Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  ČIERNE MÝTY /  MONGOLI U NÁS – DVE STOROČIA KLAMSTVA I.
MONGOLI U NÁS – DVE STOROČIA KLAMSTVA I.
VÉDY - Všeobecne

Keď Jonáš Záborský dokončil rukopis svojej knihy DEJINY KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO OD POČIATKU DO ČASOV ŽIGMUNDOVÝCH v r. 1875, tak ešte nič netušil o žiadnych Mongoloch. Vo svojom diele spomína správnu formu tohto názvu – MOGOLI. Niet sa čomu diviť, veď išlo o vojakov z Mogol Tartarie, t.j. Veľkej Tartarie. Ale už v komentároch za pôvodným textom v tej istej knihe sa ani nepozastavujú nad názvom „Mogol“ a rovno skáču medzi Mongolov... Teda v roku 1875 nebola ideológia Mongolov ani na našom území ešte známa. Alebo chceme zaradiť Jonáša Záborského medzi nevzdelancov?

Ak máme pochybnosti, či civilizácia je skutočne pokrok, tak sa pozrime na svet okolo nás a porovnajme ho s tým, čo tu bolo pred rokom 1989. Pred revolúciou a následným rozpadom Československa nikto nebol bez práce, nikto nemusel spať pod mostom, každý mal – ak chcel – zaručenú dovolenku. Cigáni boli viac menej pod kontrolou, zločinnosť celkovo tiež. Nebol hlad ale ani nekontrolovateľný prebytok v rukách málo vyvolených, nebolo drancovanie lesov, nelikvidovali sa stromy priamo v Národných parkoch, nebolo vykrádanie štátneho rozpočtu skrz kdejaké fondy, vzdelanie aj lekárska starostlivosť zadarmo  – všetko bolo skrátka v oveľa lepšom poriadku. Iste, za socializmu neboli mobilné telefóny – a už vôbec nie smartfóny – neboli počítače, a už vôbec nie tablety a podobné technologické výdobytky. Ale nepodliehajme klamu – tieto neboli vtedy nikde, ani na Západe. A dnes už majú mobily aj Mongoli:

Kto má dojem, že vektor ľudskej spoločnosti v zmysle mravnej úrovne sa zdvihol, ten naozaj dobre nevidí. Ale opakujeme – moderné technológie s tým nemajú nič. Tie v skutočnosti aj tak väčšinou slúžia na degradáciu, nie progres v zmysle vývoja rozumových schopností priemerného obyvateľa krajiny.

V poslednej dobe môžeme pozorovať zvýšenú koordináciu dezinformácií v oblasti problematiky Slovanov. Najviac je viditeľná v médiách, ktoré majú pod kontrolou vyvolené skupiny. Bežný Slovan dnes už má dosť toho, ako mu neustále opakujú, že sme „v podstate zvieratá“, ktoré nikdy nič nedokázali. Presnejšie ak niečo, tak len vďaka tomu, že sa nás sem tam ujali cudzinci. Ak teda čítate články utvrdzujúce tento svetonázor hoci aj v populárnej literatúre či časopisoch a hoci aj v slovenčine, nedajte sa pomýliť. Nepísali ich Slovania a teda nie o Slovanoch Predkoch, ale o cudzom pohľade na nás a aj cudzom názore na naše miesto vo Svete. Ale je to dobré nato, aby ste začali rozlišovať kto je kto. Bez rozmýšľania to totiž nepôjde.

Keďže sme Slovieni, tak sa smelo obráťme – v zmysle princípu ZDRAVOMYSLIA – k Staroslovienskej Bukvici. Z nej sa totiž môžeme PRIAMO dozvedieť názor Predkov. NAŠICH PREDKOV. Siahnime – už nie prvý raz – k prvým dvom bukviciam posledného riadku Matrice:

ѨѬ

Keďže ide o Obrazové písmo, tak „ťahajme“ Obrazy. Jota má Obraz „Poznanie“, Ota „Odmietanie čohokoľvek“. Ak teda Slovien – presne ako naši Predkovia – má potrebu zaujať k niečomu stanovisko, tak postup je takýto: Najskôr je potrebné sa oboznámiť s problematikou, a až po jej spoznaní si vyberie z tohto poznania to, čo sa ho týka a bude to považovať za Múdrosť Predkov. Teda najskôr oboznámenie sa s informáciou a až následne jej selekcia podľa povahy problému.

Pretože však vieme, že staré texty sa čítali obojsmerne – priamo aj obratne – tak pokračujme ďalej. Obraz oboch bukvíc nám UŽ dal informáciu, ktorá nie je dostupná na fonetickej úrovni. Takto prebieha prvý krok – skladanie Obrazov zľava doprava. Potom však berieme do výkladu Riadenie Obrazov, ktoré prebieha sprava doľava, t.j. opačne. Je to ale až druhý, nie prvý krok. Ak teda spojíme Obrazy obratne – sprava doľava – zistíme ako sa Obrazy riadia. Riadením Obrazov  dospejeme k výsledku, že ak urobíme nejaký výber, tak zostavíme filter – cez ktorý sa k nám dostanú už iba „selektované“ informácie. Tak funguje myseľ.

Použitím iba druhého kroku – vynechaním prvého – možno dospieť k tomu, že celú podstatu sme síce nepreskúmali, ale uzávery už robíme. Myseľ bude iba „plniť príkaz“ a poskytovať vyšpecifikované spektrum informácií. Celé poznanie však do úvahy brané nebolo.

A tu sa hneď dostaneme k jednému z dôsledkov takéhoto prístupu:

Teoretik, ktorý vytvorí novú teóriu na základe novej udalosti veľa škody nenapácha. Ale teoretik, ktorý najprv vytvorí falošnú teóriu a potom vidí vo všetkom jej dôkazy je najnebezpečnejší nepriateľ ľudského rozumu.

GILBERT KEITH CHESTERTON

Môžeme skončiť tým, čo sa v tibetskom učení Šambala nazýva Duchovný materializmus. Ak si najskôr stanovíme čo na konci cesty nájdeme a až potom vyjdeme na cestu to hľadať – klameme samých seba. V skutočnosti dáme svojej mysli príkaz, aby nám tam nachystala to, čo tam chceme nájsť. Je to však ďalší sebaklam – nie objektívna realita.

Vo Védizme to môžeme vyjadriť nám už známym výrokom:

SPOJENÍM DVOCH NEVZNIKÁ CELOK, ALE RODÍ SA TRETIE

Slovanstvo je svojou podstatou Védické. Ak ho „zmiešame“ s judaizmom – dnes najpopulárnejšie formou „Grálu“ – výsledok je iba vytvorenie čohosi tretieho. Už sme písali, že práve kresťanstvo kedysi kruto zlikvidovalo Katarov. Je iba surovým pošliapaním pamiatky všetkých zabitých a umučených Katarov ich dnes „kriesiť“ tou ideológiou, ktorá s nimi zaobchodila tak neľútostne.

Ak Védizmus spájame s nejakou modernou, populárnou vetvou – ktorú spravidla hlásajú rôzni indickí Cigáni – je to rovnako vytvorenie čohosi tretieho. Nič nemení na veci, že pre Cigánov v Indii je takýto postup veľmi chvályhodný – pracujú na svojom Duchovnom vývoji. Nie sú to však Slovania.

Dnes možno na internete pozorovať zvýšenú aktivitu Žiarlivej skupiny ideológov. Dostali rozkaz proti nám konať, nuž počúvajú slová svojho vodcu. Ide presne o opísaný príklad: najskôr si vybrali výsledok a potom nanucujú iným cestu k nemu. Akosi im nevadí, že popritom sa spájajú aj s Indiánmi – veď účel svätí prostriedky. Vo všetkej úcte k Indiánom – povedal niekto žiarlivým, že to nie sú Slovania?

Nuž ako vidíme, výhybkárov – možno aktuálnejšie – „tretiakov“ je okolo nás mnoho. Vynára sa iba jedna otázka: kto má z toho osoh? Určite nie ten, kto si váži svojich Predkov a má už dosť všakovakých „pokročilejších“ národov.. A my píšeme iba pre Slovanov, lebo tretiaci nás nezaujímajú. Karma je zdarma...

A tu sa dostávame k téme dnešného článku. V skutočnosti sme narazili na veľmi zaujímavú situáciu. Naši historici načali úporný celoplošný útok na Slovanstvo, čo už priam srší s B-A médií. Je naozaj zaujímavé, ako úporne trvajú na svojej verzii dejín – teda histórii. Upozorňujeme na skutočnosť, že takéto články nepíšu Slovania. V jednom takto orientovanom časopise – decembrovom vydaní – sme sa dozvedeli (presnejšie nedozvedeli) zaujímavé informácie. Napríklad že teóriu o prvotnom príchode Germánov z Ruska a neskoršom obsadení „voľných“ území za nimi Slovanmi pre nás „vypracovala“ skupina odborníkov „Krakovskej školy“. Okrem toho – samozrejme – opakujú obohratú mantru Mongolského jarma... A tu nastáva zaujímavá situácia. Nijako nemôžeme povedať, že Védické slovanstvo by bolo v oficiálnom Rusku v móde, ale s Mongolom Džingischánom sa už v Rusku „rozlúčila“ aj oficiálna veda. Neexistuje totiž ANI JEDINÝ DÔKAZ PRE TAKÉTO TVRDENIE. Máme na mysli VEDECKÝ DÔKAZ, teda to, na čo sa oficiálna veda neustále odvoláva. Nastala chybička v programe a dostávame sa k pravde aj tam, kde by sme to nečakali. Ale čo teraz s „neposlušným“ Ruskom?

Priblížme si teda celú problematiku tak, aby sme pochopili, prečo v Rusku zmizne Tatársko-Mongolské jarmo dokonca aj zo školských učebníc. Európa však očividne mieni ostať pri Mongoloch aj naďalej... zatiaľ. Teda poporiadku.

To, čo sa populárne nazýva Tatársko-Mongolské jarmo trvalo v Rusku, Bielorusku aj Ukrajine približne 250 rokov. Normálne by sa zdalo, že 250 až 300 rokov by mal byť dostatočne dlhý čas na to, aby sa zmenil antropologický vzhľad obyvateľstva nejakej krajiny. Ak na Rusi naozaj vládli skoro tri storočia Mongoli, tak dnes by Rusi mali vyzerať asi ako obyvateľstvo Kazachstanu. Nič také však neexistuje. Ak uvažujeme, že podľa štatistiky OSN sa generácie menia každých 25 rokov, tak vyše 10 generácií spoločného života dvoch národov – Slovanov Rusov (europidov) a Mongolov (mongoloidov) – nezanechalo na antropologických charakteristikách a genofonde ŽIADNU STOPU. Buď nastala doteraz neznáma chyba v genetike alebo tu nikdy žiadni Mongoli neboli. Už prvý indikátor – po dlhom a údajne podriadenom spolužití – je ten, že v ruskom jazyku NEEXISTUJE ani jediné slovo mongolského pôvodu. A ak neboli Mongoli v Rusku, tak ako mohli byť na Slovensku? Ale poďme ďalej.

Na obrázku dole vidíme porovnanie europoida a mongoloida:

Všimnite si umiestnenie očí a uhol obočia. Ohyb horného viečka slabo viditeľný, nos priamy, lícne kosti a sánka málo vystupujúce. To sú typické antropologické charakteristiky tváre europoida.

Vpravo je typický mongoloid. Porovnajte uloženie očí a obočie. Ohyb horného viečka silne vyvinutý a dobre viditeľný. Vystupujúce lícne kosti aj čeľusť, nos ako aj tvár celkovo sploštený.

Ak spojíme oba obrazy, tak dostaneme typické charakteristiky pre miešanca, ktorý nevyhnutne s takéhoto spojenia rás musí vzniknúť:

Spojenie dvoch absolútne odlišných rás – europoidnej a mongoloidnej – malo vytvoriť presne takéhoto miešanca. Takto mala vyzerať drvivá väčšina obyvateľov európskej časti Ruska po skoro troch storočiach mongolskej nadvlády – ale nevyzerá.

Pred niekoľkými rokmi vykonal Inštitút Etnografie a Antropológie Ruskej Akadémie Vied experiment, ktorého výstupy sú veľmi poučné. Výsledky však boli zostavené na základe antropologickej analýzy náhodného výberu desiatok tisíc Rusov, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili experimentu. V procese analýzy a spracovania údajov vedci venovali mimoriadnu pozornosť prítomnosti alebo neprítomnosti tzv. epikantusu, t.j. záhybu vnútorného uhla oka človeka vytvoreného kožou horného viečka. Je to najvýraznejší príznak mongoloidnej rasy a je charakteristický pre stepné obyvateľstvo Centrálnej Ázie. Pri miešaní rás sa nevyhnutne musí vyskytnúť aspoň v nejakom stupni. Výsledok miešania rás sa vždy ukáže na antropologickom vzhľade človeka. Takýto príznak však nebol nájdený ANI U JEDINÉHO ČLOVEKA.

Ak Mongoli v 13. storočí naozaj došli na územie Európy, tak by sa nevyhnutne zmiešali s domácim obyvateľstvom, a bolo by to dnes vidno. Je to tvrdenie vedcov antropológov.

Presne toto sa totiž odohralo na iných územiach po celom svete, ktoré boli v minulosti kolonizované. Ak by sme verili všetkým odborným knihám a učebniciam, išlo o presne ten istý klasický prípad dobytia a podrobenia si cudzej zeme, teda kolonizácie.

Angličania však na to, aby vytvorili svoje obrovské impérium potrebovali 150-200 rokov, ale Mongoli to „stihli“ za 10-15 rokov? A to v úplne inom rozsahu – od Číny po Jadranské more. Takéto niečo NEMÁ V DEJINÁCH OBDOBY.

Angličania, Španieli, Portugalci, Francúzi či Holanďania počas kolonizácie Severnej a Južnej Ameriky zničili viac ako polovicu pôvodného obyvateľstva. To, čo ostalo bolo väčšinovo premiešané, čoho výsledkom sú dnešní miešanci. Napríklad v Kolumbii tvoria miešanci dnes 58% obyvateľstva. Sú to väčšinou potomkovia Španielov a Indiánov. Antropológovia tvrdia, že je to normálny následok kolonizácie. Počet pôvodných, nezmiešaných obyvateľov je dnes minoritný – teda tých, komu naozaj patrí zem ich predkov.

Pokorenie Amerického kontinentu začalo v epoche geografických objavov od konca 15. storočia. Európania ovládali svoje kolónie približne 300 rokov. Teda porovnateľne toľko, koľko – údajne – Mongoli Rusko.

Miešanci dnes sú vo všetkých krajinách Západnej pologule. Tvoria väčšinu obyvateľstva Latinskej Ameriky. Sú to nielen potomkovia miešania Európanov a Indiánov, ale aj kolonizátorov a Afričanov, ktorých násilne privážali do Ameriky aby tam dreli na plantážach. A tak dnes sú zastúpené už aj kombinácie Indiánov a Afričanov... ktorí z nich sú vzorom pre našich tretiakov?

Ako mohli byť Mongoli kolonizátormi Ruska a nezanechať po sebe miešancov?

Výsledky antropológov potvrdzujú aj genetici. Medzinárodný tím biológov vykonal v Rusku analýzu genetických vzdialeností niekoľkých národov europoidov aj mongoloidov. Genetická vzdialenosť je číslo, ktorým sa vyjadrujú rozdiely niekoľkých vybraných genetických príznakov. Výsledkom výskumu je, že genetická vzdialenosť medzi Rusmi a Mongolmi je taká veľká, že nemôže byť ani reči o niečom spoločnom. Počas výskumu sa však ukázalo, že Rusi sú si geneticky veľmi podobní s Iráncami, aj keď nie vzhľadovo. Nás takéto niečo nemôže prekvapiť.

Úlohou tejto medzinárodnej skupiny bolo nájsť v genofonde Rusov možnú mongolskú stopu. Výsledkom je VEĽKÉ NIČ. Žiadna stopa neexistuje. Ale pri podriaďovaní si jedného národa druhým vždy dochádza k miešaniu genofondov. Ázijskí dobyvatelia teda zanechali stopu v HISTÓRII, ale nijako nie v genofonde. To môže znamenať iba jedno jediné. NIJAKÉ MONGOLSKÉ JARMO NEEXISTOVALO. A tak je to správne. Inak by určite o ňom vedel aj Jonáš Záborský.

Ak sme už vykročili vpred za poznávaním – hľadáme naše JOTA „Ѩ“ – tak nevystupujme z už rozbehnutého vlaku. Tých „ALE“ totiž existuje oveľa viac.

Prečo napríklad národ, ktorý nie je chudobný, je dostatočne vyspelý, má tradíciu povstať a zbaviť sa cudzieho útlaku – veď predtým už bol minimálne knieža SVIATOSLAV – má dostatok zbraní, koní aj výstroje, za tri storočia ani len nepomyslel na ozbrojené povstanie? Oficiálna veda má na to veľmi zaujímavé vysvetlenie: neexistovala ani len myšlienka, že by mohli byť úspešní proti takej hroznej sile..!? Vyzerá to, že všetci obyvatelia krajiny dostali akúsi záhadnú psychickú poruchu, ktoré nebola známa nikdy predtým a ani nikdy potom. Veď ako by inak mohli bojovať čo i len proti fašizmu? Oficiálna veda hovorí, že jarmo niesol celý národ dobrovoľne a odovzdane.

Na otázku tzv. mongolského jarma sa pozreli aj ekonómovia zo svojho uhla pohľadu. Existuje totiž dostatok písomných záznamov z toho obdobia, ktoré obsahujú záznamy o vyberaní daní a poplatkov ústrednou mocou. Len tak mimochodom – všetky sú v ruskom jazyku. Ekonómovia porovnali rozmer daní a poplatkov a prišlo prekvapenie. „Okupanti“ od domáceho obyvateľstva vyberali veľmi málo. Ale načo teda dobíjali toto územie? Veď podľa dobových správ to nebolo nijako jednoduché, kniežatstvá sa úporne bránili. V chode bojov boli zničené aj také veľké mestá ako Vladimír, Kyjev, Riazaň. Mongoli teda prišli na koňoch viac ako 5 000 kilometrov nato, aby nakoniec z toho nič nemali?

Ak porovnáme kolonizáciu, ktorú vykonávali Európania tak všetko je priamočiare. Je jasné, prečo preplávali moria, prečo si podrobovali Ameriku, Euráziu, Afriku, Austráliu. Potrebovali nové územia a nové zdroje všetkých druhov – ľudské, materiálne, prírodné atď. Technokratická Civilizácia na tomto princípe – trvalej expanzii a podrobovaní si cudzieho – aj stojí.

Pozrime sa na expanziu Španielov. Geografické objavy boli vyvolané ekonomickými príčinami. Krajine dochádzali vlastné zdroje. V 14. storočí krajina z roka na rok chudobnela a nové zdroje boli pre ňu životne dôležité. Novoobjavené zeme sa stali kolóniami a za krátke obdobie urobili zo Španielska najbohatšiu krajinu Európy. Z Ameriky a Afriky povynášali ohromné bohatstvo. Objavili neobyčajne bohaté strieborné rudy v Mexiku, Peru a Čile. Španielske kolónie sa stali hlavným zdrojom zlata a striebra pre Európu.

To isté platí aj pre ďalšie kolonizátorské krajiny: Portugalsko, Anglicko, Francúzsko. A čo robili kolonizátori Mongoli? Akosi ich „kolonizácia“ nezapadá do tradične používaného modelu Európanov. Nesnažili sa drancovať všetky zdroje svojej kolónie, stačili im dane a korisť z dobytých miest.

Ale ani toto nie je všetko. Mongoli sa na Rusi nikdy ani nepokúsili zaviesť svoju vlastnú správu – čo je tiež viac ako divné. Európania to robili ako principiálne prvý krok. Hneď boli menovaní guvernéri a kompletne celá administrácia pre správu nad podrobeným územím pokoreného národa. Taká správa je nevyhnutná pre kolonizátorov najmä preto, aby kompletne kontrolovali celé územie a všetky jeho zdroje.

A na Rusi sa nikdy nemenilo ani majetkové vlastníctvo. Kniežatá vládli pred a aj po príchode Mongolov. Akurát že každý rok na to dostávali poverenie – „jarlyky“. Ale ani jarlykov dnes niet, presnejšie existujú iba jarlyky písané ruským jazykom.

Ďalším veľmi „neštandardným“ javom je vzťah Mongolov k Pravoslávnej cirkvi. Veď to bola – pre Mongolov – cudzia Viera. Je známe, že Batu chán (Baťa, t.j. otec vojska) síce vypálil kresťanské kostoly v Kyjeve, ale už o 2 roky tam dal postaviť nový Pravoslávny chrám. Našim čitateľom netreba vysvetľovať, že to bol skutočný Pravoslávny chrám, ktorý nemá nič do činenia s kresťanstvom. Túto kamufláž dnes používa – vďaka neudržateľnosti Mongolskej teórie – v Rusku RPC. Pravoslávna Cirkev je cirkev Starovercov. Kresťania – máme na mysli Východný obrad – sa od rozkolu r. 1054 nazývali Pravoverní, t.j. tí, ktorí ostali na pravej, t.j. pôvodnej viere. Nesúhlasili – a právom – s implementáciou pápežskej, t.j. ľudskej, „neomylnosti“, ktorú zaviedol Vatikán. Preto ostali pôvodní, t.j. Pravoverní alebo po grécky aj Ortodoxní. Pravoslávnymi sa začali volať až po Nikonovej reforme r. 1666. Ale kto je pre Slovanov NIKON? Predsa NIK ON je nám... ako aj celé kresťanstvo. V skutočnosti Staroobriadci aj utekali pred prenasledovaním za hranice, kde sa dodnes nazývajú Ruská Ortodoxná Cirkev. Tie zahraničné – aj v USA – sa nepodriaďujú Moskovskému patriarchovi. Oni sú Ortodoxní, nie Pravoslávni, teda nie Nikonovci.

Európsky štandard kolonizácie nekompromisne obsahuje nanútenie kolonizovaným národom aj ich kultúru, „hodnoty“, náboženstvo, zvyky. Tak sa ľahšie vládne. Ale Mongoli nielenže neničili Pravoslávne chrámy, ale na toto obdobie dokonca pripadá aj najväčší rozkvet v ich staviteľstve. V nijakom inom období sa nepostavilo toľko Pravoslávnych chrámov. Okrem toho, Mongoli oslobodili Pravoslávnu Cirkev od všetkých daní a poplatkov. V neskoršom období – samozrejme – všetky chrámy zhabali kresťania.

Ale ani toto nie je všetko. Existovalo dokonca nariadenie, ktoré zakazovalo vojakom vtrhnúť na územie Pravoslávneho chrámu. Za porušenie hrozili ťažké tresty. A teraz si predstavte, že by nejaký anglický vojak na území anglickej kolónie za vstup na územie indiánskeho Svätilišťa a jeho zhanobenie dostal trest smrti...

Z toho vyplýva iba jedno, buď je dobový písomný záznam omyl, alebo v krajine nevládli nijakí inoverci, ale Staroverci.

Pokračujme ďalej. V Rusku sa nezachoval ANI JEDEN ÚRADNÝ ZÁZNAM v mongolskom jazyku. Nuž podobné – aj keď nie až také veľké – ríše po sebe vždy niečo zanechali. Či už Sumeri, Egypťania, Chetiti, Gréci, Rimania... len Mongoli akosi nič. Dobových záznamov je dostatok – ale všetky sú v ruskom jazyku. A o Mongoloch sa vie, že v tom čase už mali písomnosť – nazýva sa Ujgurská, niekedy aj staromongolská. Ale prečo neexistuje žiaden písomný zdroj – ani v Mongolsku – v ktorom by sa hovorilo, že ich národ v minulosti dobyl skoro celú Euráziu? Žeby dobyvatelia nepísali letopisy a kroniky? Každý úspešne bojujúci národ sa vždy snaží po sebe zanechať svedectvo pre svojich potomkov. Ale žeby Mongoli boli tak výnimočne skromní?

Pokračovanie nasleduje.

01.01.2017

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.