľ amerického Ministerstva obrany tvrdí, že Čína môže mať aj viac ako 3 000 jadrových hlavíc. Ekonomika aj technológie jej to rozhodne umožňujú.

Pre USA je neprijateľný už 1 jadrový úder na ich územie, ale Čína ráta so zvládnutím približne stovky jadrových úderov po jej území. Nie je to síce príjemná vyhliadka, ale je na takúto alternatívu pripravená. Má vystavané obrovské, zatiaľ ľudoprázdne mestá, do ktorých sa stačí v prípade zásahu a zamorenia existujúcich už iba nasťahovať. Okrem toho stavia ohromné podzemné objekty, ktorých účel je nejasný… navonok.

Čína uskutočnila r. 2007 prvý odpal svojej protidružicovej zbrane. Balistická raketa vo výške 850 km zostrelila starú čínsku meteorologickú družicu. Dnes je známe, že majú efektívny systém likvidácie družíc všetkých druhov vrátane ich zachvátenia a dopravy na Zem, ak je potrebné. V zmysle dnes platnej vojenskej doktríny, je práve likvidácia všetkých družíc protivníka prvou etapou globálnej vojny. Platí, že kto vyhrá vo vesmíre, ten vyhrá aj na zemi. A Čína disponuje – podľa odhadu odborníkov – pravdepodobne najlepším protidružicovým systémom na svete.

Z pohľadu osvojovania si vesmíru môžeme spomenúť, že na obežnej dráhe okolo Zeme sú dnes umiestnené dve kozmické stanice schopné trvalo hostiť kozmonautov: jedna čínska a druhá spoločná, na ktorej prevádzke sa podieľa 15 krajín. Takže kozmický výskum dnes je v podstate Čína a ostatné krajiny. Roku 2011 sa ČĽR dostala na druhé miesto vo svete v počte štartov kozmických lodí hneď za Rusko. USA je až za ňou, t.j. na treťom mieste.

Už spomínané stíhače 5. generácie vyvíjajú iba USA, Rusko a Čína. Peking v žiadnom prípade nemá záujem hrať druhé husle. Ale to nie je všetko v oblasti High-Tech. Už 19.5.2014 obvinilo Ministerstvo spravodlivosti USA celú radu čínskych špecialistov v špionáži proti USA. Podľa oficiálnej verzie vyšetrovateľov, pretože čínski špióni-hackeri neupratali za sebou dobre stopy, tak špeciálne oddelenie FBI zistilo odkiaľ prišiel kyberútok. Ide o 12 poschodovú budovu v Šanghaji s identifikačným číslom 61398. Podľa Američanov tam sídlia čínski bojoví hackeri, ktorí slúžia v tajnom oddelení čínskej armády.

Je to štruktúra spravodajskej služby, ktorá sa zaoberá aj špionážou v kyberpriestore – tretie oddelenie Generálneho štábu čínskej armády. Ide o obdobu amerického NSA. Je to gigantická štruktúra, v ktorej slúžia desiatky tisíc ľudí. Ukázalo sa, že toto oddelenie dostalo pod kontrolu americký kyberpriestor. Američania sa proste dlho báli priznať, že kyber vojnu s Číňanmi už prehrali. Je to však holý fakt.

Číňania sa r. 2007 dostali do počítačov Pentagonu, Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva energetiky USA. Vykradli aj kompletnú technologickú dokumentáciu najnovšieho amerického stíhača F-35 – okrem iných vecí...

A tu je druhá dôležitá strategická výhoda – presnejšie víťazstvo – Číny nad USA. Čínski bojoví hackeri môžu v ktorúkoľvek minútu odpojiť v USA všetky silové energetické uzly – plynovody, ropovody, rafinérie, elektrárne – vrátane jadrových – všetky prenosové siete vysokého napätia, proste celý americký priemysel, celú infraštruktúru. A to je koniec americkej moci.

Teda spočítajme si iba dva dôležité faktory: Čína samotná dokáže v prvej vlne zneškodniť všetky americké družice a „vypnúť“ americké energetické tepny – okrem iného. Je strategickým spojencom ďalšej veľmoci – Ruska. A my – ako členovia NATO – sa snažíme (hoci je to iba snaha USA, nikto z NATO sa od toho nedištancoval) vtiahnuť do vojny buď Rusko alebo Čínu. Strašné čo i len pomyslieť, ako – ak by sa „nám“ to podarilo – to skončí.

Riaditeľ CIA John Brennan v septembri 2016 vyhlásil, že Rusko je „hrozným protivníkom“, s ktorým je potrebné v rade oblastí spolupracovať. Očividne ruský potenciál ani v kyberpriestore nie je nijako zanedbateľný.

USA majú strategické vojenské plánovanie, ktoré pred akýmkoľvek vojenským útokom na vybraný subjekt vypočítava pravdepodobnosť, s akou po prvom, americkom údere na nejakú krajinu bude táto schopná zasadiť USA a ich spojencom odvetný úder. Hoci ich teoretické plány na rok 2016 vyzerali spočiatku ružovo, akosi sa im to v priebehu roka „pokazilo“. Podľa spomínanej americkej stratégie, USA zasadia prvý úder iba vtedy, ak pravdepodobnosť odvetného úderu je značne pod 10%. Dnes – ako je známe – sú nútení znovu prehodnotiť svoj plánovaný útok na Rusko alebo Čínu, lebo napríklad iba v prípade Ruska je – podľa ich výpočtov – pravdepodobnosť odvetného úderu ďaleko nad 30%. A to je neprijateľné riziko.

Stratégia Anakondy je našim čitateľom známa, ale nie veľmi známym faktom je, že v podstate každý americký prezident od Druhej svetovej vojny v týchto plánoch aktívne konal. Napríklad toľko oslavovaný J. F. Kennedy už dal rozmiestniť v Turecku jadrové hlavice, ktoré mali – tak ako dnes aktuálny plán pre rok 2016 – zasadiť ZSSR masový útok, ktorý ZSSR nemalo byť schopné zvládnuť. ZSSR ako odvetu umiestnilo rakety s jadrovými hlavicami na Kubu – čo bolo pre Američanov šokovou terapiou. Oná „Karibská kríza“ dosiahla – z pohľadu ZSSR – svoj cieľ. ZSSR síce stiahlo z Kuby svoje rakety, ale naši demokratickí odborníci-reportéri vždy akosi pozabudnú spomenúť, že aj USA bolo nútené stiahnuť svoj jadrový potenciál z Turecka. V skutočnosti môžeme povedať, že to bolo strategické víťazstvo ZSSR nad USA, lebo dokázal zabrániť americkému útoku. USA umiestnili útočné rakety ako prví, rovnako NATO zostavili ako útočný pakt ako prví. Varšavská zmluva bola iba odvetou. A už sme si ju aj dali s radosťou „rozmontovať“.

Nuž čo. Naša politická elita – až v nechutnej miere termizovaná – nás spolu s bratislavsko-americkými reportérmi udržiava v sladkej neinformovanosti. V Nemecku a už aj USA dokonca vrcholní predstavitelia krajiny varovali obyvateľstvo pred novými hrozbami, ale naša elita – vrátane nováčikov v parlamente – sa rýchlo zorientovala akurát tak v sofistikovanom vykrádaní štátneho rozpočtu. To pre tých, ktorí si myslia, že tí hore pre nás niečo naozaj robia.

My ostatní sa dobre zamyslime. Cesta do nového veku začína v každom z nás individuálne – nie v tom, čo robia ostatní. Ako poznáte s kým možno na nej spolupracovať? Nie je to až také zložité. Ak niekto jedno hovorí, druhé robí a tretie si myslí – ruky preč. Niekedy také poznanie prichádza neskôr, ale dôležité je to, že prichádza. V hre je známy citát W. Chruchila: „Nikto vám nemôže toľko dať ako ja sľúbiť“. Pozor teda na všetkých, ktorí sľubujú... a ostatné je na každom individuálne. Zmena môže prísť ako zlodej – keď ju nikto nečaká.

02.10.2016

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.