Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  OBRAZY SVETA /  KATARI, AHNENERBE A GRÁL I.
KATARI, AHNENERBE A GRÁL I.
Védy a viera - Zákony Rita

V minulosti sme neraz používali v našich článkoch citáty z Biblie. Hoci Stará Viera NEMÁ S BIBLIOU ABSOLÚTNE NIČ SPOLOČNÉ ukazuje sa, že u niektorých našich čitateľov vnikli asociácie s kresťanstvom, ako východiskovým bodom našej cesty. Nastal teda čas dať veci na správnu mieru.

V prvom rade – čo sa týka nášho zamerania – je potrebné zvýrazniť dva aspekty. Stará Viera našich Predkov – ústredný motív našej stránky – nie je svojou podstatou nič iné, ako prístupným spôsobom podaná informácia o skutočnej podstate Stavby Sveta. Ako vo všetkom, aj táto Istina má veľa Právd. A tak si mnohí začali predstavovať Starú Vieru – Védické Svetoponímanie – v podobe mnohých Bohov, najčastejšie v ľudských podobách. Hoci tento aspekt nie je vylúčený, ide o ďaleko väčší Obraz.

Čo sa týka nášho vzťahu ku kresťanstvu, tu nastalo tiež niečo podobné. Pretože sme neraz používali citáty zo Starého alebo Nového Zákona, u niektorých ľudí vznikol dojem, že vychádzame – podobne ako Civilizácia – z Biblie. Nuž, tu musíme brať do úvahy dva zorné uhly. Čo sa týka akéhokoľvek judaistického náboženstva – vrátane kresťanstva – nemáme čo o ňom povedať čo do faktu jeho existencie. Ide o to, že ak sa chceme odvolávať na Dedičstvo Predkov, t.j. na Védy, tak v nich nie je o Judaizme ako konkrétnom náboženstve – vrátane jeho vetiev, medzi ktoré patrí aj kresťanstvo – nič povedané. Je to tak preto, lebo v čase, keď sa písali Védy ešte nič také neexistovalo.

Druhý zorný uhol je fakt násilného pokresťančovania našich Predkov, vrátane likvidácie našej Kultúry, násilné prevychovávanie detí (po tom, ako im pozabíjali rodičov) a vôbec všetko, čo – nielen – Inkvizícia na našej zemi v minulosti robila. Za tieto činy nie sú zodpovední dnes žijúci kresťania, ale ak nepoznáme vlastnú minulosť, tak sme odsúdení na jej opakovanie... Nemožno teda ignorovať túto hroznú, krutú minulosť a naivne „ježiškovať“ v domnení, že aj tak všetko – samé od seba – dobre dopadne. To nie je stav poznania, to je stav naivnej lenivosti, t.j. stav Slovenov. Na čínskom satelitnom televíznom kanále CCTV pred nejakým časom vystúpil jeden generál z politickej sekcie riadenia armády a člen inštitútu, ktorý sa zaoberá skúmaním spôsobov vedenia vojny vychádzajúc z práce San Cu. Vo vzťahu k USA použil zaujímavé prirovnanie: „Ak idete po ulici a stretnete útočne naladeného chuligána, tak na odvrátenie nebezpečenstva hrozby útoku na vás nestačí, že máte dobré srdce a čisté svedomie“...

Náboženstvo je projekcia Viery (Poznania Stavby Vesmíru aj s Pravidlami) do konkrétneho času, priestoru a podmienok. Nemá to nič s prítomnosťou či neprítomnosťou obradov a rituálov, pretože tie sú iba metódy na zmenu stavu energeticko-informačného poľa okolo nás.

Náboženstvo je monoteizmus alebo polyteizmus, Viera je Rodobožie. Nemáme žiaden dedičný hriech, nepodliehame žiadnemu „vyvolenému národu“, texty v Biblii nie sú určené pre nás. Kristus druhý raz – napriek teóriám o Abdrušinovi a podobným – neprišiel a viac nepríde, lebo prešiel transformáciou, t.j. nadobudol telo Svetla. Po „našom“ sa stal Bohom Pravi. A aj keby prišiel, tak nemá s nami nič. On ani nikdy neprišiel kvôli nám, ale kvôli „strateným ovciam domu Izraelovho“. Kto uznáva Pána, resp. sa k niekomu tak obracia, ten nepozná ani vlastné „návody“, lebo on sám povedal, že nie ten, kto ho volá Pane, Pane bude dedičom kráľovstva Nebeského, ale ten, kto plní vôľu jeho Otca, ktorý je na Nebesiach. A tu aj s citáciami Biblie končíme.

Bibliu a jej citáty sme doteraz používali výlučne preto, lebo na nej boli „odchovaní“ mnohí naši ľudia v minulosti. Problém s nimi je ten, že ju vôbec nečítajú. Ale všetky systémy, ktoré stavajú na osobách opisovaných v Biblii nemajú s nami absolútne nič – okrem donucovania – spoločného. Je to opis cudzieho národa pre cudzí národ. Či skutočne Ježiš bol alebo nebol Árijec nemá žiaden význam, lebo jeho misia bola nasmerovaná k cudzincom, nie k nám, aj keď príčina prečo práve on a prečo práve takto je nám známa. Význam pre nás nemajú ani žiadne okolnosti či udalosti jeho života, vrátane toho či bol ženatý a mal deti alebo nie. Zopakujeme teda, skutočný Ježiš nadobudol telo Svetla a je v PRAVI, egregoriálny dodnes loví svoje obete aj u nás. Ide o dve úplne odlišné entity.

Ale aby bol jasný náš pohľad na tých, ktorí hľadajú Grál, povieme si o tejto problematike niekoľko slov.

Ako sme už povedali, hlavný problém je v tom, že títo hľadači Grálu sa opierajú o Bibliu ako hlavný „pracovný materiál“ – ak neberieme do úvahy dielo ich klasika, Abdrušina. Abdrušin sa vlastným menom vola Oskar Ernst Bernhardt (18.4.1875-6.12.1941). Počas Prvej svetovej vojny bol internovaný v Spojenom Kráľovstve na ostrove MAN, vo vojne mu padol syn. Neskôr v Nemecku založil osadu, v ktorej zavádzal svoje idey do života. Nebol obľúbencov nacistov. Ak by sme to chceli brať od základov, kto bol hlavným „tŕňom v oku“ nacistov? Jeho kľúčové dielo o ktoré sa skupina jeho stúpencov opiera má názov VO SVETLE PRAVDY a bolo napísané v nemčine.

Nuž teda to sú základné údaje. Nebudeme sa hádať, dalo by sa napísať oveľa viac, ale našim zámerom nie je robiť detailnú analýzu jeho života a diela, ale pozrieť sa naň optikou Starej Viery., t.j. z pohľadu Védickej Kultúry.

V prvom rade bol Nemec a svoje dielo napísal v nemčine. Nemčina je v porovnaní so staroslovienčinou veľmi mladý jazyk, a teda nemá ani zďaleka také vyjadrovacie možnosti ako hocijaký iný – aj dnešný – slovanský jazyk. Nebudeme samozrejme popierať, že patrí do skupiny indoeurópskych jazykov, ale podiel pôvodných slov je už len oproti slovenčine veľmi malý. V slovanských jazykoch sa napríklad často používa zvuk „Č“, na ktorý je v Staroslovienskej Bukvici, v Karune a dokonca aj v dnešnej Azbuke samostatný grafický symbol – „Ч“. Napríklad nám aj Čechom vzali Bukvicu veľmi dávno, ale zvuk „Č“ sa z jazyka odstrániť nepodarilo. Aby sme ho vedeli pomocou latinky vyjadriť, tak musíme použiť dva symboly: písmeno „C“ a mäkčeň „ˇ“. Ak by sme išli do angličtiny, tak ten istý zvuk dosiahneme kombináciou už dvoch písmen: „CH“. A v nemčine to je úplne „najlepšie“, na zvuk „Č“ potrebujú použiť 4 (ŠTYRI) písmená: „TSCH“! Nuž teda, ktorý jazyk je starší, ten, ktorý mal vývojovo dosť času si vytvoriť na svoje zvuky samostatný znak, alebo ten, ktorý ešte neexistuje dosť dlho na prebehnutie tohto procesu, a preto si musí vypomáhať kombináciou viacerých znakov?

Ako teda možno vyjadriť v menej vyvinutom jazyku Vysoké vibrácie Vyšších Svetov? Aký spoľahlivý – čo do prenosu Obrazov – môže byť preklad z nemčiny do iných, dokonca slovanských jazykov? Máte pravdu – nijako, resp. sotva sa možno dozvedieť niečo nové, ale na kombináciu starých faktov v uzavretom kruhu to bohato postačí. Opäť to môže byť dobré pre dnešných Nemcov, ale pre nás – presne ako Ježiš – nemajú čo ponúknuť.

Ďalším „orientačným bodom“ môže byť už samotný názov jeho diela. Tu môžeme povedať, že – ak ide o pôvodný názov – tak autor sa nijako nesnažil klamať a – z Obrazného pohľadu – nič nezakrýval či nemaskoval. Vidieť však môžu iba tí, ktorí vedia na čo sa pozerať a rozumejú tomu, čo vidia. Hovoríme o prístupe Zdravomyslie. Ak sa pozrieme z védického pohľadu na názov „VO SVETLE PRAVDY“, tak vec by mala byť – znalému – jasná. Abdrušin hovorí o PRAVDE, nie o ISTINE. Pravda je projekciou Istiny do daného priestoru, času a podmienok, ale je a ostáva to iba PROJEKCIOU. Nič viac a nič menej. Hovoríme teda nie o celom „objemovom“ objekte, ale iba o jeho jednej hrane, t.j. napríklad nie o kocke, ale o jednej strane kocky. Nepopierame, že plocha jednej strany kocky nemá v sebe žiadnu múdrosť, ale pre nás je podstatné vedieť, že je to iba časť istiny, t.j. Pravda, a teda nie všetky Pravdy, t.j. Istina. Komu stačí takýto – náboženský – pohľad, je to v poriadku, lebo to odzrkadľuje výšku jeho Duchovného vývoja. Nie všetci žiaci či študenti sú maturanti, aj keď raz budú, t.j. inde a inokedy v zmysle inkarnačného cyklu.

Druhým termínom použitým v názve – a v podstate aj v jeho mene – je SVETLO. Svetlo môže byť všelijaké, ale ak hovoríme o hrane Obrazu, t.j. o „jednej strane kocky“ tak v žiadnom prípade nemôže ísť o priame Svetlo, ale iba o svetlo odrazené – napríklad ako je svetlo Mesiaca odrazom Svetla Slnka. Mesiac sám osebe nemá svoj zdroj svetla, pracuje iba s „cudzím“ svetlom, t.j. ako náboženstvo nemá svoj zdroj svetla, ale pracuje s odrazeným Zdrojovým Svetlom. V konečnom dôsledku však ide pôvodom o Zdrojové Svetlo – veď iného niet – avšak značne skreslené. V noci však aj svetlo Mesiaca môže byť na osoh.

Hlavný rozdiel medzi judaistickými náboženstvami a Starou Vierou je v tom, že náboženstvá stavajú človeka do pozície otroka (v dnešnej verzii slovenskej katolícke liturgie je tento výraz „zamaskovaný“ termínom „sluha“ či „služobník“ Pána, ale v ruskej a staroslovienskej verzii liturgie sa stále priamo používa výraz RAB). Ďalej sa predpokladá, že Ježiš prišiel „spasiť“ či „zachrániť“ nás tým, že nás zbavil bremena „dedičného hriechu“. Nuž aký dedičný hriech má ten, kto sa riadi Ustojmi Rodu?

Podľa nášho učenia sme deti Bohov, alebo ak chcete jednoduchšie, deti Stvoriteľa. Zároveň sme stvorení na OBRAZ BOŽÍ. Boh nás teda stvoril na svoj OBRAZ a zároveň „vmontoval“ do nás akýsi „dedičný hriech“? To by musel byť riadny schizofrenik – a to nechceme ísť do odpovedajúcejších výrazov, lebo hovoríme o Všemohúcom a Vševediacom Stvoriteľovi Sveta. V konkrétnom ponímaní sme deti Boha Roda Nebeského, ktorý je pomnožný aj jednotlivý zároveň. Pomnožný v tom, že je spoločný pre všetky naše Rody, jednotlivý v tom, že každý Rod má svoje špecifiká – veď naša Viera na nazýva RODOBOŽIE. Narodili sme sa BEZ AKÉHOKOĽVEK DEDIČNÉHO HRIECHU. Veď sme deti toho, kto je Absolútno, t.j. bez akéhokoľvek hriechu. Čo do pôvodu sme si teda všetci rovní – a medzi rovnými niet vyvolených. Ani jednotlivcov, ani národov. Pán a otrok sú teda komponenty úplne iného, cudzieho systému, nie Rodobožia. K terminológii tohto Slovanom cudzieho systému patria aj výrazy ako „Spasiteľ“, „Vykupiteľ“, „Záchranca od dedičného hriechu“, „Pán“ a ďalšie.

Tí, ktorí boli „urobení“ na Zemi EDEN na „ôsmy deň tvorenia“ (nie stvorení na počiatku) sú iného pôvodu, t.j. cudzozemci. Hovoríme o Zemi Eden, máme teda na mysli PLANÉTU EDEN. Výraz „ZEM“ na označenie planéty sa používal do konca 19. a začiatku 20. storočia. Až vtedy sa astronómovia dohodli, že výraz „planéta“ bude znamenať to, čo dnes. Znamená to, že vo všetkých starých textoch do konca 19. storočia – bez ohľadu na to, či sú védické alebo nie – výraz „ZEM“ znamená „PLANÉTA“. Eden je teda planéta na galaktický Východ od našej Galaxie. Naši Predkovia označovali túto lokalitu dvomi výrazmi:

Dnešné PEKLO  sa v Bukvici píše s JAŤ, t.j. pôvodne sa číta „PIEKLO“. Ide o „miestopisné“ označenie diskovej galaxie (nie Svastičnej ako naša – v ktorej sú iné životné podmienky, t.j. je tam tak horúco, ako keby sa tam „pieklo“. Je to známy Svet Tmy o rozsahu 10 000 planét. Ak hovoríme o energetickej „lokalite“, t.j. ide o nízkofrekvenčnú lokalitu NAVI, resp. Temnej NAVI. Hovoríme už o Svetoch s inými rozmernosťami, t.j. nie nevyhnutne iba o 4 rozmeroch. Výraz NEBO, t.j. v staroslovienčine NIEBO je označenie NAVNÉHO priestoru – dnes populárne nazývaného Astrál – kde NIEt BOha. „Funkčne“ hovoria oba termíny o tom istom, ale Obrazy sú iné.

Tu na moment odbočme. Do dnešných jazykov je „vmontovaných“ mnoho slov, ktorých pôvod nepoznáme, ale ich používame. Spúšťame tým psychoprogramy podvedomia, ktoré obsluhujú postupy uložené v cudzích egregoroch. Civilizácia je zriadením otrokárov, ktorí držia pod kontrolou otrokov.  Úrovne ovládania ľudstva má tri základné sloje. Prvý je ideológia – ak berieme do úvahy kresťanskú, tak tej už dnes reálne verí veľmi málo ľudí. Druhou sú peniaze, treťou je strach. Tým sa ich moc končí. Strach však nie je iba ten bežne známy, pod rôzne strachy patria aj také komponenty, ako strach o svoj príjem, zamestnanie, o to, či budem mať za čo kúpiť deťom jedlo, či bude z čoho platiť dane a podobne. Dnes je jasne vidno, že práve technológia strachu je najviac používaná na ovládanie más. Aj to svedčí o fakte, že viac niet čo použiť... nastupuje nová doba.

Ako na všetko, aj tu existuje zvuk – mantra – ktorá spúšťa psychoprogram strachov, a teda v spoločnosti podporuje existenciu všemožných strachov. Je to v podstate kľúčové slovo funkcie, t.j. vyvolávanie bohov strachu. Ide zároveň meno jedného z písmen hebrejskej abecedy – WAU. V podstate je jedno, ako sa napíše, ide o fonému. Môže mať aj podobu WAW, UAU a podobne. Ide o vibráciu a frekvenciu používania:

Poďme ďalej. Moment vzniku a pôvodu človeka je uložený aj v našich písomných systémoch:

Prvý znak je Runa „AS“ z Karuny. Druhý je bukvica „IŽEI“ zo Staroslovienskej Bukvice. Z pohľadu sakrálnej grafiky bukvíc ide o vyjadrenie javu, že pôvod všetkého Života je z PRAVI, ktorý ako Zdroj pre nižšie Svety SLAVI a JAVI „vyviera“ a zostupuje nadol, nie však až do NAVI. Inglia, t.j. Životodarná energia je k „dispozícii“ iba bytostiam, ktoré sú „doma“ v SLAVI a JAVI. Tretí znak je tiež z Bukvice, niekedy sa používa aj bez bodky, ale má ten istý význam.

Štvrtá v poradí je bukvica menom „JEN“, ktorej Obraz je „Obraz“. Jej fonéma je „JA“, t.j. ak v našom jazyku povieme „JA“, znamená to „JA“ ako osoba, ale zároveň vyjadrujeme, že sme Obrazom Bohov, čo zodpovedá nášmu Svetoponímaniu.

Tu si môžeme všimnúť očividný, ale programovo prehliadaný fakt. V angličtine foneticky „JA“ znie ako „AJ“. Ide teda o bežnú prax „postaviť veci hore nohami“. Sú na očiach, ale nikto ich „nevidí“. Graficky sa však „AJ“, t.j. „JA“ zobrazuje angličtina ako TOK INGLIE. Ak sa pozrieme na jav z uhlu pohľadu Istiny tak vidíme, že hoci ide o to isté označenie (aj „AS“ znamená „JA“), v každom dnešnom jazyku sa zachovala iná hrana pôvodne celostného Obrazu, t.j. Istiny. V slovanských jazykoch sa kladie dôraz na to, že „JA“ je Obraz Boha materializovaný na Zemi, v angličtine, že „JA“ je TOK INGLIE, zostupujúci na Zem z Nebies. Oba poňatia, t.j. obe  Pravdy sú principiálne správne.

Posledná bukvica na obrázku hore sa volá „JOTA“ a jej Obraz je POZNANIE. Poznaním Obrazov a sakrálnej grafiky Bukvice hneď vidíme, že Poznanie je to, čo Obraz Boha (človek) odoberá z Toku Inglie, t.j. Životodarnej energie Nebies. O Poznaní teda – v našom Svetoponímaní – hovoríme vtedy, ak Obraz odoberá energiu priamo z Nebies. Nie od prostredníkov – hoci aj vyštudovaných teológov a podobne. To je Viera ako Poznanie, nie viera ako slepá dôvera v niekoho. Veríme priamo nášmu Otcovi Nebeskému, nie iba slepo v existenciu nejakého Otca Nebeského ako náboženstvá.

V súvislosti s pokresťančovaním našich Predkov sa veľmi často uvádza ako príklad pozitívneho vzťahu k nám misia Cyrila a Metoda. Ak by sme aj prehliadli samotný jav, t.j. či to boli alebo neboli reálne osoby, misia Grékov nesie ohromný význam – ale nie pre nás.

Prostým porovnaním Staroslovienskej Bukvice a Grékmi upravenej cirkevno-slovanskej abecedy zistíme, že v prvom kroku nám vyškrtli päť bukvíc a štyrom dali grécke mená. Nato začali s prekladmi cirkevných textov do staroslovienčiny. Tu vzniká jednoduchá otázka: „Čo Grékom vadilo práve na tých bukviciach, ktoré vyhodili a premenovali?“ Ukazuje sa, že vôbec nešlo o náhodný, nepremyslený krok. Zo systému Bukvice odstránili tie grafické znaky, ktoré odovzdávali hrdlové a nosové zvuky. Stratou týchto zvukov a prechodom na kresťanský Svetonázor ľud postupne – nepoužívaním týchto zvukov – strácal hrdlové spievanie, čo predstavuje osobitne špecifickú vibráciu hlasových svalov. Neprítomnosť nosových zvukov sa zase negatívne prejavila na funkciách hypofýzy, ktorá je CENTROM VÔLE. A sme doma – načo je otrokom zdravie a vôľa?

Gréci sú neodmysliteľne spojení so zavádzaním kresťanstva v našich zemiach. Ale v minulosti to s nimi nebolo také jednoznačné ako dnes. V skutočnosti dlho existovali Gréci a Helada. Pod Grékmi sme rozumeli Sparťanov s hlavným mestom Sparta a pod Heladou oblasť pod kontrolou Atén. Helada nikdy nebola schopná vojensky poraziť Spartu. Podarilo sa im to až dlhodobým pôsobením tak, že im asi 300 rokov „dodávali“ svoje dcéry za ženy. Tie však už prichádzali „naprogramované“ v zmysle Konov Rita. Sparta bola zničená mravne, nie vojensky. Neskôr sa názov Grécko začal používať na všetko čo bolo pod kontrolou Atén.

Starý názov HELADA je však dôležitý. Európu obývali principiálne dve vetvy našich Predkov – v Škandinávii Árijci a u nás Slovania. V severskom dialekte boli prevzaté prvé tri písmená charakterizujúce Grékov (v našom ponímaní) – ide o písmená „HEL“ – na označenie „kvalít“ tohto národa. Neskôr tento koreň prešiel do angličtiny a vytvoril slovo HELL.

U Slovanov bola s tým istým významom prevzatá druhá časť názvu – „AD“. Aj v dnešnej ruštine znamená to isté ako HELL v angličtine, t.j. Peklo. Hľa, to sú teda naši vierozvestci – z pekelníkov. Tu je zároveň aj vyjadrené, ako asi mohli naši Predkovia „radostne vítať“ grécku misiu. Kto by si to chcel dnes predstaviť, tak Byzantská ríša a ríša Chazarov boli vtedy niečo také priateľské Slovanom asi ako dnes USA a Európska Únia...

Jedným z impulzov na tento článok bolo niekoľko náhodných stretnutí. V podstate išlo o ľudí, ktorí sa pozitívne vyjadrujú k Védickému Slovanstvu, ale zároveň sa zaraďujú medzi stúpencov hľadačov Grálu. Vraj to je ich osobná cesta Duchovného vývoja.

Po ceste Duchovného vývoja ide každý sám, to je pravda. Ale Védizmus je – ako sme neraz zdôrazňovali – opis Vesmíru a Sveta aký naozaj je. Je to síce Obrazný opis, ale opis so všetkými súvislosťami. Ísť po nejakej rýchlostnej komunikácii – prirovnajme k tomu Duchovnú cestu – znamená smerovať jedným smerom s ostatnými, ale každý svojou rýchlosťou. Tento Obraz sme prebrali od tibetského lámu Trangpu, ktorý po odchode z Tibetu prežil svoj život v USA, kde aj zomrel. Na vysvetlenie Duchovnej cesty použil obraz autostrády. Každý v nej ide vo svojom rýchlostnom pruhu – jeden rýchlejšie, iný pomalšie, ale tou istou autostrádou, t.j. tým istým smerom. Vedľa autostrády sú čerpacie stanice, kde sa je možné na chvíľu zastaviť, aby sme dočerpali „pohonné hmoty“. Niekto iba dočerpá a pokračuje v ceste, iný si sadne na kávu či obed, ďalší ostane na noc či viac. Nájdu s aj takí, ktorí odbočia na rozličné výlety po okolitej krajine. Na diaľnicu sa vrátia neskôr, ešte neskôr, alebo aj vôbec nie.

Okrem nášho smeru existuje aj druhá strana diaľnice, po ktorej idú ľudia opačným smerom. Jedni rýchlo, iní pomaly, niektorí tiež sem tam zastavia a „nahliadnu“ naším smerom.

Védická cesta je časť autostrády, ktorá smeruje vpred. Môžeme ísť rýchlejšie alebo pomalšie, môžeme oddychovať alebo hneď po dočerpaní energie sa vrátiť na rýchlostnú komunikáciu. Cesta náboženstva – aj Grálu, ktorý stavia na Biblii – je cesta opačným smerom. Také sú pravidlá cestnej premávky. Je to presne ako na našich uliciach. Bez nehody jazdíme spravidla vtedy, ak neporušíme pravidlá cestnej premávky. Ak pravidlá porušujeme, odozva je spravidla iba otázkou času. Nemôžeme ísť naraz oboma smermi, ale môžeme ísť správnym smerom rôznymi rýchlosťami. Nemožno byť naraz slobodným aj rabom.

Týmto sme ukončili problematiku Védizmu a Grálu v ponímaní dnešných hľadačov. V pokračovaní si povieme čo o Grále hovoria archívy organizácie AHNENERBE, ktoré po porážke nacistického Nemecka zhabala a preniesla do Ruska NKVD.

24.10.2016

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.