Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  CESTA DUCHOVNÉHO VÝVOJA /  VEČE A AKO ĎALEJ
VEČE A AKO ĎALEJ
Védy a viera - Zákony Rita

V septembri t.r. (ešte v 7524 od UMHCH) sme sa po prvý raz stretli na celoslovenských Veče v Nitre. Bolo to logické vyvrcholenie jednej etapy vývoja v našej krajine. Predtým sme avizovali celoslovenskú aktiváciu štruktúry ľudí, ktorí majú záujem sa spájať s cieľom niečo spoločne vykonať pre zmenu a na priblíženie hodnôt, ktoré vyznávali naši Predkovia a ktoré chýbajú v demokratickej spoločnosti. Vari nemusíme ani prízvukovať, že máme na mysli skutočný význam slova „demokracia“, t.j. tak, ako ho ponímal ešte Platón a vôbec celý starovek vrátane našich Predkov.

Vzhľadom na vývoj príspevkov na Veče je jasné, že situácia sa nevyvinula tak, ako sme predpokladali – ale nemožno to nazvať zlyhaním. Tak ako sa strom nemôže zo semena hneď zmeniť na ohromnú konštrukciu zrelého stromu bez postupnej reťaze zmien, tak ani všetka nízkofrekvenčná energia nie je schopná sa transformovať na vysokofrekvenčnú bez zákonitých evolučných etáp. A my nie sme nič iné ako forma energie – nič viac a nič menej.

Energia nie je iba to, čo si úzko ohraničený človek zvykol nazývať energiou – zvyčajne za ňu považuje iba to, čo hreje a svieti. Ale energia to je aj Zem, aj vzduch, aj to, čo nevidíme, lebo sa to nachádza za hranicou nášho ponímania. Všetko okolo nás je energia, ktorá je vyjadrená v rôznych formách. Energia je proste ľubovoľný druh matérie ako fyzickej, tak aj jemnohmotnej úrovne, ktorá sa nachádza za hranicou ponímania človeka.

Energia je zároveň nekonečné stupňovité schodisko prechodných stavov matérie. V nižšom frekvenčnom spektre je fundamentom hrubá, fyzická matéria, ale v hornom frekvenčnom rozsahu to je vyšší stav Ducha, Duchovná matéria.

Pre tých, ktorí si zvykli hľadať slovné hračky hneď dopĺňame, že budeme používať výrazy, na ktoré je dnešný človek zvyknutý – bez ohľadu na to, že existujú aj ekvivalenty v našom prastarom – staroslovienskom – jazyku. V tomto prípade je pre nás dôležitejšia ľahká zrozumiteľnosť ako hra na mačku a myš. Všetko má však svoje hranice a súvislosti vyplynú ďalej v texte.

Na Veče sa tradične stretávajú členovia Občín – ale dnes je potrebné jasne porozumieť tomu, čo to je Občina. Je to skupina ľudí, ktorí vyznávajú špecifický systém hodnôt a skrz neho spoznávajú špecifický systém poznatkov. Taká skupina je teda spojená niečím, čo je spoločné pre všetkých členov spoločenstva. Je to zároveň skupina, v ktorej každý jej člen pozná svoje miesto, t.j. má v nej svoju neopakovateľnú úlohu. Plnenie tejto úlohy každým členom Občiny určuje vývoj Občiny ako celku. Občina je – inými slovami – jednorodé spoločenstvo, v ktorom každý člen pozná, má a napĺňa svoje funkcie a povinnosti.

Z védického pohľadu sa na všetko vôkol nás pozeráme ako na odraz vyšších štruktúr, t.j. môžeme ponímať náš svet ako holografický Obraz Vyššej reality. Preto môžeme použiť princíp „ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“. Ak teda náš Svet považujeme za mikrokozmos, tak musí existovať makrokozmos, teda niečo také ako „zdrojový kód“ programu nášho Sveta, t.j. Sveta Javi.

Duchovná a fyzická rovina nie sú dva do seba nezapadajúce protiklady, ale sú súčasťou jediného celku v tom istom živom organizme ohromného Jestvovania, ktorí ľudia odpradávna nazývajú Kozmosom.

Kozmos obýva nespočítateľné množstvo foriem Života – stačí otvoriť Knihu Svetla – ktoré majú svoje vlastné Duše s vlastnými cieľmi vývoja. Každá Duša – nezávisle od toho, v akej materiálnej alebo jemnohmotnej forme prechádza svojím evolučným vývojom – nie je náhodnou, samostatnou entitou sama pre seba, ale je to predprogramovaný, presne zostavený a „prepočítaný“ komponent Zhora ako určitá konkrétna Jednotka. Má povinnosť pre ohromnú Bytosť Kozmosu vypĺňať konkrétnu úlohu, ktorá je rovnako ako jej samotná existencia daná Zhora. Z tohto pohľadu vyplýva záver, že človečenstvo ako forma jestvovania je stav matérie nevyhnutný na určitý časový úsek. Dá sa to porovnať s nejakou bunkou v tomto organizme, ktorá sa v potrebný čas zrodí kvôli konkrétnemu cieľu a ktorá neodvratne zanikne po vyplnení svojej úlohy.

Ale samotný vývoj každej z Jednotiek (Duše), ktoré tvoria človečenstvo, ako aj iných Jednotiek, ktoré osídľujú ohromný organizmus Kozmosu nepredpokladá zastavenie vývoja smrťou. Tá je iba transformáciou Duší najskôr skrz púť postupných materializácií vo fyzickej matérií a potom v jemnohmotnej. Toto pokračuje až po dosiahnutie najvyšších stavov Ducha. To, ako si Duša viedla v predchádzajúcom živote ovplyvňuje jej ďalší mód chovania v ďalších inkarnáciách, alebo aj ďalej, na úrovniach existencie Hierarchie v Pravi.

Jednotlivé Bytie možno považovať za špecifický prvopočiatok, ale čo do svojej podstaty pochádza z tých najvyšších úrovní, t.j. z Pravi. Čo sa týka svojej všeobecnej konfigurácie je vytvorené nato, aby jediné celé mohlo byť časťou, a aby časť mohla byť jedinou Podstatou Jestvovania. Takto došlo k implementácii obsiahnutia všetkého v jednom a jedného v mnohom.

Vyššie Jestvovanie, alebo inak ten ohromný kozmický organizmus, v ktorom existujeme a vyvíjame sa je výtvorom druhých, ešte Vyšších Bytostí, ktoré sa vyvíjajú na ešte vyšších rovinách jestvovania.

A takto sa zrodila závislosť jedinej celostnosti v celom objeme od jednej časti, ktorú obsahuje. Bez nej Jestvovanie nebude mať tie konštruktívne údaje, ktorými je v plnej štruktúrnej konfigurácii a prestane byť samým sebou.

Ale toto nemôže nastať vďaka systematizácii a kontrolno-kvalitatívnemu odberu novovytvorených Jednotiek po ich prvej z rady etáp životnej púte na materiálnej úrovni jestvovania, na úrovni ktorej je Jednotka podriadená štádiám inkarnácií. Systém vývoja Jestvovania zahŕňa v sebe mechanizmus kontrolno-kvalitatívnej regulácie aj všetkých znovuvytvorených Jednotiek čo znamená, že nepodarok nebude prepustený vyššie.

Kvalitatívny výber Jednotiek – t.j. Duší – sa realizuje na počiatočnej etape vývoja v materiálnej Úrovni Javi, t.j. po rade ich prvomaterializácií na Zemi. To je systém „spracovávania“ – Duše, ktoré nemali šťastie sú rozkódované po určitom počte inkarnácií a prestanú existovať ako osobnosti, t.j. nad úroveň Zemskej roviny nie sú prepustené – a hotovo.

Formujúcim momentom Jednoty je zdokonaľovanie celostnej štruktúry Jestvovania vďaka vývoju a zjednocovaniu nekonečne potenciálnych súčastí množstiev častí svojej Podstaty. Nekonečnosť je v tomto význame vyjadrená špecifickým štádiom konečných čo do kvality vytvorených objemov, majúcich nedokonalosť vo vývoji na danej Úrovni zdokonaľovania.

Takýmto spôsobom sformovaná potenciálna báza dáva Jedinocelostnej štruktúre stavby funkciu nekonečnosti v zdokonaľovaní všeobecného potenciálu vďaka vývoju vlastných prvobytných základov. O vývoji akýchkoľvek miniobjemov alebo Jednotiek možno hovoriť ako o nekonečnosti evolúcie v celom. Ľubovoľná nekonečnosť vyjadruje štádium konečných objemov, ktoré sa menia kvalitatívne aj kvantitatívne. Nekonečnosť existuje iba vďaka tomu, lebo ľubovoľná etapa vývoja akejkoľvek formy predstavuje nedokonalosť vo vývoji na danej Úrovni zdokonaľovania, a teda možnosť ďalšieho evolučného vývoja.

Vráťme sa teda k našej Občine. Ako Rody tvoria Občiny, tak Občiny tvoria Dŕžavu. A pretože ako hore tak dolu, tak nie je jedno ako sú formované Občiny. Zásadne sa formujú zdola, od základných buniek spoločnosti.

Aká je kvalita Občín, taká je kvalita celej spoločnosti – čo dnes určite netreba komentovať. Vytvoriť Občinu – v zmysle jej definície na začiatku – nie je vôbec jednoduchá vec. Závisí totiž od každej jej „bunky“, t.j. jednotky. Naši Predkovia používali porovnanie so sudom medu a lyžičkou dechtu. Lyžička dechtu znehodnotí celý sud medu, ale lyžička medu nenapraví sud dechtu.

Ak sme pochopili význam Občiny – môžeme hovoriť o komponente Kozmosu – tak môžeme prejsť priamo k téme tohto článku. V tomto roku sa nám po prvý raz podarilo osláviť oba najdôležitejšie Sviatky nášho Leta – Sviatok Kupalu aj Letný Deň Perúna. Pochvala patrí najmä organizátorom oboch podujatí, t.j. Považskej Občine aj skupine v okolí Liptovských Revúc. Samozrejme aj všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k dielu. Máme na mysli najmä stany, organizáciu stola pohostenia, vareniu na ohnisku, príprave dreva a pod. Na Liptove pribudla aj skutočne profesionálna organizácia – čo nie je na podujatiach kde je veľa ľudí nijako zanedbateľné – záchodov. Rovnako bolo veľmi pekné organizovanie lukostreľby pre deti. Všetkým naozaj srdečná vďaka.

Čo sa týka Sviatku Perúna, možno jeden postreh. Ako vyplýva z úvodu, skutočný vývoj má svoje štádiá a žiadne sa nedá preskočiť. Sme ešte ďaleko od správneho vzťahu k Prírode, preto nie každá „ekológia“ musí existovať za každú cenu. Vďaka tomuto komponentu sme zdĺhavejšie zapaľovali Oheň. Tu patrí aj rýchlosť spievania Hymny Ohňu. Pomalý rytmus nastavuje pomalý dej, čo je všeobecne platné.

Za „ekologické“ môžeme však považovať napríklad tie matky či rodiny celkovo, ktoré prišli na miesto osláv na vlakoch, hromadných spojoch a pešo. Napríklad jeden účastník prišiel na bicykli až z Mladej Boleslavi – a to už je čo povedať.

Nemôžeme nespomenúť, že niektorí si mýlia slávenie Sviatku s nejakým festivalom. Tu nejde o žiadne vystúpenia skupín či jednotlivcov alebo prehrávanie reprodukovanej hudby. Skôr – presnejšie predovšetkým – tu ide o ukážky toho, čo účastníci osláv dokážu sami. Môže ísť o spev, hru na hudobných nástrojoch, tance, bojové umenia a podobne – ale vždy má ísť o umenie tých, ktorí sa osláv zúčastňujú.

Na Sviatky má vtedy význam chodiť, ak naozaj chceme pracovať na svojom Duchovnom vývoji. Ako je nastavená myseľ, taká energia na nás zostupuje. Na našich Sviatkoch – a najmä týchto dvoch – je poskytovaná možnosť využívať energie. Vieme, že pri týchto – pre nás hlavných – sviatkoch dochádza k dlhodobým výtryskom energií, s ktorými by sme sa mali učiť pracovať a používať ich. Tok energií sa spúšťa už pri úvodných slovách Obradu a trvá v podstate po celý čas. Preto je dobré ostávať na mieste osláv po celú noc, lebo aj v spánku pôsobia energie na naše biopole blahodarne. Takto dochádza aj k rozširovaniu Vedomia.

Nečudo, že tieto Sviatky – vďaka blahodarnej energii – boli „zabudnuté“, ale namiesto nich nám „ponúkajú“ slnovraty. Slnovrat je síce tiež sviatok, ale na rozdiel od Kupalu a Perúna je z energetického pohľadu „zaujímavá“ hodina zmeny pohybu Slnka a plus-mínus cca 10 minút. Hotovo, nič viac. Navyše slnovraty vytvárajú dojem, že sme boli primitívi, ktorí dokázali registrovať iba takéto úkazy.

Ak hovoríme o energiách, tak ešte jedna poznámka. Pred akýmkoľvek energetickým cvičením – vrátane bojových umení – je dôležité si vyjasniť, čo chceme danou aktivitou dosiahnuť. Môže ísť o Duchovný vývoj, celkový dostatok a pod. Podľa toho čo máme v mysli bude táto „filtrovať“ druh energie, ktorý danou energetickou aktivitou naberáme. Energiu vôkol nás populárne nazývame Prana, alebo tradične slovansky Rieža. Ide principiálne o to isté. Ak ľudia iba „žijú z Prany“ to ešte neznamená, že sa „kŕmia“ pozitívnou energiou – spravidla konzumujú to, čo sa nachádza v ich okolí. Boli sme stvorení s tráviacim traktom, preto nie div, že mnohí „Pranojedi“ končia so zhubnými ochoreniami tráviaceho traktu. Tieto otázky budeme preberať v pripravovaných kurzoch Psychoenergolytiky.

Ak by sme chceli „natvrdo“ prejsť na režim Kopného Práva, tak východiskové podmienky sú veľmi jednoduché. Voliť môže kopný muž, ktorý musí mať vek minimálne 50 rokov, mať už vnúčatá, je hlavou Rodiny a narodil sa na zemi kde žije.

Okrem ďalších detailov sa všetky spory rozhodujú jednohlasne, t.j. vec sa musí vyjasňovať dovtedy, kým všetci stanovisko pochopia a súhlasia, alebo vec zavrhnú.

Pretože veci sa dávajú do pohybu od desiatnika, tak je očividné, že všetko začína voľbou zdola. Takto si v každej Občine naši Predkovia zvolili toho, kto ich zastupoval. Preto možno povedať, že Dŕžava držala na moci Rodov, t.j. na Občinách. A ako to môžeme použiť dnes?

Aby sme išli poporiadku, tak pri návrhu našej celoplošnej organizácie sme vychádzali z dvoch smerov. Vytvorila sa skupina ľudí, ktorí sa najaktívnejšie prejavovali v príprave podkladov na celoplošnú činnosť – ale nebola to skupina ľudí zvolená zdola. Na druhej strane – koľko máme už na našom území zorganizovaných a fungujúcich Občín? Odpoveď poznáme všetci.

Pretože v takomto rozložení energií sme nedosiahli na Veče súlad, nemá význam ďalej pokračovať, kým sa veci nedajú do súladu. Ale tu musíme brať do úvahy aj faktory, ktoré sa veľmi dlho do úvahy nebrali – ak chceme vyjsť zo slepej ulice. O čo ide?

V minulosti boli vytvorené Pravidlá pre ľudí, ktorí žili v minulosti. Vzhľadom na situáciu, v akej sa nachádzame dnes – a nie je nijako ružová – môžeme povedať, že sme ZLYHALI. Za posledných cca 2 000 rokov sme mali Duchovne vyrásť tak, že dnes mal náš mozog pracovať niekde na úrovni 50%. A kde sme? Komu pracuje mozog na nejakých 5-6% toho môžeme považovať za mimoriadny nadpriemer. Problém však je, že Vesmír neberie do úvahy naše zlyhanie – on nás postupne ale nezadržateľne presúva do oblasti Vysokých frekvencií – Noc Svaroga už skončila. Pre tých, ktorí „čakajú“ na ukončenie Veku Vodnára tiež nemáme dobrú správu – tu síce termíny nie sú až také exaktné, ale všetky dostupné hovoria o skončení v rokoch 2012 až 2013. Tak či onak, Nový Vek začal.

Prostredie nových, Vysokých energií vyžaduje kompatibilitu mozgu na úrovni okolo 50%. Pre nižšie frekvencie bude definitívny nástup smrteľný. Pravdou je, že okolie sa zatiaľ mení pomaly, ale už zreteľne. Kedysi sa hovorilo o rodiacich sa zázračných deťoch „Indigo“, čo je termín vymyslený zakladateľom Scientologickej cirkvi Hubbartom. Indigo síce leží v temnej časti spektra, ale fakt, že sa začali rodiť iné deti nastal. Dnes už sme zase ďalej – hovorí sa o „Briliantových“ deťoch. Skryť sa to jednoducho nedá. Problémom však ostáva energetický potenciál rodičov – najčastejšie z detí vychovávajú ešte horších biorobotov ako sú oni sami. Je to smutné, ale je to fakt – za ktorým sa ťahá strašná zodpovednosť rodičov, biorobotmi zatiaľ ešte nevnímaná.

Treba povedať, že tradičné, staré prístupy nie sú principiálne zlé, ale my namiesto Duchovného vývoja volíme obchod. Zdravomyslie však tak či onak predpokladá komponent vlastnej skúsenosti aj radu odborníka v danej oblasti. Ako teda z toho von?

Jediná istá cesta je vytvorenie si priameho kontaktu na svojho Nebeského učiteľa – čo je ten zástupca nášho Rodu, ktorý bol pri našom vzniku (nie tejto inkarnácii) a „vykonáva nad nami dohľad“. Je to teda priame spojenie na Rod bez egregoru. Tento kontakt je možný výlučne na Vysokých frekvenciách – a toto je aj hlavnou úlohou komplexu cvičení Psychoenergolytiky, hoci „vedľajším účinkom“ je aj bojový systém Biely Medveď. Hlavný cieľ však je štart Duchovného vývoja, rozširovanie Vedomia.

Takže sme tu. Okolitý svet sa zmení – zatiaľ nie je jasné, či to bude vojna, kataklizma, či kombinácia oboch. Môže sa to zaobísť aj bez toho, ale zmena nastane. V Knihe Múdrosti Perúna sa hovorí o Ohni odplaty, ktorý zostúpi z Nebies. Môže ísť o Vysokoenergetické bytosti – Legov – ktoré sú plazmovej podstaty. Naša Duša je tiež plazmovej podstaty – preto ju čistíme na Sviatkoch preskokmi cez vatru. Nebeská plazma zostúpi a bude páliť temné komponenty v našich biopoliach, čo vyvolá okamžitú energetickú nerovnováhu a smrť väčšiny takto zasiahnutých ľudí. A – koniec koncov – môže ísť aj o kombináciu všetkých faktorov. Napríklad Vanga pripomína, že pri udalostiach „čistky“ nepomôžu ani peniaze, ani iné miesto na Zemi.

Tu musíme hneď doplniť, že nepodávame žiadne presné termíny a opisy. Isté je iba to, že novo materializujúce sa Duše budú schopné žiť v novom prostredí, ostatní budú z neho odstránení. Presnejšie, väčšina bude z neho odstránená. Také sú aktuálne predpovede podávané kontaktérmi s Vyššími Svetmi. V podstate však sedia so starými.

Ako hore tak dole, ako vnútri tak navonok – už to poznáme. Kto má akú frekvenciu mysle, tam bude aj zaradený. Svoju frekvenciu si totiž každý vybral sám, svojim spôsobom života a hodnotami, ktoré vyznáva, resp. nevyznáva. Ale tu vstupuje do hry ďalší veľmi dôležitý faktor. To, čo platilo pre našich Predkov dnes nemusí platiť v celku – veď pri znalosti týchto podkladov sme tak či onak prehrali. V praxi teda už nie je dôležité, či nosíme dlhé vlasy, brady alebo ľudové kroje. Môžu byť ako sprievodným javom Duchovne zrelého človeka, tak aj kamuflážou. Rovnako nie je dôležité, kto vie čo odrecitovať – čo neznamená, že „recitované“ časti sú zákonite zlé. Všimnite si napríklad psa. On síce svojho pána spozná podľa hlasu či postavy – ale aj tak si musí všetko overiť oňuchaním. Zvieratá to majú zložitejšie, lebo my ľudia sa obliekame často každý deň úplne inak. Overenie zovňajšku teda nie je dosť, musia vykonať aj „hĺbkovú kontrolu“. A čo robíme bežne my? Spoliehame sa na „Image“, podstatu neoverujeme skoro nikdy. Berme si príklad zo zvierat, je čas to zmeniť.

Recitovanie védických textov, nosenie kroja, dlhých vlasov či brady dnes teda nie je také dôležité, najmä ak človek začína vedome pracovať s energiami. Ale tak či onak ide iba o povrchové ukazovatele. Nikto nezrušil Kony Rita ani nedal právo odoberať život iným bytostiam len pre zisk či preto, lebo „mäso môžem“ alebo že drevo sa dobre predáva do zahraničia.

Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj tých, ktorí by chceli ľudí odhadovať iba podľa ich zovňajšku. Medzi najčastejšie prípady patrí farba očí či vlasov. Aj keď sú to skutočne platné parametre, nemožno ich dnes považovať za absolútne a neomylne ukazujúce o koho ide. Pre tých, ktorým to nestačí pripomíname skúsenosť, ktorú opisuje David Icke. Rovnako dnes nie je smerodajná farba vlasov – ide v podstate o ten istý princíp. Pretože tvari vedia mimikrovať, tak „ideálny Slovan“ čo do zovňajšku je skôr podozrivý... aj keď netreba hneď každého podozrievať. Práve nato nám naši Predkovia zanechali princíp Zdravomyslia. Veď napríklad nacistická ideológia – ktorá nemá s nami nič spoločné – považovala za ideálneho Árijca blonďáka s modrými očami. Ale z nášho – vlastného – pohľadu to je Svätorus.

Samozrejme že to neznamená, že neexistujú iné „podporné indikátory“, ale to je už iná téma.

V Rusku kresťanská cirkev dlhodobo posielala provokatérov medzi slovanské Občiny, ktorí veľmi často začali vystupovať extrémne radikálne ale navonok „slovansky“. Toto privolalo už logickú reakciu štátneho aparátu a tak sa stalo čo sa stalo. Teda ďalší ukazovateľ – ak chceme použiť skúsenosti z Ruska – je vyvarovať sa extrémne „rýchlemu“ slovanstvu. Máme na mysli tých, ktorí napr. ešte pred rokom o slovanskom védizme ani netušili, ale dnes by najradšej „evanjelizovali“ všetkých. Buď ide o nevyzretých jedincov (semienko sa nemôže stať hneď stromom) alebo aj provokatérov. Výber necháme na vás.

Ak si to zhrnieme, výsledok je pomerne jednoduchý. Občina je homogénne spoločenstvo, ale v dnešných podmienkach nemusí byť výlučne „usadená“ v klasických Rodových osadách. Skôr prichádza do úvahy – vzhľadom na špecifiká našej krajiny – prepojenie „virtuálne“. U nás nie je problém sa hoci aj ten istý deň stretnúť, ak nastane taká potreba. Kto chce ísť žiť priamo do Rodovej osady môže – je to jeho vec. Občiny musia vznikať prvé, ich zástupcovia môžu následne tvoriť aj vyššiu štruktúru podľa potreby. Najskôr teda vytvoriť Občinu, potom organizovať ostatné. Naopak to nepôjde, už sme sa presvedčili.

Ale pred nami stojí aj veľa ďalších úloh, nejde iba o Rodové osady. V školách učia naše deti cudzej ideológii, nenavrátili nám naše Sväté miesta, kde by sme mohli znovu stavať Svätilištia a Kapištia, celkovo dnešná spoločnosť je nevedomá vlastnej minulosti, veľkosti vlastných Predkov.

Čo sa týka nášho vlastného postoja – rovnako ho budeme modifikovať vychádzajúc z danej skúsenosti. Naša úloha je a ostáva prinášať poznanie. Nebudeme teda viac vstupovať do žiadnych organizačných zoskupení. Ostatné veci budú postupne privedené na patričnú mieru.

16.10.2016

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.