Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  OBRAZY SVETA /  PRIBLIŽNÝ OBRAZ ALGORITMU SVETA
PRIBLIŽNÝ OBRAZ ALGORITMU SVETA
Védy a viera - Zákony Rita

Ak sa pozeráme na Svet z védického pohľadu, tak sa naň pozeráme skrz energetické vzťahy. Ako vieme z Knihy Svetla, vo Vesmíre neexistuje nič iba Energie a Sily, ktoré ich riadia. Náš pohľad na energie sa však najčastejšie formuje cez prizmu, ktorú niekto vytvoril pre nás – ale z nám cudzích dôvodov. Takto naformátovaný pohľad najčastejšie voláme Matrix. Je to najmä kvôli filmu, ktorý – síce umeleckým spôsobom – ale v každom prípade Obrazne podáva podstatu informácie. Samozrejme že iba pre tých, ktorí chcú vidieť. Väčšina ľudí nechce, ale takýto nemajú prečo čítať našu stránku.

Žijeme teda v určitom systéme, o ktorom však nevieme, kto a prečo ho vytvoril. Tu platí – bohužiaľ – pre nás nepríjemná zásada. Ak nepoznáme podstatu systému v ktorom žijeme, tak sme buď obete alebo potrava. Aby sme takýto neboli, potrebujeme mať správne vyformované Svetoponímanie.

Bez správne sformovaného pohľadu na Svet, ktorý zahŕňa ponímanie podstaty, človek nemôže stabilne v ňom existovať. Aby sme dokázali správne sformulovať Svetoponímanie, potrebujeme mať jasnú predstavu o Obraze Sveta a roli človeka v systéme stavby Sveta.

Stvoriteľom všetkého je Najvyšší Rozum. Je to mysliaca energetická substancia, ktorú inak môžeme nazývať aj Svetová Harmónia. Najvyšší Rozum má svoj nástroj, pomocou ktorého tvorí Svety a rozličné objekty vo Vesmíre. Tento nástroj môžeme nazvať Matrica Tvorenia, čo je forma energie v prvobytnom stave.

Všetky naše životy a činy odchádzajú do tejto Matrice, pretože aj oni sú svojou podstatou formou energie a Matrica uchováva energiu. Z Matrice bolo vyvedené aj všetko tvorenie. V nej je možné nájsť všetky myšlienkové formy, idey a formy energie všetkého, čo bolo alebo bude vytvorené vo všetkých Vesmíroch. Ľudia, ako aj všetko ostatné bolo vytvorené z energie Matrice, ale Duša pochádza od samotného Najvyššieho Rozumu.

Forma, črty či vlastnosti – to všetko sú energie Matrice. My všetci sme súčasťou tých istých energií, ideí či konceptov tvorenia. V Matrici jestvuje špecifický segment, z ktorého sme zhotovení. Jeho energia sa zhoduje s našou a vplýva na nás. Na jemnohmotnej úrovni sme všetci medzi sebou navzájom prepojení, preto činy hoci aj jedného človeka vplývajú na všetkých ostatných, na celý okolitý Svet. Človek je časticou Stavby Sveta – Živatma – ktorá je so Svetom tesne prepojená. Základná úloha človeka na Zemi je evolučný vývoj samého seba a okolitého Sveta skrz Dušu, ktorá je individualitou Božieho Ducha, ktorý je všetko vo všetkom Jestvujúce. Je to univerzálna energia Života, skoncentrovaná a lokalizovaná, vibrujúca na špecifickej frekvencii v konkrétnom čase, na konkrétnom mieste a v konkrétnych podmienkach.

Duša človeka je to, čím sme, je to naša podstata. Naše Telo a Um je to, čo používame nato, aby sme mohli okúsiť, kto sme vo sfére Zodpovedajúceho. Chrám našej Duše sa nachádza vo sfére Absolútneho, kde prebýva Boží Duch. Duša na Zemi žije vo sfére Zodpovedajúceho – povedzme hologramu – a po opustení fyzického tela nastupuje na púť domov, odkiaľ prišla. Tam sa znovu stretne s Božím Duchom a stane sa jedným Duchom, jednou energiou, uchovajúc svoju individualitu.

Telo človeka žije v silovom poli, ktoré nazývame Duša. Ono prebýva vnútri tejto energetickej formy. Táto energia má rozum, čo je uchovávateľ aj zdroj všetkého poznania zároveň, všetkého ponímania, všetkých oznamov, informácií a skúseností. Duša vo svojej podstate predstavuje objekt Matricového typu, ktorý má množstvo úložných buniek, ktoré sa zapĺňajú energiami rozličnej kvality.

Akékoľvek naše výrazy – Ľúbosť, Láska, Hnev, Tvorivosť, Závisť, Nenávisť, Žiadostivosť, Agresivita a iné – sú energie, ktoré nasycujú túto Matricu, čím sa zapĺňajú jej bunky. Vnútorný obsah Duše a jej podstata prestavuje fundament osobnosti a je základom jej vývoja. Impulzom na vývoj Duše a stimulom jej progresu je protiklad medzi pozitívnymi a negatívnymi vlastnosťami, ktoré sú uložené v jej vlastnej konštrukcii. Úroveň vývoja osobnosti je priamo závislá od úrovne naplnenia Matrice energiou od zmyslov. Vývoj samotnej Duše je zaprogramovaný do novej materializácie v podobe budúcich udalostí a životných situácií, čo je svojou podstatou evolučná púť Duše, jej hlavné predurčenie v Javi. Dané situácie vypĺňajú v štruktúre osobnosti nedostatočné energie pre jej vývoj. Program je zostavený v určitom poradí nasledovania nevyhnutných udalostí. Prechádzajúc cez ne, osobnosť – využívajúc právo výberu – vyberá svoj variant chovania sa a tak sama tvorí konfiguráciu svojej Duše tým, že nadobúda pozitívne alebo negatívne smerovanie. Napĺňanie Matrice energiou prebieha nie iba na základe chovania sa osobnosti, ale aj pociťovaním a mysliacimi procesmi. Aktívna pozícia osobnosti pozitívne vplýva na kvalitu jej náplne. V jej základe leží vnútorná neuspokojenosť so sebou samou. V tom leží zdroj premieňania vnútorného sveta vo vonkajší.

Aby bolo možné tento proces správne pochopiť, siahnime priamo do klasických védických Obrazov. Predstavme si človeka ako klasický bojový voz ťahaný piatimi koňmi. Kone sú naše Zmysly, liace Um, kočiš Rozum, bojovník je Svedomie a cestujúcim v našom voze je Duša. Telo je voz s kolesami, aby Duša mohla pohodlne cestovať. V ideálnom stave by mal voz riadiť Razum opierajúc sa o Svedomie!

Funkcia Duše je ukázať svoje prianie, ale nemenovať ho.

Funkcia Umu je učiniť výber, vychádzajúc z reálnych možností.

Funkcia Tela je realizovať ukázaný výber.

Keď Um, Razum a Duša tvoria spolu v harmónii a jednote, tak v tele sa prejavuje Boží Princíp. Naše Telo riadi Duša, Dušu riadi Duch a Ducha Svedomie.

Duša je energetická Matrica zostavená z úložných buniek skúseností.

Duch je Božia Múdrosť.

Duša musí poznávať túto Múdrosť počas svojho života v JAVI.

Svedomie je neprerušiteľné a harmonické spojenie Duše s Božím Svetom.

Um patrí materiálnemu Telu, je nevyhnutný na prežitie a podlieha vplyvu Zmyslov. Výsledkom činnosti Umu je chovanie sa človeka. Um riadi všetky funkcie organizmu a pracuje na dosahovaní uspokojenia obľúbených želaní Tela.

Razum (Rozum) je Duchovné Telo, ktoré riadi Um.

Vedomie je Božie mysliace centrum Razumu.

Svedomie je vnútorné Duchovné meradlo, základ výberu.

Telo je iba nástrojom našej Duše. Náš Razum je tou silou, ktorá dáva do pohybu Dušu. Um je nástrojom Tela používaným na materializáciu želaní Duše. Pre Dušu je najvyšším precítením Ľúbosť, ktorá je aj jej zmyslom a cieľom. Duša potrebuje na vývoj zmysly a nie poznanie. Poznanie sú pojmy a Zmysly je skúsenosť. Najvyšší zmysel je skúsenosť jednoty so Všetkým Jestvujúcim, zmysel dokonalej Ľúbosti. Veď svet ktorý nás obklopuje – vrátane všetkých živých bytostí – pozostáva z jedných a tých istých elementárnych častíc. Každá taká častica má určitý energetický potenciál a vyžaruje do okolitého priestoru špecifickú energiu. Zo špecifických energetických potenciálov sa skladajú celé poľové zoskupenia. Nízkofrekvenčné energetické polia nesú v sebe vibrácie, ktoré u človeka vyvolávajú negatívne vlastnosti: agresivitu, závisť, násilie, zlobu a pod. Vysokofrekvenčné polia zase opačne, nastavujú ľudí na prejavovanie pozitívnych vlastností osobnosti: dobro, radosť, rovnováha, harmóniu s okolitým svetom a pod. Človek má svoju energetiku, svoju jemnohmotnú energetickú obálku. Medzi energetikou okolitého priestoru a energetikou človeka prebieha neustála vzájomná výmena energií. V závislosti od toho, aké energetické vibrácie človek vyžaruje, s tak isto orientovanými poľovými štruktúrami on aj rezonuje a prejavuje agresívne alebo dobrosrdečné chovanie. Z toho vyplýva, že okolité prostredie pôsobí na človeka pomocou energetického vplyvu poľových zoskupení a človek na svoje okolie zase pôsobí prostredníctvom svojich myšlienok a vyslovených slov, preto lebo KAŽDÉ VYSLOVENÉ SLOVO PREDSTAVUJE VIBRAČNÝ PRÍKAZ. A ľubovoľný Myšlienkový Obraz – ktorý zrodil človek – je energetickou substanciou, ktorá je schopná rezonovať s energetickými poľami, ktoré nás obklopujú a odraziť sa na dispozícii človeka a jeho chovaní. Rezonančný efekt sa dosahuje intenzívnosťou túžby a presvedčenia v schopnosti dosiahnutia cieľa. Takéto vzájomné pôsobenie na úrovni energetiky umožňuje vytvárať okolo človeka pozitívne podmienky na realizáciu toho, čo bolo vymyslené, pokiaľ nedôjde v vnútornému rozladeniu sa so sebou samým.

Najväčší vplyv na všeobecný psychoenergetický priestor má svetonázor človeka, jeho vzťah k sebe aj druhým, jeho činy a konanie vôbec. Samotná energetika okolitého priestoru nemá žiadnu polarizáciu, funkcionalitu rodiacej sa energii pridáva človek svojimi myšlienkovými Obrazmi. Spájajúc sa do jedného celku, prenikajúc sa navzájom na jemnohmotnej úrovni, zlievajúc sa ako rieky, individuálne Duše rodia svojráznu, nadvedomú psychickú bytosť, ktorá nadobúda psychickú individualitu nového typu, ktorá riadi ľudí. Takáto energetická bytosť vytvorená ľuďmi, spájajúca ich na zhodnej energeticko-informačnej vibračnej charakteristike sa volá EGREGOR. Egregory sú vytvárané našimi myšlienkami, ideami, nedostatkami, zmyslami, cieľmi. Sila egregoru závisí od sily želania človeka a tých, ktorí zdieľajú tieto ciele a intenzívne ich podporujú. Presne tak isto pôsobí napríklad aj namodlená ikona, ktorá vôkol seba vytvára energetické pole na jemnohmotnej úrovni a zodpovedajúcim spôsobom vplýva na vedomie ľudí. Jestvujú aj Prírodné egregory, ktoré sú vytvárané veľkými vodnými plochami, horami, priesmykmi, vodopádmi, zlomami zemskej kôry a pod. Náboženské Egregory sú predstavované Ježišom, Alahom, Budhom, Jehovom a pod. Tu je však dôležité si ich NEMÝLIŤ SO STVORITEĽOM!

Svetonázor či Svetoponímanie človeka sa formuje pod vonkajším energeticko-informačným pôsobením v procese jeho výchovy, vzdelávania a umiestnenia v konkrétnom životnom priestore. V procese takéhoto pôsobenia na podvedomie človeka sa vytvára Matrica stereotypu chovania sa, ktorá predstavuje kópiu stabilných fyziologických a emocionálnych reakcií na vonkajšie podnety. Jej špecifikum je v tom, že v prípade, keď sa človek dostane do takej zložitej životnej situácie, akú predtým videl vo filme, na internete a pod., tak sa spustí automaticky, bez uvedomovania si okolností.

Človeka na jeho životnej púti dáva do pohybu záujem, čo je svojrázny zdroj energie, uvedomená si potreba a riadi nás Obraz, t.j. spôsob realizácie sformulovanej potreby, nakoľko Uvedomovanie si je riadiaci program nášho biopočítača.

Človek v stave vnútorného rozrušenia sa môže dostať pod vplyv zvonku kontrolovaného riadenia, pretože v takom okamihu sa odpája vlastná logika zdravého úsudku a prepína svoj mód chovania sa na riadenie iba zmyslami a emóciami, čím začína konať chyby a strácať zmysel pre realitu. V takom stave sa môže dostať pod vplyv egregorov, ktoré sú čo do energetiky s ním totožné.

Mozog človeka si možno predstaviť ako biopočítač, ktorého operačný systém tvoria špecifické programové moduly Výchovy, Učenia sa, Vzdelania a pod. Presne tak ako každý počítač, aj my máme prirodzený antivírusový modul, ktorý na úroveň podvedomia neprepúšťa rôzne negatívne myšlienkové formy, ktorých je v našom energeticko-informačnom poli množstvo. Ale tento sa môže sa aj zablokovať, najmä vtedy, keď sa človek nachádza v stave vzrušenia, keď je alebo spí. V takých okamihoch zablokovania sa môžu na úroveň nášho podvedomia dostať rôzne, nám nanútené negatívne myšlienky, a to až po samovraždu. Aby sme neutralizovali všetok takýto hnus, je potrebné celý tento odpad vystaviť logickej analýze a aj fyzicky odstrániť larvy z priestoru nášho vnútorného aj vonkajšieho Vedogonu. Dôjde k neutralizácii takéhoto vírusu.

Mimoriadnu úlohu pri dosahovaní našich cieľov má uvedomenie si ich, t.j. vo svojom vedomí  si namodelujeme etapy ich realizácie. Uvedomením si zmyslu Obrazov, ktoré vo vedomí vytvárame, tvoríme energiu, ktorá vstupuje do rezonancie so zodpovedajúcimi poľovými štruktúrami a tým priťahujeme ďalšiu energiu, ktorá štrukturalizuje okolitý priestor do smeru dosiahnutia zadaného cieľa. Ale predovšetkým treba najskôr priviesť do stavu vnútornej rovnováhy a harmónie samého seba, inak sa bude naša energia spotrebovávať na naše vnútorné problémy a stresy. Musíme sa naučiť nepodliehať svojim želaniam typu „ja chcem“, ale úsilím svojej vôle a logikou zdravého zmyslu regulovať svoje zlozvyky a negatívne návyky. Akýkoľvek náš problém alebo komplikácia je elementom riadenia človeka vedomím, pretože vždy je možnosť výberu sa buď vybrať po pozitívnej púti vývoja, alebo po púti Duchovnej a fyzickej degradácie.

Samých seba môžeme regulovať autosugesciou a uvedomovaním si možností svojho organizmu, ktorý je riadený pomocou zmyslovej sféry, vrátane orgánov ponímania. Aby sme si mohli pomôcť v riadení svojho zdravia a životnej pohody, treba sa nám naučiť vytvárať si svojou obrazotvornosťou široké spektrum Obrazov a prežívať reálne preciťovanie, ktoré oni spôsobujú. Okolitý svet spoznávame skrz zmyslové pocitové vnemy, a tieto vnemy sú unikátnym nástrojom na ovplyvňovanie psychiky a fyziológie človeka. Vytvorením špecifického myšlienkového Obrazu vzniká vnútorné prežívanie alebo precítenie, ktoré ovplyvňuje psychiku a fyziologické procesy v našom organizme. Preto v začiatkoch je potrebné budovať schopnosť dosahovať stav vytvorený predstavou a reálne ho prežiť vnemovým zážitkom.

Jedna z najdôležitejších vlastností ľudskej psychiky je Obrazotvornosť, ktorá má však u každého človeka svoje osobitosti. Človek môže generovať myšlienkové Obrazy rozličnej jasnosti a s ich pomocou provokovať organizmus na rozličné reakcie. Reálnosť pocitov záleží od sily jasnosti Obrazu. Treba sa naučiť používať svoje vnútorné preciťovanie vo svoj prospech, a nie – ako to robíme väčšinou dnes – si vnucovať rozličné choroby a odkláňania sa od normy aj tým spôsobom, že sa pokúšame si hneď stanovovať kdejaké diagnózy.

Hlavným regulátorom Životnej energie v človeku je psychika, ktorá reguluje rovnováhu síl a energií, a v konkrétnom prípade aj vnútornú harmóniu človeka, bez ktorej nie je možné vytvoriť ostrý, jasný Obraz vo svojom vedomí. Myšlienkové Obrazy hrajú úlohu svojráznych spúšťačov, ktoré spúšťajú činnosť podvedomia.

Ľúbosť, láska, dobro, krása, zlo, závisť, nenávisť, žiadostivosť, bolesť, urážka, násilie atď. – to je súhrn základných, bázových pojmov a termínov, v rámci ktorých je možné objasniť všetko a v takomto rámci je potrebné zostavovať vysvetlenia všetkých prebiehajúcich procesov v okolitom svete a vo všeobecnosti aj Stavbu Sveta. S nimi a pomocou nich sa vytvárajú Obrazy Sveta a Bytia. Upevňujú sa cez komunikáciu s jemnohmotných svetom a ostávajú v človeku navždy. Formujú svet človeka, ktorý robí projekciu tohto vnútorného sveta na svet okolo seba, a tento sa mení na základe jeho pohľadu. Takéto ponímanie sveta takáto predstava o svete bude postavená na tom najbezpečnejšom prvotnom zdroji a zakorení sa pevne a pochopiteľne, dokonca tak, že si ju človek prestane všímať. To bude ten svet a ten Obraz myslenia, ktorý bol vždy a iného nebolo a nieto, pretože takéto ponímanie Sveta bude zároveň aj samotný Človek!

Toto je pohľad na Svet, ktorý opisuje algoritmus jeho zostavenia. Na prvý pohľad je jasné, že ide o niečo úplne iné, než sme doteraz – skrz Matrix – poznali. Ale pochopenie Sveta takého, aký je, to je cesta von z labyrintu v ktorom žijeme. Práve z tohto dôvodu sa budeme zaoberať PSYCHOENERGOLYTIKOU.

Na okraj dodajme, že aj keď nemusíme byť spokojní so situáciou okolo nás, riešením nie je posilňovanie takéhoto stavu. Ak budete sledovať rozličné – hoci aj pravdivé – fakty o USA, NATO, EÚ, Kresťanstve a pod. nič sa v okolí nás nezmení. Jediné čo budete robiť koncentrovaním svojej pozornosti na takéto subjekty je to, že ich v jemnohmotnom Svete posilňujete, odovzdávate im svoju Životnú energiu. Ak chcete z toto kruhu von a meniť veci, tak im PRESTAŇTE VENOVAŤ POZORNOSŤ, t.j. nič iné okrem faktu ich existencie neberte do úvahy, nemodulujte ani nesmerujte svoju Životnú energiu. Pozornosť, t.j. energiu svojho Života zamerajte na svoj vlastný Duchovný vývoj. Len to je cesta k prežitiu v prostredí nastupujúcich Vysokých frekvencií – frekvencií Sveta Svetla.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.