Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  CESTA DUCHOVNÉHO VÝVOJA /  VONKAJŠIE ZNAKY VIERY
VONKAJŠIE ZNAKY VIERY
Védy a viera - Viera
 
 
 
KUMMIRI
Kummir pozostáva z dvoch staroslovienskych slov „Kum“ a „Mir“. „Kum“ znamená v našom zdrojovom jazyku Príbuzný a „Mir“ v tomto význame Vesmír. Je to výraz, ktorým označujeme Príbuzného, t.j. nášho Predka, ktorý nás predišiel v evolučnom vývoji a žije vo Vesmíre, t.j. je už vo Vyššom, mnohorozmernom Svete. Jedna vec je tu zásadne dôležitá, je to náš PRÍBUZNÝ. Nijaký rozumný človek nezanedbáva svoje potomstvo a vždy sa oň stará. V tomto bode si opäť pripomeňme najbežnejší príbuzenský vzťah, t.j. rodiča a dieťa. Rodič vždy chce pre svoje dieťa to najlepšie, a hoci musí chodiť do roboty, starať sa o domácnosť, variť, nakupovať, svoje dietky má vždy na mysli. Dieťaťu sa niekedy môže zdať, že rodič mu nechce umožniť to či ono, ale dobre vieme, že nie všetko, čo deti chcú je pre nich naozaj prospešné. Dieťa sa nemusí pripomínať, že existuje a žobroniť o stravu a strechu nad hlavou, rodičia veľmi dobre vedia, čo všetko je pre dieťa nevyhnutné a bez ohľadu na vlastnú námahu to dieťaťu trvalo zabezpečujú.

Presne tento vzťah existuje aj medzi našimi Príbuznými, t.j. Predkami, ktorí nás už predišli a sú ďalej vo Vesmíre. Príbuzenské, pokrvné puto sa nedá pretrhnúť, ani nijako inak zničiť. Ale je tu tá istá vývojová medzera ako medzi nami a našimi deťmi. Sú veci, ktoré by sme síce chceli, ale stále nám ich „život“ neprináša. Ale nemôže to byť ako s nereálnymi, či neprospešnými želaniami našich detí? A veru je to presne tak. Práve preto v našej tradičnej kultúre „nedrankáme“ v modlitbách žiadne „extra“ požiadavky, pretože máme plnú dôveru v našich Predkov a v to, že všetko potrebné nám v potrebnom čase a množstve či akejkoľvek inej kvalite podajú. Žiadanie vecí, ktoré by sme radi chceli mať a nemáme je stav, keď ako keby sme „podozrievali“ našich Predkov, či na nás nezabudli... a nezabudnite, že potrebujem to, nezabudnite, že mi treba hento a podobne. Naša dôvera v našich Predkov je presne ten druh dôvery, ako majú naše deti v nás, lebo vedia, že všetko potrebné k životu od nás dostanú. Možno iné, inak a inokedy ako by chceli, ale to nie je preto, lebo im chceme zle. Naša forma komunikácie s Predkami a Bohmi je nazývaná „Pravslávenie“. Slávime Prav a Slav, t.j. miesta, kde žijú naši Predkovia a Bohovia a dôverujeme im, že to, čo naozaj potrebujeme od nich v patričnej miere dostaneme. Teda ešte raz – nedrankáme v malej viere, či nezabudli, ale slávime ich a dôverujeme im.

Načo teda slúžia Kummiri? Prečo ich kresťanská cirkev začala hromadne likvidovať, nazývať ich idolmi či modlami a vôbec všakovako znevažovať, pričom cudzích, židovských predkov vystavuje v kostoloch a chrámoch na každom kroku? Nič sa nedeje náhodou, a preto ak niečo kresťania systematicky likvidovali, tak to muselo a musí pre nich znamenať naozajstnú hrozbu. Čo vlastne akákoľvek soška môže predstavovať? Nazrime do starej zbierky Konov, ktorej zvyšky poznáme ako Corpus Hermeticum – a hľa:
 
„Takto tí bez tiel sa zobrazujú v telách a tí v telách v tých bez tiel, takže môžeme povedať, že materiálny svet je odzrkadlený v neviditeľnom a neviditeľný v materiálnom. Preto by ste mali uctievať sochy, lebo obsahujú formy mysle kozmosu.“
Corpus Hermeticum, Kniha 17
 
Teda vôbec nejde o druhoradú vec, ale skutočné spojenie s Vyššími Svetmi. Ak už hovoríme o Kummiroch, tak si povedzme hlavné zásady pre tých, ktorí si chcú urobiť Kummira svojho Rodu:
Najskôr je potrebné priniesť obetu Bohovi Rodovi. Ak chceme vyrobiť iného Boha, tak prinesieme ešte obetu aj tomuto Bohu.
Ruky Boha Roda sú voľne zložené v pozícii pozorovateľa. Je to pozícia Múdreho Starca, ktorý sleduje svoj Rod, lebo on si svoje už urobil. Teraz so záujmom sleduje budovateľské činy svojich potomkov.
Ruky iných Bohov držia im vlastné atribúty. Napríklad Perún najčastejšie sekeru s dvomi ostriami – ale môže byť aj meč – a v druhej ruke zvitok, obsahujúci poznanie Véd, ktoré nám dal.
Na počet obiet prinášaných Bohom neexistuje nijaké pevné pravidlo – čím častejšie sa obeta prináša, tým lepšie. Z jedla, ktoré bolo dané ako obeta Bohom už bola odobratá energia, a preto by ho už nemali jesť ani ľudia ani zvieratá a páli sa v ohni.
Taktiež si musíme zvyknúť, že Bohovia sú navzájom prepojení v jednotu. Na obrázku k článku je pravslávenie Boha Perúna a prinášanie nekrvavých obiet v Asgarde Irijskom (Omsku), ktoré predchádza oslave Letného dňa Boha Perúna. Hoci to bol sviatok Boha Perúna, obety sa prinášali pre oboch Kummirov, t.j. aj pred Boha Roda. Kto rozdeľuje Bohov, rozdeľuje Svargu. Akú odpoveď by ste dali človeku, ktorý by sa vás opýtal, že aký nástroj potrebujete na stavbu domu? Potrebujeme všetky nástroje a potrebujeme aj všetkých Bohov. Rovnaký princíp platí napríklad aj pre oberegy. Reálny život prináša reálne situácie a energie, s ktorými sa stretávame, alebo sa musíme pred nimi chrániť. Samozrejme, že „uprednostňujeme“ tých, ktorí sú nám „najbližší“. Je to vždy Boh Rod, ďalej určite Boh v znamení ktorého sa každý narodil, Veľký Triglav a nemenej dôležitý je aj Boh Ochranca zeme, v ktorej žijeme a pod. Napríklad Bohyňou Ochrankyňou našej zeme je Bohyňa Mara (Matka Ra), u nás nazývaná aj Moréna, dcéra Boha Svaroga a sestra Boha Perúna.

Čo sa týka symboliky použitej na vyrábanom Kummirovi, tak po prinesení obiet pred vyrábaním Kummirov pošlú Bohovia (resp. daný Boh) obraz, ktorý by mal byť zmaterializovaný v Kummirovi, ktorého sa chystáme vyrobiť. Tento obraz prenesieme na Kummira. Ďalej dávame Runový znak daného Boha – je to spravidla slnečná Runa Boha, ktorú nájdete na Kruholete Čísloboha a ktorá je umiestená na všetky svetové strany, t.j. štyri krát. Pod Runou je špecifický znak daného Boha, napríklad svastika, a to tiež štyri krát na všetky štyri svetové strany. U Boha Roda sú medzi znakmi aj šípky, symbolizujúce smer nahor – k Nebesiam; a zostupovanie energie nadol – k potomkom Roda. U Boha Perúna sa používa Perúnica (sig, blesk). Pod týmito symbolmi je zobrazený energetický tok človeka, ktorý sa skladá z desiatich častí. Je ho vidieť ako pás s hranami a skladá sa z desiatich prvkov. Nad zobrazením energetického toku človeka môže byť umiestený názov daného Boha napísaný Staroslovienskou Bukvicou.

Keď už sme pri Kummiroch, tak si pripomeňme, ako vyzerala hlavná miestnosť v dome našich Predkov. Opäť sa odvoláme sa straší slovenský film Rysavá jalovica. Spomeňte si, ako vyzerala chalupa zvnútra. Pri vstupe do miestnosti bol ľavý kút vyhradený Bohom a Predkom, pričom tradične tam bývali ikony, Kummiri a iné predmety, ktoré boli dedené po Predkoch. Tieto sa umiestňovali spravidla na poličku, ale vždy do ľavého kúta. V Rusku sa dodnes nazýva ľavý kút miestnosti v chalupe či domu „красный“, čo vám okamžite mnohí „odborníci“ preložia ako „červený“. Asi najlepšie to pochopíme na výraze „Красная Площадь“, čo je „populárno-odborne“ prekladané ako „Red Square“ či inak „Červené námestie“. Ak sa však opýtate Rusov, čo tento názov znamená zistíte, že hovoria o „Krásnom námestí“, nie červenom, t.j. „Square Of Beauty“! Ľavý kút od miesta vstupu do miestnosti sa teda tradične nazýva „krásny kútik“ a je vyhradený našim Bohom a Predkom – ktorých kresťania vymenili za židovských predkov a dodnes to považujú za správne. Pravý kútik bol zasa vždy vyhradený Domovíkovi. V Rusku dodnes existuje príslovie: „не красна изба углами, а красна пирогами“; čomu významovo zodpovedá naše príslovie „čo z krásnej misky, keď je prázdna“. Všetci Slovania máme spoločný zdrojový jazyk, nezabúdajme na to a nedajme si ho kaziť tvarmi.

ZNAMENIE BOHA PERÚNA
V súlade s našimi prastarými tradíciami, Svätými spismi a podaniami v čase obracania na k Bohom a hymnami, ako aj pri vstupe do nášho Kapišťa alebo Svätilišťa sa označujeme Svätým znamením, ktoré nazývame aj Znamením Boha Perúna, alebo jednoducho Perúnica (blesk). Sväté znamenie vykonáme tak, že spojíme končeky troch prstov pravej ruky (palec, prstenník a malíček) na počesť Veľkého Triglava Sveta Javi – Svaroga, Perúna  a Sventovíta, čo symbolizuje Svedomie, Slobodu a Svetlo – a dva prsty (ukazovák a prostredník) sú spolu vystreté a symbolizujú Rod Nebeský a Ladu Bohorodičku.

Dvoma vystretými prstami sa dotkneme čela, potom ideme na ľavé a pravé oko a nakoniec na ústa. Týmto prastarým znamením osvedčujeme našu Starú Vieru – Ingliizmus tak, že opíšeme blesk Boha Perúna, ktorý osvecoval požehnaný život všetkých našich Predkov, a ktorý svieti aj v naše dni na náš každodenný život.
 


Niektoré Rodové spoločenstvá rozlišujú malú a veľkú Perúnicu, ale v praxi Starovercov sa používa táto, ktorú sme práve opísali. Ale ako vo všetkom, ak niekto od svojich Predkov dostal dedičstvo iného spôsobu neznamená to, že je to zle. Je to iba špecifická cesta. Nič viac a nič menej.

Sväté znamenie si prikladáme na čelo preto, aby sa osvietilo náš um, ktorý dosahuje na Múdrosť Bohov a Predkov našich; na oči, aby sa osvietil náš zrak a videli sme pravdivo Tvorenie Bohov a Predkov našich; na ústa, aby sa posvätila naša reč, obzvlášť vtedy, keď vyslovujeme slovo Božie a Múdrosť Božiu.

Na znak úcty k Prastarým a Rodným Bohom našim, Svätomúdrym a Veľkým Predkom našim v čase obracania sa k nim a hymnov predkloníme zľahka hlavu, ako vyjadrenie vďaky za ich pomoc v našich činoch a budovateľskom úsilí.

Keď už sme pri tejto symbolike, priblížme si význam jedného rozšíreného védického symbolu, aj keď v našich krajoch mu sotva kto rozumie. Ide o tri múdre opice:
 
 
Podstata tejto alegórie je v pripomínaní si cnostného životného štýlu múdreho človeka. Význam zobrazenia troch múdrych opíc je v tom, že ten, kto chce viesť cnostný život by sa nemal prizerať zlu, načúvať zlu, ani hovoriť zlo. Aplikácia tohto princípu by však mala byť v zmysle Odinových zápovedí a nie zbabelého chránenia si vlastnej kože...

ZNAMENIE SLÁVY
V čase pravslávení Prastarých Svetlých Bohov a všetkých Predkov našich Rodov v Kapištiach a Svätilištiach, v Kummirištiach vedľa prastarých Kummirov a pri obetištiach v čase Slávenia Svetlých dní vo Svätohájoch a Dúbravách, na brehoch Posvätných riek a jazier používame Znamenie Slávy. Vykonáva sa tak, že najskôr si priložíme pravú ruku na srdce a potom ju vystrieme smerom k Svarožím Nebesiam a povieme:

„Sláva Bohom i Predkom Našim!“
 
Jednu poznámku. Ak si skúsite tento pozdrav niekde medzi priateľmi a pritom poviete napríklad „oka hé“ – tak si väčšina ľudí bude myslieť, že robíte nejaký pozdrav v štýle Pocahontas alebo Vinnetoua. V skutočnosti takýto pozdrav môžete naozaj v indiánskych filmoch vidieť. Ale ak budete takto sláviť sviatky a budú pri tom „zvedavci“ fotografovať, tak si na nich dajte pozor. Ak vás totiž odfotia v poslednej fáze pozdravu, tak sa môže stať, že vás na základe takéhoto „dôkazu“ obvinia z podporovania či šírenia fašizmu...

OBEREGY
Pravoslávni Staroverci Inglingovia vo všednom živote nosia na tele obranné symboly, ktoré sú odliate z bieleho kovu, alebo vyhotovené z posvätného Dreva, ako je Dub, Céder, Breza, Jaseň, Biely Brest, Lipa a pod. (sú uvedené na Kruholete Čísloboha). Takýto prívesok nazývame Obereg Rodovej Občiny, Rodový Obereg, alebo Obereg medzi-Rodovej Slovanskej alebo Árijskej Občiny.
Príklad Oberegu Rodovej Občiny
 
 
Príklad Rodového Oberegu
 
Príklad Oberegu medzi-Rodovej Slovanskej alebo Árijskej Občiny
 
Každý nátelný Obereg, ktorý nosí Pravoslávny Staroverec Ingling sa tak či onak nachádza v trvalom vzájomnom spojení s prastarými Duchovnými Zdrojmi Starej Viery. Okrem toho materiál z ktorého je zhotovený ten alebo onen Obereg je sám osebe trvalým zdrojom Prírodnej celiteľskej Sily.

Väčšina Slovanských a Árijských Oberegov sa zhotovuje zo striebra. Tento požehnaný kov je pre veriacich Inglingov Posvätný, pretože od nepamäti je známy celkový pozitívny vplyv strieborných výrobkov na organizmus bieleho človeka.
Veľmi často sa používajú Runické Oberegy, t.j. Oberegy, na ktorých sú umiestnené Prastaré ochranné Runy alebo Runické texty s oberegovými zariekaniami a aj Oberegy,  ktoré sú zhotovené v tvare akejkoľvek Runy.

Nátelné Oberegy, ktoré sú zhotovené z Posvätných Stromov tiež vykazujú celkovo pozitívne vplyvy na človeka, pretože každý Obereg obsahuje osobitnú Prírodnú celiteľnú silu.

Žreci Svätoslúžitelia, Hlavy Rodov a Starostovia Občín nosia okrem Rodového alebo Občinného Oberegu ešte aj náprsné Oberegové Symboly. Sú umiestnené na hrudi na povrchu slávnostného alebo Posvätného odevu. Rozmery Nátelného Oberegu môžu byť rôzne, ale nie menej ako Nokeť (1,11125 cm) a nie viac ako Vŕšok (4,445 cm). Priemerné rozmery Náprsného Oberegu sú medzi 1 a ½ Vŕška (6,6675 cm) a 2 a ½ Vŕška (10 cm).

SYMBOL STAREJ VIERY
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100
 
Základným Symbolom Starej Viery – od prvopočiatkov v Prastarých časoch – bola a je Hviezda Inglie. Nie je to iba Symbol Prvopočiatočného Čistého Svetla – Prvopočiatočný Oheň Božieho Tvorenia a Žiariace Svetlo nášho Jarily-Slnka – ale aj Symbol bieleho harmonického Človeka, potomka Prastarých Svetlých Bohov.

Tri trojuholníky symbolizujú Boží Počiatok, významovo predstavujú jedného z Veľkých Triglavov, ktorý ochraňuje Boží Svet (Jav, Nav, Slav a Prav). Veľkého Triglava obopína vonkajší Kruh – Jediná Život Rodiaca Inglia – a nekonečný priestor mimo Kruhu nám hovorí o Jedinom Tvorcovi-Budovateľovi, ktorého nazývame Veľký Ra-M-Cha, ktorého Runa vyzerá takto:
 
V inej rovine tri trojuholníky symbolizujú Človečí Počiatok a označujú Zdravé Telo, Silného Ducha a Svetlú Dušu, ktorých obopína vonkajší Kruh – Čisté Svedomie. Nekonečný priestor mimo Kruhu symbolizuje mnohorozmerný Boží Svet, v ktorom žije a tvorivo buduje potomok Prastarých Bohov – Človek.

Tri trojuholníky symbolizujú aj Prírodný Počiatok a znamenajú Zem, Vodu a Oheň, ktoré všetky obopína vonkajší Kruh – Vzduch. Von za Kruhom je nekonečný priestor symbolizujúci Prečistú Svargu, t.j. Nebesia.

Do centra Hviezdy sa často vkladajú doplňujúce symboly. Napríklad Meč obrátený ostrím nadol symbolizuje ochraňovanie Prastarej Múdrosti. Meč obrátený ostrím nahor symbolizuje obranu všetkých Rodov a zemí Svätej Rasy pred vnútornými aj vonkajšími nepriateľmi. Členovia Občín, ktorí nosievajú takúto symboliku patria k Slovanským a Árijským Rodom, v ktorých sa uchováva a z pokolenia na pokolenia odovzdáva Prastará Múdrosť.

Keď je v strede Hviezdy Inglie umiestnená Perúnica tak symbolizuje obranu a ochranu Boha Perúna. Oberegy s Perúnicou spravidla nosievajú predstavitelia Občín, ktoré si uctievajú a slávia Premúdreho Boha Perúna, Ochrancu Slovanských Rodov.
 
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100
Hviezda Inglie s Perúnicou v strede
 
Ak je v strede Hviezdy Inglie umiestený symbol, ktorý nazývame Vestník, tak Obereg prináša Zdravie, Šťastie a Radosť. Tento Obereg Šťastia sa ľudovo nazýva aj Mať-Gótka, t.j. Matka Gótov.
 
Hviezda Inglie s Vestníkom

Občiny, v ktorých sa nosieva Oberegová symbolika Matky-Gótky patria k Slovanským a Árijským Občinám, v ktorých sa uchovávajú a z pokolenia na pokolenia odovzdávajú rozličné formy Prastarej Kultúry a Tradície.

Hviezdu Inglie so Slnečnou Runou, ktorá zodpovedá vášmu dátumu narodenia si môžete dať vyrobiť tak, že podobne ako v článku Oberegové Číslo Života si na stránke Darislav vložíte dátum svojho narodenia, pričom po prepočítaní na váš dátum narodenia program ukáže aj Runu Boha, pod ktorého ochranou ste sa narodili. Presne túto Runu si potom môžete dať vložiť do Hviezdy Inglie a takto dostanete Obereg s ochrannou Runou vášho dátumu narodenia.

Niektorí Žreci-Svätoslúžitelia, Najstarší Rodov a Starostovia Slovanských a Árijských Občín nosievajú okrem nátelných Oberegov na prsiach na odeve Zdroje Duchovnej a Prírodnej Sily, ktoré sa nazývajú Artakony.
 
Artakona vo svojej podstate symbolizuje dve mohutné Sily živého Sveta: Pazúr Rodoviča, t.j. predstaviteľa zvieracieho sveta, ktorý je Prírodným Symbolom-Ochrancom Rodu a guličky, ktoré sú zhotovené z dreva Svätého Stromu. Na obrázku sú dve Artakony – pravá spája pazúr Orla a guľky zo Svätého Duba a ľavá spája Medvedí pazúr a guľky zo Santalového Stromu. Vari netreba ani hovoriť, že tieto predmety sa vyhotovovali zo zvierat, ktoré už zomreli, kvôli tomuto sa zvieratá – a najmä nie posvätní poslovia Bohov – nezabíjali! Pazúr Rodoviča symbolizuje zvieratá, ktoré sú v rode ctené. Pretože ich pazúry sú považované za Zdroje Prastarej Duchovnej Sily, tak sa nosili na hrudi. Išlo najmä o pazúry Orla, Bociana, Sokola, Havrana, Sovy, Líšky, Vlka, Medveďa, Pardála a pod.


 
 
BEREGIŇA
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85
 
Naši Predkovia si odpradávna obväzovali vlasy okolo čela vyšívanými stužkami, páskami, koženým prúžkom a podobne, ktorý nazývali Beregiňa. Podľa predstáv našich Múdrych Predkov Beregiňa vypĺňa niekoľko funkcií naraz. Ochraňuje náš rozum pred zmätkom a zlými myšlienkami, obraňuje Dušu aj telo človeka pred počarovaním, urieknutím či zoči. Udržiava vlasy, aby ich nerozcuchával vietor a nepadali do očí, a tiež bráni, aby nám počas práce stekal do očí pot.
 
 
Nuž, ako vidíme, žiadna symbolika našich Predkov nebola samoúčelná či iba „okrasná“, ako by nám chceli nahovoriť dnešní „odborníci“. Ak si uvedomíme, že naši Predkovia žili v Prírode, tak načo by vlastne umiestňovali na svoje odevy a predmety dennej potreby výšivky, ornamenty, symboly a podobné veci? Aby sa nimi zapáčili medveďom, vlkom, či iným zvieratám?
 
Copyright © 2022. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.