Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  VYŠLO INDE /  JARNÉ PRAKTIKY NA ZVÝŠENIE ŽENSKEJ ENERGIE, KRÁSY A PRÍŤAŽLIVOSTI
JARNÉ PRAKTIKY NA ZVÝŠENIE ŽENSKEJ ENERGIE, KRÁSY A PRÍŤAŽLIVOSTI
VÉDY - Všeobecne

Jar je začiatok prebúdzania sa Prírody, obnovenia a premeny Ženského Princípu. Toto obdobie je v našej Tradícii považované za ženské (dievčenské) a ochraňuje ho Matička Lada Bohorodička a jej dcéra – Bohyňa Leľa.

Lada je Matka Bohov, najstaršia Rožanica, Bohyňa svetového Ladu, ochrankyňa rodinných zväzkov, pôrodov, žien, detí, Ľúbosti, ženských záležitostí, úrody, úrodnosti. Lada je ženská materializácia Roda Najvyššieho, žena Svaroga. Všetky Bohyne sú Obrazmi jej prejavení.

Lada je Bohyňa Života, jari, úrodnosti, zrodenia, raži (obilia), ktorá tvorí a kriesi Prírodu, ktorá cez zimu zamrzla, robí Zem úrodnou. Stará sa o všetko živé a rastúce, dáva silu a smeruje k svetlu. Lada je Svetová Ľúbosť, je základom tvorenia a jestvovania.

Lada má milovanú dcéru – driečnu a veselú Leľu s venčekom kvetov na hlave a melodickou povahou, dievča na vydaj, ktoré sa prebúdza zo zimného sna. Tam kde sa prejavuje ožíva Príroda, belasie obloha, Slnko svieti ešte žiarivejšie, zaľúbenejšie do mladej Leli, jarné vtáčiky spievajú piesne a rôznofarebné kvety pestrejú. Bohyňa Leľa je ochrankyňou Ľúbosti a založenia rodinného zväzku.

Naši Predkovia o Bohyni Lele hovoria takto:

Modrooká Leľa prišla na biele svetlo z Ľúbosti Zeme a Nebies, z lona ružových lupienkov ruží jej zázračnej matky – Bohyne Všesveta, premúdrej Lady. Od tejto nevídanej Ľúbosti sme sa vo svete objavili aj my, ľudia a nežný kvietok ruže sa stal symbolom veľkej Ľúbosti Bohyne Leli, oberegom Jej tajomstiev. I prepukla vtedy jar farbami ľúbosti, rozliala sa v tom čase bezdušá a chladná hladina jazier a riek, pevne objali sa v plamenných vôňach byliny, jemne zachveli sa velikánskymi vlnami predtým k okolitému svetu ľahostajné lístky a koruny stromov; veselo zazurčal medzi kameňmi pramienok a v srdciach ľudí sa objavil veľký cit Ľúbosti.

Radovala sa voda, dúbrava, radovala sa mládež od kypiacej radosti Leli. Chladná belasosť Nebies sa stala záhadnou a prekrásnou. Bohyňa Leľa je krásavica, dievčatko jari, s rumencom, s rozpustenými – ako u mladej devy – vrkočmi, v zeleni zo zimy a prvých jarných kvetov, venčeku, z ktorého namiesto stužiek prúdi čarami jar. Košeľu má vyšitú rôznofarebnými voňavými nevädzami, ale aká je jemnučká! Podolok je vyšitý chmeľom a na šiji má drahocenný náhrdelník. Obuté ma Leľa červené čižmičky so striebornými opätkami.

22. apríl je sviatok Leľnik. Deň Bohyne dievčej Ľúbosti – Leli.

Od 22. apríla do 10. mája je Krásna Hora.

Kruh sviatkov od Leľnika po Rusalinho Veľdňa (Dňa Zeme). Od počiatku vekov v tomto čase dievčatá vodia chorovody, hrajú sa v horách a dolinách, udobrujú svoje ochrankyne – Matičku Ladu a Jej dcéru Leľu – preto, lebo sa začína jarno-letná sezóna svadieb.

Za úsvitu mladé dievčatá oslavujú Slniečko Jasné a Lelinou rosou si umývajú tváre, aby boli krajšie a aby mali kožu čistú. V deň Krásnej Hôrky si mladé dievčatá vyberajú tú najkrajšiu, okrášľujú ju kvetmi a všakovakou zeleňou, na hlavu jej kladú venček s čerstvých kvetov a slávnostne ju usadzujú na „trón“, ktorý je zhotovený z niekoľkých vrstiev mačiny (trávy). Vedľa postavia nádobu s mliekom, tvaroh, maslo a ďalšie mliečne produkty. K nohám „Leli“ kladie každá z prítomných dievčin čerstvo upletený venček. Okolo „Leli“ vodia chorovody a spievajú piesne. Potom „Leľa“ pohostí priateľky jedlom a hádže im po venčeku. Mladé dievčatá ich chytajú v lete a uchovávajú doma do nasledujúcej jari.

22. apríla dospievajúce dievčatá prechádzajú posvätením na do nového statusu – stávajú sa devy. Utváranie diev pribieha pod patronátom dcéry Lady – Bohyne Leli. Po sviatku Leľnika, Leľa postupne odovzdáva devy pod patronát Bohyne Vesty – ochrankyne domáceho kozubu, ktorá sa okrem toho prejavuje ešte ako večerná Zora. Potom devu nazvú Vestálkou, podstúpi špeciálnu prípravu, ktorá v nej prebudí všetky sily a zručnosti budúcej ženy.

Obyčaje a obrady marca, apríla a mája patria k ženskému Védickému Dedičstvu. Sú posvätné a dôležité. Tieto obrady  berú do úvahy ženskú schopnosť cítiť Prírodné energie a používať sily živlov Prírody na zväčšenie svojej ženskej sily. Tento čas je mimoriadne vhodný na zladenie osobnej ženskej energie s Prírodnými energiami Veľkých Bohýň.

O niektorých jarných zvyklostiach na zväčšenie ženskej sily a príťažlivosti si povieme v tomto článku.

Najskôr si vyjasníme od čoho závisí príťažlivá, čarovná ženská sila a krása. Prečo sa naše Prarodičky pripravovali a priťahovali do svojho života energie Matičky Lady a Jej dcéry Leli.

Naši Predkovia dokonale ovládali vedu Hviezdočítania a vďaka tomu vedeli, že od polohy určitých Zemí (planét) v horoskope závisí energetika ženy, jej krása a príťažlivosť. V skutočnosti za krásu a príťažlivosť v ženskom horoskope zodpovedá dobré a silné postavenie Venuše – Zari Mercany. Ak je postavenie tejto Zeme (planéty) zlé, alebo ak je v horoskope veľmi slabá, tak u ženy spravidla vznikajú problémy so ženským zdravím, príťažlivosťou a vznikajú problémy s nájdením životného partnera.

Položenie Zemí v horoskope závisí od karmy ženy. Veda Hviezdočítania vraví, že existuje časť karmy, ktorú je možné zlepšiť vykonávaním špecifických praktík ctenia si planét. Jestvujú rozličné metódy, s pomocou ktorých je možné harmonizovať energiu planéty Venuša vo svojom horoskope, posilniť s ňou spojenie, spriateliť sa s ňou.

V skutočnosti vďaka tomuto poznaniu naše Prarodičky vedeli, že energiu krásy a prekvitania je možné a nevyhnutné trvale udržiavať a zveličovať aby prekvitala rodina, Rod a národ. A jednou z týchto povinností žien vo Védickej Tradícii je zotrvávať v kráse podobnej Bohyni Lade. Toto je jedna z najhlavnejších úloh ženy – vytvárať a udržiavať priestor ľúbosti, energiu krásy. Taká žena bude pre muža vždy príťažlivá.

Vo vede Hviezdočítania (Astrológii) za ženskú krásu zodpovedá Zem (planéta) Zari-Mercana – Venuša. Venušu personifikujú Bohyne Lada a jej dcéra Bohyňa Leľa, ale aj Bohyňa prekvitania – Lakšmi. Pre hlbšie porozumenie, pozrieme sa na účinky planéty Venuše – Zeme Zari Mercany na horoskop človeka.

Venuša personifikuje ženskosť, ovláda mladosť a umenie pôvabu. Nadeľuje ženu citovosťou, jemnosťou a šľachetnosťou. Venuša dáva zmysel pre humor, veľkodušnosť, schopnosť oceňovať krásu. Vo vyššom aspekte Venuša zodpovedá za vyššiu Božiu Ľúbosť.

Energia Venuša sa rozvíja, keď žena rozvíja energiu krásy. Vývoj začína z domova a závisí od toho, či je v ňom čistota, či je čistá jeho aura, či je krásne zostavený, či sú v ňom ozdoby. Podrobnosti o čistení aury domu si môžete prečítať v mojom článku OČISTENIE AURY VÁŠHO DOMOVA.

Keď v dome nieto energie Venuše, tak rodinné vzťahy sa približne do 2 rokov zhoršia. Preto žena musí vždy podporovať ženskú energiu Venuše – krásou, útulným domovom, dobrotou. Energia Venuše sa zosilňuje, dvíha na veľmi vysokú úroveň vďaka vývoju schopnosti ľúbiť Bezpodmienečnou Ľúbosťou.

Muža k žene predovšetkým priťahuje práve energia Venuše, zvlášť v počiatočnej etape počas prvých 2-3 rokov známosti. Potom sa už zapína energia Luny, najmä po narodení sa spoločného dieťaťa.

Energia Venuše sa veľmi rýchlo oslabuje:

 • Potratmi;
 • Želaním pripodobniť sa mužovi;
 • Hrubou rečou, nadávkami;
 • Neútulnou situáciou doma;
 • Neprítomnosťou Ľúbosti;
 • Opovržlivým vzťahom k ženám.

Príznaky poukazujúce na nevyhnutnosť posilňovať energie Venuše:

 • Ak sú problémy vo vzťahoch s opačným pohlavím (hádky, konflikty) a osobných vzťahoch s druhými;
 • Ak sú v reči prítomné slová-paraziti, ak je reč hrubá;
 • Ak nedokážete správne vyjadrovať svoje city (trvalá emocionálna napätosť, plač, slzy, smútok, žiarlivosť, podozrievavosť, strachy);
 • Ak máte jemné, krehké vlasy, vypadávanie vlasov;
 • Ak máte akékoľvek problémy s obličkami alebo močovým mechúrom;
 • Prítomnosť venerických ochorení, ale aj akýchkoľvek bakteriálnych ochorení pohlavných orgánov (múčnivka prostaty a pod.);
 • Neschopnosť počať, problémy v intímnych vzťahoch;
 • Časté straty nálady, nespavosť, slabosti.

Slabá Venuša hovorí o pocite nepohody, neuspokojenia, prináša nepokoj v ľúbosti, zložité vzťahy s priateľmi, nestabilné materiálne položenie, ako aj bezkontrolnosť v zábavách, jedle a pití.

Aby sa posilnilo spojenie so Zemou Zari Mercany – planétou Venušou – a spriateliť sa s ňou, dievčatá a ženy vykonávajú na jar rozličné obrady, ktoré podporujú a zväčšujú ich krásu a príťažlivosť.

Praktiky, ktoré posilňujú energie Venuše:

 • Vývoj vkusu ku všetkému prekrásnemu – kochanie sa Prírodnými krásami;
 • Radovanie sa jarnému prebúdzaniu Prírody, pozorovanie objavovania sa púčikov na stromoch, lístočkov, kvetov;

Kochanie sa v prekrásnych rozkvitnutých stromoch, vdychovanie ich vôní a predstava toho, že dýchajúc vôňu týchto kvetov sa napĺňate, nasávate energiou kvitnutia a krásou toho stromu. Užitočné je aj kochanie sa prekrásnymi jarnými kvietočkami: narcismi, tulipánmi, fialkami a ďalšími.

Počas takýchto praktík je nevyhnutné sa odpájať od vedľajších myšlienok, najmä napätých, preciťovať energie, ktoré vychádzajú zo stromov, rastlín a celej Prírody.

 • Na jar čarokrásne spievajú vtáci, načúvajte a tešte sa ich spevu;

 • Čo najviac vychádzajte na slniečko a preciťujte jeho teplé, útulné lúče, predstavujte si, ako napĺňajú vaše telo. Jarné slnečné lúčiky sú veľmi príjemné, nežné a láskavé. Pri takejto praktike je dôležité sa naladiť na energie Jarila Otecka, zriekať sa postranných myšlienok, preciťovať a kochať sa príjemným, teplým dotykom jeho lúčikov.

Pri všetkých týchto praktikách je nevyhnutné si uvedomovať, že sila ženy, jej príťažlivosť, pôvabnosť sa nachádza v jej citoch. Nakoľko žena dokáže preniesť svoje vnímanie od myšlienok k citom a od citov k preciťovaniu, natoľko sa môže oddávať svojim pocitom a kochať sa nimi.

Muža k žene priťahuje najmä jej vnútorný stav, jej city a pocity, emócie, pretože muži žijú „mozgami“ a city majú slabo vyvinuté. Taká je ich podstata, majú iné predurčenie, pre nich je zložité sa kochať. Žena im takto daruje city kochania sa, spokojnosti a vyrovnania. Žena je pre nich ako oáza uprostred púšte.

Povedané možno zovšeobecniť takto: vyvíjajte jemnosť ponímania sveta, učte sa kochať sa každým dňom a každou udalosťou.

Zladenie sa s energiami Prírody skrz prijímanie sezónnych rastlín, ktoré ochraňuje Venuša.

Každá potravina má svoju povahu, charakter, ktorý závisí od jeho majiteľky – riadiacej planéty. Povaha a energetika rastlín a ich riadiacich planét je odovzdaná nám, keď ich prijímame. Prebieha to tak, ako pri kontakte s ľuďmi – nálada tých, s ktorými sa stýkame prechádza na nás.

Pod ochranou Venuše sa nachádzajú všetky kvety rastliniek a majú tie charakteristiky, ktoré má Venuša. Na jar sú najsilnejšie nasýtené energiou Venuše kvety stromov. Podrobnosti o tom si môžete prečítať v článku Vedamana Vedagora VÉDICKÉ ZÁKLADY SCELENIA BYLINAMI.

Elixíry ženskej krásy:

Na ich prípravu je potrebné nazbierať kvety ovocných stromov a urobiť z nich kvetové čaje, piť ich počas jari od počiatku kvitnutia stromov. Tieto čaje sú chutné a voňavé. Pripravte si také množstvo kvetov, aby ich stačilo približne do konca mája na prípravu tohto prekrásneho ženského nápoja. Môžete k nim pridávať aj čerstvé výhonky mäty a medovky: tieto bylinky sú blahodarné pre ženské zdravie a energetiku.

Z kvetov ovocných stromov možno pripravovať kvetové esencie.

K tomu je potrebné naliať do banky alebo priezračnej karafy neupravenú pramenitú alebo studňovú vodu (nie z kohútika) a vložiť tam hŕstku kvetov ovocných stromov. Postavte nádobu na slnko, nezakrývajte pokrievkou a nechajte tak celý deň. Potom vodu preceďte a prečítajte nad ňou slávenie Matičky Lady a mantru: „Aoum, Šri Macha, Mati-Lada – namacha“. Mantru treba prečítať 9 ráz, možno aj viac, číslo by však malo byť párne. Vhodné je nahovoriť do vody pozitívne tvrdenia, napr.: „Každým dňom sa vo mne viac a viac roztvára ženská krása a sila“. Potom treba vodu zakryť pokrievkou a piť ju počas dňa. Vodu treba postaviť na také miesto, aby ju nikto nenabil zápornými emóciami.

Pod ochranou Lady Matičky je breza – je to Jej posvätný strom. Na ja, v mesiaci máj, je potrebné obrať mladé lístočky brezy a pridať ich do čaju.

Vlastnosti čaju z brezových lístkov:

Brezový čaj je efektívnym antibakteriálnym a močopudným prostriedkom. Na vyvedenie nadbytočnej vody z organizmu niet nič lepšieho ako brezový čaj. Vysvetlenie je prosté: pri posilnení tvorby moču brezový čaj nedráždi obličky. Preto zo všetkých močopudných prostriedkov je práve on najbezpečnejší a úspešne sa používa v tradičnej medicíne na premývanie pri zápalových bakteriálnych ochoreniach močopudného ústrojstva.

Uvedomene vypijúc takýto čaj, žena sa zlaďuje s energiami Lady Matičky. Na Rusi vždy existoval osobitný vzťah k brezám, veľmi úctivý vzťah. Predkovia vedeli, že breza je posvätný strom Lady Bohorodičky. Dôležité je takýto čaj nielen piť, ale vpíjať ho s pocitom ľahkosti, radosti, nasávajúc do Duše kochanie sa Jarou, Ľúbosťou, Šťastím. V akej nálade ho budete piť, v takej nálade budete prebývať.

Na zlepšenie krásy a zladenia sa s jarnými ženskými vibráciami Prírody, je od 22. apríla užitočné si umývať tvár „Lelinou rosou“. Podrobnosti si môžete prečítať v mojom článku „CELITEĽNÁ SILA ROSY“.

Modlitebná praktika k Bohyni Lade, ňou prejavujeme v Bohyni prekvitanie Lakšmi a Bohyne Jari – Lele.

Modlitebná prax sa považuje za jednu z najúčinnejších praktík na zladenie svojej energie s Božskou. Na túto praktiku je potrebné sa naučiť riadiť svoje vnímanie, nasmerovať ho od myšlienok k zmyslom, sústrediť sa na svoje pocity, ale myšlienky (váš um) sústrediť na slová mantry a na modlitebný náramok, na vôňu tyčiniek, alebo ak ste na ulici, na jarné vône vzduchu.

Poviem zo svojej skúsenosti: ak, hoci aj nie nadlho, sa podarí udržať všetko svoje vnímanie na mantre a na svojich pocitoch, tak vznikajú pocity toho, že Duša sa vlieva do Potoku Šťastia, Kúzel, veľmi hlbokého vnútorného prežívania, ktoré sa slovami nedá opísať. To sú pocity Šťastia – nedajú sa s ničím porovnať.

Slávenie Lady Matičky:

Oj Ty, Lada Matička! Mater Sva Prečistá! Slávna a Trislávna buď! Ta daruješ nám Ľúbosť a Šťastie! Požehnanie svoje zosielaš na nás! Ctíme a slávime Ťa, všerodovo,, teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu, nech je tak po všetky časy, pokiaľ svieti nám Jarilo Slnko. A-o-u-m!

Slávenie Bohyne Leli:

Oj Ty, Leľuška-Jar prekrásna, dievčia Ľúbosť-Krása jasná! Slávna a Trislávna buď! Ty daruješ Ľúbosť čistú, Ty žiariš Ľúbosťou čistou! Devám Ty daruješ manželstvo, pôvab, krásu a partnerstvo! Ctíme a slávime Ťa, ospevujeme Ťa! Teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu! Tak buď, tak je, tak bude!

Tieto slávenia treba čítať po ránach. Mimoriadne dôležité počas slávnostných dní týchto Veľkých Bohýň.

Najbližšie sviatky od 22. apríla do 10. mája: Krásna hôrka, Leľnik – jeden z názvov krásnej jari v Obraze Veľkej Bohyne Lady a Jej očarujúcej dcérky – Leli.

20. máj – deň Matky Prvopočiatočnej Zeme.

23. máj – deň Lady Bohorodičky.

Mantry:

Spievať je nevyhnutné každý deň po 108 razí, alebo hoci aj po piatkoch (deň Venuše). Veľmi užitočné počas slávnostných dní Veľkých Bohýň.

Aoum, Šri Macha, Mati-Lada – namacha.

Preklad z jazyka Sloviene (Sanskritu) na súčasný jazyk: „Ó, Najvyšší Prarodič, prejavujúci sa v Obraze Veľkej Bohyne Materi-Lady Ľúbosti! Príjmy moju pozemskú poklonu!“

Aoum, Šri Macha, Mati-Lakšmi – namacha.

Preklad z jazyka Sloviene (Sanskritu) na súčasný jazyk: „Ó, Najvyšší Prarodič, prejavujúci sa v Obraze Veľkej Bohyne Hojnosti, Prekvitania a Blahobytu Lady Lakšmi! Príjmy moju pozemskú poklonu!“

Po piatkoch na oltári Bohyniam treba predkladať jarné kvety. Podrobnosti ako zostrojiť Rodový Oltár môžete prečítať v článku Vedamana Vedagora SLAVOSLOVIE RODNÝCH BOHOV.

Želám všetkým ženám, aby ich naplnila krása a príťažlivosť!

Aoum Tat Sat!

Jaroslava

11.03.2017

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.