Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI /  PERSPEKTÍVY 2017 – 2. ČASŤ
PERSPEKTÍVY 2017 – 2. ČASŤ
VÉDY - Všeobecne

Dnes pokračujeme v začatom výpočte „perspektív“, ktoré nás môžu takým, alebo onakým spôsobom dostihnúť do konca Leta 7525.

Vojenskí analytici dobre vedia, že zbraň – už ani nie tak ďalekej – budúcnosti je hyperzvuk. Ak balistická raketa letí rýchlosťou 10 Machov a ešte manévruje, tak zasiahnuť ju žiadna armáda NATO dnes nemá čím – je to pre nich proste technicky nemožné, nemajú také prostriedky PRO. Vieme však, že raketa RS-26 je iba ruskou odpoveďou na americkú stratégiu systému globálneho úderu, ktorého podstatou je technická schopnosť realizovať kombinovaný raketový úder kdekoľvek na svete do 1 hodiny.

Problémom pri vývoji takýchto technológií je extrémne vysoká záťaž na technológiu, najmä vysoký tlak a teplota. Ďalším, nemenším problémom je oblak plazmy, ktorý sa vytvorí okolo letiaceho zariadenia. Tento problém kompletne zatiaľ ako jedná krajina na svete technicky zvládlo iba Rusko. Plazmový oblak okolo letiaceho zariadenia napríklad znemožňuje rádiové spojenie s takýmto objektom – nedá sa zvonku riadiť.

Alternatívou je aj elektromagnetické delo, do ktorého Pentagon vkladá veľké nádeje. Ruská odpoveď na túto technológiu je ako zvyčajne asymetrická. Delo strieľajúce rýchlosťou 14 Machov bude do r. 2020 nainštalované na všetkých vlajkových lodiach ruských flotíl. Technológia má názov CIRKON, za ktorou sa už americké tajné služby ženú ako divé...

Skúšky dopadli úspešne, ale reálne schopnosti – skutočne neuveriteľne vysoká rýchlosť – prekonala všetky očakávania. Raketu letiacu na takejto rýchlosti jednoducho nemožno zostreliť – veď akou zbraňou by to chceli urobiť? Tá by totiž musela nielen dohnať, ale najmä značne prekonať jej rýchlosť. Ako prvé dostanú Cirkon Admirál Nachinov a Peter veľký.

Ruská flotila nie je ani technicky, ani finančne schopná postaviť také množstvo lodí, koľko ich má NATO. Ale pri takýchto zbraniach to ani nie je treba.

Posuňme sa teda o krok vpred k ďalšiemu bodu nášho prehľadu – fotónové radary a lietadlá 6. generácie:

Agentúra KRET už na plné obrátky pracuje na lietadle 6. generácie. Plášť takéhoto lietadla je už vytvorený zo samostatných aktívnych buniek, z ktorých každá je napojená na nejaký druh energie. Lietadlo vidí okolo seba v uhle 360° vo všetkých frekvenciách a spektrách.

Zároveň vysiela aj prijíma, komunikuje aj vyhľadáva cieľ. 6. a 7. generácia lietadiel  to sú pilotované a bezpilotné lietadlá – drony. Hlavným rozdielom sú neskutočné rýchlosti, na ktorých budú tieto lietadlá lietať. V podmienkach modernej vojny a hyperzvuku možno jedine na hyperzvuku uniknúť rakete a ostať pre radary neviditeľným.

Pilot na lietadle 6. generácie nebude priamo riadiť lietadlo, človek bude mať už iba za úlohu výber cieľa a odpálenie rakety.

Technologické podmienky na lietadlá 7. generácie sú známe. Ak budú všetky implementované, tak také niečo už bude ťažké nazvať lietadlom. Požadované charakteristiky by sa viac hodili na UFO. Musí byť schopné nielen okamžite zmiznúť z radaru, ale aj zo zorného uhla ľudského zraku. V priestore sa bude pohybovať rýchlosťou hyperzvuku. Celý jeho poťah bude v podstate jedno živé, elektronické tkanivo, ktoré môže signály prijímať, aj vysielať rušiace signály. Už dnes prebieha posun vo vojenských operáciách od priameho použitia zbraní v klasickom ponímaní k nasadzovaniu rádioelektronických zbraní.

Lietadlo bude bojovať autonómne, bez spojenia s velením, lebo už dnešné prostriedky rádiotechnického boja sú schopné odrezať od spojenia akékoľvek lietadlo. Prijímať rozhodnutia bude ako človek ale bez pilota.

Stroj bude principiálne tvaru STEALTH, t.j. málo viditeľný pre radar. Vybavený umelou inteligenciou so schopnosťou sa sám učiť.

Tieto prístupy sa už aj dnes implementujú do starších strojov – budúcnosť nastupuje už dnes.

Ďalším prvkom nášho zoznamu sú klimatické zbrane. Vo februári 2015 sa v západných médiách písalo, že CIA podozrieva Rusko v manipulácii s počasím na území USA. Profesor Alan Robert na tlačovej konferencii povedal, že bol kontaktovaný CIA s cieľom vyjasniť, či vtedy aktuálne počasie mohlo byť ovplyvnené Ruskom. Vo februári 2015 napadlo v USA množstvo snehu, čo priviedlo ku kalamitám. Prečo vôbec vzniklo také podozrenie?

USA robia posledných 10 rokov vytrvalo pokusy s ovládaním počasia, a práve k takému návalu snehu americká armáda nepoznala dôvod. V USA je už úplne bežné, že nad pozemkami bežných ľudí preletí Boeing špeciálneho oddielu „C“ (Climat) a rozpráši po oblohe nejaký prášok, ktorý okamžite reaguje so vzduchom a tvorí ohromné oblaky.

Sú zvláštne, zatočené do špirály a postupne sa zväčšujú. Vytvárajú horizontálnu smršť. Obyvatelia USA si jednoducho museli na to dávno vzniknúť.

Klimatické zbrane sa začali používať ešte v prvej polovici 20. storočia. Existuje ich mnoho druhov, patria medzi ne aj nám dobre známe „chemtrails“.

Uragány, smršte, dlhé sucho alebo silné a vytrvalé dažde. Počasie už neraz rozhodlo o výsledku bojov vo vojnách. Preto už vojská Wehrmachtu uviazli na jeseň v blate, a potom sa ukázali nepripravené na nebývalé mrazy.

Známa horúčava v Moskve r. 2010 bol výsledok použitia americkej klimatickej zbrane. Za celé známe obdobie zaznamenávania počasia sa ešte nikdy nestalo, aby sa 40 dní v kuse držal anticyklón na jednom mieste a teplota vzduchu sa trvalo držala na úrovni 38/39°C. USA robili takéto operácie už vo Vietname.

Americký HAARP je oficiálne určený na pozorovanie polárnej žiary, ale nie je to jediné také americké zariadenie na svete. Je ich veľa. Dve analogické sú v Nórsku, jedno je v Puerto Rico – kde nikdy ani nepočuli o polárnych žiarach – ale aj vo Walese. Je známe, že sú aj také, ktoré nie sú viditeľné na povrchu zeme, lebo sú umiestnené pod povrchom v priestoroch juhoamerických pralesov.

Ak sa pozrieme na fakty, veci sa majú takto. HAARP bol spustený do plnej prevádzky r. 2005 a hneď sa spustili experimenty. V podstate vzápätí prišiel na USA smutne známy uragán 5. kategórie – Katrina. Mesto New Orleans bolo prakticky zmyté z povrchu Zeme, zahynulo vyše 1 800 ľudí.

Pri plnom výkone pôsobenie HAARPu na ionosféru vyšlo spod kontroly a uragán namiesto inej krajiny – ako bolo v pláne – zasiahol USA. Na likvidáciu následkov uragánu boli prvý raz vôbec poslané nie špecializované záchranárske jednotky, ale armáda. Do oblasti bolo nasadených 43 000 vojakov, ktorí uzavreli zónu následkov uragánu a plne kontrolovali všetky práce.

Za Katrinou po niekoľko rokov nastúpila skutočná epidémia smrští v USA, ktoré sa aktivovali aj na tých miestach, kde nikdy predtým neboli. Po celý čas HAARP pracoval. Roku 2012 uragán Sandy zatopil New York a ďalšie mestá Východného pobrežia USA.

Princíp práce klimatického zariadenia je známy. Vysielacie antény smerujú elektrický impulz do ionosféry – vtedy HAARP pracuje v páre s analogickým zariadením napr. v Puerto Rico. Ak ich navzájom prepoja viac, účinok je silnejší. Ich účinok je nasmerovaný do jedného bodu.

Neznalí pozorovatelia môžu v tom čase pozorovať nezvyčajné úkazy na oblohe, napr. jasné, oslepujúce slnečné svetlo priamo preráža oblaky a ako laser zasahuje povrch Zeme. Vyslaním signálu do tenkej vrstvy ionosféry HAARP spôsobí vznik vypuklosti – akejsi šošovky – takže ionosféra namiesto ochrany pred slnečným žiarením ho touto šošovkou mnohonásobne zosilní. Tak vznikne bod, ktorý ovplyvňuje počasie.

HAARP má sústavu vysielacích antén o výkone 4 MW vysokofrekvenčnej energie, čo stačí na vytvorenie iónovej šošovky v atmosfére.

Ukázalo sa, že takéto pôsobenie nie je zatiaľ plne pod kontrolou, a preto Pentagon oficiálne pozastavil pokusy s klimatickými zbraňami. Výskum HAARPu je teda od r. 2013 pozastavený. Na počasie sa vplývať dá, ale presne predpovedať, kde umelo vytvorený uragán udrie je zatiaľ očividne problém.

Ďalším aktuálnym komponentom a účastníkom v prípade globálneho vojnového konfliktu bude nám už známa tektonická, alebo inak litosferická zbraň. Na Zemi sú miesta, kde sa platne chovajú viac-menej pokojne, ale sú aj miesta, kde sú veľmi aktívne. Na základe vynikajúcej znalosti zemských platní bola ešte v ZSSR zostavená tzv. zbraň „Súdneho dňa“.

Zemské platne sa pohybujú veľmi pomaly, ale neprestajne. Napríklad pod Kurilskými ostrovmi je miesto, kde sa dá aktivovať tektonický proces, ktorý by okrem iného priniesol koniec existencie USA. Tak existuje bod na aktivizovanie aj supervulkánu v Yellowstone, iný bod zase spôsobí aktivizáciu zlomu v San Andreas. Použitie takejto zbrane však prinesie veľmi silné geografické zmeny.

A my sa pozrieme na ďalšie aktuálne „možnosti“ nášho veku. Ruská armáda tvrdí, že po útoku na Rusko v budúcej vojne sa to, čo dnes nazývajú „superzbrane“ stane neškodnou hromadou železa a do reálneho stretnutia možno konflikt ani neprerastie.

Toto tvrdenie stojí na technológiách rádioelektronického boja. Ešte donedávna bolo možné demonštrovať vojenskú moc kdekoľvek vo svete efektnou ukážkou sily asi takéhoto štýlu. K brehom potenciálneho nepriateľa pripláva 6. flotila USA a hrozné, veľké lode demonštrujú prevahu sily veľmi názorne. Ale v r. 2014 ticho a nebadane došlo ku skutočnej zmene priorít. Torpédoborec Donald Cook, ktorý je vybavený raketami systému AEGIS sa rozhodol postrašiť Rusko svojim objavením sa pri brehoch Krymu.

Naproti mu priletel nijako nie nový SU-24 vybavený moderným systémom rádioelektronického boja CHIBINI. Kontajner REB v bezprostrednej blízkosti americkej lode zapol a opakovane imitoval útok na Američanov. Po zapnutí REB Američanom zmizli všetky obrázky na ich radaroch a vôbec všetko kompletne osleplo – v prvom rade bojové prostriedky PVO na palube.

Na lodi sa začalo zúfalé šialenstvo. Námorníci nedokázali na ruské lietadlo ani zacieliť zbrane a ono si lietalo, a lietalo a lietalo nad ich palubou.

Po tomto incidente v najbližšom prístave v Rumunsku podalo 22 námorníkov výpoveď.

Obranná agentúra KRET však tvrdí, že na tomto príklade neboli demonštrovaní ani zďaleka všetky možnosti ruských rušičiek. Existuje napríklad zariadenie, ktoré zabezpečí  plnú kontrolu a rušenie činnosti lietadiel typu AWACS. Je to systém, ktorý zabezpečuje a koordinuje nasadenie vzdušných aj pozemných síl vo veľa krajinách NATO. Po nasadení moderných ruských zariadení lietadlo AWASCS jednoducho neuvidí to, na čo bolo skonštruované. Ale technológie ani v tejto oblasti nestoja na mieste.

Nové systémy dokážu jednoducho „vypnúť“ lietadlá priamo vo vzduchu. Situácia môže vyzerať napríklad takto. Bojová útočná letka nepriateľa vstúpila do ruského vzdušného priestoru, kde pracuje systém REB. Ich piloti do určitého okamihu aj vidia na svojich monitoroch ciele, ale ešte nevedia, že všetky sú umelé, nereálne, vytvorené pre nich špeciálnym zariadením utajenia. V určitom bode sa aktivizuje signál REB a elektronika všetkých, aj tých najmodernejších lietadiel sa vypne. Jediné funkčné zariadenie ostane katapult... to je dnešná realita.

Lúčové zbrane nasmerovaného účinku dokážu znefunkčniť akúkoľvek zložitú techniku protivníka. Je to niečo ako mikrovlnná pec nasmerovaného účinku. Všetky zbrane, v ktorých je elektronika REB rýchlo zmení na šrot – čo potom ostane? A ukážku už videl celý svet. Ruská armáda použila rakety z Kaspického mora v Sýrii, ale USA sa o tejto bojovej operácii dozvedeli až z ruských médií. Ruské systémy REB sú dnes najlepšie na Svete.

Systém stupňovitej obrany Ruskej federácie je dnes taký, že akákoľvek šanca preletieť, alebo čo i len zistiť, čo vidno na ich radaroch prakticky neexistuje.

Systémy REB je možné použiť na všetkých druhoch zbraní, a to až na úrovni protitankového systému TOW – rakety padajú samé ešte predtým, ako dosiahnu cieľ.

Môžeme prejsť k ďalšej položke, ktorou sú lúčové a psychofyzické zbrane:

200 kW vysielač nasmerovaného účinku vyvolá u demonštrantov okamžité želanie bežať kade ľahšie. Vývoj takejto zbrane si svojho času objednal Pentagon, ale americká armáda ju do Iraku a Afganistanu nakoniec odmietla vziať. Dodnes ich však používa Polícia.

Ultrazvukový žiarič na potláčanie demonštrácií sa predáva po celom svete. Američania ich najskôr otestovali ešte v prvej vojne na Iračanoch, a potom začali predávať. Aj bývalý gruzínsky prezident Saakašvili ju rád kúpil a často používal. Bola použitá aj na rozohnanie opozičného mítingu r. 2011. Ultrazvukové delo vyvoláva pocit paniky u všetkých, ktorí ju počujú. Zvuk sa nedá vydržať. Lúčové zbrane sa trvalo používajú na rozháňanie demonštrácií.

Na post sovietskom priestore bola takáto zbraň prvý krát použitá v r. 2006 pri nepokojoch v Tbilisi. Použili delo americkej výroby. Zhromaždené masy, na ktoré sa nasmeruje účinok tohto dela dostanú paniku a jednoducho sa od strachu rozutekajú.

V USA všetky takéto zbrane – nepatria medzi smrteľné – najskôr otestovali na samotných Američanoch. Už za studenej vojny robila armáda pokusy so svojimi vlastnými občanmi. Išlo o to, či možno potlačiť vedomie celého mesta, ak sa nad ním rozprášia psychotropné látky. Potom používali rôzne žiariče, aby overili reakcie obyvateľstva. Takto testovali technológie ovplyvňujúce prácu ľudského mozgu, vrátane hypnózy a podobných techník.

Zbrane lúčového pôsobenia dnes vlastní aj ruská armáda – nič nového pod slnkom. Sú to žiariče a lasery na vojenské použitie. Pomocou zbraní tohto typu bude armáda bojovať s nepriateľskou elektronikou, vrátane bojových robotov. Zbraň účinkuje nielen na intelektuálne centrum protivníka, ale dnešné zbrane majú schopnosť tzv. rádioelektronického zásadu, čo je elektronický „výstrel“. Tento reálne zničí elektronický komponent bojového prostriedku nepriateľa.

Výstrel z rádioelektronického dela roztopí elektronické obvody v ľubovoľnom elektronickom zariadení.

Praktickou technikou dnešných zbraní je dnes predovšetkým tzv. „formátovanie mozgu“. Dobíjanie nových území je dnes spojené s manipuláciou vedomia, cieleným pôsobením na masy pomocou vysielania nejakých myšlienok. Nedá sa 100% spoliehať na drony a roboty, o všetkom rozhoduje úroveň informačnej bezpečnosti. Armáda, ktorá nemá spoľahlivé spojenia, ktorej databázy budú dosiahnuté hackermi nepriateľa, nebude schopná urobiť ani krok. Ak bude mať aj tie najmodernejšie bojové roboty, tak ich vlastné roboty môžu otočiť svoje zbrane proti svojim nim samým – ak sa do nich uloží vírus. Dostávame sa teda k ďalšej položke, ktorá je všade okolo nás – voláme ju informačná zbraň.

V armáde USA už roky existuje nový druh vojsk – Cyber jednotka. Členmi kybernetickej jednotky sú generáli aj seržanti, ktorí nikdy nevideli a ani neuvidia bojové pole. Vedú informačné vojny v internete a na sociálnych sieťach.

Americkí hackeri sú schopní prelomiť všetky databázy nepriateľa a zasadiť mu ničivejšiu, efektívnejšiu ranu ako jadrová zbraň. Tak to urobili v Iráne. Na objednávku Pentagonu vírus zastavil prácu atómových elektrární a len-len že nedoviedol ku katastrofe horšej ako Černobyľ.

Takýto útok je úder na infraštruktúru a jej fungovanie – všetky druhy dopravy a výroby v krajine budú paralyzované. Všetko sa zastaví, ostane bez vody, plynu, elektriky, chemických produktov, u lietadiel vypadnú kritické prístroje a pod. Tak sa stane so všetkými prístrojmi a zariadeniami v krajine, v ktorých je INŠTALOVANÝ ZAHRANIČNÝ PROGRAMOVÝ KÓD. Cudzie programy znamená cudzie riadenie – vo vhodnej dobe. A ten sa dnes šíri najmä cez sociálne siete. Kdeby tie neboli?

Ale nie kybernetické útoky budú hlavnou psychologickou zbraňou 6. generácie. To hlavné sú informácie a siete, po ktorých sa šíria. To je nástroj a prostredie vojen nového typu. Nové generácie sieťových vojen ako technológia sú dnes už používané ako zbrane v mnohých Západných krajinách. Ich špecifikum spočíva v tom, že umožňujú podmaňovať krajiny, veľké priestory, a dostať pod kontrolu celé národy, veľké územia bez potreby použitia obyčajných zbraní. Bez zničenia obyvateľstva, bez eskalácie agresie, čo zase vylučuje mobilizáciu zasiahnutého národa či krajiny ako reakcie na takúto agresiu.

Samotný termín „sieťová vojna“ znamená, že bojové operácie prebiehajú na internete. Ide o kvalitatívne nový prístup k informáciám. Predstavte si napríklad v minulosti „obľúbenú“ Jennifer Psaki – bývalú hovorkyňu amerického Ministerstva zahraničných vecí. Na tlačovej konferencii v Bielom dome povie, že niekde v Twitteri sa hovorí, že Rusko sa chystá napr. utopiť Mesiac v Tichom oceáne. Táto správa sa okamžite rozšíri v sociálnych sieťach. Uvedenie zdroja informácie neexistuje. A už vôbec nevadí, že to je lož. Dôležitý je účinok dosiahnutia cieľovej skupiny.

Najmodernejšie technológie v oblasti vojenskej expanzie a obsadzovaní cudzieho územia sa čoraz častejšie ukazujú v oblasti sociálnych technológií, manipulácii vedomia, pôsobenia na masy pomocou vysielania tých alebo oných ideí, ideológií v tom čase, keď masy ľudí sa stanú nositeľmi danej idey alebo paradigmy. Takéto prostredie je potom možné riadiť zvonku.

V USA sa robia cvičenia, pri ktorých námorná pechota príde do malého mestečka a musí postrieľať všetkých zlých zombi, ktorí tam žijú. Keď sa prvý krát informácia o tom objavila na internete všetci si mysleli, že to je vtip. Ale žeby sa iba tak zabávalo velenie americkej námornej pechoty?

Možno sa to zdá smiešne, ale v armáde USA už existuje oficiálna armádna príručka na takýto postup. Obsahuje presný opis ako postupovať v prípade, že príde rozkaz odraziť útok zombi. A čo to vlastne trénovali? Pri cvičení úlohu zombi predstavovali prezlečení civilisti, proti ktorým vojaci v žiadnom prípade nemajú použiť zbrane. Už existuje armádny postup, že majú. Armádny predpis umožňuje zmeniť bežné normy postupu. Ak bude vyhlásený „útok zombi“, tak námorná pechota bude zabíjať civilov – a zábery zdieľať sa sociálnych sieťach...

Armádna príručka obsahuje aj detailné opisy zobmi. Medzi „bežnými“ existuje aj tzv. „vegetariánsky“ zombi. Je to človek, ktorý konzumuje len rastliny a vegetáciu. Ale pretože môže zjesť všetku trávu, tak predstavuje hrozbu, a preto ich treba tiež zabíjať. Po opracovaní psychotropnou zbraňou bude vojak zabíjať civilov aj špeciálnymi mačetami, ktoré sa dostali do výzbroje.

Technológie ovládania vedomia pomocou špecifických Obrazov a myšlienok sú známe už mnoho rokov. O existencii neurónovo-lingvistického programovania dnes vedia už aj žiaci v školách. Ľudovo sa to volá „cigánska hypnóza“. Pomocou cielených mantier sa do vedomia obete ukladá program určitých činností – riadenie mozgovej aktivity. "Technológia" pochádza od Cigánov.

Každá informácia potrebuje ochranu a overenie na prítomnosť vírusov bez ohľadu na to, či vstupuje do operačnej pamäte počítača alebo vedomia človeka. Príznakom vojny 6. generácie je šírenie vírusov – v prípade vedomia formou dezinformácií – všade okolo...

Článok o perspektívach na tento rok sa žiada ukončiť poslednou informáciou, ktorá sa dostala na povrch až v druhej polovici minulého kresťanského roka. Súvisí s hystériou, ktorú pripravovala americká bankárska a vojenská elita ešte na rok 2012. Touto informáciu ukončíme náš prehľad – lebo svojim programovaním bola zasadená do času jari 2017. Neznamená to – ako všetko ostatné – že niečo také sa presne stane, ale niet garancie ani pre opačný prípad.

Posledné desaťročia je viditeľný značný pokles efektivity biblického projektu. V jednej z kníh Tanachu – knihe proroka Izaiáša – je podrobne opísaný postup, ako získať kontrolu nad obyvateľstvom Zeme pomocou uvalenia naň úrokovej sadzby. Pretože biblický projekt naberá cez trhliny veľa vody a topí sa, tak elitná skupina amerických bankárov pripravila „reštart“ projektu, ktorého cieľom bolo zabezpečenie pokračovania biblického projektu úrokovej sadzby ešte aspoň na nejakých 2003-300 rokov.

Noc Svaroga skončila r. 1996, odvtedy nastupujú postupné cykly Kruhov Liet (16 rokov), počas ktorých sa postupne Zem dostane na potrebnú úroveň Svetlých energií. Ďalším medzníkom (1996+16) bol rok 2012; a všetko pokračuje ďalej.

Hystériu okolo roku 2012 a predpokladaného konca Sveta začali médiá postupne nadúvať už okolo roku 2000. Technickou podstatou „Konca Sveta“ bol však reálne pripravený projekt americkej elity. Bankárska špička USA spolu so špičkovými dôstojníkmi americkej armády pripravili projekt skutočného „Konca Sveta“ tak, aby mohol pokračovať Biblický projekt ešte nejakú dobu. V zmysle tohto projektu mali byť v decembri 2012 odpálené jadrové hlavice na viacero veľkých miest Sveta po všetkých kontinentoch tak, aby to vyzeralo na útok nejakej mimozemskej civilizácie proti Zemi ako takej, nie iba ako útok proti nejakej krajine. Vo vzniknutom chaose – následkom jadrových úderov – by sa severná pologuľa minimálne na niekoľko týždňov zahalila do nepreniknuteľného mraku popolčeka. V takomto prostredí klesne povrch na Zemi priemerne o 20-30°C, ale budú aj miesta, kde teplota poklesne pod -100°C.

Samotná elita mala pripravené dve podzemné miesta v horských oblastiach USA, každé o kapacite do 5 000 ľudí. Boli v nich uložené potraviny, voda a vôbec celé potrebné vybavenie na prežitie. V nich mali 2 roky prežiť členovia onej elity a ich rodinný príslušníci. No a po 2 rokoch by vyšli na povrch s terajšími výdobytkami technológií a pripravení si užívať ešte 2-3 storočia krásy Biblického projektu.

O projekte sa ako prvá dozvedela francúzska spravodajská služba, ktorá začala konať. Francúzsko tak či onak nebolo zahrnuté do projektu ORION, ale snažilo sa ho zo všetkých síl prekaziť. Treba povedať, že aj dnešné elitné americké spravodajské služby sú vnútorne rozdelené na dva tábory. Teda na biblický a protibiblický tábor. Pri poskytnutí informácie o detailoch projektu Orion začali protibiblické skupiny hľadať spôsoby prekazenia celého projektu. A tak v roku 2012 boli na území USA organizované spoločné, medzinárodné manévre špeciálnych jednotiek, medzi ktorými bol aj ruský Specnaz. V rámci tohto cvičenia ruský Specnaz zničil obe podzemné mestá, teda boli zničené všetky zásoby vody, potravín a vôbec všetkého, čo bolo pripravené probiblickou skupinou na prežite. Projekt teda museli zastaviť.

V rámci tohto projektu malo ísť pod vodu napríklad pol Číny a ďalšie, „problematické“ protibiblické prvky. Za zmienku stojí ešte jeden detail, ktorý je v súvislosti s tou operáciu známy. Bežné trhaviny ako ich poznáme pracujú na úrovni „atómov“, ale zbrane, ktoré boli použité ruským Specnazom vykazovali ničivý efekt na úrovni „molekúl“. Podľa dostupných informácií  takýto druh zbraní nemali v tom čase ani USA ani Rusko. V celej protiakcii teda účinkovala aj akási tretia, nám neznáma sila.

Biblická skupina sa však svojho projektu nevzdala, a medzi rokmi 2013-16 vypracovala úplne nový plán. Dlho sa nevedelo o čo ide, ale keď ruské satelity zaregistrovali podozrivé vibrácie na území Yellowstonského parku, podarilo sa zistiť detaily nového plánu.

Nad spiacim kráterom Yellowstonu – má priemer cca 70 km – boli realizované vrty, pri ktorých sa do zeme uložili vodíkové nálože. Aktiváciou náloží sa docieli ten istý želaný efekt – svetová kataklizma. Takže prvý poznatok – niekto už má dnes v rukách „červený gombík“.

Americká vláda uvalila na informácie o seizmických aktivitách v Yellowstone informačné embargo ešte v r. 2003, takže dnes verejnosť nepozná skutočnú úroveň vulkanickej hrozby. Ďalším známym faktom je, že situácia sa ešte v roku 2013 kriticky zhoršila. Určite ste videli videá, ako z parku utekajú bizóny. Dnes vieme, že stade už poutekali aj myši.

USA je z pohľadu toho, čo by sme dnes mohli nazvať „zákonom zachovania energie“ tesne pred koncom svojej existencie. Krajina, v ktorej žije maximálne do 5% svetovej populácie drancuje celý zvyšok Sveta len preto, aby ona mala hojnosť. Vulkán preto – v rámci rovnováhy vo Vesmíre – tak či onak vybuchne a USA budú zničené. Je to iba otázkou času, ale to už dnes vedia aj vedci. Otázkou teda nie je či, ale kedy. Z tohto pohľadu sa „urýchlenie“ nejaví ako niečo naozaj „mimo programu“. Problém je v niečom inom.

Ešte počas amerického volebného roku bolo počuť niekoľko nezvyčajných vyhlásení prezidentskej kandidátky. Okrem iného sa zmienila o tom, že 350 miliónov obyvateľov USA sa presťahuje do Strednej a Východnej Európy. Konkrétne boli spomínané krajiny ako Poľsko, Maďarsko, Rumunsko. Kto sa pozrie na mapu tomu je hneď jasné, že reč je aj o našej krajine a minimálne Ukrajine.

Pri Ukrajine nastáva problém, Rusko s takým niečím nebude súhlasiť, čo aj oponenti Clintonovej vytkli. Ona na to reagovala odpoveďou, že „s Rusmi sa dohodneme“. Čo znamená dohodnúť sa s Rusmi? Jednoducho zaplatiť gubernátorov, ktorí za peniaze zvyčajne predajú aj národné záujmy bez ohľadu na to, čo Putin kdesi v Moskve robí. Tento fakt je dobre známy, a preto sa Rusko muselo v maximálnej miere pokúsiť takéto niečo prekaziť. A práve z tohto dôvodu bolo pri posledných voľbách do Štátnej Dumy v Rusku nominovaných množstvo úplne nových, mladých ľudí, s ktorými sa buď nebude dať dohodnúť, alebo iba veľmi ťažko. Takto vyformovaná zákonodarná moc si bude postupne podriaďovať aj ostatné zložky – výkonnú, súdnu aj ideologickú – pod seba.

Na to, aby mohlo dôjsť povedzme k presťahovaniu sa veľkého počtu Američanov do Východnej Európy bolo potrebné aj to, aby Západná Európa – a Európa vôbec – nebola schopná vytvoriť spoločnú, európsku armádu pod európskym velením. Tento bod bol zaručený spustením vlny utečencov, ktorú napríklad v taliansku organizuje talianska Mafia. Prúd sa jednoducho nedá zastaviť len tak, sám od seba.

Podľa dostupných informácií sa projekt má spustiť na jar 2017. Preto na jar, lebo v krajinách spotrebujú celú minuloročnú úrodu, a novú ak by aj založili, tak by nemala vzísť. Po nejakých cca 2 rokoch bude všetko pripravené na pokračovanie biblického projektu.

Či už túto informáciu považujete za kanadský žartík, ale 100% realitu je vaša vec. Nemožno predpokladať, že to, čo je presne predpovedané sa musí aj do bodky splniť v takej podobe, akou to bolo podané. Spravidla skutočnosť býva ďaleko od teoretických plánov. Yellowstone však tichučko tiká tak či onak, stať sa môže všetko. A ostane z článku vidíme, že možností pre tento rok je aj tak neúrekom...

07.02.2017

 


 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.