Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PREDPOVEDE /  NA VLNE KABBALY
NA VLNE KABBALY
VÉDY - Všeobecne

Prizrieme sa trochu kabbalistickej numerológii, pretože metodiky založené na tomto energetickom učení sú stále pre náš svet dominantné. Nie preto žeby nič iné neexistovalo, ale preto, lebo stále žijeme v Matrixe, a teda jeho vlastný systém je principiálne najvýstižnejší. Ale hneď dodajme, že ten, kto svojou evolučnou úrovňou presiahol moc Matrixu – totálnej dominancie ľavej polovice mozgu – už viac nepodlieha jej vplyvu, a teda ani prognostike Matrixu...

Kto sa dostatočne hlboko oboznámil s numerológiou – a v tomto prípade najmä kabbalistickou – ten si môže na základe týchto poznatkov vypočítať čo pre nás – vnútri Matrixu – pripravili. Teda vykročme do sveta zmien naprojektovaných Svetovou vládou pre nás v tomto a budúcom roku. Stále platí ono védické – kto vie, ten je už napoly vyzbrojený a pripravený...

Na svet a pripravované udalosti sa pozrieme zo zorného uhla Ruska, lebo to je – či sa to B-A klubu páči alebo nie – veľmoc, ktorej konanie v najbližších necelých dvoch rokoch zásadne rozhodne o osude našej Zeme.

Kto sa zblížil s princípmi pohybu energií vie, že tieto v žiadnom prípade nie sú konštantné. Podľa toho ako prebiehajú jej vzájomné vzťahy sa aj umožňuje alebo znemožňuje uskutočňovanie či prebiehanie určitých udalostí na Zemi, teda v našom Javnom, viditeľnom svete. Naivní nevedomci si budú myslieť, že rozhoduje iba ten s viac peniazmi či drzosťou, ale to sú iba vonkajšie, hoci časté sprievodné javy. Každý z nás vie, že na uskutočnenie akéhokoľvek diela sú vždy potrebné dve roviny – vnútorné odhodlanie niečo vykonať a vhodné vonkajšie podmienky. Ak jedno z toho chýba, tak iba naša snaha alebo iba – hoci aj vhodné – vonkajšie podmienky nebudú nikdy korunované úspechom.

Svet sa vyvíja v cykloch, teda rok 2017 by mal opakovať rok 1917. Udalosti naozaj aj spejú k opakovaniu, ale už na úplne inej úrovni.

Ruská federácia vznikla 25.12.1993 – tohto dňa nadobudla právnu silu nová Ústava RF. Je to zároveň deň „narodenín“ krajiny, ktorý bude platný po celý čas jej existencie presne tak, ako my počas celého života každoročne slávime svoje narodeniny. RF však musí vyriešiť niekoľko veľmi závažných úloh, ak má osláviť dvojo najbližších narodením. Vzhľadom na tom že ide o veľmoc, tak jej ťažké problémy pocíti každý obyvateľ Zeme.

Rovnako ako človek, aj krajina má raz v roku svoj najlepší, t.j. najsilnejší deň a zároveň aj svoj najslabší, t.j. najkritickejší deň. U RF je najsilnejším dňom vždy 25. jún a najťažším každý 20. august. Ak sa má odvrátiť – Svetovou vládou naplánovaná – Tretia svetová vojna, tak práve RF musí vynaložiť maximálne úsilie medzi 25.6.2017 a 20.8.2018. Zdôrazňujeme, že takýto plán je zostavený a uvedený do života Svetovou vládou, a že ak sa ho nepodarí anulovať, tak výsledky budú katastrofické nielen pre RF, ale pre celý svet. Znamenalo by to zvrátenie pozitívneho vývoja, pretože nikto iný v globálnom meradle nekoná v prospech Sveta. Takýto vektor súladiacej energetiky ani nemá žiadna iná krajina na Zemi. Nikde nie je taká tvorivosť, intelektuálna úroveň, zdroje, mravnosť, Svedomie, a preto žiadna iná krajina na Zemi nie je schopná prekaziť chod takto naplánovaných a už spustených udalostí.

Kto ovláda kabbalistickú numerológiu dokáže – pretože to je metodika použitá na plánovanie už naštartovaných udalostí – vypočítať budúcnosť s jej variantmi a možnosťami, ale reč nie je iba o budúcnosti Ruska, ide o celú Zem.

Kabbalistická numerológia je postavená na princípoch stavby trojuholníka, ktorý má tri vrcholy. Po vzniku Ruskej federácie r. 1993 došlo k nástupu veľkého pádu ruskej ekonomiky – a celkovej životnej úrovne. V r. 2003 nastúpil rast po rok 2008, kedy prišiel znovu pád, pričom kríza bola prekonaná v r. 2013. Teraz už prebieha pohyb po tretej línii trojuholníka, t.j. od r. 2014 po rok 2018. V roku 2018 – po 25.12.2018 – nastúpi ďalší spád. Znamenia hovoria o možných silných otrasoch, vojenských operáciách aj na území RF. Svetové udalosti sa preto budú odohrávať do nástupu tohto termínu.

Aby sa ťažkým udalostiam, otrasom predišlo, musí RF vyvinúť maximálne silné, konkrétne, koncentrované úsilie. Ale tu nastupuje otázka, na čo konkrétne treba úsilie skoncentrovať? Preto treba veľmi dobre rozumieť tomu, čo sa práve vo svete odohráva.

V prvom rade existujú apokalyptické proroctvá ktoré hovoria o tom, že Antikristovi dá silu Drak. Drakovi slúži Čína, a práve preto bude Čína udávať tón vo svetovej politike. Ale aj Čína sa podriaďuje oveľa vyššiemu systému.

Kabbalistická numerológia má mechanizmus, ktorý umožňuje vypočítať význam čísla 666. Kto sa oboznámil s praxou Staroslovienskej Bukvice tak vie, že bukvice majú aj číselné hodnoty. Presne takýto princíp používa aj chaldejská škola numerológie. Ak sa týmto systémom vykoná prepočet, tak rýchlo vysvitne čo číslo 666 znamená. Pripomeňme si, že je to výpočet Obrazu, pričom každý Obraz má mnoho hrán.

Ak sa USA napíše svojim oficiálnym, plným názvom, tak názov dáva číslo 6. Izrael vo svojom plnom názve rovnako ukrýva číslo 6 a to isté platí aj pre plný názov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Ide teda o vládnuci svetový trojuholník – 3x číslo šesť, čo predstavuje totálnu kontrolu všetkého trojuholníkom USA-Izrael-Veľká Británia. Svetové zákulisie, svetová politika, to všetko predstavuje znak 666. Oni sú v skutočnosti lídrami svetovej politiky. Práve v ich pláne je vytvorenie totálnej Svetovej vlády a kontroly.

RF sa im tohto systému – samozrejme – nehodí. Rusko totiž predstavuje Ducha, ktorý nie je principiálne schopný sa stať rabom. Dnes má RF najväčšie územie a zdroje, silnú ekonomiku, armádu, mohutnú vedeckú a tvorivú bázu a spoločnosť. Práve pre tieto vlastnosti je hlavným konkurentom trojuholníka 666 práve Rusko. Podľa numerologických výpočtov však už prebieha reťaz udalostí, ktoré sú spojené so vznikom 3. svetovej vojny v najbližších rokoch.

Trom šestkám sú priamo podriadené tri zložky iného trojuholníka: Francúzsko, Singapur a Čína. Všetky tieto krajiny sú priamym konkurentom RF, ale treba správne pochopiť prečo. Čína bude v budúcej Svetovej vláde zaujímať post hlavného priemyselného centra, ale zároveň vstupuje do predsedníckej fázy organizácie BRIKS. Táto organizácia však prisahala vernosť inej organizácii, ktorá sa nazýva OSN. Ale koho to vlastne počúvajú všetky krajiny? Akúsi pološtátnu, polokomerčnú organizáciu. Riadi ju korunný princ, následník anglickej kráľovnej. A práve on je ten Antikrist, ktorý sa chystá prebrať moc aj nad BRIKSom. A RF má za hlavnú úlohu tento proces prekaziť, čím sa zastavia udalosti smerujúce ku globálnej vojne. Nijaká iná krajina na svete nemá na to ani možnosti ani sily.

Keďže Čína má v budúcej Svetovej vláde zaujímať post priemyselného centra, tak hneď prichádza ďalšia otázka – čo je najdôležitejšou podmienkou priemyslu? Musí mať pod svojou kontrolou všetky zdroje. Ale zdroje sú v Rusku. Čína preto vyvíja koncentrované úsilie nato, aby dostala pod kontrolu územie RF, pretože Rusko je pre ňu priama konkurencia.

Ďalším konkurentom je Singapur. Bude to nová svetová banková centrála, t.j. hlavné mesto novej Svetovej vlády. Ekonomicky silnejšie je však Rusko, lebo má všetky zdroje najbližšie a hlavne pod svojou kontrolou. Preto je Rusko pre Singapur hlavným konkurentom – a to spolu s Francúzskom. Francúzsko má však v novom systéme pred sebou menej závideniahodnú budúcnosť. V akomkoľvek kabbalistickom systéme – a politika nie je žiadnou výnimkou – je prvým iniciátorom obeta, spravidla krvavá.

Francúzsko je biblický štát – na jeho území sa nachádzajú všetky biblické mestá – čo sa dá jednoducho overiť aj na mape. Práve preto sa stane obetou, ktorú prinesie číslo 666 celému svetovému systému. Ale v tomto systéme prinášania obiet hrá veľmi dôležitú úlohu aj ďalšia krajina – Sýria. Keď sa sčítajú tri šestky, tak výsledok je 18. Podľa už spomenutých pravidiel numerológie má túto číselnú hodnotu Sýria ako štát. Väčšina známych proroctiev sa zhoduje v tom, že pád Sýrie je spúšťacím mechanizmom 3. svetovej vojny. V skutočnosti to už je prvé štádium tohto systému. Ak po Sýrii padne Francúzsko – čo podľa všetkých numerologických výpočtov aj tak vyzerá – tak nastupuje tretí element v poradí, ktorým je Rusko.

Rusko je však najsilnejšia krajina Sveta, z pokolenia na pokolenia nikdy nenapádala, ba práve naopak, vždy stálo na strane spravodlivosti. Nepokorovalo si iné krajiny. Rusko je jediná krajina na Svete, ktorá dokáže túto situáciu nieže zmeniť k lepšiemu, ale plne napraviť.

Z postupných krokov ruskej mocenskej špičky je jasné, že detailne poznajú kabbalistický mechanizmus programovania svetového systému a – a to je najdôležitejšie – už spustili dôrazný mechanizmus na elimináciu pripravovanej svetovej vojny. Princíp je veľmi jednoduchý. Nato, aby sa aktivizoval a dal do pohybu mechanizmus 3. svetovej vojny je nevyhnutný pád Sýrie – a práve Rusko tam vedie osloboditeľnú vojnu. Ak Sýria spolu s Ruskom vojnu vyhrajú, tak sa celý nastavený mechanizmus kompletne rozpadne.

Rusko však simultánne pôsobí vo viacerých smeroch – teraz je nevyhnutné rýchlo, dôrazne, ale najmä profesionálne znalo konať – preto aj s Čínou prišlo na politiku priateľstva. 25. júna 2016 – čo je najšťastnejší a zároveň najsilnejší deň Ruska v každom roku – Rusko a Čína podpísali vzájomnú dohodu o výstavbe logistických transportných uzlov. Vďaka tomu bol efektívne využitý pozitívny moment a zabezpečený kľudný vývoj Ruska. Logistický systém je zároveň zlacnenie zdrojov pre Čínu – ale v tomto systéme bola daná ako obeť cena. Vieme už, že obeť vždy musí byť daná. Ceny zdrojov umožnili Číne sa stať dlhodobým priateľom Ruska, teda v žiadnom prípade nie nepriateľom, proti ktorému treba viesť vojnu. To, že vojnu s Ruskom Čína neplánuje jasne vidno aj z realizovanej zmeny čínskej vojenskej doktríny.

Vojna je navyše veľmi veľkým výdavkom – zbrane, zdroje, ľudia – a navyše po vojne treba ešte ďalšie zdroje na obnovu zničeného hospodárstva. Z pohľadu Ruska je značné zlacnenie zdrojov pre Čínu aj tak výhodnejšie.

Priateľstvo s Čínou však znamená odrúbanie prvej hlavy drakovi Apokalypsy. Druhou hlavou je Singapur.

So Singapurom Rusko vojensky bojovať nemôže a vzájomné ekonomické a hospodárske vzťahy nemá v podstate žiadne. Musela byť preto vybraná iná cesta. Rok 2017 má numerický súčet 10, ale číslo 10 je v numerológii znakom finančného systému. Preto v roku 2017 bude vypracovaný a zavedený nový finančný systém, ktorý je nezávislý od amerického systému Federal Reserve. Do nového systému okrem Ruska vstupujú aj India, Čína, Brazília a ďalšie krajiny. Pre niekoho bude prekvapením, ale do neho sa chystá vstúpiť aj Veľká Británia. Tento nový finančný systém bude nielen viac ako mocným konkurentom FED-u, ale časom ho dokonca anuluje. Koncom r. 2018 už dolár nebude veľa znamenať, pričom podľa prepočtov Euro skolabuje ešte v roku 2017. Rusko teda vykročilo úplne iným smerom, vytvorilo konkurenčné prostredie a vyhrá.

Vo vzťahu k Francúzsku to jediné, čo môže Rusko urobiť je všemožne využiť svoje zdroje a podporovať ho. Reč je o pomoci a podpore zo strany ruských spravodajských služieb. Problém môže síce čiastočne vzniknúť aj na území Ruska, ale to už má vycvičených a pripravených dostatok špecialistov na odvrátenie a zničenie akejkoľvek systémovej hrozby zo strany 666 u seba. Avšak ak padne Sýria, tak bude nasledovať aj Francúzsko.

Podľa numerologických výpočtov tretia svetová vojna začne 20. augusta 2018. Aby sa jej predišlo, už bol zostavený a spustený plán, ktorého hlavné črty sú zjavné. Priateľské vzťahy s Čínou, mocný finančný systém ako alternatíva FED-u a obrana Francúzska ako takého.

V Pytagorovej numerologickej škole existuje technológia výpočtu, pomocou ktorej možno vypočítať kritické body trojuholníka. 17.8.2003 nastal prvý vrchol krízy v Rusku, po ktorom prišiel pád. Druhý pád nastal 7.8.2008, čo je druhý vrchol trojuholníka. 20.8.2018 nastane posledný, tretí vrchol pádu, ktorý je však potrebné prekonať.

Ak ruská vláda pôjde takým smerom ako doteraz v oblasti politickej, ekonomickej, hospodárskej či informačnej – a je to správny smer – tak práve Rusku sa podarí odvrátiť nástup vojny už v roku 2017, a teda udalosti v tomto článku opísané budú absolútne anulované.

Ale čo čaká USA? Podľa numerologických výpočtov nemajú pred sebou závideniahodný osud. Systém troch šestiek už pomerne rýchlo degraduje, lebo v kabbalistickej numerológii 18 (súčet 6+6+6) predstavuje lesť a klam. Systém môže prežiť iba tak, že jedna 6 z neho vypadne a ostanú dve, čo predstavuje už 12. Je to najstabilnejšie číslo v Kabbale.

USA teda zaniknú. Nevedno, či sa rozdelia na viacero častí vplyvom rozhodnutia obyvateľov alebo následkom iných vplyvov, ale jednotné USA ako ich poznáme prestanú čoskoro existovať. Podľa výpočtov budú na Trumpa realizované 3 atentáty. Výsledok je ťažko predpovedať, ale ako prezident USA zo svetovej arény odíde – presne ako USA.

Hoci sme už spomínali nejedno proroctvo, veľmi skratkovite si pripomeňme ešte jedno, ktoré nie je až tak verejnosti známe. Pochádza od Nemca menom Alois Irlmaier, ktorý žil v rokoch 1894-1959.

Pretože jeho proroctvá už boli v minulosti preložené a uverejnené v našom prostredí, nebudeme sa celým proroctvo podrobne zaoberať. Jedno je však u neho veľmi zaujímavé – nedáva presné dátumy či časy, jeho opis sa orientuje na udalosti, ktoré majú nastať a ktoré sa – z dnešného pohľadu – môžu odobrať kedykoľvek.

Irlmaier sám sa zaoberal prútikárstvom – teda dnes by sme mohli povedať, že v ezoterike bol doma.

Pred svojou smrťou povedal, že je rád, že sa nedožije toho, čo čaká Nemecko v budúcnosti. My si vyberme iba niekoľko momentov jeho proroctva:

Hovorí, že v budúcnosti príde veľká vojna. Nastane vtedy, keď si všetci budú myslieť, že na Strednom Východe už nastal mier.

Podľa všetkého sa oheň vojny zapáli na Balkáne. Vidí „veľkého“ padnúť a vedľa neho dýku. Dvaja muži zabijú tretieho, vysoko postaveného. Potom začne vojna. Tá vypukne na ďalší deň ráno.

Vo svojich videniach neraz videl rôzne čísla, aj keď zároveň dodáva, že nepozná ich význam. Videl napríklad číslo, kde boli dve 8 a jedna 9.

Vojna začne na úsvite a príde náhle. Farmári budú sedieť v Pube a zrazu cez okná nazrú cudzí vojaci. Armáda príde z Východu a všetko sa odohrá veľmi rýchlo.

Tri oceľové kliny postúpia na Nemecko zo severu od Dunaja a budú smerovať k Rýnu. Pôjdu bez zastavenia. Všetko bude prebiehať veľmi rýchlo, obyvateľstvo upadne do paniky a bude utekať, po cestách ostane množstvo zablokovaných áut. Všetko prekážajúce postupu armády bude prevalcované. Ruská armáda sa nezastaví nikde, až kým nedorazí do oblasti Porúria.

Spoza oceánu síce príde útok, ale očividne nič na veci nezmení. Čína obsadí Aljašku a časť Kanady, ale ďaleko sa nedostane. Otázka je, prečo práve Kanadu a Aljašku? Žeby v tom čase už USA neboli?

Lietadlá budú zhadzovať akýsi žltý prášok v pásme od Čierneho mora po Severné. Vznikne mŕtvy pás o šírke cca Bavorska. Podľa opisu by sa v páse mala ocitnúť aj Praha.

Ruské lietadlo zhodí bombu v blízkosti Anglicka a jeho časť pôjde pod vodu. Celkovo podľa opisu more bude značne rozbúrené a bude zaplavovať.

Počas vojny príde 72 hodín, kedy nastane úplná tma. Nebude ani elektriky, svietiť sa bude dať iba sviečkami. Irlmaier varuje, že v tom čase neslobodno vychádzať vôbec von, ale treba prečkať tri dni zavretí v dome. Kto sa nadýcha vonku čierneho prachu ten zahynie. Ani okná neslobodno otvárať – odporúča ich zalepiť čiernym papierom. Vonku bude všetka voda aj jedlo otrávené. Za týchto 72 hodín zomrie viac ľudí ako v oboch svetových vojnách spolu.

Zaujímavosťou je, že takéto proroctvo bolo zanechané aj na Slovensku. Uverejnili sme ho v r. 2012 v domnení, že sa má odohrať práve vtedy. Veci sa však očividne majú úplne inak...

Nastanú ozbrojené nepokoje, zvlášť spomína Taliansko, kde nastúpi likvidácia popov. Pápež kdesi ujde. Zabíjať sa však bude všade – najviac v mestách.

Po týchto udalostiach príde aj revolúcia v Rusku. Potom však zavládne pokoj.

Všetko opísané v tomto článku sú Obrazy. Tie majú veľa hrán, a preto sa nemusí všetko odohrať presne tak, ako sme vykreslili. Ale môžeme si vziať aj ponaučenie. Kabbalistický systém je síce systém našich nepriateľov, ale koniec koncov správne opisuje možnosti, ktoré v danom okamihu poskytujú energetické pomery. Kto spozná takýto systém, ten môže zistiť presne čo plánujú tí, ktorí ho rovnako používajú – na ovládnutie más. A pokiaľ veľa ľudí napája Matrix – a nechystajú sa s tým prestať – tak treba vedieť iba to, že v budúcnosti Matrix nebude. A kto nevie bez neho žiť ten – logicky – tu nebude tiež. A tá budúcnosť naozaj nie je za horami.

04.05.2017

 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.