Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PREDPOVEDE /  BOD ZLOMU NEĎALEKO
BOD ZLOMU NEĎALEKO
VÉDY - Všeobecne

O biopoli a jeho dôležitosti v našom živote sme písali už neraz. Zdalo by sa, že táto téma je dostatočne jasná, ale ukazuje sa, že to tak nie je. Vzhľadom na dôležitosť tejto problematiky v súvislosti s časmi, v ktorých žijeme, ukazuje sa odôvodneným k  téme vrátiť. Dôvody podceňovania tejto oblasti sú rôzne. Jednou z nich je určite to, že časť našich čitateľov, ktorá sa začala zaoberať Dedičstvom Predkov nás „objavila“ pomerne nedávno, takže množstvo postupne sa tvoriacich, ale na seba nadväzujúcich informácií nie je pre nich prehľadné. Ale sú aj takí, ktorí nás síce sledujú dostatočne dlho, ale akosi predpokladajú, že „tí iní“ – na ktorých obraciame pozornosť – sú síce „zlí“, ale asi budú niekde najbližšie na južnom póle alebo v podobnej lokalite. Problém je v tom, že nevenujú pozornosť tým, ktorí s nimi sadajú za jeden stôl.

Pred „načretím“ do tejto témy sa odporúčame oboznámiť s Konmi Rita a všeobecnou informáciou o obrane biopoľa. Dnes sme už začali – aj keď postupne – s kurzami PSYCHOENERGOLYTIKY, ale musíme sa vymaniť spod vplyvu technokracie v našom živote. Pod „vymanením“ nemáme na mysli nevšímanie si, či dokonca ignorovanie toho, čo nás dennodenne obklopuje, ale aspekty pôsobenia tejto technológie. Jedným z týchto aspektov je spotrebiteľský efekt „vypínača“. Keď potrebujeme svetlo, stlačíme vypínač, tak isto ľahko ho  vypneme. Na ceste Duchovného vývoja to však tak nefunguje. Ak sa chceme k niečomu dopracovať, tak musíme niečo obetovať – v zmysle námahy, úsilia, vytrvalosti a podobne. Vo védickom ponímaní rozlišujeme dva druhy informácie. Informácia prvého druhu je akýkoľvek poznatok, s ktorým sme sa oboznámili. Môžeme ju nazývať aj svedectvom o čomkoľvek. Informácia prvého druhu je vo všeobecnosti POZNANIE, ale poznanie je teória. Je síce nevyhnutné a malo by predchádzať empirickej skúsenosti, ale Duša v Javnom Svete sa vyvíja – čo je naša hlavná úloha – práve na základe empirickej skúsenosti. Preto sme boli vybavení piatimi zmyslami, aby sme skrz ne mohli „zásobovať“ Dušu skúsenosťami. Akými skúsenosťami – záleží od vstupného poznania.

Informácia druhého druhu je životná skúsenosť, t.j. POZNANIE transformované skrz našu vlastnú aktívnu činnosť. Tu nám hneď ponúkajú technokratické „pomôcky“ štýlu „ľudia sa učia na vlastných chybách“. Treba zdôrazniť, že tento „princíp“ nemá nič spoločné s našou Kultúrou. Chyby robí ten, kto nemá vopred k dispozícii Poznanie, teda kto nevenuje pozornosť tomu, čo mu zanechali Predkovia. Veď práve o tom je celá vec – aby sme nestúpali na tie isté hrable ako naši Predkovia v minulosti. Stúpanie stále na tie isté hrable nie je Kultúra, ale Civilizácia:

Ale akosi nám stále vyhovuje viac aj ďalší aspekt Civilizácie:

Takže nečudo, že opakovane stúpame na tie isté hrable. Problém je „iba“ v tom, že KARMU si stále vyrábame – tá je proste ZADARMO... že prečo? Naši Predkovia nám informácie ako žiť zanechali – to MY ich nepoužívame, radšej sa spoliehame rady cudzincov – je to pohodlnejšie.

Druhou technokratickou pascou je efekt televízie. Nadobudli sme ničím neodôvodniteľný dojem, že život okolo nás sa nás netýka, že my ho môžeme „nezúčastnene“ pozorovať ako televíznu obrazovku. Potom televízor vypneme a robíme si čo chceme.

Každý z nás má od svojho narodenia k dispozícii DVA druhy energie. Prvý druh je naša celoživotná zásoba ŽIVOTNEJ ENERGIE, ktorú sme dostali minimálne na celý Kruh Života, t.j. na 144 rokov. Druhý druh je energia, ktorú máme k dispozícii z nášho okolia. Tu však treba povedať, že by to mala byť „voľná“ energia, nie energia iných živých bytostí – či už zvierat alebo ľudí. Našou úlohou nie je parazitovať ako upíry na iných ľuďoch či zvieratách, ale „ťahať“ ju z „voľných“ zdrojov. My však často parazitujeme sami, alebo „hostíme“ iných upírov nestarajúc sa, že takto nám ubúda ŽIVOTNÁ ENERGIA. Naša ŽIVOTNÁ ENERGIA.

Na obrázku je schematicky znázornený zostup energie do človeka. Vstupuje cez „striebornú šnúru“ z Nebies. Nie náhodou preto Slnečná Runa Bohyne Mary znázorňovala Noc Svaroga. V čase „deficitu“ energií nastane situácia, že nám ju „vymedzia“ medzi prvú a tretiu stognu/čakru. Zvyšok „skonzumujú“ – samozrejme na náš účet – paraziti.

Parazit je entita, ktorá chce žiť, ale nemá možnosť samostatne zvyšovať svoju energetickú hladinu. Všetci paraziti sú negatívne bytosti. Ak by nás nejedli, tak neprežijú. Jesť však môžu len tých, ktorí nevedia, že sú ich potravou. Preto je v našich médiách tak veľa generátorov strachu a iných emócií.

Vo Svetlom Svete však vysokofrekvenčnej energie bude zostupovať toľko, že bude na ňu potrebné mať dostatočne objemnú „nádobu“ – to vyplýva z Obrazu Slnečnej Runy Boha Velesa. Tá „vysokofrekvenčná“ má vysoký „výkon“, preto tí, ktorí ju nebudú schopní „viesť“ budú odchádzať ako prepálené poistky. Preto je naozaj načase sa zaoberať vlastnou energeticko-informačnou bezpečnosťou, t.j. obranou vlastného biopoľa a zvyšovaním našej „prieraznej pevnosti“.

Ak svoju energiu „rozdávame“, tak naša „prierazná pevnosť“ sa drasticky znižuje. A keď bude nakoniec vystavená vysokému „prúdu“ – spáli sa presne ako slabá poistka v okruhu vysokého prúdu...

Kurzy Psychoenergolytiky sú zamerané hlavne na zvýšenie schopnosti prežiť nadchádzajúce udalosti, ale ani toto nie je „všeliek“. Môžete sa zúčastniť kurzu, ale ak okrem toho by ste mali vedieť, čo všetko likviduje biopole. Pretože cvičením ho budete prácne látať a inými činnosťami búrlivo likvidovať. Pozrime sa teda na niekoľko – všetko nie je možné uviesť ani pri najlepšej vôli – oblastí, ktorými „radodávame“ svoju životnú energiu parazitom.

Hoci problém strácania životnej energie je všeobecný, niektoré prípady sú aktívnejšie „využívané“ mužmi, iné zase ženami. Teda prejdime konkrétne k téme.

U mužov existuje problém s alkoholom hlbšie ako u žien. Teraz nemáme na mysli beznádejných alkoholikov, ale „bežných“ mužov, ktorí chodia do práce a sem tam si v spoločnosti iných mužov – najčastejšie kolegov alebo kamarátov – vypijú.

Voda je najľahšie programovateľné médium – preto aj praktika „nahovárania“ vody je jedna z najstarších a aj najviac používaných – pre svoju jednoduchosť. Aby sme to zjednodušili, všetko čo sa nad vodou povie a je uložené v biopoliach besedujúcich prechádza do vody veľmi ľahko. Alkohol v kolujúcej fľaške tiež obsahuje vodu, ktorá postupne naberá informácie z pijúceho kolektívu. Silnejšie emotívne podfarbené informácie sa ukladajú rýchlejšie.

Po vypití fľašky či fľašiek sa partia rozíde domov. A čo doma?

Všetky domov prinesené informácie sa šíria v tom, čo by malo byť najviac chránené – v rodinnom egregore... potrebujú také nízke energie deti? Ako sa to odrazí na ich vývoji?

Ak sa „hry“ vstúpi nie iba alkohol, ale napríklad drogy – situácia sa oveľa zhorší – pre vyrastajúce pokolenie.

Môžeme spomenúť napríklad aj dnes populárne popísané tričká – všetky symboly sú rezonátory torzných polí, ktoré vťahujú každého, v koho biopoli sa nachádzajú do egregoru ku ktorému patria. Nie je jedno, aké symboly máme na svojom odeve a už vôbec nie je jedno, aké symboly nosia naše deti. Sú umiestnené na citovom, Duševnom centre tela človeka – na prsiach – takže všetko zasahuje Dušu...

Už sme neraz hovorili aj o tom, že všetko čo hovoríme priamo modifikuje našu DNK. „Špinavá“ reč je zhubným vírusom pre našu Dušu.

Z pohľadu mužov si môžeme pripomenúť niekoľko ďalších „pomôcok“ pri likvidácii svojich biopolí. Naši Predkovia dobre vedeli, prečo nosili také oblečenia ako nosili. Krátke nohavice nosili iba deti dovtedy, kým z nich nevyrástli. Žiaden slovanský kroj neobsahuje krátke nohavice. Ak muži nosia krátke nohavice znamená to, že ich psychika ostala na úrovni dieťaťa, hoci telesne vyrástli a dospeli...

To isté platí pre tepláky – dospelý muž ich nenosí do spoločnosti. Ale vyrastené deti áno. Že to je v móde? A práve to, čo voláme „móda“ najlepšie ukazuje ako je národ porobený. Niekto v zahraničí čosi prikáže a bioroboty to hneď preberajú – na svoje náklady a škodu.

Pripomeňme si, že podľa Múdrosti našich Predkov ten muž, ktorý nenosil opasok sa ľahko môže dostať pod kontrolu Temných Síl – kde ho majú teplakári?

Do tejto kategórie patrí aj obuv. Ak je bez pevnej päty je to opäť indikátor detskej štruktúry mysle – a vôbec, ako bude muž v šľapkách bojovať na kameňoch či skle, ak treba ochrániť vlastnú rodinu?

Dnes sa mnohí „hlásia“ do tábora Slovanov – a na spätných zrkadlách v autách im visia ružence. Kríž s gymnastom je symbolom egregoru, ktorý vyžaduje rabské podriadenie sa a prijatie faktu, že láska a spravodlivosť bude potrestaná – presne ako ten, ktorý je pribitý na kríži. S týmto každý člen kresťanského egregoru vyjadruje svoj súhlas. Dobrovoľný.

Keď si takýto človek sadne do auta, jeho biopole sa pretne so symbolom cudzieho egregoru. Egregor – kresťanstvo má anjelov – ho začne vťahovať tam, kde sa prítomnosťou symbolu sám hlási. A tak sa mu začnú v živote objavovať udalosti, ktoré ho budú – čoraz silnejšie a silnejšie – vťahovať do egregoru, ktorého symbol má vo svojom okolí. Prečo sedieť na dvoch stoličkách? A možno vôbec slúžiť dvom pánom tak, aby boli obaja spokojní?

A v súvislosti s hovorením je dôležité sa vystríhať takým, ktorí jedno hovoria a druhé robia. Sú to ľudia bez Svedomia. „Operátori“ kontaktujúci sa s jemnohmotným Svetom – nazvime ho hoci Astrálom – ľahko vysvetlia, ako to je s tým, čo považujeme za „myslenie“. My v skutočnosti nevytvárame nové myšlienky. Celý proces možno prirovnať k nákupnému centru. Chodíme okolo obchodov a obzeráme si reklamy nad vchodom. Ak nás niektorý upúta, tak vstúpime dnu – a tam je už nachystané kompletne všetko. Vyberiem si teda základnú myšlienku – a vo vybranom obchode si už len vyberáme z celej ohromnej ponuky dávno hotových myšlienok. To, do akého „obchodu“ vojdeme ukazuje na našu „frekvenciu“. Nízke frekvencie vchádzajú do nízkofrekvenčných obchodov, vysoké do vysokých – vrana k vrane sadá. Úplne bežná rezonancia. Ak teda stretnete „oduševnelého“ Slovana, ktorý inak jedno sľúbi a druhé robí, tak tento človek ťahá z „ponuky svojho obchodu“. Kto sa riadi Svedomím a Cťou, ten aj také frekvencie priťahuje. Dobrý strom neprináša zlé ovocie a zlý strom zase dobré...

Biopole narúšajú aj také „nevinné“ veci ako cigarety či káva... Treba si uvedomiť iba jedno. Muž to môže „chlapsky“ prekonať, ale do rodinného egregoru „náklad“ prinesie. A pomôže to deťom?

Niekoľko slov aj k ženám. Perúnova Zápoveď jasne hovorí, že ženy nemajú nosiť mužské oblečenie. To nie je vec módy – tou riadia stáda Temní.

Prečo nie je jedno, čo nosí oblečené žena v našej spoločnosti?

Prizrime sa jednému aspektu. Už sme neraz písali, že púha zámena sukne za nohavice u ženy vytvára diery v jej biopoli.

Predstavme si ženu v dnes populárnych priliehavých nohaviciach – to aby bolo dobre vidno všetky jej vnady. Ak ide po ulici, tak principiálne stretá dva druhy mužov. Jeden – menej „rozšírený“ – si ju všimne, ale hneď obráti myšlienky na svoju partnerku a už sa ňou viac nezapodieva. Druhý, rozšírenejší druh mužov si však hneď začne predstavovať, ako by na nej „jazdil“. Pretože ona je predmetom jeho pozornosti, tak všetky jeho predstavy skoncentrované do „larvy“ odchádzajú k objektu pozornosti, t.j. k nej. Ak by mala silné biopole, tak sa larva odrazí a nič sa nedeje. Ale takto cez diery sa larva dostane do vnútra biopoľa a prisaje sa na jej energetické telo. Tu sa všetky myšlienky autora larvy začínajú – presne podľa jeho predstáv – realizovať. Síce na energetickej úrovni, ale reálne.

Pretože takýchto lariev na vyzývavú ženu prichádza veľa – od každého okoloidúceho muža takejto úrovne – tak „techniky“ uložené v larvách pomaly a nebadane presakujú do podvedomia ženy. A tejto časom môže napríklad prestať vyhovovať jej partner – veď on „neovláda“ všetky techniky, ktoré ona „prežíva“ s inými. Následky môžu byť rôzne – od depresií po rozpad vzťahu... a ak sú tam deti?

Do nohavíc sa dnes navliekajú aj babky. Tieto síce už nebývajú predmetom chlipných lariev, ale takýchto a aj iných lariev je okolo nás neúrekom. Diery v biopoli umožnia larvám sa dostať aj do nich – a oni toto všetko donesú do rodinného egregoru a „venujú“ vnúčatkám. Nuž a dietky niečo dostanú od otecka, ďalšie od mamičky, zvyšok od babky a potom sa čudujeme, odkiaľ sa to v deťoch všetko berie...

Svoje pridávajú aj ďalšie elementy likvidátorov životnej energie. Vlasy – podľa našej tradície – sú antény, cez ktoré do nás vstupuje energia. Preto by sa nemali strihať – mení sa dĺžka antény, t.j. aktívna prijímacia plocha. Ak sa zafarbia, tak sa mení aj frekvencia energie, ktorá do nich vstupuje – je to obyčajný pásmový filter. V každom veku máme takú farbu vlasov, ktorá zodpovedá frekvencii energie, ktorú potrebujeme. Ak zmeníme farbu, meníme energiu – a skracujeme si život.

Vlasy by nemali byť v prítomnosti cudzích ľudí rozpustené, ale spletené do vrkoča alebo aspoň previazané a u žien najlepšie ešte pod šatkou. Inak tieto antény prijímajú tie energie, ktoré sú v prostredí okolo nej.

Rovnako nevhodné je nosiť odev po cudzom človeku. Prvý nositeľ odevu ho NAVŽDY naprogramoval. Ďalší nositeľ bude postupne programovaný biopoľom prvého nositeľa – a je nám jedno, kto formuje naše deti?

Čierna farba je farbou Temných – oni majú na znak prináležnosti k Temnote aj také pracovné odevy. Čierna farba priťahuje upírov – aj energetických. Biela farba ich naopak silne odpudzuje. Nie náhodou práve biela farba je základnou farbou všetkých slovanských krojov. Dobrovoľné obliekanie si čiernych odevov – veď predsa dnes je taká móda – je dobrovoľné rozdávanie svojej životnej energie.

Podľa prastarého slovanského energetického učenia by sme mali žiť v dennom živote podľa princípu „lenivosti“. Tým sa však nemyslí lenivosť v dnešnom ponímaní, ale stav, kedy naše telo „vyťažujeme“ na pohodových 30%. Vtedy žijeme uvoľnene – v stave TU a TERAZ – a všetky ostatné energetické potreby pokrývame z energií okolo seba. To sa dá vtedy, keď dostaneme „pod kontrolu“ svoj Vedogon a nebudeme sa zmietať pod diktátom emócií.

Ak poznáme tento princíp, tak už je len krok k uvedomeniu si, aké skutočné ciele má dnešný vrcholový šport. Všetci určite poznáte prípad, keď ste vykonávali nejakú namáhavú činnosť – napríklad horskú túru – a nevládali ste. Napriek tomu ste sa premáhali a zrazu prišiel okamih, ktorý nazývame „chytenie druhého dychu“. Zdanlivo nevinná vec, ale tu nastal skutočný problém. Prepnutím do režimu druhého dychu sme nútene prepli náš organizmus na konzumáciu zásoby Životnej energie. Takýmto postupom si skracujeme život. Aká je skutočná „výhoda“ toho, keď dnes dávajú rodičia deti na rôzne vrcholové športy? Odpoveď už nájdete sami.

Ak sme pri deťoch, tak tiež jednu poznámku. Stratégia „rozdeľ a panuj“ je úspešne implementovaná už do rodín, čo začalo povinným rodením v pôrodniciach v minulosti. Dieťa, ktoré sa vyvíja v lone matky už jasne rozoznáva, kto je v jeho okolí. Vie kto je otec, súrodenci, starí rodičia a teší sa na stretnutie s nimi. A tu zrazu vyjde na svet v cudzom prostredí, vezme ho akýsi cudzí doktor či doktorka, sestrička ho odnesie kdesi mimo matky a tak prvý kontakt s okolitým svetom je namiesto radostne očakávaných stretnutí šok za šokom. U dieťaťa sa automaticky začne budovať ulita – je nútené sa aspoň ako tak obrániť pred okolitým, cudzím svetom... prečo ho tak rodičia zradili? A potom sa nedivne, že pod vplyvom prvého, negatívneho zážitku si začne podvedome budovať aj akúsi nevraživosť voči rodičom. Tu ešte veľa závisí od toho, ako sa rodičia k nemu chovajú. Dnešní moderní ockovia – nevyzreté deti v teplákoch, krátkych nohaviciach, šľapkách, čiernych popísaných tričkách s mobilom a diaľkovým ovládačom v ruke, pijúci alkohol a energetické nápoje – ak to nie je niečo horšie – im veľa dobrého neukážu. No a mamičky ich – v priliehavých elasťákoch – vo vajíčkach od útleho detstva vodia do nákupných stredísk a kaviarní... nečudo že vyrastie egoista.

V našej Kultúre dieťa neukazovali nikomu – okrem najbližšej rodiny a žrecov – minimálne prvý rok života.

Ďalší „podporný“ prvok je televízne vysielanie. Aby bol pokoj, zapneme dieťaťu televízor a venujeme sa svojim „záľubám“. Všimli ste si, aké rozprávky dnes deti sledujú? Ak nie, tak sa pozrite na tie, čo dnes „fičia“, čo vlastne ukazujú. Napríklad populárny Tom a Jerry – koľko je tam príkladov cnosti a koľko vzájomných bojov, bitia po hlavách a podobných „výchovných“ detailov? V jednom kuse sa navzájom tlčú po hlavách aj v poľskom seriály Lolek a Bolek. Všímajú si to rodičia?

Civilizačná mašinéria odstraňuje všetko, čo i len zaváňa slovanstvom z dosahu detí. Len s nevôľou začali prekladať ruský seriál Maša a Medveď. Ale tu si dobre všimnite obsah každej rozprávky – ANI JEDINÝ NEGATÍVNY PRÍKLAD PRE MALÉ DETI. Ale to nie je jediný kladný príklad ruskej kinematografie pre deti. Odporúčame vám púšťať deťom napríklad aj kreslené filmy zo série Ivan Cárovič a Sivý Vlk. Táto rozprávka je vhodná aj pre dospelých. Už od detstva ukazuje – v prístupnej forme – deťom, že okolo nás existujú aj Temné bytosti, ktoré sa môžu napríklad aj zmocniť nejakého tela a konať zákerne. Dobro však vždy vyhráva. V treťom diely je ešte aj iný moment – hoci podaný rozprávkovou formou. Dej vrcholí bojom ruského cára proti presile šíkov Temných. Zatiaľ čo on s malou, ale vlastnou pomocou odoláva Silám Temnoty, hostia z USA, Nemecka, Talianska, Japonska a iní demokrati sú skrytí v bezpečí pod stolom... nepripomína to niečo?

https://www.youtube.com/watch?v=WRzEzLlD8Nk

https://www.youtube.com/watch?v=COGuhHINJ2E

https://www.youtube.com/watch?v=ssQJv02aG9E


Prejdime však späť do sveta dospelých. Aj medzi dospelými je veľa ľudí, ktorí dodnes podliehajú rozprávkovým ilúziám – tu máme na mysli naivné ponímanie okolitého sveta. Neraz by aj chceli budovať slovanské komunity a bojovať proti „tým zlým“, ale nevenujú pozornosť tomu, kto sedí s nimi za stolom. Vedia síce o tom, že existujú akýsi „Siví“, ale ich služobníkov očakávajú kdesi na Južnom póle a v podobných lokalitách. Nuž, pristaňme na zemi a spomeňme si, aké máme vlastné zážitky po stretnutiach s rôznymi ľuďmi.

Naši Predkovia sa v prvom rade rozhodovali na princípe ZDRAVOMYSLIA. To predpokladá TRI oporné body – vlastnú skúsenosť, názor Predkov a názor odborníka v danej oblasti. Ak vás teda niekto na niečo úporne presviedča, tak SÁM MUSÍ SPĹŇAŤ kritériá ZDRAVOMYSLIA ako nutnú, ale nepostačujúcu podmienku. Nedajte sa oklamať naštudovanými témami z našej stránky – tú čítajú aj temní šamani. Ako inak by sa dozvedeli o skutočných zvykoch Slovanov? Žiarlivé a podobné verzie sú „domácej produkcie“ – alebo zostavené podľa cudzích importov.

Nepodliehajte ilúzii, že ak niekto nosí slovanský odev, dlhé vlasy a bradu že to je samo osebe dôkazom spoľahlivosti. Presvedčili ste sa najskôr, či to na čo vás taký človek presviedča už sám realizoval? Viacerí ste nás informovali, že na niektorých spoločných akciách ste po takejto úpornej „presviečačke“ dostali silnú bolesť hlavy. To je neklamným znakom pôsobenia čiernej mágie. Svetlé Sily takéto niečo nespôsobujú.

Človek navádzajúci na cieľovú skupinu magické pôsobenie formou zodpovedajúcich praktík sa najskôr snaží votrieť čo najbližšie k cieľovému objektu svojho záujmu. Na pôsobenie na energetickej úrovni je lepšia fyzická blízkosť – aspoň u priemerných mágov – lebo ak chcú dosiahnuť želaný výsledok, tak všetko závisí od obrazotvornosti a koncentrácie. Nuž teda, takýto človek napríklad v určitom okamihu za spoločným stolom – najčastejšie keď prinesú jedlo alebo aspoň nápoje – upadne do „modlitebnej polohy“. Takto nenápadne, pred očami všetkých naivných posiela na svoje okolie potrebné Obrazy. Ak to nezaberá, tak sa hneď vzdiali – potrebuje to stihnúť kým je jedlo na stole – napríklad na záchod, kde sa môže koncentrovať lepšie a nikto ho nevidí.

Následky môžu byť rôzne – ciele sú známe iba jemu. Od bolestí hlavy cez iné zdravotné „zážitky“. Poškodenie zraku, sluchu, celková nevoľnosť, autonehody – nikto nezistí prečo k nej došlo, ak náhodou objekt zahynie – a podobne. Pri profesionálne vyškolenom mágovi to môže dôjsť do infarktu, mŕtvice, smrti pri autonehode – ale všetko je čisté, nedá sa dokázať žiadny zločin. Neprítomnosť bolesti hlavy tiež nemusí byť indikátorom, lebo tí zručnejší vedia vypnúť receptory bolesti a kradnú nám energiu bezbolestne. Treba si vedieť dobre vyložiť celkovú životnú situáciu, ktorá sa začne po takomto pôsobení tvoriť. Hlavne vtedy, ak sa podstatne líši od inak bežného štandardu.

Kto to nezažil, tomu je zbytočné viac hovoriť, kto áno, ten vie o čom je reč. Potreba gramotnosti v oblasti energeticko-informačnej bezpečnosti je už viac ako aktuálnou témou dňa. Treba sa vedieť brániť a v prípade energetického útoku aj vrátiť to, čo na nás bolo poslané späť k pôvodcovi. Iba ochránenie samých seba znamená, že raz vyslané zlo si nájde iného adresáta ako my – a pôvodca si lebedí.

Sú aj takí, ktorí sa doprosujú milosrdenstva od Stvoriteľa – ale rozumejú vôbec o čo prosia? Stvoriteľ stvoril kompletne celý Vesmír – všetko a všetkých okolo nás. Prečo by mal niekomu udeľovať milosrdenstvo a inému nie, ak všetko pochádza od Neho? O čo je jeden jeho výtvor dôležitejší ako druhý? Veľmi naivná logika – ale aj veľmi rozšírená.

Stvoriteľ môže prejavovať IBA SPRAVODLIVOSŤ – lebo tak to je spravodlivé. Milosrdenstvo môže prejavovať človek človeku alebo zvieraťu či Prírode – ale koná tak veľmi zriedkavo.

Priblížme si ešte jednu praktickú stránku, ktorá už začína byť – bohužiaľ – aktuálna aj na Slovensku. Opíšeme si jeden príklad „skupiňáku“ – skupinového športového sexu – aký sa používa v praxi mágie. To aby bolo jasné, aké nástroje sú dnes v hre. Tieto praktiky prichádzajú aj k nám, ale ani doteraz neboli až tak ďaleko. Málokto vie, že hlavné európske centrá Temných Síl – môžeme ich zaradiť aj Slobodomurárov – sú Praha, Turín a Londýn. Poradie medzi nimi – ak aj nejaké je – nie je dôležité.

K najprepracovanejším systémom planetárnej mágie patrí lunárna mágia. Do každého planetárneho „pracovného modelu“ mágov je zapojená jedna alebo viac „lunárnych inteligencií. Tieto navné bytosti majú každá svoju invokáciu, prepúšťanie, špecifické vlastnosti – kvôli ktorým ich mágovia vyvolávajú – a v neposlednej rade aj svoje vlastné signatúry, t.j. symboly, na ktoré sa v magickom obrade koncentruje. My už vieme, že symbol je vstupnou bránou do  egregoru. Teda lunárne navné bytosti – nie všade ich volajú lunárni démoni – majú aj svoje mantry. Do magickej praxe patria aj kolekcie anjelov lunárnych staníc – veď anjeli sú bytosti Temného Astrálu. Niekde tieto entity volajú aj géniovia a protigéniovia, ale sú aj iné navné bytosti.

V pracovných modeloch magickej praxe sa používa najčastejší jazyk, ktorým je napísaná Kabbala alebo aj latinčina. Príručky mágie spravidla odporúčajú aramejské verzie vyvolávania navných inteligencií – entít – poľa ich skúseností sú účinnejšie ako mladšie kresťanské odvodeniny. Pre neznalého adepta je to už prvé varovanie – takéto vyvolávania a potom aj prepúšťania sú poskytované vo fonetickom zápise jazyka, ktorému sám invokujúci nerozumie. Z védického pohľadu vieme, že ak nepoznáme podstatu systému s ktorým sme v kontakte, tak sme buď jeho obeť alebo potrava. Naše babky v minulosti pri vyslovovaní magických formúl a vyvolávaní pomocných entít používali zariekania, pravslávenia alebo podobné nástroje IBA TAKÉ, V KTORÝCH ROZUMELI VÝZNAMU KAŽDÉHO SLOVA.

Jednou z metodík mágie je polyfokálna sexuálna mágia. Ako príklad opíšeme rituál filozofovho prsteňa, ktorého cieľom je vytvorenie prstenca zo substancie ľudskej psychosexuálnej energie. Ďalšie magické využitie energie tohto prstenca je naivným účastníkom spravidla neznáme.

Miestnosť sa najskôr vyčistí a pripraví sa zodpovedajúce osvetlenie. Každý člen magickej skupiny pred rituálom prejde očistným kúpeľom, ktorého hlavný cieľ je príprava na obrad. Potom si všetci oblečú magické rúcha, vyjasní sa cieľ operácie a vyslovia súhlas s jej realizáciou. Riadiaca osoba prevedie úvodný žehnací rituál – inak sa nezapája do skupinového sexu ako účastník.

Účastníci obradu sa najskôr navzájom objímu, pričom intonujú ÓM alebo ACH – takto vytvoria magickú reťaz. Potom začnú so vzájomnou predohrou, čo trvá cca 15 minút. Predohra sa postupne zintenzívňuje. Potom všetci vyzlečú svoje magické rúcha a zaľahnú na pripravené lôžka, kde začne skupinový sexuálny akt. Počas neho striedajú pozície a techniky aj partnerov a partnerky. Realizujú svoje fantázie a nechávajú sa prestupovať sexuálnou energiou.

Keď je už celý priestor dostatočne nasiaknutý sexuálnym fluidom, tak riadiaca osoba navedie pozornosť na cieľ obradu. Táto osoba by mala rozpoznať ten správny okamih, kedy by mala účastníkov vyzvať, aby si ľahli na podlahu a svojimi telami vytvorili kruh. Musia sa striedať muži a ženy. Každá zo žien vykonáva orálny sex, pričom každý muž poskytuje túto službu inej žene. Týmto sa dosiahne silná cirkulácia energie, ktorá celým kruhom pulzuje ako vlna. Riadiaca osoba je uprostred kruhu a pozorne sleduje množstvo energie a jej prúdenie. Keď sa dosiahne dostatočne silné energetické „vlnobitie“, riadiaca osoba vyzve gongom všetkých účastníkov, aby vyslali svoju energiu do zvoleného cieľa. Je to mentálny akt za súčasnej koncentrácie na príslušný symbol. Moment vysielania energie nemusí byť zároveň momentom orgazmu.

Kým účastníci relaxujú, riadiaca osoba vykoná záverečný žehnajúci rituál, pričom musí prepustiť všetky navné bytosti, ktoré boli počas obradu privolané. Potom vyhlási obrad za skončený. Netreba ani hovoriť, že riadiaca osoba je človek, ktorý vidí energie, nejde teda o žiadneho amatéra. Pred riadením takýchto akcií prešiel podrobnou prípravou.

Pri bežnom „športovom sexe“ stráca muž s každou novou partnerkou rok životnej energie, ale takýto obrad odoberie zo zásoby životnej energie oveľa viac. Mladí, naivní účastníci si myslia, že majú šťastie sa zúčastniť takejto akcie – ale našim čitateľom by malo byť jasné o čo v skutočnosti ide.

Zo skúseností už vieme, že počas takýchto a podobných obradov sa „vytvárajú“ aj takí ľudia, ktorí majú aktivovaný špeciálny kanál do podvedomia. Znamená to, že navonok prejdú energetickú previerku – lebo ani sami nie sú si vedomí tohto kanála. V potrebnom okamihu sú cez tento kanál aktivovaní a vykonajú nejakú akciu, ktorú by za normálnych okolností nikdy neboli schopní urobiť. No a potom sú zase „normálni“.

V skutočnosti pri akomkoľvek „športovom sexe“ nikdy nie je isté, kto je ten druhý partner. Ak je „šťastie“, že to je aspoň človek, tak to ešte môže byť niekto ovládajúci praktiky sexuálnej mágie. Počas aktu môže vyvolať určitú navnú bytosť a napojiť naň partnera či partnerku. Neskôr takáto obeť utrpí nejakú ujmu – lebo cez pohlavným stykom otvorený kanál jej bude trvalo odchádzať životná energia. A keď nie je energia, tak prichádzajú choroby všakovakého druhu – organizmus nemá dosť vlastnej energie na obranu, pretože „dotuje“ cudziu entitu...

Poslednú poznámku si uvedieme na záver. Ak sa niekto venuje rôznym formám mágie – nikto nepovie, že vyučuje „zlú“ mágiu – tak má dosť vlastných skúseností s kontaktmi s rozličnými navnými bytosťami. Ako sme už písali v inom článku, aj priestor Javi je rozdelený medzi Svetlé a Temné Sily. V štruktúre biopoľa to platí tak, že priestor pred nami je Svetlou doménou, priestor za nami je Temnou doménou. V praxi to vyzerá asi takto:

Ak k vám príde akákoľvek entita spoza chrbta, tak určite nepochádza zo Svetlého Sveta. Uvedomme si, že žijeme v 4 rozmernom Svete Javi, kde máme k dispozícii 5 zmyslov. Ak sme v kontakte čo i len s anjelom – bytosťou 16 rozmerného Temného Astrálu – tak táto entita má 17 zmyslov. Okrem našich piatich má ešte 12 ďalších, o ktorých existencii nemáme ani potuchy. Znamená to, že nás veľmi ľahko oklame a my – spoliehajúc sa iba na vlastnú zmyslovú skúsenosť – nie sme schopní na niečo také prísť. Svetlé entity neprichádzajú spoza chrbta.

Dnes sa to u nás začína priam hemžiť rôznymi učiteľmi Tantry, kňažkami Avalonu, školami mágie a podobnými importmi. Akosi nám všetci chcú naraz „pomáhať“ v Slovanstve, akurát že nevedia, čo to Slovanstvo je. Ale im to ani nevadí, lebo naivné auditórium učia ich verzii Slovanstva – napojenom na Čiernu mágiu. Ich prítomnosť je však indikátorom dôležitého momentu – na naše uspanie už nestačí pôsobenie z Londýna či Vatikánu, už museli prísť na miesto. Bod zlomu sa teda určite približuje. Nedajme sa uspať tesne pred dosiahnutím vrcholu. Tesne pred ním je totiž pád najviac nebezpečný – je totiž z veľkej výšky.

21.02.2017

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.