Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  UMIERNENÁ OPOZÍCIA V SÝRII
UMIERNENÁ OPOZÍCIA V SÝRII
Hľadanie pravdy - Dejiny

V poslednom čase sa pozornosť okolo vývoja vojenskej situácie v Sýrii skoncentrovala na udalosti v meste Aleppo a okolí. V meste je obkľúčená značná časť bojovníkov krídla Al-Kajdy, ktorú Západ s obľubou nazýva „Umiernená opozícia“. Okrem Západu ešte naši hrdinskí, vojnu v žiadnej podobe nikdy neokúsiaci americko-bratislavskí reportéri našich slobodno-amerických médií. V súvislosti s nimi možno povedať, že (možno) majú svoj vlastný názor, ale rozhodne s ním nesúhlasia. Súhlasia s názorom CNN...

Celý Západný svet jednohlasne kritizuje Rusko a postup jeho armády v Sýrii. Treba však – čo už nikoho neprekvapí – zopakovať, že západné média nijako nepredkladajú žiadne konkrétne dôkazy o údajných „zverstvách ruskej armády“, ale na svoje vlastné „hrdinské činy“ – určite zo skromnosti – zabúdajú. V podstate ohováranie bez dôkazov je výhodnejšie – netreba sa obmedzovať iba na nejaké zbytočné, suché fakty.

V októbri 2016 sa nechal počuť americký generál Mark Milley s vyhlásením, že vojna s Ruskom je už iba otázkou času.

Ako náčelník Štábu pozemných vojsk armády USA to nie je nijako bezvýznamný či neinformovaný človek. Môžeme ho citovať: „Chcem jasne povedať tým, ktorí chcú odporovať USA, tým, ktorí nám želajú zlo, tým, ktorí sa snažia narušiť náš životný štýl a životný štýl našich priateľov a spojencov: Ozbrojené sily USA vás zastavia a nabijú tak, ako vás nikto nikdy nenabil – to sa určite stane“. Nuž, ľudské práva sem, ľudské práva tam – zločin je iba nepodriaďovať sa vôli USA. Skutočne ľudský a tolerantný rozmer...

Pre tých, ktorí si niečo pamätajú niekoľko obrazov. USA od vojny vo Vietname až doteraz ešte nikoho neobránili, ale pritom napáchali nespočítateľné množstvo reálnych vojnových zločinov. Akosi však nikto nezostavil žiaden vojnový tribunál a už len vo Vietname bolo toho viac než dosť. Používali taktiku spálenej zeme, neľútostne likvidovali domáce, civilné obyvateľstvo – veď zabili vyše 3 miliónov Vietnamcov. Úplne ničili, pálili či so zemou zrovnávali celé dediny. Používali Napalm a to aj proti deťom. Agent Orange nasadzovali ako chemickú zbraň. Navyše, všetky tieto vojnové zločiny sú dôkladne zadokumentované... a nič sa nedeje.

Nie posledná bola Juhoslávia a bombardovanie civilných objektov. Do zoznamu ich „veľkých činov“ patrí Irak, Afganistan, Líbya, Sýria, ostatne aj Jemen. Možno to považovať za kompletný zoznam? Odpoveď poznáte sami.

Ale aby sme iba „neohovárali“, porovnajme výsledky bojových operácií americkej aliancie (A USA) v Sýrii – ktorú tam nikto nepozýval – a operácie ruských Vzdušno-kozmických síl (VKS RF) od 30. septembra 2015 po začiatok októbra 2016:

Počet bojových výletov VKS RF: 16 285

Počet bojových výletov Aliancie USA: 7 909

Počet úderov po objektoch teroristov (VKS RF): 53 906

Počet úderov po objektoch teroristov (A USA): 2 227

Následkom týchto leteckých úderov VKS RF bolo zlikvidovaných:

 • Viac ako 35 000 teroristov;
 • Z toho veliteľov a vodcov:  267;
 • Tankov: 125;
 • Salvových raketových systémov: 124;
 • Obrnených transportérov a BVP: 184;
 • Pick-upy vybavené veľkokalibrovými guľometmi a raketami (tzv. „Džihádmobilov“): 975;
 • Následkom náletov bol o 70% znížený nelegálny export ropy.

Za ten istý čas sa A USA môže pochváliť:

 • Zničené mosty cez Eufrat: 3 (používané najmä miestnym obyvateľstvom);
 • Zničená elektráreň v Aleppo;
 • Nálet na sýrsku armádu bojujúcu proti ISIL v meste Dair-Ez-Zaur. Výsledkom bolo 62 mŕtvych vojakov a vyše 100 ranených;
 • 20 dedinských domov na juhu Sýrie na hranici s Jordánskom... ale to nie je všetko.

Britskému 4. kanálu sa podaril jeden naozaj „husársky kúsok“, keď 4. októbra 2016 odvysielali reportáž s povstalcami v Aleppo:

V dokumente vystupuje – síce aj potme – aj niekoľko „hrdinov“ bojov:

Všetko by síce pre nevedomých divákov vyzeralo dobre, keby práve títo hrdinovia nevystupovali na iných, skôr natočených záberoch z internetu. Jednoducho nemohli odolať a – ako vždy – si narobili kopu „selfov“ z mnohých „zaujímavých“ akcií, na ktorých sa už zúčastnili:

Na obrázku hore sú obaja „protagonisti“ britského dokumentu vedľa zajatého, dvanásťročného palestínskeho chlapca, ktorého „pózujú“ hlavorezi – priatelia našich „dokumentaristov“. Táto „zábava“ skončila odrezaním hlavy chlapcovi:

Záznam „zábavy“ vyložili na internet v júli 2016. A už v októbri 2016 pózovali pre britskú televíziu:

Nuž, toto je „Umiernená opozícia“, ktorú podporuje Západ. Radosť spolupracovať s takýmito vlastencami...

ISIL je financovaný z fondov v Saudskej Arábii, zbrane si však už nakupujú sami. Podľa zdroja Huffington Post ich nakupujú najmä od krajín bývalého Východného bloku, ktoré pomerne nedávno vstúpili do EÚ a Ukrajiny. Napríklad práve Ukrajina nedávno dodala teroristom takéto protilietadlové raketové systémy. Ale okrem nich sú tam veľmi aktívni „tradiční“ dodávatelia najmä z Turecka a – samozrejme – v lokalite nemôžu chýbať Angličania.

Prečo je Aleppo také dôležité? Do r. 2011 to bolo jedno z najprosperujúcejších miest regiónu, čo do veľkosti bola pred ním iba Káhira a Istanbul. V meste boli stovky historických a kultúrnych pamiatok, mnohé z nich sú dnes už zničené. Je to veľký dopravný uzol. Prechádza cez neho železnica, ktorá spája juh Sýrie so severom a Tureckom. Mesto je zároveň na diaľnici medzi Damaskom a východom krajiny. Možno povedať, že kto ovládne mesto, ten zvíťazí vo vojne. Aleppo má naozaj mimoriadny strategický význam.

V samotnom Aleppe je však situácia veľmi zložitá. Všetky bojujúce strany používajú množstvo podzemných tunelov, ktoré spájajú dokonca už vedľa seba ležiace domy. Možno povedať, že tu neexistuje pojem front a tyl. Na strane prezidenta Sýrie v Aleppe bojujú okrem sýrskej armády aj sily domobrany. Ide o obyčajných, civilných obyvateľov, ktorí pred vojnou nikdy nedržali v rukách zbraň. Sú to otcovia rodín brániaci svoju vlasť. Za nimi stoja ich ženy, deti, rodičia a ostatná rodina. Už nemajú kam ustúpiť.

Sýrska armáda používa v boji najlepšie tanky momentálne používané v bojových podmienkach: T-90:

Podľa svedectiev tých, ktorí za nimi bežia do útoku majú vynikajúce manévrovacie vlastnosti a veľmi dobrú obranu pred protitankovými prostriedkami nepriateľa – ktoré sú spravidla „Made in USA“.

Vo vojne bojuje aj Hizballáh a asi 12 000 vojakov z Iránu. Táto pomoc však v podmienkach bojov v Aleppe neznamená veľkú prevahu. V lete 2015 boli sily vládnych vojsk v podstate zničené. Štvorročná vojna doviedla mesto do úplnej anarchie. Vojenské možnosti Damasku sa ešte pred rokom „vyparovali“ každým dňom. ISIL už v podstate dennodenne hovoril o svojom skorom a neodvratnom víťazstve. Denne vykonávali hromadné popravy vojakov aj civilného obyvateľstva, ktoré nahrávali na video a rozosielali internetom.

Všetko sa zmenilo až s nástupom ruského letectva. Útoky sú vedené presne a efektívne, zasahujú iba objekty, kde boli stovky teroristov vrátane výzbroje a iné vojenské materiály. Navyše, všetky útoky sú koordinované a odsúhlasované s armádou Sýrie. Aj záznamy týchto operácií sa dostávajú na internet. Dnes už vládne vojská obkľúčili Aleppo a vedú si úspešne – čo vidno aj na nervóznej reakcii Washingtonu.

V polovici októbra 2016 sa odohral letecký útok dvoch belgických F-16 na civilné objekty, ktorého obeťami bolo 6 ľudí a niekoľko ranených. Západná tlač okamžite rozbehla kampaň, že to boli „zlí Rusi“. Belgické Ministerstvo obrany „o ničom nevie“, čo chladnokrvne oznámil aj samotný minister obrany Steven Vanderput.

Nuž, západná koalícia aktívne pomáha teroristom, a to nielen údermi po civilnom obyvateľstve. Na prístupovej ceste k Aleppo vidno vedľa cesty veľké množstvo zničených áut – väčšinou to sú Toyoty – ISILU, ktoré boli väčšinou poupravované na guľometné varianty. Sú to typické autá už spomínaných „Džihádmobilov“. Dodávali im ich Američania cez Turecko do Aleppa po stovkách. Veď boli pre „Umiernenú opozíciu“.

A vozila sa v nich – akože inak – Američanom priateľská „Umiernená opozícia“:

Radosť bojovníkov ISIL bola – ako vidno z videí po internete – veľká vždy, keď dostali novú „zásielku“ z Washingtonu:

Všetko pekne natáčali a umiestňovali na youtube. Treba predsa svojim chlebodarcom zdokumentovať čo robia. Účtovné pravidlá sú všade neúprosné...

USA sa vždy ospravedlnili. Ich „piloti zle vypočítali rýchlosť a silu vetra a náhodne zhadzovali kontajnery so zásobami na pozície ISIL“. Žeby mali takých neskúsených pilotov?

Pozrieme sa trochu podrobnejšie na belgický útok na civilné objekty, pri ktorom zahynulo 6 ľudí – vrátane žien a detí – a z ktorého Západné média obvinili Rusko ešte pred návratom Belgičanov na základňu v Jordánsku.

Belgický minister obrany zaujal pozíciu „ja nič, ja muzikant“ a zrazu všetci akosi ohluchli. Problém však je – pre nich – v tom, že ruská armáda vidí všetko, čo sa dostane do vzdušného priestoru a počuje všetko, čo medzi sebou komunikujú v éteri. A to nie je všetko – všetko sa 24 hodín nahráva do záznamu. Pre ruskú armády dnes nie je nič neviditeľné nielen v celom vzdušnom priestore Sýrie, ale aj v celom vzdušnom priestore Iraku, Turecka, Jordánska, Izraela, Libanonu a Cypru. Netušili, že také niečo je vôbec technicky možné – veď oni majú najlepšie techniku na svete a svoje komunikácie dobre chránené. Teda – ako vidno z výsledkov – iba podľa ich vlastného názoru.

Veď ak by toto ruská armáda nemala dnes pod kontrolou – aj vzhľadom na skúsenosti s Turkami – tak bojové operácie by nemohli prebiehať. Je zabezpečená 100% priezračnosť oblohy letovej zóny a absolútna priezračnosť toho, čo sa deje v éteri a to režime reálneho času a – zásadne – do záznamu.

Priebeh belgického útoku na dedinku Hassadžek pri Aleppe podrobne opísal generál Konašenkov z riadiaceho strediska vojenských operácií v Moskve. Všetko je – pekne priezračne – na veľkom monitore. Nič sa nedá ukryť.

Útok realizovali dve belgické F-16 s identifikačnými kódmi podľa systému rozpoznávania SVOJ/CUDZÍ 47014702. Štartovali z vojenskej základne v Jordánsku:

Rozpis letovej dráhy a náletu vyzerá skrátene takto:

01:34 Štart z leteckej základne v Jordánsku (obe stíhačky F-16 často lietajú vo vzdušnom priestore Sýrie);

01:55 Vstup do vzdušného priestoru Iraku;

02:37 Vstup do vzdušného priestoru Sýrie 115 km severozápadne od osady Dajz-Ez-Zaur;

02:52/02:59 sa napojili na americké tankovacie lietadlo KS-135 a dopĺňali palivo. Potom nabrali kurz na severozápad;

03:10 preleteli 80 km severozápadne od mesta Er-Rakka. Preleteli nad Eufratom a pokračovali kurzom 260° na západ k sýrsko-tureckej hranici. Južne od mesta AAzaz vykonali obrat vľavo a pokračovali kurzom 90° na východ;

03:35 Zaútočili na kurdskú dedinu Hassadžek v provincii Aleppo. Výsledkom je 6 mŕtvych a 4 ranení;

04:19-04:43 Oba F-16 opakovali doplnenie pohonných hmôt z amerického KS-135 a vykonávali vzdušné hliadkovanie v oblasti mesta Aazaz na sever od Aleppa. Potom nabrali kurz na severovýchod smerom na Irak;

07:25 opustili vzdušný priestor Sýrie.

Všetky lietadlá, ktoré sa objavia vo vzdušnom priestore majú svoje identifikačné príznaky. Následne sa všetky ich identifikačné údaje zaznamenávajú a zavádzajú do databázy monitorovacieho systému. Znamená to, že už pri druhom vstupe do monitorovaného vzdušného priestoru sú lietadlá známe. To nebránilo ministrovi obrany Belgicka vyhlásiť, že belgická armáda nemá lietadlá s takými identifikačnými číslami a že ani ich F-16 tam a vtedy vôbec neboli. Ministerstvo zahraničných vecí RF teda predvolalo veľvyslanca Belgického kráľovstva a odovzdalo mu celú dôkazovú dokumentáciu týkajúcu sa letu a útoku ich lietadiel. Veľvyslanec síce dokumenty prevzal a odovzdal do Bruselu... ale NIČ sa nestalo. Nastalo ÚPLNÉ TICHO. Toto je pravá tvár demokracie.

Treba priznať, že pre Belgicko bolo predloženie takéhoto dôkazového materiálu – presnejšie ukážka možností ruskej armády – mierne povedané prekvapením, ale skôr šokom. Oni si mysleli, že trochu polietajú, niečo zbombardujú – a „pripíšu“ si ďalší nálet proti teroristom. A ostané bude na Rusov... ale nepodarilo sa. Ministerstvo obrany RF im predložilo trasu ich vlastných lietadiel rozpísanú po sekundách vrátane ich vlastných identifikačných čísel. Nuž teda, sklopili chvost... a rozmohlo sa ticho.

Ruská federácia vyslala oficiálny dopyt 20.10.2016 do centrály NATO na uvedený nálet. Ich odpoveď zapadla do celkového kontextu Západu. Oni oficiálne ako Aliancia v Sýrii nie sú, treba sa pýtať Belgicka. A kruh sa uzavrel.

Hlavnou otázkou teda ostáva: PROTI KOMU V SKUTOČNOSTI KONÁ PROAMERICKÁ ALIANCIA V SÝRII? RF už dlhodobo žiada – oficiálnymi diplomatickými kanálmi – USA, aby jasne rozdelili a upresnili ktorí teroristi sú umiernení a ktorí nie. Následne v „spojeneckom“ éteri počúvajú, čo hovoria americkí dôstojníci medzi sebou. Nerobia nič. Dokonca medzi sebou otvorene v éteri hovoria, že ani neplánujú robiť nejaké delenie teroristov. Veď ani im nie je jasné, ako sa také niečo dá urobiť. Potom – následne – po nejakom čase príde po diplomatických kanáloch ďalšia požiadavka o čas, aby ešte vydržali, potom hneď žiadosť, aby neútočili na „Umiernenú opozíciu“ (ktorá reže hlavy civilom). Potom žiadajú humanitárnu pauzu, potom ďalšiu... a tak donekonečna.

Vo východnom Aleppo je dislokovaných 32 dôstojníkov Pentagonu. Čo tam robia? Školia? Koho a v čom školia? S akými cieľmi to robia je jasné z výsledkov. Pre nich je tam jediný nepriateľ, ktorý im všetko pokazil: Rusko. Nuž teda títo americkí poradcovia ako jednu z najnovších akcií zabezpečili distribúciu dodaných ukrajinských protilietadlových raketových systémov pre malé výšky. Je to už dobre známy fakt. Kedysi to predsa pomohlo proti sovietskej armáde v Afganistane, tak prečo to neskúsiť znovu?

Tieto protilietadlové systémy sú efektívne na letiace ciele do výšky 3 km. Ale čo ak sa nakoniec „kdesi rozplynú“ a nakoniec budú použité aj proti Američanom a ich priateľom?

K brehom Sýrie sa blíži obdivuhodná úderná sila na čele s lietadlovou loďou Admirál Kuznecov, pričom v zostave je aj ťažký krížnik Peter Veľký. Netreba veľa hovoriť – na internete nájdete o nich dosť informácií.

Západ reaguje od veľkého prestrašenia do nervóznych pokusov sa z Ruska vysmievať. Fakty však ostávajú faktami.

20. októbra sýrska armáda a VKS RF vyhlásili dočasné zastavenie bojov s cieľom umožniť civilnému obyvateľstvu aj bojovníkom so zbraňami opustiť Aleppo a tak znížiť straty na životoch. Teroristi držia ako rukojemníkov niečo do 100 000 civilných obyvateľov. Pre tých, ktorí chcú povedať, že títo odmietli odísť k sýrskej armáda dopĺňame, že do oblasti pod kontrolou vládnej armády sa uchýlilo viac ako milión obyvateľov. Teroristi však ostatným režú hlavy, strieľajú ich a mučia. Preto tento stav – zastavenie paľby – určite nemôže trvať donekonečna.

Radikáli využívajú prímerie na preskupenie svojich síl a dodávky zbraní a zásob. Pribudlo im už viac ako 1 000 bojovníkov – živej sily – a okrem nich tanky, obrnená technika aj pickupy s veľkokalibrovými guľometmi. Dokonca ani neskrývajú, že pauzu používajú na prípravu na nový útok.

Zoskupujú sa na severozápadnom okraji Aleppa. Už je ich tam spolu viac ako 150 000. Sú dobre ozbrojení aj vybavení. Podľa ich vlastných vyhlásení – všetko nájdete na internete – sa pripravujú dostať svojich bratov z obkľúčenia. Nuž, toto je tiež „Umiernená opozícia“ podporovaná Západom.

Pripomeňme, že pauza v leteckých úderoch bola organizovaná preto, aby sa predišlo podľa možnosti v čo najväčšej miere stratám na životoch civilného obyvateľstva.

Bolo zorganizovaných 6 prechodov pre civilné obyvateľstvo a 2 cesty – možnosti odchodu – pre ozbrojených teroristov (na mape žltým). Môžu si so sebou vziať svoje zbrane a nevykonáva sa žiadna kontrola identifikácie. To však nie je v plánoch teroristov. Prístupy k prechodom pre civilov teroristi zamínovali na po ceste rozmiestnili snajperov. Zlikvidovali napríklad aj imána z mešity, ktorého hriechom bolo to, že radil ľuďom odísť z obkľúčeného územia.

Takže čo z toho môže vyplynúť pre nás? Sme členmi NATO, teda podporujeme „Umiernenú opozíciu“. Naša vládnuca politická špička nielen drancuje domáce zdroje – lesy – ale aj podporuje Alianciu pod vedením USA, ktorá robí – nielen v Sýrii – to, čo robí. Svet je však spojená nádoba. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Čo si „objednávame“, to dostaneme. Podľa našich skutkov. A keď prídu ďalšie voľby malo by byť každému jasné, čo možno čakať od našich aktuálnych vladárov aj ako si vážia Prírodu.

01.11.2016

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.