Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  HVIEZDY A ZEME /  MAGICKÉ SÚVISLOSTI
MAGICKÉ SÚVISLOSTI
VÉDY - Všeobecne

 

Tento článok možno považovať za voľné pokračovanie článku, ktorý sme už uverejnili. Hneď na úvod zdôrazňujeme a opakujeme, že naša stránka – a teda ja všetky materiály na nej – je určená pre našich ľudí, t.j. pre potomkov Slovienov, ktorí si vážia svojich Predkov. Inými slovami je pre všetkých tých, ktorí už majú dosť toho, čo o nás hovoria cudzinci. Od priamych výrokov na našu adresu až po to skryté podprahové programovanie, ktoré sa často maskuje do prezlečenia za „odborníkov na históriu“. Tu často – na rozoznanie – pomôže veľmi jednoduchá pomôcka. Ak čítate akýkoľvek historický článok – zdôrazňujeme historický, nie o dejinách – tak si v prvom rade všimnite, v akej osobe vystupuje jeho autor alebo autori. Ak o „starých Slovanoch“ píše v tretej osobe množného čísla – tak autorom je cudzinec. Pretože my hovoríme o našich Predkov v prvej osobe množného čísla – Rod je večný a mimo času a priestoru – ako o nás, teda MY. Ak tam nájdete „oni“, tak sa tam určite nič pozitívneho – mimo rámec oficiálnej vedy – nedozviete. Bude to len ďalší variant pohľadu cudzincov na nás – lebo naši Predkovia sme MY.

Potrebujeme si však objasniť dôležitú oblasť – mágiu. Dnes sa na Slovensku dravo rozširuje, pričom do svojich pazúrov chytá najmä našich ľudí – jednak aby sa sami nestihli prebudiť, jednak aby bránili návratu do Svetlého Sveta tým, ktorú sa už na takúto púť vydali. Zem Slovienov v krajoch Západných Slovanov sa stáva veľmi dôležitou pre príchod Svetla. Černokňažníkom už nestačí pôsobiť z Londýna, Vatikánu či Prahy. Museli prísť priamo na našu zem.

Hlavný problém je v tom, že naši ľudia nevedia, čo to mágia je a upadajú do ilúzií. Pretože – ako sme zistili – sa už začínajú odvolávať aj na nás, tak nastala potreba dokončiť vysvetlenie toho, čo sme v minulosti o mágii hovorili. Hoci mágia – z principiálneho pohľadu – je jedna, pre ľudí neznalých tejto problematiky je vhodnejšie používať klasické delenie – Biela, Čierna a Červená. Prečo tak – to sa dočítate v tomto článku. Na vysvetlenie termínu „Červená“ len toľko, že ide o tých, ktorí pri svojich obradoch a rituáloch prelievajú krv – spravidla iných ľudí a zvierat. Ide teda o oblasť prinášania krvavých obiet. Vari netreba opakovať, že toto je vo Svetlom Svete absolútne NEPRÍPUSTNÉ a nikdy sa v našej Kultúre nevykonávalo. Ale už napríklad kresťania na každej omši sa – hoci „iba“ EGREGORIÁLNE – zúčastňujú prinášania ľudských, krvavých obetí, ktoré za nich robia iní a inde – prijímajú predsa telo a krv... neznalosť neospravedlňuje.

Ako sme uviedli v Knihe Múdrosti Perúna, to, čo nazývame DUCHOVNÝ VÝVOJ môžeme zadefinovať tromi zložkami:

Mravnosť

Poznanie Konov Vesmíru

Ochota prekonávať vnútorné bariéry.

Mravnosť je konanie podľa Svedomia a Cti. Tento prístup v našej Tradícii nazývame DOBRO.

Poznanie Konov Vesmíru je znalosť tých Pravidiel, ktoré platia v celom Vesmíre, t.j. minimálne v celej našej Galaxii. Túto kategóriu dnes označujeme slovom „Ezoterika“ alebo aj „Mágia“. V knihe sme uviedli, že princípy Bielej aj Čiernej sú rovnaké, ide iba o to, či vyvolávané Sily používame na osobný prospech alebo na spoločné dobro. Tu hneď dodajme, že princípy sú rovnaké – to je fakt – ale Svetlí ostávajú Svetlými a Temní Temnými. Rovnakosť je v tom, že možno vyvolávať astrálne entity, ale tieto sú už v Javi PRINCIPIÁLNE dve – Svetlé a Temné. Nuž a dnes populárna Mágia sa orientuje VYLOŽENE na vyvolávanie TEMNÝCH entít. V škole ich síce učia, že treba rozlišovať, či žiadajú dobré alebo zlé prejavy – ale aké pozitívne prejavy môžu prísť od Temných entít?

Teda tak – aby bolo našim ľuďom jasno. Princíp je rovnaký v tom zmysle, že možno privolať astrálnu entitu. Ale nie je jedno, či adept privoláva Svetlú alebo Temnú. A všetky magické školy dnes „na trhu“ sú školy Čiernej mágie. Preto sú aj na výslní. A – a toto je naozaj hodné pozornosti – učia adeptov aj „Slovanstvu“.

Študenti škôl mágie „baštia“ návnadu aj s navijakom – veď skúsenosť kontaktov s (Temnými) astrálnymi bytosťami je naozaj niečo úchvatné a dovtedy nepoznané. Okrem iného sa hneď dozvedia, že (Pán) Boh je iba jeden, Panna Mária je vlastne Bohyňa Lada a mnoho ďalších ľstivých klamstiev. Nuž teda, Karma je zdarma – a robia si ju sami, bez prinútenia. A my sa pozrime na jednoduchý spôsob, ako určiť podstatu menovanej entity.

V knihe Staroslovienska Bukvica je uvedená jednoduchá metodika, ktorú voláme Údelná Váha Slova. Je to jednouchý nástroj, ktorý nám zanechali naši Predkovia nato, aby sme sa mohli orientovať V PÔVODE SLOV. Princíp je veľmi jednoduchý – dve slová sú identické iba za jednej jedinej podmienky – ak majú IDENTICKÚ ÚDELNÚ VÁHU.

V praktickom živote sa často stáva, že aby sme niečo zdôraznili, tak potrebujeme nejaké slovo zopakovať. Opakovanie toho istého slova nie je vždy najvhodnejší spôsob, preto častejšie potrebujeme použiť slovo „tej istej frekvencie“ ale foneticky odlišné. Tým sa v podvedomí znásobí dôraz na želaný výsledok, ale nevnášame nesynchrónne frekvencie.

Metodika vychádza z toho, že v Staroslovienskej Bukvici sú číselné hodnoty vyjadrované bukvicami. Pôvodná, plná metodika prideľuje kompletne všetkým bukviciam číselnú hodnotu, ale v praxi spravidla stačí spočítavať iba tie bukvice, ktoré sa všeobecne používajú ako číselné. Teoreticky môže v niektorých zvláštnych prípadoch nastať rozdiel, ale my sme to v praxi zatiaľ nezistili. Pristúpme teda k príkladu.

Pozrime sa najskôr na slová PÁN a BOH. Ak platí, že PÁN je BOH, tak tieto slová musia mať identickú údelnú váhu slova. Pretože postup je opísaný v menovanej knihe, privedieme iba výsledky:

PÁN prepíšeme na ПАНЪ: 80+1+50+0 → 5

BOH prepíšeme na БОГЪ: 0+70+3+0 → 1

Pretože údelná váha slova Boh je „1“ a údelná váha slova Pán je „5“ znamená to, že IDE O ÚPLNE ODLIŠNÉ ENTITY. Pán určite nie je Boh, ale iba boh.

Ďalšie tvrdenie – ktorým premývajú mozgy školy mágie – je, že Panna Mária je Svetlá Bohyňa Lada. Skutočnosť zistíme veľmi jednoducho. Ak výrazy Panna Mária a Lada sú ekvivalentné, tak musia mať identickú Údelnú Váhu:

PANNA MÁRIA → ПАННА МАРИЯ: 80+1+50+50+1+40+1+100+8+0 → 7

LADA → ЛАДА → 30+1+4+1 → 9

Svetlá Bohyňa LADA teda nemá s judaistickou PANNOU MÁRIOU absolútne nič spoločné.

Pre úplnosť teba povedať, že v danom prípade nie je dôležité aké číslo pri súčte vyjde, dôležitý je iba fakt, či sú alebo nie sú výsledky identické.

Nechceme sa vracať k ideológom a ich názvom „SLOVEN“ či „SLOVÄN“, ale jednoduché porovnanie údelnej váhy s názvom „SLOVIEN“ dá rýchlu a jasnú odpoveď. Tu len doplňme technickú analógiu. Vo výpočtovej technike sa používajú tzv. ASCII kódy. Písmená „E“, „Ä“ a „IE“ budú vyjadrené úplne odlišnými ASCII kódmi, teda pôjde o 3 rozdielne čísla. A možno sa tomu istému človeku so jeho jedným telefónnym číslom dovolať vytočením dvoch iných čísel?

Teda žiadni anjeli, archanjeli, svätí a podobné entity nikdy nemali a nemajú nič spoločné so Svetlými Bohmi Svargy. Druhá vec je, že to takto vysvetľuje druhá strana – ale to je iná otázka.

Naša Kultúra vychádza z nášho Dedičstva Predkov. Kto vyučuje „Slovanskú mágiu“ – a najmä ak to je žena – ten by mal minimálne dodržiavať slovanský spôsob odievania sa. Veď už aj bežní, rozmýšľajúci ľudia dnes vidia, že nie je jedno, čo si obliekame. Ak teda „slovanskú“ mágiu vyučujú ženy v nohaviciach, s ostrihanými a/alebo zafarbenými, neraz rozpustenými vlasmi, tak môžete si byť načistom. O Slovanstve nemajú ani potuchy. Takto sa chovajú iba CUDZINCI.

Treba však zdôrazniť, že techniky Čiernej mágie naozaj pôsobia. Tým sú účinnejšie, čím menej vie o energiách objekt, na ktorý sa koncentrujú. Tu si treba uvedomiť dva aspekty. Ak sa budete systematicky venovať obrane svojho biopoľa – nazývame to PSYCHOENERGOLYTIKA – tak pôsobenie Čiernej mágie bude značne zoslabené, ba v mnohých prípadoch až nulové. To je externý druh pôsobenia energií. My však už vieme, že zadná časť nášho biopoľa je oblasťou Temnej Javi. Tu môže dochádzať k prejavovaniu sa astrálnych bytostí, ktoré môžu prichádzať z vyšších rozmerností a teda nemusia prebíjať naše biopole. My však už vieme, že frekvencia našej mysle – naše myšlienky – nás umiestňuje do kladnej alebo zápornej časti nášho biopoľa. Ak chceme ostať v pozitívnej oblasti, tak „čarovné“ vyjadrenie Vysokej frekvencie zabezpečia programy, ktoré nazývame Svedomie a Česť. Túto Múdrosť nám zanechali naši Predkovia.

Vari aj slovo o prejaveniach sa Bohov či bohov. Vyšní Bohovia Svarožieho Kruhu sa môžu prejaviť aj v 3D podobe v našom štvorrozmernom Svete Javi. Opis takejto udalosti prináša už spomínaná Kniha Múdrosti Perúna. Perún po pristátí v Asgarde Irijskom (dnešný Omsk) tri dni nevyšiel z Vajtmary. Počas tých troch dní Ho tam očakávali zástupcovia našich Rodov. Potom však vystúpil v takom tele, na aké sme zvyknutí.

Takéto niečo však môže vykonať iba Vysoká Božia Bytosť. Určite vám je známe, že Jahve sa Mojžišovi zjavil ako horiaci ker. Je to entita značne nižšia, oveľa menšej rozmernosti, teda nemá schopnosť sa prejaviť v tele človeka. Hovoríme však o materiálnom, nie astrálnom prejave.

Nakoniec ešte jednu dôležitú poznámku. Čierni mágovia vedia, že všetko vôkol nás je iba energia. Preto aj vysoké hierarchie popov majú zvládnutú techniku „vylievania“ temnej, karmickej energie na „pastvu“, ktorá horlivo kľaká na kolená v ich kostoloch. S energiami to je totiž tak – kto nevie, ten si karmu nesie a nabaľuje – kto vie, ten ju vie aj „preliať“ na iných – najmä ak otvorene deklarujú, že aj tak sú hriešni a chcú pykať za iných. Takto sa môže stať, že „dobrý veriaci“ je neustále po krk v problémoch a hýriaci pop sa vždy usmieva.

Preto nie je jedno, či pri obrane svojho biopoľa posielate na vás „vyliatu“ negatívnu energiu zosilnenú späť k tomu, kto ju na vás poslal, alebo sa jej iba „zbavujete“. Podľa Odinovej Zápovede kto nepotrestá Zlo, je zodpovedný za jeho ďalšie šírenie. Znamená to, že „ježiškárením“ si nabaľujete Karmu. Dnes je v módne využívať „služby“ odstraňovania negatívnej energie. Ak negatívnu energiu iba „zhodíte“, máte načas pokoj. Potom to urobíte zas a zas. Tak ako vy robia aj iní a zdanlivo je všetko v poriadku. Problémom je, že „zahodená“ negatívna energia pri určitom stupni koncentrácie nadobudne vedomie samoexistencie – stane sa Egregorom. Temným, démonickým Egregorom. Treba si uvedomiť, že to nie je Diabol. Je to démonická entita, ktorú ste spoluvytvorili vy. Karmické dôsledky a zodpovednosť si už určite domyslíte sami...

Teda tak. Treba sa venovať čisteniu svojho biopoľa, ale treba aj vedieť, ako sa veci naozaj majú. Dávajme si pozor na mágiu – je to Temná oblasť. Stále však majme na pamäti hlavnú vec – o svoje biopole sa treba sústavne starať. Stabilita je stav DYNAMICKÝ.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.