Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  CESTA DUCHOVNÉHO VÝVOJA /  POSLANIE DUŠE RODOV VEĽKEJ RASY
Poslanie Duše Rodov Veľkej Rasy
Védy a viera - Viera
 
 
 
Keď ešte nebolo ničoho, jestvoval len RA-M-CHA – Počiatočná Jednotka, Nepoznateľná Podstata, vyžarujúca Život rodiace Svetlo Sveta – Inglia, z čoho sa zjavili všetky obývané Svety a Reálne veci.
 
RA-M-CHA – sa prejavil do Novej Skutočnosti a ožiaril sa Veľkým Svetlom. A vtedy sa zjavila Nová Večnosť, a zjavilo sa nekonečné množstvo jej prejavov, ale Život rodiacou bola Inglia. Tak sa zjavili priestranstvá Svetov Javi, Navi a Pravi.
 
So zjavením sa Veľkého RA-M-CHA v Novej Skutočnosti sa zjavilo Najväčšie absolútne Niečo. Ale tak, ako ono nebolo tým, čo sa javí ako RA-M-CHA, to Niečo obsahuje v sebe začiatok zla. Najväčšie absolútne Niečo, sa od Božieho svetla líši.
 
Čím bližšie k prvopočiatočnému Zdroju Svetla sa rozliehajú Svety, tým väčšími rozmermi sú tieto svety naplnené. V nich sa narodili Život nesúci Bohovia - Ochrancovia Svetov. Tak sa narodil mnohorozmerný Svet Pravi – v ktorom sa narodili Starobylí Bohovia – Ochrancovia našich Veľkých Bohov.
 
Bohom Svarogom boli ustanovené Vesmírne Zákony výstupu Duše po Zlatej Ceste Duchovného i Duševného Naplnenia. Slobodnému prechodu Duše po Zlatej Ceste Duchovného Rozvoja pomáhajú Múdre Poznatky tých Svetov.
 
V našom Vesmíre Zlatá Cesta Duchovného Vychádzania vedúca nahor sa nazýva Svaga, pozdĺž nej sa rozprestierajú Svetlé Harmonické Vesmíry. Nasledujú jeden za druhým: Svet Ľudí, Svet Legov, Svet Arlegov, Svet Jasov, Svet Nirvány, Svet Začiatkov, Svet Duchovnej Sily, Svet Poznania, Svet Harmónie, Svet Duchovného Svetla, Svety Duchovného Majetku, Svet Zákona, Svety Budovania, Svet Istiny, Svety Ochrancov. Na konci Svagy prechádza Hranica, za ktorou sa začína Veličizný Svet Pravi.
 
Svet Ľudí je štvorrozmerný – Telo, Duša, Duch Svedomie. Podstata svetov rozprestierajúcich sa na Zlatej Ceste majú nasledujúci počet rozmerov: Svet Ľudí – 4, Svet Legov – 16, Svet Arlegov – 256, Svet Aranov – 65 536, Svet Jasov – 65 536 na druhú,... Svet Ochrancov – 65 536 v štyritisícdeväťdesiatom šiestom stupni. Jestvujú svety prechodné: päť, sedem, deväť, dvanásť čo do množstva rozmerov.
 
Prechod duše z jedného Sveta do druhého je možný, no je nevyhnutné prejsť cez prah, ktorý je spojený so stratou tela danej rozmernosti. Taký prechod Duše vo Svete Javi ľudia nazývajú Smrťou. Smrť – Duša stráca telo v ktorom žije. V ďalšom svete Duša vstupuje do tela rozumnej bytosti toho Sveta do ktorého je nasmerovaná. 
 
V základe Zlatej cesty sa nachádza Svet Ľudí, a výstup Duše človeka do Vyššieho Sveta je možný len na základe duchovného vývoja, osvojením si poznatkov daného Sveta a druhých Svetov.
 
Kvôli tomu do Sveta človeka prichádzajú Bohovia. Sú to bytosti Vyššieho rádu zložitosti, ktoré zostupujú aby viedli a odovzdávali Vyššie Poznanie a Prikázania.
 
Vyššie bytosti iných Svetov môžu zasahovať do nižších Svetov, kde ich prijímajú nie vo svojej pôvodnej, skutočnej, t.j. istinnej podstate, ale vo formách vnemu daného Sveta, ktorý je jediný dostupný jeho obyvateľom. Ak naši Bohovia Sveta Ochrancov zostúpia do Sveta Ľudí, tak my ich môžeme vnímať iba ako Ľudí. Čím je zložitejšia štruktúra Sveta na vyhradenom mieste Zlatej Cesty, tým je viac možností pre obyvateľov toho miesta odzrkadliť sa vo Svetoch menšej zložitosti.
 
Prechod obyvateľov z jedného Sveta do Vyššej Skutočnosti nemusí nevyhnutne prebehnúť postupne. Ak vo svojom rozvoji Duša osoby dostala možnosť oboznámiť s ponímaním zložitosti bližšieho harmonizovaného Sveta, tak to skokom prenesie Dušu do Vyššieho Sveta, míňajúc rozličné Svety medzičlánkových rozmerov. Zákony a Prikázania Bohov je Vyššia Múdrosť Sveta Ochrancov.
 
Oslobodiac sa od fyzického tela, Duša naberá tú Realitu, ktorá najlepšie zodpovedá jej Duchovnému a Duševnému rozvoju. Nič vo vesmíre neprekáža vzostupu Ducha okrem neho samého.
 
Podľa zákonov Bohyne Karny, po smrti tela pred Dušou stoja Tri Veľké Súdy nazývajúce sa aj Strašným Súdom. No v skutočnosti nijakého Strašného Súdu niet, jestvuje iba pozastavenie vzostupu, čo je pre Dušu mučivé. Súd pozostáva z troch stupňov: Bohovia sa pýtajú: čo si sa naučil v tom Svete do ktorého sme ťa poslali? Čo si urobil pre Rod? A ako si žil podľa Svedomia? Na všetko sa musí odpovedať čestne, nič sa nedá utajiť, prejaví sa všetko, čo bolo za celý život vykované. Pre Dušu to je mučivé, lebo v Duši sú odrazené všetky správne aj nesprávne činy. Nikto ich nemôže doplniť alebo zotrieť. Po Súde Svedomia Dušu posielajú do toho Sveta, ktorý zodpovedá jeho Duchovnému a Duševnému rozvoju.
 
Ľuďom Rodov Veľkej Rasy v terajšom živote nikdy neprislúcha vytvárať si v hlave obrazy temných pekelníkov, bezumné a chaotické Obrazy, t.j. Obrazové reálnosti Pekelného Sveta, v ktorom sa ukazuje zlo a ukrutnosť, parazitizmus a bezprácnosť, lož a klam, strach a neviera, jarmo a koniec sveta. To najhlavnejšie je neutvárať pekelné formy bytia pre novú Obrazovú reálnosť. Lebo to narúša nielen v Čistej Duši vytvorenú pokojnú Obrazovú reálnosť, ale aj ničí samotného človeka, ktorý si vytvoril taký Temný svet.
 
Duša s Pekelnou Obrazovou Reálnosťou zostupuje do Svetov, ktoré sa nachádzajú mimo akéhokoľvek spojenia so Zlatou Cestou, sú to Reálnosti dodatočné: časy, priestranstvá, bez-umy, blúdiaci Duchovia a Svet Tmy, nazývaný aj Pekelný Svet (Bez-umný Svet). Tieto Svety sa rozlišujú nedefinovanosťou, narušením príčinno-dôsledkových nadväzností. V nich sa odohráva to, čo obyvatelia Harmonického Sveta ponímajú ako Zázrak. Jednako pre Duše prechodných Reálností je zázrak krajne nepohodlný: nikdy sa nedá dostatočne spoľahlivo predpovedať dôsledok svojho konania (rozhodne sa vyrobiť sekeru a dostane hrable; skrátka ten, kto pracuje nedostane o čo sa snažil ale ten, čo nič nerobil dostane...)
 
Na vyzdvihnutie sa je potrebné len utvrdiť svoju jedinečnosť, nezrušiteľné rodstvo s druhými bytosťami, položiac medzi nimi a sebou Lásku k rovným a Súcit k nižším formám Života. Láska je schopná premeniť aj Besov – Duše odvekých nepriateľov Božského Sveta, zvierat Sveta Tmy, ktorí kážu v strede ľudí Javného Sveta: voľnosť všetkého («slobodu»), krutosť, chamtivosť, hnev, chlipnosť (sex), egoizmus, lesť, samoľúbosť (móda) a koniec jestvovania.
 
Čin každej Duchovnej Bytosti sa v prvom rade prejavuje na nej samej. Pretože každá individualita má absolútnu slobodu výberu, jej rozhodnutia spoluvplývajú na štruktúru Duše osoby. Od výberu činu závisí ďalší osud Duše: jednými činmi sa Duša osoby uspôsobuje svojmu zdvihu nahor po rôznych miestach Zlatej Cesty, inými sa Duša zaťažuje, posilňuje väzby, ktoré brzdia rozvíjanie, ale to ju vlečie nadol, do Temných Svetov (Bez-umné Svety, t.j. Peklo).
 
Plnosť šťastia Rodov Veľkej Rasy môže byť len v sústavnom boji so zlom, ktoré bráni obyvateľom Zemí, žijúcim, aby ich Duše vystupovali do rozličných miest Zlatej Cesty.
 
Zlo je nevedomosť a nevzdelanosť. Nevedomosť alebo nepoznanie je vtedy, keď nie je umožnené poznávať. Nevzdelanosť je to, keď utvrdzujú, že poznanie nie je potrebné ba dokonca že je škodlivé (dogmatizmus), t.j. navrhujú ľuďom neodvracať sa od svojich zvykov a ideí, lebo Temné Sily vedia že poznanie, prijatie iného názoru privádza k istine (objektívnej, nemennej pravde), k Védam. Zlo aj nesprávny hnev očierňujú Dušu a Srdcia zatvrdzujú. Nedopúšťajte hlúposť a nevzdelanie vo vašej mysli a reči.
 
Svedomie Duše Rodov Veľkej Rasy
Telo riadi Duša, Dušu riadi Duch, ale Ducha riadi Svedomie. Svedomie je spoločná správa Duše Človeka a Svetlých Bohov. Bohorodička Dživa daruje každej Čistej Duši Starobylú Múdrosť – Ducha, t.j. časť Nebeskej Istiny. Duša musí spoznať túto Múdrosť v Javnom Svete vo vzťahu k toku Času Života. V tom je Vyšší Duševný a Duchovný zmysel. Múdrosť v Duši vzájomne pôsobí s Nebeskou Istinou. Ich ustavičná, harmonická vzájomná previazanosť sa nazýva Svedomím. Ak Duchovná osobnosť napĺňa činy v súlade s Duchom darovaným Duše, tak Svedomie človeka je spokojné. Pokoj v Duši napĺňa čas zmyslom Života. To nazývame Žitím podľa Svedomia! Ak si Ľudia Rodov Veľkej Rasy nevšímajú Svedomie a prehrešujú sa z vlastnej alebo bez vlastnej vôle, tak ich postihuje nepokoj, choroby a bolesti. Ľudia Rodov Veľkej Rasy nemôžu stratiť Vyššiu Istinu a Múdrosť Svetlých Bohov a našich Predkov, lebo nemožno stratiť to, čo je zjednotené s našimi Dušami a Srdcami.
 
Človek na Zemi, Bohovia na Nebesiach. Všetky základy sú u nás založené na filozofii Ducha. Základy filozofie Ducha stoja a budujú sa na rozvoji Veľkej Rasy (RASA je skratka Rody Asov Kraja Asov). Mnohé národy spájajú pojem RASA s obrazom čistého, bieleho, nepoškvrneného (napr. latinské «tabula rasa»).
 
 
Riadiace Sily Duše
 
9. Sila Ducha a Viery – Duchovný človek.
8. Sila Umu a Vôle – Oduchovnelý, Umný Človek, ktorý tvorí s pomocou Ducha.
7. Sila Duše – Duševný. Od Duchovného sa odlišuje inou úrovňou.
6. Sila Slova – Tvorivý.
5. Sila Mysle – Mysliaci.
4. Sila Vôle – Vôľový.
3. Sila Rozumu (intelektu) – Rozumný, Intelektuálny.
2. Sila Zmyslu – Zmyslový, Sentimentálny.
1. Sila Inštinktu – Inštinktívny (najnižší).
 
Duše našich Predkov a naše Duše sa vždy snažili a snažia stúpať nahor. Duše Rodov Veľkej Rasy naberajú deviatu úroveň. Kresťanstvo «pomohlo» Dušiam Slovanov a Árijcov zostúpiť do 3. a 4. úrovne Riadiacich síl. Kto odišiel od kresťanstva bol na 4. úrovni – Vôľový. Komunizmus znížil Duše Slovanov a Árijcov do 2-ho stupňa Riadiacich Síl.
 
Súčasné systémy používajúc televíziu nasadzujú psychorytmy národa farby kože Temnoty a tým spôsobom znižujú človeka do úrovne Riadenia Duše najnižším spôsobom bytia - Inštinktom. Ale niektoré televízne programy ichposúvajú ešte nižšie – do úrovne zvieraťa. Zvieratá majú zmysel samodostatočnosti, ale neľudia nemajú takéto rozhranie.
 
Typy Duší Bytostí v Javnom Svete

Človek je transcendentálna podstata, riadená ôsmou a deviatou úrovňou. Duchovný a nesmrteľný.

 Ľudina je sedmoričný človek; v ňom sa uplatňuje sedem riadiacich síl. Zaoberá sa podstatou medzi životom a smrťou, preto sa títo ľudia nazývajú dvakrát žijúci.
 
Žiteľ (inštinktívny) je bytosť, u ktorej sa uplatňuje riadiaca sila troch nižších úrovní. Trojičný človek žijúci materiálnymi záujmami.
 
Nežiť, NeľuďBes – sú Cudzozemci a ich potomkovia, ktorí sa nepodvoľujú Duchovnej Obnove. Popierajú všetko čo nezodpovedá ich predstave o živote. V sociálnom živote to sú spravidla politici, bankári, veľkopodnikatelia, právnici, maniaci, zlodeji, vrahovia a ich ochrancovia.

 

Naša Krv je Svätá Krv!
 
Pretože Duša Tela je v Krvi. Lebo Duša každej podstaty je jejKrv. Lebo Duša každého tela je Krv.
 
Veľká Cesta Duševného a Duchovného Naplnenia
Len návrat k svojim prapôvodným koreňom pomáha Duši človeka navrátiť sa na Bielu Cestu. Zlatá Cesta Duše človeka sa začína vo Svarge. Len potom zostupuje Duša do Javného Sveta. Duše sa rodia v procese večnej vzájomnosti medzi Zemskými Vodami a Nebeským Ohňom. Z tohto zväzku sa rodia Nové Čisté Duše, ktoré sa pripravujú na vtelenie na zemi v Javnom Svete. Prejdúc 16 Svetov Zlatej Cesty Duša, s nahromadenou Múdrosťou sa dostáva do Vyššieho Sveta Pravi a dokončuje svoje jestvovanie premeniac sa na Svetlo.
 
Bohorodička Dživa rodí Duše a daruje im Prastarú Múdrosť. Duše s Múdrosťou Predkov letia k Palácom a zatiaľ sa dostávajú na Zem. Duše si na život vyberajú Rody, aby sa narodili vo Veľkých Rodoch. Snažia sa dostať pod dohľad Veľkých Vyšších Bohov.
 
Veľká Makoš (súhvezdie Veľkej Medvedice) Osud Duší zlaďuje so Svetmi, Bohmi a Svedomím. Narodenie sa Duše v Javi vedie k Budovaniu a k Duchovnému životu. Poznanie Svargy a Zemského Sveta sa pre Dušu v človeku začína múdrosťou Rodu.
 
Každý národ má svoju Cestu – Určenie. A v rozličných Svetoch čakajú, aby sa ich Duše vrátili. Pre Veľkú Bielu Rasu je Cesta stanovená a len ona po nej ide. Potomkov vítajú ich Bohovia a Predkovia. Spojenie medzi Svetmi a prvopočiatočným Svetom Duší nie je prerušené. Idúc po Bielej Ceste, človek Svedomia putuje a prastarí Bohovia mu napomáhajú. Od Starcov Rodov človek poznáva Múdrosť, ktorú do Duše vložila Bohorodička Dživa.
 
Duše sa od narodenia snažia dostať k Zlatej Ceste, no nie každá Duša sa do tých Svetov dostane. Ale táto cesta nie je ľahká, je usilovnosťou slávená, prácou a prastarou Vierou Budovaná. Každý narodený začína vytvárať vlastný Svet podľa Zákonov Svaroga. Ale potom, v súhlase s vôľou Rodičov, začína spoluvytvárať blaho Rodov. Biela cesta pre Dušu sa dá nájsť len v práci tvorenia Blaha.
 
Z Javi sa narodený dostáva do Sveta Slavi, kde ho Predkovia Rodov radostne vítajú. A tam pokračuje v tvorení budovania, ktoré začal vŕšiť v Javnom Svete...
 
Temné Svety, Peklo(Bezumné Svety)
Temné Sily z Predvečných Svetov sa usilujú zavliecť všetky Duše do svojho Pekla.
 
Boh Perún hovorí:
„Vo Svete Javi, ukázanom Rodom, prvé, čo ľudí zabíja je želanie cudzieho, a čoskoro ono za sebou vlečie Hnev a Chlipnosť.“
 
Lenivosť, Nenásytnosť a Želanie cudzieho zatemňujú ľudský rozum. A človek viac nevidí Bielu Cestu Duchovného Naplnenia. Potuluje sa bezhlavo po Svete. Všetko jeho hľadanie je márne, lebo chlad tmy zakrýva jeho Srdce a Dušu. Veľký zmätok a smrteľný Smútok začínajú hlodať vnútri človeka.
 
Besi sú Duše nižších bytostí Pekelného Sveta, v Duši im chýba Duch a Svedomie. Usilujú sa krivdou a ľsťou, hnevom, obžerstvom a chlipnosťou (hrubou sexuálnou náklonnosťou) napĺňať dennodenne ľudské Duše, aby padli a boli zachytené temnotou a ani nespoznali svoju Predurčenú Zlatú Cestu.
 
Žiadnym Temným Svetom nevyhovujú morálne zásady, ktorými žijú všetci narodení vo Svetle. Nepáči sa im Biela Cesta Vzostupu a čierna Závisť vždy zatemňuje ich zrak. Dušiam Besov je ťažko a sú utesňovaní vo svojom Pekelnom Svete, kde Lakomosť a Zloba je všeobecným zákonom.
 
Niet tam Lásky, Blahobytu, Šťastia, len Korisť a snaha o Bezprácny zisk (t.j. zázrak). Želanie cudzieho, klam a zločinenie, čo je jediný zmysel Duší Pekelného Života. V tom Svete nepoznajú život bez hnevu, ani že východisko daruje len jediné – Tvorenie.
 
Besi odvracajú Duše mladých ľudí od Múdrosti. Priúčajú ich žiť v prázdnom bezprácne. K nenasledovaniu otcovských tradícií. A tí, ktorí načúvajú vyslancov z Pekla, strácajú svoju Cestu a nesmrteľnú Dušu. Bezcieľne sa brodia vo svojom Svete, nerozumejú sebe ani tomu, čo sa s nimi deje. A Dušu potom vrhajú do Pekla...
 
Ale tí, ktorí nepodľahli lákadlám Pekla uvidia Bielu Cestu, ktorá vedie do Svargy. Idúci do Temnôt prebývajú v tme. Tí, ktorí sú upriamení na Svetlo spoznajú Svargu. Každý, kto žije si vyberá svoju cestu, svojimi činmi otvára Bránu. Jedným bránu do Svargy otvára Boh Veles, druhým Vij do Pekla ukazuje cestu...
 
Najstaršie Sily Rodov Veľkej Rasy
Len tím, ktorí žijú Božou morálkou pomáhajú bezmedzne všetci Svetlí Bohovia... a Duša človeka sa dvíha do Svargy, Bielou Cestou, podľa Svarogových Zákonov. Ísť svojou cestou im napomáha Svedomie, ono nasmerováva zavŕšenie činov na Slávu Rodov vo Veľkej Otčine. A odrádza od nevhodných skutkov. Všetci predkovia Rodov pomáhajú putujúcim, aby sa nepretrhla ich Rodová niť...
 
Biela Cesta ukazuje žijúcim kde oni nachádzajú všetky najstaršie Sily...
 
„Kto sa odvracia od ovládania Starobylej Múdrosti,
 
Ten od Seba odháňa Silu Života“
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.