Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  ČIERNE MÝTY /  MONGOLI U NÁS – DVE STOROČIA KLAMSTVA II.
MONGOLI U NÁS – DVE STOROČIA KLAMSTVA II.
VÉDY - Všeobecne

Inštitút východných rukopisov Ruskej Akadémie Vied v Petrohrade je jeden z najbohatších archívov starých rukopisov. Unikátne materiály majú najmä v oddelení Centrálnej Ázie – málokde existuje taký fond rukopisov a tlačených kníh o Mongolsku – 8 000 rôznych rukopisných exemplárov. Zaujímavé je to, že iba jeden z nich obsahuje čosi o Mongolsku z 13. storočia, teda z obdobia predpokladaného ťaženia do Európy a akože najväčšieho rozkvetu. Tento rukopis sa nazýva Tajná história Mongolov a je to v podstate podrobný životopis Džingischána. Rukopis bol objavený začiatkom 19. storočia ale hoci je o Džingischánovi, je napísaný čínskymi hieroglyfmi. Do staromongolského jazyka bol prepísaný až v 20. storočí.

Rukopis bol akosi náhodne nájdený medzi nepotrebnými materiálmi v dvornej knižnici v Pekingu. Kúpil ho P. Kafarov, vedúci ruskej pravoslávnej misie v Pekingu a autor čínsko-ruského slovníka. Takto sa neskôr dostal do Ruska a do archívu v Petrohrade.

Autor rukopisu nie je známy, dátum jeho vzniku tiež. Otázka dátumu vzniku je však stále otvorená, aj keď oficiálne je datovaný do roku 1240, ale to je iba dohodou stanovený rok. V samotnom rukopise sa píše, že bol dokončený v roku Myši. Podľa Východného kalendára sa rok Myši opakuje každých 12 rokov, ale na presnejšie stanovenie by bolo potrebné vedieť Živel Myši. Celý cyklus Východného kalendára je zostavený tak, že 12 zvieracích symbolov prechádza piatimi Živlami, čo vytvára Kruh Života žltej rasy v dĺžke 60 rokov. Plný životný cyklus sa napĺňa prejdením všetkých jeho častí – čo je všeobecné pravidlo. Pre zaujímavosť, náš Koľadov Dar obsahuje 16 symbolov, ktoré počas životného cyklu prechádzajú deviatimi Živlami. 16 x 9 preto vytvára náš Kruh života v dĺžke 144 rokov. Ak niekto vytvorí systém napríklad iba zo 4 Živlov, ktoré prechádzajú životným cyklom 12 znakov Zvieratníka, tak vložil do systému životný potenciál na Kruh Života v dĺžke 48 rokov. To je najkratší a najprimitívnejší známy systém. Čím menej niekto vie, tým sa zdá život jednoduchší. Žltá rasa má Kruh Života 60 rokov, biela 144, otázka je čo za ľudia vidia výhodu v Kruhu Života o trvaní 48 rokov. Ľudia zvyčajne chcú žiť dlhšie ako 48 rokov, komu sú teda výhodné takéto psychoprogramy?

Ohľadom rukopisu sa vedú dlhé roky spory či ide o historické dielo alebo literárny opis, teda niečo ako román. Zatiaľ sa vedci dohodli na formulácii „História a kronika podaná epickým spôsobom“, čo predpokladá faktografickú podstatu informácií, nie románovú.

Rukopis obsahuje detailné informácie o živote Džingischána vrátane jeho rodokmeňa a nástupu na trón. Zaujímavosťou je, že o jeho výprave na západ a dobití Rusi je v podstate iba jedna jediná zmienka a to taká, že v zozname podrobených území je položka „Rus“. Ak teda v najdôležitejšom existujúcom dobovom dokumente (ak naozaj pochádza z roku 1240), v životopise Džingischána niet zmienky o veľkej vojnovej výprave na Rus, tak možno hovoriť o veľkom historickom podvode a nie o tom, že nejakí Mongoli v 13. storočí ovládli Rus. A načo by vlastne nejaký kočovník, ktorý si spokojne pasie kdesi v stepi svoje stádo mal skákať na koňa a cestovať kdesi 6 000 kilometrov ďaleko?

Celé to je totiž veľmi zvláštne a vôbec nie jednoduché. Kočovník sa totiž mal vybrať smerom, o ktorom vôbec nič nevedel. Neexistovali žiadne cesty, vtedy dokonca neexistovali ani mapy. Tie sa začali objavovať až v epoche geografických objavov, a to je o 200 rokov neskôr. Mongoli nemohli s určitosťou vedieť, čo a či vôbec niečo leží na západe. Podľa doteraz prijatej logiky však zostavili veľkú armádu a vyrazili NASLEPO. Aby sme mohli pochopiť čo za nezmysel učia v školách, stačí analyzovať fakty spojené s takýmto dlhým pochodom.

V prvom rade kočovníci nemohli len tak všetko zanechať a všetci sa vrhnúť na dobývanie vzdialených zemí tak, že nemali ani potuchy o tom, čo ich čaká. Aby si mohli byť istí výsledkom, potrebovali zdroje, zbrane, špecifické poznatky – a mal toto všetko tento národ v tom období? Veď na to, aby dobyli v podstate skoro celý vtedy známy svet potrebovali nie iba nejaké zbrane, ale museli mať NAJLEPŠIE ZBRANE. Z toho vyplýva, že museli mať nielen nejakú metalurgiu, ale NAJLEPŠIU METALURGIU na svete. A kde sú stopy tejto najlepšej metalurgie? Kde sú bane, pece na železo a vôbec všetko k tomu potrebné, ak máme hovoriť o špičkovej gigantickej metalurgii?

Dá sa tvrdiť, že mnoho nadobudli z dobytých území. Napríklad zložité zariadenia na dobývanie pevností nadobudli ako korisť v Číne po dobití čínskych pevností – ale ako potom dobyli čínske pevnosti? A Číňania nikdy neboli ľahkým protivníkom – ani vtedy ani teraz.

Na začiatku 13. storočia žili na území Mongolska iba roztrúsené kmene bez ciest. Kočovali po stepi, žili v jurtách, ich hlavnou prácou bolo a dodnes je pasenie dobytka. Koľko bolo Mongolov nie je dodnes presne známe. V podstate takéto niečo určiť nie je ľahké ani dnes.

Predpokladať, že z tohto územia mohli vyjsť nejaké obrovské hordy ovešané zbraňami a výstrojom je viac ako smiešne. Je to iba holá fantazmagória, ktorá nie je postavená na žiadnych fyzických faktoch. Mongolské územie nebolo nikdy husto osídlené. Kmene vždy žili a dodnes žijú jeden od druhého vzdialené desiatky kilometrov. Koľko mužov môžu takéto kmene poslať na ďalekú výpravu? Títo muži musia byť schopní vydržať ťažké a dlhé ťaženie a ešte bojovať, ale zároveň musel ostať niekto doma chrániť ženy a deti.

Aby sme si priblížili technické problémy okolo vojenskej výpravy do cudzej zeme a bez dostatočných poznatkov pozrime sa na prvú vojenskú výpravu G. I. Caesara do Británie. Mal so sebou armádu o sile 8 000 mužov. Útok realizovali po zemi aj mori, mali veľa plavidiel a na každom boli inštalované katapulty. Briti ich však porazili.

Na druhú výpravu už Caesar nešiel do neznáma a mal so sebou 20 000 mužov aj prevahu techniky. Až vtedy vyhral. V podstate nad touto prvou výpravou sa smial aj Napoleon. Ako mohol taký veľký vojvodca ísť na výpravu s podmienkami neznalým vojskom?

A tu hľa – Mongoli všetkých porážali na prvý šup, len tak, z pochodu. Zdolali Čínu, Perziu, Indiu aj Európu. A to ešte berme do úvahy, že v jazdeckom vojsku mal každý jazdec 3 kone. Hlavného aj záložného bojového a jedného, na ktorom cestoval. Odkiaľ brali seno pre všetky kone? Len tak celý deň šli a vždy večer našli dosť paše alebo plné senníky? V r. 1930 bola v sovietskej armáde vykonaná previerka, ktorá spočívala v tom, že jazdecká jednotka vyrazila z mesta Frunze – hlavného mesta Kirgistanu – do Moskvy. Jednotka vyrazila v máji a do Moskvy došla v auguste. Prešli cestu dlhú 3 000 km. Na konci boli všetky kone také vyčerpané, že o žiadnych bojoch – ak by ich mali viesť – nemohlo byť ani reči. Kone by viac nevydržali. A tak armádne kone cestovali domov v nákladných železničných vozňoch. Z Mongolska je do stredu Ruska dvakrát taká vzdialenosť – ak hovoríme o vzdušnej čiare...

Možno teda predpokladať, že Mongoli mali zázračné kone, ktoré navyše nepotrebovali ani jesť. Ako inak by po tisíckach kilometrov mali jazdci aj kone sily na boj? A ako prechádzali v kraji bez ciest a cez nepriechodné, husté lesy? Ako prekonávali široké rieky? Veď Mongoli ani dnes väčšinou nevedia plávať – v ich krajine im to v podstate nie je treba. A ak už cudzie zeme dobyli, ako ich udržali tri storočia? Veď ich armáda bola omnoho menšia ako počet domáceho obyvateľstva a potreba rozmiestniť jednotky po celej dobytej zemi. Veď hovoríme minimálne o Číne a Rusku.

Ďalšou „pikoškou“ sú zachované detailné rady Džingischána ako správne vládnuť svojim synom v už spomenutom rukopise. Na prvý pohľad veľmi logické a vecné rady. Skutočný problém je v tom, že až veľmi logické. Ale odkiaľ ich vzal? Kde sú školy, univerzity, knižnice alebo aspoň nejaké kláštory, v ktorých by rástla a udržiavala sa vzdelanosť a celkovo kultúra mongolského národa? Veď ak pozrieme čo i len na Rím alebo Grécko, tak tam všade nájdeme dlhú tradíciu v tomto smere. Mimo Mongolska všade existovala dlhá línia vývoja tých či oných aspektov kultúry, práva, štátnej správy, vied, len v najväčšej ríši sveta po niečom takom niet ani zmienky ani pamiatky.

Možno teda s plnou logikou predpokladať, že neexistuje ani jediný dôkaz, že múdre slová a ponaučenia Džingischána pre jeho synov a členov rodu v spomenutom rukopise pochádzajú od mongolského chána. Tieto ponaučenia boli neskôr prepísané aj do iných rukopisov, známy je napríklad „Kľúč rozumu“, v ktorom je tiež zbierka chánových rád o organizácii a správe ríše. Vzhľadom na zistené skutočnosti však možno predpokladať, že samotný rukopis bol napísaný až v 19. storočí a najskôr ide o ľudovú tvorivosť.

Keď už sme pri Mongoloch, tak veľa otázok u vedcov vyvoláva aj osoba ďalšieho známeho vojvodcu – Tamerlana. Ide o to, že aj jeho rodokmeň oficiálne pochádza od Mongolov:

Vznikla však prekvapivá situácia – na základe antropologických údajov je Tamerlan tiež europoid. Ak sa jeho tvár porovná s tvárou dnešných Mongolov, tak už na prvý pohľad je zjavné, že to je človek európskeho typu, lebo jeho tvár nie je dostatočne ploská.

Hoci pri pohľade na bustu vzniká dojem, že ide o Aziata, v Laboratóriu rekonštrukcie Inštitútu etnológie a antropológie RAV dokonale poznajú charakteristické črty nie iba rás, ale dokonca aj všetkých národov. Podľa špeciálnej technológie tu dokážu zrekonštruovať vonkajší vzhľad človeka z pozostatkov lebky. Z antropologického hľadiska je každá lebka silne individuálna.

Preto pred začiatkom každej rekonštrukcie sa každá lebka veľmi dôkladne preskúma podľa špeciálneho postupu. Na základe získaných údajov je potom možné vypočítať presné rozmery hlavy.

Keď začali rekonštrukciu Tamerlanovej lebky zistilo sa, že jeho tvár je vypuklejšia ako by u mongoloidov mala byť. Rovnako nesedelo položenie očí, nosa, brady. Tento fakt prekvapil aj autora busty, antropológa Gerasimova, ktorý bol osobne pri otvorení Tamerlanovej hrobky v Samarkande.

Antropológovia skúmali nie iba lebku, ale aj všetky kostné materiály z hrobky. Z kostry vypočítali výšku – a táto má nebývalé rozmery na Mongola. Ďalším prekvapivým nálezom pre vedcov boli jeho vlasy a brada. Mongoloidné obyvateľstvo má charakteristické čierne vlasy, ktoré sú tuhé a priame. Tamerlan však mal vlasy aj bradu gaštanovo-ryšavej farby.

Antropológovia vedia, že ani stavba a proporcie ľudského tela nie sú u každej rasy rovnaké. Existuje špeciálny index, ktorý vyjadruje pomer vzdialeností od vrcholu hlavy po určité miesto na panve a od tohto miesta po päty. Biela rasa má pomer trup:nohy približne 1:1. Žltá rasa má dlhší trup a kratšie nohy a čierna zase kratší trup a dlhšie nohy. Nič na svete nie je náhodné.

Po vyhodnotení všetkých ukazovateľov je jasné, že ani Tamerlan nebol Mongol – pokiaľ neuveríme rozprávkam o mongolských dobyvateľoch Rusi. Z védického pohľadu žiadne prekvapenie, iba ďalšie potvrdenie starých textov.

V tejto oblasti však existujú aj ďalšie dôkazy, čo môžeme vidieť na dobových vyobrazeniach napríklad Džingischána:

Autorom knihy a aj dobovej miniatúry je známy cestovateľ Marco Polo, ktorý koncom 13. storočia pobýval v Ázii. Miniatúra sa volá „Korunovácia Džingischána“ a je v jeho cestopisnej knihe.

Marco Polo umiestnil Džingischána a jeho suitu do európskeho oblečenia. Koruna má dokonca trojlístky, ktoré sa používali aj v Európe. Dokonca aj meč v jeho rukách má formu typickú pre ruské zbrane.

Ale pri Tamerlanovi sa zdržme trochu dlhšie. Udalosti sprevádzajúce odkrytie jeho hrobky sú natoľko zaujímavé, že súvislosti možno smelo nazvať až mystické. Stojí za to si tento príbeh v krátkosti priblížiť.

Snahy o otvorenie a preskúmanie predpokladaného miesta posledného odpočinku veľkého vojvodcu Timura – známeho skôr pod menom Tamerlan – sa začali objavovať od roku 1926. Vedecká komunita sa však dlho nemohla dopracovať ku konkrétnemu výsledku.

Timur sa narodil – podľa dnešného kalendára – 21.3.1336. Na stôl Stalina sa dostala žiadosť národného komisára kultúry (t.j. ministra kultúry) o vyslanie vedeckej expedície do Samarkandu 21.3.1941. Cieľom malo byť Mauzóleum El Emir, ktoré bolo postavené ešte za života Timura.

Koncepcia veľkého vojvodcu ako člena jedného z národov ZSSR bola veľmi príťažlivá o to skôr, že vojna sa očividne približovala k západným hraniciam Sovietskeho Zväzu. Preto bola v Ermitáži už pripravená samostatná sekcia pre Tamerlana. Kompletizovaná mala byť vystavením jeho pozostatkov. Stalin povolenie dal a ešte požiadal, aby expedícia vyrazila najneskôr do leta.

Členmi expedície sa stalo veľa rozličných odborníkov. Medzi nimi bol aj už zmienený antropológ Gerasimov, expert na rekonštrukcie ľudskej tváre podľa lebečných pozostatkov. V skupine bol aj dokumentarista – kameraman Malik Kajumov, ktorého úlohou bolo nasnímať materiály na film. Expedícia bez odkladov vyrazila. Do Samarkandu dorazila 1. júna 1941.


V podzemných priestoroch Mauzólea El Emir rozmiestnili svoju techniku. Od rôznych kladkostrojov na dvíhanie kamenných platní až po vlastné elektrické generátory, aby mali vlastné svetlo nezávislé od miestnej elektrickej siete. Členom expedície bol aj elektrotechnik, ktorý mal na starosti spoľahlivé zabezpečovanie expedície elektrickou energiou.

Najskôr našli pozostatky dvoch Timurových synov, potom vnukov. 19. júna stáli pred predpokladanou hrobkou samotného Timura. Na nefritovej náhrobnej doske bol nápis:

VŠETCI SME SMRTEĽNÍ, NASTANE ČAS A ODÍDEME... PRED NAMI BOLI VEĽKÍ ĽUDIA A BUDÚ AJ PO NÁS... AK SA NIEKTO PYŠNE POVÝŠI NAD DRUHÝMI ALEBO NARUŠÍ PRACH PREDKOV, TOHO NECH POSTIHNE NAJSTRAŠNEJŠÍ TREST

Všetci okolostojaci si z toho robili posmešky, ale vnútri niektorým z nich nebolo všetko jedno. My k uvedenému nápisu môžeme ešte dodať známe krédo Timura:

SPRAVODLIVOSŤ V SILE, SILA V SPRAVODLIVOSTI

Pri pokuse zdvihnúť kamennú platňu pod nefritovou náhrobnou doskou sa zlomila zdvíhacia lavička. Opraviť sa ju nepodarilo. Zavolali teda posily a začali platňu dvíhať pomaly ručne. Pod ňou sa ukázal kamenný sarkofág, ktorý bol hermeticky uzavretý. Sprístupňovali ho niekoľko hodín – a už bolo 20. júna. Nakoniec sarkofág otvorili a podzemný priestor sa naplnil ťažkou, dusnou vôňou zmesi ružového oleja a nejakých ďalších vonných bylín.

Vnútri sarkofágu bol ešte jedna rakva, ale už drevená. Hneď ako ju uvideli zhasli všetky svetlá. Generátory zastali. Všetkých ovládol zvláštny nevysvetliteľný strach a vedúci dali príkaz okamžite opraviť osvetlenie. Zapálili fakle, ale elektrikár bol bezmocný. Všetky generátory pre výpravu boli predtým sto ráz skontrolované a nemali najmenšiu chybičku – akurát všetky naraz zastali.

Kým sa elektrikár zúfalo snažil opraviť generátory, kameraman Kajumov vyšiel von z dusného podzemia. V blízkosti Mauzólea bola malá čajovňa, do ktorej zamieril. Vnútri sedeli pri stole traja starci. Kameraman si sadol k vedľajšiemu stolu. Tu sa mu jeden zo starčekov prihovoril: „Synku, že ty si jeden z tých, čo sa rozhodli otvoriť mohylu Tamerlana?“ Kajumov im zo žartu odpovedal, že on je dokonca ich najväčší šéf. Starci sa však ešte viac zachmúrili. Ten, ktorý sa mu prihovoril ho gestom privolal k sebe. Keď k nemu pristúpil uvidel, že starček má v rukách akúsi veľmi starú knihu. Bola písaná ručne a arabským písmom. Starček priložil prst k textu a čítal mu: „Kto otvorí mohylu Tamerlana, ten vypustí ducha vojny. A bude vojna krvavá a strašná, akú ešte svet nevidel po veky večné!“ Malik ich požiadal, aby šli s ním k vedeniu expedície a ukázali im knihu. Starec odmietol a povedal, že túto knihu môže vidieť iba ten, kto môže zastaviť nešťastie.

K starčekom prišli spisovateľ Ajni a vedec Semionov. Vypočuli neznámych návštevníkov a začali im hovoriť, že to je hlúposť, nech idú preč a nech nebalamutia ľudí hlúposťami. Starci však neodchádzali a nástojili na svojom, aby si to rozmysleli, kým je ešte aký taký čas. Vtedy sa nahnevaný Ajni rozohnal na starčekov palicou. Nato sa otočili a definitívne odišli. Nikdy viac ich nikto nevidel.

Generátory sa zrazu samé od seba pustili. Bol už obed 21. júna 1941. Elektrikár iba bezradne rozhodil rukami.

Vedci zostúpili nazad do hrobky, otvorili drevený sarkofág. Vnútri našli pozostatky Timura.

Mal výšku 180 cm, ranením poškodenú holeň – preto ho volali Chromý Timur, t.j. Tamerlan, alebo aj Železný chromý. Všetko vložili do drevenej truhlice a vzali so sebou do hotela. Vracali sa uvoľnení a veselí. Cieľ expedície splnili! Ráno ich však zobudil strašný krik: „Vojna! Vojna sa začala!“

Všetko rýchlo pobalili a Semionov s Gerasimovom hneď odleteli do Moskvy. Kajumov ešte ostal a snažil sa nájsť v Samarkande oných záhadných starčekov. Ale ani majiteľ čajovne kde sa s nimi stretol mu nepomohol. Povedal mu, že v ten deň – 20. júna 1941 – ich on sám videl prvý a posledný raz.

Kajumov narukoval ako vojnový kameraman a priradili ho na Kalininský front v oblasti Ržev. Vlastnými očami videl ako hynú tisícky ľudí, vojakov aj civilov. Snažil sa povedať to, čo zažil a vedel niekomu, kto by mohol ovplyvniť udalosti.

Na jeseň na ich front prišiel Žukov. Ohlásil sa u neho a Žukov ho prijal. Podrobne mu porozprával o všetkom čo vedel a zažil – vrátane tajomných starčekov. Žukov ho pozorne vypočul – očividne nepovažoval celú záležitosť za fantáziu. Zaujímalo ho aj to, kde sa teraz nachádzajú Tamerlanove pozostatky a zamyslel sa. Vtedy sa Malik odvážil ho požiadať, aby celú vec oznámi Stalinovi. Žukov prisľúbil, že pri prvej vhodnej príležitosti tak urobí. Malik mal neskôr možnosť sa so Žukovom ešte raz stretnúť v októbri 1942. Znovu ho prijal a potvrdil mu, že celú vec oznámil Stalinovi tak, ako sľúbil.

15. novembra 1942 bolo rozhodnuté o spätnom pochovaní Tamerlana. V Samarkande však pozostatky boli až o mesiac. Dovtedy lietali nad frontom. Bola to špeciálna operácia na rozkaz Stalina. Naložili ich do lietadla a lietali nad líniou frontu. Výsledky sa dostavili pomerne skoro.

20. decembra 1942 prebehlo spätné pochovanie so všetkými poctami. Stalo sa tak v predvečer rozhodného víťazstva pod Stalingradom. Situácia okolo obliehaného mesta bola veľmi dlho kritická a neistá. Do dvoch dní po pohrebe došlo k definitívnemu prelomu. Bolo zničených 17 nemeckých divízií a zajatých 60 000 vojakov.

V lete 1943 bola vyslaná do Samarkandu posledná, tretia expedícia. V čase bitky pod Kurskom Stalin podpísal príkaz o vyčlenení 1 milióna rubľov na rekonštrukciu Mauzólea Tamerlana. Vtedy sa za túto sumu dalo kúpiť 16 tankov pre front alebo zabezpečiť výstroj a stravu pre celú divíziu na 1 mesiac. Stalin však vedel, čo robí.

Ukazuje sa, že dôležité zlomové body Veľkej vlasteneckej vojny sú viazané na Tamerlanovu kliatbu. To len pre úplnosť, aby nám bolo jasné, že to neviditeľné je dôležitejšie ako to viditeľné. Tak to bolo v minulosti a tak to je aj dnes.

Zdravomysliaci človek dnes jednoducho nemôže považovať vykonštruovanú rozprávku o prítomnosti Mongolov v Rusku a nakoniec aj na Slovensku v 13. storočí za skutočnosť. Táto mystifikácia nevydrží žiadnu racionálnu kritiku. Dnes už nestačí opakovať to, čo predtým niekto napísal a odvolávať sa na to ako na neomylnú skutočnosť. Rozhodnutie však musí vykonať každý sám za seba.

Svetlá budúcnosť nastane iba pre toho, kto bude na ňu pripravený. Kto si vytvorí „vlastný“ výklad Stavby Sveta nie je mudrc, ale tretiak. Objektívna realita ostáva spravidla mimo sveta tretiakov. A rabi ostanú v moci Pána do posledného okamihu. Je to však ich dobrovoľné rozhodnutie, do ktorého ich nikto nenúti. Snažme sa nebyť medzi nimi. Ako sme už povedali, Slovensko je krajina s nepredpovedateľnou minulosťou...

05.01.2017

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.