Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  OBRAZY SVETA /  VODA NA MLYN
VODA NA MLYN
VÉDY - Všeobecne

Nastala potreba reagovať na niektoré podnety, ktoré ste nám poslali. Nie preto, lebo by to bolo životne nevyhnutné, ale skôr preto, aby niektorí naši čitatelia dostali príležitosť pochopiť rozdiel medzi Pravdou a Istinou, t.j. rozdiel medzi hranou Obrazu a Obrazom samotným.

Dostali sme priebežne niekoľko mailov, ktoré nás chcú „usmerniť“, keďže – podľa názoru ich autorov – nechápeme niektoré veci o ktorých píšeme. Treba síce hneď povedať, že ich nebolo veľa, ale určitým spôsobom charakterizujú postoj časti našej verejnosti. Pointou je to, že akosi – možno pod tlakom alebo preto, lebo to nechápeme – vraj uverejňujeme články, ktoré podporujú tu Kotlebu, tam Žiarlivého, inde zase „hurá-patriota“ Žirinovského. Príslovie hovorí, že „proti gustu žiaden dišputát“, teda budeme sa snažiť priblížiť prečo to tak je a prečo v tom nevidíme žiaden problém my.

V prvom rade opakujeme, že sa nezaoberáme politikou, ale žijeme v krajine, ktorá – ako všetky štáty Civilizácie – podlieha (zatiaľ)  jej vplyvu. Budeme vychádzať z analýzy pôvodu slova „politika“ tak, že použijeme východiská, ktoré nám umožňuje poznanie Staroslovienskej Bukvice. Samotné slovo – ale to iba opakujeme – pozostáva z výrazov „poly“ a „tika“. „Poly“ je slovo gréckeho pôvodu a znamená množstvo. Preto polyteizmus znamená mnohobožstvo, polyhistor je ten, ktorý ovláda množstvo vied a podobne. „Tika“ pochádza z nášho pôvodného, všetkým bielym ľuďom spoločného jazyka SLOVIENE (СЛОВѢНЕ) a znamená (špecifický) pohyb. Nájdeme ho dodnes v slovách gymnasTIKA, kalaneTIKA, matemaTIKA, gramaTIKA, SvasTIKA, GalakTIKA a podobne. Takže  slovo „politika“ – nedajme sa pomýliť tým, že ktosi nám upravil pôvodné „y“ na „i“; sú to cieľavedomé techniky vzďaľovania častí jedného národa tak, aby postupne stratil pojem spolupatričnosti – znamená „množstvo rôznych pohybov“. Ľudia síce volia politikov preto, lebo si myslia, že budú robiť pohyby v ich záujme, oni však spravidla majú na mysli iba svoje vlastné pohyby. Robia však aj pohyby nato, aby naivných voličov oklamali.

Prechod do nového Veku sa už začal, tento pohyb sa nedá viac zastaviť. Vplyvom zatiaľ prevládajúceho Živlu Nevedomosti to nie všetci vidia, ale treba vedieť, že niektorí už nemajú na výber, musia pokračovať v započatom programe.

Prechod do Nového Veku znamená, že to, čo môžeme volať napríklad „Zlatý Vek“ jednoducho príde. Čo to však je Zlatý Vek, to si každý vysvetľuje po svojom. Z védického pohľadu to znamená, že bude nastolená Vláda Svedomia, ktorá je okrem iného realizovaná základným Konom, ktorý môžeme volať aj „právo slobody výberu“. Toto právo je totiž nevyhnutné na to, aby mohla byť realizovaná – vo Svetlom Svete nevyhnutná – Púť Duchovného vývoja. Duchovný vývoj sa totiž zastavuje vtedy, keď bytosti žijúce na Zemi stratia možnosť slobody výberu. Ako to vyzerá? Zvieratá nemajú právo existovať, lebo ich zabíjajú ľudia, stromy nemajú právo existovať, lebo ich stínajú ľudia, Príroda celkovo nemá právo existovať, lebo musí ustupovať Civilizácii. Národy nemajú právo na vlastnú existencie, lebo musia počúvať centrá unipolárnej moci. Vo svete to je USA, v každej krajine to je jej hlavné mesto, v každom kraji krajské mesto atď. Málokto si dnes uvedomuje, že sloboda každého tvora končí tam, kde začína sloboda druhého tvora.

Keď vývoj na akejkoľvek Zemi vo Svetlom Svete dospeje to štádia, že dôjde k násilnej koncentrácii všetkého do jedného pólu znamená to, že sa zastavila možnosť Duchovného vývoja, pretože sa vylúčila možnosť slobody výberu. Forma nie je podstatná, najčastejšie však ide o vyvolené národy. Napríklad Anglosasi radi hovoria, že vyvolený národ minulosti sú síce Židia, ale dnes sú vyvoleným národom Anglosasi.

Príroda vtedy reaguje tak, že zničí všetky mocenské centrá polarity. Toto sa už stalo na našej Zemi mnohokrát. (Bývalé) centrá moci odchádzajú na morské dno a vynára sa nová súš, aby sa mohla znovu začať vyvíjať Kultúra, ktorá zase periodicky nahradí Civilizáciu.

Toto je Kozmický cyklus, preto bojovať proti nemu je vopred odsúdené na neúspech, lebo to znamená bojovať proti Vesmíru. Ale pretože to je Kozmický cyklus, má aj kozmické mierky. Jednou z nich je, že prebieha svojou vlastnou, kozmickou frekvenciou, nie tou, ktorú by sme radi videli my.

Všetko, čo je v súlade s Kozmickými cyklami nazývame Zlatým rezom. Je to prirodzený stav pre Svetlý Vesmír, ale nie je to jediná alternatíva existencie. Porušovaním pravidiel Zlatého rezu si v prvom rade skracujeme vlastné životy. To že ich nepoznáme je naša vlastná nevedomosť. Dnes už sú prístupné, treba však vynaložiť snahu a úsilie na nadobudnutie nového Poznania. Ale to iba v prvom kroku, lebo hlavné je Poznanie premeniť na prax, teda na osobnú skúsenosť. Inak ostáva len jednou z obyčajných teórií.

Ako hore tak, dole, ako vnútri tak navonok. Obrazom Zlatého rezu v spoločnosti je Kopné, t.j. Rodové právo. Jeho základnou črtou je šetrný vzťah k Prírode, teda k tomu, čo nazývame životné prostredie. Frekvenciu tejto zmeny už vidíme celosvetovo v tom, že už v každej krajine vidno rozličné snahy o zdravý životný štýl. To je nutná, ale nepostačujúca podmienka člena kasty, ktorú tradične nazývame Človek. Ten nerobí nič, čo ho zabíja, teda poškodzuje na zdraví. Patrí k tomu aj likvidácia životov iných bytostí – hľa Zápoveď Čísloboha:

Vedzte, ľudia Rasy Veľkej, že pre život každej bytosti je určený svoj chod Času, a preto neodnímajte cudzí život, lebo narušíte chod života druhých bytostí a zmeníte Čas života svojho.

Môžeme pokračovať aj Zápoveďou Boha Svaroga:

Neživte sa jedlom s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich a nadobudnete sily mnohé, sily Svetlé a nenavštívia vás choroby a mučenia so strádaniami.

A určite nie v poslednej rade tu je Lada Bohorodička:

Žite vo zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju.

Len zopakujme, že život majú aj zvieratá aj stromy. Kúpenie mäsa hoci „iba“ v obchode či ignorancia drancovania lesov je obyčajné SPOLUPÁCHATEĽSTVO. Nehovoriac už o podpore ľudí čo to robia a karmických dôsledkoch. A kto podporuje zlé činy, ten v žiadnom prípade nie je „za vodou“:

Nesmie sa odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo nepotrestané zlo sa rozmnožuje a vina za jeho rozmnoženie leží na tom, kto zlo konajúceho nepotrestal a nepredviedol na pravý Boží súd.

Odin

Aby sme sa vrátili k politike, nestačí iba „tolerovať“ zostavu súčasnej vlády a parlamentu a „povinne“ nadávať na Kotlebovcov. Kto dokáže byť bez emócií medzi týmito entitami, ten začína chápať podstatu Matrixu. Druhá vec je však konať tak, aby boli zachované princípy, ktoré sme práve vyššie zopakovali. Naši Predkovia nám nato zanechali Múdrosť ako konať a NEKARMOVAŤ. V prvom rade je to ostať na pozíciách bez EMÓCIÍ – lebo to nie sú CITY – ale hlavne vo všetkom sa držať čistoty SVEDOMIA. Inej cesty zo Samsary NIET!

Bez ohľadu na to, kto je za Kotlebom, pozrime sa na celkové súvislosti. V tejto oblasti nám neraz prichádzajú rady s odkazmi na rôzne stránky, ktoré sa zaoberajú Novým Svetovým poriadkom, v anglickej skratke NWO. Teda poporiadku. Autor tejto stránky sa mal možnosť oboznámiť s týmto smerom už medzi rokmi 1995-98. V tom čase už mal prečítané všetky knihy J. Colemana, J. Marrsa, J. Keitha a ďalších autorov pojednávajúcich o detailoch NWO. Sú to dobré zdroje, ktoré treba mať prečítané. Možno teda povedať, že ešte pred rokom 2000 boli všetky základné fakty známe. Tá časť anglosaskej verejnosti, ktorá dávno nie je spokojná s konaním ich vlád a tajných služieb mala tieto poznatky zvládnuté ešte roky predtým. Veď stačí si pripomenúť, že film THEY LIVE! bol natočený v roku 1988!

https://www.youtube.com/watch?v=wiQsDts9UZI&list=PLMDordv5pDT7Sa0YXrpnZ1aNo-KBC2bCF

Čo možno z toho vyvodiť? Nuž, pohnime VLASTNÝM rozumom. Problematika NWO vrátane Harvardského aj Houstonského projektu je už dávno PO ZÁRUČNEJ DOBE, teda v anglickej verzii EXPIRED. Hoci je mnoho strašných informácií von, hoci o nich vie verejnosť celého sveta – NIČ SA NEZMENILO. Nikto sa k ničomu nepriznal a neodišiel len preto, lebo fakty vyplávali na povrch. Na druhej strane sa im už nie všetko darí. Napríklad Rusko malo byť rozčlenené k roku 2010 – a stále existuje. Dá sa síce chápať eufória tých, ktorí sa k týmto informáciám dostali nedávno, ale to nič nemení na vec, že čas aktuálnosti dávno vypršal. Treba vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme.

Toto trebalo vedieť vtedy, keď sme volili Dzurindu, darovali lesy na ohavné pustošenie kresťanským cirkvám a podobným subjektom, keď sme hlasovali za vstup do EÚ a NATO, keď sme volili Kisku a podobne. Dnes to je nanič. Iba to efektívne zapĺňa mysle a tým znemožňuje dnes oveľa potrebnejším informáciám vstúpiť do nich. Oni vedia čo robia. Tieto informácie nemajú ŽIADEN potenciál ich ohroziť, skôr naopak, slúžia na ich posilňovanie. Boj proti systému je vždy jeho posilňovanie. Kam odchádza pozornosť, tak odchádza aj životná energia – a oni sa vtedy za použitia našej životnej energie už venujú niečomu úplne inému. Dozvieme sa tom o 20 rokov či až neskôr?

Ale pozrime sa na vec aj z inej strany. Na začiatok jeden starý príbeh. Bol kedysi jeden človek, ktorý sa chcel dostať do veľkej politiky, ale nemal peniaze – nazvime ho v duchu jednej pesničky od skupiny Lojzo napríklad Frco. Aby získal peinaze, musel podpísať veľa zmlúv s rôznymi ľuďmi. Na základe týchto zmlúv dostal tu 10 miliónov, tam 20, ide ešte viac či menej. Nakoniec bol úspešný a vo veľkej politike začal dominovať. Pretože však nič nie je zadarmo, musel splácať aj dlhy. A tak tí, ktorí mu vtedy požičali napríklad 10 miliónov, si potom vyberali aj s náležitými percentami. Kto dal 10, ten si „vybral“ minimálne 100... ale s najväčšou pravdepodobnosťou oveľa viac. Tu miliardu zo zdravotníctva, tam miliardu z toho či onoho. Ale Frco si to nevšíma – veď podpísané zmluvy nepustia. Jedného dňa sa rozkamarátil s bývalou kamarátkou Arnikou, ale pretože ona chcela pokračovať vo svojej kariére europoslankyne (pravdepodobne o nej spieva už spomenutá skupina Lojzo: „... a ten Frco frcovatý najpeknejšiu dostal“...), nuž navštívila Frca a ukázala mu kópie 5 zmlúv, v ktorých sa dohodol o „pôžičkách“ pre seba a vracaní zo štátneho konkrétnym ľuďom... a mala opäť miesto na kandidátke strany. Veď inak by sa o nich dozvedela bezvedomá verejnosť... ale lepšie je, ak sa tá zaoberá napríklad problematikou NWO...

Ak by sme sa pozreli z iného uhla, priblížme si prípad jedného Obyčajného ľudinu. V predposledný týždeň marca tohto roku sa na stránkach inzertného časopisu – ktorý hádžu do schránok celému Slovensku – posťažoval, že dostal pokutu 12 000 € preto, lebo má živnostenský list, hoci nepodniká. Strana a vláda to považuje za korupciu alebo niečo také. Obyčajný ľudina sa bráni – a ľudia tento spor sledujú. Otázkou ostáva: prečo zamestnávať obyvateľov tejto krajiny niečím takým? Nuž, rozmýšľajme. Ak by Obyčajný ľudina chcel naozaj zasiahnuť koaličnú vládu, mal by určite dostatok námetov – ale on iba „varí z vody“. Vyzerá to ako boj opozície, ktorá nepojedá parlamentný chlieb len tak pre nič za nič. Treba ich teda voliť aj naďalej. Budú tam, ale v skutočnosti nič konštruktívne neprinesú... okrem zbytočného hluku.

Nuž prečo napríklad nevyložia na oči verejnosti konkrétny prípad skutočnej korupcie? Premiér sa vyjadril, že ak nejaký minister vlastní firmu, tak to nie je problém, teda zákon nie je porušený. Ale keby bol konateľom nejakej firmy, tak to by bolo neprípustné. Rozum sa zastavuje nad takouto logikou, najmä ak ju vysloví vyštudovaný právnik. Majiteľ firmy „nezmôže“ nič, ale od neho závislá osoba – konateľ – ten už dôležitý je. Majiteľ môže kedykoľvek vymeniť konateľa, ale konateľ majiteľa nie. Premiér nevidí problém ani v tom, keď rodinný príslušník ministra má firmu – veď je „nezávislý“ od ministra...

Principiálne by o nič nešlo, keby napríklad minister Žiga nemal najväčšie firmy na Slovensku na ťažbu dreva – teda na drancovanie našich lesov. Možno to zistiť dokonca v Obchodnom registri. Najskôr ako minister Životného prostredia vydával výnimky na to, aby jeho firmy mohli ťažiť kde len chcú a koľko len chcú. Národné parky ich nezaujímajú. Teda nerobil to doslovne osobne – technicky to robili jeho „nezávislí“ podriadení. Byť ministrom vo vláde a mať firmu, ktorá prosperuje práve vďaka štátnym povoleniam na ťažbu nie je – podľa premiéra – korupcia. Teda nie na Slovensku. Neskôr presedlal na kreslo ministra hospodárstva, pričom mu „ušiel“ napríklad problém s navyšovaním poplatkov za energie. Treba ho pochopiť – je to tiež iba človek. Ak sa stará o prosperitu svojich firiem nemôže sledovať kdejaké úpravy poplatkov za energie pre obyvateľstvo.

Ako teda nepodporiť snahu Kotlebovcov, ktorí sa snažia – konkrétnym činom, nie slovami – dať do poriadku aspoň drancovanie slovenských lesov? Kto učiní aspoň krôčik k ochrane našej zeme a Prírody, ten koná v prospech našej zeme. Neznamená to, že podporujeme politickú stranu – rozhodne však podporujeme každého, kto pre OCHRANU NAŠEJ ZEME UROBÍ ASPOŇ NIEČO. Vládnuca strana a vláda nič také ani len nesľubuje – veď zmluvy treba plniť... a lesy nepotrebujú. A tak drancovanie pokračuje na plné obrátky.

Možno síce namiesto toho čítať články o NWO... a ostať pri článkoch. Medzitým nám niekto povytína všetky lesy, pozabíja všetky zvieratá a otrávi všetky rieky. Až potom zistíme, že peniaze sa nedajú jesť...

Nevylučujeme, že spojenia Kotlebu sú otázne – ale všetci vieme, že plány svetovej Elity už nevychádzajú tak, ako by sami chceli. Ak by prvé kroky takejto vlády smerovali k zastaveniu drancovania Prírody a KONEČNE zastaveniu rozkrádania štátu – ako nám to môže poškodiť? Vládnuca koalícia niečo také určite v pláne nemá. „Štandardná“ opozícia zase nechce vyhrať preto, aby zastavila drancovanie, rozkrádanie a korupciu – oni iba chcú VYMENIŤ tých, ktorí tak robia dnes. Teda chcú to pre seba. Jedni aj druhí konajú v štýle „po nás hoci aj potopa“.

Do tejto kategórie patrí aj námietka, že „propagujeme Žiarlivého“. Nuž teda, každá snaha zastaviť rozkrádanie našej zeme je DOBROU SNAHOU bez ohľadu na to, kto ju aktivoval. Žiarlivý zahájil proti nám ohováračskú kampaň už dávno – to je už známy fakt. My nebojujeme proti nemu, my pracujeme za SPOLOČNÚ VEC SLOVANOV. A okrem toho, prosbu o podporenie petície sme nedostali od neho, ale od našich dobrých známych, ktorých sa problém tiež týka.

Posledným bodom je člen frakcie Ruskej Dumy Žirinovský, ktorého článok sme tiež zverejnili. Nemáme vo zvyku preberať názory iných na tretiu osobu. Čo sa týka Žirinovského, každému odporúčame sledovať jeho príspevky. Je síce v niektorých smeroch dosť radikálny, ale vedie stranu, ktorá je v ruskom parlamente, a je zároveň členom Rady obrany štátu. Takéhoto človeka nemožno ignorovať len preto, lebo niekto tretí povie, že je napríklad „extrémista“. Všimli ste si, kto každý dnes dostáva takúto nálepku? Z nášho pohľadu je to napríklad jediný oficiálny ruský politik, ktorý verejne prednáša o problematike, ktorá sa veľmi dlho zamlčovala. V jednom prejave napríklad uviedol niektoré fakty, ktoré sme my uviedli v našom článku, a ktoré sú aj pre dnešných Rusov – nehovoriac o cudzincoch – dosť prekvapujúce. Náš článok sme uverejnili dávno pred jeho prejavom, ale nepredpokladáme, že čerpal údaje od nás. Skrátka, nikoho netreba odsudzovať len preto, lebo niekto iný ho haní. To však ešte neznamená, že plne zastávame všetky jeho postoje.

V zmysle Zdravomyslia odporúčame každému, aby sa vždy oboznámil s konkrétnymi postojmi človeka, ktorého iní odsudzujú. Inak – bohužiaľ – ostáva v pozícii informačného zdroja JPP (Jedna Pani Povedala). Dnešný americký prezident to nazýva FAKE NEWS.

Na záver jednu úvahu. Do akej miery sú dnes aktuálne prístupy štýlu NWO je otázne, ak by však boli tajné a pre autorov nebezpečné, určite by ich verejnosť nečítala už vyše 20 rokov. Napriek všetkým snahám svetovej Elity treba sa dnes naučiť rátať s „TREŤOU SILOU“. Vstúpili sme do priestoru Svetlého Sveta, priamy vstup do Zlatého Veku nie je ďaleko. Tretia Sila – Svetlé Sily – tak či onak prevezmú, čo im patrí a nič a nikto im v tom nemôže zabrániť. V rámci tejto úvahy vám odporúčame nový ruský film PRÍŤAŽLIVOSŤ, ktorý momentálne beží v ruských kinách. Nevedno, či nám ho naši B-A cenzori pustia, ale pozrieť ho sa oplatí. Teraz ani neberieme do úvahy dokonalú trikovú úroveň, ale najmä informácie, ktoré sú vo filme obsiahnuté. Spomeňme niekoľko momentov.

K Zemi sa priblížila cudzia kozmická loď. Vstúpila do vzdušného priestoru Ruskej federácie:

Samozrejme, že zasiahla protivzdušná obrana štátu:

A kozmická loď bola zostrelená:

Reakcia na tento nepriateľský akt bola veľmi vymedzená – ako odveta bol „vypnutý“ (zostrelený) iba ten stíhač, ktorý spôsobil priamu škodu. Pilot dostal možnosť sa katapultovať. Spomeňme si, že ruská armáda vlastní technológie rádioelektronického boja, ktoré majú práve takéto vlastnosti – cudzie, na Rusko útočiace lietadlá bude jednoducho „vypínať“. Je to prístup vyššej priority ako použitie jadrových zbraní alebo zbrane tektonickej.

Kozmická loď stratila kontrolu nad riadením a dopadla na obývané časti Moskvy:

Pri kontakte sa ukázalo, že mimozemská kozmická loď nemá nepriateľské úmysly, ale potrebuje iba čas na opravu svojej lode a odletí. Žiadali iba o to, aby nedošlo k najhoršiemu a k vzájomnej likvidácii.

Jazyk, ktorým komunikoval mimozemský subjekt bol ruský. Kto vie o čom je reč, pochopí.

Situácia sa však vyvinula tak, že nie každému sa páčilo, aby nechali cudziu loď odísť. A tu je veľmi príkladne ukázaná vplyv dnešných sociálnych sietí na jednotlivca. Autor odporu cez sociálne siete – ide o ruský VKontakte – osloví svoju skupinu s výzvou na stretnutie, aby konali v záujme obyvateľov Zeme:

Logická a zrozumiteľná výzva. Popritom „skromne“ pomlčal o tom, čo predtým spôsobil on sám. Ľudia sa – na základe výzvy zo sociálnej siete – zišli. Tu nasledoval demagogický príhovor za použitia nie celkom nezávislých faktov – a dav sa dal bez overenia pravdivosti faktov do pohybu – veď to predsa toľko ľudí „odlajkovalo“...

Niekoľkým sa podarilo prekonať ochranný kordón vojakov – proti obyvateľstvu nebol vystrelený ani jediný výstrel. V hollywoodskych filmoch by sotva vynechali príležitosť na krvavé podfarbenie deja. Dav zaútočil na miesto, kde prebiehala oprava poškodenej kozmickej lode.

Na zastavenie útoku vyrazili oveľa lepšie ako ľudia na boj vybavené cudzozemské roboty, ale opäť zo strany cudzozemcov žiadne zabíjanie. To však neplatilo pre vyzývateľa útoku, ktorý sa – v priebehu filmu je ukázané ako – dostal k špeciálnemu obleku, ktorý značne zvyšuje reálne schopnosti človeka. Túžil po – hoci neoprávnenej – pomste a začal prenasledovať hlavnú hrdinku v obrnenom aute:

Tu je ukázané, že nové špeciálne oblečenia, ktoré okrem iného zavádza aj ruská armáda, netušene zmenia spôsob boja vojakov.

Špeciálne jednotky nakoniec – bez zabíjania – útok rozvášneného davu zvládli, ale počas boja došlo k ťažkému strelnému zraneniu hlavnej hrdinky a mimozemšťana. Títo boli okamžite robotmi prenesení do kozmickej lode, kde vstup umožnili aj veliteľovi vojenského zásahu – zranená bola jeho dcéra.

Tu sa tiež dozvedáme niekoľko zaujímavých informácií, prečo mimozemšťania na nás pozerajú s obavami. Za posledných 5 tisíc rokov na Zemi bolo násilne pozabíjaných 4 miliardy ľudí v 15 000 ťažkých vojnách. Nuž, vnímavý čitateľ si určite dá tieto informácie rámcovo do súvislostí...

Čo teda z toho vyplýva? Film vám odporúčame pozrieť – má viac ako 2 hodiny, my sme z neho vybrali len niekoľko momentov, aby sme nepokazil dojem z prehliadania. Je tu ukázaný vstup „Tretej Sily“, hoci vo filmovom spracovaní. Na rozdiel od hollywoodskych „trhákov“ bez krvavých scén. Rovnako dobre je uvedomiť si, že sociálne site nevznikli „len tak“. Dnes – najmä mladí – ľudia stratili pojem o tom, čo je overená skutočnosť a čo iba podsunutá informácia hoci aj cez tisícky „lajkov“. Nezamieňajte si virtuálnu realitu so skutočnou realitou.

Ak dokážeme nástup nového Veku „zariadiť“ mierovou cestou – napríklad postupným preberaním moci s nasadzovaním prvkov Kopného Práva – nemusí prísť k dôraznejším postupom nášho „prebúdzania“, čo sú spravidla vojny či kataklizmy. Treba sa odosobniť – v tomto smere – od toho či ide o kotlebovcov alebo kohokoľvek iného. Ak im ide o dobrú vec – my Dobro tradične stotožňujeme so Svedomím – tak to treba podporiť. Drancovanie Prírody súčasnou mocenskou špičkou je priama likvidácia Prírody – teda jej zvyškov. Pamätajme, že Kopné, Rodové Právo je súčasťou Zlatého rezu Svetlého Veku.

Štúdium všakovakých smerov nemusí byť na škodu – ak počúvame našich Predkov a používame Zdravomyslie. Nás neraz kritizujú „vševediaci“ KOB-isti. Nuž teda, odkiaľ pochádza onen „vševediaci“ KOB? Slovo KOB je jeden z výrazov pre človeka, ktorého nazývame ŽREC. Ak sa pozrieme optikou Staroslovienskej Bukvice vidíme, že ide o spojenie skratiek KO_Bogu, teda Ku Bohu. Ten, kto privádza iných k Bohu je Žrec. Pokyn na zostavenie tohto systému poznatkov dal ešte dávno Stalin. Aj jeho volali KOBa – nie náhodou. On totiž prešiel špeciálnou prípravou u Žrecov, v ktorej získal prastaré poznatky ako riadiť spoločnosť. Najskôr sa síce musel prizerať krutovláde boľševikov, ale neskôr s nimi rovnakým spôsobom skoncoval. Jeho úlohou bolo postupne budovať Kasty – základ Rodového systému. Najväčší dôraz kládol na formovanie najnižšej Kasty – pracovníkov. Projekt nedokončil lebo bol zavraždený. A jeho význam je dodnes mnohým nejasný.

Našou hlavnou úlohou je a zostáva prinášanie informácií v zmysle Zdravomyslia. V rámci toho istého princípu vám aj upozorňujeme, aby ste si ich aj overovali. Nedajte sa nalákať na vlnu emócií – je to iba obyčajné vykrádanie životnej energie. Hlavne však nezabúdajme, že ani plány tak všemožnej svetovej Elity už nefungujú na 100% preto kto leje vodu na náš mlyn koná v náš prospech.

04.04.2017

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.