Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  POTOMSTVO /  SÚVISLOSTI ZA HORIZONTOM
SÚVISLOSTI ZA HORIZONTOM
VÉDY - Všeobecne

Čísla v našom živote nám poskytujú mnohé informácie, ktoré povrchným pohľadom dnešnej civilizácie unikajú. Už vieme, že na začiatku nebolo iba Slovo, ale Číslovo, t.j. ako Číslo tak aj Slovo – v niektorých slovanských jazykoch sa prepojovací most -SLO- v oboch slovách uchoval dodnes. Číslo predstavuje sakrálnu geometriu tvorenia Sveta, Slovo zase Múdrosť, ktorá bola do tvorenia vložená. Tvorenie Sveta pozostávalo ako z výpočtového, tak aj z Obrazného aspektu. Ani jedno ani druhé nie je v nadradenom či podradenom postavení, sú to iba principiálne rozdielne aspekty tvorenia. Môžeme ich považovať za Pravdy Istiny, ale to iba tie, ktoré sú nám zatiaľ našim chápaním dostupné.

Čas je mnohorozmerná entita, ktorá v každej časti či rozmernosti Vesmíru plynie svojou frekvenciou. Hoci na jednej strane je Duch mimo času a priestoru, určitej forme projekcie času sa podriaďujú dokonca aj Bohovia. My vieme aj to, že podľa toho akú formu toku času preferujeme, tak sme alebo nie sme v energetike Zlatého rezu.

Súčasná spoločnosť – demokracia Civilizácie – plynie svojim časom, ktorého parametre umožňujú existenciu dominancie ľavej polovice mozgu. Tento mód môžeme nazvať náboženským. Ale pretože mnohí nechodia dnes do kostolov, tak vzniká dojem, že sú mimo dosahu vlády Matrixu. Preto sa ukazuje zodpovedajúcejším prístupom charakterizovať tento mód existencie ako „trojčakroví“. Hneď však treba dodať, že nehovoríme o trojčakrových bytostiach, ktoré boli tak urobené, teda o pokolení Adamovom. Reč je o našich ľuďoch kasty Žiteľov (Smerdov), ktorí principiálne disponujú všetkými čakrami. Vplyvom nízkej úrovne ich evolučného vývoja sa ich vedomie nedokáže rozšíriť nad úroveň tretej čakry – čo je aj cieľom Matrixu. V minulosti takýto ľudia NEBOLI pripúšťaní k pozíciám riadenia spoločnosti, pretože ich úroveň evolučného vývoja je veľmi nízka a museli byť najskôr „vychovávaní“ kastami Človekov a Asov. Avšak práve Asovia a Človekovia boli predmetom likvidácie pri zavádzaní náboženstva – a tak dnes ostali iba Smerdi, ktorí napĺňajú naše parlamenty a riadia spoločnosť – pretože ich tam volíme – hoci ich ponímanie Sveta nepresahuje tretiu čakru. Hlavným problémom tohto modelu riadenia je, že dominantnou črtou ich charakteru je EGOIZMUS. Z védického pohľadu ide o náboženský, materialistický prístup, ale z pohľadu dnešného chápania bude výstižnejšie hovoriť o EGOIZME. Ostávame však na tých istých nízkych frekvenciách.

Pretože ľudské telo je stvorené tak, že ľavá ruka prijíma energiu a pravá ju vysiela, nie je jedno, čo nosíme na ľavej ruke. Ak tam máme chronometer – náramkové hodiny – ten je dnes skonštruovaný na meranie kresťanského času kresťanského Veku. Náš Koľadov Dar je postavený na inej metrike ponímania Času. Takto hodinky na ľavej ruke „filtrujú“ vstupujúcu energiu tak, aby do nás prioritne vstupovalo náboženské (na judaizme založené) ponímanie času a všetkého, čo táto metrika prináša. Nebudeme túto problematiku podrobne rozoberať, ale ak sa nechcete na podvedomej úrovni podriaďovať takémuto riadeniu a hodinky nosiť potrebujete, tak si ich dajte na pravú ruku.

V súvislosti s našou materializáciou nám čísla umožňujú prístup k informáciám, ktoré síce máme na očiach celý život – napríklad náš dátum narodenia – ale nad ktorými sa inak nezamýšľame. Musíme si uvedomiť koľko životnej energie nám kradnú paraziti a zastaviť to, inak sa do Zlatého veku nedostaneme. Jednoducho nedokáže vystúpiť tak vysoko. Veď ani lietadlo nevyletí ak má prázdne nádrže. „Hardware“ sám osebe je v tomto prípade nedostatočný.  Treba mať na pamäti aj to, že súvislosti, ktoré sú „skryté“ pred povrchným zrakom – preto ich nazývame okultné – sú iba pod povrchom, ale inak plne funkčné. V minulosti naši Predkovia dennodenne žili v prostredí, ktoré by sme dnes mohli nazvať BIELA mágia. Biela preto, lebo slúžila všeobecnému dobru. Dnes môžeme povedať, že všetci okolo nás používajú mágiu v náš neprospech, pričom nás presvedčili, že nič také neexistuje. Takéto prostredie nemožno nazvať inak ako ČIERNA mágia, a preto sa treba k parazitom aj zodpovedajúco recipročne správať. Tento stav im hlavne umožňuje kradnúť našu energiu.

V súvislosti s problematikou Rodových Egregorov leží na povrchu poznatkov o našom narodení niekoľko zaujímavých informácií, ktoré si môže každý vypočítať z dátumu svojho narodenia. Môžeme na to použiť numerológiu a kresťanský čas – hoci nie je náš – ale je to prostredie, v ktorom sme sa narodili a doteraz žijeme náš život.

Pre účely nášho príkladu použime ako príklad nejaký dátum narodenia. Je to jednoducho príklad, nejde o nijakého nám známeho človeka:

Pod samotným dátum sú vypísané štyri čísla, ktoré môžeme nazvať pracovné. Prvé číslo v druhom riadku je súčtom všetkých číslic dátumu narodenia, druhé číslo je zase súčtom oboch číslic prvého čísla. Tretie číslo vyrátame podľa vzťahu:

26-2*D1 (akǂ0) = 26-2*1 = 24

D1 je prvé číslo dňa narodenia. Ak by prvé číslo v dni bola nula, tak by sme brali pre výpočet druhé číslo.

A štvrté číslo je numerickým súčtom tretieho, t.j. 6.

Posledné číslo druhého riadku – v tomto prípade 6 – je dôležitým ukazovateľom (červenou farbou). Číslo ŠESŤ (6) je znakom uzavretia Rodu, niekedy nazývané aj karmické narodenie. Znamená to, že Rod uzavrel astrálnu linku, t.j. tento človek sa už nenarodil zo svojho, ale z cudzieho egregoru, pretože do svojho sa už nemohol vrátiť. Príčinou je, že v predchádzajúcom živote bol jediným dieťaťom svojich rodičov a nepredĺžil svoj Rod, t.j. nemal žiadne potomstvo. Takto znemožnil svojim Predkom sa materializovať, vošiel do slepej ulice zániku Rodu. Odmietnutie predĺžiť Rod je to, čo by sme mohli v dnes zavedených termínoch nazvať HRIECH.

Materializoval sa teda len vďaka tomu, že ho poslali do iného, cudzieho egregoru. Iný Rod má však inú energetiku, iné vibrácie. Pretože človek má v každej inkarnácii to isté éterické telo, tak cudzie, k nemu sa nehodiace vibrácie nie sú s ním v rezonancii. Čím je iný Rod ďalej, tým to bude horšie. Veľmi často títo ľudia trpia zdravotnými problémami rôzneho stupňa, pretože rôzne frekvencie sa jednoducho nedajú zladiť. Ďalším problémom je, že takýto človek – pretože astrálny kanál je uzavretý – nemôže viac materializovať svojich Predkov, a teda materializuje deti z Prechodových egregorov. To však neznamená, že musí ísť o vyložene zlých ľudí.

Títo ľudia by mali hľadať cestu späť k svojmu Rodu, aj keď cesta naspäť nie je už jednoduchá. Hlavnou úlohou je zmeniť svoj postoj k rodeniu detí. Ak ženy nerodia, tak sa nematerializujú PREDKOVIA.

Deti však vždy treba viesť k hlbinným poznatkom, lebo to je to, čo o 4 generácie neskôr dostaneme v plnej miere naspäť – od prapotomkov našich detí, ktoré môžu svoje deti vychovávať len na základe tých poznatkov, ktoré sme im pôvodne dali my sami, a ktoré oni samé majú za úlohu ešte viac prehĺbiť. Takže čo dnes poskytujeme v rámci hlbinných poznatkov našim deťom my? Máme byť s čím spokojní? Naši Predkovia tento jav vyjadrili veľmi výstižným príslovím: čo zaseješ, to zožneš.

Tento príklad uzavrieme dvomi prípadmi, ktoré sú veľmi význačné. Ak je kombinácia čísel v rámčekoch druhého riadku (neberieme do úvahy farby) 11 a 9, tak ide o OCHRANCU STARÉHO POZNANIA. Ale ak ide aj iba o posledné číslo „9“, tak ide o človeka, ktorý sa už v minulom živote zaoberal tým, čo dnes nazývame EZOTERIKA. Takémuto človeku možno dôverovať ako zdroju spoľahlivých informácií, pretože okrem toho, čo dostáva v tomto živote si dokáže aj „vyberať“ informácie zo svojho podvedomia a teda nepodáva vymyslené veci a skreslenia.

Človek s kombináciou 11 a 7 je BIELY MÁG.

Potrebujeme si ešte vyjasniť, čo to znamená „presunúť do iného (cudzieho) Rodu“. Rod je entita, ktorá je napojená priamo na Prav. Má na neho „priamu linku“, t.j. dostáva z Neho aj Jemu spätne posúva informácie. Toto prepojenie je tvorené ohromnými torznými víchrami. Ak by priamo vstupovali do nás, tak by sme ich energiu nevydržali.

Rodov je určitý konkrétny počet, každý sa vyznačuje svojou „špecifikáciou“ – aj my vieme, že nie sme všetci rovnakí. Každý Rod sa delí na množstvo Rodových Hniezd, ktorých môže byť státisíce, milióny alebo aj ďaleko viac. Treba nám vedieť, že Rod ako taký nepokrýva iba Zem – je rozšírený aj na iných Zemiach.

Každé Rodové Hniezdo má zase množstvo Rodových Ohnísk. Až tieto materializujú priamo ľudí. Vidíme, že vôbec nejde o jednoduché súvislosti.

Za normálnych okolností je situácia prenosu informácií medzi človekom a RO asi takáto. Povedzme že konkrétne RO materializovalo dvoch ľudí (červené krúžky modrej a bielej farby). Každý z týchto ľudí nadobudol svoju životnú skúsenosť, ktorú môžeme graficky zobraziť ako zelený trojuholník a zelený štvorec. Po mentálnom kanále každý z nich – lebo je napojený na Rod – poslal túto svoju životnú skúsenosť do RO. RO posunulo informáciu do RH a to do RE, ktorý poslal informáciu už priamo do Pravi, čím sú povinnosti splnené. Keď sa v tomto RO narodia deti, tak po mentálnej linke dostanú UŽ PRI NARODENÍ sumárnu informáciu od RO, t.j. trojuholník aj štvorec. Nová generácia sa teda rodí už so spoločnou, t.j. Rodovou informáciou. Ak je rodič odpojený od RO, tak informácia – samozrejme – neprichádza, lebo nemá skade. Táto „prax“ je univerzálna, ak napríklad naučíte psíka aby vám podával labku, tak jeho niekoľkodňový potomok vám ju podá sám bez toho, aby ste ho učili.

Ak sa človek voči svojmu Rodu previnil, tak tento ho odpája od konkrétneho RO a „presmeruje“ do vedľajšieho. Nie je to síce hneď „zatratenie“, ale už úplne iná frekvencia, pričom jeho deti už nemôžu byť jeho Predkovia, pretože astrálne spojenie je zrušené. Pri ďalšom a ďalšom zlyhávaní je postupne odsúvaný ďalej a ďalej, až sa naozaj môže ocitnúť v Navi, teda v prechodových egregoroch Temného Sveta. Treba však povedať, že určitými činmi sa tam môže dostať aj veľmi rýchlo...

Už vieme aj to, že prax preberania manželovho priezviska ženami pri sobáši nie je našou tradíciou. Znamená to odpojenie sa od svojho RO a prepojenie do manželovho egregoru – ak ju egregor prijme, čo sa nestáva vždy. K odpojeniu od svojho egregoru dochádza do 21 dní od zmeny priezviska. Čo znamená odpojenie už vieme, ale existuje znak, ktorým žena dokáže zistiť, či ju nový egregor prijal alebo nie. Znakom prijatia manželovho egregoru je narodenie sa syna – teda minimálne jedného z prvých štyroch detí, t.j. jeho Predkov. Ak Rod nedal do vzťahu syna, tak manželku neprijal. Existuje nejaký dôvod na to, že nezveril pokračovateľa mužovho Predka a jeho línie.

Existujú aj prípady, kedy mužov Rod nie je dostatočne silný, starý, alebo je proste málo značiaci v porovnaní s Predkami ženy minimálne v danom čase a priestore. V takom prípade sa môže stať, že mužovi Predkovia sa nematerializujú a prichádzajú iba Predkovia ženy. Pretože však žena vždy rodí prvé štyri deti mužovi, tak môže dôjsť aj k nevynúteným potratom, avšak piate dieťa sa narodí úplne normálne a zdravé. V tomto smere netreba vo všetkom počúvať lekárov – ale to si musí každý zvážiť a rozhodnúť sám. Dnešní doktori sotva budú brať tieto veci vážne.

Samostatným prípadom sú napríklad dvojičiek, trojičiek a podobne. Vždy ide o jednu Dušu, ktorá sa „rozdelila“ do dvoch či troch tiel. Je to trest za hriechy v minulom živote – lebo nič sa nedeje iba tak. V prípade dvojičiek je dôležité vedieť, ktoré dieťa sa narodilo prvé, lebo druhé spravidla odchádza zo života prvé. Prvé dieťa dostalo pozitívnu časť karmy, druhé negatívnu. Prepojenie však ostáva, t.j. úlohou úspešnejšieho prvého nie je zavrhnutie menej schopného či šťastného súrodenca, lebo vzájomné prepojenie ostáva celý život. Čím lepšie sa bude chovať prvý, tým viac dobra urobí druhému, t.j. bude ho „ťahať“ nahor. V prípade trojičiek je situácia v podstate rovnaká, len karma je rozdelená iným spôsobom. Prvé dieťa je absolútne pozitívne, tretie negatívne a prostredné má z jedného aj druhého – teda ako každý z nás a v živote ani nič zvláštneho nemusí pocítiť.

Dieťa narodené cisárskym rezom nie je ktovieaké riešenie. Ono totiž prichádza so svojou konkrétnou karmou, ktorá sa začne napĺňať potrebným časom narodenia sa. Presunutie príchodu na svet v inom termíne znamená, že okrem svojej karmy bude ešte odrábať aj cudziu, ktorú dostalo s novým termínom narodenia. No a umelé oplodnenie v žiadnom prípade nematerializuje Predkov, vždy ide o Duše z prechodových egregorov.

Ako vidíme, svet okolo nás je preplnený rôznymi ľuďmi – a to ešte reč nie je o neľuďoch. Nerobme si teda žiadne ilúzie, v takejto konštelácii – ak nenavedieme zásadnú zmenu – nás nič ružové čakať nemôže. Problém je aj v tom, že veľa času neostáva.

V tejto súvislosti si všimnime aj to, čo si obliekame a najmä čo kupujeme našim deťom na oblečenie. Vari ani netreba hovoriť o nevhodnom oblečení z pohľadu farieb, symboliky či materiálov, lebo v hre sú aj Obrazy. Napríklad oblečenie z Číny nesie na sebe už naložené – naprogramované – Obrazy, ktoré začnú – síce pomaly – ale s určitosťou pracovať. Ich podstata spočíva v tom, že bieli muži majú vymrieť a biele dievčatá si majú brať za partnerov Číňanov. Dnes je – ako sme už neraz upozornili – Čierna mágia všade. Len naši ľudia si naivne myslia, že všetko je tak, ako hovoria v médiách. Neznalosť neospravedlňuje.

Poslednú poznámku k alkoholu, pivu a energetickým nápojom, či vôbec k akýmkoľvek nápojom, ktoré „dodávajú“ energiu. V týchto nápojoch NIE JE v skutočnosti uložená ŽIADNA energia. Problém je v tom, že obsahujú látky, ktoré otvárajú naše zdroje životnej energie, ktoré takto otvorené dajú „k dispozícii“ energetickým parazitom. A my už vieme, že každý „neplánovaný“ odber našej životnej energie znamená iba jedno jediné – SKRÁTENIE NÁŠHO VLASTNÉHO ŽIVOTA. Teda za všetko – hoci spôsobené nevedomosťou – sa platí, resp. platíme.

01.05.2017

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.