Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  OBRAZY SVETA /  ODPUSTENIE A POKÁNIE II.
ODPUSTENIE A POKÁNIE II.
VÉDY - Všeobecne

Pri egregoroch ešte chvíľku ostaneme. Schému materializácie Predkov sme si už priniesli v inom článku. Ale treba nám vedieť ešte niečo viac. Kresťania zaviedli mechanizmus, pri ktorom si žena po vydaji zmení priezvisko na manželovo. Na jednej strane je jasné, že svojim spôsobom vstupuje do manželovho Rodu na Zemi, ale nad druhej strane jej nikto „nevymenil“ rodičov. Žena síce začne rodiť manželovi deti, ale pritom neprestáva byť zároveň dcérou svojich vlastných rodičov.

Keď si žena zmení priezvisko, tak sa zrieka svojho Rodového egregoru a vstupuje do cudzieho. Nezriedka sa stáva, že nový egregor ju jednoducho nikdy neprijme. Nejde vôbec o to že je zlá, ale je proste „inej frekvencie“. Veď ani medveď nie je los a podobne. Jej pôvodný egregor ju však odpojí. Pridá to na kvalite života? Odpoveď poznáme.

V minulosti priezviská neexistovali. Ak sa pozrieme ešte do nie tak dávnej minulosti – do obdobia okolo vlády kniežaťa Sviatoslava – môžeme si všimnúť zaujímavé detaily. M. V. Lomonosov vydal knihu s názvom ДРЕВНЯЯ РОССIЙСКАЯ ИСТОРIЯ. Lomonosov bol štátny radca, profesor chémie a člen Petrohradskej imperátorskej aj švédskej Kráľovskej akadémie vied. V knihe vymenováva kniežatá – počínajúc Rurikom. Ak prevezmeme mená, ktoré ako oficiálny štátny radca a člen akadémie vied podáva (aj s rokom nástupu na trón), tak situácia vyzerá takto: РУРИКЪ (862); ОЛЕГЪ (879); ИГОРЪ РУРИКОВИЧЪ (913); ОЛЬГА (964); СВЯТОСЛАВЪ ИГОРЕВИЧЪ (964); ЯРОПОЛКЪ СВЯТОСЛАВИЧЪ (973); ВЛАДИМИРЪ СВЯТОСЛАВИЧЪ (981).

Pri pozornejšom pohľade zistíme, že ešte pred cca 1 000 rokmi neboli priezviská známe. Deti nosili detské meno, obradom Menorečenia dostávali dospelé, občinné meno (aj tajné, večné) a okrem toho používali meno po otcovi (napr. Sviatoslav Igorievič) a okrem toho sa ešte používala informácia z akého je Rodu. V našich podmienkach sa priezviská povinne rozšírili na všetko obyvateľstvo až na základe zákona, ktorý vydal cisár Jozef II., syn Márie Terézie. Žena teda vstupovala na Zemi do Rodu muža tým, že spojením s ním mu zabezpečovala predĺženie jeho Rodu, ale svojho pôvodu zmenou „priezviska“ (pôvodne menom Rodu) sa nezriekala. Tým ostala napojená na svoj Rodový egregor, ale zároveň prepojila oba Rody v spoločných potomkoch, ktorých porodila. Zavrhnutím svojho Rodu – lebo to je zmena priezviska – sa totiž po smrti nemohla vrátiť do vlastného Rodového egregoru, ale musela postúpiť to Prechodového egregoru. Načo by niečo také rozumný človek robil?

Keď už sme použili mená kniežat Kyjevskej Rusi, niekoľko slov o Vladimírovi Krvavom, krstiteľovi Slovanov. Už máme k dispozícii informácie o jeho pôvode, ktoré pochádzajú z konkrétneho kozáckeho Rodu, nie oficiálnej verzie zavedenej kresťanskými vládcami v minulosti. Malka, matka Vladimíra nebola milenkou Sviatoslava, lebo tento s ňou nikdy nespával. Dostala sa na kyjevský dvor preto, lebo Sviatoslav po zničení Chazarskej ríše priniesol pod svoj dohľad – pre istotu – niekoľko členov býval kráľovskej rodiny Chazarie – bežná prax v minulosti. Malka prišla so svojim synom Vladimírom aj bratom Dobryňom, Vladimírovým strýkom. Po smrti Sviatoslava zavraždili jeho syna – Jaropolka – a dosadili Vladimíra. Fámu o tom, že Vladimír je Sviatoslavov syn rozšírili už z pozície moci.

Tým zaviedli na naše územie Západný systém, v ktorom sa pojmy ako Rod, národ a samozrejme vlasť ignorujú. Dnes nás dostali už do štádia „globálnej spoločnosti“, ktorá sa snaží rozvracať akúkoľvek suverenitu a akúkoľvek nezávislú vôľu národov. Je to s jasným a bohužiaľ už dosiahnutým cieľom, že vláda americkej veľmoci zo seba učinila vodcu Západnej civilizácie. Takto sa celá Európa dostala pod protektorát USA.

Západný druh civilizácie je prvá organizácia spoločnosti v dejinách, ktorá už nie je založená na duchovných princípoch, t.j. na transcendentných, nematerialistických hodnotách. A toto uskutočnila oveľa lepšie a dôkladnejšie ako Marx či dokonca Trocký kedykoľvek snívali. Cieľom komunizmu je vybudovať globálnu, kozmopolitickú civilizáciu, založenú výhradne na materializme a ekonomických vzťahoch. V tomto zmysle môžeme úplne korektne prehlásiť, že nie komunizmu, ale kapitalizmu Západnej civilizácie sa podarilo realizovať zásadné požiadavky marxizmu! V pokryteckom náboženstve „ľudských práv“ a v kulte demokracie našla Západná civilizácia iba fiktívnu duchovnú legitimitu.

Teda pamätajme, ak sa žena dobrovoľne odpojí od svojho Rodového egregoru, nič dobré tým nezíska.

A tak pokračujeme v hlavnej téme nášho článku – kradnutí energie. Teraz sa môžeme obrátiť za príkladom k známej filmovej trilógii Matrix. Začnime o Obrazom, ktorý sme použili v úvode minulého článku, ktorý sme trošku doplnili:

Obrázok pochádza z tretej časti trilógie, ktorá nesie názov Revolutions. Neo a Trinity letia na kozmickej lodi zviesť hlavný boj so svetom strojov. Po ceste k ich hlavnému mestu prelietavajú ponad tromi ohromnými rúrami, ktoré sú pod nimi zreteľne viditeľné. Čo nám týmto Obrazom povedali?

Už sme neraz písali, že hlavným „zlodejom“ našej energie sú emócie. Emócie – to už vieme – nie sú city, čo sa však v angličtine nedá rozlíšiť, preto pri analýze obsahu treba na tieto detaily dbať. V skutočnosti – a film to jasne zdôrazňuje – emócie nie sú jedinou zložkou potrebnou na kradnutie energie – hoci hlavnou. Aby mohlo dôjsť k úspešnému „prenosu“ našej energie k parazitom, musíme zodpovedajúco konať (činy) a myslieť (myšlienky). Teda kombinácia činy-myšlienky-emócie „zabezpečuje“ prenos našej energie – od nás ako zdroja – k cieľu, t.j. parazitom. A tieto tri zložky tečú v troch rúrach k centru strojovej moci. Znamená to, že Matrix napájame my sami z našich zdrojov. Inak by nemohol existovať.

Svet strojov je Obrazom dominancie ľavej police mozgu. Len táto umožnila vytvoriť Matrix, pričom tento stav napájajú všetci ľudia tým čo robia, ako myslia a emóciami, ktoré generujú. Snažíme sa hľadať Iluminátov, Slobodomurárov, Sionistov a kdekoho ďalšieho zapojeného do NWO – ale kým budeme zamestnávať seba a svoju myseľ takouto aktivitou iba tento systém napájame – a o to aj jeho tvorcom ide. Hľadáme mimo seba to, čo je v nás. Presne ako v starom prísloví: Na koni sedí a koňa hľadá.

Matrix nie je náhodou trilógia, aj keď verejnosť v podstate „odignorovala“ druhý a tretí diel. Prvý diel hovorí o tom, čo to je Matrix – systém totálnej kontroly mysle zavedením a neustálym posilňovaním dominancie ľavej polovice mozgu. Môžeme hovoriť o kulte egoizmu. Druhý diel – Reloaded – vysvetľuje, čo v Matrixe robíme a tretí – Revolutions – zase hovorí, ako z neho von. Môžeme však smelo – bohužiaľ – prehlásiť, že väčšina ľudí sa z tohto stavu vôbec nechce dostať.

Do boja proti triáde činy-myšlienky-emócie vstupuje analogická trojkombinácia činy-myšlienky-city, ktorú vo filme predstavujú:

Teda Neo, Morfeus a Trinity. Vari ani netreba zdôrazniť, že činy a myšlienky ústiace do citov nie sú také isté činy a myšlienky končiace pri emóciách.

Personifikácia dominancie ľavej polovice mozgu je vo filme personifikovaná takto:

Ak hovoríme o dominancii ľavej polovice mozgu, tak vo filme je samozrejme predstavená aj dominancia pravej polovice mozgu – personifikuje ju Orákulum:

Orákulum preto, lebo keď ju Neo prvý raz navštívi, nad dverami kuchyne – kde sa odohráva prvý rozhovor – uvidí citát, ktorý bol na chráme v Delfách, kde veštili Pýtie.

Vo filme sú samozrejme zastúpené aj Temné Sily:

A nakoniec personifikácia výkonnej, t.j. represívnej moci štátu:

Filmová trilógia je natoľko poučná, že by si zaslúžila aj samostatnú prednášku – je v nej množstvo dôležitých Obrazov. Pre náš účel môžeme zhrnúť aspoň niekoľko detailov. Neo priletel do centra strojovej moci na kozmickej lodi menom Logos, čo je grécky výraz pre Slovo. Slovo predstavuje Múdrosť. Aby sa vymanil spod strojového tlaku, musel vyletieť veľmi vysoko – a práve do výšky Múdrosti má viesť Slovo. Hoci však priletel z veľkej výšky, v strojovom prostredí pod tlakom útoku jeho loď havarovala. Ak Múdrosť narazí na strohú a nekompromisnú dominanciu ľavej polovice mozgu – materializmus a egoizmus – tak havaruje, zahynie. Múdrosť potrebuje aj pravú polovicu mozgu.

Stroje sa nakoniec s Neom dohodli, že spoločne zničia temnú moc – vírus, čo je aj pointa posledného boja trilógie. Neo v ňom síce hynie, ale tým, že sa dal zabiť vírusom, strojová časť mozgu dokázala lokalizovať miesto jeho výskytu a nakoniec ho zničila.

Je to proste tak, zbytočne budeme bojovať proti vonkajším nepriateľom – Iluminátom a im podobným NWO odtieňom – keď Matrix je v našom mozgu. Nemôžeme ich zabiť, lebo nemôžeme zlikvidovať ľavú polovicu vlastného mozgu. Cesta von je jedine v nájdení vyváženého vzťahu oboch inak potrebných polovíc, čím sa vytvorí nový človek, človek novej, Duchovnej kvality – Neo. A preto je vari najdôležitejším momentom posledný záber filmu, kde je ukázané zrkadlo, teda zobrazený ten, kto môže všetko zmeniť: KAŽDÝ Z NÁS.

A teraz nebude ťažko pochopiť podstatu temných technológií, ktoré kresťanský kult zaviedol na kradnutie energie: odpustenie a pokánie. Nič vo svete totiž nie je náhodné.

Prizrime sa prípadu energetického napadnutia okultistov na človeka. Napádajúcich nemôžeme zaradiť do kategórie Človek, pretože pečať ambícií predstavovaná egoistickým chovaním a porušovaním Konu Stavby Sveta je s kastou Človek NEZLUČITEĽNÉ. Spravidla to sú odvrhlíci našich Rodov, čo do kasty ľudinovia, teda Smerdi:

Pri napadnutí človeka – jedným ľudinom alebo aj skupinou – je na cieľ nasmerovaný energetický útok (čierna šípka). Táto temná energia priľne na biopole cieľa útoku. Na tento agresívny akt existujú dve možností reakcie.

Ak napadnutý síce útok zistí, ale nijako nereaguje, tak – v zmysle Odinovej Zápovede – narúša povinnosť recipročnej reakcie a umožňuje nepotrestanému zlu sa ďalej šíriť. Z tohto pohľadu sa stáva dobrovoľným spoluvinníkom. Keď sa vzdá adekvátnej odpovede – červená šípka – tak realizoval kresťanskú technológiu „odpustenia“. Čo sa však týmto stalo. Zhora, z úrovne Svetlej Hierarchie – Pravi – bolo zistené porušenie Konu, ktorý zakazuje napadnutie človeka bez dôvodu. Zároveň sa spúšťa proces sledovania adekvátnej reakcie – v zmysle kauzálnej reťaze príčiny a dôsledku. Ak odveta nepríde – napadnutý objekt realizoval odpustenie – tak Svetlá Hierarchia nenasmeruje odvetu na tých, ktorý Kon porušili (zelené šípky), ale – pretože akcia a reakcia sa musia vždy vyrovnať – odveta prichádza na toho, kto síce bol objektom útoku, ale odpustil a nerealizoval reakciu na zlo. Bude recipročná, t.j. znásobená za všetkých útočníkov. Takto útočníci zabezpečili presun zodpovednosti za svoje porušenia Konu na obeť ich útoku a predišli karmickej reakcii voči sebe. Ich vinu prevzala – dobrovoľným odpustením – samotná obeť. Obeť teda dostala negatívny energetický úder, ktorý postupne začína realizovať fyziologické zmeny na nej samotnej (nikto ho neanuloval) a odpustením zabezpečila, že na útočníka nepríde žiadna odveta – teda v tomto živote. Čierny kresťanský klérus sa takto môže spokojne venovať zarábaniu peňazí, vozeniu sa v nových autách, jachtách či lietadlách, plneniu svojich bankových kont a tri plné rúry energie mu prichádzajú priam preplnené. Karmickú reakciu si na základe dobrovoľného rozhodnutia lížu samotné obete.

Odpustenie je technológiou na znulovanie karmickej reakcie v prípade činu, ktorý bol realizovaný na samotnej obeti a za útočníka. Druhou technológiu dobrovoľného preberania karmickej zodpovednosti za Konom zakázané útoky je pokánie. To je technológia preberania karmickej energie za všetkých tých členov kresťanského kléru – t.j. ich činy – takých, ktorých nevedomá obeť nikdy predtým nestretla a ani nikdy nestretne. Je to jeden z dôležitých stavebných kameňov  existencie Matrixu. Vari ani netreba zopakovať, že je napájaný životnou energiou všetkých obetí. Preto kresťanskí popi dávajú taký veľký dôraz na odpustenie a pokánie. Navyše, v kresťanskej omši účastník neraz „žiada“ od svojho boha štýlom „daj bože toto, daj bože tamto“ a podobne. V čiernej mágii – je to kompletne ich obrad – je to kódové slovo na odovzdávanie vlastnej energie do kresťanského egregoru. Teda kódovým slovom „daj“ dáva vyslovujúci príkaz svojmu podvedomiu dať, t.j. odovzdať svoju energiu kresťanskému egeregoru.

Možno ste si všimli, že tie najhorlivejšie babky demokratky sediace od rána do večera v kostoloch sú spravidla najchorľavejšie... odpoveď prečo už poznáte.

A ako by mala vyzerať správna reakcia? Proti nám vedený útok odraziť protiútokom, podľa možností zosilneným. Energetický útok nadpriemernej sily môžu realizovať iba takí, ktorí sú napojení na kanál zdroja takýchto možností. Útok prekročili Kon, a preto má protiútok konajúci právo im odobrať ich kanály a presmerovať ich na seba. Tieto však musí – samozrejme – preformátovať na seba, t.j. na pozitívnu polaritu. Výsledok je, že útočník dostane zaslúženú odpoveď a príde o možnosť ďalšej temnej energetickej aktivity, lebo jeho kanály mu boli odobrané. Zároveň naň príde ešte odveta za porušovanie Konu od Svetlej Hierarchie.

Kým nenadobudnete kontrolu nad svojim biopoľom – napríklad praktizovaním psychoenergolytiky – nezabúdajte, že nikdy netreba dobrovoľne odpúšťať neprávosť – najmä nie vedomým udelením odpustenia – lebo reakciu presúvame dobrovoľne na seba. Na všetky pokusy o vymáhanie odpustenia a pokánia treba jasne a zreteľne pre seba formulovať jedno veľké NIE! Tu začína cesta k ovládnutiu svojej energie.

Možno ste sa dnes nedozvedeli „príjemné“ veci, ale inej cesty ako Poznanie niet – ak chcete vystúpiť z Matrixu. Poznanie je samozrejme nutnou ale nedostatočnou podmienkou – musia nastúpiť aj činy. Nezabúdajme, že naši Predkovia nikdy nereagovali na útoky odpúšťaním. Útočník porušil Kon Stvoriteľa, tak nech si vybavuje odpustenie u Stvoriteľa. Odpustením a pokáním iba posilňujeme – na svoj účet – Zlo a nevyhnutne privolávame na seba aj reakciu Svetlých Síl. My sa chceme Duchovne vyvíjať, a preto nepotrebujeme na seba preberať negatívne dôsledky konania egoistov. Hľadajme cestu k životu v rytme TU a TERAZ.

26.04.2017

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.