Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  PERSPEKTÍVY 2017
PERSPEKTÍVY 2017
VÉDY - Všeobecne

Pôvodne bol úmysel pokračovať v našich článkoch o dôvodoch, prečo došlo k opakovanému odloženiu globálneho úderu na Rusko, ako sme to začali v prvomdruhom diele. Život však beží a všetko sa neustále mení a modifikuje. Tak či onak dnes nastala situácia, aká tu dlho nebola. Lídrom vo vývoji – presnejšie už v osvojovaní si – nových vojenských technológií prestal byť Západ, ale stalo sa ním Rusko. USA dlhodobo vyvíjali zbrane zamerané na realizáciu farebných revolúcií po celom svete, pričom zároveň jednostranne vychádzali z dvojstranných dohôd vzájomnej kontroly, ktoré mali podpísané s Ruskom. Ak neberieme do úvahy naivný B-A prístup u nás, tak jedinou odozvou veľmoci ako Rusko bolo prejsť na vývoj nových úderných technológií, lebo obmedzovacie dohody z pohľadu USA mali platiť iba Rusko, nie USA. Tí sa nominovali do pozície neomylného majiteľa Zemegule. A tak dnes sú to oni, ktorí musia napínať všetky sily, aby technologicky dobehli Rusko... ale to – samozrejme – nestojí.

A my žijeme – vďaka našej strane a vláde – pod „ružovým“ dáždnikom NATO... Ako vždy – a najmä v prípade Anglosasov – kto nepozná podstatu systému v ktorom žije, ten je buď jeho obeťou alebo potravou. A pre nás to platí v plnej miere tiež.

Ako sme už spomínali, naši jednofarební B-A reportéri majú vo všetkom jasno. Majú svoj názor, ale s ním nesúhlasia, súhlasia s názorom CNN. Ale tu nastal problém. CNN sa hrubo zapojila do zákernej a faktami nepodloženej kampane proti novému americkému prezidentovi, dokonca ešte deň pred jeho inaugurácia podala „návod“, ako ho zlikvidovať. Nie nadarmo ich Trump nazval „FAKE NEWS“. Rozmýšľajúci človek by sa mal dnes zamyslieť, ale B-A reportér túto kvalitu neobsahuje. Beží ďalej podľa vloženého algoritmu.

Biely dom oficiálne odoprel spoluprácu s kanálom CNN. Ich reportéri – vzory B-A reportérov – nebudú viac prítomní na oficiálnych tlačovkách Bieleho domu a oficiálni predstavitelia Bieleho domu nebudú chodiť do žiadnych relácií CNN. Znamená to, že CNN sa stáva druhoradým informačným kanálom na báze Jedna Pani Povedala. Je to veľmi dôležitý krok, ktorý zatiaľ nie je jasné, ako dopadne. Ale priblížme si jeho podstatu.

To, že systém tradičných médií z mnohých dôvodov – od vývoja sociálnych sietí po objavenie sa principiálne nových technológií – upadá do hlbokej systémovej krízy už nie je tajomstvom. Avšak prezidentská kampaň v USA obnažila ešte jednu dôležitú rovinu problému, ktorý bol prítomný aj predtým, ale takto otvorene sa nikdy neprejavil.

Ide o ZNEUŽÍVANIE MOCI zo strany „Štvrtej veľmoci“.

Téma vyplávala neobyčajne ostro aj preto, lebo sa ukázalo zneužitie zo strany veľavážených a uznávaných CNN, ktorých reputácia stojí na desaťročiach práce.

Mravný, etický a profesionálny rozklad mediálneho mainstreamu prebehol presne podľa tých istých schém, ako aj korupcia v akejkoľvek inej mocenskej štruktúre. Došlo k postupnému zdvihu a prekročeniu hraníc toho, čo je prípustné a čo už nie. Prešli hranicu tak, že všetkým svitlo, že zašli priďaleko. V prípade CNN sa touto hranicou stala americká prezidentská kampaň.

Toto donedávna najváženejšie médium USA sa stalo účastníkom tak mrzkej, ničoho sa neštítiacej antitrumpovskej propagandy, že ich predpojatosť a angažovanosť vyvolala rýchly rozvrat v americkej spoločnosti. Na príklade CNN sa preto Donald Trump rozhodol udeliť americkým médiám ešte jednu bolestivú lekciu.

Medzi príčinami na takú radikálnu sebadôveru vo svoje sily zo strany médií Západu vplýva rokmi vytvorená situácia, že konkrétni politici a vládni činitelia sa do sporov s médiami radšej nepúšťajú.

Spor s vplyvným médiom môže negatívne ovplyvniť politickú kariéru, pričom na druhej strane politik v podstate nemá možnosť na „slobodné médiá“ udrieť nijakým spôsobom.

Donald Trump sa očividne na takýto krok odhodlal, aj keď sa môže zdať, že ide o vabank. CNN ho môže celé jeho volebné obdobie a aj po ňom používať ako odstrašujúci príklad. Ale akú silnú ranu dostane a bude musieť niesť to najznámejšie a najváženejšie svetové médium, ak naozaj na niekoľko rokov ostane odrezané od priameho prístupu k najdôležitejšiemu zdroju informácií vo svete?

Neukáže sa nakoniec takéto obmedzenie v konečnom dôsledku za neprekonateľné?

Zatiaľ je isté iba to, že odpoveď na tieto otázky nepozná nikto. Vedenie CNN síce demonštruje odvahu a pripravenosť odporovať tlaku, hovoriac o rekordne vysokých ratingoch. Jednako akým naozaj bude konečný efekt tohto tlaku ukáže čas.

Mediálni experti už vyjadrujú menšiu istotu v prognózach. Neúčasť priameho prístupu do Bieleho domu pre CNN podľa ich odhadov môže v dlhodobej perspektíve zasadiť telekanálu vážnu ranu.

Dôležité je aj to, že Trump – konfrontáciou s najznámejším svetovým televíznym holdingom – vysiela jasný signál všetkým ostatným svetovým médiám. Ak sa odvážil vstúpiť do konfliktu so CNN, tak u ostatných nebude vôbec váhať.

To najhlavnejšie čo vyplynie z tohto konfliktu je ukončenie tohto súboja. Ak CNN v ňom nakoniec prizná svoju porážku, bude to znamenať zásadnú zmenu v kraľovaní médií a značné zníženie ich vplyvu na svetový politický systém.

A my hlavne nezabúdajme, že CNN systematicky očierňovali Trumpa s kdejakými nepodloženými fámami o tajných dohodách s Ruskom, pričom na pomoc si prizvali aj „nezávislé“ BBC. Ani jeden z nimi podávaných argumentov nebol nikdy dokázaný – a to už je najhrubšia možná demagógia – ktorú samozrejme kopírujú aj naše médiá. Z určitého pohľadu neexistencia dôkazov je – najmä pre médiá – veľmi výhodná. Poskytuje oveľa viac priestoru pre „tvorivosť“.

Očividne je už ďaleko doba, keď CNN použil prezident G. Bush ako príklad – r. 2008 sa on práve – podľa jeho vlastných slov – dozvedel tom, ako „zlé“ Rusko napadlo „dobré“ Gruzínsko. Pripomeňme si, že Gruzínsko začalo zabíjať aj členov ruskej mierovej misie v Osetsku. CNN – zvyčajná taktika – vtedy počkali, až ruské televízne kanály odvysielajú gruzínsky, útok na Osetsko, pričom ukazovali útok gruzínskych vojakov. Potom prevzali tie isté zábery a začali ich vysielať ako „ruský útok“ na Gruzínsko. Tak v tom čase vyzerala podoba sieťovej vojny.

Tak či onak, médiá si zvykli, že koho chcú očiernia, koho chcú obielia. Dúfajme, že naozaj padla kosa na kameň.

Pri „nestranných“ médiách sa ešte trochu pozastavme. Naše úporne podávajú informácie o „ruských agresoroch“ alebo aspoň „proruských separatistoch“, ktorí na Donbase nerobia nič iné, iba zabíjajú samých seba...? Ešte šťastie, že tam sú „dobrí Ukrajinci“, ktorí sa im snažia „pomôcť“.

Ak by naše médiá boli naozaj nestranné, tak by určite mali vlastného korešpondenta aj na Donbase – ale oni nie, im stačia tí „dobrí“ (klasifikácia CNN) v Kyjeve. Kyjev zabíja civilov na Donbase, Kyjev nestiahol ťažkú techniku z frontovej línie, Kyjev dodnes neschválil v parlamente nič z toho, k čomu sa zaviazal Minskými dohodami – a na vine je Putin. M-skupina (pod vedením Merkel) používa železnú logiku: za všetko, čo nesplní Porošenko je zodpovedný Putin. OSBE sa tiež „nestranne“ snaží pomáhať, ale na žiadne porušenia dohôd zo strany Kyjeva nikdy neprišla... žeby naozaj tak? Nuž – hľa obrázok z Andrejevky – na tomto mieste by podľa Minských dohôd nemala byť žiadna ťažká technika, čo je presne hlavná oblasť kontroly inšpektorov z OBSE:

Nuž naozaj, automobil inšpektorov OBSE je zaparkovaný pomerne ďaleko a cez ukrajinského vojaka – možno veliteľa tanku – v družnej debate samotný tank akosi nevidno... Nemôžu teda nájsť žiadne narušenie. A keď ho nenašli oni, tak o ničom nevie ani M-skupina.

Ale „pikošiek“ je oveľa viac, takže ešte aspoň jednu. 31.1.2017 spadla na Makejevku chvostová časť ukrajinského BUKU (protilietadlový raketový systém), ktorým sa ukrajinská armáda snažila zostreliť bezpilotné lietadlo misie OBSE.

Aby sme si pripomenuli, je to ten raketový, protilietadlový systém Buk, ktorý Ukrajina v bojovej zóne „nemá“, lebo bol podľa Minských dohôd z bojovej línie dávno stiahnutý, a keďže ho nemá, tak nijako nemohol zostreliť ani malajzijský BOEING...

Zaujímavé, aj keď smutné je aj hlásenie o stratách ukrajinskej armády v rámci poslednej útočnej operácie proti Donbasu. Porošenko sa urýchlene odobral koncom januára domov z Nemecka preto, lebo dostal hlásenie od náčelníka Generálneho štábu Ukrajinskej armády Viktora Muženka. Ešte v čase jeho pobytu v Nemecku ich straty už presiahli 150 mŕtvych. Počet obetí neustále narastá...

Ak sme už pri Trumpovi, tak neupadnime do ilúzií, nie je nijakým priateľom Ruska. Jeho skupina však veľmi dobre pozná reálne možnosti dnešnej americkej armády a NATO z čoho vyplýva, že USA nemôžu na Rusko zaútočiť, lebo by prehrali. Ostatne, aj keby osobne bol pozitívne naladený voči Rusku, jeho protivníci sú stále pri moci, lebo prezident v USA nie je absolútna kontrola všetkého – to je iba ilúzia pre naivných. V každom prípade však je dobre, že práve on vyhral voľby. Neznamená to v žiadnom prípade koniec hrozby vojny, iba – ako doteraz – preklasifikovanie hrozby jej aktuálnosti.

A teda k hlavnej téme nášho článku – čo nám môže priniesť rok 2017 – lebo tak či onak to je Leto 7525, Leto Ohnivého Zvitku, ktoré až do ďalšieho Novoletia nesie potenciál globálnych zmien. Nezabúdajme však, že potenciál ešte neznamená automatickú materializáciu. Podceniť takéto varovanie je však horšie, ako byť „zbytočne“ ostražitými.

Priblížime si niekoľko aktuálnych prostriedkov vedenia vojny, do ktorej sa môže Svet v tomto čase rýchlo a jednoducho „prepnúť“... pokiaľ tam už nie je... Začnime teda prvým bodom nášho zoznamu:

Začiatkom minulého leta sa štátom Virginia v USA hnali milióny kobyliek. Likvidovali úrodu na hektároch farmárskych polí. Aj tie najdrahšie chemické prostriedky boli proti nim bezmocné, nič nezaberalo. Vedci nakoniec našli v reťazci DNK tohto hmyzu gén mutant.

Britské médiá sa okamžite rozhovorili o ruskej akcii – veď médiá sú iba „nezávislé“ a pracujúce na „nezávislých dôkazoch“ – a odvolávali sa na experimenty tohto druhu, ktoré sa údajne robili predtým v Rusku na takom istom druhu kobyliek. Ponechajme stranou „spoľahlivé“ západné a B-A médiá a pomenujme si jednu z dnes už používaných zbraní – ETYMOLOGICKÚ ZBRAŇ. Výskumy bežia vo viacerých krajinách už dlho. Blchy, muchy, komáre – t.j. hmyz bežne žijúci medzi ľuďmi – môže dnes zasadiť oveľa ťažšiu ranu ako tanková divízia. Bio a nanotechnológie dnes umožňujú vyvinúť úplne nový typ bio-zbrane. Tá sa dá použiť nielen proti živej sile nepriateľa, ale aj proti technike. A je veľmi ťažko zistiť, prečo prestala fungovať. Možno ste zachytili informáciu o tom, že supermoderné F-22 začínajú akosi rýchlo hrdzavieť...

Začiatkom roku 2016 upadol svet do paniky. Hneď v niekoľkých štátoch Južnej Ameriky vypukli epidémie horúčok Zika. Pre dospelých nebola smrteľná, ale má strašné následky, ak chorobu dostane tehotná žena. Porodí dieťa s nevyvinutým mozgom.

Vláda v Salvadore dokonca vyzvala všetky ženy krajiny, aby nasledujúce 2 roky vôbec nerodili. Rýchlo sa k výzve pridali Kolumbia a Jamajka.

Je to špecifická choroba, ktorá je orientovaná výlučne na obyvateľov juhovýchodnej Ameriky a časti Strednej Ameriky. Nikde inde nie je možná. Ale nikdy v minulosti neexistovali prípady takéhoto ťažkého ochorenia v takomto rozsahu a po celom juhovýchode Ameriky. Bolo zistené, že nejde o prirodzený, prírodný mutagén. Je to cieľový, selektívny mutagén, teda pochádza z laboratória.

V poslednom období je akosi veľmi veľa podobných epidémií. Vírusy Ebola v Afrike, zvláštne druhy chrípok a viróz v Európe a Rusku. Všetky pochádzajú z LABORATÓRIÍ.

USA postavili úplne nové, tzv. referenčné laboratórium v Kazachstane, ktoré otvorili v novembri 2015. USA na jeho výstavbu použilo vyše 70 miliónov dolárov, pričom projekt financoval Pentagon(?). Oficiálne má slúžiť na uchovávanie kazašských vírusov a bojovať s biologickým terorizmom. Detaily hrozieb však neboli oznámené. Za posledných 5 rokov USA otvorili analogické laboratóriá v Azerbajdžane, Gruzínsku a niekoľko na Ukrajine. Oficiálne všetko pre blaho týchto krajín. A v Rusku už museli likvidovať svoje ošípané v Starvopoľskom kraji, problémy nastali aj na Kryme. Ide o výsledky práce týchto laboratórií. Hybridná vojna už teda dávno beží. Všade tam, kde už vidno opísané účinky... alebo žeby u nás nebolo zvláštnych chrípok? Kde všade sa teda chystá „hracia plocha“ našich kamošov z NATO?

Z druhej strany odznela veľmi silná demonštrácia možností a úrovne ruských vedcov v oblasti chemických a bakteriologických zbraní. Demonštrácia zahŕňa najmä schopnosť Ruska neutralizovať ľubovoľné, aj umelo vytvorené vírusy. Vyrobili a uviedli na trh vakcíny proti Ebole. A problém s Ebolou zišiel z titulkov „nezávislých“ médií.

Táto demonštrácia znamená, že dnešné Rusko je schopné odvety proti každej krajine, ktorá proti nemu použije akékoľvek laboratórne vírusy alebo baktérie.

Odborníkom je známe, že v Juhoafrickej republike sa používajú biologické zbrane proti čiernej rase, pričom na bielych nemajú žiaden účinok. Tiež nedávna pandémia v Číne bola podľa čínskej vlády skúškou tzv. „etnickej zbrane“, ktorá účinkuje iba na aziatov.

Druhý bod nášho zoznamu je verejnosti pravdepodobne viac známy:

Už nie je ďaleko doba, keď namiesto vojakov do bojov nastúpia bojové roboty. Môžeme teda hovoriť o nástupe éry vojny strojov – terminátorov.

Pri činnosti ľudského mozgu vznikajú špecifické elektrické signály, ktoré sa dajú zachytiť a použiť na riadenie robota. Snímanie možno realizovať pomocou špeciálnej čiapky so snímačmi. A zbraň možno začať riadiť doslovne silou myšlienky. Znie to síce ako fantázia, ale je to už dnešná realita. V Obrannom výskumnom centre v Moskve vedú pokusy, kedy človek len silou myšlienky cez snímače dokáže riadiť napríklad kvadrokopter. Prístroj sníma elektrické impulzy mozgu a posiela dron tam, kde si to želá pilot – operátor. Na obrázku dole napríklad cez vymedzený kruhový otvor.

Nevyhnutná je koncentrácia, Obrazotvornosť a emocionálna stabilita. Výsledky negatívne ovplyvňujú emócie, nálada, city. Technológia sa však neustále vyvíja.

Prebiehajú pokusy tzv. riadenia svorky. Jeden-dvaja piloti môžu riadiť celú „svorku“ automatických bojových zariadení pri útoku. Zariadenia sú však stroje, nemajú žiadne city, žiadne zľutovanie.

Takéto pokusy začali robiť ako prví v USA – na youtube si môžete pozrieť americké video ako útočná letka dronov útočí a ničí ruský systém PVO. Podľa toho amerického scenára americké drony akosi prešli bez „povšimnutia“ cez ruskú obranu a ničia ruské S-400. Nuž, americká firma General Dynamics má takúto víziu „lacného“ vedenia boja. Celá letka dronov je lacnejšia ako jeden F-22. Akurát je naivné predpokladať, že sa dá  nepozorovane zo vzduchu priblížiť k ruským systémom PVO. Ale Hollywood ponúkal vždy pôsobivé ilúzie.

O spoľahlivosti západných systémov šíri Západ veľa rozprávok. Ale ak sa pozrieme na fakty, veci spravidla vyzerajú inak. R. 2009 v Juhoafrickej republike v čase testov švajčiarskeho robotického guľometu Oerlikon GDF-005 vyšiel stroj spod kontroly. Začal strieľať na skúšobnú schvaľovaciu komisiu a výsledkom bolo 9 mŕtvych a 14 ranených vojakov. Zastavil sa až vtedy, keď vystrieľal celý zásobník.

Ruská armáda pri nasadzovaní bojových robotov ide inou cestou. Na rozdiel od amerických videí nestavajú robotov-ľudí a robotov-psov, ale funkčne orientované systémy.

V najbližšej vojne sa dnes žiadna armáda nezaobíde bez robotov. To však v žiadnom prípade neznamená, že roboty v službe armády musia byť konštruované ako dvojnohé kópie ľudí v zmysle hollywoodských scenárov. Robot v tvare človeka nemá žiadny praktický význam. Je nestabilný a to najmä v prípade, že je proti nemu vedený útok.

Svojou cestou ide aj Izrael – na youtube môžete nájsť video ich ponímania nasadenia neľútostných robotov vo vojenských operáciách. Na videu z lietadla nad územím protivníka zhadzujú diverzné zbrane, plne automatické bojové drony, ktoré sa aktivujú a používajú zbrane plne automaticky, bez operátora. Zamaskované čakajú, kým sa nepriblíži tanky, ktoré potom všetky zničia. Na celom príbehu je iba jediný prvok fantázie – presne ako v amerických videách ako sa lietadlo, z ktorého ich zhadzovali dostalo nepozorovane cez zónu protilietadlovej obrany?

Ak opustíme západné fantazijné klipy, tak sa môžeme presunúť do reality. Ruská armáda už disponuje bojovým komplexom KLAPKA, čo je klasický, nenápadný lodný kontajner so 4 raketami:

Tento kontajner môže byť umiestnený kdekoľvek na svete v bežnom prístave – veď je to úplne bežný kontajner pomaľovaný úplne bežnými reklamnými farbami dopravných spoločností.

Môže sa nachádzať na ľubovoľnom tankeri, kdekoľvek na mori či oceáne náhodne plávajúcom v blízkosti nepriateľskej vojenskej flotily. Až do potrebného času mohol ležať kdekoľvek nepovšimnutý na sklade v prístave priamo na území nepriateľa, možno aj iba pár kilometrov od jeho vojenských základní a veliteľských stanovíšť. Bojovú úlohu môže realizovať kedykoľvek – príprava komplexu na odpálenie rakiet trvá rádovo sekundy. V komplexe môžu byť aj Kalibre, ktoré nič nezastaví.

V oficiálnom opise bojového komplexu Klapka sa hovorí, že systém prednostne riadia ľudia, ale môže fungovať aj plne autonómne, v automatickom režime bez operátorov.

Bojový dron Urán 9 už prešiel schvaľovacími skúškami a postúpil do výzbroje ruskej armády. Je to bezpilotný tank na univerzálnej platforme.

Kým v ruskej armáde sa zatiaľ neuvažuje poskytnúť strojom právo zabíjať ľudí bez kontroly operátora bojového systému, v USA už takéto rozhodnutie padlo. Americké drony budú zabíjať ľudí v autonómnom režime bez zásahu operátora. Priekopníkov v tomto smere nasadzovania technológií je štátna obranná agentúra DARPA.

V Rusku sa prácami v tomto smere zaoberá podobne zameraná agentúra KRET.

Všetky technológie používané v zbraňových systémoch sú už domáceho, ruského pôvodu – vďaka za sankcie.

Takéto agentúry na oboch stranách riešia úlohy, ktoré si bežný človek nevie ani predstaviť. Napríklad virtuálny vojak modernej doby je robot hacker. V zlomku sekundy je schopný stiahnuť z akejkoľvek databázy ohromné objemy informácií, ktoré môže – bez času potrebného na spracovanie a osvojenie – okamžite používať. Najnovšie výskumy v oblasti automatizácie idú v smere „počlovečovania“ počítača. Dnešné programy totiž pracujú iba na princípe vopred vloženého programu. Môže byť viac alebo menej sofistikovaný, ale algoritmus musel byť vopred do počítača vložený. To už však nestačí na vedenie modernej vojny. Počítač sa musí naučiť myslieť, teda pracuje sa na umelom intelekte. Výskumníci sa pokúšajú digitalizovať a vložiť do pamäte počítača vedomie nejakého konkrétneho človeka. A potom sa už robot bude správať ako jeho živý prototyp.

Na prehliadke moderných technológií sa tu zastavíme. Pokračovanie nabudúce.

06.02.2017

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.