Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PREDPOVEDE /  KONIEC ČASOV TMY
KONIEC ČASOV TMY
Védy a viera - Védy
 
 
 
S nástupom r. 2012 u mnohých nastupuje otázka, čo bude ďalej? Niektorí hovoria, že príde koniec Sveta, pretože Mayom končí ich kalendár. No Mayov dnes už niet. A čože o tom hovoria prastaré knihy, ktoré pre nás uchovali do našich čias Staroverci Inglingovia na Sibíri? Ide najmä o KNIHU SVETLA a SANTIE VÉDY PERÚNA. Ale ku Knihe Svetla existujú aj doplniteľné materiály, ktoré odpovedajú na veľmi zaujímavé otázky dneška. Nuž nazrime do materiálu, ktorý na túto tému pripravil Велимудръ. Je to výber citátov, ktoré sa priamo viažu na naše časy. Z časových dôvodov ho nemôžeme pripraviť celý, ale aj tak v ňom nájdete veľa zaujímavého.

Všetky zvýraznené časti v texte sú citácie starých zdrojov, normálny font je doplnenie alebo komentár. Pôvodne pripravený materiál podrobnejšie opisuje aj Víly a Viľvy (v západnom ponímaní egregory), našu realitu, proces Tvorenia Vesmíru – Počiatok, či problematiku uzamknutého kozmosu. Nuž, priblížme si ďalšie časti materiálu:

RITA
Celý náš Vesmír žije podľa zákonov Rytmov, alebo inak nazývaných aj zákony RITA. Preto je význam Ritov v procese premieňania Duchov ohromný. Rôzne ritové podujatia pre všetky bytosti, ktoré obývajú Kozmosy sú proste nevyhnutné, pretože iba skrz ne je možné vstupovať do vzťahov s Vysokými Svetmi. Rita vytvára čistú atmosféru a zjednodušuje Duchovný výstup akejkoľvek bytosti. Výkony rituálov sú nezriedka navštevované vysokými hosťami, ktorých emanácie prichádzajú do umov účastníkov Ritu. Vôbec nezáleží na tom, či konkrétny RIT je starý alebo nie, lebo všetko zásadne záleží na účastníkoch a ich úmysle na výstup k výšinám. Preto možno používať nie iba prastaré Rity, ale aj ustanoviť svoj Rit, ktorým vykonávame svoje podujatie. A preto sa dodnes vytvárajú Rity zamerané na rôzne vysoké ciele.
 
ZEM A JEJ OBYVATEĽSTVO
Zem bola spočiatku súvislý, silne rozžeravený oceán. Keď sa ochladil do určitého stupňa, boli do neho vhodené niektoré semená. Vytvorila sa počiatočná živá hmota, ale bola rozložená po vrstvách, slojoch. Sloj, ktorý ležal v hĺbke sa vyznačoval malou hodnotou, pretože bol už slabšie presiaknutý lúčmi Slnka, ktoré bolo vtedy biele. A tak nastali rozdiely v rozličných vrstvách slojov. Keď teplota Zeme dosiahla úroveň, ktorá už bola nižšia ako teplota Slnka, tak do hmoty vstúpili nové semená Duchov, ktoré boli vytvorené Bohom Svarogom. Silové čiary týchto Duchov začali vôkol seba spájať túto hmotu, čím začali vznikať fyzické telá. Z dôvodu trvalého menenia sa siločiar Duší prebiehal vývin rôznych bytostí. Tak, ako platí, že vôkol Sĺnk vo Vesmíre obehajú rozličné planéty, aj typy ľudí, ktorí sa takto tvorili boli rozdielne. A hoci Duše všetkých sú potenciálne rovnaké, aj tak – pokiaľ sa hmota nevyčerpá – ľudia sa budú medzi sebou líšiť. A pokiaľ človek, hoci s tou istou Dušou, bude žiť nespravodlivý život, nevystúpi vyššie po Zlatej Púti vývoja a jeho Duša bude putovať po takzvaných planétach horizontálnych kruhov. Pritom sa bude materializovať s piatimi, vždy inými zmyslami a tromi tiež novými rozmermi. Tieto prechody budú trvať dovtedy, kým v ohňoch rôznych životov Duša v sebe nespáli všetky tie nedokonalosti, ktoré na seba prijala skrz svoje telo, keďže mu dávala príliš veľa vôle. Tieto prechody sa v starej ruskej tradícii porovnávajú s behom veveričky v kolese.

 KONIEC ČASOV TMY PREDO DVERMI

„Temní postavili svoju stráž nad Svetom ľudí Midgard-Zeme a oddelili ich od vyšších kozmosov Tmou nepreniknuteľnou. No príde čas, Galaxia vystúpi zo zóny kontrolovanej temnými silami (rok 2012) a praskne Tma medzi Zemou a Slnkom. Z tohto dôvodu Arlegovia zvolali všetkých na Radu. Koščeji na Rade povedali: „Zvieratá nášho sveta, besi, vyvádzajú s ľuďmi a tí najtupší a najhanebnejší nachádzajú spoločné body. Keď ľudia s takou ničotou, ako sú besi, si nie sú schopní poradiť, tak k čomu sa budú ťahať nahor?“ Ale Bohovia Ochrancovia zemí povedali: „Ak je treba pomôcť ľuďom zbaviť sa besov, sme pripravení. Urobíme tak, že svetlo Slnka nezatemneného neoslepí a nespáli ľudí“. Povedali Bohovia Riadiaci: „Keď vyvrhnutí budú besi a utečú do svojej temnoty, my opášeme ich kozmos kruhmi mystickými a dlho nevyjdú z neho besi, nosiaci rozvrat medzi ľudí. Predovšetkým temných Archanjelov svetlo od Slnka zacláňajúcich, odstrániť treba. Ich miesto zaujmú Svetlí Arlegovia, a potom ich zameníme aj horizontálnymi kruhmi, rozložiac časť svetlej špirály (t.j. bude umiestnený filter, aby sa zmenšilo škodlivé žiarenie Slnka)“.
Vstali Arani proti Temným a povedali: Prešiel čas a časy Svetla sa priblížili, a to aj pre vás. Budete musieť odísť. Odpovedali na to temní Archanjeli: „Sme pripravení, veď viete, že sme sami odísť chceli. Ale Slnko spáli ľudí, ak naša Tma (hmla) medzi zemami a Slnkom stáť nebude“. Odpovedali im Arani: „Na vaše miesto Svetlí Arlegovia vstúpia a svojimi éterickými telami svetlo, ktoré nemôžu zeme zniesť zahradia. A ľudia neoslepnú, nezhoria, no svetlejšie im bude“. Povedali Archanjeli: „Ako ste sa oneskorili, oveľa skôr ste mohli prísť, a pustili by sme vás bez boja. Naotravovali nás už besi, i ľudia, nimi porobení“. A rozhodli všetko tak, podľa miery toho, keď odídu temní Archanjeli ich miesta zaujmú Svetlí Arlegovia. A potom Legovia zostúpia na Zem, a budú vstupovať do tiel všetkých ľudí i bielych, i červených i žltých i čiernych i sivých a začnú oni spaľovať telá lariev a besov nachádzajúce sa v jemnohmotnom tele svojim čistým ohňom, na popol ich obracajúc. Veď presne tak ako sa naše fyzické telo nakazí rôznymi parazitmi (hlístami, vírusmi, mikróbmi), tak aj jemné telá (ostatné naše telá) sú nakazené rozličnými neresťami (fajčenie, pijanstvo, narkománia, klamanie, voľný sex pod.), ktoré besi do nás vnášajú. I utečú v hrôze zo spálených aj nespálených tiel besi a larvy, ale väčšina ľudí nevydrží také „ohnivé očistenie“. Kto bude mať mnoho nerestí pri ich mystickom pálení, teplota fyzických tiel sa zvýši natoľko, že ľudia budú umierať ako od obyčajných chorôb.
Takýmto spôsobom svetlé ľudstvo, nenosiace zápach lariev a besov, začne znovuzrodenie. Legovia, ukončiac svoju prácu, odletia i zostúpia po nich na Zem Svetlí Arlegovia a učiť budú ľudí rôznym vedám. A po dlhej namáhavej práci odletia Svetlí Arlegovia, zasejúc zrnká Múdrosti. Zostúpia vtedy na zeme záhadné sfingy a nebudú prepúšťať oni na Zem nové Duše na zhmotnenie sa na Zemi, i nedovolia Dušiam ľudí po smrti odchádzať do paralelných kozmosov. Vtedy priletia na Zem Koščeji a začnú učiť ľudí, že teraz budú nesmrteľní a nepoznajúc nudu budú žiť život, ale ak ľudí začne ťažiť pozemská existencia oni ich naučia prenášať sa do kráľovstva Kniežat Tmy, aby si tam oddýchli, zažijúc zmenu. I, nakoniec, zostúpia na zem Bohovia Obrancovia a opýtajú sa ľudí: „Čo od nás chcete? Chcete, aby sme prinútili temných odísť?“ Odpovedia im ľudia: „My by sme chceli, aby ste vy dali ľuďom Vieru a vytrvalosť radostného výstupu, Vieru v to, že netreba sa poddávať prefíkanému oboľstievaniu Kniežat Tmy a Koščejom!“ Odpovedia Bohovia Obrancovia: Vy chcete zázrak? Nemôžeme vám ho dať. Dokonca ani Vyšší Bohovia vám taký zázrak nedajú“. A pochopia ľudia, že predovšetkým sám človek musí začať chcieť sa zmeniť a povedia: „Budeme bojovať s Kniežatami Tmy. Ale ak zavolajú na pomoc temných Achanjelov a živly, nedokážeme to sami“. Odpovedia Bohovia Obrancovia: „Živly temnoty odrazíme a s Temnými Archanjelmi prehovoria Arlegovia“. A tak odídu zo Zeme Koščeji. Len ľudia s etiópskou tvárou sa nebudú chcieť zmeniť. Vtedy sa obráti Čiernoboh (on je v podstate ich ochranca) k Vyšším Bohom s otázkou:
„Ako vložiť do vedomia ľudí s etiópskou tvárou rozoznávanie dobra od zla, ktoré oni neboli schopní nadobudnúť, žijúc po boku iných ľudí?“
A povedia mu Vyšší Bohovia čo robiť.
Keď po úderoch Aranov začali sa ohne Ničta rozhárať a Duchovia Priestoru naťahovali od ohňa k ohňu, ako po hraničných kolíkoch, svoje nekonečné nite, a Duchovia Času rozgúľali po týchto nitiach svoje nekonečné vlny, zišli do Ničto Vyšší Bohovia, i vytvorili nový Vesmír zo všetkého toho, čo bolo predtým do Ničto vhodené. Ale Svet ten ostal neobývaný. I pozvanie Čiernoboha i temných Archanjelov o žiadosti naučiť ich ako ďalej dvíhať a vyvíjať ľudí s etiópskym typom tváre, ukáže sa k veci. I pozvú vtedy Vyšší Bohovia týchto ľudí i ich učiteľov obsadiť novovytvorené Kozmosy, usadiť sa a pracovať v nich. Návrh bude prijatý a prechod sa vykoná (kozmický koráb prevezie 144 000 tých, ktorí si to želali na nové miesto pre život).
KOMENTÁR
Ako z vyššie uvedených materiálov vidíme, scenár vývoja súčasných udalostí bol napísaný už dávno. V základných črtách bol známy nielen našim Predkom, ale aj predstaviteľom iných národov. V súlade s mayským kalendárom  nová epocha nastupuje dňom zimného slnovratu 2012. Príčinou katastrof, ktoré sú už predo dvermi by mnohí chceli pripísať činnosti nášho Slnka. Ale ak si dobre prečítame KNIHU SVETLA uvidíme, že Slnko samotné nijako veľmi nezmení parametre svojej činnosti, ale naopak, ostane viac menej stabilné. Ono totiž nie je jednoduché len tak rozladiť tento obrovský a v podstate večný motor. Ale tok idúci zo Slnka k Zemi sa aj napriek tomu zvýši, pretože priestor medzi Slnkom a Zemou sa vyčistí od „Hmly“. Niečo podobné si vieme predstaviť, keď sa atmosféra Zeme očistí od smogu, tak Slnko tiež svieti jasnejšie.
Naše rameno Galaxie pri svojej rotácii vchádza do úplne inej oblasť kozmického priestoru, v ktorom nie je prítomná hmota Tmy, čo zároveň povedie ku klimatickým zmenám. Oteplí sa, ale nie natoľko, aby nás spálilo. Roztopia sa ľady, časť povrchu Zeme bude zatopená, ale tento problém sa dá prežiť. Pravdepodobne prídu aj ďalšie prírodné kataklizmy, ale ako sa hovorí v KNIHE SVETLA, všetky budú schválené. Ale my všetci, osobne, by sme už mali začať venovať pozornosť ďalším udalostiam, ktoré sú už predo dvermi, ale ktoré bude musieť riešiť každý z nás za seba. Akonáhle Zem prejde hranicu a vstúpi do oblasti, ktorá je pod kontrolou Svetlých Síl, zostúpia na ňu Legovia a vstúpia do tiel ľudí, takže všetci prijmeme „krst Ohňom“:
„...lebo oheň, matériou svetov Legov vytváraný je všetko očisťujúci, a ich telá sú utkané z tohto ohňa“...
Naše fyzické telo je symbiózou rozličných živých bytostí, z ktorých každá vypĺňa inú, užitočnú funkciu. Ale sú aj bytosti paraziti, ktoré poškodzujú naše fyzické telo. Sú to vírusy, hlísty, mikróby, plesne a pod. Týchto parazitov sa treba periodicky zbavovať, inak sa budú rozmnožovať a my zomrieme na nejakú chorobu. Práve tak aj naše energetické telo nie je čo do stavby súrodé a je tiež symbiózou rôznych živých energetických bytostí. Sú v ňom bytosti s pozitívnou energetikou, ale presne tak aj bytosti paraziti, ktoré poškodzujú našu celostnú štruktúru. Každý človek počas svojho života periodicky prenáša nákazu do svojho astrálneho tela, naberá energetických parazitov, ktorých voláme besmi, larvami a pod. Všetky naše neresti ako pijanstvo, narkománia, fajčenie, klamstvo, voľný sex a pod. sú výsledkom činnosti rôznych besov, ktorí sa nachádzajú v našich energetických telách, a ktoré vyžadujú uspokojovanie svojich potrieb. Ale hlavné je to, že prax zbavovania sa týchto besov máme veľmi slabo vyvinutú, ba môžeme povedať, že prakticky neexistuje. Z tohto dôvodu nemôžeme vystupovať nahor, pretože naše energetické telo, nakazené týmito parazitmi, nás ťahá nadol, do Pekla. Potom, ako Zem začne fyzický prechod do svetlého priestoru, tak telá, ktoré sú nakazené besmi do neho jednoducho nebudú vpustené. Je to akýsi druh karantény. Práve preto je čistenie našich tiel Legmi určitý druh liečby. Tí, ktorí nebudú mať veľa parazitov „ochorejú“ len ľahko a budú žiť ďalej, ale tí, ktorí počas svojho života nazbierali veľkú nákazu, ochorejú ťažko a mnohí ani nevydržia túto vnútornú žiaru a jednoducho zomrú – ich fyzické telá nevydržia. Ich Duše sa kvôli potrebe dokončiť očistu prepadnú do Pekla, kde existuje akési „špeciálne oddelenie“ na ohňovú očistu Duší.
Preto pokiaľ je ešte čas – hoci už nie veľa – je potrebné sa maximálne vynasnažiť zbavovať sa svojich nerestí, aby prechod do druhého života prebehol pre nás prakticky nepoznateľne a bol sprevádzaný iba ľahkou nevoľnosťou.
Materiál pripravil: Велимудръ

Preklad a úprava: Ладомiръ

 

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.