Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  OBRAZY SVETA /  KATARI, AHNENERBE A GRÁL II.
KATARI, AHNENERBE A GRÁL II.
Védy a viera - Zákony Rita

Grál bol jeden z prvých tajných projektov organizácie Ahnenerbe. Spustil sa na priamy príkaz Hitlera. V podstate Grál a legendy o rytieroch Okrúhleho stola bola téma, o ktorej rojčil celý svoj život – ak to možno nazvať rojčením. Dokonca samotný rád SS mal byť pôvodne materializáciou rádu Okrúhleho stola. Takýto okrúhly stôl aj stál v okultnom centre SS – na zámku Wewelsburg, ktorý bol obľúbeným letoviskom Himlera. Na zámku sa odohrávali stretnutia najvyšších pohlavárov SS a rôzne mystické ceremónie.

O Hitlerovi je známe, že choval hlboký odpor voči kresťanstvu, ale hľadaním Grálu sa zapodieval. Už jemu bolo jasné, že Grál vo svojej podstate vôbec nebol kresťanskou svätou relikviou. V skutočnosti to bolo niečo omnoho staršie ako kresťanstvo, niečo, čo malo minimálne 10 000 rokov.

Na priamu otázku, čo to vlastne ten Grál je však Hitler nevedel odpovedať. Jasné bolo iba to, že ide nejaký prastarý, árijský posvätný predmet. Nezabudnime však, že Árijec v nacistickej propagande znamenal niečo úplne iné ako v našom ponímaní. Grál mohol byť kameň s Runovými nápismi, na ktorom sú zapísané dôležité udalosti minulosti také, aké naozaj boli – bez skreslení, ktoré priniesli neskoršie judaistické náboženstvá. Nápisy mohli – ako očakával Hitler – obsahovať aj základy Árijskej Viery. V každom prípade však išlo o árijský posvätný predmet, ktorý uchovávali rytieri Okrúhleho stola kvôli tomu, lebo boli pôvodom Árijci. Nemal teda s kresťanským náboženstvom vôbec nič.

Grál v minulosti reálne existoval – našli sa o ňom zmienky v prastarých textoch. A ak naozaj existoval, tak nie je vylúčené, že mohol „prežiť“ až do našich čias. V skutočnosti žiadne legendy nespomínajú, žeby túto relikviu niekto niekedy v minulosti zničil. Všetky zmienky sú iba o tom, že relikvia bola dobre ukrytá. A práve preto dal Hitler rozkaz Ahnenerbe nájsť Grál.

Herman Wirth, prvý riaditeľ organizácie Ahnenerbe dostal 24. októbra 1934 od Hitlera list, v ktorom sa okrem iného píše:

Vážený pán Wirth! Rýchly rast Vášho inštitútu a úspechy, ktoré za posledné obdobie dosiahol dávajú nádeje na optimizmus. Predpokladám, že Ahnenerbe je teraz schopný zvládnuť oveľa zložitejšie úlohy, ako tie, ktoré pred ním stáli doteraz. Reč je o hľadaní takzvaného „Svätého Grálu“, ktorý, podľa môjho názoru, predstavuje reálne existujúcu relikviu našich árijských predkov. Na hľadanie tohto artefaktu môžete použiť doplniteľné finančné prostriedky v nevyhnutnej miere.

Vodca udelil Wirthovi na splnenie tejto úlohy veľmi rozsiahle právomoci. Ale sotva by to stačilo, ak by nebolo ešte jedného človeka, ktorý mal minimálne taký záujem ako Hitler Grál nájsť. Tento človek sa volal Otto Wilhelm Rahn.

Rahn sa dlhodobo venoval minulosti jednej z najväčších heretických – toto je stanovisko kresťanskej cirkvi – siekt, Katarov. Súkromnému výskumu sa venoval aj počas štúdií na univerzite v 20-tych rokoch minulého storočia.

Kto to vlastne boli tí Katari? Ak nahliadnete do knihy DEJINY KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO od Jonáša Záborského zistíte, že slovo „kacír“ v našom jazyku pochádza od slova „Katar“. Nuž, katolícka cirkev sa veľmi usilovala nielen zničiť Katarov, ale zhanobiť ešte aj ich samotný názov. Očividne bolo ich učenie a idey – z pohľadu cirkvi – nebezpečné aj pre obyvateľstvo na našom území.

Katarov považujú za sektu heretikov (v dnešnej terminológii to znamená „majúcich vlastný názor“), ktorá sa objavila v Južnom Francúzsku v 12. storočí. Všimnime si, že v tom istom storočí križiacke výpravy na rozkaz pápeža likvidovali zvyšky slovanských kniežactiev v okolí ostrova Rujan – na Arkone.

Katari – podľa dostupných svedectiev – predpokladali, že Svet má dva princípy, t.j. dvoch bohov – dobrého a zlého. A pritom práve zlý boh vytvoril náš, materiálny Svet. Katari zavrhovali úplne všetky kresťanské atribúty – kríž, ikony, sochy, dokonca neuznávali ani žiadne tzv. tajomstvá katolíckej cirkvi. Zavrhovali aj učenie o Raji a Pekle či o Strašnom posmrtnom súde. Namiesto kresťanských rituálov si zostavili svoje vlastné, používali aj svoj vlastný systém posvätných symbolov. A jedno z centrálnych miest v tomto systéme zaujímal práve onen Grál.

Katolícka cirkev sa už vtedy plne diskreditovala, preto heréza Katarov nachádzala široké pochopenie u más obyvateľstva Európy. Čoraz viac a viac ľudí – a nie iba chudobných roľníkov a nevoľníkov – ale aj rytierov a šľachticov nasledovalo ich učenie. Táto situácia sa stávala pre Vatikán nebezpečnou, preto r. 1209 pápež Innocent II. vyhlásil proti Katarom krížovú výpravu. Bolo to očividne v poslednej chvíli – na zlikvidovanie a vykorenenie herézy bolo potrebných viac ako pol storočia. Toto učenie a túžba oslobodiť sa spod jarma katolíckej cirkvi sa už tak hlboko usadilo v mysliach ľudí. Katari boli nakoniec porazení a zvyšky ich armády obkľúčené v neprístupnom zámku Château de Montségur, ich hlavnej svätyni na úpätí Pyrenejí. Montségur odolával viac ako rok a bol dobytý len s obrovskými problémami a nasadení všetkých ľudských zdrojov kresťanstva. V r. 1244 séria masových popráv oficiálne ukončila herézu Katarov. Pripomeňme si, že práve počas tejto vojny sa križiaci začali riadiť „dobroprajným“, kresťanskou láskou naplneným príslovím: „Zabite ich všetkých, Boh si ich roztriedi“.

Z nášho pohľadu je zaujímavá skutočnosť, že práve v posledných rokoch vojny na likvidáciu Katarov došlo k intervencii vojsk Tartarie na naše územie, kde r. 1241 vypálili Kežmarok aj porazili spojené kresťanské vojsko na území dnešného Poľska, v ktorom boli aj rytieri rádu Teutónov. Podľa našich záznamov jeden z dôležitých cieľov tohto vojenského zásahu na našom území bola snaha zabrániť úplnej likvidácii slovanského etnika, ktoré už niekoľko rokov predtým nahradzovali poslušnými nemeckými „kolonistami“. Vojsko Tartarie ničilo cirkevnú a svetskú mocenskú štruktúru, nikde nezabíjalo domáce obyvateľstvo. Dokonca je známe, že pri komunikácii s našimi Predkami nepotrebovali ani žiadneho tlmočníka. Nešlo o žiadnych „divých Mongolov“, ale o RAŤ, t.j. védické vojsko pod velením Alexandra Nevského, ktorého armáda volala „BAŤA“, t.j. „Otec“. Tento slovanský zvyk sa v Rusku zachoval do našich dní.

Ďalej si musíme uvedomiť, že všetky dnes dostupné záznamy o Kataroch napísali kresťanskí mnísi, takže ich svedectvá a opisy katarskej viery a Katarov vôbec sú sotva objektívne. Keďže Katari odvodzovali svoj názov od „čistý“, tak mohlo ísť aj o posledný veľký odpor stúpencov Starej Viery v Európe. Odohrávanie sa udalostí v časovom rámci likvidácie Arkony aj vojenskom zásahu Tartarie je určite nie náhodné.

Ale pokračujme s Grálom. Z dobových svedectiev je známe, že Grál nebol nejakou abstraktnou relikviou, ktorú si Katari vybájili a chránili len tak. Bol to skutočný, materiálny predmet uložený v hlavnej svätyni Montségura. Kde sa po páde hradu podel, nikto nevie. Záznamy mlčia. Ak by sa k nemu dostali katolícke vojská, tak by sa tým určite pochvastali. Vyzerá, že im to nakoniec nevyšlo, podobne ako s Chrámom Arkony. Katari ho teda stihli ukryť, a to veľmi dobre.

Rahn sa v rokoch 1928-1929 vydal na dlhú cestu po „katarských“ miestach Francúzska, Španielska, Talianska a Švajčiarska. Samozrejme, že najvyššiu prioritu pre neho mal Montségur, nachádzajúci sa v blízkosti dedinky Lavlan. V horách okolo ruín hradu je množstvo jaskýň, ktoré Rahn systematicky prečesával počas celých troch mesiacov.

Mladý Nemec sa počas svojej výskumnej cesty spoznal s jedným špecialistom na Katarov, A. Gabalom, ktorý bol od Rahna oveľa starší. Za svoj dovtedajší život už dokázal nazbierať značné množstvo informácií o Kataroch. Gabal hľadal ďalší svätý objekt Katarov – Evanjelium od Jána. A tak sa dvaja fanatici dali dokopy a spojili svoje sily. Bohaté skúsenosti Gabala a ostrý analytický um Rahna vytvorili unikátnu kombináciu.

Gabal poskytol Rahnovi nové materiály, ktoré sa ukázali neoceniteľné. Medzi dokumentmi bol aj podrobný plán zámku Montségur. Rahn ho detailne preskúmal a porovnaním s ruinami zistil, že opis plne zodpovedá opisu legendárnej hory Monsalvat, kde je ukrytá relikvia. Znamenalo to, že Grál je ukrytý v bezprostrednej blízkosti zámku, ak nie dokonca v samotnom zámku. Ďalším výskumom Rahn zistil, že zámok je geometricky dokonalý až na jeden úsek, vďaka ktorému bola narušená jeho celková symetria. Tento úsek očividne nepasujúci do celkovej konštelácie stavby nedával Rahnovi spávať.

Nakoniec zistil, že ak dokreslí plán zámku tak, že bude úplne symetrický, tak na pláne sa objaví niekoľko miestností, ktoré ako keby neexistovali. Predpokladal, že ide o tajné, podzemné chodby a haly, ktoré sú iba pochované pod rozvalinami – ale práve v nich sa ukrýva relikvia. Spolu s Gabalom a ešte niekoľkými miestnymi pomocníkmi entuziastami sa pustili do práce. A potom sa začalo diať niečo nepredstaviteľné.

Rahn skutočne našiel podzemné chodby, o ktorých nikto z domácich ani netušil. Viedli do posvätných jaskýň, ktorých vchod bol zvonku zavalený lavínami. V týchto priestoroch sa zachovalo množstvo stôp po ľuďoch z rôznych epoch – neandertálcov, ľudí, ktorí pomaľovali steny až po Katarov, ktorí ich premenili sa svoje svätyne. Rahn našiel na stenách okrem všetkej ostatnej symboliky aj nápisy a obrázky Templárov. Znamenalo to, že Templári, alebo teda určite nejaká ich časť bola skutočne spojená s heretikmi, ba možno ochraňovali svätý Grál ešte roky po zničení zámku.

Rahn po návrate z expedície síce vydal niekoľko kníh, ale oficiálne tvrdil, že svätý Grál sa tak či onak nepodarilo nájsť. A tu sa začína čosi divné. Ak by Rahn naozaj Grál nenašiel, tak čo by ako fanatický hľadač urobil? Určite by organizoval ďalšiu expedíciu v nádeji, že bude mať nakoniec úspech. Alebo naopak, úplne rozčarovaný neúspechom by zanechal všetky svoje výskumy. Ale Rahn neurobil ani jedno ani druhé. Pokračoval v skúmaní minulosti Katarov, ale viac Grál nehľadal. Takto sa môže chovať iba človek, ktorý už našiel čo hľadal.

Ak teda Rahn Grál našiel, prečo to nezverejnil? Je možné, že Grál sa ukázal byť nositeľom nejakej informácie, ktorá sa mu zdala veľmi šokujúcou, a preto sa s ňou neponáhľal oboznámiť spoločnosť. Možno že chcel najprv zozbierať čo najviac poznatkov a zostaviť dôstojnú teóriu. Tak či onak, v čase, keď Hitler písal list Wirthovi list, nikto ani len netušil, že Grál je už nájdený a že je dokonca u Rahna v Nemecku.

Z tohto pohľadu je zaujímavá colná deklarácia, ktorú mladý vedec vyplnil pri prekročení francúzsko-nemeckej hranice r. 1929. Medzi mnohými predmetmi tam možno nájsť akýsi „medený kotlík na výrobu pary o vysokom výkone“. Načo by však archeológ potreboval taký kotol? Len na jedno jediné – aby v ňom ukryl niečo pred cudzími pohľadmi, ale niečo dosť veľké. Očividne sa Grál takto dostal do Nemecka.

Rahnove knihy upútali pozornosť Ahnenerbe, ba dokonca osobne Himlera. Dostal ponuku s Inštitútom spolupracovať, neskôr sa stať jeho kmeňovým zamestnancom. Otto Rahn oficiálne vstúpil do SS r. 1936. Kariérny postup mladého vedca bol závratne rýchly. R. 1937 sa už zúčastňuje veľkej expedície Ahnenerbe na Island – cieľom bolo nájsť legendárnu krajinu Tule. On v rámci expedície rieši svoje úlohy – hľadá na ďalekom severnom ostrove stopy pobytu Katarov. Bez valného úspechu.

Ale už r. 1938 sa mladý vedec s brilantnou kariérou dostáva do nemilosti. Príčiny sú také záhadne nejasné, ako aj mnoho iných vecí v živote Rahna. O tom, prečo sa tak stalo existuje niekoľko verzií. Jedna hovorí o tom, že sa v rámci organizácie SS pokúsil obnoviť vieru Katarov, pričom aj mohol dosiahnuť určité výsledky. Podľa niekoľkých svedectiev Rahn v určitom okamihu naozaj začal vyznávať katarskú vieru. Problém bol v tom, že začal otvorene robiť propagáciu svojich názorov, ktoré sa však zásadne rozchádzali s Hitlerovou teóriou. Hovoril o tom, že je dôležité za každú cenu predísť európskej vojne, a že na základe starej viery a prastarých hodnôt je možné obnovenie a znovuzrodenie Európy. Kritizoval tvrdé prenasledovania inak zmýšľajúcich, dovoľoval si negatívne komentáre ohľadom koncentračných táborov. V jednom zo svojich listov takto opisuje situáciu vo vtedajšom Nemecku takto:

Som smutný z toho, čo sa v mojej krajine deje. Pred dvomi týždňami som bol v Mníchove. Počas dvoch dní by som dal prednosť výletu do mojich hôr. Tolerantnému, liberálnemu človeku ako som ja nie je možné žiť v takej krajine, akou sa stala moja vlasť. Hanbím sa za tú čiernu uniformu, ktorú som nútený nosiť a túžim sa jej zbaviť.

K zbaveniu sa uniformy došlo. Podal žiadosť o uvoľnenie a odišiel, čo však bolo sprevádzané množstvom všakovakých zákulisných rečí. Podľa jednej sa vraj ukázalo, že jeho rodičia boli Židia, podľa druhej bol usvedčený v homosexualite. Ale v oboch takýchto prípadoch – ako aj v prípade, že by bol otvorene politicky nekorektný – by bol bez akejkoľvek ľútosti vrhnutý priamo do koncentračného tábora, kde by mládenca rýchlo premenili na popol. Ale to sa nestalo, Rahn pokojne žil ďalej na slobode. Svojim blízkym však povedal, že cíti neprestajné nebezpečenstvo, že jeho život je vo veľkom nebezpečenstve. Predtuchy sa ukázali odôvodnené – na jar r. 1939, pri prechádzkach na lyžiach po strminách tirolských hôr  ho pochovala lavína. Oficiálna verzia hovorí o nešťastnom prípade smrti.  Neoficiálna o samovražde. Podľa známych údajov je v katarskej viere samovražda za určitých okolností prípustná. Rahn však chcel žiť a smrti sa bál. Šlo teda o vraždu. Hľadanie páchateľa však bolo onedlho zastavené.

Hlavnou otázkou však je, prečo bolo treba Rahna odstrániť, a prečo to trebalo urobiť tak zložito? Rahn veľmi veľa vedel.

Tu sa hneď aj ponúka ďalšia otázka – kde po smrti Rahna zmizol Grál? Odpoveď nie je až taká zložitá ako by sa zdalo. Už začiatkom 40-tych rokov kolovali po Nemecku zvesti o tom, že na zámku SS vo Wewelsburgu sa medzi chránenými relikviami nachádza aj Svätý Grál. Po porážke Nemecka bolo oficiálne vyhlásené, že v skutočnosti v podzemných priestoroch Wewelsburgu nebolo nič mimoriadne cenné, a že za Grál považovali nacisti kus horského kryštálu. Dá sa tomu veriť? Určite nie. Načo by esesáci do svojho centra ťahali práve nejaký horský kryštál? Ostávajú teda dva varianty: buď boli pracovníci Himlera klinickými idiotmi (čo je veľmi nepravdepodobné), alebo sa Grál naozaj nachádzal v podzemí Wewelsburgu, ale určite veľmi starostlivo ukrytý. Kde sa dostal po vojne je už iná otázka.

Keď Hitler písal r. 1934 list Wirthovi netušil, že Grál sa už nachádza u Rahna v Nemecku. Koncom tridsiatych rokov ho z ničoho nič premiestnili do Wewelsburgu, čo znamená, že nacistom sa akýmsi spôsobom podarilo zistiť, čo Rahn z Francúzska priniesol. V skutočnosti mohla voči nemu vzniknúť veľká vlna zlosti, veď sa snažil ukryť relikviu, ktorú hľadal samotný Hitler. To sa aj mohlo stať príčinou smrti Rahna.

To by aj mohlo byť všetko, ale existuje ešte niečo viac. Ide o to, že v Rahnových rukopisoch figuruje jedna veľmi mocná a tajomná organizácia, ktorá tiež mohla mať v kadečom prsty. Priorát Sionu je navonok organizácia, ktorá je voči katolíckej cirkvi nepriateľská, ale v skutočnosti sa veci majú úplne inak.

Počas výskumov sa Rahnovi dostal do rúk katarský rukopis, ktorý bol napísaný nezrozumiteľným písmom. Po dlhej, mnohomesačnej práci sa mu podarilo text rozšifrovať. A pred očami sa mu ukázali strany dávnych, zdalo by sa, že zabudnutých udalostí. Zistil, že Katari mali spojenia nielen s Templármi. Heretici mali celú sieť „agentov ovplyvňovania“.

V rozšifrovanom texte sa hovorí o silách, ktoré stoja proti Katarom. Medzi prvými je tajomná organizácia Priorát Sionu, o ktorom sa písalo na väčšine strán starého rukopisu. Ukázalo sa, že Priorát Sionu – tajný rád – pracuje ruka v ruke s katolíckou cirkvou. Ale zatiaľ čo cirkev funguje otvorene, tak Priorát je maximálne zakonšpirovaná tajná spoločnosť, ktorá sa neobmedzuje podmienkami katolíckej vierouky. Úlohou Priorátu bolo to, s čímsi nemohla dať rady oficiálna cirkev: zaviesť totálnu kontrolu nad umami a Dušami ľudí. Priorát sa čoskoro po svojom vzniku v 11. storočí pokúsil vytvoriť vlastný štát, na čo si vybral územie Palestíny. Známe križiacke výpravy boli iniciované a financované práve touto organizáciou. V skutočnosti boli križiacki králi najvyššie osobnosti Priorátu.

Keď im túto „šľachetnú“ iniciatívu od koreňov prekazili Arabi, Priorát zmenil postoj voči Islamu a začal s ním bojovať. V skutočnosti je centrum napätia na Blízkom Východe organizované Priorátom od tých čias dodnes. Vedenie Priorátu prešlo na iný druh svojej organizácie a vytvorilo „tajný štát“. Tu však už mnohým ľuďom svitlo o čo ide a rozhodli sa viac neslúžiť temným cieľom rádu a opustili ho a založili hnutie Katarov. Je jasné, že okamžite boli odsúdení na likvidáciu, a to hneď z dvoch dôvodov: veľmi veľa vedeli a postavili sa na odpor.

Hlavou rádu je Veľký magister. Na tomto poste už v minulosti pobývali mnohé obdivuhodné, legendárne osobnosti – Sandro Boticelli, Leonardo da Vinci, Issac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy. Okolo magistra je úzky kruh vyvolených, tzv. Vidiacich. Nasleduje nižší stupeň – Zasvätenci, t.j. tí, ktorí už nepoznajú osobu Veľkého magistra, ale sú dosť hlboko zasvätení do záležitostí rádu. Tieto dve najvyššie, elitné skupiny tvoria základ rádu. Medzi túto elitu sa možno dostať iba po veľmi dôkladnom výbere a jediným spôsobom ako od nich odísť je smrť. Dve najnižšie úrovne sú tí, ktorí slúžia Priorátu, ale pritom nemajú ani poňatia o jeho skutočných cieľoch a úlohách. Sú to ľudia, ktorí majú navonok moc – politici, finančníci, generáli a pod. Je to proste „spotrebný materiál“, akurát že ľudský.

Členom Priorátu bol aj Haushofer, ktorý navrhol rádu podporiť Hitlera a dostať ho k moci. Inak nie je vysvetliteľné ako sa malá, trpaslíčia politická strana stala v Nemecku vládnucou. Priorát sa priamo skontaktoval s nacistickými špičkami a medzi oboma stranami došlo k nejakej dohode.

Priorát bol zároveň veľmi tesne prepojený s Ahnenerbe, v prvom rade skrz konkrétnych pracovníkov Inštitútu, ktorí boli zároveň zasvätencami rádu. Najzaujímavejšie je však to, že Priorát aktívne pôsobil aj v Západných krajinách, ktoré boli členmi protihitlerovskej koalície. A tu je hneď vidno, prečo sa Západ snaží zakryť a utajiť mnohé fakty existencie Tretej ríše.

Túto tému sme priniesli preto, aby sa ukázala ďalšia stránka pôsobenia na ľudské vedomie. Dnes existujúce skupiny – bez ohľadu na to, ako odovzdane hľadajú Grál – sú sotva samostatnou, progresívnou tendenciou z pohľadu Duchovného vývoja nášho Svetoponímania. Ale presne ako v počítači – ak je operačná pamäť plne obsadená rôznymi spustenými programami a na hard disku nieto miesta pre nové súbory – nemožno nahrať a spustiť nové programy a ich súbory. Pamäť takýchto hľadačov sotva umožní začať hľadať niečo mimo tých programov, ktoré im už doručil nejaký Pán a aktualizuje nejaký Pastier. Ale tu si iba stačí uvedomiť – kde je Pán, tam je určite aj otrok. Kde je vyvolenosť ako forma nadradenosti, tam nieto rovnosti. A v oboch Zákonoch – Starom aj Novom – je Pán prítomný. Preto takéto niečo nemôže patriť a ani nepatrí medzi naše Dedičstvo Predkov.

Jeden takýto Pastier sa usadil aj v slobodnom kresťansko-grálovskom vysielači. Je až naivne dojímavé, ako málo stačí mnohým ľuďom. Pretože dnes je medzi ľuďmi v móde antiamerikanizmus – tak niekoľko programov s tematikou proti USA či NATO im postačí. Ale čo môže takým prístupom dosiahnuť obyčajný človek? Nič progresívne, pokiaľ s informáciou o nesprávnosti niečoho nepríde aj informácia o tom ČO ROBIŤ. Ale z tohto smeru prichádza iba reklama na Pána – bez ohľadu na to, či v grálovskom alebo kresťansko-cirkevnom obleku.

A to hlavné, čo uniká je fakt prenosu energie. Životnej energie. Kde je nasmerovaná naša pozornosť, tam odchádza aj naša životná energia. Ak aj sledujeme niečo „proti“, tak jedine formou, že tomu venujeme pozornosť. Skrz emócie sa od nás uvoľňuje (naša životná) energia a dobrovoľne ňou zásobujeme to, proti čomu v princípe sme. A to im stačí – upriamiť pozornosť nevedomého stáda na ľubovoľný vhodný objekt a odoberať im životnú energiu. Ak by to nebolo tak, tak by prichádzala zároveň informácia ako veci meniť. BOJ PROTI akémukoľvek systému je jeho PODPORA. Kto chce meniť veci, musí na to inak. Ale o tom sme už neraz písali.

26.10.2016

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.