Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  ČIERNE MÝTY /  ČIERNE MÝTY O KATYNI 3
ČIERNE MÝTY O KATYNI 3. ČASŤ
VÉDY - Všeobecne

Počas uverejňovania tejto našej série o Katyni nám sem tam prišli aj dosť nečakané „rady“. V prvom rade nás upozornili, že to (zlí) Rusi pozabíjali (dobrých, samozrejme katolíckych) Poliakov. O tom, akí „dobrí“ sú Poliaci sa bude možno čoskoro dočítať v knihe z r. 1946, ktorá podrobne opisuje, ako nás Poľsko okradlo o naše územia na severe, čo dodnes žiadna (slovenská?) vláda nerieši.

Nemožno samozrejme tvrdiť, že celý národ je zlý – to už je prvok projektu Démon slovanstva. Ale nemožno ani súhlasiť s tým, ako sme boli okradnutí a ignorovať množstvo obetí, ktoré toto rozhodnutie prinieslo.

Čo sa týka problému Katyne je situácia dnes – čo do právnej podstaty – jasne uzavretá. Na medzinárodnej súdnej pôde bolo rozhodnuté – na základe dôkazov – že nie ZSSR dal povraždiť poľských zajatcov. Ale to nevadí rusofóbom pokračovať v ich križiackej výprave. Ostatne, ak na niečo nie sú dôkazy, tak existuje veľký priestor na tvorivosť...

Vari by bolo užitočné sa pozastaviť nad tým, prečo tak veľa ľudí nekriticky verí tomu, čo sa objaví na internete. Naši čitatelia – dúfame – sa riadia princípom Zdravomyslia. No a tým, ktorí nám často posielajú „overené“ informácie o tom, ako si „vymýšľame“ – veď všetky médiá okolo sú rusofóbske – môžeme povedať iba jedno. Naozaj urobíte lepšie, ak budete naďalej navštevovať „overené“ B-A mediálne zdroje. Je ich k dispozícii neúrekom. My sme a budeme Slovania.

A my pokračujeme v našej téme. Je naozaj potrebné sa oboznámiť s celou situáciou, ktorá sa v období Druhej svetovej vojny vyvinula, lebo bez toho nie je možné pochopiť podstatu celého problému.

Zamlčovaným faktom demokratických médií je aj to, že Ukrajinci a Bielorusi vítali Červenú armádu s veľkou radosťou. Prečo to tak bolo? Udalosti sa totiž vyvíjali nasledovne. Poľská šľachta už na tretí deň po napadnutí začala utekať pred nemeckou armádou, ale tento fakt nespôsobila iba a vyložene zbabelosť.

V 20. storočí už iba šľachta pozerala na vojnu ako na príležitosť a zdroj vlastného obohacovania sa. Ale Nemci svojim postupom už na tretí deň dali šľachte jasne najavo, že všetky jej zisky v tejto vojne budú 2 m2 zeme, pričom ani tu niet garancie, že to nebude pre niekoľkých šľachticov naraz. Šľachta okamžite prestala vidieť zmysel takej vojny a rýchlo zutekala do Rumunska. To isté však urobili aj v časoch poľsko-ruskej vojny r. 1920, hoci túto vojnu začali Poliaci. Samotný Piłsudski o tom napísal:

„Nad celou Varšavou visel prízrak špekulatívnej bezmocnosti a premyslenej zbabelosti. Jasným dôkazom toho bolo vyslanie delegácie s prosbou o mier“.

Ale keď nekompetentný Tuchačevský otvoril Piłsudskému tyl svojho frontu a Poliaci nečakane vyhrali, tak šľachta okamžite požadovala korisť. Touto korisťou sa stali územia Západnej Ukrajiny a Bieloruska.

Ukrajincov a Bielorusov vyháňali z ich pozemkov a rozdávali ich Poliakom, veteránom vojny z r. 1920. Táto situácia vyústila do neprestajných povstaní, ktoré tajne podporovalo Nemecko. Neskôr hnutie odporu prerástlo do toho, čo dnes poznáme ako Banderovci. Táto organizácia teda nevznikla ako potreba boja proti Sovietom, ktorí im nič neurobili, oni začali svoj boj proti Poliakom okupujúcim ich krajinu. Na potláčanie tohto ukrajinsko-bieloruského povstania roľníkov nasadzovali Poliaci jednotky poľských policajtov, ktorí si nijako nevyberali metódy.

Už vieme, že situácia okolo obsadzovania území okupovaných Poliakmi bola zo strany Červenej Armády neočakávaná a mobilizáciu vyhlásili neskoro. Kvôli situácii s urýchlenou mobilizáciou a nedostatkom času boli pri obsadzovaní Západnej Ukrajiny a Bieloruska vytvorené aj oddiely z profesionálnych vojakov ČA. Jedna takáto jednotka s veliteľom Rozanovom dostala za úlohu zaútočiť na Grozno. Veliteľ v hlásení z 20. septembra napísal:

"Naša motorizovaná skupina pri Skideli narazila na poľský oddiel v sile okolo 200 ľudí, ktorý potláčal protipoľské povstanie. Týmto trestným oddielom bolo zabitých 17 miestnych obyvateľov, medzi nimi aj 2 mládenci vo veku 13 a 16 rokov. Mechanizovaná skupina pri útoku napadla protivníka z oboch strán... Protivník kládol tvrdý odpor 1 a pol hodiny a celý boj skončil až po 18 hodinách."

Boj bol naozaj tvrdý, lebo skupina Rozanova mala straty a jeden vojak bol ranený. Nuž hľa, Poliaci vedeli, že ČA už tretí deň útočí a aj tak dali prednosť zabíjaniu bieloruských mládencov...

Poliaci rozhodne neboli takí idioti, aby nepochopili, prečo musia ako vojaci zotrvávať v zajateckých táboroch. Ich cieľom však bolo ostať v týchto táboroch až do konca vojny a navyše, ZSSR sa im vonkoncom nepáčilo. NKVD sa úporne snažilo presviedčať Poliakov, aby sa sformovali a tajne pôsobili na území obsadeného Poľska a bojovali proti Nemcom.

Rok pred napadnutím ZSSR Nemeckom – v októbri 1940 – Beria navrhoval, aby v jednom Sovchoze na juhu ZSSR sformovali prvú poľskú divíziu. Poľských generálov a dôstojníkov bolo k dispozícii nadostač, presnejšie viac než dosť na jednu divíziou. Nenašli sa však takí Poliaci, ktorí by chceli bojovať.

V ZSSR neexistoval plán útoku na Poľsko, neexistovali plány umiestňovania vojnových zajatcov, nevedeli, kde internovať vojakov. Situácia sa však vyvinula veľmi rýchlo a napriek očakávaniam. Príprava okolo riešenia tohto problému sa systematicky začala až 19. septembra, lebo nastal problém čo robiť so zajatcami, kde ich držať.

Beria v tom čase riešil problémy procesov nevinne odsúdených v kauze Ježov a len v roku 1939 bolo na slobodu prepustených 360 000 nevinne odsúdených ľudí. Armáda na internáciu poľských zajatcov nedostala k dispozícii ani jeden gulag. Napríklad poľskí dôstojníci ušli a ich ženy ostali pod nemeckou okupáciou. Dostávali listy od mužov zo ZSSR, pričom adresa odosielateľa bola napr. Dom kultúry Gorkého a podobne. Tak si tam Poliaci v skutočnosti žili.

Pretože neboli priestory, tak nastávali situácie, že z kúpeľov vyháňali rekreantov a obsadzovali ich zajatými Poliakmi. Používali sa aj kostoly, kláštory – teda všetko, čo bolo možné použiť. Generálov však ubytovávali v súkromí.

Záznamy hovoria, že napríklad na trhu v Starobeľsku sa nedalo prechádzať, lebo bol celý prepchatý poľskými dôstojníkmi, ktorí sa hneď pustili do špekulácií. Podľa údajov sa vtedy pod názvom „zajatecký tábor“ skrývalo najčastejšie stravovacie zariadenie s kuchyňou, kde sa vojenským zajatcom vydávala 3x do dňa teplá strava.

ZSSR bolo plánované hospodárstvo, ak chceli niečo postaviť, tak bolo potrebné rok vopred požiadať o pridelenie materiálu. Ak by sa pripravovali rok predtým na internovanie Poliakov, tak by existovali pripravené kapacity na takúto akciu. Nebolo však nič. Zajatci preto neraz ostávali v miestnych saunách a liečebných ústavoch. O prísnosti ich režimu svedčia záznamy, že ešte aj 3 mesiace po internácii nachádzali u poľských dôstojníkov pištole a náboje.

Bolo však treba obozretne pracovať aj s medzinárodnou situáciou a nepoddávať sa provokáciám. Veď aj vojnu proti Poľsku začali Nemci tak, že svojich vojakov prezliekli do poľských uniforiem a sami si zničili svoju rádiostanicu, pričom zabili aj niekoľko vlastných ľudí. Potom hneď vyhlásili, že to urobili Poliaci. A práve zabitie týchto nemeckých vojakov bolo formálnym dôvodom na vyhlásenie vojny Poľsku zo strany Nemecka.

A teda, čo sa v skutočnosti stalo s poľskými dôstojníkmi v Katyni?

Dva týždne po vstupe ČA do Západnej Ukrajiny a Bieloruska – 30.9.1939 – dal ZSSR obyvateľstvu týchto území podmienku. Ak chcú žiť v ZSSR, tak musia prijať Sovietsku vládu ako formu riadenia, musia znárodniť banky a veľké podniky a všetku zem odovzdať roľníckym výborom. Za tri týždne bolo obyvateľstvo rozdelené na volebné okruhy po 5 000 obyvateľov, zvolilo si volebné a spočítavacie komisie, vybralo kandidátov za členov národných výborov a 22. októbra tajne za nich hlasovalo.

27. októbra 90,8% členov odsúhlasilo podmienky ZSSR a požiadali o prijatie do ZSSR. Za prijatie do ZSSR hlasovalo 86% všetkého obyvateľstva. Najvyšší Soviet žiadosť prijal a zároveň v tom čase odovzdal vtedy suverénnej Litve Volyňskú oblasť s hlavným mestom Viľňusom. Toto však poľská „exilová“ vláda vo Francúzsku pod vedením Sikorskeho nemohla odpustiť a v novembri 1939 vyhlásila ZSSR vojnu. Táto vláda už mala partizánske oddiely tzv. Armády Krajovej a tie hneď začali bojovú činnosť na Západe ZSSR formou teroristických útokov proti stúpencom sovietskej moci a rôznym objektom. Vojna pokračovala až do júla 1941, keď ZSSR a vláda Sikorskeho uzavreli vojenskú dohodu. Tým, že Sikorsky začal vojnu proti ZSSR zmenil vojakov Poľskej armády nachádzajúcich sa na území ZSSR z Poliakov internovaných na území ZSSR na vojnových zajatcov krajiny bojujúcej proti ZSSR. Tým začalo byť ešte ťažšie ich presvedčiť na vojnu proti Nemecku a už rátali na 100% s tým, že v zajatí prečkajú až do konca vojny.

Zajatí poľskí generáli otvorene odmietali formovať divízie a veliť im, pričom sa odvolávali na Sikorskeho.

Keďže Poliaci vytrvalo odmietali nastúpiť do bojov za oslobodzovanie Poľska, boli nakoniec poslaní na nútené práce do troch gulagov, kde mali pracovať napríklad na stavbe ciest okolo Smoleňska dovtedy, kým neprejavia rozhodnutie vstúpiť do armády a bojovať za oslobodzovanie Poľska. Takto z internačných táborov – kde nerobili iba dostávali jedlo – boli v dávkach posielaní vlakmi do gulagov na nútené práce. Odoslanie dávky veliteľ internačného tábora oznamoval telegramom do Moskvy. Veliteľ správy NKVD zase telegramom v mieste ich príchodu oznamoval ich príjem.

Teda telegram veliteľa internačného tábora alebo strážnej jednotky NKVD s textom napr. „splnené 200“ oznamoval vyslanie alebo prijatie dávky 200 zajatcov. Neznamenalo to – ako sa to snažia dnes prekrútiť – „zabitých 200“ a pod.

V tomto smere je opäť poučné si pripomenúť citáty W. Churchilla. Keď sa Sikorsky stretol s Churchillom 15. apríla 1943 presviedčal ho, že to NKVD zabilo poľských dôstojníkov v Katyni. Churchill však povedal:

„Ak sú vaši dôstojníci mŕtvi, nikto ich neoživí. Neverte provokácii. Nemecká propaganda sa snaží vniesť nezhody medzi spojencov. Áno, boľševici vedia byť veľmi krutí, ale v tom je ich sila. A tá slúži nášmu spoločnému cieľu zničiť nemeckú silu.“

Sikorsky o 3 mesiace neskôr zahynul pri brehoch Španielska. Poliaci tvrdia, že ho zabila sovietska rozviedka. Ale britská tajná služba dodnes neodtajnila spis o jeho smrti. To môže znamenať iba jedno jediné – zabili ho Angličania.

A ako bolo na tom z pohľadu propagandy Nemecko? Propaganda bola už v tých časoch dávno najsilnejšou zbraňou. Európanov nemohla nijako nadchnúť a oduševniť nemecká doktrína nadradených Árijcov, veď Nemci hlásali, že oni sú vyvolení potomkovia veľkých Árijcov minulosti. Ale potom na akom základe mohli spojiť európske národy, ktoré boli nimi podrobené? Potrebovali zjednotiť Európu a jej národy v boji proti komunistickému internacionalizmu. Strach pred komunizmom nebol však samospasiteľnou myšlienkou, lebo komunisti boli vo všetkých krajinách. Hitler si podrobil krajiny, ktorých komunistické strany vstúpili do Komunistickej internacionály, ale Stalin po celé dva roky – do napadnutia ZSSR – vôbec na to nereagoval. Pracujúci Európy však videli, že práve komunisti sú ich politickými ochrancami, ostatným politickým stranám išlo – vtedy ako aj dnes – iba o vlastné zisky a nie o pracujúcich a ich rodiny. Ale práve robotníci sa mali stať vojakmi armády Tretej ríše. A navyše – čo s Anglickom a USA, veď to sú spojenci komunistického ZSSR.

Ostala teda iba stará, ale osvedčená idea, o ktorej dnes všetci kritici mlčia – bola to idea boja so židovským obyvateľstvom Európy. Táto idea sa hodila po všetkých parametroch. Všetci ju poznali a bolo známe aj to, že Komunistická internacionála a aj vládnuca špička v ZSSR boli v značnej miere Židia. Známe bolo aj to, že v Anglicku je židovská lobby všemožná a USA principiálne riadi práve ona. Preto bolo ľahko nastaviť propagandu tak, že Nemci bojujú proti Židom.

Ďalej bolo potrebné nastaviť obyvateľstvo Európy tak, že pod vládou zlých Židov sa do Európy tlačia americkí negri, indickí miešanci a kozáci s Mongolmi. Oni do Európy vtrhnú, znásilnia a porežú všetkých Európanov. Pretože však iba slová nepôsobia na obyvateľstvo dostatočne efektívne, potrebovali Nemci poukázať na ďalšie židovské zločiny, aby vystrašili národy Európy. Preto r. 1943 vykopali masové hroby poľských dôstojníkov, ktorých aj sami postrieľali na jeseň r. 1941 a v ich likvidácii obvinili sovietskych Židov. To bol centrálny propagandistický útok Nemecka v celej vojne.

Nemeckej tlači preto dával inštrukcie osobne ríšsky minister propagandy Dr. Göbbels. Len od 6. po 13. apríl dal novinárom inštrukcie o Katyni v rozsahu 40 strojom písaných stranách. V nich je Stalin spomenutý iba jediný raz, lebo všetky inštrukcie sa koncentrovali iba na Židov.

Göbbels spája anglických a sovietskych Židov takto:

„...aby títo židovskí neľudia, ktorí uzavreli spoločnú dohodu medzi Londýnom a Moskvou...“

Systematicky huckal Európanov proti Židom:

„Takýto ideálny prípad spojenia židovského zverstva s odpudzujúcou židovskou lživosťou sme my nepoznali v celej európskej histórii.“

Pod zámienkou katyňskej udalosti Nemci vyviezli Židov z varšavského geta do Osvienčimu a tvrdo postupovali voči tým Židom, ktorí v gete ostali. Göbbels žiadal pevne prepojiť katyňský nález so Židmi:

„Bolo by absolútne nesprávne predpokladať, že sme pretláčali našu zahraničnú propagandu tým, že vnútri krajiny používame židovskú otázku v katyňskom prípade. Aj vodca dáva dôraz na to, aby židovská otázka bola spojená s katyňskou udalosťou. Zodpovedajúca inštrukcia pre tlač bola daná včera v denných pokynoch“.

Göbbels žiadal, aby sa antisemitská propaganda viedla nepretržite:

„Tu sa nám znovu predkladá možnosť nasmerovať pozornosť svetovej a nemeckej verejnosti na Židov. Teraz Židia znovu vymysleli machináciu. Znovu robia svojimi známymi metódami – zamlčovať veci, ktoré sa im nehodia. Židovská tlačová agentúra – ktorá vymyslela túto machináciu – dosť drzo a bez škrupúľ priznáva úmysel Židov zabiť mlčaním a pochovať bez hluku katyňskú udalosť potom, ako už bolo otvorených toľko hrobov. To je čisto po židovsky. Takýmto spôsobom sa snažia zaretušovať zmiznutie 12 000 poľských dôstojníkov. Zodpovedajúci bod musí byť vložený dnes do hesla dňa...“

Musolini napríklad vydal pokyn, aby sa v Taliansku otázka Katyne nepreberala vôbec. Bolo to preto, lebo taliansky fašizmus bol na rozdiel od nemeckého nacizmu tesne previazaný so sionizmom a na rozdiel od Nemecka na území Talianska neboli žiadne obmedzenia pre Židov. Musolini preto nechcel Katyňou vyvolať v Taliansku výbuchy antisemitizmu.

Z pohľadu zdravého sedliackeho rozumu Nemci akosi nepochopiteľne riskovali, keď postavili celú svoju propagandu na Katyni – vyzerá to, že sa naozaj zbláznili. Veď čo by nastalo, ak by hlavná zložka, ktorá bola v tejto afére zainteresovaná – poľská exilová vláda Sikorskeho – prehlásila, že poľských dôstojníkov zabili Nemci? Celý svet by uveril Poliakom a nie Nemcom! A podľa všetkej logiky tak aj urobiť mala, a to aj vtedy, ak by aj reálne existovali dôkazy, že poľských dôstojníkov zabili Rusi. Veď po vojne by bol dostatok času na detailné odborné vyšetrenie. Ak by Poliaci obvinili Nemcov, tak celá sila nemeckej propagandy by nakoniec padla na ich vlastné hlavy.

Z praktického hľadiska by sa vojaci spojencov nemej ochotne vzdávali Nemcom, európske národy by sa od Nemecka odvrátili, Druhá svetová vojna by sa skončila rýchlejšie a prelialo by sa v nej menej krvi.

Ale Hitler aj s Göbbelsom boli dosť obozretní a už vôbec nie idioti. Keď začali katyňskú provokáciu dobre vedeli, že Poliaci so Sikorskym na čele sú ich vazalmi a že presne splnia rozkazy z Berlína.

Hitler aj s Göbbelsom tiež dobre vedeli, že Poliaci vo vojne zradia svojich spojencov: Anglicko, Francúzsko aj ZSSR. A Sikorsky naozaj bol zradca, ktorý konal v prospech Nemecka.

Podľa niektorých dezinformácií sa Sikorsky obrátil na medzinárodný Červený kríž s požiadavkou o medzinárodné vyšetrenie nálezu v Katyni. Aký iný chamtivec – okrem poľskej šľachty – by začal v čase druhej svetovej vojny účinkovať v nemeckej propagandistickej mašinérii? Medzinárodný Červený kríž by postavil Nemcov aj Poliakov pri nezávislom vyšetrovaní mimo priameho vplyvu na chod skúmania, a preto ani Nemci ani Sikorsky nepotrebovali žiadne nezávislé vyšetrovanie. Toto vyšetrovanie by odhalilo hitlerovskú provokáciu.

13.4.1943 Nemci v rádiu oznámili, že oni objavili a vykopali masové hroby s 12 000 poľskými dôstojníkmi. Neznalým by sa zdalo, že táto otázka bola pre Poliakov absolútnou novinkou. Už o dva dni nato – 15. apríla – pozval Churchill Sikorskeho na pracovné raňajky a presviedčal ho, aby sa Poliaci nezúčastnili hitlerovskej provokácie.

Ale už na nasledujúci deň – 16. apríla – vydala poľská exilová vláda v Londýne komuniké, v ktorom bez akýchkoľvek nezávislých vyšetrovaní fakticky prehlásila, že poľských dôstojníkov postrieľali Rusi. Ba čo viac, Sikorsky vykecal podstatu dôverných rokovaní, ktoré viedol so Stalinom.

Poľská zrada spojencov bola podlá a cynická, a teda slovami Göbbelsa:

„Takéto niečo sme doteraz nepoznali v celej svojej vojenskej histórii.“

Čo vlastne stála svet a spojencov zrada Poliaka Sikorskeho?

Za prvé, oficiálnymi spojencami Nemecka v Druhej svetovej vojne boli Taliansko, Fínsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Bulharsko, ale okrem vojsk týchto štátov do nemeckej armády dobrovoľne vstúpilo 1,8 milióna občanov ďalších krajín, vrátane oficiálne neutrálnych Španielov a Švédov. Z nemeckých dobových filmových kroník sa dá zistiť, kto išiel spolu s Nemcami proti ZSSR: Lotyši, Estónci, Belgičania, Dáni, Holanďania, Francúzi, Španieli, Taliani, Rumuni, Slováci, Maďari, Chorváti. Sovietskych ľudí však najviac vraždili Poliaci.

Taliani poslali na pomoc Nemecku 300 tisícovú armádu, pričom do sovietskeho zajatia padlo 48 954 talianskych zajatcov. Koľko muselo byť Poliakov v nemeckej uniforme, keď ešte pred rokom 1943 padlo do sovietskeho zajatia 60 280 osôb? Treba však vedieť, že od roku 1944 už zajatých Poliakov neposielali do zajateckých táborov, ale ich hneď po zajatí vysielali do centier, kde sa formovali divízie Vojska Poľského na boj proti fašistom.

Za druhé, vojna sa zo strany Nemcov veľmi rýchlo stala oveľa krutejšou. Nemci a ich spojenci sa neochotne vzdávali do zajatia, na sovietskom fronte bojovali do pádu Berlína, ba dokonca aj po oficiálnej kapitulácii Nemecka. Rakúsky historik Stefan Karner – špecialista na nemeckých zajatcov – píše o neefektívnosti dvoch sovietskych propagandistických organizáciách, ktorých úlohou bolo rozkladať nemeckú armádu:

„Obe tieto organizácie a ich výzvy na prechod na stranu protivníka nemali viditeľný úspech medzi nemeckými a rakúskymi vojakmi. Okrem toho nacistická propaganda cieľavedome šírila strach pred sovietskym zajatím, ktorý ešte podporovala pridávaním napríklad oznamu medzinárodnej lekárskej komisie z 30.4.1943 o vraždách v Katyni.“

Čím dlhšie trvala vojna, tým viac nemeckých civilistov zabíjalo anglo-americké letectvo, tým viac nemeckých vojakov a ich spojencov zomieralo na fronte, ale zomieralo aj viac Britov, Američanov aj obyvateľov ZSSR.

V katyňskom prípade priniesla poľská podlosť svetu milióny zabitých v Druhej svetovej vojne navyše. O Poliakoch sa vyjadrovali ako Churchill tak aj Stalin a iní vodcovia, ale na adresu poľskej šľachty sa jasne vyjadril aj samotný Piłsudski na zjazde veteránov poľsko-sovietskej vojny v Kališe r. 1927:

„Vymyslel som množstvo krásnych slov a vysvetlení, ktoré budú žiť aj po mojej smrti a ktoré zaradia poľský národ medzi idiotov.“

A tu sa ponúka otázka, či poľská podpora nemeckej propagandy neznamenala podporu nacizmu formu šľachtického idiotizmu? Treba hneď a rázne povedať, že nešlo o žiaden idiotizmus, presnejšie nie oba o idiotizmus.

Keď Nemci v lete 1941 pod Smolenskom obsadili sovietske zajatecké tábory so zajatými poľskými dôstojníkmi a na jeseň ich postrieľali, tak ich zakopali v parkovej zóne Smolenska tak neokrôchane, že na tieto masové hroby hneď narazili Poliaci, ktorí slúžili v nemeckej armáde. Títo už začiatkom r. 1942 postavili nad masovými hrobmi dva brezové kríže. Ale to nebolo všetko. Keď sa dozvedeli, že v ZSSR sa formuje poľská armáda pod velením generála Andersa, tak Nemci – aby vyvolali medzi Poliakmi a ZSSR rozkol – ešte v decembri 1941 poslali do štábu Andersa v Buzuluku provokatérov, ktorí boli prestrojení za poľských partizánov. Títo priniesli mikrofilm a správu, že poľských dôstojníkov pod Smolenskom postrieľali Rusi.

Teda o tom, že poľskí dôstojníci boli postrieľaní už vedel aj Sikorsky ešte r. 1941. Ale Sikorsky nielenže nezačal konať, on dokonca ani nepožiadal ZSSR o preverenie tejto informácie. Poliaci začali s propagandou až o jeden a pol roka neskôr, keď z Berlína prišiel rozkaz. Katyňská zrada však nie je prvou ani poslednou zradou spojencov zo strany Poliakov.

Napríklad keď v septembri 1939 Nemci rozbili Poľsko, tak Hitler – ktorý na Západe nemal viac záujmov – nástojčivo ponúkal Anglicku a Francúzsku mier, ale títo ho neprijali. Nemci teda začali prípravu námornej blokády Veľkej Británie.

Angličania ako odvetu vymysleli pre nich životne dôležitú operáciu: obsadenie neutrálneho Nórska. Britskí historici vo filme ZÁPADNÝ FRONT o tom podávajú takéto informácie:

„V takejto situácii nadobudli najdôležitejší strategický význam škandinávske krajiny. Ak by anglické a francúzske vojská obsadili Nórsko, tak Nemci by sa ocitli odrezaní od zásob železnej rudy, ktorú dostávali cez Nórsko a Švédsko. Okrem toho bude nemecká flotila pripútaná k Baltickému a Severnému moru, pretože na našej strane by bola číselná prevaha, cez ktorú by Nemci sotva mohli úspešne preniknúť. Územie Nórska tiež zabezpečí Angličanom a Francúzom vojenské letiská. Nálety na územia Nemecka – najmä jeho severné časti – budú ľahko realizovateľné. Rastúca vojensko-priemyselná prevaha Nemecka sa stáva neúnosnou.“

V októbri 1940 však okupáciu Nórska a Dánska realizovalo nemecké velenie, čím tieto plány nadobro prekazilo. V tejto operácii Nemecko predbehlo protivníka iba o 24 hodín. Tu vzniká veľmi naliehavá otázka: kto upozornil Hitlera, ktorý pôvodne o okupácii Nórska ani neuvažoval – že sa ho pripravujú obsadiť spojenci?

Britské historické zdroje hovoria o tom, že francúzske a britské jednotky už boli na ceste na lodiach, keď Hitler obsadil Nórsko. Tieto oficiálne údaje však zamlčujú fakt, že v expedičnom vojsku bola zaradená aj jedna poľská brigáda. Znamená to, že poľská šľachta Sikorskeho o tomto pláne vedela a aj ho Nemcom dobre predala.

Poľská šľachta totiž hrala svoju veľkú hru. Poľsko bolo obsadené Nemeckom, ale ak Veľká Británia a Francúzsko uzavrú s Hitlerom mier, tak nikto okrem Hitlera nemohol dosadiť Sikorskeho do Poľska. Táto hnusná zrada pridala oveľa viac preliatej krvi do Druhej svetovej vojny. Druhou stranou mince však bol fakt, že Poliaci sa týmto tesne spriahli s Nemcami. Teraz sa však iba Nemci stali hrozbou prezradenia, čím ich prinútili robiť to, čo potrebovali.

Zo záznamov komunikácie medzi Göbbelsom a Ribbentropom jasne vyplýva, že Sikorskeho chcel Göbbels pozvať na exhumáciu pozostatkov poľských dôstojníkov do Katyne. Túto akciu rázne zastavil až Hitler, lebo to by znamenalo kompromitáciu Sikorskeho, s ktorým ešte rátal do ďalších dôležitých kombinácií.

V Göringovom štábe pracoval veľmi zdatný britský špión, ktorému sa podarilo vypátrať spojenie nacistov so Sikorskym. Spojenci si nemohli dovoliť škandál vyplývajúci z takéhoto odhalenia, preto britská spravodajská služba Sikorskeho utopila v lietadle.

Dokončenie tejto témy prinesieme nabudúce.

18.04.2017

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.