Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  POTOMSTVO /  ODKIAĽ PRIŠLI NAŠE DETI?
ODKIAĽ PRIŠLI NAŠE DETI?
VÉDY - Všeobecne

 

Každý z nás si určite už takúto otázku neraz dal. Radi by sme vedeli, ako to vlastne je. Sú to naši Predkovia? Nie sú to naši Predkovia? Ako to vlastne je?

Odpoveď si musí dať každý sám. Nie preto, že by sme nevedeli ako by to malo byť. Je to preto, lebo každý z nás si „pritiahol“ také deti, aký viedol život. Celkovo život, teda nielen to, čo prežíva momentálne v Javi, ale ako sa správal či správala aj v minulých životoch.

Poznatky o princípoch (Konoch) materializácie človeka na Zemi je – samozrejme – potrebné ovládať. Sme tam, kde sme práve vďaka tomu, čo všetko sme v minulosti prežili. Netreba na to pozerať prehnane negatívne – všetko sa dá riešiť. Niekedy ľahšie, inokedy ťažšie, ale všetko závisí od nás samotných. Nikto cudzí nepríde a nezačne konať čokoľvek v náš prospech. Na konanie v náš prospech – teda v prospech našich Rodov – sme tu predsa my. A nedajte sa zlákať kdejakými sľubmi o milosrdenstve a akomsi zľutovaní Stvoriteľa. Stvoriteľ dal každej bytosti vo Vesmíre všetko čo potrebuje na to, aby mohla existovať a vyvíjať sa. Akési nejasne sľubované milosrdenstvo od Boha by znamenalo, že bude kohosi protežovať v neprospech kohosi iného – ale tiež tvora stvoreného Stvoriteľom. Takýto akt zo strany Stvoriteľa by znamenal že to, čo stvoril nie je dokonalé, a preto to musí korigovať. To by však odporovalo samotnému princípu neomylnosti Stvoriteľa.

Priblížme si teda mechanizmus nášho inkarnovania sa vo Svete Javi z védického pohľadu. Takto nám bude jasnejšie ako sa správať, presnejšie ako sa vyvíjať k lepšiemu. To je podstata Duchovného vývoja.

Aby náš výklad bol prístupnejší, budeme používať termíny široko zavedené v ezoterike. Tej sa dnes venuje veľa ľudí a teda je k dispozícii veľa literatúry. V princípe neexistuje zlá literatúra, v hre je iba naša schopnosť vytiahnuť z kníh to, čo potrebujeme a nevenovať pozornosť tomu, čo nie je podstatné. Z pohľadu teórie riadenia procesov hovoríme o systéme oddelenia informačného obsahu od informačného šumu. Ten sa vždy nachádza v každej informácii. Z védického pohľadu vieme, že každá Istina má množstvo hrán – lebo hovoríme o Obraze. A ku každému človeku sa vždy obracia tá hrana Obrazu, ktorú je schopný vďaka výške svojho evolučného vývoja pochopiť.

Ak použijeme dnes v ezoterike zavedené názvoslovie, tak principiálne rozloženie našej materiálnej existencie je takéto:

Prvý kruh vnútri je materiálne telo také, ako ho poznáme. Nad ním je – druhý kruh zvnútra – éterické telo. Potom nasleduje astrálne a mentálne telo. Tieto prvé štyri telá našej existencie nazývame aj „materiálnymi“, čím sa myslí skutočnosť, že ďalšie, nasledujúce telá už sú značne jemnohmotnejšie, teda je ich ťažšie detekovať – ak vôbec – dnešnou technikou.

Z hľadiska fyziky môžeme použiť takéto delenie. Materiálne, fyzické telo dobre poznáme, éterické telo je tvorené jemným plynom, astrálne torznými poľami a mentálne magnetizmom. Všetky „nadstavbové“ telá možno považovať za formy organizácie elektrónov, v každom iným, špecifickým spôsobom.

A v danom prípade preskočíme védický opis strún Vesmíru a prejdeme k Rodovému Egregoru:


Mocné torzné polia Vesmíru nemôžu priamo vstupovať do našich tiel, pretože by nás roztrhli. Preto na úrovni Sveta Slavi existuje Rodový Egregor. Principiálne – ako už vieme – Astrálny aj Mentálny Svet sú Svety Slavi, ktorá však má viacero úrovní (Kniha Svetla). Mentálny Svet predstavuje horné časti Slavi, ktoré sú už na hranici so Svetom Pravi.

Pre nás vhodné torzné polia zostupujú z Rodového Egregora a táto energia je rozdeľovaná medzi členov Rodu. Do nás vstupuje na úrovni stogne (čakry) Rodnik. Energia zeme vstupuje cez čakru Istok.

Obe energie sa spájajú na úrovni 4. čakry a dochádza k „výbuchu“, ktorý rozdeľuje vzniknutý energetický tok do strán. Týmto sa torzné pole transformuje na pole magnetické. Takto sa formuje materiálne magnetické pole okolo nás (na obrázku svetložltá).

Na povrchu magnetického poľa sa pohybujú elektróny, ktoré po vstupe od Rodnika do čakry Čelo (Tretie oko) sa rozdelia a vnútri magnetického poľa vytvoria éterické telo. Éterické telo sa formuje po magnetickom.

Magnetické telo sa nazýva mentálne. Medzi mentálnym a éterickým telom sa následne vytvorí astrálna vrstva z torzných polí. Astrálne telo teda vypĺňa priestor medzi mentálnym a éterickým telom.

Ak je éterické telo poškodené, tak torzné toky astrálneho tela vstupujú dovnútra a vtedy dochádza k rozladeniu všetkých čakier. Čakry pracujú vďaka mentálnemu telu – magnetizmu.

Poškodenie mentálneho tela nastáva najmä pôsobením čiernej mágie, ale môže byť následkom aj silných šokov (dynamické pôsobenie). Nedajme sa pomýliť, každé pôsobenie iného subjektu na integritu nášho biopoľa je porušením jedného zo základných Konov stavby Sveta. Na to nemá nikto právo. Dnes sa tak deje často, ale to je iba prejav arogancie a moci, niečo také nie je Svetlými Silami povolené, a teda je to činnosť za ktorú príde odplata.

Ako sme povedali, magnetické pole je mentálnym poľom. Mentálne pole slúži na zápis všetkých našich poznatkov. Čím človek viac vie, tým je jeho magnetické pole silnejšie a tým je silnejšia aj jeho éterická ochrana. Čím je silnejšie magnetické – t.j. mentálne – pole, tým prichádza viac astrálnych, torzných polí.

Náš Rod od nás žiada, aby sme žili správne, v súlade s Konmi Stavby Sveta, nadobúdali nové životné skúsenosti a tieto životné poznatky posielali nazad do Rodového Egregoru.

Z védického pohľadu máme všetky veci skúmať, ale ak k nejakému javu nemáme dostatok priamych poznatkov, tak máme použiť Princíp Podoby. Ten je vyjadrený „ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“. Znamená to, že to, čo existuje dole a čo poznáme, je iba Obrazom toho, čo existuje hore, a teda to správnym použitím Princípu Podobnosti môžeme pochopiť.

Takto je naše mentálne telo Obrazom Mentálneho Sveta, astrálne telo Obrazom Astrálneho Sveta a éterické telo časťou Éteru. Tieto zložky sú – samozrejme – vzájomne prepojené. Preto platí aj to, že človek ako Mikrokozmos je Obrazom Vesmíru, t.j. Makrokozmu. Teda aj vzájomné vzťahy a štruktúra je zachovaná. Toto poznanie nám blokuje iba Matrix.

Na obrázku vidíme situáciu z pohľadu Makrokozmu. Mocné torzné polia, ktoré prechádzajú Mentálnou rovinou vstupujú do Astrálnej roviny a Rodového Ohniska (jedného z Rodových Egregorov). Sú to Vysoké, Svetlé frekvencie, ktoré však my nemôžeme priamo vydržať.

Skrz 2. čakru (materializácia vo Svete Javi), t.j. na úrovni fyzickej roviny RO zarodí fyzické telo. RO je – za normálnych okolností – spojené s človekom dvomi kanálmi. Astrálny kanál slúži na materializáciu človeka v Javi a zároveň – po splnení všetkých úloh – na jeho návrat po smrti. Tento návrat sa však môže odohrať iba pri splnení niekoľkých podmienok. Jednou z nich je zážitok prirodzenej smrti. Kto zomrie násilnou smrťou sa do RO vrátiť nemôže. Výnimku tvoria iba tí, ktorí padli v boji proti nepriateľovi Rodu so zbraňou v ruke. Tu treba zdôrazniť, že boj so zbraňou v ruke ale za PENIAZE nie je naplnením tejto podmienky. Preto také „kozácke“ školy, ktoré pripravujú nájomných zabijakov už nemajú nič dočinenia so starou, Rodovou tradíciou.

Tento princíp je univerzálny, preto svoju inkarnáciu nemôžu naplniť ani tie zvieratá, ktoré boli zabité ľuďmi pre peniaze. Presnejšie, všetko zabíjane živých bytostí – aj barbarské drancovanie lesov – pre peniaze a nie zo životnej nevyhnutnosti je narušovaním ich evolučného cyklu. Už vôbec tu nepatria tí, ktorí takto robia vo veľkom – bitúnky a podobné prípady. Svetlé Sily všetko dianie na nižších úrovniach sledujú a teda za všetko bude potrebné platiť... nie peniazmi.

Každý z kanálov má svoju špecifickú funkciu. Astrálny kanál sme už spomenuli, preto ešte niečo o mentálnom kanáli. Skrz neho zostupujú na človeka poznatky nadobudnuté miliónmi Predkov, a zároveň slúži na posielanie našich životných skúseností napäť nahor k Rodu. Ak človek tieto informácie dodáva, tak dostáva energiu, ktorú potrebuje na život.

Problém nastáva vtedy, ak ľudina porušuje Kony Stavby Sveta. V prípade neúcty a dokonca nezáujmu k Rodu tento odpája astrálny kanál. Týmto sa stráca možnosť návratu do RE po smrti. Ďalej, ak do RE posielame negatívne informácie – t.j. ak to, čo v živote robíme je iba egoistické prospechárstvo a nemá žiadny úžitok pre vývoj Rodu ako celku – RE odpojí aj mentálny kanál. Tieto súvislosti treba chápať nie z pohľadu akéhosi nejasného „hriechu“, ide jednoducho o odstránenie zdroja toho, čo bráni rozvoju ďalších pokolení.

Kedysi sme poznali svojich Predkov do 9. pokolenia. Každý vedel ako sa volali, čo veľkého a slávneho vykonali, ctil si ich pamiatku. V takomto prípade astrálny kanál ostáva napojený. Ale takto sa dá aj stratené spojenie znovu nadviazať... aj keď veľmi prácne. Dôležité je však začať hľadať.

Odpojenie oboch kanálov pociťujeme ako bezradnosť a neistotu ohľadom svojej ďalšej existencie vo svete. Všetko ako keby stratilo zmysel. Rod nestojí viac za takýmto človekom, ale vinu na tom nesie on sám. Nastupuje hľadanie východiska z takéhoto stavu, pretože intuitívne chápeme, že potrebujeme nový zdroj energie na život. Slabne nám magnetické pole, čakry nefungujú správne, stávame sa dôverčivejšími.

Všetky naše životné skúsenosti sa zapisujú na naše magnetické pole, t.j. nastáva ich prenos do vyšších rovín, ale v podstate je toto spojenie mikrokozmu a makrokozmu realizované „interne“. Po odoslaní „dávky“ sa táto dostáva do RO, ale aktuálna kópia zároveň ostáva v našom mentálnom poli. Všetko, čo sme takto nadobudli – máme na mysli poznatky a životné skúsenosti – zase nadobudneme pri novej inkarnácii. Ale nielen my, budú – ako konglomerát – dostupné všetkým narodeným členom Rodu. To je oných „nepotrebných“ 95% nášho genómu, teda prenos genetickej pamäte pomocou DNK. A potrebuje novorodenec negatívne informácie chamtivých a egoistických členov Rodu? Odpoveď poznáme všetci.

Odpojený jedinec nakoniec nejaké egregoriálne pripojenie vždy nachádza. Iné egregoriálne systémy mu dajú energiu, ale zároveň odoberú „internú“, t.j. Rodovú informáciu. Teda presnejšie tú jej časť, ktorá stihla rozstúpiť na daného jednotlivca a zapísala sa do mentálneho poľa. Už toto možno principiálne považovať za zradu Rodu, aj keď nie vždy možno situáciu posudzovať takto. Jedna vec totiž je, ak človek zahynie násilnou smrťou, druhá zase, ak dobrovoľne prestúpi do cudzieho egregoru – u nás najčastejšie kresťanského.

Na úrovni magnetického poľa Zeme – teda mentálneho poľa Zeme – sú zapísané všetky pozitívne skúseností tých, ktorí na Zemi žili. Nepotrebné informácie sú pre normálny ďalší vývoj škodlivé, preto podľa tohto známeho princípu ani mentálne pole Zeme ich nezapisuje a neodovzdáva ďalej. RO totiž nami dodané informácie tiež „posúva“ nahor, do Pravi. Všetko je so všetkým previazané.

Na úrovni mentálneho poľa Zeme sa vytvárajú konglomeráty informácií, ktoré je potreba oddeliť od pozitívnych informácií, teda tieto konglomeráty obsahujú čo do podstaty nepotrebné, deštruktívne informácie. Ale ak naše telo obsahuje toxíny, tak sa ich zbavuje napríklad tak, že všetky „spojí“ dokopy a vytvorí sa napríklad vyrážka. Takto treba chápať aj existenciu konglomerátu informácii v magnetickom poli Zeme. Je to ochrana egregoru.

Egregor je teda v mentálnej rovine, ale nie je s ňou prepojený. Aby bolo možné zabezpečiť materializáciu ľudí naň napojených, tak ME si vytvára „pobočku“ na mentálnej rovine, teda nám už známy RO.

Ak sa narodia deti, ktoré od počiatku svojich rodičov nerešpektujú, ba neraz im aj priamo povedia, že oni nie sú ich deti, tak tieto pochádzajú z „filiálky“ ME, ktorý môžeme nazvať aj Prechodový Egregor. Nie je však treba hneď predpokladať, že ide o niečo negatívne. V minulosti (a nielen v minulosti) bolo množstvo múdrych a šikovných ľudí zabitých či umučených preto, lebo hlásali informácie, ktoré vládnuca vrstva nepotrebovala. Veľa ľudí zahynulo aj pri autonehodách a živelných nešťastiach. Máme dnes vírusový jazyk aj vírusy v biopoli, teda nevyhodnocujeme varovné signály Prírody o príchode katastrof a podobne.

Cesta naspäť, do Rodového egregora vždy existuje. Musíme si ale uvedomiť, že máme principiálne „trojitú“ pamäť. Prvá zložka je aktuálna, t.j. obsahuje informácie z našej aktuálnej inkarnácie. Druhá zložka obsahuje minulé životy a tretia je Rodová, čo dnes vedci často nazývajú aj „genetická“. Je treba vynaložiť viac úsilia, ale cesta späť EXISTUJE.

Tieto informácie treba chápať iba ako súčasť celého Obrazu. Vždy platia – nikto ich nezrušil – aj KONY RITA, Zápovede Svetlých Bohov a ďalšie zdroje poznania našej Kultúry. Je tiež dôležité vedieť, že posledné želanie v živote sa vždy naplní, takže ak budeme v poslednej minúte života myslieť na Rod, tak k Rodu aj pôjdeme, ale toto pravidlo platí všeobecne. Ak nás mučia, tak ťažko koncentrovať svoje myšlienky. Preto naši Predkovia v boji nepadali do zajatia. Oni buď boj vyhrali alebo v ňom padli. Tretej možnosti niet – ak si ctíme Rod.

Samozrejme že veľmi dôležitý je aj mentálny stav a myšlienky rodičov pri počatí dieťaťa. Ale aby sme to nenaťahovali, pozrime sa ešte na postupnosť, ako sa materializujú deti našich Rodov. Tradične mávali naše rodiny po 16 detí. To je tradícia, ale má to aj svoje „odborné“ pozadie:

Z pohľadu metafyziky nie je číslo 16 náhodné. U bielych ľudí dedičnosť nasleduje po otcovi. Prvé štyri deti sú materializáciou Predkov otca, druhé štyri deti sú materializáciou Predkov matky, tretie štyri deti sú žreci a posledné štyri deti sú nové Duše, ktoré vstúpili do našej Rodovej matrice. Postupnosť je daná a môžeme si ju priblížiť nasledovne:

V prostriedku diagramu je čiarkovane zanesená tzv. Rodová os. Opis začneme z pozície otca dieťaťa. Prvé dieťa rodičov prechádza po línii jeho otca, jeho starého otca a materializuje sa jeden z prarodičov z línie starého otca. Druhé dieťa ide po línii cez jeho otca, cez starú mamu a materializuje sa jeden z prarodičov starej mamy otca. Tretie dieťa prichádza po línii od jeho matky, otca jeho matky (starého otca) a materializuje sa  jeden z prarodičov od matky. Štvrté dieťa prichádza po línii od matky, cez starú mamu zo strany mamy a materializuje sa jeden z prarodičov zo strany maminej mamy.

Postup je úplne analogický z pozície matky detí, ale aj tu najskôr prichádzajú deti po mužskej Rodovej línii.

Prvé štyri deti jedných rodičov sú vždy – teda za splnenia predchádzajúcich podmienok – Predkovia otca. Ak otec zanechá deti – z akýchkoľvek dôvodov – tak necháva svoje deti na výchovu cudzej rodine. Ak on má deti s druhou partnerkou, tak táto môže rodiť deti svojho Rodu až vtedy, ak prvé štyri deti porodí z Rodu svojho muža. Ak muž už „vyčerpal“ svoju kvótu, tak materializuje deti z Prechodových Egregorov. Je teda naozaj dôležité v akom psychickom stave dochádza k počatiu.

Geneticky najčistejšie dieťa po Rodovej línii je prvorodené dieťa. V našej tradícii sa takéto dieťa nazývalo aj UROD, t.j. je to ten, kto je U RODU. Prenesene – ako vidíme v jazykoch Západných Slovanov – sme sa takto s úctou chovali aj k tomu, čo nám vyrástlo na poliach, preto nám dodnes ostal názov ÚRODA. V dnešnej ruštine – postarali sa o to kresťania – je UROD nadávka. Nedajme sa však pomýliť, je to prastaré slovo.

Pravidlo počtu detí platí aj vtedy, ak sa dieťa nenarodí – z akýchkoľvek dôvodov, teda aj pri potrate. Poradie sa „posúva“ bez ohľadu na dnešné „plánovanie“ rodičovstva, lebo zabitie ostáva zabitie.

Táto téma nie je samozrejme plne vyčerpaná, ale pre potreby základnej informácie postačí. Pomôže sa nám orientovať v ďalších základných bodoch našej Kultúry a úcte k Predkom. Je možné, že podporenejšie informácie vyjdú neskôr v knižnej podobe.

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.